of 107 /107
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC FACULTY OF ECONOMICS Прилог 5.2 КЊИГА ПРЕДМЕТА на студијском програму првог нивоа академских студија - ЕКОНОМИЈА Редни број Шифра предмета Назив предмета 1. БСИ101 Математика у економији 2. БЕР101 Национална економија 3. БЕР103 Страни језик 1 4. БСИ102 Основи статистике 5. БЕР102 Основи економије 6. БЕР104 Социологија 7. БРФ101 Финансијско књиговодство 8. БМП101 E кономика предузећа 9. БМП102 Увод у менаџмент 10. БСИ103 Информационе технологије 11. БСИ201 Информациони системи 12. БМП201 Организација предузећа 13. БЕР202 Економске доктрине 14. БСИ204 Финансијска и актуарска математика 15. БРФ201 Управљачко рачуноводство 16. БЕР201 Теорија и политика цена 17. БЕР203 Међународни економски односи 18. БЕР204 Страни језик 2 19. БСИ202 Операциона истраживања 20. БМП202 Маркетинг 21. БЕР301 Макроекономска анализа 22. БФИ305 Основе берзанског пословања 23. БФИ302 Монетарне финансије 24. БФИ314 O сигурање

Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

  • Upload
    lykhanh

  • View
    246

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Page 1: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

У Н И В Е Р З И Т Е Т У К Р А Г У Ј Е В Ц УЕ К О Н О М С К И Ф А К У Л Т Е Т

U N I V E R S I T Y O F K R A G U J E V A CF A C U L T Y O F E C O N O M I C S

Прилог 5.2 КЊИГА ПРЕДМЕТА на студијском програму првог нивоа академских студија - ЕКОНОМИЈА

Редни број Шифра предмета Назив предмета1. БСИ101 Математика у економији2. БЕР101 Национална економија3. БЕР103 Страни језик 1 4. БСИ102 Основи статистике5. БЕР102 Основи економије6. БЕР104 Социологија7. БРФ101 Финансијско књиговодство8. БМП101 E кономика предузећа 9. БМП102 Увод у менаџмент10. БСИ103 Информационе технологије11. БСИ201 Информациони системи12. БМП201 Организација предузећа13. БЕР202 Економске доктрине14. БСИ204 Финансијска и актуарска математика15. БРФ201 Управљачко рачуноводство 16. БЕР201 Теорија и политика цена17. БЕР203 Међународни економски односи18. БЕР204 Страни језик 219. БСИ202 Операциона истраживања20. БМП202 Маркетинг21. БЕР301 Макроекономска анализа22. БФИ305 Основе берзанског пословања23. БФИ302 Монетарне финансије24. БФИ314 O сигурање 25. БМП301 Стратегијски менаџмент26. БЕР304 Економија јавног сектора27. БМП305 Менаџмент људским ресурсима28. БРФ302 Рачуноводство финансијских организација29. БФИ301 Јавне финансије30. БЕР303 Привредни развој31. БЕР302 Компаративни економски системи32. БФИ304 Финансијска тржишта 33. БРФ301 Финансијско извештавање34. БЕР307 Економика туризма35. БЕР306 Основи међународне трговине36. БРФ303 Ревизија финансијских извештаја37. БМП304 Тржишно комуницирање38. БМП313 Међународно пословање39. БЕР402 Економија ЕУ40. БЕР401 Економика пољопривреде41. БФИ401 Банкарство42. БФИ403 Платни промет43. БМП410 Привредно право44. БЕР405 Туризам и животна средина

Page 2: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

45. БЕР407 Теорија и анализа економске политике46. БСИ401 Електронско пословање47. БМП405 Теорија одлучивања48. БЕР403 Економика индустрије49. БФИ402 Међународне финансије50. БЕР404 Економика природних и привредних ресурса51. БРФ403 Рачуноводствени информациони системи 52. БРФ402 Пословне финансије53. БМП406 Менаџмент у спољној трговини54. БМП404 Економика и организација трговинских предузећа55. БЕК401 Завршни рад

Page 3: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, прва годинаНазив предмета: МАТЕМАТИКА У ЕКОНОМИЈИНаставник (Презиме, средње слово, име): Дреновак Ж. МирославСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на студијском програму Економија и Пословна економија и менаџмент, I семестарБрој ЕСПБ: 8Услов:Циљ предметаОвладавање сазнањима о основним елементима математичке методологије која су неопходна за егзактно дефинисање и моделирање економских проблема и процеса.Исход предмета Oспособљавање студената да разумеју математичко моделирање релевантних егзактних алгоритама који ће бити примењивани у економским дисциплинама.Садржај предметаТеоријска наставаМодели сложеног, непрекидног и комбинованог капиталисања. Линеарна алгебра-детерминанте, матрице и њихова примена на решавање система линеарних једначина. Функције са једном независно променљивом величином (дефинисаност, граничне вредности, изводи првог и вишег реда, монотоност и локални екстреми, конкавност и превојне тачке и комплетно испитивање функција и цртање графика). Појам и дефиниција диференцијала функције. Економске функције (функције тражње, прихода, просечних трошкова и добити. Еластичност функција.). Функције са две или више независно променљивих величина( појам и дефиниција функције, парцијални изводи првог и вишег реда, слободан и условни екстрем). Неодређени интеграл ( Појам и дефиниција првобитне функције и неодређеног интеграла. Основне операције са интегралима и таблица интеграла. Основне методе интеграљења. Комбиноване методе интеграљења.). Диференцијалне једначине- појам и дефиниција ДЈ, њених партикуларних и општег решења. Основни типови ДЈ првог реда. ДЈ другога реда са константним коефицијентима.Практична настава:Вежбе и израда семинарских радова.Литература (Назив и број страна): Проф. др Мирослав Дреновак, Виша и примењена математика, универзитетски уџбеник, ауторско иѕдање, Крагујевац, 2010. Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе, консултације за припремање испита и израду семинарских радова.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 2 писмени испит 30практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 38 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 4: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Oсновне академске студије, прва годинаНазив предмета: НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈАНаставник (Презиме, средње слово, име): Веселиновић Д. Петар; Макојевић М. НиколаСтатус предмета: Обавезан заједнички на студијском програму Економија, I семестар а изборни заједнички на студијском програму Пословна економија и менаџмент, II семестар Број ЕСПБ: 7 Услов: Циљ предмета: Основни циљ предмета је упознавање студената о привредном расту и развоју, структури и функционисању економије Србије. Исход предмета: Изучавањем наставног предмета Национална економија стичу се основна знања о: - управљању растом и развојем националне економије;- цикличном кретању националне економије;-основним индикаторима степена развијености националне економије;-предвиђању економских појава и проблема у конкретној економији, односно привреди. Садржај предмета:Теоријска настава- Национална економија као примењена макроекономска дисциплина;- Привредни раст, привредни развој и циклична кретања привреде;- Фактори од којих зависи развој националне економије;- Инвестиције и инвестициона политика у функцији развоја националне економије;- Конкурентност националне економије;- Карактеристични развојни периоди националне економије; - Основе, концепције и стратегије развоја националне економије;-Привредни систем и транзиција (институционалне реформе);- Регионални аспект развоја националне економије.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радУ окриву овог дела биће заступљена израда два колоквијума и једног семинарског рада.Литература:1. Проф. др Илија Росић, доц. др Петар Веселиновић (2006), Национална економија, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац.Број часова активне наставе: Остали часови

1Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ех катедра, решавање практичних задатака, интерактивни облици наставе и презентације. Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 60 ..........семинар-и 5КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 5: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми : Економија, Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, прва годинаНазив предмета: Енглески језик 1Наставник (Име, средње слово, презиме): Маја Р. ЛуковићСтатус предмета: Обавезан заједнички на студијском програму Економија и Пословна економија и менаџмент, I семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаНаставни предмет омогућава овладавање новом лексиком и сазнањима о основним елементима економије, развијање критичког става према сопственој и страној култури, оспособљавање студената да разумеју информације на енглеском језику у писаном и усменом виду, да се упознају са кодексом пословања енглеског говорног подручја и да коришћењем електронских средстава и Интернета унапреде постојећезнање енглеског језика.Исход предмета Циљ предмета је да студентима (свих студијских програма академских студија) обезбеди стицање неопходних знања, која ће им омогућити:- развијање језичких вештина са посебним фокусом на информацијама у писаном виду;- способност самосталног коришћења речника, енциклопедија, приручника, електронских база података,

Интернета и сл.-примену стеченог знања за рад у пракси путем симулираних ситуација.Садржај предметаПрограм се реализује преко текстова и вежбања који су тематски везани за област економије и менаџмента, узимајући у обзир и социолошку и лингвистичку основу предмета. Реализација је подељења на усавршавање свих језичких вештина: читање, писање, усмена комуникација, превођење. Текстови који се обраћују су уједначене дужине и тежине, праћени граматичким вежбањима. Тематика обухвата: предмет економије, макроекономску успешност, менаџмент, пословање у производњи и сл. Граматичка вежбања усмерена су на обнављање претходно усвојене граматике енглеског језика и то: именице (систематизација, множина, сложенице), глаголи (систем времена, пасив, погодбене реченице), придеви (позиција, поређење), прилози (врсте, позиција, поређење), заменице (систематизација и примена), чланови, бројеви; морфолошки процеси; основе енглеске синтаксе.

Литература 1. Guy Brook-Hart: Business Benchmark, Upper-Itermediate Level, Cambridge University Press,2006.2. Вера Глигоријевић: Енглеско-српски и српско-енглески економски речник, Савремена

администрација, Београд, 20033. Савремени економски текстови из часописа и са Интернета

Број часова активне наставе Осталичасови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставеИнтерактивна метода; аудио-визуелна презентација

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит 20практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 40 ..........семинар-и 5КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 6: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, прва годинаНазив предмета: ОСНОВИ СТАТИСТИКЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Ловрић М. МиодрагСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на студијском програму Економија и Пословна економија и менаџмент, I семестарБрој ЕСПБ: 8 (осам)Услов:Циљ предметаОсновни циљ предмета је упознавање студента са логиком и концептом статистичког (индуктивно-пробабилистичког) начина размишљања. Сходно томе, студенту се омогућава стицање сазнања неопходних за: разумевање претпоставки и ограничења у примени основних статистичких метода, правилно израчунавање и интерпретирање основних статистичких показатеља, коришћење и тумачење резултата одговарајућих статистичких софтверских пакета.Исход предмета Након завршеног курса и изучавањем овог наставног предмета студент ће бити оспособљен да самостално одабере адекватан статистички метод и спроведе једноставнију статистичку анализу једне или више варијабилних појава у економији и бизнису.Садржај предметаТеоријска настава

Основни статистички појмови Методе дескриптивне анализе Случајна променљива и распореди вероватноћа Узорак, статистике узорка и узорачки распореди Статистичко закључивање Проста линеарна корелациона и регресиона анализа Индексни бројеви Анализа временских серија

Практична настава:У оквиру овог дела биће обухваћено следеће: решавање задатака и примера из праксе (укључујући и упознавање са коришћењем одабраних статистичких софтверских пакета) и израда два колоквијума.Литература (Назив и број страна): Проф. др Миодраг Ловрић, Основи статистике, Економски факултет, Крагујевац, 2011; 360 страна.Напомена: Као допунска литература може да послужи било који квалитетан универзитетски уџбеник (домаћи или страни) који изучава проблематику предвиђену наставним програмом за предмет Основи статистике.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе:Поред стандардних метода извођења наставе, предвиђа се и групни-интерактивни метод рада у анализи случајева и решавању конкретних проблема.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 2 писмени испит /практична настава / усмени испит 58колоквијум-и и/или писмени испит 40семинар-и /Напомена: Положени колоквијуми (и/или писмени део испита) су неопходан услов за полагање усменог

дела испита. Коначну оцену кандидат добија по положеном усменом делу испита. Коначна оцена се формира на следећи начин: предиспитне обавезе (и/или писмени део испита) + усмени део испита.

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 7: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, прва годинаНазив предмета: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Јакшић M. MиленаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједничкина студијском програму Економија, II семестар Број ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ изучавања предмета је да студентима пружи кратак увид у принципе модерне економије који помажу да се разумеју и квалификовано третирају економски проблеми. Истовремено, снабдевајући студентe основном категоријалном апаратуром, омогућује дубљи приступ економским проблемима који се третирају у другим економским дисциплинама.Исход предмета Изучавањем овог предмета студенти стичу фундаментална знања из две тематске целине – микроекономије и макроекономије. Упознајући проблеме микороекономије могу лакше да савладају проблеме макроекономије – економски раст, (не)запосленост, (не)стабилност цена и (не)равнотежу платног биланса. У целини посматрајући, студенти бивају оспособљени да анализирају релевантне економске проблеме, да о њима критички размишљају и да их решавају. Садржај предметаТеоријска наставаУвод у економију; Основни проблеми економске организације; Основни елементи понуде и тражње; Еластичност понуде и тражње; Тражња и понашање потрошача; Анализа трошкова; Предузећа на тржиштима потпуне конкуренције; Монополско предузеће и профит; Основни макроекономски циљеви; Мерење националног производа и дохотка; Одређеност националног дохотка; Незапосленост, инфлација и пословни циклус; Агрегатна тражња и агрегатна понуда; Новац, банке и финансијски инструменти; Фискална политика; Монетарна политика.Практична настава:Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљена израда два колоквијума и једног истраживачког рада.

