69
UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT BANJA LUKA EKONOMSKI FAKULTET Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski programi: Menadţment 180 ECTS Finansije i bankarstvo 180 ECTS Marketing 180 ECTS Ekonomska diplomatija 180 ECTS Menadţment 240 ECTS Finansije i bankarstvo 240 ECTS Marketing 240 ECTS Ekonomska diplomatija 240 ECTS

KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT

BANJA LUKA

EKONOMSKI FAKULTET

Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka

KNJIGA PREDMETA

PRVOG CIKLUSA STUDIJA

Studijski programi: Menadţment 180 ECTS

Finansije i bankarstvo 180 ECTS

Marketing 180 ECTS

Ekonomska diplomatija 180 ECTS

Menadţment 240 ECTS

Finansije i bankarstvo 240 ECTS

Marketing 240 ECTS

Ekonomska diplomatija 240 ECTS

Page 2: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

ii

Sadržaj

POSLOVNA MATEMATIKA .................................................................................................................................. 1

OSNOVI EKONOMIJE ............................................................................................................................................. 2

POSLOVNA INFORMATIKA ................................................................................................................................. 3

RAĈUNOVODSTVO ................................................................................................................................................. 4

ENGLESKI JEZIK I .................................................................................................................................................. 5

MIKROEKONOMIJA ............................................................................................................................................... 6

POSLOVNA STATISTIKA ....................................................................................................................................... 7

OSNOVE MENADŢMENTA .................................................................................................................................... 8

SOCIOLOGIJA .......................................................................................................................................................... 9

PRAKSA I ................................................................................................................................................................. 10

MARKETING ........................................................................................................................................................... 11

MAKROEKONOMIJA ........................................................................................................................................... 12

KULTURA, ETIKA I KOMUNIKACIJE ............................................................................................................. 13

MENADŢMENT LJUDSKIH RESURSA ............................................................................................................. 14

POSLOVNO PRAVO 1 ............................................................................................................................................ 15

POSLOVNO PRAVO 2 ............................................................................................................................................ 16

ENGLESKI JEZIK II .............................................................................................................................................. 17

POSLOVNE FINANSIJE ........................................................................................................................................ 18

MEĐUNARODNA EKONOMIJA.......................................................................................................................... 19

ISTRAŢIVANJE TRŢIŠTA .................................................................................................................................... 20

PRAKSA II ................................................................................................................................................................ 21

STRATEŠKI MENADŢMENT ............................................................................................................................... 22

ODLUĈIVANJE U MENADŢMENTU ................................................................................................................. 23

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ........................................................................................................................... 24

MEĐUNARODNO POSLOVANJE........................................................................................................................ 25

UPRAVLJANJE MARKETINGOM ...................................................................................................................... 26

PRAKSA III .............................................................................................................................................................. 27

MENADŢMENT PROIZVODNJE I SISTEMI KVALITETA ........................................................................... 28

PREDUZETNIĈKI MENADŢMENT .................................................................................................................... 29

ORGANIZACIONO PONAŠANJE ........................................................................................................................ 30

MENADŢMENT USLUGA ..................................................................................................................................... 31

MENADŢMENT NEPROFITNIH ORGANIZ. .................................................................................................... 32

MONETARNA EKONOMIJA................................................................................................................................ 33

FINANSIJSKI MENADŢMENT ............................................................................................................................ 34

ANALIZA, KONTROLA I REVIZIJA POSLOVANJA ...................................................................................... 35

MENADŢMENT BANKARSTVA.......................................................................................................................... 36

JAVNE FINANSIJE ................................................................................................................................................. 37

PONAŠANJE POTROŠAĈA .................................................................................................................................. 38

Page 3: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

iii

MEĐUNARODNI MARKETING .......................................................................................................................... 39

MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE ................................................................................................................. 40

EVROPSKI BIZNIS ................................................................................................................................................. 41

FINANSIJSKI MENADŢMENT ............................................................................................................................ 42

MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO ............................................................................................................. 43

EKONOMSKA DIPLOMATIJA ............................................................................................................................ 44

MENADŢMENT FINANSIJSKIH RIZIKA ......................................................................................................... 45

EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM ............................................................................................... 46

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ..................................................................................................................... 47

MARKETING LOGISTIKA ................................................................................................................................... 48

MENADŢMENT INFORMACIONIH SISTEMA ................................................................................................ 49

MENADŢMENT U ZDRAVSTVU ......................................................................................................................... 50

MERDŢERI I AKVIZICIJE ................................................................................................................................... 51

B2B MARKETING I ELEKTRONSKA TRGOVINA ......................................................................................... 52

MENADŢMENT U OBRAZOVANJU ................................................................................................................... 53

PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA ........................................................................................................ 54

MARKETING U FINANSIJAMA I BANKARSTVU .......................................................................................... 55

MEĐUNARODNO BANKARSTVO ...................................................................................................................... 56

MENADŢMENT OSIGURANJA ........................................................................................................................... 57

ODNOSI S JAVNOŠĆU .......................................................................................................................................... 58

POLITIĈKI MARKETING .................................................................................................................................... 59

MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ............................................................................................. 60

POLITIKA EVROPSKIH INTEGRACIJA .......................................................................................................... 61

SPOLJNOTRGOVINSKI MARKETING ............................................................................................................. 62

TEORIJA I POLITIKA MEĐUNARODNE RAZMJENE .................................................................................. 63

MEĐUNARODNO PREGOVARANJE I LOBIRANJE ...................................................................................... 64

Page 4: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

1

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Poslovna matematika 1. obavezan E-POM 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Sagledavanje dijelova i cjeline zakonitosti sadrţaja, modela i metoda poslovne

matematike u nauci i svakodnevnoj poslovnoj i društvenoj praksi i njihovoj širokoj

praktiĉoj primjeni.

Ishod predmeta: Osposobljenost za korištenje modela i metoda poslovne matematike u riješavanju

praktiĉnih pitanja.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

vremenska vrijednost novca i njegovo izraĉunavanje u deterministiĉkim i

stohastiĉkim procesima

matematiĉki alati u rješavanju kontinuiranih i diskontinuiranih poslovnih procesa

jednokratno i višekratno ulaganje i njihovi efekti

višekratne isplate

amortizacija zajmova

jednokratne i periodiĉne isplate zasnovane na stohastiĉkim procesima

procesi konverzija i njihovi efekti

Praktična nastava

rješavanje konkretnih zadataka i studija sluĉaja iz sadrţaja Teorijske nastave

Literatura:

Branko Trklja, Finansijska matematika, Savremena administracija, Beograd

Ţeljko Šain, Aktuarski modeli ţivotnih osiguranja, Ekonomski fakultet, Sarajevo

Blagota Luĉić, Matematika, Sarajevo – Banja Luka

Metode izvoĊenja nastave:

eh katedra 70%

diskusije 10%

prezentacije 10%

kolokvij 10%

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 5: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

2

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Osnovi ekonomije 1. obavezan E-OSE 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Predmet „osnovi ekonomije“ na prvoj godini studija ima za cilj da studentima

pruţi osnovu ekonomskih pojmova, upozna ih sa suštinom mikro i

makroekonomske stvarnosti, suštinom društveno-ekonomske stvarnosti i zakonima

savremenog trţišnog privreĊivanja, što će omogućiti studentima lakše uĉenje i

savladavanje gradiva iz niza ekonomskih predmeta koji se slušaju u narednim

semestrima. Na osnovu zadataka i vjeţbi, studentima se ukazuje na praktiĉan

naĉin znaĉaj teorijskih stavova i zakljuĉaka.

Ishod predmeta:

Sticanje opštih znanja o ekonomskim kategorijama i ekonomskim

zakonima;

razumijevanje ekonomske oblasti društvenog ţivota na nivou drţave,

preduzeća i pojedinca;

sposobnost organizacije i regulisanja ekonomskih procesa;

sposobnost obavljanja ekonomskih poslova u praksi.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Naĉela ekonomije; Predmet izuĉavanja ekonomije; Ekonomski metod; Ekonomski

sistemi; Trţišna morfologija, Akteri trţišne scene; Trţišne strukture; Troškovi;

Formiranje cijena; Ekonomski agregati: mikroekonomski i makroekonomski

agregati; Ekonomski odnosi sa inostranstvom.

Praktična nastava:

Vjeţbe prate predavanja, pri ĉemu je naglasak na kvantitativnoj ilustraciji i

aktivnosti samih studenata. Na vjeţbama se provjerava stepen savlaĊivanja

materije, studenti se upoznaju sa primjerima i zadacima koji olakšavaju

savlaĊivanje materije, organizuju se diskusije po pojedinim pitanjima, pri ĉemu

studenti mogu da daju uvodna izlaganja.

Literatura:

Dašić D, Dţombić I., Kovaĉević Ţ., Uvod u ekonomiju, 2009., Banja Luka:

Univerzitet za poslovni inţenjering i menadţment

Mankiv G.,N., Osnovi ekonomije, 2006., Zagreb: Mate d.o.o

Metode izvoĊenja nastave:

Cilj predavanja je da se studenti upoznaju sa osnovnim sadrţajem ispitne

materije, sa najnovijim teorijskim pogledima na odreĊena pitanja, kao i sa

mnogobrojnim primjerima iz prakse, a koji ilustruju datu problematiku.

Pred svaki test nastavnik na predmetu odgovara na pitanja studenata, a na

kraju semestra, ako za to postoji potreba, odreĊuju se dodatna dva bloka od

po dva školska ĉasa, na kojima nastavnik na predmetu odgovara na pitanja

studenata iz cjelokupne ponuĊene materije.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 6: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

3

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Poslovna informatika 1. obavezan E-POI 7 2 3

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Razvijanje sposobnosti studenata za prepoznavanje informacionih oblika i

sadrţaja, metoda i tehnologije njihova prikupljanja, obrade, diseminacije i ĉuvanja.

Razvijanje sposobnosti za prepoznavanje organizacione arhitekture i integracije

informaciono-komunikacione arhitekture i poslovnih procesa. Razvijanje

sposobnosti za efikasno iskorištenje informacionih resursa za donošenje poslovnih

odluka uz upotrebu informaciono-komunikacione tehnologije. Razumijevanje

osnovnih koncepata pri modeliranju i dizajnu informacionih sistema uz primjenu

ekonomskih, organizacionih tehnoloških i etiĉkih postulata.

Ishod predmeta: Razvijanje sposobnosti studenata za prepoznavanje informacionih oblika i

sadrţaja, metoda i tehnologije njihova prikupljanja, obrade, diseminacije i ĉuvanja.

Sadrţaj predmeta:

Suština, razvoj i primjena informatike i informacionih tehnologija

Informacioni resursi

Teorijske osnove informacionih sistema

Hardver raĉunarskih sistema: organizacija i arhitektura raĉunara

Softver raĉunarskih sistema

Organizacija i baze podataka

Raĉunarske mreţe

Zaštita raĉunarskih mreţa i sigurnost podataka

Informacioni sistemi

Pravni i organizacioni aspekti informatiĉke funkcije i informatike u poslovanju i

menadţmentu

Poslovno i menadţment informisanje

Poslovni i menadţment informacioni sistemi

Internetom podrţano poslovanje i menadţment

Elektronsko poslovanje

Poslovna inteligencija

Literatura:

1. Milosavljević M, Veinović M, Grubor G: Informatika, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009.

2. Tepšić M, Radivojević M: Informacione tehnologije, Banjaluka koledž i Besjeda, Banja Luka, 2012.

3. Razni priručnici za izabrani programski jezik i uslužne programe

Metode izvoĊenja nastave: predavanja

vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 7: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

4

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Raĉunovodstvo 1. obavezan E-RAĈ 7 2 3

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj izuĉavanja ove discipline je da edukuje studente kako bi bolje razumeli:

pravila i tehnike biznisa i finansijskih transakcija,

teorijske osnove i metodološke procedure raĉunovodstva,

funkcionalnost i korisnost raĉunovodstvenih informacija u kreiranju upravljaĉkih i

poslovnih odluka.

Ishod predmeta:

Osvajanjem ovih znanja studenti će se osposobiti da operativno primenjuju raĉunovodstvene

tehnike i procedure, saĉinjavaju finansijske izveštaje, prezentiraju odgovarajuće analize i daju

kompetentne preporuke. Student će biti osposobljen da samostalno rasuĊuje o osnovnim principima

finansijskog raĉunovodstva u svakoj od osnovnih menadţerskih funkcija i da priprema

odgovarajuće odluke na operativnom i taktiĉkom nivou.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Ekonomija i raĉunovodstveni informacioni sistemi

Sistem dvojnog raĉunovodstva

MeĊunarodni raĉunovodstveni standardi

Raĉunovodstvene procedure i struktura sistema

Kontni plan

Poslovni ciklus

Raĉunovodstveni tretman imovine i obaveza, troškova, prihoda, rashoda i rezultata.

Izvještavanje.

Praktična nastava:

Sastavljanje bilansa stanja na osnovu datih osnovnih kategorija.

Kupovina osnovnog sredstva, izgradnja osnovnog sredstva, prijem osnovnog sredstva bez naknade,

prodaja osnovnog sredstva, rashodovanje osnovnog sredstva.

Nabavka materijala i sirovine

VoĊenje zaliha materijala po stvarnoj nabavnoj vrijednosti, kombinovanoj nabavnoj vrijednosti,

planskoj nabavnoj vrijednosti.

Obraĉun troškova materijala metodom ostvarenih nabavnih cijena i metodom planskih nabavnih

cijena.

Evidentiranje realizacije prodaje, potraţivanja od kupaca, evidentiranje i obraĉun PDV-a.

Obraĉun utroška materijala, zarada, amortizacije, vrijednosti zaliha gotovih proizvoda.

Prenos prihoda i rashoda i obraĉun poreza na dobit, obraĉun rasporeda ostvarenog rezultata.

Evidentiranje poslovnih promjena i sastavljanje završnog bilansa stanja i bilansa uspjeha –

proizvodno preduzeće i trgovinsko preduzeće.

Literatura:

Osnovna literatura:

1. Spremo, R. 2013. Računovodstvo. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inţenjering i

menadţment.

2. Pravilnik o kontnom okviru i sadrţini raĉuna u kontnom okviru za privredna društva,

zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.

Dodatna literatura:

1. Vukelić, G. 2008. Finansijsko računovodstvo. Beograd: Beogradska bankarska

akademija.

2. Jović, D., Mirović, D., Popović, S. i Radić, S. 2006. Zbirka zadataka iz finansijskog

računovodstva. CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 8: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

5

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Engleski jezik I 1. obavezan E-EJ1 7 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim strukturama engleskog jezika, koje će im

omogućiti dalje napredovanje u oblasti poslovne i profesionalne komunikacije. Posebna

paţnja u nastavi poklanja se jeziĉkim vještinama, ĉijim se uvjeţbavanjem usvajaju i

odreĊeni gramatiĉki oblici i pravila neophodna za dalji rad u jeziku.

Ishod predmeta:

S obzirom da je u pitanju osnovni, odnosno poĉetni kurs, studenti bi po završetku istog

trebali biti sposobni za baziĉno sporazumjevanje na engleskom jeziku. Pozitivan ishod

podrazumijeva usvajanje osnovnih gramatiĉkih struktura i opšteg vokabulara:

oslovljavanje, predstavljanje, geografski pojmovi, osnovni brojevi, redni brojevi, datumi,

objekti iz svakodnevnog ţivota, opisivanje prostorija za ţivot i rad, vremenske prilike,

praznici, sportovi i druge aktivnosti, oblaĉenje, školske obaveze, zdravlje.

Sadrţaj predmeta:

Grammar

Verb to be; Possessive adjectives, Verb to be (questions, negatives); possessive ’s

Present Simple, Opposite adjectives (old – young...), Verb phrases with help, make, serve, relax,

eat out..., Present Simple – practice, Revision of grammar

There is /are; How many / much...?, Prepositions of place; some / any; this/ that/ these/ those, Can

/ can’t; could, Was / were; was born; verbs – translate, check, laugh, Past Simple – regular /

irregular verbs, Time expressions – last night, yesterday..., Revision of grammar

Vocabulary

Hello & goodbye; countries, The family; food and drink;In a cafe; prices, A letter from America,

Social expressions: I’m sorry, Excuse me?...Leisure activities – dancing, skiing, Revision of

vocabulary, Rooms; household goods, Places: cinema, pub... directions! Countries and languages,

On the phone, Directory Enquiries, Special occasions – Thanksgiving, Happy birthday! Reading

and speaking – George Washington and Margaret Thatcher, Revision of vocabulary

Literatura:

Obavezna

- Liz and John Soars, New headway, Oxford University press, 2000.

Dodatna

- Ljubica P. Mirić V. Gramatika engleskog jezika sa veţbanjima, Beograd:Zavet, 1996.

- Popović LJ., Popović M., Gramatika engleskog jezika kroz testove, Beograd: Zavet,

1996.

- Michael S., The Good Grammar Book, Cambridge University Press.

Metode izvoĊenja nastave:

Nastava se odvija kroz sistem predavanja i vjeţbi. Na ĉasovima se obraĊuje

gradivo iz udţbenika, a nastavnik donosi i dodatne materijale kojima se omogućava

uvjeţbavanje i bolje savladavanje predviĊenog gradiva. Redovne zadaće i

konsultacije, te kontinuiran proces provjeravanja usvojenog putem parcijalnih

provjera znanja. Nastava iz jezika je uvijek interaktivna i u toku jednog predavanja,

odnosno vjeţbi, primjenjuje se kombinacija razliĉitih nastavnih metoda kako bi se

postigli optimalni rezultati. Studenti će redovno da rade i tzv. case studies, odnosno

simulaciju stvarnih poslovnih problema i situacija, gdje će kroz diskusiju i grupni

rad diskutovati o problemu i pokušati pronaći rješenje.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 9: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

6

Naziv predmeta Godina Status Šifra predmeta ECTS Fond ĉasova

(P+V)

Mikroekonomija 1. obavezan E-MIE 6 2 2

Vrsta i nivo

studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski

program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj

predmeta:

Cilj izuĉavanja Mikroekonomijena I godini studija jeste upoznavanje studenata sa: baziĉnim

ekonomskim pojmovima, kljuĉnim elementima ekonomije, baziĉnim ciljevima i principima

funkcionisanja preduzeća, mestom i ulogom preduzeća na trţištu, uticajem trţišta i konkurencije

na funkcionisanje preduzeća.

Ishod

predmeta:

Oĉekuje se da će studenti usvojiti baziĉni kategorijalni aparat ekonomije koji će im sluţiti za

savladavanje kompleksnijih ekonomskih pitanja u procesu funkcionisanja preduzeća. Osim

toga, oĉekuje se da će studenti, kroz praktiĉne seminarske radove (koji podrazumevaju odlazak

u preduzeće i suoĉavanje sa ekonomskom realnošću konkretnog preduzeća), moći da steknu

uvid u realna ekonomska zbivanja i pronaĊu praktiĉnu primenu steĉenih teorijskih znanja.

Sadrţaj

predmeta:

Uvod – teme mikroekonomije

Osnove ponude i potražnje

Ponašanje potrošača

Pojedinačna i tržišna potražnja

Izbor u uslovima nesigurnosti

Proizvodnja

Trošak proizvodnje

Maksimalizacija profita i konkurentna ponuda

Analiza konkurentnih tržišta

Struktura tržišta i konkurentska strategija

Određivanje cijene i tržišna moć

Monopolistička konkurencija i oligopol

Teorija igara

Tržišta faktora proizvodnje

Ulaganja, vrijeme i tržišta kapitala

Literatura:

Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Mikroekonomija, Mate do.o. 2005., peto

izdanje

Stanić, M., Mikroekonomija, Prijedor, 2007.