Литература (Назив и број страна): Савковић Радојица, Економија: основи, Научна књига нова, Београд, 2006, 335 страна (за испит потребно 233 страна);Манкју Н. Грегори, Принципи економије, Универзитет Харвард, превод, Економски факултет Београд, 836 страна (за испит потребно 74 стране)Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Интерактивни облици извођења наставе, анализа студија случајева, презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 50 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 8: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми : Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Oсновне академске студије, прва годинаНазив предмета: СОЦИОЛОГИЈАНаставник (Име, средње слово, презиме): Aлександар В. КостићСтатус предмета: Обавезан заједнички на студијском програму Економија, а изборни заједнички на студијском програму Пословна економија и менаџмент, II семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: /Циљ предметаПрихватање холистичког погледа на свет у циљу правилног сагледавања односа међузависности и међуповезаности различитих друштвених појава у савременој цивилизацији и хармонизације односа у систему друштво-природа, са посебним нагласком на однос економија-развој друштва-очување животне средине.Исход предмета Стицање знања о целини друштвених појава и интеракцијској повезаности економских појава са другим друштвеним појавама и променама у друштву и природи, као и о основним особеностима живота и рада људи у условима глобализације и транзиције у нашем друштву. Оспособљеност студената за укључивање у научно-истраживачки рад и креирање развојних политика .Садржај предметаТеоријска наставаПојам науке и предмет изучавања социологије. Методе социолошког истраживања. Теоријска схватања у социологији - стара и нова. Друштво и друштвене појаве. Структура друштва. Друштвене групе. Класа, стратификација и неједнакост. Брак и породица. Друштвене норме. Култура и друштво. Свет који се мења (глобализација). Рад и економски живот. Развој друштва (одрживи развој). Сиромаштво, социјална заштита и друштвена изопштеност. Савремено друштво и еколошки проблеми. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радAктивно учешће студената на часовима вежби као и припрема и излагање текстова о одређеним темама уз менторску помоћ асистента као и организовање радионичког рада о одређеним темама.Литература 1. Гиденс, Е. (2006), Социологија, Економски факултет, Београд . 2-21; 24-35;54-71; 116-128; 118-207; 210-226; 258-276; 288-303; 316-326; 337-340. 654-670; 2. Хрестоматија из опште социологије, (2002), прир. Гордана Митић, Економски факултет, Крагујевац 29-35; 48-54; 58-60; 87-93; 124-133; 137-143; 216-220; 313-316; 327-330Допунска литература:1. Хафнер, П., Мишић, Н. (2012). Социологија, Економски факултет, Ниш. 1-13, 163-171, 177-195, 370-379 Број часова активне наставе Остали часови

1Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставеПредавања ex –катедра, интерактивни облици наставе, презентације.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава 5 усмени испт 50 колоквијум-и 30 ..........семинар-и 10КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 9: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Eкономија, Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, прва годинаНазив предмета: ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВОНаставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић Љ. Драган; Богићевић Р. ЈасминаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на студијском програму Пословна економија и менаџмент и студијском програму Економија, II семестарБрој ЕСПБ: 8Услов:Циљ предмета

Основни циљ предмета је упознавање студената са улогом, значајем и применом финансијског књиговодства у економији. Исход предмета

Упознавање са функционисањем система двојног књиговодства и извештајима које оно продукује омогућава студентима да овладају инструментима и процедурама у евидентирању економских промена које настају у пословању предузећа и обезбеђује хоризонталну и вертикалну повезаност са садржајима неких других наставних предмета на факултету. Садржај предмета

Теоријска настава

I ОСНОВЕ КЊИГОВОДСТВА (1. Појам и задаци рачуновдства; 2. Рачуноводствена начела; 3. Утицај економских промена на имовину предузећа; 4. Расчлањавање биланса на рачуне; 5. Глобална процедура и књиговодству; 6. Принципи уредног књиговодства; 7. Грешке у књиговодству; 8. Контни оквир.)

II ПРИМЕНА КЊИГОВОДСТВА (1. Прилагођавање књиговодства и пословни циклус; 2. Прибављање средстава предузећа; 3. Обрачун и обухватање трошкова и расхода; 4. Појам, вредновање, класификација и евидентирање прихода; 5. Предзакључна књижења; 6. Закључак књига; 7. Обрачун периодичног резултата по основу методе трошкова продатих учинака; 8. Облици периодичног резултата, расподела добитка и покриће губитка.)

III СПЕЦИФИЧНИ ПОСЛОВИ (1. Транзитни робни промет; 2. Комисиони послови; 3. Партиципациони послови; 4. Заступнички послови; 5. Консигнациони послови; Увоз и извоз робе.)

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радКолоквијуми и семинарских радова

Литература (Назив и број страна): 1. Др Ката Шкарић-Јовановић, 2007., „Финансијско рачуноводство”, Београд, Економски Факултет;Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања – еx-катедра Вежбе – рад по групамаОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 4 писмени испит 20практична настава / усмени испит 50колоквијум-и 20 ..........семинар-и 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 10: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент и ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, прва годинаНазив предмета: ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋАНаставник (Презиме, средње слово, име): Домановић М. ВиолетаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на студијском програму Пословна економија и менаџмент, а изборни заједнички на студијском програму Економија, II семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предмета Упознавање студената са: теоријским, методолошким и практичним аспектима кључних феномена

предузећа, кључним елементима система економије предузећа, базичним циљевима и принципима функционисања предузећа, местом и улогом предузећа на тржишту, утицајем тржишта и конкуренције на функционисање предузећа, као и са мерењем и управљањем остварењима предузећа;

Обезбеђује аналитички инструментаријум неопходан за савладавање градива из других микроекономских дисциплина.

Исход предмета Очекује се да ће студенти на предмету Економика предузећа усвојити базичну категоријалну апаратуру економије предузећа која ће им служити за савладавање комплекснијих економских питања у процесу функционисања предузећа, као и за савладавање материје из других микроекономских дисциплина. Осим тога, очекује се да ће студенти, кроз практичне семинарске радове (који подразумевају одлазак у предузеће и суочавање са економском реалношћу конкретног предузећа), моћи да стекну увид у реална економска збивања и пронађу практичну примену стечених теоријских знања.Садржај предметаТеоријска настава

Увод у изучавање предмета Економике предузећа; Појам, карактеристике и врсте предузећа: Појам и основне врсте предузећа; Посебне врсте предузећа; Предузеће и тржиште: Тржишна тражња и приход предузећа; Тржишна структура и конкуренција; Људски ресурси, технологија и продуктивност: Технологија, производња и продуктивност; Људски ресурси и унапређење продуктивности; Трошкови и економичност: Трошкови; Економичност; Профит и рентабилност: Профит; Рентабилност; Пословни циљеви и ефикасност предузећа: Пословни циљеви; Ефикасност и ефективност предузећа; Мерење ефикасности предузећа.Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад - У оквиру овог дела биће заступљена израда два колоквијума и једног семинарског рада. Вежбе подразумевају дискусије, домаће задатке и усмену одбрану семинарских радова.Литература (Назив и број страна): Основна литератураПокрајчић, Д. (2002), Економика предузећа, Чигоја штампа, Београд, 454 страна (за испит потребно 277 страна)Допунска литератураКостић, Ж., Милојевић, М. (2001) Економика предузећа, Институт за економику и финансије, Београд, 389 страна (за испит потребно од 94-101; 104-105; 195-200; 253-259).Гроздановић, Д., Секулић, В. (2006) Економика предузећа, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 527 страна (за испит потребно од 15-18; 31-33)Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања са дискусијама, Вежбе са дискусијама, домаћим задацима, одбраном семинарских радова, Консултације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава 8 усмени испит 50колоквијум-и 30 ..........семинар-и 7

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 11: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент, ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, прва годинаНазив предмета: УВОД У МЕНАЏМЕНТНаставник (Презиме, средње слово, име): Бабић М. ВерицаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на студијском програму Пословна економија и менаџмент, а изборни заједнички на студијском програму Економија, II семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: Циљ предметаПредмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање основних теоријских и практичних знања и вештина из области менаџмента. У фокусу ће бити основне улоге, компетенције, вештине и функције менаџмента које су усмерене ка ефективном и ефикасном пословању организација. Кроз интеграцију традиционалних и савремених приступа менаџменту објашњавају се питања повезана са основним функцијама менаџмента: планирањем, организовањем, лидерством и контролом. Студенти ће бити оспособљени да разумеју основе менаџмента и пословања. Стечена знања ће бити добра полазна основа за даље усавршавање и продубљивање различитих аспеката менаџмента на наредним годинама студија. Исход предмета Критичко разумевање кључних менаџмент теорија, концепта и принципа и њихове примене за успешно

решавање практичних проблема; Разумевање менаџмент функција, улога и вештина и кључних изазова за менаџмент; Анализу и оцену актуелних проблема у менаџерској пракси; Антиципирање проблема са којима ће се суочавати током развоја каријере као менаџери или чланови

тима; Разумевање и примену различитих алата и техника ефективног менаџмента; Вештине истраживања проблема у оквирима садржине предмета; Вештине писања семинарских радова, рада у групи, презентације проблема на бази анализе, оцене и

синтезе прикупљених информација.Садржај предметаТеоријска наставаПојам, значај и еволуција теорије менаџмента (Појам и функције менаџмента, Развој теорије менаџмента); Окружење и менаџмент (Значај и елементи екстерног окружења, Управљање окружењем); Друштвена одговорност и етика; Предузетништво; Планирање и стратегијски менаџмент; Организовање (структура и процеси); Лидерство; Управљање људским ресурсима; Контрола

Литература (Назив и број страна): Бабић, В. (2012). Увод у менаџмент, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.Књига има укупно 506 страна, од којих литература за испит обухвата 375 страна.

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Поред класичних метода извођења наставе, предвиђа се и интерактивни метод, који студенте из позиције пасивних поставља у улогу активних учесника у стицању и креативној примени знања. То укључује: предавања уз коришћење мултимедијалних алата, студије случајева, групне активности студената, коришћење интернет ресурса.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 40 колоквијум-и 50 ..................семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 12: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, прва годинаНазив предмета: ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Арсовски Р. Зора; Ранковић Ј. ВладимирСтатус предмета: Изборни заједнички на студијском програму Пословна економија и менаџмент и студијском програму Економија, II семестарБрој EСПБ: 7Услов: Циљ предметаУпознавање студената са основама информационих технологија и рачунарства,Стицање знања и вештина у коришћењу савремених софтверских решења за:

писање и форматирање текстуалних докумената, креирање компјутерских презентација и извршавање табеларних калкулација.

Упознавање студената са основама комуникационих технологија и са савременим Интернет и веб концептима комуникације и пословања.Исход предмета

Знања и разумевање принципа информационих и комуникационих технологија, Вештине коришћења савремених софтверских решења за креирање и обраду текстуалних

докумената, компјутерске презентације и табеларне калкулације. Практична зања о структури и начину функционисања Интернета и веба и вештине коришћења

Интернет и веб концепта у пословне сврхе. Садржај предмета: Теоријска наставаУводна разматрања (Основе информационих технологија, анализа примене ИКТ пословне сврхе, утицај ИКТ на савремене облике пословања). Развој ИКТ, Бројни системи и подаци, Преглед хардверских компоненти рачунара, Софтвер (класификација и примена), Комуникационе технологије – Структура и основни појмови, Рачунарска мрежа и комуникациони протоколи, Основе Интернета, Основе и структура WWW, Основе и механизам функционисања електронске поште, Веб алати (Претраживачи, веб - пошта), Подршка информационих технологија пословним комуникацијама, Oснове електронског пословања и мобилног пословања, Заштита и сигурност.Практична настава:Рачунарски системи (хардвер и софтвер), Бројни системи и подаци, Вежбе на рачунарима (OS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Веб претраживачи са придруженим софтверским алатима, Електронска посшта).Литература (Назив и број страна):

1. Арсовски Зора, Ранковић Владимир, Калинић Зоран, Милановић Игор, Информационе технологије, Универзитетски уџбеник, Економски факултет, Крагујевац, у штампи 2013. (http://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_materijali_za_nastavu?q=OASOE_predmet_informacione_tehnologije_materijali),

2. Ранковић Владимир, Арсовски Зора, Електронска предавања из Информационих технологија:http://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_materijali_za_nastavu?q=OASOE_predmet_informacione_tehnologije_materijali.

Допунска литература:James A. Seen, Информациона технологија – принципи, пракса, могућности, Компјутер библиотека, Београд, 2007.

Број часова активне наставе Остали часови:1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе: 0

Студијски истрживачки рад:0

Методе извођења наставе: Прадавања Вежбе – самостални и групни рад на рачунарима у решавању задатака и функција софтверских алата

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивности у току оредавања 5 писмени испит 40практична настава / усмени испит 15колоквијуми –и 40 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 13: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИНаставник (Презиме, средње слово, име): Зора Р. Арсовски Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на модулима Општа економија, Маркетинг, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, а изборни заједнички на модулима Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, III семестарБрој ЕСПБ: 7 Услов:Циљ предмета - Циљ предмета је овладавање студената са основама и структуром информационих система, њиховом стратегијском улогом у пословању организација у условима глобализације, развојем пословних информационих система, одржавaњем и имплементацијом ИС, менаџментом ИС, интеграцијом и аутоматизацијом пословних процеса применом ИС и основама концепата ИС заснованих на Е технологијама.Исход предмета - Знања и разумевање улоге, основа и структуре информационих система, информационих и комуникационих технологија, основама и структуром система за управљање подацима, базама података, система заснованих на е-технологијама, система за подршку менаџменту предузећа уз коришћење софтверских алата и CASE алата за рад на рачунарима.- Практична знања и вештине о методама, техникама и софтверским алатима за развој ИС и њиховој примени за типичне пословне процесе, практична знања и вештине у коришћењу савремених апликативних софтверских решења пословних информационих система.Садржај предметаТеоријска настава:Модул 1: Информациони системи и пословање - 1) Информациони системи у дигиталној економији – Појам, улога, значај, Информациони системи и савремено пословање, Концепти и дефиниције ИС, Класификација ИС, 2) Информациони системи у предузећу – Врсте и типови ИС, Релације између трансакционих и функцијских ИС, ИС подршка пословним процесима, ИС за комуникацију са окружењем, Системи базирани на Wеb-у, 3) Инфраструктура и архитектура ИС.Модул 2: Информационо – комуникационе технологије (ICT) – 1) Организација и ICT технологије, 2) Концепт и структура ICT, утицај ICT на организацију и пословање, процесе доношења одлука, дефинисања пословне стратегије, 2) Информационо – комуникационе технологије и информациони системи, 3) Мрежно рачунарство и електронске пословне комуникације, 4) Е технологије – Главни механизми електронског пословања, B2B, B2C, C2C, B2E апликације, Е држава, E learninд, Мобилно рачунарство, Етички и правни аспекти примене Е технологија.Модул 3:Менаџмент подацима – 1) Стратегијска улога података - Стратегијски значај података за пословање и менаџмент, Традицонални начини орагнизовања података, Савремени приступи организовању података - базе података, 2) Моделирање података – Основи моделирања података, Зависност ентитета, Складишта података и токови података, Објектно оријентисани модели података, 3) Системи за управљање базама података – Основи система за управљање DB, Логичка организација података, системи са управљање базама података DBMS.Модул 4: Развој информационих система – 1) Планирање развоја информационих система – Основи развоја ИС, Основи планирања развоја ИС, Методе за планирање развоја ИС, 2) Анализа информационих система – Основи анализе система, Фазе у анализи система, Моделирање процеса, Методе декомпозиције и анализе система, Моделирање података, Моделирање мреже, 3) Дизајн информационих система – основи дизајна система, конфигурисање ИС, обезбеђење информационих ресурса, Дизајн и интеграција ИС. Модул 5: Пословни информациони системи – 1) Системи за обраду трансакција и извештавање, 2) Информациони системи за менаџмент процесима Рачуноводства и финансија, Маркетингa и Продаје, Производње и операцијама, Људским ресурсима, 3) Интегрисани Менаџмент информациони системи, 4) Подршка ИС пословној интелигенцији. Практична настава:- Анализе случаја и дискусија,- Вежбе на рачунарима (Microsoft Access систем за управљање базама података – СУБП (DBMS), CASE алати за моделирање процеса и података, примери апликативних софтвера.Литература (назив и број страна)1. Арсовски Зoрa, Информациони системи, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2008., 410 страна2. Арсовски Зора, Електронска предавања за предмет Информациони системи, http://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_materijali_za_nastavu?q=OASOE_predmet_informacioni_sistemi_materijaliДопунска литература1. R. Kelly Rainer Jr., Turban E., Увод у информационе системе, Data Status, Београд, 2009., 407 страна,2. Милановић Игор, Практикум из Microsoft Access-a, скрипта за вежбе за наставни предмет ИС, Економски

факултет Универзитета у Крагујевцу, 2007., 70 странаБрој часова активне наставе

Предавања: 3 Вежбе: 2 Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 0 Остали часови: 1

Методе извођења наставе: Предавања - Анализа случаја, презентација радова и дискусија. Вежбе – самостални и групни рад на рачунарима у решавању задатака и функција база података и апликативних софтвера.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит 25практична настава / усмени испит 25

Page 14: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

колоквијум-и 45 ........................семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 15: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: : Економија, Пословне економија и менадџментВрста и ниво студија: : Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: : ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋАНаставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић-Алексић Р. ВеснаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на свим модулима, III семестарБрој ЕСПБ: 8 Услов:Циљ предметаПредмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање основних теоријских и практичних знања и вештина из области организације предузећа. То подразумева указивање на значај процеса организовања и организација као резултата тог процеса, преношење знања о техникама организационог структурирања и начину функционисања организација, пре свега организација предузећа. Исход предмета

Очекује се да након изучавања овог предмета студенти буду способни за: Разумевање значаја организовања и организације, критичко разумевање историјских димензија развоја организационих теорија, разумевање и примену различитих метода организовања предузећа, уочавање предности и недостатака најзначајнијих типова и модела организационе структуре, стицање знања о организовању најважнијих организационих функција, разумевање различитих варијабли организационог понашања и одабир правих решења везаних за пословање организације у различитим окружењима, анализу и оцену актуелних проблема у организационој пракси, уочавање нужности управљања организационим променама, као и савладавање техника њиховог успешног спровођења.Садржај предметаТеоријска настава

Дефинисање појмова и предмета науке о организацији Традиционалне и савремене теорије и приступи организовању Облици организације предузећа у тржишној економији Процес формирања организационе структуре Модели (форме) организационе структуре Организационо понашање Организационе промене

Практична настава:

Вежбе, истраживачки рад, анализа случајеваЛитература (Назив и број страна): Петковић М.,., Јанићијевић Н., Богићевић Миликић Б., Организација, Економски факултет, Београд, 2010.618 стр ( потербно за испит 300)

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавање ех катедра, интерактивни облици наставе, семинарски радови, презентације, индивидуални и групни пројекти.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 60 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 16: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: ЕКОНОМСКЕ ДОКТРИНЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Марјановић В. ГорданаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на модулима Општа економија и Финансије, берзе и банкарство, а изборни заједнички на модулима Рачуноводство и пословне финансије, Маркетинг, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, III семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ ове наставне дисциплине је да студенте упозна са генезом и еволуцијом економске мисли од најстаријих времена до данас. То подразумева критичку анализу најважнијих принципа појединих школа и њихових импликација у пракси, као и истицање оних доприноса који су утицали на обликовање главног тока економске мисли и на тај начин ушли у општи фонд економских сазнања. Економске доктрине као основни, општеобразовни и теоријски предмет, представљају неопходну теоријско-методолошку основу и везу са осталим научним дисциплинама из подручја теоријске економије.

Исход предмета Холистички приступ овог предмета омогућава студентима да интегришу парцијална знања из посебних дисциплина, сазнања из економске методологије, позитивне и нормативне приступе, природу појединих теорија са економским и друштвеним условима итд. Такође, кроз упознавање предходног развоја економске теорије, студенти стичу знања за разумевање савремених праваца и стичу способност критичког размишљања и вредновања. На тај начин студенти свих усмерења проширују своја економско-теоријска знања, неопходна за разумевање савремених догађаја и дилема, као и за доношење политичких и пословних одлука.

Садржај предметаТеоријска настава

1. Развој предкласичне економске мисли2. Настанак и развој класичне економије3. Радикализација и критика класичне економске мисли4. Маргиналистички правац економске мисли5. Теоријски систем Џ. М. Кејнса6. Неокласична синтеза 7. Монетаризам8. Нова класична економија9. Економија понуде 10. Нови кејнзијанизам

Практична настава:Вежбе, други облици наставеЛитература (Назив и број страна):

1. Др Катарина Станковић, Економске доктрине, Економски факултет, Крагујевац, 2009. год., 408 стр.

2. Др Гордана Марјановић, Економске доктрине – питања, тестови и дијаграми, Економски факултет, Крагујевац, 2009. год., 120 стр.

Број часова активне наставе Остали часови

1Предавања:

3Вежбе:

2Други облици наставе:

0Студијски истраживачки рад:

0Методе извођења наставе: Интерактивни обливи наставе, предавања ex–катедра, презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 40колоквијум-и 50 ..........семинар-и

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 17: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент и ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКАНаставник (Презиме, средње слово, име): Дреновак Ж. МирославСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на модулима Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије и Маркетинг, а изборни заједнички на модулима Општа економија, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, III семестар Број ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаУпознавање студената са различитим моделима из финансијске математике и најзначајнијим моделима осигурања лица и осигурања капитала.Исход предмета Оспособљеност студената за решавање бројних практичних и теоријских проблема везаних за финансијске трансакције и осигурање лица и капитала.Садржај предметаТеоријска наставаМенице, валуте и ломбардни зајмови. Модели улагања (општи модел, антиципативни и декурзивни начин улагања., време улагања). Модели ренти (општи модел, антиципативни и декурзивни начин примања ренти, број ренти и рентни остатак). Модели кредита (методе амортизације, конверзија кредита). Инвестициони кредити. Осигурање живота и осигурање капитала. Практична настава:Вежбе и израда семинарских радова.Литература (Назив и број страна): Проф. др Мирослав Дреновак, Финансијска математика, ауторско издање, Краљево, 2009. Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе, консултације за припремање испита и израду семинарских радова.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 2 писмени испит 30практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 38 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 18: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВОНаставник (Презиме, средње слово, име): Јањић Р. ВеснаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на модулима Рачуноводство и пословне финансије, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, а изборни заједнички на модулаима Општа економија и Финансије, берзе и банкарство, III семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаОсновни циљ предмета је упознавање студената са улогом, значајем и применом управљачког рачуноводства у економији. Исход предмета Упознавање студената са основним елементима снабдевања руководства предузећа информацијама релевантним за доношење одлука, као и координацијом мање или више аутономних планских и управљачких јединица. Садржај предметаТеоријска настава

Предузеће, менаџмент и рачуноводствени инормациони систем Структура рачуноводства предузећа Информациона улога управљачког рачуноводства Класични системи обрачуна трошкова Савремени концепти и системи обрачуна трошкова Алтернативно пословно одлучивање Анализа преломне тачке Управљање продајним ценама Извештавње по подручјима одговорности Мотивациони систем предузећа Систем буџетирања Рачуноводствена анализа

Практична настава:Вежбе, други облици наставе, колоквијуми и семинарски радовиЛитература (Назив и број страна):

Др Слободан Малинић, «Управљачко рачуноводство»,Економски факултет, Крагујевац, 2008., 414 стр.Др Благоје Новићевић, Управљачко рачуноводсатво – Буџетска контрола, Економски факултет, Ниш, 2005. (део књиге)

Број часова активне наставе Остали часови

1Предавања:

3Вежбе:

2Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања еx катедра, решавање проблемских задатакаОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит 40практична настава 5 усмени испит 30колоквијум-и 20 ..........семинар-и /Први колоквијум носи 10 поена. Студенти који положе први колоквијум ослобађају се првог испитног питања. Други колоквијум носи 10 поена. Студенти који положе други колоквијум ослобађају се задатака из две тематске области. Писмени део испита носи 40 поена и на њему су заступљене области које нису биле на другом колоквијуму. Студенти који нису положили други колоквијум полажу задатке из свих области и за њих писмени део носи 50 поена. Усмени део испита носи 30 поена за студенте који су положили први колоквијум и одговарају на два испитна питања. Студенти који нису положили први колоквијум одговарају на три испитна питања и за њих усмени део носи 40 поена. Присуство на предавањима носи 5 поена. Активности на предавањима и вежбама (презентације студије случаја, учествовање у изради проблемских задатака, учествовање у дискусији и сл.) носи 5 поена.

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 19: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: ТЕОРИЈА И ПОЛИТИКА ЦЕНАНаставник (Презиме, средње слово, име): Максимовић М. Љиљана Статус предмета (на којим смеровима): обавезан на модулима Општа економија, Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, а изборни на модулима Маркетинг, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, IV семестар Број ЕСПБ: 7Услов: /Циљ предметаОбјашњење образовања цена у тржишној привреди у условима различитих тржишних структура. Ради се о сложеном процесу који је условљен технолошким факторима, обликом конкуренције на тржишту и бројним субјективним проценама. Циљ је разумевање снага које се налазе иза понуде и тражње, савладавање анализе трошкова и тржишне ефикасности, анализа стратегије одређивања цена, одлука о улагањима у производњу и мера државне политике у области цена, које могу побољшати резултате тржишне конкуренције.

Исход предмета Стечена знања могу се користити као практично средство приликом доношења менаџерских одлука. Пре свега се мисли на коришћење маргиналне (граничне) анализе у економском одлучивању  и анализе алтернативних употреба ограничених ресурса, али и на стратегијске изборе предузећа у савременим тржишним структурама, коришћењем теорије игара.Садржај предметаТеоријска наставаo Тржиште и тржишни механизам o Понашање потрошача, потрошачке преференције, корисност и избор o Појединачна и тржишна тражња o Производња и трошкови производње o Анализа тржишних структура (конкурентно тржиште, монопол и монопсон, монополистичка

конкуренција и олигопол) o Теорија игара и конкурентска стратегија o Тржишта фактора производње o Анализа информација, неуспеха тржишта и улога државе o Екстерналије и јавна добра

Практична настава:

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радЛитература (Назив и број страна): Љиљана Максимовић, Теорија цена, Микроекономске теме, Економски факултет у Крагујевцу, 2008. год

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Интерактивни облици наставе, анализа студија случајева, презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања / писмени испит /практична настава 4 усмени испит 50колоквијум-и 46 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 20: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИНаставник (Презиме, средње слово, име): Станишић М. НенадСтатус предмета (на којим смеровима): обавезан на модулима Општа економија, Финансије, берзе и банкарство, Маркетинг и Туризам и хотелијерство, а изборни на модулима Рачуноводство и пословне финансије и Менаџмент, IV семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаУпознавање студената са основним проблемима међународне економије како у реалној, тако и у финансијској сфери и стицање знања из области теорије међународне трговине, спољнотрговинске политике, платног биланса, међународних финансија, регионалних интергација и међународних организација.

Исход предмета Изучавањем релевантних теоријских концепата, тенденција и узрочно-последичних веза у светској привреди и међународној трговини, студент се оспособљава за боље разумевање положаја националне привреде у глобалном окружењу и макроекономског оквира међународног пословања.

Садржај предметаТеоријска настава

1. Теорија међународне трговине 2. Спољнотрговинска политика3. Светска трговинска организација4. Међународно кретање фактора производње5. Девизни курсеви и међународни монетарни систем6. Међународне финансијске институције7. Платни биланс8. Међународна економска интеграција9. Положај земаља у развоју у светској привреди

Литература (Назив и број страна): Ковачевић, Стево, Међународни економски односи, Економски факултет, Крагујевац, 2000, str. 410.

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад: 0

Методе извођења наставе: Ex chatedra предавања, интерактивни рад у облику анализе студија случајева и презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 60 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 21: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми : Економија, Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: Енглески језик 2Наставник (Име, средње слово, презиме): Маја Р. ЛуковићСтатус предмета: Обавезан заједнички на свим модулима, IV семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: Циљ предметаСтуденти треба да буду оспособљени за коришћење стручне литературе на енглеском језику, као и за усмену комуникацију у свакодневним ситуацијама и у својој стручној области - разговор, пословна писма, електронска пошта, телефонски разговори и сл.Исход предмета Студенти су оспособљени да усвоје лексику енглеског језика у области економских наука, да се усмено и писмено изражавају и то граматички коректно, да користе стручну литературу на енглеском језику, да користе информације из своје струке у писменој и усменој комуникацији у сарадњи са иностранством, да интерпретирају визуелне податке и развију способност нумеричког изражавања.Садржај предметаТеоријска наставаУсваја се стручна терминологија економских наука кроз тематске текстове. Развија се вештина читања. Унапређује се способност разумевања текста. Развија се способност дефинисања стручних појмова путем синонимије и описа. Интерпретирају се визуелни подаци. Развија се способност нумеричког изражавања. Усавршава се комуникативна компетенција на основу примера из праксе, усваја се писање пословних писама и радне биографије (CV).Литература

1. Guy Brook-Hart: Business Benchmark,Advantage Level, Cambridge University Press,2006. 2. Вера Глигоријевић: Енглеско-српски и српско-енглески економски речник, Савремена

администрација, Београд, 2003.3.Савремени економски текстови из часописа и са Интернета

Број часова активне наставе Остали часови1Предавања:

3Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе

Интерактивна метода; аудио-визуелна презентација

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит 20практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 40 ..........семинар-и 5КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 22: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊАНаставник (Презиме, средње слово, име): Мимовић М. Предраг; Дреновак М. МикицаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Менаџмент, а изборни на модулима Општа економија, Финансије, берзе и банкарство, Маркетинг, Туризам и хотелијерство и Рачуноводство и пословне финансије, IV семестарБрој ЕСПБ: 7Циљ предметаОперациона истраживања су базична дисциплина менаџмента утемељена на математичком формализму, чији је циљ да се,  кроз координацију теоријског и практичног рада, уз помоћ техника моделирања, статистичке анализе и оптимизације, обезбеде аргументовани и јасни закључци за подршку и унапређење функције управљања у организованим системима.  Исход предмета