Metode

izvoĊenja

nastave:

Predavanja uz korišćenje video bima i audiovizuelne prezentacije materijala,aktivno uĉešće

studenata (priprema izlaganja o odreĊenim temama uz mentorsku pomoć predmetnog

nastavnika); opganizovanje radioniĉkog rada o odreĊenim.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Predispitne aktivnosti (seminari,

aktivnost na nastavi...) 10

Usmeni ispit (sa izvršenim

predispitnim obavezama) 20

Kolokvijum-i (dva kolokvijuma) 35 +35

Integralni ispit (bez izvršenih

predispitnih obaveza) 70

Page 10: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

7

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Poslovna statistika 1. obavezan E-POS 7 2 3

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta: Savladavanje osnovnih statistiĉkih modela i metoda i njihove primjene u

poslovanju i upravljanju.

Ishod predmeta: Osposobljenost za korištenje modela i metoda poslovne statistike u rješavanju

praktiĉnih pitanja.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

statistika i statistiĉka istraţivanja

analiza i sinteza podataka

regresiona i korelaciona analiza

dinamiĉka analiza i mjerenje evolucije

osnovi vjerovatnoće i teorijske distribucije vjerovatnoće

teorija i metoda uzoraka i statistiĉko zakljuĉivanje

Praktična nastava

Rješavanje konkretnih zadataka i studija sluĉaja iz sadrţaja Teorijske nastave

Literatura:

Rabija Comun Kapetanović, Statistika u ekonomiji i menadţmentu, Ekonomski

fakultet, Sarajevo

Miodrag Lovrić, Jasmin Komić, Stevan Stević, Statistiĉka analiza metodi i

primjena, Ekonomski faukltet, Banja Luka

Metode izvoĊenja nastave: Prdavanja i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 11: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

8

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Osnove menadţmenta 1. obavezan E-OME 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa teoretskim i praktiĉnim znanjima iz oblasti

menadţmenta koja postoje od postanka sveta do danas sa posebnim osvrtom na

znanja menadţera potrebna u budućnosti. Znanja koja se transferišu su usglašena

sa standardima koja figuriraju na fakultetima u svetu (Columbia University, New

York University, …).

Steĉena znanja treba da posluţe studentima, budućim menadţerima, kao putokaz

ka uspehu, odnosno kao odgovor na pitanje:

Kako uspeti i šta je najvaţnije za uspeh u menadţment karijeri?

Ishod predmeta:

Ishod uĉenja su kompetencije, znanja, veštine i/ili stavovi, u skladu sa savremeni

principima globalnog poslovanja, koje bi student trebalo da stekne tokom

odreĊenog perioda uĉenja.

Oĉekivani ishodi uĉenja su sticanje znanja iz sledećih oblasti: planiranja,

organizovanja, ljudskih resursa, motivacije, komunikacije, timskog rada, liderstva i

kontrolisanja.

Ţeljeni ishodi uĉenja su sticanje i sposobnost primene sticanje znanja iz sledecih

oblasti: planiranja, organizovanja, ljudskih resursa, motivacije, komunikacije,

timskog rada, liderstva i kontrolisanja.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava Šta su i ko su menadţeri; Šta je menadţment; Teorije

menadţmenta - revolucija menadţment misli; Menadţment okruţenje;

Menadţment planiranje; Menadţment organizovanje; Menadţment, moć

autoriteta; Menadţment ljudski resursi; Menadţment promene; Menadţment

inovacije i kreativnost; Menadţment voĊenje; Menadţment motivacija;

Menadţment komunikacija; Menadţment pregovaranje; Menadţment timski rad;

Menadţment liderstvo; Menadţment kontrolisanje

Praktiĉna nastava:

Ikone svetskog biznisa, recepti uspešnih menadţera, analiza sluĉajeva svetskih

kompanija, seminarski radovi

Literatura:

Inić, B., Menadţment 1, FTB, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd,

2007.

Inić, B. Menadţment 2 – 103 ikone svetskog biznisa, B. Inić, Beograd, 2006.

Inić, B., Menadţement testovi, FTB, Beograd, 2006.

Beteman, Th., Scott, S., Management, Mcgraw-Hill, New York, 2004.

Certo, S., Modern Management, Pearson Education, New Jersey,2003.

Metode izvoĊenja nastave: Prdavanja i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 12: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

9

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Sociologija 1. obavezan E-SOC 5 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa društveno-humanistiĉkim sadrţajima i odrednicama savremenog društva u cilju

razumevanja osnovnih i globalnih društvenih porocesa. Pored opštih, fundamentalnih znanja,

poseban akcenat je na prenošenju i razvoju praktiĉnih veština i znanja, kao što je ovladavanje

elementarnim metodološkim znanjima za prikupljanje relevantnih društvenih ĉinjenica.

Ishod predmeta: Fundamentala društveno-humanistiĉka znanja o savremenom društvu i poĉetna obuĉenost za

sociometrijska i anketna istraţivanja javnog mnjenja metodom upitnika –intervjua.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska predavanja

Program kursa realuzuje se kroz petnaest(15) blokova predavanja u petnaest (15) radnih nedelja u

jednom semestru, od kojih su prva i poslednja nedelja predviĊene za poĉetnu i završnu

prezentaciju cilja i rezultata kursa.

Blok Predmet sociologije – Zašto uĉiti sociologiju. Mesto sociologije meĊu društvenim naukama.

Odnos sociologije i drugih nauka.Blok Metodologija socioloških istraţivanja – Metod i

metodologija. Izbor odgovarajućeg metoda. Anketa, intervju, statistiĉka analiza, analiza sadrţaja,

metod sluĉaja, biografski metod. Kreiranje uzorka. Nauĉno objašnjenje, zakoni i teorije.

Blok Sociološke škole, pravci i teorije - Pozitivizam, biologizam, psihologizam,

interakcionalizam, funkcionalizam, strukturalizam, fenomenalizam, kritiĉka teorija društva, teorija

umreţenog društva. Blok Društvo i pojedinac - Sociološko odreĊenje liĉnosti. Sloboda liĉnosti.

Socijalizacija. Vaspitanje. Obrazovanje, uĉenje na daljinu. Društvene potrebe, slobodno vreme.

Savremeni oblici otuĊenja. Društvene vrednosti.Blok Društvene grupe - Obeleţja, karakteristike,

funkcije i klasifikacija. Savremene tendencije i oblici porodice i braka. Seksualnost i liĉni ţivot.

Ţene, društvo i ţenski pokreti. Sajber grupe i virtuelne zajednice. Blok Socijalna stratifikacija –

Oblici, kriterijumi, tipovi, savremeni izrazi. Društvena mobilnost - faktori. Socijalna kontrola.

Društvena jednakost i nejednakost. Društvena distanca, sloj, poloţaj, uloga i ugled, zanimanje,

Elita, masa, elita moći. Vlast, moć, autoritet, voĊa. Vladajući i srednji slojevi savremenog društva.

Cyber stratifikacija: umreţeni i neumreţeni. Blok Socijalne zajednice - Etniĉke zajednice.

Narod, nacija, rasistiĉke teorije. Lokalne zajednice, ruralne sredine. Urbana naselja, ritam, stil.

Socijalna ekologija urbanih naselja. Blok Drţava - faktori, teorije, funkcije i oblici. Savremeni oblici

drţavnosti. Pravo, pravni poredak. Slobode, prava ĉoveka. Demokratija. Pravna drţava. Teorije o

graĊanskom društvu (civilno, otvoreno, društvo blagostanja). GraĊanin kao subjekt. Blok Politiĉka

struktura društva - Politiĉke partije, struktura funkcije, klasifikacija, društvena desnica i levica,

alternativni pokreti. Nevladine organizacije. Birokratija.Tehnokratija. Korupcija.Blok Masovni

mediji i popularna kultura - Civilizacija, kultura, masovna kultura, multimediji, globalizacija medija,

Internet. Blok Religija - Tradicija, obiĉaj, moral. Religija- hrišćanstvo, islam, budizam, judaizam.

Sekularizacija, verske sekte.Savremena tipologija globalnih društava – Klasiĉna tipologija,

društveno-ekonomske formacije. Savremene tipologije. Predindustrijsko društvo, industrijsko

društvo, postindustrijsko društvo, revolucija informacionih tehnologija, umreţeno društvo.

Globalizacija - Sociološki aspekti planetarnih promena. Redefinisanje shvatanja suvereniteta. Sistem

Ujedinjenih nacija. Kosmopolitska nacija. Društvene vrednosti - pogled u budućnost.Praktiĉna

nastava:Obuka za istraţivanje javnog mnjenja primenom upitnika i izrada grupnih i pojedinaĉnih

projektnih zadataka primenom socioloških metoda. Obuka za sociometrijska istraţivanja.

Veţbe: Prezentacija i ocena projektnih zadataka, diskusione grupe i realizacija sociometrijskih

metoda.

Literatura: Pantelic-Vujanic S., Ĉukanović-Karavidić M.,: Sociologija, PIM Univerzitet, Banja Luka, 2014.

Metode izvoĊenja nastave: Kombinovanje ex-catedra i interaktivne nastave, diskusione grupe, seminari,

kontrolni testovi.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 13: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

10

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Praksa I 1. obavezan E-PR1 3 2 0

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta Praksa I je upoznati studenta sa praktiĉnim primjenama steĉenih

teorijskih znanja na prvoj godini studija. Osim toga studenti imaju priliku da stiĉu

nove poslovne vještine u konkretnim organizacijama.

Ishod predmeta:

U okviru predmeta Praksa I se praktiĉno obraĊuju nastavne jedinice koje se terijski

izuĉavaju na prvoj godini studija i to: raĉuni nacionalnog dohotka i proizvoda,

potrošnja i investicije, meĊunarodna razmjena i proizvodnja, novac i poslovno

bankarstvo, monetarna politika, politika za rast i stabilnost, strategija ekonomskog

razvoja, formulisanje strategije preduzeća i strategije poslovnih jedinica i

poslovnih funkcija, predizetnik, menadţer i lider kao nosioci upravljaĉkog

procesa, menadţment prilagoĊen kulturnoj sredini, proces strategijskog

menadţmenta, nivoi strategije, formulisanje strategije tehnološkog razvoja

preduzeća, definisanje i cilj planiranja, utvrĊivanje ciljeva planiranja, glavna ciljna

podruĉja, politike i strategije kao osnovni elementi planskog odluĉivanja,

programi, planovi i budţeti kao planski dokumenti, definisanje i sadrţaj funkcije

organizovanja, principi i organizacije rada, analiza i sinteza poslova, organizaciona

struktura preduzeća, uloga ljudskog faktora u organizaciji, kadrovska politika

preduzeća, planiranje kadrova, projem i obuĉavanje radnika, napredovanje kadrova

u organizaciji, komunikacija u organizaciji kao element funkcije uticaja,

motivacija, ponuda, potraţnja i trţišta proizvoda, osnove uspješnog poslovnog

komuniciranja, oblici i vrste poslovnog komuniciranja, poslovni pregovori i

poslovni sastanci, novi mediji i poslovna komunikacija, poslovni razgovori,

poslovni sastanak, javni nastup i priredbe, poslovno komuniciranje u prodaji i na

šalterskim uslugama, uloga raĉunovodstava u savremenom poslovanju itd.

Sadrţaj predmeta: Teorijska nastava: (konsultacije)

Praktiĉna nastava: (broj ĉasova praktiĉnog rada: 120)

Obaveze studenta:

Literatura: Cjelokupna literatura predavanja za predmete 1. godine studija.

Metode izvoĊenja nastave: Konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 14: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

11

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Marketing 2. obavezan E-MAR 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa pojmovima: marketing, trţište, ponašanje

potrošaĉa, segmentacija i pozicioniranje, marketing miks. Posebna razrada

elemenata marketing miksa u teoriji i praksi kao osnova za upravljanje

marketingom.

Ishod predmeta:

Steĉena osnovna znanja, sposobnosti i veštine u analizi trţišta kao i razvoju,

primeni i kontroli primene marketing strategija, u domaćem i meĊunarodnom

okruţenju.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava:Trţište kao polazište za primenu marketing koncepcije.

Ponašanje potrošaĉa i proces odluĉivanja u kupovini. Poslovna trţišta i ponašanje

poslovnih kupaca u kupovini. Ciljni marketing. Segmentacija trţišta, razvoj profila

ciljnih segmenata i pozicioniranje proizvoda. Ekonomski, tehnološki, finansijski i

politiĉko-pravni trendovi na trţištu. Sistem interakcije organizacije i okruţenja.

Pojam i znaĉaj marketinga. Razvoj koncepcije marketinga. Savremeni koncept

marketinga. Marketinško istraţivanje. Marketing informacioni sistem. Marketing

miks. Miks proizvoda. OdreĊivanje karakteristika proizvoda. Ţivotni ciklus

proizvoda. Miks cene. Metode odreĊivanja cena. Miks distribucije i prodaje.

Razvoj strategija distribucije i prodaje. Miks promocije. Planiranje marketinške

komunikacije. Planiranje marketinga. Organizovanje marketinga. Kontrola

marketinga. Marketing aktivnosti za primer usluga. MeĊunarodni marketing.

Razvoj aktivnosti marketinga u elektronskom okruţenju.

Obaveze studenta:

Literatura:

1. Grupa autora, redaktori Boris Tihi, Muris Ĉiĉić, Nenad Brkić. 2006.

Marketing. Sarajevo: Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski

fakultet u Sarajevu

Filipović V. Kostić–Stanković M. 2007. Marketing menadžment, Beograd,

Fakultet organizacionih nauka

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 15: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

12

Naziv predmeta Godina Status Šifra predmeta ECTS Fond ĉasova

(P+V)

Makroekonomija 2. obavezan E-MAE 6 2 2

Vrsta i nivo

studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski

program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj

predmeta:

Osnovni cilj makroekonomije je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i alatima makroekonomije.

Studenti će, na bazi usvojenih i razvijenih vještina, formirati stavove o najvaţnijim pitanjima makroekonomskog

okruţenja što će u znatnoj mjeri omogućiti bolje razumijevanje materije iz svih srodnih predmeta u toku studija.

Ishod

predmeta:

Korišćenje analitiĉkog pristupa i formalnih modela kojima se objašnjava ravnoteţa, kretanje proizvodnje,

zaposlenosti, inflacije, kamatnih stopa i drugih makroekonomskih varijabila, omogućava razumevanja tekuće i

predviĊanje buduće privredne aktivnosti, kao i izbor adekvatne makroekonomske politike. Na taj naĉin studenti

stiĉu nova znanja, jasnije uoĉavaju tendencije u savremenim privredama, što stvara mogućnosti da se aktivno

ukljuĉe u rešavanje aktuelnih problema.

Sadrţaj

predmeta:

Pregled makroekonomije, raĉuni nacionalnog dohodka i proizvoda, potrošnja i investicije, agregatna potraţnja i

model multiplikatora, drţava, meĊunarodna razmjena i proizvodnja, novac i poslovno bankarstvo, centralno

bankarstvo i monetarna politika, ekonomski rast i agregatna ponuda, poslovni ciklusi i nezaposlenost, osiguranje

stabilnosti cijena, zaraćene škole makroekonomije, ekonomske posljedice duga, politika za rast i stabilnost,

meĊunarodna razmjena i kursevi, komparativna prednost i protekcionizam, strategija ekonomskog razvoja i

štedljiva globalna ekonomija, aktuelni globalni problemi, duţniĉke krize...

Uvod u makroekonomiju

Trţište dobara

Finansijska trţišta

Trţište dobara i finansijska trţišta: IS-LM model

Trţište rada

AS-AD model

Prirodna stopa nezaposlenosti i Philipsova kriva

Inflacija, privredna aktivnost i nominalni novĉani rast

Ĉinjenice o rastu

Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod

Tehnološki napredak i rast

Tehnološki napredak, nadnice i nezaposlenost

Finansijska trţišta

Oĉekivanja, liĉna potrošnja i investicije

Oĉekivanja, domaći proizvod i ekonomska politika

Trţište dobara u otvorenoj privredi

Domaći proizvod, kamatna stopa i devizni kurs

Depresija i krize

Visoka inflacija

Ekonomska politika

Monetarna politika

Fiskalna politika

Literatura: Ivić M., Mitić B., Makroekonomija i globalni izazovi, Univerzitet PIM, Banja Luka, 2016.

Blanchard Oliver, Makroekonomija, Zagreb: d.o.o. Mate, 2005.

Metode izvoĊenja

nastave:

Student treba konsultovati obaveznu literaturu. Pored toga, student mora proĉitati dvije

jedinice iz dopunske literature i saĉiniti seminarsku radnju.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Predispitne aktivnosti (seminari,

aktivnost na nastavi...) 10

Usmeni ispit (sa izvršenim predispitnim

obavezama) 20

Kolokvijum-i (dva kolokvijuma) 35+35

Integralni ispit (bez izvršenih

predispitnih obaveza) 70

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 16: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

13

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Kultura, etika i komunikacije 2. obavezan E-KEK 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim odrednicama kulture, etike i voĊenja

organizacije

Ishod predmeta: Osposobljenost za primenu znanja iz oblasti kulture, etike i voĊenja organizacije u

realnim društvenim okolnostima

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Pojmovi kulture i etike

Globalna i lokalna kultura

Eelitna i masovna kultura

Korporativna kultura

Korporativni indentitet

Pojam i temeljni principi morala

Korporacije i moral

Poslovni moral

Poslovni bonton

Etiĉki kodeksi

VoĊenje organizacije

RukovoĊenje i rukovodilac

Retorika

Pposlovni razgovor

Praktiĉna nastava: Izrada i odbrana seminarskih radova, diskusione grupe

Literatura:

Osnovna: Đukić O., Kultura, etika i komunikacije“, Banjaluka, Fakultet za

poslovni inţenjering i menadţment.

Dopunska: Odabrana poglavlja referentne literature

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 17: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

14

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment ljudskih resursa 2. obavezan E-MLJR 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj nastavnog predmeta je da studenti usvoje znanja o znaĉaju i sadrţaju

upravljanja ljudskim resursima s aspekta stvaranja uslova za realizaciju strateških

ciljeva preduzeća te da se osposobe za kreativan pristup upravljanja i razvoja

ljudskih resursa u preduzećima i javnoj upravi. Studenti bi trebalo da shvate:

sistemsku i stratešku ulogu menadţmenta ljudskih resursa u organizacijama;

njegovu vaţnost kako za menadţere tako i za zaposlene; zakonske okvire u kojima

menadţer moţe da djeluje; suštinu i znaĉaj analize radnog mjesta, regrutovanja,

odabira i uvoĊenja u posao ’’pravih ljudi na pravo mjesto’’; vaţnost primjene

adekvatnih metoda u procesu razvoja kadrova, praćenja i tazvoja karijere, njihovog

motivisanja i nagraĊivanja; suštinu odnosa sa sindikatima i znaĉaj zaštite zdravlja

zaposlenih.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa studenti će biti osposobljeni da primjene koncepte i metode

koji se primjenjuju u procesu upravljanja ljudskim resursima tj. da strateški misle i

planiraju aktivnosti od procjene i analize radnog mjesta, preko pribavljanja

ljudskih resursa, njihove socijalizacije i orijentacije, treninga, razvoja,

nagraĊivanja i motivisanja kao i da budu upoznati sa kljuĉnim pitanjima bitnima

za zaštitu zaposlenih na radnom mjestu i radnim odnosima. Usvojena znanja su

aplikativna kako u profitnom tako i u neprofitnom i javnom sektoru.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Pojam menadţmenta ljudskih resursa; Analiza posla; Planiranje; Regrutacija;

Selekcija kandidata; Socijalizacija i orijentacija; Ocjenjivanje radne uspješnosti;

Razvoj ljudskih resursa; Trening i obrazovanje; Planiranje i razvoj karijere;

NagraĊivanje i motivisanje zaposlenih; Zaštita zaposlenih na radu i radni odnosi

Praktična nastava

Studije sluĉaja

Vjeţbe

Projektni zadatak

Literatura:

Prţulj Ţivka: Osnovi menadžmenta ljudskih resursa, Fakultet za poslovni

inţenjering i menadţment Banja Luka, 2006. (osnovna)

Vasić Mile, Kulić Ţivko: Menadžment ljudskih resursa, ZD, Banja Luka, 2007.

(dopunska)

Metode izvoĊenja nastave: Prdavanje i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 18: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

15

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Poslovno pravo 1 2. obavezan E-PP1 4 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovama stvarnog i obligacionog prava kao preduslovom da

bi mogli usvajati znanja o poslovno-privredno-pravnim radnjama i operacijama.

Ishod predmeta: Da studenti sa slušanim i usvojenim gradivom mogu nastaviti dalje studije i po

završetku istih kompetentno i odgovorno se ukljuĉiti u posao.

Sadrţaj predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Izvori poslovnog prava

Kodifikacija trgovaĉkog prava

Zajedniĉke karakteristike privrednih društava

Sistemi osnivanja privrednih društava

Uslovi za osnivanje privrednih društava

Atributi privrednih društava

Načela registrovanja privrednih društava

Javno preduzeće; privredne asocijacije

Poslovno punomoćstvo; zastupanje privrednih društava

Prestanak privrednog subjekta

Literatura: Rajĉević, M.: Poslovno pravo I, Banja Luka 2007.

Zakon o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, broj 127/08)

Metode izvoĊenja nastave: Predavanje i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 19: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

16

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Poslovno pravo 2 2. obavezan E-PP2 4 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovama stvarnog i obligacionog prava kao preduslovom da

bi mogli usvajati znanja o poslovno-privredno-pravnim radnjama i operacijama.

Ishod predmeta: Da studenti sa slušanim i usvojenim gradivom mogu nastaviti dalje studije i po

završetku istih kompetentno i odgovorno se ukljuĉiti u posao.

Sadrţaj predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Ortačko društvo

Komanditno društvo-kd i komanditno društvo na dionice-kdd

Društvo sa ograničenom odgovornošću doo

Dioničko društvo-dd

Ugovori o prodaji

Međunarodne transportne klauzule i termini koji uređuju pravno-ekonomske odnose u kupoprodaji-incoterms-2000

Ostali ugovori robnog prometa

Elektronsko poslovanje i pravna regulativa

Literatura: M. Velimirović, Privredno pravo, S. Sarajevo, 2001.

- Zakon o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS broj 127/08)

Metode izvoĊenja nastave: Predavanje i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 20: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

17

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Engleski jezik II 2. obavezan E-EJ2 7 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predavanja i vjeţbi iz Engleskog jezika II jeste da se studentima pomogne u

usvajanju i korištenju poslovnog vokabulara koji su zapoĉeli prethodne godine, s

ciljem pripreme sudenata za poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku kao i

korištenje strane literature u njihovom daljem radu.

Ishod predmeta:

Ponavljanje i obrada razliĉitih vidova poslovne i profesionalne komunikacije. Kroz

razlliĉite CASE STUDY sluĉajeve studenti se osposobljavaju za: poslovno

upoznavanje, telefoniranje, ostavljanje poruka, pisanje raznih oblika poslovnih

pisama, zakazivanje i organizacija sastanaka, rezervisanje hotelske sobe,

naruĉivanje i primanje narudţbi, prihvatanje i odbijanje poziva, doĉek klijenata i

stranih gostiju, savremeni poslovni trendovi, zabava i snalaţenje na poslovnom

putu itd.

Sadrţaj predmeta:

Grammar Tenses – present, past, future- revision; WH-questions; a / an with jobs,Present tenses – Present

Simple nad Present Continuous,Present Simple – adverbs and expressions of frequency; have/have

got,Past tenses – Past Simple nad Past Continuous,Quantity: much/ many; some/ any; a few, a little,

a lot of, Verb patterns 1 – want/hope to; enjoy/like doing; looking forward to doing... Revision of

grammar, Future intentions – going to and will, Comparative and superlative adjectives, Relative

clauses – who/which/that/where, Synonyms and antonyms – lovely, bored, beautiful, interested...

Present perfect and Past Simple, Tense revision

Vocabulary

Countries/ nationalities; Job titles; introducing yourself, Collocations, daily life, In a cafe; prices,

days, months, dates; leisure activities, Complain about holiday problems, write telephone message

Social expressions: I’m sorry, Excuse me?... food and menu terms – entertaining, ordering a meal

Survey of problems at work – adjectives describing problems, Revision of vocabulary, Rooms;

household goods; making bookings and checking arrangements, Places: cinema, pub... directions!

Travel information; Countries and languages; talking about towns, Money – make money, inherit...

Special occasions – Thanksgiving, Happy birthday!, buying and selling, Interviewing for a job

Literatura:

Obavezna

- Silaški N., Đurović T., Engleski za ekonomiste, Beograd: Centar za izdavaĉku

delatnost Ekonomskog fakultetau Beogradu, 2009.

- Liz and John Soars, New headway, Oxford University press, 2000.

Metode izvoĊenja nastave:

Nastava se odvija kroz sistem predavanja i vjeţbi. Na ĉasovima se obraĊuje

gradivo iz udţbenika, a nastavnik donosi i dodatne materijale kojima se

omogućava uvjeţbavanje i bolje savladavanje predviĊenog gradiva.

Redovne zadaće i konsultacije, te kontinuiran proces provjeravanja

usvojenog putem parcijalnih provjera znanja.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 21: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

18

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Poslovne finansije 2. obavezan E-PFI 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj kolegija Poslovne finansije je prvenstveno upoznati studenta sa osnovama

moderne teorije poslovnih finansija. Osim toga studenti će pridobiti i osnove za

rješavanje finansijskih problema koji nastaju prilikom donošenja odluka o

finansiranju kompanije. Nakon tako postavljenih temelja student usvaja metode i

oruĊa finansijske analize.

Ishod predmeta: Studenti će biti u stanju da razumiju, formulišu i rješavaju probleme iz oblasti

poslovnih finansija.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

1. Mjesto poslovnih finansija u kompaniji, povezanost sa drugim poslovnim

funkcijama,

2. Finansijski sistem – okruţenje preduzeća,

3. Osnove donošenja odluka o investiranju,

4. Donošenje odluka o finansiranju – kratkoroĉni i dugoroĉni izvori.

5. Finansijska struktura i njena cijena.

6. Menadţment obrtnog kapitala.

7. Osnove finansijske analize.

Praktična nastava

1. Izraĉunavanje prosjeĉne ponderisane cene finansijske strukture

2. Procjena i optimizacija obrtnog kapitala

3. Vršenje finansijske analize poslovanja

Literatura:

Osnovna literatura:

1. Marijana Ţiravac Mladenović. 2010. Uvod u poslovne finansije. Banja

Luka: Univerzitet za poslovni inţenjering i menadţment.

Dodatna literatura:

1. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers and Alan J. Marcus. 2007. Osnove

korporativnih financija. Zagreb: Mate.

2. Narayanan M. P. And Vikram K. Nanda. 2004. Financije za strateško

odlučivanje. Zagreb: Mate.

Metode izvoĊenja nastave:

Nastava se izvodi u obliku predavanja i praktiĉnih veţbi. Prvo se obrade

teorijske osnove pojedine teme a zatim se na praktiĉnim primjerima

prikazuje primjenjivost steĉenog znanja. Studenti su obavezni da se

pripreme za svaku sljedeću temu, uz jasne instrukcije nastavnika.

Predavanja su interaktivna.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 40

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i

Drugo: pripreme i zadaće 20

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 22: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

19

Naziv predmeta Godina Status Šifra predmeta ECTS Fond ĉasova

(P+V)

MeĊunarodna ekonomija 2. obavezan E-MĐE 6 2 2

Vrsta i nivo

studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski

program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj

predmeta:

Osposobljavnje studenta za razumjevanje savremene meĊunarodne ekonomije u uslovima

globalizacijskih trendova, a na osnovu poznavanja teorije, analize i politike meĊunarodne

trgovine i finansija. Posebno se naglasak stavlja na probleme razvoja malih otvorenih

ekonomija u uslovima meĊunarodne integracije.

Ishod

predmeta:

Osposobljavnje studenta za razumjevanje savremene meĊunarodne ekonomije u uslovima

globalizacijskih trendova.

Sadrţaj

predmeta:

Predmet meĊunarodne ekonomije

Savremeni meĊunarodni ekonomski sistem

Neke odlike svetske privrede

Teorije meĊunarodne trgovine

Politike meĊunarodne trgovine

Oblici svetske trgovine i saradnje

Instrumenti u meĊunarodnoj trgovini

MeĊunarodna finansijska trţišta

Platni bilans i devizni kurs

Eksterna zaduţenost – dugovna kriza

Regionalne ekonomske integracije

MeĊunarodne ekonomske integracije

Literatura: Dašić D., MeĊunarodna ekonomija, PIM Univerzitet, Banja Luka, 2012.

Pelević B., Vuĉković V., MeĊunarodna ekonomija, CID Ekonomski fakultet Beograd, 2007.

Metode

izvoĊenja

nastave:

Nastava se izvodi u obliku predavanja i praktičnih vežbi. Učenje, testovi i konsultacije.

Principi: poučavanje – učenje – samoučenje

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Predispitne aktivnosti (seminari,

aktivnosti na nastavi...) 10

Usmeni ispit (sa izvršenim predispitnim

obavezama) 20

Kolokvijum-i (dva kolokvijuma) 35+35

Integralni ispit (bez izvršenih

predispitnih obaveza) 70

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 23: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

20

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Istraţivanje trţišta 2. obavezan E-IST 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da studenti steknu neophodna znanja i sposobnosti u

analitiĉkom istraţivanju trţišta, njegovog obima i strukture, analize marketing

okruţenja, pripremanje anketnog upitnika, provoĊenje anketiranja, analizu

dobijenih podataka i prijedlozi za unapreĊenje poslovanja.

Ishod predmeta:

Rezultat rada istraţivaĉa marketinga su iskljuĉivo informacije koje sluţe

menadţerima kao podrška u odluĉivanju, te se kao ishod uĉenja smatra da će

studenti biti osposobljeni za ukljuĉivanje u proces istraţivanja i odluĉivanja o

poslovnim odlukama.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava; Istraţivanje marketinga kao podrška menadţerima u donošenju

odluka; Nauĉni metod kao osnov istraţivanja marketinga; Planiranje istraţivanja

marketinga; Prikupljanje sekundarnih podataka; Prikupljanje primarnih podataka – metoda

ispitivanja posmatranja; Prikupljanje primarnih podataka – metoda posmatranja; Metode

mjerenja u istraţivanju marketinga; Primjena metoda uzorka i organizovanje prikupljanja

primarnih podataka; Analiza prikupljenih podataka – priprema, deskriptivna analiza,

definisanje hipoteza; Analiza prikupljenih podataka – analiza jedne, dvije i više varijabli,

interpretacija i pisanje izvještaja; Marketing informacioni sistem – MIS; Uticaj nove

ekonomije i novih tehnologija na istraţivanje marketinga; Etika i istraţivanje Praktiĉna nastava; Pored rada na sluĉajevima iz prakse i savladavanja tehnika izrade

instumenata za istraţivanje trţišta i analize podataka, na vjeţbama se rade primijenjena

istraţivanja i to: PredviĊanje prodaje i predinvesticiona istraţivanja; Istraţivanje

meĊunarodnog marketinga; Istraţivanje za potrebe segmentacije; Istraţivanje vrijednosti

benda; Istraţivanje za potrebe razvoja novog proizvoda; Istraţivanje zadovoljstva

potrošaĉa; Istraţivanje za potrebe oglašavanje i sl.

Literatura:

Tihi B., RaĊenović, B. 2008. Istraživanje marketinga, UPIM, Banjaluka

Vojvodić, N. Ekonomski efekti marketinga, UPIM, Banja Luka, 2013.

Churchil G.A. Iaccobucci D. 2002. Marketing Research Methodological

Foundations, 8th edition, South-Western Thomson Learning

Marušić M. Vranešević T. 2006. Istraživanje tržišta. VI izdanje, Zagreb: Adeco

Metode izvoĊenja nastave:

Teoretski dio kolegija se razvija na predavanjima izlaganjem nastavnika i

uĉešćem studenata u raspravi na bazi proĉitane obavezne i dopunske

literature. Na vjeţbama asistent radi sa studentima analize sluĉajeva iz

prakse, podjelom na manje grupe i raspodjelom uloga, raspravom i

obavezom studenata da se van nastave individualno i timski pripremaju za

finalnu raspravu o svakom sluĉaju iz prakse, te napišu izvještaje. Isto tako

studenti rade domaće zadaće i vrše istraţivanja, o ĉemu se diskutuje na

vjeţbama i izvlaĉe krajnji zakljuĉci

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 24: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

21

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Praksa II 2. obavezan E-PR2 3 - 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta Praksa II je upoznati studenta sa praktiĉnim primjenama steĉenih

teorijskih znanja na prvoj i drugoj godini studija. Osim toga studenti imaju priliku

da stiĉu nove poslovne vještine u konkretnim organizacijama.

Ishod predmeta:

U okviru predmeta Praksa II se praktiĉno obraĊuju nastavne jedinice koje se

terijski izuĉavaju na prvoj godini studija i to: istraţivanje mrketinga kao podrška

menadţerima u donošenju odluka, planiranje istraţivanje marketinga, prikupljanje

sekundarnih podataka, prikupljanje primarnih podataka-metode ispitivanja i

posmatranja, metode mjerenja u istraţivanju marketinga, primjena metoda uzorka i

organizovanje prikupljanja primarih podataka, analiza prikupljenih podataka-

priprema, deskriptivna analiza, definisanje hipoteza, marketing informacioni

sistemi, predviĊanje prodaje i predinvesticiona istraţivanja, ciljevi i naĉela

finansiranja, finansijski sistem, vrednovanje akcija i obveznica, odluĉivanje o

finansiranju preduzeća, struktura kapitala i troškovi kapitala, politika dividendi,

oblici finansiranja, razliĉitost investicija, novac i likvidni vrijednosni papiri,

potraţivanja od kupca, zalihe, tekuće obaveze, devizno trţište, paritetni uslovi u

meĊunarodnim finansijama, upravljanje rizikom, status privrednih subjekata,

ugovori u privredi, bankarski poslovi, mjenica, ĉek, uloga marketinga u trţišnoj

ekonomiji, istraţivanje trţišnih mogućnosti, selekcija i izbor ciljnog trţišta,

elementi marketing miksa, upravljanje marketingom i posebna podruĉja

marketinga, itd

Sadrţaj predmeta: Teorijska nastava: (konsultacije)

Praktična nastava: (broj ĉasova praktiĉnog rada: 120)

Literatura: Cjelokupna literatura predavanja za predmete 1. i 2. godine studija.

Metode izvoĊenja nastave:

Nastava se izvodi kroz sistem konsultacija i praktiĉnog rada u konkretnim

organizacijama. Zajedniĉki efekat izoĊenja nastave je zadovoljavanje

principa prenošenja znanja kroz: pouĉavanje-samouĉenje. Pouĉavanje s

izvodi u sklopu konsultacija gdje saradnik upoznaje studente sa zadacima na

Praksi II i primjenama teoretskih znanja u praktiĉnim uslovima. Na Praksi II

se utvrĊuje gradivo kroz zajedniĉko rješavanje postavljenih zadataka i

problema, ponavljanje teoretskih sadrţaja potrebnih za Praksu II. Nakon

toga studenti dobijaju zadatke i probleme za samostalno rješavanje-sistem

samouĉenja.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 25: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

22

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Strateški menadţment 3. obavezan E-STR 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa teoretskim i praktiĉnim znanjima iz oblasti strategijskog

menadţmenta sa posebnim osvrtom na znanja menadţera potrebna u budućnosti.

Znanja koja se transferišu su usaglašena sa standardima koji figuriraju na

prestiţnim fakultetima u svetu.

Steĉena znanja treba da posluţe studentima, budućim menadţerima, kao putokaz

ka uspehu, odnosno kao odgovor na pitanje:

Kako najbrţe uoĉiti šanse i pretnje u okruţenju koje se menja munjevito iz dana u

dan unapreĊujući snage i smanjujući slabosti.

Ishod predmeta:

Ishod uĉenja su kompetencije, znanja, veštine i/ili stavovi, u skladu sa savremenim

principima globalnog poslovanja, koje student stiĉe tokom odreĊenog perioda

uĉenja.

Oĉekivani ishodi uĉenja su sticanje znanja iz sledećih oblasti: sposobnost analize

internog i eksternog okruţenja korišćenjem modernih tehnika, sposobnost

kreiranja vizije, misije, ciljeva, strategije, strategijskog izbora, strategijskog

menadţmenta ljudskih resursa, liderstva, kontrole..

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Strategijski menadţment; Strategijska analiza; Strategijske promene u eksternom

okruţenju; Osmišljavanje i usvajanje strategijske vizije, misije i ciljeva; Interno

okruţenje; SWOT analiza; Strategijska formulacija; Strategijski izbor;

Implementacija strategije; Restruktuiranje; Reorganizacija i procena; Kontrola

Praktiĉna nastava:

Ikone svetskog biznisa, recepti uspešnih menadţera, analiza sluĉajeva svetskih

kompanija, seminarski radovi

Literatura:

1. Inić, B., Strategic Management, B. Inić, Beograd, 2006.

2. Inić, B. Menadţment 2 – 103 ikone svetskog biznisa, B. Inić, Beograd, 2006.

3. Inić, B., Kukrika, M., Menadţment znanjem i intelektualnim kapitalom, kako

biti konkurentan na globalnom trţištu, FTB, Beograd, 2003.

Metode izvoĊenja nastave: Ex catedra; interaktivni metod; analiza sluĉajeva iz prakse, Power Point

prezentacije, Struĉni filmovi.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 26: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

23

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Odluĉivanje u menadţmentu 3. obavezan E-ODL 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da studente osposobi da donose dobre poslovne odluke.

Upoznavajući se sa rezultatima normativne i bihevioralne teorije odluĉivanja oni

će nauĉiti da pravilno postave problem, jasno definišu ciljeve i njihovu hijerarhiju,

izaberu kriterijume za vrednovanje raspoloţivih alternativa i odrede relativan

znaĉaj pojedinih kriterijuma, definišu okolnosti u kojima donose odluku i izmjere

neizvjesnost, a zatim da uz podršku formalnih metoda izvrše racionalan izbor i na

kraju analiziraju rezultate poslovne odluke. TakoĊe, nauĉiće kako treba odluĉivati

u grupi, koje su prednosti i nedostaci konsenzusa i pojedinih pravila glasanja, kao i

socio-psihološki faktori koji utiĉu na efektivnost grupnog odluĉivanja.