Упознавањем са методама операционих истраживања, студенти се оспособљавају да применом квантитативних научних метода стварају реалну квантитативну подлогу која ће омогућити прихватање и доношење оптималних пословних одлука.Садржај предметаТеоријска настава

1. Линеарно програмирање (формирање модела, графичко решавање, симплекс табела, алгоритми симплекс метода, дуални проблем, решавање и анализа економских проблема, постоптимална анализа)

2. Транспортни проблем (отворени и затворени, примарни и дуални, методе за решавање, дегенерација у транспортном проблему, проблем максимума)

3. Метод распоређивања (општи модел проблема распоређивања, решавање проблема распоређивања) 4. Теорија игара (матричне игре са чистом и мешовитом стратегијом, теорија игара и линеарно

програмирање) 5. Мрежно планирање (анализа структуре, анализа времена, анализа трошкова) 6. Модели залиха (детерминистички и стохастички модели залиха)

Практична настава:вeжбе, семинарски радовиЛитература (Назив и број страна):

[1] Обрад Тодоровић, Миливоје Пешић, Предраг Мимовић, Операциона истраживања, Уџбеник, Економски факултет Ниш, 2009. (основна литература)

[2] Обрад Тодоровић, Миливоје Пешић, Операциона истраживања, Збирка решених задатака,Ниш, 2003. (основна литература)

[3] Стојадин Саздановић, Елементи операционих истраживања, (допунска литература) Број часова активне наставе Остали часови

1Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Теоријска (предавања) и практична (вежбе)Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писани испит 40практична настава 5 усмени испит /колоквијум-и 50 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 23: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент, ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, друга годинаНазив предмета: МАРКЕТИНГНаставник (Презиме, средње слово, име): Милан С. КоцићСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан заједнички на модулима Маркетинг, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, а изборни на модулима Општа економија и Финансије, берзе и банкарство, IV семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаНаставни предмет Маркетинг је конципиран са циљем да се на актуелан, свеобухватан и ступњевит начин укаже на кључне категорије и поступке управљања портфолијима релевантних јавности, иманентне пословним субјектима са изграђеном тежњом за повећањем извесности пословног успеха.Исход предмета Изучавањем наставног предмета Маркетинг стичу се базична знања о: утицају маркетиншких активности на психолошко дистанцирање стандардизоване понуде предузећа; значају креативне стратегије у идентификовању и задовољавању потреба купаца; концептима за остваривање доминантне тржишне позиције; стратегијском усклађивању маркетинг инструментаријума са захтевима кључних стејкхолдера.Садржај предметаТеоријска настава Природа маркетинга; Глобално маркетинг окружење; Разумевање понашања потрошача; Маркетинг истраживање и информациони системи; Сегментација тржишта, таргетирање и позиционирање; Менаџмент производа и бренда; Управљање маркетингом услуга; Стратегија формирања цене; Интегрисане маркетинг комуникације: технике масовних комуникација; Интегрисане маркетинг комуникације: технике директних комуникација; Менаџмент дистрибуције; Маркетинг планирање и стратегија.Практична настава:Вежбе, у оквиру овог дела биће укључена израда два колоквијума.Литература (Назив и број страна): Jobber, D., Fahy, J., Основи маркетинга, II издање, Data status, Београд, 2006.Уџбеник има 390 страна; за испит је потребно 290 страна.Број часова активне наставе Остали

часови:1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex катедра, интерактивни облици наставе, семинарски радови, презентације појединих наставних целина, индивидуални и групни пројекти.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 50колоквијум-и 30 ..........семинар-и 5

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 24: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: EкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: МАКРОЕКОНОМСКА АНАЛИЗАНаставник (Презиме, средње слово, име): Марјановић В. Гордана Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на студијском програму Економија, а изборни на модулу Финансије, берзе и банкарство, V семестар Број ЕСПБ: 7Услов: Циљ предметаЦиљ изучавања ове наставне дисциплине је да студенти прошире и употпуне постојећа знања о макроекономским агрегатима и њиховим међусобним односима. У саставу овог предмета су основни макроекономски модели: IS-LM модел, Филипс-Окунов модел, АS-АD модел и Мандел-Флемингов модел, као и основне препоруке монетарне и фискалне макроекономске политике. Овим предметом се, на основу екстензивно коришћених модела и приступа, развијају знања која се односе на главна питања макроекономије. Та знања нису везана само за агрегатне флуктуације, већ и за друге карактеристике привреде, као што су привредни раст, незапосленост, инфлација итд.

Исход предмета Коришћење аналитичког приступа и формалних модела којима се објашњава равнотежа, кретање производње, запослености, инфлације, каматних стопа и других макроекономских варијабила, омогућава разумевања текуће и предвиђање будуће привредне активности, као и избор адекватне макроекономске политике. На тај начин студенти стичу нова знања, јасније уочавају тенденције у савременим привредама, што ствара могућности да се активно укључе у решавање актуелних проблема.Садржај предметаТеоријска настава

1. Показатељи и мерење макроекономске активности2. Друштвено рачуноводство3. Равнотежни доходак4. IS-LM модел5. Међузависност инфлације и незапослености6. АS-АD модел7. Отворена макроекономија – Мандел-Флемингов модел8. Макроекономска политика9. Запосленост и запошљавање10. Инвестиције

Практична настава:Вежбе, други облици наставеЛитература (Назив и број страна): 1. Јакшић, М., Прашчевић, А., Макроекономска анализа, Центар за издавачку делатност, Београд, 2006., 432 стране2. Mankiw, N.G., Maкроекономија, Cekom books, пето издање, Нови Сад, 2005, 539 страна3. Станковић, К., Савремене економске теорије, Економски факултет, Крагујевац, 2006, 332 странеБрој часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex–катедра, интерактивни облици наставе, презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 40колоквијум-и 50 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 25: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ОСНОВЕ БЕРЗАНСКОГ ПОСЛОВАЊАНаставник (Презиме, средње слово, име): Дугалић Д. ВерољубСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Општа економија, Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, V семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: Циљ предметаЦиљ изучавања наставног предмета је ближе упознавање студената са суштином берзанског пословања. У току семестра студенти се теоријски и практично упознају са основним принципима рада и функционисања берзи као институција које имају огроман значај у савременом друштву.Исход предмета Исход изучавања наставног предмета је оспособљавање студената за активно укључивање у берзанско пословање. Знање које студенти стичу на овом наставном предмету је веома корисно и актуелно и чини их способним да прате и разумеју кретања и дешавања на свим светским берзама. Садржај предметаТеоријска настава:Берзе, Комисија за хартије од вредности, Централни регистар, Берзански послови, Деривати, Највеће и најважније светске берзе, Показатељи цена акција, Фундаментална и техничка анализа цена акција, Небанкарске финансијске институције.Практична настава:Израда једног семинарског рада, спровођење вежби у рачунарској сали и приступ електронској платформи за трговање на Београдској берзи, Симулација трговања на Београдској  берзи, Организована пракса на Београдској берзи за најбоље студенте, Омогућена посета Међународној конференцији Београдске берзе за најистакнутије студенте, израда два колоквијума.Литература (Назив и број страна): Верољуб Дугалић, Милко Штимац, (2005), Основе берзанског пословања, Стубови културе, Београд, 433 стране. Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, презентације, студије случајаОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 50 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 26: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Eкономија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: МОНЕТАРНЕ ФИНАНСИЈЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Марковић Д. Драгана; Фуртула В. СрђанСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Општа економија, Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, а изборни на модулима Маркетинг, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, V семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаУпознавање студената са процесом настанка новца и метаморфозама његовог развоја. Анализа фактора понуде и тражње новца значајног за остваривање привредног раста без инфлације. Презентација основних монетарних теорија као основе за разумевање различитих монетарних политика. Стицање знања о начину функционисања централне банке, њеним инструментима и циљевима. Упознавање са основним елементима финансијских тржишта као извора екстрних средстава финансирања.

Исход предмета Стечена знања представљају основу код доношења пословних одлука. Разумевање мера монетарне политике значајно је за обезбеђење ликвидности. Стечена знања олакшаће доношење одлука при избору најповољнијих извора финансирања.

Садржај предметаТеоријска настава обухвата презентацију питања из следећих области: дефинисање и анализа карактеристика појединих учесника у финансијском систему, значење новца и процес његовог креирања,појам и важност новчане масе, понуду и тражњу новца, базичне монетарне теорије и политике, појам, организациону структуру , функције и инструменте централне банке, као и појам и значај финансијских тржишта за оптимално функционисање економије.Практична настава: Вежбе, семинарски радови.

Литература (Назив и број страна):

Марковић Драгана, Фуртула Срђан (2012) Монетарна економија, Економски факултет Универзитета у Крагуjeвцу, Крагујевац

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex catedra, решавање проблемских задатакаОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава / усмени испит 55колоквијум-и 40 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 27: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Eкономија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ОСИГУРАЊЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Јакшић М. МиленаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Финансије, берзе и банкарство, а изборни на модулу Рачуноводство и пословне финансије, V семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ изучавања наставног предмета је да студенте упозна са савременом теоријом осигурања. Истовремено, упознајући студенте са значајем и карактеристикама различитих врста осигурања помаже разумевање сложених, по структури и начину функционисања, облика финансијског посредовања. Исход предмета Изучавањем наставног предемета студенти стичу способност да разумеју функционисање сектора осигурања, као кључног елемента финансијског система. Истовремено, то помаже студентима да сагледају узрочно-последичну везу између развоја осигурања и економског развоја. Изучавањем програма овог наставног предмета, будући дипломирани економисти ће бити oспособљени да се активно и квалификовано укључе у рад осигуравајућих друштава.Садржај предмета

Теоријска наставаПојам и основне карактеристике осигурања, Фуниције осигурања, Субјекти у осигурању; Елементи осигурања; Врсте осигурања; Регулатива осигурања; Документа у осигурању; Резерве у осигурању; Методе обрачуна премија у животном, неживотном и пензионом осигурању, Концепт функционисања реосигурања; Управљања ризиком у осигурању и реосигурању.

Практична настава:Вежбе и израда семинарских радова.Литература (Назив и број страна):

Обавезна литератураЈелена Кочовић: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2002 (за испит 290 страна)

Допунска литература Владимир Његомир: Осигурање, Ortomedics book, Нови Сад, 2011 Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе, консултације за припремање испита и израду семинарских радова.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 40колоквијум-и 40 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 28: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Eкономија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТНаставник (Презиме, средње слово, име): Јаношевић В. СтевоСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Маркетинг и Менаџмент, а изборни на модулима Општа економија и Рачуноводство и пословне финансије, V семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: Циљ предмета: Основни образовни циљ предмета је упознавање студената са процесом стратегијске анализе, формулисања, вредновања и имплементације стратегије. Стратегија представља резултат процеса стратегијског менаџмента и идеју водиљу за одлучивање. Да би се на адекватан начин формулисала, вредновала и имплементирала стратегија неопходно је разумети постулате проактивног приступа у управљању, упознати се са савременим менаџерским концептима и алатима који се користе у процесу стратегијског менаџмента, као и са могућим начинима употребе стратегијских ресурса. С обзиром да је стратегијски менаџмент научна дисциплина оријентисана ка пракси, реализацију овако утврђених образовних циљева прожимаће настојање да је једини прави тест валидности усвојених знања и вештина њихова практична применљивост.Исход предмета: - Стицање неопходних теоријских и практичних знања из области стратегијског менаџмента и усвајање

релевантних вештина које омогућавају успешно суочавање са проблемом динамичког усклађивања потенцијала предузећа са мењајућим захтевима окружења

- Стицање неопходних знања и вештина које омогућавају управљање процесом стварања и реализовања вредности с обзиром да је основни циљ стратегијског менаџмента увећавање вредности за власнике

- Кроз анализу различитих пословних случајева, омогућава се правилно профилисање стечених знања и разумевање специфичности појединих послова, као и развој критичких и аналитичких способности

Садржај предметаА: Теоријска настава: - Од менаџмента до стратегијског менаџмента (Стратегија: суштинска планска одлука; Усклађена

листа, Стратегијски контролинг, Менаџмент вредности)- Природа и процес стратегијског менаџмента (Примери успешних стратегија, Принципи

функционисања предузећа вођеног стратегијом, Алтернативни модели стратегијског менаџмента, Стратегијска анализа, Формулисање стратегије, Основни принципи вредновања стратегије, Основне методе вредновања стратегије)

- Анализа окружења (Анализа општег окружења, Анализа конкурентског окружења, Анализа интерног окружења)

- Формулисање стратегије (Стратегијe интензивирања напора, Стратегије диверсификације, Стратегије стабилизације и повлачења, Генеричке стратегије за ниво бизниса, Метод раста, Ритам раста, Инвестиције, Финансирање раста)

- Вредновање стратегије (Фокусирање вредности, Битни аспекти вредновања стратегије)- Имплементација стратегије (Организација вођења стратегијом)- Употреба стратегијских ресурса (Људски ресурси, Истраживање и развој, Производња, Логистика,

Квалитет)Б: Практична настава: Студије случајева, Business Strategy GameЛитература (Назив и број страна):

Драган Ђуричин, Стево Јаношевић и Ђорђе Каличанин (2013): Менаџмент и стратегија (осмо, прерађено и допуњено издање), Економски факултет у Београду, Београд (број страна за спремање испита: 350)

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, анализе пословних случајева, семинарски радови, презентације и дискусије у групи.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 16 писмени испит /практична настава 4 усмени испит 30колоквијум-и 50