Ishod predmeta:

Nakon završenog kursa iz predmeta od studenata se oĉekuje da probleme sa

kojima se budu sretali u svom radu shvate kao šansu i priliku za unapreĊenja i da

im prilaze tretirajući ih kao takve, a nikako da izbegavaju da se sa njima uhvate u

koštac.

Sadrţaj predmeta:

Upoznavanje studenata sa nastavnim planom i programom kolegijuma

Odluĉivanje u menadţmentu, te sa obavezama studenata, naĉinom praćenja rada i

vrednovanja znanja.

Normativna i deskriptivna teorija odluĉivanja.

Odluĉivanje u uslovima izvjesnosti, rizika i neizvjesnosti.

Dopunska informacija i njena cijena

Sekvencijalno odluĉivanje - Stablo odluĉivanja

Metode odluĉivanja pri izvjesnosti, neizvjesnosti i riziku

Višeatributivno odluĉivanje

Teorija igara u odluĉivanju

Grupno odluĉivanje

Neograniĉena i ograniĉena realnost - Realno odluĉivanje

Bihevioralni pristup odluĉivanju

Literatura:

1. Tanjga, R, 2009, Odluĉivanje u menadţmentu, UPIM-ISA - elektronsko izdanje,

Banja Luka

2. Ĉupić, M, Rao Tummala, V.M, Suknović, M, 2003, Odluĉivanje: Formalni

pristup, FON, Beograd

3. Pavliĉić, D, 2004, Teorija odluĉivanja, Ekonomski fakultet, Beograd

4. Sikavica, P, 1999, Poslovno odluĉivanje, Informator, Zagreb

Metode izvoĊenja nastave: Teorijska nastava, vjeţbe, seminari i konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 27: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

24

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Upravljanje projektima 3. obavezan E-PRO 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa ulogom i znaĉajem projektnog rešavanja problema u

savremnim uslovima privreĊivanja kao i sa ulogom i znaĉajem procesa upravljanja

projektima, koji bi trebalo da doprinese kako efikasnijoj realizaciji samih

projekata, tako i uspešnijem poslovanju i razvoju privrednih subjekata.

Ishod predmeta:

Sticanje znanja iz oblasti upravljanja projektima, sagledavajući kompleksnu

strukturu datog procesa kao i njegov uticaj na poslovni uspeh i razvoj preduzeća u

savremenim uslovima poslovalja, u cilju osposobljavanja studenata da dato znanje

uspešno primene u praksi.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Pojava, karakteristike i znaĉaj upravljanja projektima u savremenim uslovima

privreĊivanja; Preduzetniĉki aspekt upravljanja projektima- Preduzeće kao ekonomski

subjekt, Oblici preduzeća, Kapital kojim preduzeće raspolaţe, Strategija preduzeća,

Kultura preduzeća, Novĉani tok, Pojam, uloga i karakteristike projekta, Projektno

orijentisano preduzeća, Projektna organizacija, Projektna kultura, Resursi preduzeća,

Karakteristike upravljanja projektom, Vrste projekata, Ţivotni ciklus projekta, Oportunitet

projekta, Izvodljivost projekta, Izvršenje projekta, Izvori; marketing aspekti projekta:

Analiza ponude, Analiza traţnje, Analiza konkurencije, Moguće marketuing strategije,

Prelomna taĉka ekonomiĉnosti, Finansijski aspekt- Finansiranje projekta, Profitabilnost

projekta; Izvršni aspekt projekta- Analiza troškova, Analiza strukture i vremena, Alokacija

resursa;

Praktična nastava

Savremeno preduzeće-uloga i znaĉaj upravljanja projektima i pomoću projekata; Analiza

novĉanog toka u preduzeću; Informacije za interesne grupe; Sistem planiranja; Analiza

okruţenja; Vrednost preduzeća; »Tvrdi» elementi preduzeća, «Meki» elementi preduzeća,

Organizacija, Novĉani tok, Mnedţment, Stvorena vrednost, Izvodljivost projekta- Analiza

Tehniĉko-tehnološkog dela, Analiza ekonomskog dela- Proizvod, Trţište, Konkurencija,

Minimalna prodaja, Kritiĉni faktori proizvodnje, Analiza troškova; Analiza finansijskog

dela-Finansijske mogućnosti sponzora projekta, Finansijske mogućnosti projekta,

Razvojni aspekti projekta,

Literatura: Đuriĉin, D, Upravljanje (pomoću) projekata, EKonomski fakultet Beograd, 2006.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanje, veţbe, seminarski rad, usmeni ispit

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 28: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

25

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

MeĊunarodno poslovanje 3. obavezan E-MĐP 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Predmet „MeĊunarodno poslovanje“ ima za cilj da studentima pruţi teorijska i praktiĉna

znanja iz oblasti meĊunarodnog poslovanja, što će biti dovoljno za uspješno i ispravno

donošenje odluka u savremenom globalnom okruţenju, obuhvatajući najvaţnije aspekte i

podruĉja meĊunarodnog poslovanja. Kroz vjeţbe na kojima će se analizirati konkretni

sluĉajevi iz privredne prakse, studenti će imati mogućnosti da se uvjere u svoje

sposobnosti, da ih provjere i razviju.

Ishod predmeta:

U sve većoj internacionalizaciji poslovnih aktivnosti i porastu kako klasiĉne

spoljnotrgovinske razmjene, tako i novih oblika meĊunarodnog poslovanja, potrebno je

temeljno poznavanje tehnika, organizacije, naĉina, te oblika meĊunarodnog trgovinskog

poslovanja. Tokom studija, studenti će se upoznati sa alatima i savremenim metodama

koje mogu uspješno upotrebljavati u meĊunarodnom poslovanju.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava:

Globalizacija poslovnih procesa;

Determinante meĊunarodnog poslovanja;

Subjekti u meĊunarodnom poslovanju;

Forme meĊunarodnog poslovanja;

Organizovana meĊunarodna trţišta;

Elektronska trgovina;

Institucionalizacija svjetske privrede;

Standardi u meĊunarodnoj trgovini;

Platni promet sa inostranstvom;

Dokumenti u meĊunarodnom poslovanju;

Arbitraţno rješavanje poslovnih sporova;

Poslovno lobiranje.

Praktiĉna nastava:

Vjeţbe prate predavanja, pri ĉemu je naglasak na kvantitativnoj ilustraciji i aktivnosti

samih studenata. Na vjeţbama se provjerava stepen savlaĊivanja materije, studenti se

upoznaju sa primjerima i zadacima koji olakšavaju savlaĊivanje materije, organizuju se

diskusije po pojedinim pitanjima, pri ĉemu studenti mogu da daju uvodna izlaganja.

Literatura:

Dţombić I., MeĊunarodno poslovanje, 2010., Banja Luka: Univerzitet za poslovni

inţenjering i menadţment

Singulinski A., S., MeĊunarodno poslovanje, 2009., Novi Sad: Pigmalion

Metode izvoĊenja nastave:

Cilj predavanja je da se studenti upoznaju sa osnovnim sadrţajem ispitne materije, sa

najnovijim teorijskim pogledima na odreĊena pitanja, kao i sa mnogobrojnim primjerima iz

prakse, a koji ilustruju datu problematiku.

Pred svaki test nastavnik na predmetu odgovara na pitanja studenata, a na kraju semestra,

ako za to postoji potreba, odreĊuju se dodatna dva bloka od po dva školska ĉasa, na kojima

nastavnik na predmetu odgovara na pitanja studenata iz cjelokupne ponuĊene materije.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 29: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

26

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Upravljanje marketingom 3. obavezan E-UPM 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da predstavi novu viziju marketinga i marketinški know-how, kao

zajedniĉki zadatak u analizi trţišta, pronalaţenje novih mogućnosti, izbor

marketing strategija, razvoj specifiĉnih taktika i akcija, odreĊivanje budţeta i

uspostavljanje funkcije kontrole i mjerenja efekata marketing ulaganja.

Ishod predmeta: Studenti će radom na ovom predmetu savladati znanja i vještine menadţera

marketing funkcije u preduzeću.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava: Pojam marketinga, koncepcija marketinga, Potrebe, ţelje i i

traţnja, Trţišta i kvalifikacija trţišta, Marketing koncepcija trţišnog nastupa,

Marketing okruţenje, Analiza marketing okruţenja, Ponašanje kupaca, Proves

odluĉivanja u kupovini, Faze u procesu odluĉivanja u kupovini, Industrijsko

trţište, Analiza trţišta, Segmentacija trţišta, Proces strateškog marketing

planiranja, Modeli strateške analize u marketingu, Upravljanje i mjerenje trţišne

traţnje, Testiranje trţišta, Ponašanje kupaca krajnje potrošnje, Brend menadţment,

Ime brenda, Dizajn, Promocija kao instrument marketing miksa, Odnosi s

javnošću, Marketing mjerenja, Prodajna snaga, Strategija cijena, Optimalna cijena,

Neto profit i povrat od prodaje, Zadovoljstvo kupaca, Programi lojalnosti.

Praktiĉna nastava Studenti se pripremaju za samostalna istraţivanja, rade

seminarske radove po principu case study-e, odnosno analizu trţišta sa

prijedlozima za poboljšanje poslovanja konkretnih kompanija za koje su radili

istraţivanja. Na jednom dijelu vjeţbi studenti prezentuju svoja istraţivanja.

Literatura:

Vojvodić, N. Ekonomski efekti marketinga, Banja Luka 2013. Kotler P. Keller

K.L.2006. Marketing Menadţment, dvanaesto izdanje,Beograd: Data Status

Babić Hodović V., Šestić Serdarević M., 2006. Marketing menadţment,

Sarajevo:Ekonomski Fakultet Sarajevo, World Wide Web.

Metode izvoĊenja nastave:

Teoretski dio kolegija se razvija na predavanjima izlaganjem nastavnika svih 22

poglavlja predviĊena obaveznom literaturom.

Na vjeţbama studenti rade sluĉajeve iz prakse, izvode samostalno ili u paru

zakljuĉke i rješenja na postavljene probleme. Pored toga pripremaju se za svoje

prezentacije i istraţivanja Istraţivanja se rade u timovima od 2-3 studenta. Studenti

na zadatu temu iz marketing menadţmenta pripremaju prezentaciju na PP i usmeno

izlaţu 20 minuta. Pored prezentacije i odgovora na pitanja u uĉionici, ĉlanovi grupe

će imati zadatak da u nekom od lokalnih preduzeća putem upitnika i intervjua

provjere da li se marketinške aktivnosti o kojima su imali prezentaciju odvijaju i na

koji naĉin. O tome će biti obavezni da napišu izvještaj i daju svoje prijedloge.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 30: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

27

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Praksa III 3. obavezan E-PR3 2 - 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta Praksa III je upoznati studenta sa praktiĉnim primjenama steĉenih

teorijskih znanja na prvoj, drugoj i trećoj godini studija. Osim toga studenti imaju

priliku da stiĉu nove poslovne vještine u konkretnim organizacijama.

Ishod predmeta: Sticanje praktiĉnih znanja iz predmeta: Upravljanje marketingom, Upravljanje

projektima, MeĊunarodno poslovanje, i dr

Sadrţaj predmeta: Teorijska nastava: (konsultacije)

Praktična nastava: (broj ĉasova praktiĉnog rada: 120)

Literatura: Cjelokupna literatura predviĊena za predmete 1., 2., 3. godine studija.

Metode izvoĊenja nastave:

Nastava se izvodi kroz sistem konsultacija i praktiĉnog rada u konkretnim

organizacijama. Zajedniĉki efekat izoĊenja nastave je zadovoljavanje

principa prenošenja znanja kroz: pouĉavanje-samouĉenje. Pouĉavanje s

izvodi u sklopu konsultacija gdje saradnik upoznaje studente sa zadacima na

Praksi III i primjenama teoretskih znanja u praktiĉnim uslovima. Na Praksi

III se utvrĊuje gradivo kroz zajedniĉko rješavanje postavljenih zadataka i

problema, ponavljanje teoretskih sadrţaja potrebnih za Praksu III. Nakon

toga studenti dobijaju zadatke i probleme za samostalno rješavanje-sistem

samouĉenja.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 31: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

28

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment proizvodnje i sistemi

kvaliteta 3. obavezan E-PSK 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa specifiĉnostima menadţmenta proizvodnih preduzeća

kao i sa znaĉajem i specifiĉnostima menadţmenta kvaliteta u savremenim

uslovima poslovanja u cilju savladavanja datog znanja i njegove efikasne primene

u praksi.

Ishod predmeta: Upoznavanje sa specifiĉnostima menadţmenta proizvodnih preduzeća i znaĉajem i

specifiĉnostima menadţmenta kvaliteta u savremenim uslovima poslovanja.

Sadrţaj predmeta:

Razvoj nauke o upravljanju-njeno mesto i uloga u upravljanju proizvodnjom;

Uloga i znaĉaj teorije sistema u menadţmentu proizvodnje; Uloga i znaĉaj

organizacije podataka u proizvodnom mendţmentu;

Elementi, karakteristike i rezultat procesa proizvodnje u industrijskim sistemima;

Struktura industrijskih sistema i njeni elementi;

Marketing kao funkcija koja obezbeĊuje ulazne elemente za proizvodnu funkciju;

Karakteristika politike upravljanja proizvodnjom;

Svrha funkcije materijalnog obezbeĊenja u u upravljanju proizvodnjom;

Karakteristike upravljanja optimalnom koliĉinom zaliha;

Glavne odlike terminiranja proizvodnje;

Problem upravljanja proizvodnjom;

Uloga strategijskog menadţmenta u podršci proizvodnoj funkciji;

Znaĉaj menadţmenta kvaliteta;

Motivi za unapreĊenje kvaliteta;

Usmeravanje prema kupcima kao princip menadţmenta kvaliteta

Procesni prilaz kao princip menadţmenta kvaliteta;

Odluĉivanje na osnovu ĉinjenica kao princip menadţmenta kvaliteta;

Sistem menadţmenta kvaliteta ISO 9000;

Uloga i znaĉaj poslovnika u sistemu kvaliteta ISO 9001:2000;

Literatura: Sorak, M., Menadţment proizvodnje, PIM, Banja Luka 2008.

Sorak, M., Savremeni sistemi kvaliteta, PIM, Banja Luka, 2008.

Metode izvoĊenja nastave: predavanja, diskusija o predmetnim temama, usmeni ispit

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 32: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

29

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Preduzetniĉki menadţment 3. obavezan E-PRED 5 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment

Uslov: -

Cilj predmeta:

Sticanje i proširenje znanja iz oblasti preduzetniĉkog menadţmenta, odnosno upoznavanje

studenata sa teoretskim i praktiĉnim znanjima iz oblasti preduzetniĉkog menadţmenta,

koja postoje od postanka sveta do danas, sa posebnim osvrtom na znanja menadţera

potrebna u budućnosti. Znanja koja se transferišu usglašena su sa standardima koji

figuriraju na fakultetima u svetu (Columbia University, New York University, …).

Ishod predmeta:

Osposobljavanje studenata za rad u preduzetniĉkim kompanijama, na bazi pravila

svetskog trţišta, u skladu sa savremeni principima globalnog trţišta, odnosno

kompetencije, znanja, veštine i/ili stavovi, u skladu sa savremenim principima

preduzetniĉkog poslovanja koje bi student trebalo da stekne tokom odreĊenog perioda

uĉenja.

Ţeljeni ishodi uĉenja su sticanje i sposobnost primene steĉenih znanja iz oblasti

preduzetništva, inovacija, promena, kreativnosti, preduzetnilkih strategija, odluĉivanja...

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Teorijska nastava

1. PREDUZETNIK I PREDUZETNIŠTVO, Preduzetnik, Ĉemu teţe preduzetnici, Kako

motivišu preduzetnici, Osobine preduzetnika, Preduzetništvo, Deset najvećih mitova

preduzetništva, Savremene teorije (koncepti) preduzetništva, Talasi preduzetništva, Znaĉaj

i prednosti poduzetništva, Korporacijsko i unutrašnje preduzetništvo, Prednosti i mane

preduzetništva, Ţensko preduzetništvo, Porodiĉno preduzetništvo

2. PREDUZETNIĈKE STRATEGIJE

3. ODLUĈIVANJE, Vrste preduzetniĉkih odluka

4. BIZNIS PLAN – USLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA, Determinante za

uspešnu izradu biznis plana

5.INOVACIJA, Kreativnost - osnova inovacija, Šta je inovacija

6. PROMENE, Dominantne sile koje determinišu eksterne promene, Uloga preduzetnika u

procesu promena, Otpor prema promenama, Kako efikasno sprovesti promene

Praktična nastava

Ikone svetskog biznisa, recepti uspešnih menadţera, analiza sluĉajeva svetskih kompanija,

seminarski radovi

Literatura:

Inić, B., Strategijski preduzetnički i internacionalni menadžement, B. Inić, Beograd, 2009.

Inić, B., Multikulturalizam i preduzetništvo, , Monografija, B. Inić, Beograd, 2007.

Inić, B. Menadžment 2 – 103 ikone svetskog biznisa, B. Inić, Beograd, 2006.

Baringer, B., Irland, D., Entrepreneurship, Pearson education, Inc, New Jersey, 2006.

Paunović, S. Preduzetništvo - od biznis ideje do realizacije, Fakultet za menadţment

Univerziteta "Braća Karić", Beograd, 1998.

Metode izvoĊenja nastave: Ex catedra; interaktivni metod; analiza sluĉajeva iz prakse, Power Point

prezentacije, Struĉni filmovi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 33: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

30

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Organizaciono ponašanje 3. obavezan E-ORP 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta: Upoznavanje psihološke dinamike radnog ponašanja i saradnje ljudi u

organizacijama sa posebnim akcentom na upravljaĉki deo strukture /menadţment/

Ishod predmeta:

Student će biti osposobljen za profesionalno analiziranje ponašanja zaposlenih u

organizacijama /individualni nivo/, kao i za analizu strukture i dinamike

organizacije kao specifiĉnog socijalnopsihološkog fenomena. Ova znanja su

osnova za razvijanje razliĉitih veština rukovoĊenja i izgraĊivanja funkcionalnih

oblika organizacionog ponašanja.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Problemi, predmet prouĉavanja i oblast discipline Organizaciono ponašanje.

“Mašinske” i psihološke teorije organizacije: pristupi: nauĉne organizacija rada,

ljudskih odnosa i ljudskih resursa. Sadrţaji socijalne razmene pojedinca i

organizacije. Motivacioni modeli organizacionog ponašanja u razliĉitim teorijskim

pristupima. Subjektivna pozadina organizacionog ponašanja: organizacijski

relevantne osobine i dimenzije liĉnosti, opaţanje i atribucija. Socijalna motivacija i

neformalno organizovanje. Dinamika organizacijskih uloga : funkcionalno

usklaĊivanje uloga kroz slobodnu socijalnu interakciju, prevazilaţenje konflikata,

preoptereĊenja i neodreĊenosti uloga. Sistemi uloga. Izgradnja grupne strukture

organizacije. Intragrupna i intergrupna dinamika organizacijskih grupa. Likertov

model preklapajućih i povezujućih grupa. Komplementarnost sistema uloga i

sistema grupa u organizaciji. Konflikti i upravljanje konfliktima. Organizacijska

funkcionalizacija neformalnih komunikacija neformalnih uloga i neformalnih

grupa. Psihologija menadţmenta-osnovni pojmovi; Organizaciona klima i kultura;

Praktična nastava

Izrada sociometrijske strukture radnih grupa; Izrada organigrama za pojedina

preduzeća; Analiza motivacije zaposlenih na osnovu pojedinih teorijskih modela.

Upoznavanje i primena psiholoških instrumenata u menadţmentu

Literatura:

Franceško, M. i B. Mirković (2008). Organizaciono ponašanje: moć poznavanja

organizacionog ponašalja. PIM. Banja Luka.

Branislav Ĉukić (2005): ORGANIZACIONO PONAŠANJE U ULOGAMA I

GRUPAMA, Icim plus, Kruševac.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, veţbe, konsultacije, seminarski radovi, studije sluĉaja,

monološka i dijaloška metoda, samostalni i grupni rad

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 34: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

31

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment usluga 3. obavezan E-USL 5 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa teoretskim i praktiĉnim znanjima iz oblasti

menadţmenta usluga koja postoje od postanka sveta do danas sa posebnim

osvrtom na znanja potrebna u budućnosti. Znanja koja se transferišu su usglašena

sa standardima koja figuriraju na fakultetima u svetu (Columbia University, New

York University, …). Steĉena znanja treba da posluţe studentima, budućim

menadţerima, kao putokaz ka uspehu, odnosno kao odgovor na pitanje:

Kako uspeti i šta je najvaţnije za uspeh u oblasti menadţmenta usluga?

Ishod predmeta:

Ishod uĉenja su kompetencije, znanja, veštine i/ili stavovi, u skladu sa savremeni

principima usluţnog poslovanja, koje bi student trebalo da stekne tokom

odreĊenog perioda uĉenja iz oblasti menadţmenta usluga.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava: Definisanje, domen i karakteristike usluga, Usluţni menadţment –

menadţment uslugama (holistiĉki pristup usluţnom menadţmentu, definisanje i vaţnost

usluţne vizije, misije i ciljeva, (marketing kao atribut usluţnog menadţmenta,

menadţment marketing miks usluga), Ponašanje kupaca i proces donošenja odluka,

Segmentacija kupaca na trţištu usluga (Diferencijacija usluga i strategije diferencijacije i

pozicioniranja), Satisfakcija kupaca, Menadţment oĉekivanjima kupaca, Koncept razvoja

dugoroĉnih odnosa sa kupcima, Pojam i kreiranje dugoroĉne vrednosti kupca,

Menadţment reklamacijama kupaca, Mendţment razvojem nove usluge, Brend kao deo

razvoja usluge, Ţivotni ciklus usluge, Menadţment cena, Menadţment komunikacija

usluga, Integrisane komunikacije, Koncept integrisanih menadţment komunikacija,

Menadţment ljudima u uslugama, Edukacija zaposlenih i produktivnost, Menadţment

usluţnim ambijentom, Menadţment kvaliteta i produktivnosti, Menadţment distribucijom

usluga,Menadţment kapacitetima i traţnjom, implementacija i kontrola, Strategijski

usluţni menadţment, sluĉajevi svetskih usluţnih kompanija

Praktiĉna nastava:Ikone svetskog biznisa, recepti uspešnih menadţera, analiza sluĉajeva

svetskih kompanija, seminarski radovi

Literatura:

Inić, B., Menadžment usluga, B. Inić, Beograd, 2010.

Senić, R., &Senić, V., Menadžment i marketing usluga, Prizma, Kragujevac, 2008.

Kotler, Ph, Keller, K., Marketing Management, Prentice Hall; 13 edition, 2008.

Ljubojević, Ĉ., Marketing usluga. Stylos,. Novi Sad, 2002

Veljković, S., Marketing usluga. Centar za izdavaĉku delatnost ekonomskog

fakulteta u Beogradu, Beograd, 2006.

Inić, B. Menadžment 2 – 103 ikone svetskog biznisa, B. Inić, Beograd, 2006.

Metode izvoĊenja nastave: Ex catedra; interaktivni metod; analiza sluĉajeva iz prakse, Power Point

prezentacije, Struĉni filmovi.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 35: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

32

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment neprofitnih organiz. 3. obavezan E-NEP 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz oblasti menadţmenta

neprofitnih organizacija (MNPO) kao i sa faktorima koji utjeĉu na planiranje i

ostvarivanje organizacione efikasnosti, organizacije obrazovnih programa,

pripreme i realizacije projekata, upravljanja ljudskim resursima, informacionim

tehnologijama i meĊunaridnim aspektima NPO kao i zakonskom regulativom.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa studenti će biti osposobljeni da strateški misle i planiraju

aktivnosti neprofitnih organizacija, da efikasno upravljaju organizacijom i njenim

resursima, da nauĉe osnovne principe organizovanja obrazovnih programa i

dogaĊaja, da pripreme i napišu projekat za dobijanjue donacija, da upravljaju

kadrovima u organizaciji, da upravljaju marketingom NPO, da uspješno koriste

informacione tehnologije, da proširuju poslovanje NPO na meĊunarodnom nivou i

da budu upoznati sa zakonskom regulativnom koja definiše ovu materiju.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Uvod u menadţment neprofitnih organizacija

Strateško planiranje

Ostvarivanje organizacione efikasnosti

Organizovanje edukativnih programa

Projektni menadţment

Upravljanje marketingom

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i menadţment znanja

MeĊunarodni menadĊment neprofitnih organizacija

Zakonska regulativa

Praktična nastava

Studije sluĉaja

Vjeţbe

Projektni zadaci

Literatura: Vasić dr Mile: Osnovi menadžmenta neprofitnih organizacija, Slobomir P

Univerzitet, Slobomir, 2009.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 36: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

33

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Monetarna ekonomija 3. obavezan E-MON 5 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Finansije i bankarstvo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i primijenjenim

aspektima monetarnih finansija. Monetarna ekonomija kao nauĉna disciplina treba

studentima da pruţi osnovna znanja i dostignuća finansijske ekonomije i

makroekonomije iz ove oblasti.

Ishod predmeta: Upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i primijenjenim aspektima

monetarnih finansija.

Sadrţaj predmeta:

Uvodni ĉas-o monetarnoj ekonomiji i novcu

Teorije vrijednosti novca; Novac i privredna aktivnost

Definicija novca

Novĉana masa i drugi monetarni agregati

Brzina uticaja novca

Primarni novac

Mehanizam kreiranja povlaĉenja novĉane mase

Monetarno-kreditna multiplikacija

Monetarni fenomen inflacije

Monetarne teorije

Koncepcije monetarne politike

Monetarni instrumentarij

Obavezna rezerva banaka

Eskontna stopa kao instrument monetarne politike

Operacije na otvorenom trţištu

Ostali instrumenti monetarne politike

Centralna banka

Literatura: A. Ţivković; G. Koţetinac: ,,Monetrana ekonomija“, Ekonomski fakultet,

Beograd, 2008.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 37: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

34

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Finansijski menadţment 3. obavezan E-FM1 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Finansije i bankarstvo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je dalje produbljivanje i unapreĊivanje znanja iz oblasti finansija kao i

upoznavanje sa mogućim pristupima u procesu donošenja odluka iz domena investiranja.

Studenti će se upoznati sa sloţenim tehnikama ocenjivanja isplativosti investicija i

vrijednosnih papira. TakoĊe studenti će se upoznati sa konceptima optimalne finansijkse

strukture, dodane vrijednosti i deviznih kurseva.

Ishod predmeta: Studenti će biti u prilici da ovladaju znanjima, metodama i tehnikama, koje će im u

dinamiĉnom poslovnom ambijentu biti od koristi prilikom donošenja sloţenih odluka u

domenu upravljanja finansijskim poslovanjem.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

1. Uloga finansijskog menadţmenta u uslovima dinamiĉnog finansijskog okruţenja. 2. Tehnike kapitalnog budţetiranja i ocjena investicionih projekata. 3. Rizik i prinos. 4. Procjena vrijednosti vrijednosnih papira. 5. Analiza finansijske strukture i njena optimizacija. 6. Mjerenje rezultata poslovanja kompanija.

7. Osnove meĊunarodnog finansijskog menadţmenta. Praktična nastava

1. Izraĉunavanje sadašnje i buduće vrednosti novca (ukamaćivanje i diskontovanje), 2. Izraĉun vrednosti investicije na osnovu metode perioda povrata, neto sadašnje

vrednosti i IRR, 3. Izraĉunavanje prinosa i riziĉnosti investicija sa posebnim akcentom na beta

sistemskom riziku i CAPM metodi, 4. Izraĉunavanje i postavljanje optimalne finansijske strukture. 5. Mjerenje rezultata poslovanja kompanije – izraĉun ekonomske i trţišne dodane

vrijednosti. 6. Proraĉunavanje deviznih kurseva i arbitraţe.

Literatura:

Osnovna literatura:

1. Marijana Ţiravac Mladenović. 2010. Uvod u poslovne finansije. Banja

Luka: Univerzitet za poslovni inţenjering i menadţment.

Dodatna literatura:

2. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers and Alan J. Marcus. 2007. Osnove

korporativnih financija. Zagreb: Mate.

3. Brigham, Eugene F. and Joel F. Houston. 2004. Fundamentals of Financial

Management. Mason: South-Western.

Metode izvoĊenja nastave:

Nastava se izvodi u obliku predavanja i praktiĉnih veţbi. Prvo se obrade

teorijske osnove pojedine teme a zatim se na praktiĉnim primjerima

prikazuje primjenjivost steĉenog znanja. Studenti su obavezni da se

pripreme za svaku sljedeću temu, uz jasne instrukcije nastavnika.

Predavanja su interaktivna.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 38: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

35

Page 39: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

36

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Analiza, kontrola i revizija poslovanja 3. obavezan E-AKR 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Finansije i bankarstvo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta analiza i revizija poslovanja je da nadgradi osnove analize raĉunovodstvenih

bilansa koje su studenti detaljno obradili unutar kolegija Raĉunovodstvo te analize

finansijskog poslovanja koju su detaljno obradili unutar kolegija Poslovne finansije, te da

upozna studente sa osnovama teorije i izvoĊenja procesa revizije finansijskih izveštaja.

Ishod predmeta:

Studenti će biti osposobljeni za samostalno analitiĉko ocjenjivanje ukupnosti poslovanja

poduzeća korištenjem relevantnih pokazatelja. TakoĊe će poznavati metodologiju

obavljanja revizije finansijskih izvještaja i naĉin izvještavanja o realnosti i objektivnosti

finansijskih izvještaja, kao i naĉin organiziacije revizijske profesije uz poznavanje

nacionalna i meĊunarodna revizijska regulativa.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

I dio – Analiza poslovanja

Bilansi i vrste (pojam bilansa i njegova sadrţina, vrste bilansa, suština teorija shvatanja bilansa,

latentne rezerve i skriveni gubici).

Teorija analize (pojama zadaci i predmet analize poslovanja, svrha analize poslovanja, uvod u

analizu poslovanja i finansijskog izveštavanja, vrste analize, mogući okvir za analizu

poslovanja).

Primenjena analiza (analiza prihoda i rezultata, analiza rizika ostvarenja finansijskog rezultata,

analiza imovinskog poloţaja kroz analizu strukture aktive i efikasnosti imovine, analiza

finansijskog poloţaja kroz analizu kratkoroĉne i dugoroĉne finansijske ravnoteţe, analizu

zaduţenosti, solventnosti i reprodukcione sposobnosti, koeficijenti u analizi).

II dio - Revizija

Pojam i funkcija revizije,

Ciljevi revizije i elementi procesa revizije,

Dokazi i dokumentacija u reviziji,

Planiranje revizije i pregled analitiĉkih postupaka,

Materijalnost i rizik,

Razumevanje sistema internih kontrola i merenje kontrolnog rizika,

Testovi bilansa, Uzorkovanje u reviziji,

Kompletiranje revizije,

Interna revizija, revizija javnog sektora i revizija poslovanja.

Praktična nastava

Analiziranje finansijskih izveštaja – prinosni poloţaj, imovinski poloţaj i finansijski poloţaj.

Literatura:

Osnovna literatura:

1. Rodić, J. i Vukelić, G. 2008. Teorija i analiza bilansa. Beograd: Ekonomika.

2. Stanišić, M. 2009. Revizija. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Dodatna literatura:

1. Haues, R., Schilder A., Dassen R. i Wallage P. 2002. Principi revizije –

međunarodna perspektiva. Banja Luka: SRRRS.

2. MeĊunarodni standarni revizije.

Metode izvoĊenja nastave:

Nastava se izvodi u obliku predavanja i praktiĉnih veţbi. Prvo se obrade teorijske

osnove pojedine teme a zatim se na praktiĉnim primjerima prikazuje primjenjivost

steĉenog znanja. Studenti su obavezni da se pripreme za svaku sljedeću temu, uz

jasne instrukcije nastavnika. Predavanja su interaktivna.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 40: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

37

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment bankarstva 3. obavezan E-BAN 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Finansije i bankarstvo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je razumijevanje koncepata koji su potrebni za upravljanje bankama,

kao finansijskih institucija. Da bi se postigao cilj, uvodni dio predmeta je usmjeren

na prikaz banaka kao finansijskih posrednika, a na osnovu toga se razvijaju kljuĉni

koncepti menadţmenta rizika, investicija i obaveza u bankama. Paralelno slijedi

upoznavanje sa regulativom koja je relevantna za bankarsku djelatnost i ima uticaj

na oblikovanje razvojne strategije banke. Zadnji dio predmeta je namijenjen

rješavanju pitanja adekvatnih strategija za moderne banke koje danas posluju u

visoko konkurentnom i dinamiĉnom okruţenju

Ishod predmeta: Razumijevanje koncepata koji su potrebni za upravljanje bankama.

Sadrţaj predmeta:

1. Uvod u savremeni menadžment bankarstva, 2. Upravljanje likvidnošću i profitabilnošću banaka. 3. Strateško planiranje u bankama. 4. Upravljanje kapitalom banaka. 5. Komercijalno bankarstvo 6. Investiciono bankarstvo 7. Elektonsko bankarsttvo 8. Organizacione strukture u bankarstvu 9. Upravljanje bankarskim rizicima 10. Krize i sanacije banaka 11. Platni promet u bankama

Literatura:

1. Ćirović, Milutin. (2006). Bankarstvo. Beograd: European Center for Peace and

Development. 2. ĐorĊe Đukić, Vojin Bjelica, Ţivota Ristić. (2005) Bankarstvo Beograd:

Ekonomski fakultet.

3. Peterlin, Jožko i Mladenović, Marijana. (2007). Finansijski instrumenti i menadžment finansijskih rizika. Banja Luka: Univerzitet PIM.

4. Aleksandar Ţivković, Rade Stankić i SrĊan Marinković. (2012). Bankarsko

poslovanje i platni promet Beograd: Ekonomski fakultet. 5. Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins. (2005) Bankarski menadžment i finansijske

usluge. Beograd: Data status.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 41: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

38

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Javne finansije 3. obavezan E-JFI 5 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Javne finansije

Uslov: -

Cilj predmeta: Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa znaĉajem, ulogom i primenom

javnih finansija za uspešno funkcionisanje savremene drţave.

Ishod predmeta:

Sticanje znanja studenata o mestu i veliĉini drţavnih potreba i tehnikama njihovog

strukturiranja, merenja i finansiranja. Analitiĉko razmatranje raspodele dohotka,

transfernih programa (socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite i obrazovanja) i

ocena efikasnosti javne potrošnje. Ovladavanje znanja o osnovnim vrstama,

standardima i ciljevima oporezivanja. Upoznavanje metodologije drţavnog

budţetiranja i ekonomskih efekata budţetskog bilansa. Sagledavanje problematika

federalizma u finansijskim i fiskalnim odnosima - raspodela drţavnih funkcija i

drţavnih sredstava izmeĊu razliĉitih nivoa vlasti, i fiskalne decentralizacije.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

I UVODNA RAZMATRANjA (1. Sadrţaj i instrumentarij javnih finansija) II

JAVNI RASHODI (2. Pojam, uloga i veliĉina javne ekonomije; 3. Javna dobra; 4.

Eksterni efekti; 5. Raspodela dohotka u pogledu efikasnosti i praviĉnosti; 6.

Transferni programi – socijalno osiguranje nezaposlenih i penzionera, zdravstvena

zaštita, obrazovanje; 7. Ocena efikasnosti javne potrošnje korišćenjem analize

dobit-trošak) III JAVNI PRIHODI (8. Osnove oporezivanja; 9. Poreski sistem; 10.

Sistem doprinosa za socijalno osiguranje; 11. Ostali izvori javnih prihoda; 12.

Javni dug) IV BUDţET I BUDţETSKI BILANS (13. Budţetski proces; 14.

Budţetski suficit i budţetski deficit) V FINANSIJSKO IZRAVNANjE I

FISKALNA DECENTRALIZACIJA (15. Drţavni i lokalni javni rashodi; 16.

Drţavni i lokalni javni prihodi).

Praktiĉna nastava:Veţbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraţivaĉki rad

Literatura: Rosen S. Harvey, Javne financije, 5TH, Institut za javne finacije, Zagreb, 1999.

Zakoni

Metode izvoĊenja nastave:

Ex chatedra predavanja, interaktivni rad u obliku analize studija sluĉajeva i

diskusija, rešavanje problemskih zadataka

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 42: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

39

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Ponašanje potrošaĉa 3. obavezan E-PPO 5 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta:

shvatanje faktora, procesa i modela ponašanja krajnjih potrošaĉa

shvatanje faktora, procesa i modela ponašanja organizacija kao kupaca na

poslovnom trţištu

Ishod predmeta: Donošenje marketinških odluka na osnovu istraţivanja potrošaĉa (krajnjih i

organizacija kao kupaca)

Sadrţaj predmeta:

Uvod u ponašanje potrošaĉa

Potrebe i motivi krajnjih potrošaĉa

Faktori ponašanja krajnjih potrošaĉa

Modeli odluĉivanja krajnjih potrošaĉa o kupovini

Organizacije kao potrošaĉi

Potrebe i motivi organizacija kao potrošaĉa

Faktori ponašanja organizacija kao potrošaĉa

Proces odluĉivanja organizacija o kupovini

Modeli ponašanja organizacija kao potrošaĉa

Literatura:

Rakić, B., Ponašanje potrošaĉa, Megatrend univerzitet, Beograd, 2005

Muris Ĉiĉić, Melihka Husić i Slavko Kukić., Ponašanje potrošaĉa, 2009.,

Ekonomski fakultet Sveuĉilišta u Mostaru

Metode izvoĊenja nastave:

Predavanja

Veţbe – kreativne radionice: primeri iz marketinške prakse, rešavanje

studija sluĉaja (case study); sastavljanje marketing planova

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 43: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

40

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

MeĊunarodni marketing 3. obavezan E-MĐM 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta:

Sticanje znanja iz oblasti meĊunarodnog marketinga i razumevanje marketinga u

meĊunarodnom kontekstu. Ovladavanje relevantnim principima, strategijama i

veštinama, u funkciji planiranja i ostvarivanja meĊunarodnog trţišnog uspeha.

Ishod predmeta: UnapreĊena znanja, sposobnosti i veština studenata za timski rad na rešavanju

problema, kroz sticanje znanja o meĊunarodnom marketingu.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava: Mesto i uloga marketinga u procesu internacionalizacije

poslovanja, suština i osobenost meĊunarodnog marketing istraţivanja,

komparativna analiza u modelu selekcije inostranih trţišta. MeĊunarodno

okruţenje. MeĊunarodne trgovinske organizacije (evropske i svetske). Multi-

klulturalno okruţenje. Alternativne strategije ulaska na inostrano trţište.