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 29: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: EкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРАНаставник: Лековић Р. ВластимирСтатус предмета (на којим смеровима): Изборни на модулу Општа економија, V семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаНаставна дисциплина Економија јавног сектора има за циљ да упозна студенте са механизмима и начинима путем којих држава узима учешће у функционисању савремених тржишних привреда обављајући своју разноврсне функције (економске, социјалне, развојне и сл.). Проучавајући јавни сектор, као сегмент економског система мешовитих привреда, изучавају се, како механизими решавања кључних економских проблема у оквиру овог дела економског система тако и утицај који одлуке државе врше на доношење релевантних одлука у приватном сектору, као и на функционисање тржишног механизма.Исход предмета Полазећи од чињенице да су све савремене привреде „мешовите“ и да се економске активности у њима одвијају паралено, како у оквиру приватног тако и у оквиру јавног сектора, изучаваће се специфичности функционисања јавног сектора и настојање да се, пре свега деловањем државе, елиминишу или бар ублаже недостаци и несавршености тржишног механизма. Имајући у виду сталну актуелност проблема целисходности и степена учешћа државе у решавању економских питања, ова наставна дисциплина настоји да пружи одговор на неке од дилема поводом функционисања јавног сектора у развијеним тржишним привредама, као и у привредама у транзицији.Садржај предметаНеуспеси тржишта и улога државе у мешовитој привреди; појам и улога јавног сектора; јавна добра, политички процес и тражња за јавним добрима; екстерни ефекти и државне мере регулисања екстерних ефеката; основни економски мотиви државне интервенције; расподела, ефикасност и однос између правичности и ефикасности; јавни избор, политички интереси и економска теорија државе; кључне области јавне потрошње (здравствени систем, образовање, социјална заштита, војни расходи и војноиндустријски комплекс); специфичности јавног сектора и улоге државе у привредама у транзицији; Практична настава:Литература: Обавезна: Ј.Е.Стиглитз, Економија јавног сектора, Економски факултет, Београд, 2004.Допунска: Властимир Лековић, Компаративни економски системи, Економски факултет, Крагујевац, 2008.Јуриј Бајец, Љубинка Јоксимовић, Савремени привредни системи, Економски факултет, Београд, 2006.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex-катедра, интерактивни облици наставе и презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 2 писмени испит /практична настава / усмени испит 52колоквијум-и 40семинар-и 6

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 30: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМАНаставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић-Алексић Р. ВеснаСтатус предмета (на којим смеровима): обавезан на модулима Менаџмент и Туризам и хотелијерство, а изборни на модулима Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије и Маркетинг, V семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: Циљ предметаЦиљ предмета је да се кроз конципирани садржај омогући студентима стицање основних теоријских и практичних знања о значају и улози људских ресурса у пословним организацијама. Фокус ће бити усмерен на савремене изазове управљања људским ресурсима, кључне активности и процесе, као и структурирање саме функције односно сектора људских ресурса.   Исход предмета

Изучавањем овог наставног предмета студенти стичу знања о природи менаџмента људских ресурса, о процесима анализе посла и формирања организације кроз процес регрутовања и селекције кандидата, основним методама обуке, развоја и оцењивања перформанси чланова организације, као и о најважнијим аспектима формирања зарада, радних односа и управљања флуктуацијом запослених.Садржај предмета

Теоријска наставаУвод у менаџмент људских ресурсаИзазови менаџмента људским ресурсима Анализа посла Планирање људских ресурса Регрутовање и селекција кандидата Обука и развој запослених Оцењивање перформанси и системи зарада Радни односи и колективно преговарање Напуштање организације

Практична настава: Вежбе, истраживачки рад, анализа случајеваЛитература (Назив и број страна):

Богићевић Миликић, Б., Менаџмент људских ресурса, Центар за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду, 2008. године, стр. 464.

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Теоријска (предавања) и практична (вежбе)Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 60 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 31: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Eкономија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈАНаставник (Презиме, средње слово, име): Јовковић Ч. БиљанаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Рачуноводство и пословне финансије, а изборни на модулу Финансије, берзе и банкарство, V семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаУпознавање студената са основним карактеристикама и специфичностима рачуноводства банака, друштава за осигурање, пензионих и инвестиционих фондова у Србији.Исход предмета Изучавањем начина обрачуна и књижења специфичних банкарских трансакција и читања финансијских извештаја друштава за осигурање, студенти се оспособљавају да боље разумеју и користе рачуноводствене информације различитих финансијских организација.Садржај предметаТеоријска наставаКарактеристике савременог рачуноводства банака; Структура и садржина финансијских извештаја банака; Специфичности билансирања пословних промена у банкама; Евидентирање позиција активе, пасиве, расхода и прихода банке; Рачуноводствени аспект процењивања и упраљања ризицима банке; Оцена бонитета банака; Проблеми рачуноводства финансијских деривата; Регулатива и рачуноводствени надзор у банци. Опште карактеристике пословања друштава за осигурање; Карактеристике рачуноводства друштава за осигурање; Карактеристике финансијских извештаја друштава за осигурање; Анализа перформанси друштава за осигурање; Управљање ризиком у друштвима за осигурање; Састављање консолидованих финансијсих извештаја у мултинационалним друштвима за осигурање. Специфичности рачуноводства пензионих и инвестиционих фондова.Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Решавање задатака путем књижења пословних промена, Колоквијуми, Семинарски радовиЛитература (Назив и број страна): 1. Радојко Лукић, Рачуноводство осигуравајућих компанија, Економски факултет, Београд, 2006. (15-113)2. Јозефина Беке Тривунац, Банкарско рачуноводство, Факултет за трговину и банкарство Универзитета БК, Београд, 2004. (5-185)

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, решавање задатака, презентације радоваОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 3 писмени испит 20практична настава 2 усмени испит 50колоквијум-и 20 ..........семинар-и 5

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 32: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Ђинђић М. СрђанСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Општа економија и Финансије, берзе и банкарство, а изборни на модулу Рачуноводство и пословне финансије, VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предмета Циљ изучавања јавних финансија је да се студенти упознају са местом, улогом и функционисањем државе у савременим привредама, са обимом и структуром економске активности државе, са компаративним предностима и недостацима расположивих облика државне интервенције у односу на одговарајуће потенцијале тржишта и са аналитичким методима који се користе у овој научној области. Исход предмета Предмет изучавања јавних финансија су активности државе у економији. Јавне финансије не обухватају само питања финансијског карактера. Кључна питања се односе и на коришћење реалних средстава, односно, на структуру, величину и облике организовања државних активности и државне и/или приватне производње, на алокацију расположивих ресурса и избор одређене комбинације јавних добара, на расподелу дохотка, на ниво економске активности, на организовање активности на централном или локалном нивоу.Садржај предмета Теоријска наставаМесто, величина и структура јавног сектора у савременим привредама и аналитичке методе у јавним финансијама. Јавна добра, екстерни ефекти, политичке институције и процедура доношења одлука и анализа трошкова и користи. Улога државе у образовању, здравственој заштити, пензијском осигурању, социјалној заштити и прерасподели дохотка. Теоријско-емпријски оквир за анализу пореза и систем јавних прихода. Фискални дефицит и јавни дуга. Јавне финансије на различитим нивоима државе.Практична настава:Вежбе; Посебна пажња биће посвећена објашњењу материје која је предвиђена за колоквијуме; Други облици наставе; Разматрање практичних примера из области пореског и буџетског система. Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљена израда два колоквијума.Литература: Основна литература (Назив и број страна): Rosen S. H. i T. Gayer, Јавне финансије, превод, Економски факултет у Београду, 2009, 648 страна (за испит потребно 330 страна)Додатна литература∙Фискални савет Републике Србије, Предлог мера фискалне консолидације 2012-2016, Београд, 2012. ∙Ђинђић, С.М., Компаративна анализа пореских система, Економски факултет у Крагујевцу, 2001. ∙Арсић, М, Нојковић А.., Ранђеловић, С., и Мићковић, С. Структурни фискални дефицит и динамика јавног дуга Србије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2012.∙Раичевић, Б. Јавне финансије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2008. ∙Светска банка, Како са мање урадити више, Београд, 2009. ∙ Закони који уређују порески и буџетски систем. Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: интерактивни облици наставе, анализа студија случајева, презентацијеОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 50колоквијум-и 30 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 33: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈНаставник (Презиме, средње слово и име): Ђорђевић Р. МирославСтатус предмета: Обавезан на модулу Општа економија а изборни на модулу Туритам и хотелијерство; VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предмета: Упознавање студената са проблемима привредног развоја, као и циљевима и показатељима привредног развоја, изучавање основног аналитичких инструментарија развојне економије, фактора привредног развоја, облика привредне динамике, производних функција, политике привредног развоја, као и стратегија привредног развоја.

Исход предмета: Изучавањем релевантних теоријских концепата привредног развоја, оснонвих индикатора привредног развоја, инструментарија развојне економије, као и фактора привредног развоја, студент се оспособљава да учествује у изради макроекономских анализа које имају велику примену при конципирању и креирању економске политике националне привреде као великог економског система. Садржај предмета: Теоријска настава: 1. Појмовна разграничења привредног раста и економског развоја 2. Економски развој и сиромаштво3. Покушај разврставања теорије раста и развоја4. Традиционалне теорије економског развоја5. Савремене теорије привредног развоја6. Основни аналитички инструментариј економије развоја и теорије производње7. Показатељи достигнутог нивоа производње и динамике привредног раста8. Комбиновање фактора привредног развоја – производна функција9. Стопе привредног раста10. Фактори привредног раста11. Модели привредног раста12. Финансирање економског развоја 13. Домаћи извори финансирања14. Екстерни извори финансирања15. Привредни циклуси и политике стабилизације и развоја16. Економске димензије глобализацијеПрактична настава 1. Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад, колоквијуми, студије случајева, писање

семинарских радоваОсновна литература:

1. Мирослав Ђорђевић, Привредни развој, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2009. Допунска литература:

1. Драгутиновић, Д., Филиповић, М., Цветановић С., Теорија привредног раста и развоја, Економски факултет, Београд, 2005.

2. Љубомир Маџар, Илија Росић, Мирослав Ђорђевић, Теорија привредног развоја, Комино Траде, Краљево, 1997.

Број часова активне наставе Остали часови

1Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе:Ex catedra предавања, интерактивни рад уоблику анализе студија случајева и дискусија, презентације.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава / усмени испт 30колоквијум-и 50 ..........семинар-и 15

Page 34: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 35: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: КОМПАРАТИВНИ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИНаставник: Лековић Р. ВластимирСтатус предмета: Обавезан на модулу Општа економија, VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаОва наставна дисциплина има за циљ да, компаративном анализом акатуелних релевантних питања структуре, трансформације и функционисања савремених економских система, њихових привредно-системских механизама и институција, као и инструмената и мера макроекономске политике, укаже на кључне факторе који одлучујуће утичу на друштвено-економску успешност различитих земаља. Истовремено, интеракцијом са другим наставним дисциплинама и економским правцима, омогућује се целовитије сагледавање институционалне структуре савремених тржишних привреда и нужности континуираног одвијања институционалних промена у складу са развојем привреде и друштва.Исход предмета На бази критичких преиспитивања искустава у функционисању економских система другихземаља, сдтудентима се пружа могућност да формирају објективне критеријуме на основу којих је могуће да се утврди у којој мери је сваки систем у стању да реализује економске, развојне, социјалне и све друге цињеве, а пре свега како се поједина искуства могу искористити у креирању привредног система и у вођењу економске политике.Садржај предметаПојам и предмет компаративне анализе економских система; класификација економских система; институционални оквири и функционисање савремених економских система; међусобни однос економије и политике и вршење јавног избора; улога државе у модерној тржишној привреди; мешовита привреда; координациони механизми и инструменти економског система и економске политике развијених тржишних привреда; координациони механизми и инструменти у пракси развијених тржишних привреда (САД, Јапан, Немачка, Велика Британија, Француска, Шведска, новоиндустријализоване зенље Источне Азије); привреде у транзицији, актуелни трансформациони процеси у светској економији (процесиглобализације привреде и друштва).Практична настава: Израда и презентација семинарских радова из одговарајућихактуелних тематских области.Литература: Обавезна: Лековић, В. (2008). Компаративни економски системи. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.Допунска: Бајец, Ј., Јоксимовић, Љ. (2006). Савремени привредни системи. Економскифакултет Универзитета у Београду.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања: 3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex–катедра, интерактивни облици наставе и презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 2 писмени испит /практична настава / усмени испит 50колоквијум-и 40семинар-и 8

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 36: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА Наставник (Презиме, средње слово, име): Јакшић М. МиленаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ изучавања наставног предмета је да студентима пружи увид у основе савремених финансијских тржишта, као и да их упозна са основним карактеристикама финансијских инструмената. Снабдевајући студента категоријалном апаратуром из ове области помаже да се квалификовано третирају кључни проблеми везани за функционисање финансијског система.Исход предметаИзучавањем наставног предемета студент стиче фундаментална знања из основа савремених финансијских тржишта. На тај начин студент бива оспособљен да анализира релевантне финансијске проблеме, да о њима критички размишља и да их решава.Садржај предметаТеоријска настава

Концепт функционисања финансијског тржишта; Финансијско тржиште у савременим финансијским токовима; Тржиште новца; Тржиште капитала; Хипотекарно тржиште; Девизно тржиште.

Практична настава:Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљена израда два колоквијума и једног истраживачког рада.Литература (Назив и број страна): Јакшић Милена, Финансијско тржиште: инструменти и институције, Економски факултет, Крагујевац, 2011; 371. страна (за испит потребно 252 стране)

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања групне дискусије, решавање проблемских задатакаОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 50 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 37: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџмент: Врста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Стефановић Д. Радослав; Обрадовић М. ВладимирСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије, Менаџмент и Маркетинг, а изборни на модулима Туризам и хотелијерство и Општа економија, VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаРазумевање теоријско-методолошке основе целине процеса редовног финансијског извештавања, чији је примарни циљ обезбеђење финансијских информација корисних за одлучивање од стране бројних интерних и екстерних корисника: инвеститора, кредитора, менаџмента, фискуса, купаца, добављача, запослених, итд.Исход предмета Оспособљавање студената за практично састављање, читање, анализирање и интерпретирање комплетног сета редовних финансијских извештаја опште намене: извештаја о финансијском положају, извештаја о резултатима пословања, извештаја о новчаним токовима, извештаја о нерасподељеном добитку (или о променама на капиталу) и напомена уз финансијске извештаје.Садржај предметаТеоријска наставаТеоријске основе савременог финансијског извештавања: сврхе финансијског извештавања, квалитативне карактеристике финансијских извештаја, елементи финансијских извештаја, корисници финансијских извештаја; Финансијски извештаји: форма и садржина; Општеприхваћени рачуноводствени принципи или стандарди финансијског извештавања; Мерење позиција средстава, обавеза, капитала, прихода и расхода; Анализа финансијских извештаја

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радВежбе: обнављање градива са предавања путем практичних примера, тестова и дискусије са студентимаЛитература (Назив и број страна): 1. Др Јован Ранковић, Теорија биланса, Економски факултет, Београд, 1982. (стр. 117-145; 149-158; 204-

219; 293-333) и 2008. или 2010. (3-8; 21-33; 39-57; 59-63; 214-220; 271-303; 385-394; 399-415; 433-446)2. Др Јован Ранковић, Управљање финансијама предузећа, Економски факултет, Београд, 1999. (стр. 31-50;

134-152; 161-171; 173-178; 184-188; 191-192; 199-206; 210-219)3. Група аутора, Финансијско рачуноводство II, Савез рачуновођа и ревизора Србије, 1998. (стр. 45-69)