Specifiĉnosti kultura visokog i niskog konteksta. Internacionalizacija marketing

aktivnosti. Multinacionalni i globalni marketing. Organizovanje meĊunarodnih

marketing aktivnosti. Strategijski koncept meĊunarodnog marketinga. Strategija

„globalne integracije“ (standardizacije). Strategija „lokalne responzivnosti“

(adaptacije). Koncept proizvoda u meĊunarodnom marketingu, Strategije

proizvoda na meĊunarodnom trţištu. Cena u meĊunarodnom marketingu.

OdreĊivanje cene na meĊunarodnom trţištu. Distribucija u meĊunarodnom

marketingu. Naĉini ulaska na meĊunarodno trţište. Marketinška komunikacija na

meĊunarodnom trţištu.

Literatura:

Kostić M. 2007. Međunarodni marketing, Fakultet za poslovni inţenjering i

menadţment Banjaluka

Rakita B. 2003. Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Beograd

Domazet A., 2005. Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Sarajevo

Metode izvoĊenja nastave:

Monološki metod, metod diskusije, demonstrativni metod, metod analize

sluĉajeva iz prakse, uĉenje kroz zajedniĉki rad na rešavanju praktiĉnih

problema, samostalno istraţivanje studenata i rešavanje problema na osnovu

dobijenih zadataka, konsultacije u izradi projektnog zadatka i samostalan

rad studenata kroz uĉenje i izradu projektnog zadatka.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 44: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

41

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Marketinško komuniciranje 3. obavezan E-MKO 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta:

Sticanje znanja i veština potrebnih za upravljanje marketinškom komunikacijom, a

na osnovu poznavanja osnovnih instrumenata marketinške komunikacije i

osnovnih principa njihovog efikasnog i efektnog integrisanja.

Ishod predmeta:

Upoznatost sa osnovnim elementima marketinškog komuniciranja i ovladavanje

praktiĉnim veštinama za planiranje i realizaciju procesa marketinškog

komuniciranja.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

Koncept marketinške komunikacije. Promene u praksi marketinške komunikacije.

Koncept integrisane marketinške komunikacije. Upravljanje procesom integrisane

marketinške komunikacije. Analiza ponašanja potrošaĉa i modeliranje ponašanja

ciljnog auditorijuma. Korišćenje komunikacijskih sredstava. Dimenzije integracije

komunikacijskih aktivnosti. Kategorizacija na instrumente miksa marketinške

komunikacije, njihov redosled realizacije, prenosni kanali, nosioci. OdreĊivanje

ciljeva i budţeta marketinškog komuniciranja. Instrumenti marketinške

komunikacije. Oglašavanje. UnapreĊenje prodaje. Liĉna prodaja. Trţišni odnosi s

javnošću. Podruĉja primene trţišnih odnosa s javnošću u okviru integrisane

marketinške komunikacije. Ekonomski publicitet. Komunikacijske aktivnosti

direktnog marketinga. Kvalitet i pakovanje proizvoda kao instrument marketiške

komunikacije. Komunikacijski aspekt cene. Prodajno okruţenje u sluţbi

marketinškog komuniciranja. Miks marketinške komunikacije. Kreativna strategija

u integrisanoj marketinškoj komunikaciji.

Literatura:

Kostić - Stanković M. 2010. Integrisana poslovna komunikacija, Beograd, Fakultet

organizacionih nauka

Brkić N. 2003. Upravljanje marketing komuniciranjem, Sarajevo, Ekonomski

fakultet u Sarajevu Filipović V. Kostić–Stanković M. 2007. Marketing menadţment, Beograd,

Fakultet organizacionih nauka

Metode izvoĊenja nastave:

Monološki metod, metod diskusije, demonstrativni metod, metod analize

sluĉajeva iz prakse, uĉenje kroz zajedniĉki rad na rešavanju praktiĉnih

problema, samostalno istraţivanje studenata i rešavanje problema na osnovu

dobijenih zadataka, konsultacije u izradi projektnog zadatka i samostalan

rad studenata kroz uĉenje i izradu projektnog zadatka.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 45: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

42

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Evropski biznis 3. obavezan E-EVB 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Predmet „Evropski biznis“ ima za cilj da studentima pruţi ekonomska znanja i

bolje razumijevanje koncepta razvoja ekonomije Evropske unije i evropskog

poslovanja, sa naglaskom njene sadašnje i buduće politike rasta i razvoja

evropskih integracija. Izuĉavanje predmeta se bazira na teorijskim,institucionalnim

i relevantnim dijelovima moderne ekonomije koje se koriste za analize glavnih

ekonomskih efekata, a koji su postavljeni stalnim rastom integracionih procesa.

Ishod predmeta:

PredviĊenim planom i programom predmeta „Evropski biznis“ studenti će steći

potrebna znanja o relevantnim pitanjima strukture i funkcionisanja Evropske unije,

znanje o relevantnim problemima sa kojima se suoĉava Evropska unija, naĉinom

njihovog rešavanja, posljedicama ovih aktivnosti, kako na zemlje ĉlanice Evropske

unije, tako i na zemlje koje su van Evropske unije.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava:

Ideja evropskog ujedinjenja;

Šta je Evropska unija;

Institucionalno ureĊenje Evropske unije;

Kako postati ĉlan Evropske unije;

Politike Evropske unije,

Evropska monetarna unija;

Evropsko poslovno okruţenje;

Evropska biznis organizacija;

Finansiranje evropskog biznisa;

Poslovni obiĉaji u evropskim zemljama.

Praktična nastava:

Vjeţbe prate predavanja, pri ĉemu je naglasak na kvantitativnoj ilustraciji i aktivnosti

samih studenata. Na vjeţbama se provjerava stepen savlaĊivanja materije, studenti se

upoznaju sa primjerima i zadacima koji olakšavaju savlaĊivanje materije, organizuju se

diskusije po pojedinim pitanjima, pri ĉemu studenti mogu da daju uvodna izlaganja.

Literatura:

Dţombić I., Evropske inicijative i institucije – Evropska unija, prošlost,

sadašnjost, budućnost, 2010., Sarajevo: Fridrih Ebert Stiftung

Grbić V., Ekonomija Evropske unije, 2005., Beograd: Megatrend

Metode izvoĊenja nastave:

Cilj predavanja je da se studenti upoznaju sa osnovnim sadrţajem ispitne

materije, sa najnovijim teorijskim pogledima na odreĊena pitanja, kao i sa

mnogobrojnim primjerima iz prakse, a koji ilustruju datu problematiku.

Pred svaki test nastavnik na predmetu odgovara na pitanja studenata, a na

kraju semestra, ako za to postoji potreba, odreĊuju se dodatna dva bloka od

po dva školska ĉasa, na kojima nastavnik na predmetu odgovara na pitanja

studenata iz cjelokupne ponuĊene materije.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 46: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

43

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Finansijski menadţment 3. obavezan E-FM2 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je dalje produbljivanje i unapreĊivanje znanja iz oblasti finansija kao i

upoznavanje sa mogućim pristupima u procesu donošenja odluka iz domena investiranja.

Studenti će se upoznati sa sloţenim tehnikama ocenjivanja isplativosti investicija i

vrijednosnih papira. TakoĊe studenti će se upoznati sa konceptima optimalne finansijkse

strukture, dodane vrijednosti i deviznih kurseva.

Ishod predmeta: Studenti će biti u prilici da ovladaju znanjima, metodama i tehnikama, koje će im u

dinamiĉnom poslovnom ambijentu biti od koristi prilikom donošenja sloţenih odluka u

domenu upravljanja finansijskim poslovanjem.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava

8. Uloga finansijskog menadţmenta u uslovima dinamiĉnog finansijskog okruţenja. 9. Tehnike kapitalnog budţetiranja i ocjena investicionih projekata. 10. Rizik i prinos. 11. Procjena vrijednosti vrijednosnih papira. 12. Analiza finansijske strukture i njena optimizacija. 13. Mjerenje rezultata poslovanja kompanija.

14. Osnove meĊunarodnog finansijskog menadţmenta. Praktična nastava

7. Izraĉunavanje sadašnje i buduće vrednosti novca (ukamaćivanje i diskontovanje), 8. Izraĉun vrednosti investicije na osnovu metode perioda povrata, neto sadašnje

vrednosti i IRR, 9. Izraĉunavanje prinosa i riziĉnosti investicija sa posebnim akcentom na beta

sistemskom riziku i CAPM metodi, 10. Izraĉunavanje i postavljanje optimalne finansijske strukture. 11. Mjerenje rezultata poslovanja kompanije – izraĉun ekonomske i trţišne dodane

vrijednosti. 12. Proraĉunavanje deviznih kurseva i arbitraţe.

Literatura:

Osnovna literatura:

4. Marijana Ţiravac Mladenović. 2010. Uvod u poslovne finansije. Banja

Luka: Univerzitet za poslovni inţenjering i menadţment.

Dodatna literatura:

5. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers and Alan J. Marcus. 2007. Osnove

korporativnih financija. Zagreb: Mate.

6. Brigham, Eugene F. and Joel F. Houston. 2004. Fundamentals of Financial

Management. Mason: South-Western.

Metode izvoĊenja nastave:

Nastava se izvodi u obliku predavanja i praktiĉnih veţbi. Prvo se obrade

teorijske osnove pojedine teme a zatim se na praktiĉnim primjerima

prikazuje primjenjivost steĉenog znanja. Studenti su obavezni da se

pripreme za svaku sljedeću temu, uz jasne instrukcije nastavnika.

Predavanja su interaktivna.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 47: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

44

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

MeĊunarodno poslovno pravo 3. obavezan E-MPP 5 2 1

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Zaokruţuje se cjelina pitanja znaĉajnih za poznavanje pravnih aspekata

meĊunarodnih poslovnih transakcija. Središte izuĉavanja ovog kursa usmjereno je

na svojinu i ugovor, kao osnovne institute pravnog i ekonomskog poretka. Analiza

ovih instituta praćena je brojnim drugim pitanjima ĉije poznavanje ĉini neophodan

atribut razumjevanja operacija meĊunarodnog poslovnog prometa.

Ishod predmeta: Da studenti sa slušanim i usvojenim gradivom mogu nastaviti dalje studije i po

završetku istih kompetentno i odgovorno se ukljuĉiti u posao.

Sadrţaj predmeta:

Uvod u pravo

Uvod u graĊansko pravo

Najznaĉajniji ugovori meĊunarodnog poslovnog prometa

Ugovori o trgovinskim uslugama

Ugovori o višim oblicima privredne saradnje

Najznaĉajnije meĊunarodne institucije; rješenja Zakona o stranim ulaganjima i

prateći propisi u Republici Srpskoj i u BiH;

Hartije od vrijednosti i pravni odnosi u vezi sa meĊunarodnim plaćanjima:

Rješavanje sporova iz meĊunarodnog poslovnog prometa: nadleţnost sudova,

mjerodavno pravo, priznanje i prinudno izvršenje stranih presuda;

MeĊunarodne trgovinske arbitraţe – pojam i znaĉaj, prednosti arbitraţnog

rješavanja sporova proisteklih iz meĊunarodne trgovine;

Vrste arbitraţa, ugovor o arbitraţi, konstituisanje arbitraţnog tribunala, arbitraţni

postupak, arbitraţna odluka, priznanje i izvršenje arbitraţnih odluka

Literatura:

Udţbenik, MeĊunarodno poslovno pravo, opšti dio, prof.dr Vitomir Popović i prof.

dr Radovan Vukadinović, izdavaĉ Pravni fakulteti u Banja Luci i Kragujevcu 2007

godine.

Dopunska literatura: J.Perović, Bitna povreda ugovora. MeĊunarodna prodaja

robe, Beograd, 2004;

Metode izvoĊenja nastave: Nastava se izvodi u obliku predavanja i auditornih vjeţbi. Uĉenje, testovi,

seminarski i konsultacije.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 48: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

45

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Ekonomska diplomatija 3. obavezan E-EKD 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (180 i 240 ECTS)

Studijski program(i): Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Predmet „Ekonomska diplomatija“ ima za cilj da studentima pruţi znanja iz savremene

diplomatije, sa posebnim akcentom na aktivnosti i instrumente ekonomske diplomatije.

Po završetku predavanja, studenti će biti u mogućnosti da poveţu steĉena struĉna znanja

sa aktuelnanim trendovima u sferi bilateralne i multilateralne ekonomske diplomatije.

Ishod predmeta:

Sticanje opštih znanja o iz diplomatije, a posebno razumijevanje i shvatanje znaĉaja

ekonomske diplomatije; razumijevanje globalnih poslovnih aktivnosti i uticaj istih na

diplomatiju, ali i uticaj diplomatije na iste; savladavanje tehnika pregovaranja i

poslovnog lobiranja.

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava:

Pojam diplomatije;

Organizacija spoljnih poslova;

Bilateralna diplomatija;

Multilateralna diplomatija;

Diplomatska profesija;

Diplomatsko obavještavanje;

Diplomatsko pregovaranje;

Diplomatsko lobiranje;

Diplomatska špijunaţa,

Tradicionalna diplomatija,

Diplomatija i regionalne integracije;

Ekonomska diplomatija;

Korporativna diplomatija;

Diplomatija i globalizacija.

Praktična nastava:

Vjeţbe prate predavanja, pri ĉemu je naglasak na kvantitativnoj ilustraciji i aktivnosti

samih studenata. Na vjeţbama se provjerava stepen savlaĊivanja materije, studenti se

upoznaju sa primjerima i zadacima koji olakšavaju savlaĊivanje materije, organizuju se

diskusije po pojedinim pitanjima, pri ĉemu studenti mogu da daju uvodna izlaganja.

Literatura:

Dţombić I., Ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine, 2008., Banja Luka:

Univerzitet za poslovni inţenjering i menadţment

Dašić D., Savremena diplomatija, 2008.,Beograd: privredni savetnik d.o.o

Metode izvoĊenja nastave:

Cilj predavanja je da se studenti upoznaju sa osnovnim sadrţajem ispitne materije,

sa najnovijim teorijskim pogledima na odreĊena pitanja, kao i sa mnogobrojnim

primjerima iz prakse, a koji ilustruju datu problematiku.

Pred svaki test nastavnik na predmetu odgovara na pitanja studenata, a na kraju

semestra, ako za to postoji potreba, odreĊuju se dodatna dva bloka od po dva

školska ĉasa, na kojima nastavnik na predmetu odgovara na pitanja studenata iz

cjelokupne ponuĊene materije.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 49: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

46

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment finansijskih rizika 4. obavezan E-MFR 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Ciljevi kolegija su da se prouĉavajući karakteristike poslovanja preduzeća oblikuju

stavovi prema riziku. Pošto je menadţment rizika proces i nejednokratna aktivnost,

detaljno prouĉavamo pojedine korake (faze) u procesu, od identifikacije rizika,

njihove kvantifikacije, preko postavljanja strategije reagovanja na rizike, izbora

instrumenata za menadţment rizika, do praćenja uspješnosti upravljanja i

raĉunovodskog tretmana izvedenih finansijskih instrumenata kao predstavnika

nove generacije metoda za menadţment finansijskih rizika.

Ishod predmeta:

Samostalna identifikacija izloţenosti rizicima, njihova kvantifikacija (merenje po

metodi VaR, analiza osetljivosti) i izbor optimalnih metoda i insturmenata za

zaštitu od rizika.

Sadrţaj predmeta:

1. Definisanje pojma rizika i osnovne podjele rizika;

2. Prikaz izabranih vrsta poslovnih rizika (strateški rizik, rizik delovanja,trţišni

rizik, projektni rizik);

3. Postavljanje politike i strategije upravljanja rizikom;

4. Detaljno predstavljanje finansijskih rizika;

5. Vrste izloţenosti finansijskim rizicima;

6. Prikaz finansijskih instrumenata;

7. Proces identifikacije i kvantifikacije finansijskih rizika;

8. Interne metode za menadţment finansijskih rizika;

9. Finansijski derivati (izvedeni finansijski instrumenati) prve generacije –

forward, futures, swap i opcija

Literatura:

Osnovna literatura:

1. Marijana Ţiravac Mladenović. 2013. Interna skripta: Menadžment

finansijskih rizika. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inţenjering i

menadţment.

2. Peterlin, Joţko i Marijana Mladenović. 2007. Finansijski instrumenti i

menadžment finansijskih rizika.Banja Luka: Univerzitet za poslovni

inţenjering i menadţment.

Dodatna literatura:

1. Hull, John C. Options, futures, and other Derivatives. Boston: Pearson,

2012.

2. Jorion, Philippe. Financial Risk Manager Handbook. New Jersey: Wiley,

2007.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 50: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

47

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Ekonomski odnosi sa inostranstvom 4. obavezan E-EOI 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama ekonomskih odnosa Bosne i

Hercegovine sa inostranstvom. Cilj predmeta je da spoji analizu osnovnih

tendencija u meĊunarodnom okruţenju sa njihovim uticajem na ekonomske

odnose Bosne i Hercegovine sa inostranstvom.

Ishod predmeta: Analitiĉko sagledavanje uticaja meĊunarodnog okruţenja na ekonomske odnose

Bosne i Hercegovine sa inostranstvom.

Sadrţaj predmeta:

Uvod u ekonomiku meĊunarodnih odnosa;

Ekonomski trendovi u meĊunarodnim odnosima;

Ekonomska diplomatija u meĊunarodnim odnosima;

Mjesto BH-a ekonomije na meĊunarodnoj sceni;

Ekonomsko-politiĉki odnosi bosne i Hercegovine;

Bosna i Hercegovina i meĊunarodni integracioni procesi;

Regionalni odnosi Bosne i Hercegovine;

Lobiranje u meĊunarodnim odnosima.

Literatura:

Dţombić Ilij, 2010., Ekonomski odnosi Bosne i hercegovine sa inostranstvom –

mogućnosti i perspektive, Banja Luka: Univerzitet za poslovni inţenjering i

menadţment

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjţbe, studije sluĉajeva, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 51: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

48

Naziv predmeta Godina Status Šifra predmeta ECTS Fond ĉasova

(P+V)

Korporativno

upravljanje 4. obavezan E-KOU 6 3 2

Vrsta i nivo

studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski

program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj

predmeta:

Ciljovog predmeta je da razvije analitiĉki okvir koji objašnjava odnos izmeĊu uprave,

nadzornog odbora, vlasnika i ostalih interesno-utjecajnih grupa modernih korporacija.

Ishod

predmeta:

Studenti će imati priliku upoznati se sa pravnom strukturom i statusom društava kapitala, nakon

ĉega slijedi razmatranje odnosa upravljaĉkih struktura korporacija odnosno odnosa vlasnika,

menadţmenta i nadzornih odbora ĉemu će se pristupiti sa pravnog i ekonomskog aspekta.

Veoma je vaţno usvajanje znanja o osnovnim principima dobrog korporativnog upravljanja,

obzirom da je upravo poštivanje dobre prakse korporativnog upravljanja conditio sine qua non

za opstanak i rast korporacija, ali i za zemlje po pitanju privlaĉenja stranih investicija.

Sadrţaj

predmeta:

Uvod u korporativno upravljanje

Opšta struktura upravljanja društva

Interna akta društva

Upravni /Nadzorni odbor

Izvršni odbor/direktor

Sekretar

Prava akcionara/udjeliĉara

Skupština akcionara/ udjeliĉara

Osnovni kapital/Dividenda

Kontrolno okruţenje (interna kontrola i upravljanje)

Complaince/usklaĊivanje,

Objavljivanje informacija

Uticaj razliĉitih hartija od vrijednosti na korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje u porodiĉnim kompanijama

Literatura:

Korporativno upravljanje, Priručnik za firme u Bosni i Hercegovini, IFC Sarajevo, 2009.