Др Радослав Стефановић, Читање биланса стања, Економски факултет, Крагујевац, 2007. (допунска литература)Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Класична предавања, дискусије, студије случајева, итд.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава (вежбе) 10 усмени испит 60колоквијум-и 20 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 38: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ЕКОНОМИКА ТУРИЗМАНаставник (Презиме, средње слово, име): Миленковић Р. СветиславСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Туризам и хотелијерство, а изборни на модулу Општа економија, VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је релевантно упознавање студената са економским одредницама туризма, у складу са сталним променама, његовим утицајима и могућностима у глобалном економском систему. Такође, циљеви овог предмета су: да се покажу сви економски параметри туристичке тражње, туристичке понуде, туристичких дестинација, путничких агенција, као и метода потпуног истраживања туристичког тржишта. Исто тако, циљеви су да се изврши компаративна анализа туристичког развоја различитих земаља, а нарочито позиција наше земље у укупном светском туристичком развоју.Исход предмета Савладавање материје предложеног предмета омогућава студентима да се детаљно упознају са свим економским показатељима туристичке активности и да на бази тога предвиде, у зависности од могућности, све варијанте даљег туристичког развоја. Посебно студенти из овог предмета стичу знање укупне економске валоризације, али и његове детаљне практичне примене.Садржај предметаТеоријска настава

1. Основна обележја туризма као економске категорије, Економика туризма у систему наука, Директни и индиректни утицаји туризма

2. Туристичка тражња као покретачка снага туризма, Економске карактеристике туристичке понуде3. Економска обележја туристичке дестинације4. Економски значај организатора туристичких путовања5. Економске одреднице туристичког тржишта, Поступци обликовања туристичког тржишта6. Економски фактори развоја туризма, Економске карактеристике одрживог туризма

Практична настава:Израда семинарских радова, посета предузећима, коморама и сл., у облику стручне наставе и стручне екскурзије, тимска израда истраживачких пројеката везаних за формирање одговарајуће дестинације на бази стеченог знања из економике туризмаЛитература (Назив и број страна): Миленковић, С., Туризам и економија, Економски факултет, Крагујевац, 2009., 368 странаБрој часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Интерактивни облици наставе, анализа студија случајева и презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 30 ..........семинар-и 15

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 39: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ОСНОВИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Миловановић М. ГорданаСтатус предмета (на којим смеровима): Изборни на модулу Општа економија, VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЈе упознавање студената са најзначајнијим појмовима у области међународне трговине, са основним инструментима спољнотрговинске политике: царинама, нецаринским баријерама и индиректним субвенцијама, са улогом институција у креирању спољнотрговинског амбијента. Посебну пажњу посвећујемо услугама и трговини правима интелектуалне својине. Студенте упознајемо са проблемима са којима ће се суочавати у пракси: проблем ом царина у малој економији, извозних субвенција за аграрне производе и производе високе технологије, међународном логистиком, интегралним транспортом.Исход предмета Знања која студенти стичу кроз овај предмет оспособљавају их за рад на извозно-увозним пословима, рад на царини и управљање интегралним транспортом.

Садржај предметаТеоријска настава:1.Појам међународне трговине, 2. Улога СТО у регулисању међународних трговинских трансакција, 3. Спољнотрговинска политика (царине,субвенције за аграрне производе и поизводе високе технологије, квоте), 4. Најзначајнији учесници у међународној трговини, највеће земље извознице и увознице, улога ТНК у међународној трговини, 5. Транспортна инфраструктура, 6. Комуникациона инфраструктура, 7. Методе приступа страном тржишту, 8.Зоне слободне трговине, 9. Комерцијални ризик и ризик земље у међународној трговини, 10. Упраљање валутним ризиком, 11. Међународна комерцијална документа, 12. Међународно осигурање, 13. Управљање интегралним транспортом.

Практична настава:Вежбе, студије случајева, израда есеја и семинарских радова

Литература (Назив и број страна):

Основна литература1. Јелена Козомара: Спољнотрговинско пословање, ИЕД, Београд, 2001. 2. Pierre A . David, Richard D. Stewert,: International Logistics-The Management of International Trade

Operations,Thomson, 2008, 368.стр.3. Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: International Trade, Worth Publishers, New York, 2011., 359 стр.

Додатна литература1. David M. Neipert: A Tour of International Trade, Prentice Hall, 2000.

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Ex chatedra предавања, интерактивни рад у облику анализе студија случајева и презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 30колоквијум-и 50 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 40: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈАНаставник (Презиме, средње слово, име): Љубисављевић Д. Снежана; Јовковић Ч. БиљанаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Рачуноводство и пословне финансије, а изборни на модулу Финансије, берзе и банкарство, VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са јединственом и специфичном улогом екстерног, независног ревизора у окружењу.Исход предмета Изучавањем релевантних теоријских концепата ревизорске професије и примера из ревизорске праксе, студенти се оспособљавају да боље разумеју положај и улогу екстерног ревизора у окружењу. Садржај предметаТеоријска наставаТеоријска настава се изводи на часовима предавања и упознаје студенте са основним категоријама екстерне ревизије: Оправданост постојања функције ревизије; Атрибути екстерног ревизора; Концепт ревизорских доказа; Фазе процеса ревизије; Однос екстерног ревизора према интерним и екстерним билансним корисницима; Регулатива ревизорске професије; Систем интерне контроле; Ревизија билансних позиција и пословних циклуса.

Практична настава:На вежбама, али и на предавањима, студенти раде бројне примере из домаће и стране ревизорске праксе.

Литература (Назив и број страна): 1. Љубисављевић Снежана, Улога екстерног ревизора у окружењу, Економски факултет

Универзитета у Крагујевцу, 2000., (стр. 1-231; 240-253; 256-277) и2. Душан Милојевић, Ревизија финансијских извештаја, Београдска банкарска академија, 2006.

(стр.174-196 и 253-398)

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, анализе студија случајева, презентацијеОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 30колоквијум-и 50 ................Семинарски 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 41: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми:Пословна економија и менаџмент и ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Милан С. КоцићСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Маркетинг, а изборни на модулима Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, VI семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаНаставни предмет Тржишно комуницирање је конципиран са циљем да се на свеобухватан начин укаже на приступе синергетском комбиновању инструмената маркетинг микса, посебно значајне у условима све израженије стандардизације производа и услуга.Исход предмета Изучавањем наставног предмета Тржишно комуницирање стичу се базична знања о: новим, технолошки суптилнијим видовима стицања конкурентске предности; значају интерактивних технологија за генерисање базе лојалних купаца; утицају етичког кодекса на избор и имплементацију промотивног микса; стратегијском позиционирању промотивног микса у концепту IMC.Садржај предметаТеоријска настава Лична продаја; Привредна пропаганда; Унапређење продаје; Публицитет и односи са јавношћу; Спонзорство; Директни маркетинг.Практична настава:Вежбе; у оквиру овог дела биће обухваћена израда два колоквијумa.Литература (Назив и број страна): Проф. др Драгутин Врачар (2007), Стратегије тржишног комуницирања, Економски факултет, Београд.Уџбеник има 580 страна, за испит је потребно учити 280 страна.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex катедра, интерактивни облици наставе, семинарски радови, презентације појединих наставних целина, индивидуални и групни пројекти.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 50колоквијум-и 30 ..........семинар-и 5

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 42: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми : Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, трећа годинаНазив предмета: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Шапић М. СрђанСтатус предмета: изборни на модулима Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије, Менаџмент и Маркетинг, VI семестар Број ЕСПБ: 7Услов:/Циљ предметаНаставни предмет Међународно пословање има посебно, значајно место и улогу у укупном образовању студената економије. Студенти се оспособљавају, или за обављање различитих послова из области менаџмента и пословне економије, или за наставак школовања на вишим нивоима студија.Наставни предмет Међународно пословање има за циљ да на модеран и свеобухватан начин упозна студенте са међународним пословним активностима на светском тржишту. Разумевање и правилно схватање материје из области међународног пословања је претпоставка остваривања успеха на глобалном тржишту. У том смислу циљ је упознати студенте са основним елементима националних пословних окружења, као и са елементима међународног пословног окружења. Та два дела, национална пословна окружења и међународно пословно окружење чине контекст у којем се спроводи међународно пословно управљање. Један од циљева је и упознавање студената са основним елеметима и функционисањем процеса међународног пословног управљања. Исход предмета Након савладавања материје и усвајања одређених знања из предмета Међународно пословање предузећа, повећавају се укупне компетенције и за ово подручје првредне активности. Различите концепције које се изучавају из ове дисциплине имају за циљ да омогуће студентима добијање одговарајућег знања и вештина за решавање сложених међународних пословних проблема.Студенти стичу одговарајућа знања и вештине, које су неопходне за шире разумевање међународног пословања предузећа: то се пре свега односи на неопходност прихватања глобалне оријентације пословања на светском тржишту, разумевање значаја различитих национална пословних окружења, разумевање главних компонената међународног пословног окружења, разумевање специфичности међународног пословног управљања у односу на управљање локалном компанијом.Садржај предметаТеоријска наставаКарактеристке савремених услова пословања,Глобално пословно окружење, Национална пословна окружења,Међународно пословно окружење,Међународно пословно управљањеПрактична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радАктивно присуство и учешће на часовима предавања и вежби,Два колоквијума, Израда практичног семинарског рада и његова усмена презентација,Групне активности студената – анализа случајеваЛитератураМ. Ђорђевић, Међународно пословање предузећа у глобалном окружењу, Економски факултет у Крагујевцу, 2009. године, 331 странаДодатна литература:Ракита Б., Међународни бизнис и менаџмент, ЦИДЕФ, Економски факултет у Београду, 2006. године,Wild J., Wild K., Han J., International Business, Second Edition, Pearson Education, New Jersey, 2003. YearБрој часова активне наставе Остали часови

1Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставеПредавања, вежбе, анализа пословних случајева, активно учешће студената у току наставе – кроз питања, коментаре, презентације семинарских радова, посета предузећима.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 40 ..........семинар-и 20КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 43: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ЕКОНОМИЈА EУНаставник (Презиме, средње слово, име): Oбрадовић С. СашаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Општа економија, VII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ овог предмета јесте развитак тематских знања из области функционисања економије ЕУ. На предмету се изучавају макроекономске и микроекономске категорије, модели и елементи, као и макроекономске политике у пракси земаља ЕУ. Усвајање ових специфичних знања, неопходно је економистима општег профила, како би разумели и знали да тумаче економска кретања, трендове и предвиђања присутне у економији ЕУ.

Исход предмета 1.Развијање знања из подручја макроекономске и микроекономске теорије и анализе економије ЕУ;2. Подизање вештина неопходних да се анализирају и разреше различита економска питања присутна у економији ЕУ;3. Развијање знања неопходних да се познаје суштина функционисања економије ЕУ;4. Стицање сигурности у презентацији ставова у вези са различитим основним аспектима економије ЕУ. Развијање знања из подручја макроекономске и микроекономске теорије и анализе економије ЕУ;

Садржај предметаТеоријска наставаУводни део – чињенице, правни основ, институције и буџетМикроекономија економских интеграцијаМакроекономија монетарних интеграцијаМакроекономска равнотежа (оутпут, запосленост и цене, агрегатна тражња и агрегатна понуда, инфлација и пословни циклуси)Микроекономске политике ЕУМонетарна и фискална политика ЕУ

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радЛитература (Назив и број страна): 1. Економија европских интеграција, аутори: Richard Baldwin i Charles Wyplosz, Data status, 2010.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex-катедра; интерактивна настава у анализи случајева; групне презентације и анализа студија случајева.Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања / писмени испит 30практична настава / усмени испит /колоквијум-и 40 ..........семинар-и 30

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 44: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија Врста и ниво студија: Основне академске студијеНазив предмета: ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Ристић М. ЛелаСтатус предмета: Обавезан на модулу Општа економија, а изборни на модулу Финансије, берзе и банкарство, VII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ изучавања предмета је да се студентима омогући стицање теоријских и практичних знања из области аграра и да се студенти оспособе за ефикасан и креативан рад у решавању комплексних проблема у савременој агропривреди и руралној економији.

Исход предмета Очекује се да ће студенти након реализације садржаја наставног програма бити упознати са савременим развојним и интеграционим процесима у аграру, утемељеним на мултифункционалности и мултисекторском приступу, оспособљени да квалификовано разматрају проблематику економике аграра и примене стечена знања у модерној агропривреди за коју важе многе специфичности.

Садржај предмета

Теоријска настава:Пољопривреда и привредни развој; Аграрна политика; Политика интегралног руралног развоја; Заједничка аграрна политика у ЕУ (САР); Процес реформи у аграрном сектору Србије са становишта европских интеграција; Аграрни потенцијали и производња; Специјализација и аграрно предузетништво; Аграрни извоз и увоз; Специфичности тржишта пољопривредних производа; Маркетинг стратегија у пољопривреди; Квалитет и стандарди у пољопривредно-прехрамбеној производњи; Улога и значај менаџмента у пољопривреди; Развој задругарства у свету и код нас; Берзанско пословање аграрним производима.

Практична настава:Семинарски радови, презентације групних радова и дискусије о развоју аграра у појединим државама, регионима, општинама или локалним заједницама, SWОТ анализи појединих производњи, избору циљних тржишта за пласман аграрних производа и конкурентности пољопривредно-прехрамбених производа.

Литература (Назив и број страна): Вујичић, М., Ристић, Л. (2006) Економика пољопривреде, ауторско издање, Интерпринт, Крагујевац, обим страна: 331.

Број часова активне наставе Остали часови:1

Предавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад: 0

Методе извођења наставе: Предавања уз аудио-визуелне презентације; дискусије; интерактивна настава у анализи случајева; групне презентације и индивидуалне активности студената; семинарски радови.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 3 писмени испит /активности на вежбама 2 усмени испит 40презентациј-е 10 ..........колоквијум-и 40семинарски радови 5

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 45: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: БАНКАРСТВОНаставник (Презиме, средње слово, име): Вуксановић Р. Емилија; Тодоровић Д. ВиолетаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Општа економија, Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, а изборни на модулима Маркетинг и Туризам и хотелијерство, VII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је да студентима омогући разумевање суштине и проблема функционисања банкарских институција на макро и микро нивоу, као и међусобну повезаност и међузависност изнеђу пословања небанкарских сектора и индивидуалних комитената и банака. Истовремено, пружа студентима основна сазнања о принципима функционисања банкарских институција на макро и микро нивоу, како у домену комерцијалног, тако и у домену инвестиционог банкарства. Исход предметаУпознајући законитости и суштину проблема функционисања банкарских институција на секторском и индивидуалном нивоу, студент треба да буде оспособљен да разуме природу и карактеристике банкарског пословања, да анализира релевантне финансијске проблеме, да о њима критички размишља и да их решава.Садржај предмета

Теоријска наставаТрендови у савременом банкарству; Банкарски биланси и агрегати; Ликвидност банака; Капитал банака; Профитабилност банака; Комерцијално банкарство; Инвестиционо банкарство; Организационе структуре у банкарству; Електронско банкарство; Управљање банкарским ризицима; Пруденциона контрола и супервизија банака; Кризе и санације банака.