Tipurić, Darko (ur.): Korporativno upravljanje, Sinergija, 2008.

Robert A. G. Monks, Nell Minow: „Corporate Governance“, 4th edition, John Wiley & Sons,

2008.

Metode

izvoĊenja

nastave:

Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Predispitne aktivnosti (seminari,

aktivnost na nastavi...) 10

Usmeni ispit (sa izvršenim predispitnim

obavezama) 20

Kolokvijum-i (dva kolokvijuma) 35+35

Integralni ispit (bez izvršenih

predispitnih obaveza) 70

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 52: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

49

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Marketing logistika 4. obavezan E-MLO 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim determinantama logističkog menadžmenta u preduzećima, odnosno sa marketing logistikom kao, prije svega, poslovnom ali i naučno - metodološkom disciplinom; logistika i logistički menadžment analizira sve aktivnosti u preduzeću kroz prizmu procesnih radnji, odnosno ona prati tokove repromaterijala na ulazu u firmu (ulazna logistika), tokove repromaterijala i poluproizvoda kroz firmu (interna logistika) i tokove finalnih proizvoda i roba (izlazna logistika).

Ishod predmeta:

Ključna znanja koje će studenti steći nakon što odlušaju i polože ispit odnose se na identifikovanje konkurentskih prednosti koje svakom preduzeću koje se bavi proizvodnjom i/ili prodajom može donijeti efikasan logistički menadžment; Dakle, predmet Marketing logistika omogućava studentima da: • Prepoznaju logistički sistem kao skup operativnih aktivnosti sa izuzetnim imlikacijama na strateški nivo firme; • Tretiraju logističke poslove kao marketiški usmjerene, ali i troškovno determinisane; • Identifikuju konkurentan nivo servisa potrošača – kao osnovni cilj logističkog menadžmenta ali i jedan od bazičnih ciljeva firme u cjelini; • Upoznaju pristupe upravljanju logističkim sistemom i njegovim pojedinačnim podsistemima, čije ciljne funkcije su konfliktne zbog po pravilu inverzne medjuzavisnosti njihovih troškova.

Sadrţaj predmeta:

Pojmovno određenje logistike i fizičke distribucije; Rastući značaj logistike; Pristupi upravljanju marketing logistikom; Problemi troškova u upravljanju marketing logistikom; Logistički provajderi; Kanali marketing logistike; Značaj SP; Upravljanje servisom potrošača; Upravljanje zalihama; Upravljanje i značaj transporta u logističkom sistemu; Integralni transport; Značaj, funkcije i okvir za upravljanje skladištenjem; Organizacija logistike u poslovnom sistemu firme; Informacioni sistemi u logistici; Novi i inovativni informacioni sistemi u logistici; Globalizacija i globalna logistika.

Literatura:

1. Mitić B.: Principi marketing logistike, Univerzitet PIM, Banja Luka, 2012.

2. Aćimović, S. Servis potrošača, Ekonomski fakultet Beograd, 2003 godina;

3. Božić V. i Aćimović S. , Marketing logistika, Ekonomski fakultet Beograd, 2010

4. Ristić M., Strateško pozicioniranje maloprodaje – trgovina i ostali kanali, Ekonomski fakultet Bgd

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment informacionih sistema 4. obavezan E-INS 6 2 3

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Page 53: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

50

Cilj predmeta:

Predstaviti studentima moderne metode upravljanja izvorima informacija.

Pojasniti smjernice razvoja informacione tehnologije i prikazati najperspektivnija

podruĉja njihove upotrebe.

Osposobljavanje studenata za usmjeravanje razvoja informatike u preduzeću, u

skladu sa poslovnim planovima preduzeća ali za njihovo oblikovanje.

Ishod predmeta:

Studenti će biti osposobljeni da efikasnije upravljaju preduzećima i institucijama

uz pomoć informacionih tehnologija kao i da ih koriste kao sredstvo za rad.

Ujedno će savladati najnovija teorijska znanja i dostignuća iz ove oblasti.

Sadrţaj predmeta:

Vaţnost menadţmenta informacionih sistema; Koncepti informacione tehnologije i

smjernice razvoja; Upravljanje transakcijskim informacionim sistemima;

Upravljanje sistemima poslovne inteligencije; Upravljanje znanjem; Strateško

planiranje razvoja informacione tehnologije; Ekonomika informacione tehnologije;

Razvoj informacionih rješenja i informacione infrastructure; Sigurnost izvoga

informacija; Upravljanje kvalitetom informacija; VoĊenje sluţbe za informatiku;

Uticaj infromacionih sistema na organizaciju i preduzeće; Informacione

tehnologije u bankarstvu; Marketing informacioni sistem; Informacione

tehnologije kao pomoć odluĉivanju

Literatura:

Varga, Mladen i Katarina Ćurko. 2007. Informatika za poslovanje. Zagreb:

Element.

Pearlson, Keri E. And Carol S. Saunders. 2009. Managing and Using

Informational Systems. Haboken: Wiley & Sons.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 54: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

51

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment u zdravstvu 4. obavezan E-ZDR 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment

Uslov: -

Cilj predmeta: Primjena znanja iz menadţmenta na konkretan sluĉaj menadţmenta u

zdravstvenim ustanovama sa svim njegovim funkcijama.

Ishod predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da student steĉenim znanjima, usvojenim vrijednostima i

vještinama prepozna strukture i promjene u zdravstvenim ustanovama. Sa takvim

znanjima širi se polje mogućnosti profesionalnog opredeljenja.

Sadrţaj predmeta:

Ciljevi i strategije zdravstvene politike;

Institucije i struktura zdravstvenog sistema;

Finansiranje zdravstvenog sistema;

Integrisana zdravstvena zaštita;

Menadţment u integrisanoj zdravstvenoj zaštiti;

UnapreĊenje zdravlja, prevencija i socijalni marketing;

Vrste zdravstvenog menadţmenta;

Istraţivanje, razvoj i perspektive javnog zdravstva;

Menadţment nauke u zdravstvu;

Kriterijumi u voĊenju zdravstvenog sistema;

MeĊunarodna saradnja, globalizacijai zdravstvo.

Literatura: Pavić S. Ţarko,2007, Zdravstvo i zdravstveni sistem, Beograd: Srpsko

lekarsko društvo

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjebe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 55: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

52

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Merdţeri i akvizicije 4. obavezan E-MIA 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment

Uslov: -

Cilj predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da pruţi uvid u kompleksnu problematiku transakcija

restrukturiranja preduzeća. Prilikom razmatranja oblika spajanja i pripajanja

kompanija istiĉu se strategijski i finansijski aspekti pojedinih transakcija

restrukturiranja u cilju potpunog razumijevanja njihovog uticaja na vrijednost

preduzeća.

Ishod predmeta:

Uspešnim savladavanjem gradiva ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da

shvate uticaj ekonomskih, poreskih i zakonskih okolnosti na izbor i ishode

pojedinih formi restrukturiranja, primijene osnovne procedure procene vrednosti

preduzeća i analiziraju uticaj razliĉitih strategijskih odluka preduzeća na vrednost

preduzeća, razumeju izvore kreiranja vrednosti u razliĉitim transakcijama

poslovnog i finansijskog restrukturiranja, kao i da razumeju ulogu finansijskih

inovacija u poboljšanju strukture kapitala preduzeća.

Sadrţaj predmeta:

1. Merdţeri i akvizicije: pojam i istorijat

2. Strategijski aspekti i oblici kombinovanja

3. Motivi i procjena vrijednosti transakcije

4. Troškovi transakcije i isplativost transakcije

5. Trţište korporativne kontrole i taktike preuzimanja

6. Taktike odbrane od preuzimanja

7. Problemi postakvizicione integracije i mogućnosti poboljšanja uspešnosti

transakcija

8. Efekti transakcija na uĉesnike u transakcijama

9. Alternative merdţera i akvizicija

Literatura:

Osnovna literatura:

1. Odabrana poglavlja iz knjige: Todorović, Miroslav. 2010. Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.

2. Odabrana poglavlja iz knjige: Gaughan, Patrick A. 2011. Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings. New Jersey: John Wiley.

Dodatna literatura:

3. Odabrana poglavlja iz knjige: Weston, J.F., Siu, J.A. & Johnson, B.A.

2001. Takeovers, Restructuring and Corporate Governance, 3rd ed. New

York: Prentice Hall.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 56: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

53

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

B2B marketing i elektronska trgovina 4. obavezan E-B2B 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment, Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta:

Osnovni cilj predmeta jeste da se studenti upoznaju i svladaju principe marketinga

poslovnih trţišta. Teţnja je da se marketing poĉne posmatrati ne samo sa stanovišta

primjenjivosti na trţište finalnih potrošaĉa, već da se shvati njegov znaĉaj na poslovnim

(B2B) trţištima.

Pored toga, ovaj predmet nudi sveobuhvatan pregled principa, strateških odrednica, te

tehnologija za punu implementaciju elektronskog poslovanja. Kurs stavlja poseban

akcenat na ulogu i modele transformacije sa klasiĉnog na e-business oblik poslovanja, uz

definisanje jasne uloge e-business sistema u osiguranju bolje konkurentske pozicije

kompanije.

Ishod predmeta: Studenti će biti upoznati sa savremenim tendencijama u marketingu, principima

marketinga poslovnih trţišta i kompleksnošĉu, te biti osposobljeni da uspješno obavljaju

aktivnosti marketinga na poslovnim trţištima.

Sadrţaj predmeta:

Podela tema za seminarske i termina za usmenu odbranu; Pojam elektronskog

marketinga i oblasti primene; On-line marketing; Modeli Web marketinga; Ciljevi internet prisustva; Nivoi razvoja Web sajta; E-mail marketing; Sistem upotrebljivog korišćenja interakcije sa korisnicima; Tehnike on-line promocije u sklopu i van sopstvenog sajta; Praćenje statistike posećenosti Web-prezentacije: serverski orijentisani pristupi; Blog marketing On-line i internet bankarstvo; Specifičnosti elektronskog poslovanja u oblasti

osiguranja;

Proces plaćanja roba i usluga preko Interneta; Point of Sale portali; Prednosti i

nedostaci internet bankarstva; Sistemi elektronskog novca; Elektronski sistemi za

mikro-plaćanja; Elektronska trgovina: pojam, uslovi za realizaciju; Tehnologija

elektronske trgovine; Business-to-Consumer model elektronske trgovine; B2B

tržišta (vertikalno, horizontalno); Elektronsko tržište orijentisano na

kupca/snabdevača; Business-to-Consumer model elektronske trgovine; B2B

tržišta (vertikalno, horizontalno); Elektronsko tržište orijentisano na

kupca/snabdevača; B2B mehanizmi: koristi i nedostaci

B2B model elektronske trgovine; Ostali modeli elektronske trgovine (C2C, B2C2B, C2B2C, M-Commerce); On-line aukcija.

Literatura:

1. Mitić Branislav: Marketing u elektronskom poslovanju, UPIM Banja Luka, 2015.

2. James C. Anderson, James A. Narus, Business Market Management, Prentice

Hall, 2004.

3. Hutt, M. D.; Speh, T. W.: Business to Business Marketing Management- a

Strategic View of Industrial and Organizational Markets, 7th ed, The Dryden

Press, 2001.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 57: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

54

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment u obrazovanju 4. obavezan E-OBR 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Menadţment

Uslov: -

Cilj predmeta: Primjena znanja iz menadţmenta na konkretan sluĉaj menadţmenta u obrazovnim

ustanovama sa svim njegovim funkcijama.

Ishod predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da student steĉenim znanjima, usvojenim vrijednostima i

vještinama prepozna strukture i promjene u obrazovnim ustanovama. Sa takvim

znanjima širi se polje mogućnosti profesionalnog opredeljenja.

Sadrţaj predmeta:

Uvod u menadţment u obrazovanju

Upravljanje školstvom;

RukovoĊenje u školstvu;

VoĊenje u školstvu;

Škola kao organizacija

Literatura: Stjepan Stanĉić,2006, Menadžment u obrazovanju, Rijeka: Sveuĉilišna

knjiţnica

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja i vjeţbe

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 58: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

55

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Procjena vrijednosti preduzeća 4. obavezan E-PVP 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Finansije i bankarstvo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da kod studenata razvije znanje o metodama za procjenu

vrijednosti preduzeća, kao i praktiĉna znanja za implementaciju tih znanja u

svakidašnju korporativnu praksu. Iako je akcenat dat na postupcima i metodama za

procjenu, studentima se posebna paţnja skreće upravo na faktore koji utiĉu na

stvaranje i odrţanje vrijednosti kompanije.

Ishod predmeta:

Studenti će biti u mogućnosti da razviju i postave metodologiju za procjenu

vrijednosti preduzeća, na osnovu koje će prikupiti i analizirati potrebne podatke

koje će upotrijebiti uz izabranu metodu procjene za vršenje procjene i formiranje

izvještaja o procjeni.

Sadrţaj predmeta:

1. O vrijednosti, procjeni i metodama.

2. Uvod u valuaciju.

3. Finansijska analiza u okviru procjene vrijednosti preduzeća.

4. Korigovana knjigovodstvena vrijednost.

5. Imovinska vrijednost.

6. Prinosna vrijednost preduzeća poslije servisiranja dugova.

7. Prinosna vrijednost preduzeća prije servisiranja dugova.

8. Ostale mjere vrijednosti (metoda multiplikatora, likvidaciona vrijednost,

bilans razdvajanja)

Literatura:

Osnovna literatura:

Rodić, J. i Filipović, M. 2010. Procena vrednosti preduzeća. Beograd: Asimex. Dodatna literatura:

Demodaran, A. 2010. Demodaran o valuaciji. Zagreb: Mate

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 59: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

56

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Marketing u finansijama i bankarstvu 4. obavezan E-MFB 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Finansije i bankarstvo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je izuĉiti specifiĉnosti marketinga usluga u finansijskim institucijama Cilj je ukazati koliko je marketing vaţan: U pruţanju finansijskih i bankarskih usluga; U

investiranju kapitala ciljanoj grupi klijenata; U razvoju uloge finansijskog savjetnika i

njegovog poloţaja u face to face prodaji sa klijentima tj. dvosmjernoj direktnoj

komunikaciji koja se koristi da informiše, pokaţe, naglasi i uspostavi dugoroĉne odnose;

U razvoju integrisanih marketing komunikacija u ovoj oblasti (koja pored ustaljenih

naglašava vizelne); Poseban znaĉaj je savladati principe internog marketinga unutar

finansijske institucije;

Ishod predmeta:

Budući menadţeri o oblasti finansija i bankarstva će biti upoznati sa principima

marketinga u ovoj oblasti i savladati vještine marketinga potrebne za njihov rad.

Izuĉavajući ovaj predmet vidici sa ĉisto finansijskog aspekta će se proširiti i omogućiti im

da budu osposobljeni integrisati sve funkcije unutar svoje institucije sa ciljem da otvare

profit za instituciju, a ujedno dobiju zadovoljnog klijenta i zaposlenika.

Sadrţaj predmeta:

Finansijski marketing, osnove; Uloga marketinga u finansijama i razvoj marketing

koncepta; Karakteristike savremenog bankarskog trţišta; UvoĊenje menadţment strategija

u bankarstvo; Marketing koncept u bankarstvu; Elekronsko bankarstvo; Kvalitet

bankarstva; Karakteristike marketinga u bankarskom poslovanju; Marketing miks u

bankarstvu; Orjentacija na kupca; CRM; Brendiranje u bankarstvu; Pozicioniranje

marketinga u banci; Korporativni identitet banke; Poslovi koji se obavljaju u u marketingu

u bankarstvu; Upravljanje marketingom; Strateško planiranje; Marketing plan kao osnova

planiranja; Strategije, Kontrola; Lateralni marketing u bankarskom poslovanju; Društveno

odgovorno ponašanje banaka; Poslovni bonitet banaka.

Literatura:

Vera Zelenović.(2015). Marketing u bankarstvu. Beĉej: Proleter. Vesna Babić-Hodović.(2012). Marketing u bankarstvu. Sarajevo: Ekonomski fakultet. Roţe Klasens. (2007). Marketing u finansijskim uslugama. Beograd: Udruţenje banaka

Srbije. Meidan A, Lewis B, Montinho L, Financial Services Merketing, The Dryden Press,

London 1997. Tomašević L. M, Bankarski marketing Information Zagreb, 1997.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 60: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

57

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

MeĊunarodno bankarstvo 4. obavezan E-MĐB 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Finansije i bankarstvo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa efektima finansijske liberalizacije i

globalizacije na strukturu meĊunarodnog bankarstva, sa naĉinima na koji je svjetski

finansijski sistem bio regulisan, zahtjevima za izmjenom naĉina regulacije usljed globalne

finansijske krize, uticajem promjena cijena vrijednosnih papira na efikasnost monetarnih

politika najrazvijenijih zemalja, upravljanjem aktivom i pasivom meĊunardno aktivnih

banaka, te uticajem finansijskih derivata na upravljanje rizicima i kapitalom.

Ishod predmeta:

Studenti će biti u mogućnosti da interpretiraju promjene u naĉinu upravljanja aktivom i

pasivom meĊunarodno aktivnih banaka do kojih je dovela globalizacija finansijskih

trţišta, naĉine regulisanja meĊunarodno aktivnih banaka i zahtjeve za izmjenama tih

naĉina u svjetlu globalne finansijske i ekonomske krize, uticaj izrazito velikog rasta obima

prometa na derivativnih finansijskim trţištima na rizik solventnosti meĊunarodno aktivnih

banaka i na globalnu finansijsku stabilnost

Sadrţaj predmeta:

1. MeĊunarodno bankarstvo i nacionalni bankarski sistemi; 2. MeĊunarodni bankarski sistem i finansijska trţišta;

3. MeĊunarodno bankarstvo na trţištu novca; 4. MeĊunarodni bankarski sistem na trţištu kapitala; 5. Karakteristika kreditnih i nekreditnih poslova u meĊunarodnim bankarskim

odnosima 6. Korespodentski i kontokorentni odnosi banaka;

7. Suština i vrste rizika u meĊunarodnom bankarstvu; 8. Upravljanje rizicima u meĊunarodnom bankarstvu; 9. Regulativa: Prvi i Drugi i Treći Bazelski sporazum; 10. Elektronsko bankarstvo; 11. MeĊunarodne bankarske institucije;

12. MeĊunarodni platni promet.

Literatura:

1. Pušara, Milorad. (2012). Međunarodno bankarstvo. Banja Luka: PIM Univerzitet 2. Milenković, Ivan. (2011), Međunarodno bankarstvo, Ekonomski fakultet, Subotica. 3. Komazec Slobodan i Ristić Ţarko. (2010), Međunarodno bankarstvo i institucionalni

investitori. Beograd: Etno stil 4. Rose, Peter S., and Sylvia C. Hudgins (2005) Bankarski menadžment i finansijske

usluge, Data Status, Beograd

5. Rose, S. P. (2003). Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 61: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

58

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Menadţment osiguranja 4. obavezan E-OSG 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Finansije i bankarstvo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Glavni cilj predmeta je da studentima pruţi, prije svega, znanja u vezi sa rizicima,

premijom, osiguranim sluĉajem i naknadom, kao osnovnim elementima

osiguranja. Nakon razumijevanja i ovladavanja osnovnim elementima osiguranja

studenti će moći da se upoznaju sa karakteristikama razliĉitih vrsta osiguranja i

biće im prezentirane komparativne analize razvijenosti ove oblasti po regionima.