Практична настава:Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљено обнављање градива са предавања путем практичних примера, дискусија и тестова.

Литература (Назив и број страна): Милутин Ћировић, Банкарство, Научно друштво Србије, Београд, 2007, 450 страна (за испит потребно 310 страна);Александар Живковић, Раде Станкић и Борко Крстић, Банкарско пословање и платни промет, Економски факултет у Београду, Београд, 2007, 578. страна (за испит потребно 20 страна).

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Интерактивни облици наставе, анализа студије случајева, решавање практичних задатакаОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава (вежбе) 5 усмени испит 50Колоквијуми 40 ..........

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 46: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ПЛАТНИ ПРОМЕТНаставник (Презиме, средње слово, име): Вуксановић Р. Емилија Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Финансије, берзе и банкарство, а изборни на модулу Рачуноводство и пословне финансије, VII семестар Број ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаОсновни циљ предмета је да студентима омогући разумевање суштине и проблема функционисања савремених система плаћања у свету и Србији. Истовремено, пружа студентима основна сазнања о принципима и инструментима функционисања платног промета, како у домену унутрашњег, тако и у домену међународног система плаћања. У контексту разматрања увођења нових поступака и технологија у системе плаћања посебна пажња биће усмерена на нове могућности и изазове које они собом носе.

Исход предметаУпознајући законитости и суштину проблема функционисања савремених система плаћања у свету и Србији на свим релевантним нивоима, студент треба да буде оспособљен да разуме природу и карактеристике функционисања система плаћања, да анализира релевантне проблеме и да о њима критички размишља и да их решава.

Садржај предмета

Теоријска наставаПојам и значај платног промета, Унутрашњи платни промет, Међународни платни промет, Техничко-технолошке карактеристике, Проблеми сигурности и мере заштите, Интербанкарски системи плаћања, Системи плаћања небанкарских трансактора, Карактеристике електронског финансијског система

Практична настава:Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљено обнављање градива са предавања путем практичних примера, дискусија и тестова.

Литература (Назив и број страна): Др Емилија Вуксановић, Електронски системи плаћања, Крагујевац, 2009, 375 стр. (за испит 300)Александар Живковић, Раде Станкић и Борко Крстић, Банкарско пословање и платни промет, Економски факултет у Београду, Београд, 2007, 578. страна (за испит потребно 42 стране; 295-316; 317-325; 346-351;355-373;).

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава (вежбе) 10 усмени испит 55колоквијум-и 20 ..........семинар-и 5

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 47: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија, Пословна економија и менаџменти ниво студија: Основне академске студије, четрта година Назив предмета: ПРИВРЕДНО ПРАВОНаставник (Презиме, средње слово, име): Кнежевић Б. МирјанаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, а изборни на модулима Општа економија, Менаџмент, Маркетинг и Туризам и хотелијерство, VII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: Циљ предметаУпознавање студената са основним правним појмовима, институтима и правилима из различитих правних области: увода у право, стварног и облигационог права, статусног и уговорног трговинског права.Исход предмета - Допуњавају се и комплетирају знања из "матичних" економских предмета.- Развој вештине апстрактног правног мишљења и уочавање разлика између правних института.- Овладавање техником преговарања, сачињавања и тумачења уговора трговинског права.- Разумевање целине правних односа који се јављају код банкарских послова и хартија од вредности.- Развој правне културе будућег економисте.Садржај предметаУВОД У ТРГОВИНСКО ПРАВО (Основни правни појмови: увода у право, грађанског, стварног и облигационог права)ТРГОВИНСКО ПРАВОСТАТУСНО ТРГОВИНСКО ПРАВА (изучавање правила којима се уређује правни положај привредних друштава и других привредних субјеката); УГОВОРИ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА (изучавање правила о правним односима у које привредни субјекти ступају); БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (изучавање уговора банкарског права (депозитни, крдитни, услужни послови) и хартија од вредности).Практична настава: ВежбеВођење дискусије о појединим правним институтима, анализа примера из праксе, стицање практичних знања (препознавање општих и посебних правних норми; писање пуномоћја; састављање појединих уговора као што су: продаја, кредит, комисион; израда документраног акредитива и сачињавање менице, а код банкарских уговора упознавање са излагањима предавача из праксе). Групне и индивидуалне презентације, провера знања путем тест питања у циљу рекапитулације градива и припреме за полагање колоквијума и испита. Литература (Назив и број страна):1. Кнежевић М., "Привредно право", друго измењено и допуњено издање, стр. 1-372, уџбеник, ISBN 978-86-6091-033-4, 347.7 (075.8), COBISS.SR-ID 195140108, Издавач Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2012.2. Кнежевић М., "Банкарски послови и хартије од вредности", стр. 1-110, уџбеник, ISBN 978-86-82203-86-5, CIP 336.71 336.763, Издавач Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2009. Списак додатне литературе:Лукић Р., Кошутић Б., "Увод у право", Београд, 2008. године.Станковић О., Водинелић В., "Увод у грађанско право", Београд, 2007. године.Станковић О., Орлић М., "Стварно право", Београд, 2000. године.Васиљевић М., "Компанијско право: право привредних друштава", шесто измењено и допуњено издање, Правни факултет, Београд, 2011, 632 стр. Васиљевић М., "Трговинско право", дванаесто допуњено издање, Правни факултет, Београд, 2011, 620 стр.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex katedra, дискусије и расправе на часу, анализе случајева, домаћи задаци, јавна одбрана семинарских радова, колоквијуми.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испитпрактична настава 5 усмени испит 50 колоквијум-и 30 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 48: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ТУРИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНАНаставник (Презиме, средње слово, име): Миленковић Р. СветиславСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Туризам и хотелијерство, а изборни на модулу Општа економија, VII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је релевантно упознавање студената са односима туризма и животне средине у свету и код нас, како би се оптимално оценили односи конфликта, коегзистенције и симбиозе и одредили физички, економски, социјални, еколошки и политички параметри тих односа. Такође, циљеви су систематизовани на глобалном, националном, регионалном и локалном нивоу, како би се економска политика развоја и коришћења ресурса животне средине ускладила са свим динамичким променама развоја светског туризма.Исход предмета Савладавање материје предложеног предмета омогућава студентима да се детаљно упознају са односима туризма и животне средине, како у свету, тако и код нас, односно са њиховим економско – социолошко – еколошким проблемима, који у сваком тренутку омогућавају студентима да практичном применом тачно лоцирају или дислоцирају туристичке капацитете, одреде еколошки утицај инфра и супраструктуре, као и да сагледају да ли поједини туристички простори испуњавају услове економске рентабилности капацитета туристичке издржљивости.Садржај предметаТеоријска настава

1. Основна обележја савременог туризма као међународног бизниса, Животна средина – њене карактеристике и значај и Основне карактеристике односа туризма и животне средине

2. Простор као носилац животне средине и његова туристичка вредност3. Структура атмосфере и појам загађивања ваздуха, Структура хидросфере, појам загађења воде и

њен утицај на туристичку активност, Биосфера као саставни део животне средине и њена туристичка вредност и Основе урбане екологије и њен утицај на туристички развој

4. Одрживи развој и одрживи туризам као носиоци глобалних светских промена5. Заштићене туристичке области и њихов економски значај, Облици заштићене природе наше земље

и Облици вредновања елемената животне средине у заштићеним областима и њихов утицај на туризам6. Еко туризам, као највиталнији облик искоришћавања елемената животне средине7. Основи економске политике у туризму и животној средини

Практична настава:Израда семинарских радова, посета предузећима, коморама и сл., у облику стручне наставе и стручне екскурзије, тимска израда истраживачких пројеката везаних за формирање одговарајуће дестинације на бази међусобних односа туризма и животне срединеЛитература (Назив и број страна): Миленковић, С., Међусобни односи туризма и животне средине, Економски факултет, Крагујевац, 2006., 310 страна

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Интерактивни облици наставе, анализа студија случаја, презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 30 ..........семинар-и 15

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 49: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Деспотовић З. ДанијелаСтатус предмета (на којим смеровима): Изборни на модулу Општа економија, VII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:

Циљ предмета је да омогући студентима: а) разумевање логике функционисања савремених привреда, б) препознавање кључних детерминанти унутрашње и екстерне привредне равнотеже и в) дефинисање најефикаснијих инструмената и мера путем којих макроекономска политика помаже решавању или ублажавању привредних неравнотежа .

Исход предмета :Оспособљавање студената да компетентно анализирају привредну стварност, то јест, да идентификују узроке могућих привредних неравнотежа. Да студенти могу у складу са уоченим поремећајима да примене одговарајуће мере у циљу њиховог отклањања и креирања амбијента који је максимално стимулативан за обављање економских активности.Посебна пажња ће бити поклоњена упознавању студената са објективним дометима савремених квантитавних метода и одговарајућих софтверских алата у анализи економске стварности појединих земаља, а такође и у дизајнирању мера макроекономске политике за које се претпоставља да су најадекватније у одређеним ситуацијама.Садржај предметаТеоријска настава:

Макроекономска политика као научна дисциплина; Развој теоријских концепција макроекономске политике; Поруке значајнијих економских школа као оквир деловања макроекономске политике; Спонтана и свесна макроекономска регулација; Кључни атрибути и ефикасност макроекономске политике; Модели макроекономске политике затворених и отворених привреда; Фискална политика; Монетарна политика; Спољноекономска политика; Политика иновација; Политика заштите животне средине; Макроекономска политика стабилизације; Макроекономска политика у периоду транзиције.

Практична настава:Израда семинарских радова, коришћење савремених алата макроекономске анализе и политике.Литература (Назив и број страна):

1. Бојан Димитријевић, Никола Фабрис, Економска политика, Београд, 2012.

2. Слободан Цветановић, Политика привредног развоја, Економски факултет, Ниш, 2002.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе: 0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, семинарски радови, колоквијуми и завршни испит.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 60колоквијум-и 30 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 50: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Калинић С. ЗоранСтатус предмета (на којим смеровима): Изборни на модулима Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије, Менаџмент и Туризам и хотелијерство, VII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: Циљ предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним концептима, технологијама и инфраструктуром електронског пословања (ЕП) и информационих система за ЕП, различитим моделима и областима примене (е-трговина, е-маркетинг, е-банкарство, итд.), софтверским аспектима ЕП (интернет апликације и веб презентације), као и са основним проблемима у примени и управљању ЕП (сигурност и заштита података)Исход предмета Знање и разумевање основних концепата и модела електронског пословања, најзначајних система и области примене, технологија за развој решења и система заштите у е-пословању.Практична знања и вештине о методама, техникама и софтверским алатима за коришћење различитих примера система и апликација за електронско пословање.Садржај предметаТеоријска наставаОсновни концепти електронског пословања. Основни модели електронског пословања (B2B, B2C, C2C, B2G, итд.). Е-трговина – модели и решења. Е-маркетинг – облици и карактеристике. Е-управа (е-влада) – е-пословање државних и јавних институција са грађанима и привредом. Е-банкарство (системи плаћања, платне картице, е-новац). Е-берзе. Сигурност у е-пословању (ризици, шифрирање, електронски и дигитални потпис). Електронски платни промет. Е-осигурање. Е-пословање у области саобраћаја, туризма и хотелијерства. M-пословање. Практична настава:Анализа савремених модела електронског пословања. Анализа и практичан рад на системима за електронско пословање у различитим областима (трговина, маркетинг, државна управа, банкарство, берзе, осигурање, саобраћај, туризам, хотелијерство, итд).Литература (Назив и број страна): Основна:1. Станкић, Р. Електронско пословање, Економски факултет у Београду, 2009, 282 стр.2. Електронско пословање, материјали за наставу, веб сајт Економског факултета у Краг.Допунска:1. Васковић, В., Системи плаћања у електронском пословању, ФОН, Београд, 2007, 424 стр.2. Кончар Ј., Електронска трговина, Економски факултет, Суботица, 2008, 408 стр.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања, анализе случаја, дискусија, практичне самосталне вежбе и задаци на рачунаруОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит 30практична настава / усмени испит 15колоквијум-и 50семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 51: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент, ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ТЕОРИЈА ОДЛУЧИВАЊАНаставник (Презиме, средње слово, име): Мимовић М. ПредрагСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Менаџмент и Маркетинг, а изборни на модулу Финансије, берзе и банкарство, VII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов: Циљ предметаИзучавање релевантних аспеката теорије одлучивања у условима комплексности, неизвесности и дисконтинуитета карактеристичних за проблеме савременог менаџмента. Посебно ће бити анализирани проблеми индивидуалног, групног и организационог доношења одлука. Модели расуђивања и избора ће бити приказани и истраживани из перспективе нормативне и дескриптивне теорије одлучивања. Разматрање проблема стратегијског одлучивања кроз рационалне моделе и моделе ограничене рационалности, кроз различито перципирање степена двосмислености, неизвесности и склоности ка ризику.Исход предмета

Студенти ће стећи знања из области теорије одлучивања; Студенти ће бити оспособљени да прикупљају и интерпретирају релевантне информације у домену

индивидуалног, групног и организационог одлучивања; Способност анализирања реалних ситуација одлучивања; Способност да размењују информације, идеје и решења у комуникацији са колегама; Вештине истраживања проблема у оквирима садржине предмета; Вештине писања семинарских радова, рада у групи, презентације проблема на бази анализе, оцене

и синтезе прикупљених информација; Развијање вештина потребних за прелазак на следећи ниво студирања.

Садржај предметаТеоријска настава

Процес доношења одлука( појам, врсте, фактори); Нормативна теорија одлучивања; Дескриптивна теорија одлучивања; Индивидуално и групно одлучивање; Процес стратегијског одлучивања; Модели анализе одлучивања; Вишеатрибутивно одлучивање

Практична настава: Студије случајева

Литература (Назив и број страна): Бабић В. (1995).  Стратегијско одлучивање, Институт за економику и финансије, Београд (13-43, 63-

87, 109-135); Павличић Д. (2007). Теорија одлучивања, Економски факултет, Београд (1-3, 3-10, 15-28, 31-47, 51-

70, 90-100, 109-126, 137-156, 161-203, 423-442);

Број часова активне наставеОстали часови

1Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе Настава ће се изводити уз активно учешће студената у дискусијама, индивидуалном и групном раду. Студенти ће одабрати студију случаја која ће бити предмет њиховог самосталног или групног истраживачког рада.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава / усмени испит 30 колоквијум-и 60 ..........семинар-и 5КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 52: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ЕКОНОМИКА ИНДУСТРИЈЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Мићић Т. ВладимирСтатус предмета: Обавезан на модулу Општа економија, а изборни на модулима Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, VIII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ изучавања Економике индустрије произилази из самог предмета њеног истраживања који је у основи одрђен специфичним карактеристикама и местом ове научне дисциплине у систему економских наука. Упознавање са теоријско-методолошким и практичним основама и законитостима индустријализације, развоја индустрије, индустријске политике и развоја индустријских предузећа. Истражују се резултати и ефекти индустријског развоја Србије.Исход предмета Сврха предмета је да студенте упозна и допринесе развијању њихових основних теоријских и практичних знања и вештина из области развоја светске и наше индустрије. Спознаја одређених схватања о индустрији и значаја индустрије за економски развој, даје широке могућности студентима да изграде сопствене ставове према савременим проблемима индустрије, као и концепцијским и практичним знањима дефинисања и спровођења стратегије њеног развоја и индустријске политике. На тај начин студенти су оспособљени да се укњуче у праксу и својим одлукама утичу на садашњост и будућност индустријског и економског развоја.Садржај предметаТеоријска наставаЕкономика индустрије као научна и наставна дисциплина; Појам и карактеристике индустрије као привредне делатности; Класификације индустрије; Теоријске основе индустријализације; Методи и модели индустријализације; Услови и фактори развоја индустрије; Општа и теоријска разматрања индустријске политике; Инвестиције као фактор развоја индустрије; Производни фондови и капацитети у индустрији; Индустријуске политике неких земаља света (ЕУ, Јапан, САД, земље у транзицији, земље у развоју); Карактеристике и проблеми индустријског развоја Србије; Структурне промене и конкурентност индустрије Србије; Стратегија и индустријска политика Србије.Практична настава:Практична настава: Вежбе, други облици наставе, анализа случајева, истраживачки рад, израда есеја и семинарских радова, и израда два колоквијума.Литература (Назив и број страна): Основна:1. Илић, М., (2001), Економика индустрије – Први део, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац (180 страна)2. Илић, М., (2001), Економика индустрије – Други део, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац (30 страна)3. Савић, Љ., (2013), Економика индустрије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд (140 страна)Допунска:1. М. Илић, Глигоријевић, Ж., Бошковић, Г., (2008), Индустријски менаџмент, Економски факултет Ниш, Ниш.2. Илић, М., Савић, Љ., Цветановић, С., Арсовски, З., (2003.), Индустријски менаџмент, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, , Крагијевац.Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex–катедра, интерактивни облици наставе и анализа студија случајева.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 40 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 53: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Дугалић, Д. ВерољубСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Општа економија, Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије и Менаџмент, а изборни на модулу Маркетинг, VIII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметaУпознавање студената са развојем и значајем МФ у савременим условима, са токовима кретања капитала и водећим МФОИсход предмета Стечено знање из МФ студентима омогућава да разумеју суштину и промене девизних курсева, организацију и рад МФО (ММФ о Светска банка), настанак и функционисање Европске монетарне уније. Посебна пажња се посвећује међународним токовима капитала, осигурањем извозних послова и заједничким улагањима капиталаСадржај предметаТеоријска настава

1. Појам и развој МФ 2. Девизни курс 3. Промене девизног курса 4. ММФ 5. Међународно кретање капитла 6. Светска банка 7. Европска монетарна унија 8. Заједничка улагања капитала 9. Осигурање и кредитирање извозних послова

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Преношење практичних искустава у области девизних курсева, МФО, осигурања и Кредитирања извозних пословаЛитература (Назив и број страна): Проф. др Предраг Јовановић Гавриловић,  Међународно пословно  финансирање, Економски факултет Београд, 2012, 285 странаБрој часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе:1. Предавања (теоријска сазнања, употреба видео презентација) 2. Вежбе (искуства из праксе, практични примери) Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава / усмени испит 30колоквијум-и 65 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 54: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџмент Врста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ЕКОНОМИКА ПРИРОДНИХ И ПРИВРЕДНИХ РЕСУРСАНаставник (Презиме, средње слово, име): Миленковић Р. СветиславСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Општа економија, а изборни на модулу Туризам и хотелијерство, VIII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је релевантно упознавање студената са расположивим ресурсима у свету и код нас, њиховом економском оценом, динамичким и оптималним односима у међузависности и повезаности, као и у изналажењу одговарајућих праваца економске примене тих ресурса. Такође, циљеви су систематизовани на глобалном, националном, регионалном и локалном нивоу, како би се економска политика развоја и коришћења ресурса ускладила са свим законитостима глобалних друштвено – економских промена.Исход предмета Савладавање материје предложеног предмета омогућава студентима да се детаљно упознају са природним и привредним ресурсима, како у свету, тако и код нас, а посебно са њиховом ограниченошћу. На тај начин они могу да се боре са конкуренцијом, променама конјуктуре, геостратегијским односима у свету и новим методама и облицима валоризације најквалитетнијих и најограниченијих ресурса, од њиховог примарног до потпуно финализованог стања. Такође, овај предмет помаже студентима да у оквиру националне економије одреде правце ослањања на сопствене снаге (ресурсе), као и на изналажење правих путева борбе са осталим регионима и земљама. Исто тако, предмет даје студентима сигурност или несигурност у креирању стратегијских одлука генералне валоризације постојећих ресурса.Садржај предметаТеоријска настава: 1.Ресурси и економија, Савремени светски економисти и валоризација ресурса, 2. Ресурси и економски раст и развој, 3. Тржишна валоризација ресурсног потенцијала, Трошкови и користи у економској валоризацији ресурса, Економска политика и експлоатација ресурса, 4. Геолошки ресурси у економској садашњости и будућности, Квантитативно-квалитативна оцена геолошких ресурса, 5. Водни ресурси у економској садашњости и будућности, Економски значај водних ресурса, 6. Биљни и животињски свет у економији ресурса, 7. Енергетски ресурси као носиоци економског развоја, 8. Економска валоризација климе и геоморфолошке структуре, 9. Хумани ресурси као најзначајнији развојно–економски потенцијал, 10. Економски значај ресурса производње хране, Ресурси индустријске прераде и њихов економски значај, 11. Саобраћајни ресурси и њихове економске импликације, Ресурси одмора, рекреације и забаве.Практична настава:Израда семинарских радова, посета предузећима, коморама и сл., у облику стручне наставе и тимска израда истраживачких пројеката везаних за конкретне групе ресурсаЛитература (Назив и број страна): Миленковић, С., Бошковић, Н., Ресурси у економској садашњости и будућности, Економски факултет, Крагујевац, 2011., 365 странаБрој часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања ex–катедра, интерактивни облици наставе, презентације.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 30 ..........семинар-и 15

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 55: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне акадмемске студије, четврта годинаНазив предмета: РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИНаставник (Презиме, средње слово, име): Јањић Р. ВеснаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, VIII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаОсновни циљ предмета је упознавање студената са улогом, значајем и местом рачуноводствено информационог система у укупном пословно информационом систему предузећа.Исход предмета Упознавање студената са основном структуром рачуноводственог информационог система: input-processing-otutput и инструментима успостављања и функционсиања РИС-а.Садржај предметаТеоријска настава

1. Рачуноводствени информациони систем (РИС) – извор информационе подршке управљачким активностима предузећа

2. Регулаторни оквир РИС-а3. Кохерентност РИС-а4. Организационо структурирање РИС-а5. Инструменти организације РИС-а6. Примена информационих технологија у рачуноводству (РИС-у)7. Рачуноводствен информациони подсистем финансијског књиговодства8. Рачуноводствен информациони подсистем рачуноводства трошкова9. Рачуноводствен информациони подсистем аналитичких књиговодстава

Практична настава:1. Вежбе и други облици наставе, колоквијуми, семинарски радови, радионице, квизови знања.

Литература (Назив и број страна):

Обавезна литература1. Малинић, С. (2001), „Организација рачуноводства“, Економски факултет, Крагујевац.2. Малинић, С. (2008), „Управљачко рачуноводство“, Економски факултет, Крагујевац.

Допунска литератураЖегер, К., Мамић-Сачер, И. (2007), „Рачуноводствени информацијски сустави“, Економски факултет, Загреб.

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Предавања еx catedra, решавање проблемских задатакаОцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 50колоквијум-и 40 ..........семинар-и /

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 56: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕНаставник (Презиме, средње слово, име): Станчић Ж. ПредрагСтатус предмета:Обавезан на модулима Финансије, берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије, Менаџмент, Маркетинг и Туризам и хотелијерство, а изборни на модулу Општа економија, VIII семестарБрој ЕСПБ: 7 Услов: Циљ предмета: Преношење студентима неопходних теоријских знања за разумевање суштине управљања финансијама и импликација управљачких одлука из домена инвестирања, финансирања и расподеле ефеката активности на вредност предузећа. Доношење одлука из домена пословних финансија, поред неопходних теоријских знања, подразумева и овладавање вештинама у примени одговарајућих аналитичких и квантитативних техника у процесу финансијског управљања. Тиме се ствара основа за прецизну евалуацију финансијских перформанси предузећа, планирање потребних улагања, компоновање жељене структуре финансирања и избор финансијских стандарда за мерење и рангирање ефективности појединих алтернатива са аспекта достизања циљева предузећа (вредности) у контексту конкретног пословног окружења Исход предмета Способност за: разумевање базичних аксиома финансијског управљања самосталну евалуацију финансијских перформанси предузећа; оцену, планирање и контролу финансијских токова предузећа; разумевање функционисања и улоге финансијског тржишта у обезбеђењу потребног капитала и

вредновање хартија од вредности избор адекватних извора финансирања и прорачун просечне цене капитала, финансијску оцену и рангирање ефективности алтернатива капиталних улагања финансијско управљање обртном имовином предузећа разумевање утицаја одлука из домена структуре капитала и дивидендне политике на вредност предузећа.Садржај предметаТеоријска настава: Увод у управљање финансијама предузећа; Финансијска анализа и текуће финансијско планирање; Финансијско управљање обртним средствима; Финансијска оцена инвестиционих улагања; Буџетирање капитала у условима ризика и неизвесности; Финансијско тржиште и извори финансирања предузећа; Теорије структуре капитала; Корпоративно преструктурирање и тржиште корпоративне контролеПрактична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радЛитература

1. П. Станчић (2006), Савремено управљање финансијама предузећа, Економски факултет, Крагујевац2. М. Иванишевић (2008), Пословне финансије, Економски факултет, Београд

Број часова активне наставе Остали часови 1Предавања:3 Вежбе: 2 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставеИзлагање професора, Студије случаја, Дискусија, Анализа актуелних кретања на тржишту капитала

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаАктивност у току предавања 2 писмени испит /Семинарски рад 3 усмени испит 55колоквијум-и 40 ..........КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 57: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџментВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИНаставник (Презиме, средње слово, име): Миловановић М. ГорданаСтатус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Туризам и хотелијерство, а изборни на модулима Општа економија, Менаџмент и Маркетинг, VIII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаСпецијализација студената у области трговинских аспеката међународне економије, овладавање основним појмовима из међународне трговинске праксе и политике, припрема за доношење одлука о извозу у условима асиметричних информација, познавање принципа савременог трговинског пословања, начина финансирања спољнотрговинских трансакција, стандарда у међународној трговини, паковања робе за извоз, управљања спољнотрговинским операцијама.Исход предмета Знања која студенти стичу кроз овај предмет оспособљавају их за рад на извозно-увозним пословима, сложеним спољнотрговинским пословима и на пословима управљања спољнотрговинским фирмама.Садржај предметаТеоријска настава:1.Анализа извозног посла, 2.Доношeње одлука у међународној трговини, 3. Спољнотрговинска политика (царине,субвенције, квоте), 4. Спољнотрговински принципи, 5. Спољнотрговинске институције, 6. Међународни трговачки обичаји, узансе и термини (INCO terms), 7. Закључивање уговора о међународној продаји робе по правилима СТО, 8.Међународни комерцијални ризици и начини обезбеђивања од ризика, 9. Финансирање међународних трговинских трансакција, 10. Главни трговински блокови у свету, 11. Стандарди квалитета у међународној трговини, 12. Паковање робе за извоз, 13. Фактори извозне конкурентности, 14.Стратегијска трговинска политика и типови конуренције на глобалном тржишту Практична настава:Вежбе, студије случајева, израда есеја и семинарских радоваЛитература (Назив и број страна):

Основна литература1. Гордана Миловановић: Спољна трговина; теорија, принципи , пракса; Економски факултет,

Крагујевац, 2000., 169. стр. 2. Јелена Козомара: Спољнотрговинско пословање, ИЕД, Београд, 2005. 3. Pierre A . David, Richard D. Stewert,: International Logistics-The Management of International Trade

Operations,Thomson, 2008, 368.стр.4. Murray C. Kemp, International Trade Theory, Routledge, London, 2008.5. Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: International Trade, Worth Publishers, New York, 2011., 359 стр.

Допунска литература1. David M. Neipert: A Tour of International Trade, Prentice Hall, 2000.

Број часова активне наставе Остали часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад:0

Методе извођења наставе: Ex chatedra предавања, интерактивни рад у облику анализе студија случајева и дискусија.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 5 писмени испит /практична настава 5 усмени испит 30колоквијум-и 50 ..........семинар-и 10

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 58: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент и ЕкономијаВрста и ниво студија: Основне академске студије, четврта годинаНазив предмета: ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋАНаставник (Презиме, средње слово, име): Радосављевић Ж. ГорданаСтатус предмета: Обавезан на модулима Маркетинг и Менаџмент, а изборни на модулима Финансије, берзе и банкарство и Рачуноводство и пословне финансије, VIII семестарБрој ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је је да студентима обезбеди теоријска и практична знања из области функционисањa трговине у развијеним тржишним привредама, са посебним освртом на Србију. Кроз садржај предмета и предвиђене облике рада тежиште се ставља на пословање и организацију трговине на велико и мало, као и на могућности које пружа електронска трговина. Поред тога, посебна пажња је посвећена процесу интернационализације трговине, као и свим аспектима стратегијског управљања трговинским предузећем. Исход предмета Знања која се стичу у оквиру овог предмета представљају