Iskustva zemalja koje imaju razvijene sisteme osiguranja mogu puno pomoći u

kreiranju adekvatnog domaćeg osiguranja.

Ishod predmeta:

Uspešnim savladavanjem gradiva ovog predmeta studenti će moći aktivno i

uspješno da uĉestvuju u rešavanjima sloţenih zadataka u vezi sa osiguranjem u

praksi.

Sadrţaj predmeta:

1. Uvod u osiguranje i njegova istorija.

2. Razvoj osiguranja kod nas: pojam osiguranja.

3. Uloga i znaĉaj osiguranja - tehniĉka organizacija osiguranja,

4. Rizik: upravljanje rizikom i premija osiguranja.

5. Osigurani sluĉaj, naknada iz osiguranja i lica u pravu osiguranja.

6. Dokumenta u osiguranju i organizacija osiguravajućeg društva

7. Djelatnost osiguranja na jedinstvenom trţištu EU: podjela osiguranja prema

prirodi rizika i prema naĉinu nastanka.

8. Osnovne karakteristike pojedinih vrsta osiguranja

9. Reosiguranje i saosiguranje.

10. Osiguravajuće kompanije kao institucionalni investitori: plasman

osiguravajućih kompanija. Osiguravajuće kompanije kod nas.

11. Marketing u osiguranju: determinante ponude i traţnje osiguranja.

12. Kontrola rada kompanija za osiguranje i njihovo oporezivanje

13. Savremene tendencije razvoja osiguranja u svetu.

Obaveze studenta:

Literatura:

Koĉović, Jelena, Predrag Šulejić iTatjana Rakonjac-Antić. 2010. Osiguranj.

Beograd: Ekonomski fakultet.

Vaughan, Emmet i Therese Vaughan. 2000. Osnove osiguranja. Zagreb: Mate.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 62: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

59

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Odnosi s javnošću 4. obavezan E-ODJ 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta: Upoznati studente sa konceptom, aktivnostima i ciljevima odnosa s javnošću.

Obuĉiti studente za planiranje i organizovanje odnosa s javnošću.

Ishod predmeta:

Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću. Savladavanje metoda i

tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i njihova primena u kreiranju

korporativnog identiteta, imidţa i reputacije.

Sadrţaj predmeta:

Osnovne karakteristike odnosa s javnošću. Definisanje i znaĉenje koncepta odnosa

s javnošću; Odnosi s javnošću kao proces; Ciljevi i zadaci odnosa s javnošću;

Mesto odnosa s javnošću u organizaciji. Etika odnosa s javnošću. Odnosi s

javnošću i meĊunarodno okruţenje. Aktivnosti odnosa s javnošću. Izgradnja

korporativnog identiteta, imidţa i reputacije. Odnosi s medijima. Organizacija

specijalnih dogaĊaja. Sponzorstvo. Lobiranje. Odnosi s javnošću u kriznim

situacijama; Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću. Proces planiranja

odnosa s javnošću. Planiranje kampanje odnosa s javnošću. Organizovanje

funkcije odnosa s javnošću. Verbalna i neverbalna komunikacija. Profesionalno

ponašanje. Izrada budţeta programa odnosa s javnošću. Modeli merenja i

evaluacije odnosa s javnošću.

Praktiĉna nastava:Veţbe, Drugi oblici nastave.

Literatura: Filipović V, Kostić-Stanković M. “Odnosi s javnošću”, FON, Beograd, 2011.

Metode izvoĊenja nastave:

Predavanja, interaktivna komunikacija, demonstrativni metod, studija

sluĉajeva, uĉenje kroz zajedniĉki rad na rešavanju praktiĉnih problema,

samostalno istraţivanje studenata i rešavanje problema na osnovu dobijenih

zadataka, samostalan rad studenata kroz uĉenje i izradu seminarskih i

projektnih radova.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 63: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

60

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Politiĉki marketing 4. obavezan E-PLM 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta:

Teţište je na razumijevanju razliĉitih implikacija zasnivanja i ureĊivanja odnosa

politiĉkih subjekata i politiĉke javnosti na osnovnim principima marketinške

filozofije. Studenti će iz perspektive originalnog teorijskog okvira, izvedenog iz

teorijskih i praktiĉnih istraţivanja u nauĉnom podruĉju politiĉkog marketinga

samostalno razvijati strategije i taktike politiĉkog nastupa razliĉitih politiĉkih

subjekata u tipiĉnim politiĉkim situacijama.

Ishod predmeta:

Studenti trebaju steći uvid u autentiĉne teorijske osnove zasnivanja politiĉkog

marketinga kao moderne koncepcije upravljanja savremenim politiĉkim

strukturama, koja prevazilazi prostu aplikaciju tehnika ekonomskog marketinga u

politiĉku sferu. Osim teorijskog znanja studenti stiĉu praktiĉna znanju modernih

kampanja putem savremenih ICT, Interneta i Društvenih mreţa.

Sadrţaj predmeta:

Novi mediji i politiĉko komuniciranje, Pojam i suština politiĉkih partija, Osnovne

funkcije i tiplogija politiĉkih partija, OdreĊenje i razvoj politiĉkog marketinga, Politiĉko

trţište kao element politiĉkog marketinga, Komunikacija na politiĉkom trţištu, Javno

mnenje i mediji, Pojmovno odreĊenje politiĉka kampanja, Pojam internet marketinga,

Korištenje interneta kao sredstva politiĉke komunikacije, Politiĉke komunikacije na

društvenim mreţama Marketing politiĉkih ideja i vrijednosti; Politiĉki marketing i

demokratski politiĉki modeli; Promocija politiĉkih partija na blogovima,Promocija

politiĉkih partija putem foruma (news grupe), Elektronska pošta, Analiza promocije

politiĉkih partija na World Wide Web-u, Strategije politiĉkog marketinga; Socio-

politiĉka dijagnoza; Istraţivanja javnosti u funkciji strateškog upravljanja politiĉkim

strukturama; Strateška konceptualizacija politiĉkog djelovanja; Glavne konceptualne

orjentacije politiĉkih subjekata i politiĉke javnosti; Taktike politiĉkog marketinga;

Planiranje i programiranje marketinških aktivnosti; Sredstva marketinškog djelovanja u

politiĉkoj sferi; Komunikacijska struktura marketinškog djelovanja u politici;

Marketinška konceptualizacija izborne kampanje ; Organizacijski aspekt marketinškog

djelovanja u politici

Literatura:

1. Kurtić N.2007. Politiĉki marketing, Banja Luka: Fakultet za poslovni

inţenjering i menadţment

2. Pusteto M.B.1996. Politiĉki marketing, Beograd:CLIO

3. Slavujević Z.Đ. ĐorĊević T. Vreg F. i drugi.1990. Politiĉki marketing,

Beograd:Radniĉka štamparija

4. Bongran M.1997. Politiĉki marketing. Beograd: Plato

5. World Wide Web

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 64: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

61

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Marketing neprofitnih organizacija 4. obavezan E-MNO 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Marketing

Uslov: -

Cilj predmeta:

Predmet Marketing neprofitnog sektora je namijenjen studentima završne godine studija s

ciljem upoznavanja sa relevantnim aspektima savremene teorije i prakse neprofitnog

sektora kao segmenta specifiĉnog upravljanja, te sa naĉinima oblikovanja, analize i

sprovoĊenja poslovne strategije neprofitne organizacije. Poseban aspekt će biti stavljen na

analizu neprofitnog sektora u zemljama u tranziciji. Kolegij je namijenjen studentima koji

imaju znanja iz osnova menadţmenta i marketinga.

Ishod predmeta:

Kako se radi o velikom broju organizacija bilo da su drţavne ili nevladine, studenti će se u

ovom predmetu umati priliku upoznati sa primjenom primcipa menadţmenta u tako

znaĉajnim djelatnostima kao što su , obrazovanje, zdravsto, kultura, zaštita okoliša,

socijalna zaštita, humanitarne aktivnosti, ljudska prava, jasvna sigurnost, istraţivanje,

politika, religija idr.

Sadrţaj predmeta:

Pojam civilnog društva; Aspekti delovanja društvenih pokreta; Definisanje neprofitnog

sektora; Neprofitne organizacije – pojam i funkcije; Razvoj neprofitnog sektora; principi

saradnje i koordinacije u okviru neprofitnog sektora; Odnos neprofitnog sektora sa

drţavom; Komunikacija u okviru neprofitnih organizacija; Znaĉaj motivacije u

neprofitnim organizacijama; Pojam i geneza neprofitnog marketinga; Planiranje i

marketinške strategije u neprofitnim organizacijama; Komparacija neprofitnog i

konvencionalnog marketinga; Institucionalni okvir za funkcionisanje neprofitnih

organizacija; Klasifikacija organizacija u okviru neprofitnog sektora; Razvoj i

performanse socijalnih preduzeća u okviru neprofitnog sektora; Modeli socijalnih

preduzeća u oblasti radne integracije; Prikupljanje sredstava za neprofitne organizacije;

Komparacija razliĉitih izvora finansiranja neprofitnih organizacija; Pojam društveno

odgovornog poslovanja; Koncept društveno odgovornog poslovanja u meĊunarodnim

okvirima; Modaliteti davanja sredstava u domenu društveno odgovornog poslovanja;

Oblasti primene marketinga u neprofitnim organizacijama i m. miks; Donatorstvo;

Sponzorstvo; Javno zagovaranje i lobiranje - lobiranje za neprofitne organizacije; Uloga

medija u razvoju korporativne društvene odgovornosti; Filantropija; Pojam volonterstva;

Motivacija za volonterski angaţman; Naĉini volontiranja i rad sa volonterima; Marketing

u sferi umetniĉkog stvaralaštva; Marketing u sportu; Humanitarne kampanje;

Angaţovanje poznatih liĉnosti u promociji dobrotvornih akcija; Liĉni marketing;

Ekološki marketing; Marketing u okviru obrazovnih institucija; Marketing u oblasti

visokog obrazovanja; Marketing verskih zajednica

Literatura: Branislav Mitić: Marketing neprofitnih organizacija, Univerzitet za poslovni inţenjering i

menadţment, Banja Luka, 2012.

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 65: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

62

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Politika evropskih integracija 4. obavezan E-PEI 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa politikama i idejama evropskih integracionih procesa.

Cilj predmeta je da spoji analizu osnovnih integracionih tendencija na evropskom

prostoru, sa posebnim osvrtom na budući period.

Ishod predmeta: Analitiĉko sagledavanje evropskog integracionog procesa.

Sadrţaj predmeta:

Ideja evropskog ujedinjenja;

Evropska ideja u godinama hladnog rata;

Realizacija evropske ideje;

Stvaranje evropske ekonomske zajednice,

Mehanizam donošenja odluka u Evropskoj zajednici;

Spoljna politika Evropske zajednice;

Politiĉke aktivnosti Evropske zajednice,

Od Evropske zajednice do Evropske unije,

Zajedniĉka spoljna i sigurnosna politka;

Euroatlantsko trţište naoruţanja i vojne opreme;

SAD i EU;

EU i Rusija;

Evropsk aunijai regionalna saradnja.

Literatura: Vukadinović Radovan, Ĉehulić Lidija, 2006., Politika evropskih integracija,

Zagreb: Politiĉka kultura

Metode izvoĊenja nastave: Predavanja, vjeţbe, studije sluĉaja, esej

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 66: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

63

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

Spoljnotrgovinski marketing 4. obavezan E-STM 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da se ukaţe na znaĉaj primjene principa meĊunarodnog

marketinga u spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i da se savladaju znanja i

vještine neophodne za realizovanje ove aktivnosti. Upoznati trţište na koje se

izlazi i svoju strategiju prilagoditi njemu, osnov je uspješnog poslovanja na

meĊunarodnom trţištu. Upravo ovaj kolegij ima za cilj da studentima da odgovor

na pitanje kako marketing doprinosi spoljno trgovinskom poslovanju..

Ishod predmeta:

Ishod uĉenja je da se studentima ponude znanja, koncepcije, principi, strategije i

vještine u funkciji kreiranja i ostvarivanja meĊunarodno relevantnog trţišnog

uspjeha. Vaţan ishod je doći do saznanja kako se marrrketing moţe primijeniti u

jednoj specifiĉnoj oblasti kao što je spoljna trgovina

Sadrţaj predmeta:

Marketing i meĊunarodno poslovno okruţenje; Globalizacija; Pojam i koncept

spoljnotrgovinskog marketinga; Trgovinska politika; Spoljna trgovina;

Organizovanje meĊunarodnih marketing aktivnosti u trgovini; Metodološki i

organizacioni aspekt planiranja meĊunarodnog marketinga; Ciljni marketing kao

osnova planiranja aktivnosti meĊunarodnog marketinga; Strategijski aspekt

planiranja meĊunarodnog marketinga; Strategija nastupa na meĊunarodnom

trţištu; Strategije standardizacije i adaptacije; Strategije korelacije proizvoda i

promocije; MeĊunarodna konkurencija i konkurentna prednost; MeĊunarodno

trţište sa aspekta konkurentskih odnosa; MeĊunarodni marketing miks; Koncept

proizvoda u meĊunarodnom marketingu; Cijena u meĊunarodnom marketingu;

Distribucija i prodaja na meĊunarodnom trţištu ; Promocija u meĊunarodnom

marketingu; Komunikacijski aspekt meĊunarodne promocije; Faktori

meĊunarodne komunikacije; Instrumenti meĊunarodnog miksa promocije;

Strategija promocije za meĊunarodno trţište; Izbor medija u promociji na

meĊunarodnom trţištu

Literatura:

Segetlija, Z.; Lamza – Maronić, M.: Marketing trgovine, II . izdanje, Ekonomski

fakultet u Osijeku, Osijek, 2001

Kostić, M, Međunarodni marketing, UPIM Banjaluka. 2001.

Rakita B, Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003.

Noonan C., Export Marketing, Butterworth-Heinemann, 2002

Albaum G., International marketing and export management, Prentice Hall, 2002

Lovreta, S, Trgovinska politika, Ekonomski fakultet, Beograd, 2002.

Metode izvoĊenja nastave:

Predavanja (kroz izlaganja nastavnika i interaktivni pristup), vjeţbe (case

study, kreativne radionice, rasprave i odbrane seminarskih radova),

konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 67: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

64

Naziv predmeta Godina Status Šifra predmeta ECTS Fond ĉasova

(P+V)

Teorija i politika

meĊunarodne razmjene 4. obavezan E-MĐR 6 3 2

Vrsta i nivo

studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski

program(i): Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj

predmeta:

Cilj predmeta je ovladati teorijskom analizom meĊunarodne ekonomske razmjene, empirijskim

saznanjima i normativnim rješenjima u procesu upravljanja meĊunarodnim ekonomskim

sistemom.

Ishod

predmeta:

Predmet treba da omogući studentima da savladavaju opšta znanja iz teorije meĊunarodne

ekonomske razmjene, te specifiĉna znanja iz meĊunarodnih ekonomskih odnosa ukljuĉujući i

sistem meĊunarodnog upravljanja globalnim procesima.

Sadrţaj

predmeta:

Pojam meĊunarodne ekonomije

Razvoj meĊunarodne trgovine

Subjekti meĊunarodne trgovine

Teorije meĊunarodne trgovine

MeĊunarodna trţišta

MeĊunarodno poslovanje

MeĊunarodne trţišne institucije

Politike meĊunarodne razmjene

Spoljnotrgovinska politika

Regionalne ekonomske integracije

Multilateralno regulisanje meĊ. trgovine

Konkurentnost

Trgovinska reforma i Wašingtonski konsenzus

Literatura:

Bjelić Predrag, 2011., MeĊunarodna trgovina, CID Ekonomski fakultet Beograd.

Dašić David, 2012., MeĊunarodna ekonomija, PIM Univerzitet, Banja Luka.

Kovaĉević MlaĊan, 2006., MeĊunarodna trgovina, Beograd: Ekonomski fakultet.

Metode

izvoĊenja

nastave:

Predavanja (kroz izlaganja nastavnika i interaktivni pristup), vjeţbe (case study, kreativne

radionice, rasprave i odbrane seminarskih radova), konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Predispitne aktivnosti (seminari,

aktivnost na nastavi...) 10

Usmeni ispit (sa izvršenim predispitnim

obavezama) 20

Kolokvijum-i (dva kolokvijuma) 35+35

Integralni ispit (sa neizvršenim ispitnim

obavezama) 70

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 68: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

65

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond ĉasova

(P+V)

MeĊunarodno pregovaranje i lobiranje 4. obavezan E-LOB 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija (240 ECTS)

Studijski program(i): Ekonomska diplomatija

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj kolegija je prenijeti studentima sаvremena znanja o meĊunarodnom

pregovaranju i nauĉiti ih primijeniti ta znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Potreba za pregovaranjem javlja se u poslovnim odnosima izmeĊu kupaca i

dobavljaĉa, partnera, kolega, u odnosu izmeĊu podreĊenih i nadreĊenih ili u

odnosima s vladinim, javnim ili meĊunarodnim institucijama.

Ishod predmeta:

Dobijena znanja i vještine o naĉelima, strategijama, poslovnim i pregovaraĉkim

taktikama iskoristit će se za uspješnije voĊenje meĊunarodnih pregovora i

postizaanje povoljnije pozicije pregovaraĉa u odnosu na suprotstavljenu stranu.

Efikasnost pregovaraĉke tehnike prouĉavat će se kroz praktiĉne primjere iz

svakodnevne meĊunarodne poslovne prakse.

Sadrţaj predmeta:

Definicija meĊunarodnog pregovaranja.

Principi meĊunarodnog pregovaranja i osnovna pregovaraĉka pravila.

Pregovori izmeĊu grupa ili poslovnih subjekata u meĊunarodnom

okruţenju, multilateralni, bilateralni meĊunarodni pregovori.

Identifikacija predmeta pregovora.

Planiranje i priprema meĊunarodnog pregovora.

Faze meĊunarodnog pregovora. Hijerarhijski pristup. Pregovaraĉka moć.

Strategije meĊunarodnog pregovaranja. Nadmetanje strategija. Ĉimbenici

uspješnih meĊunarodnih pregovora.

Zona pregovora. Davanje i primanje ustupaka.

Suvremeni meĊunarodni poslovni trendovi. MeĊunarodni poslovni

protokol.

Pregovaraĉke taktike i izbor efikasne taktike u meĊunarodnim

pregovorima. Vezivanje taktika. Utjecaj meĊukulturalnih razliĉitosti na

pregovore.

Uspješan završetak pregovora.

Korištenje meĊunarodnog posrednika i arbitraţe u pregovorima.

Posebnost pregovora s meĊunarodnim institucijama.

Tehnika meĊunarodnog pregovaranja u pojedinim karakteristiĉnim

situacijama.

Lobiranje

Literatura: R. J Lewicki, 2009., Pregovaranje, Zagreb: Mate d.o.o

Metode izvoĊenja nastave:

Predavanja (kroz izlaganja nastavnika i interaktivni pristup), vjeţbe (case

study, kreativne radionice, rasprave i odbrane seminarskih radova),

konsultacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Page 69: KNJIGA PREDMETA PRVOG CIKLUSA STUDIJA Studijski …univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2016/11/Knjiga-predmeta... · praktiĉnih pitanja. ... sposobnost organizacije i regulisanja

66

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema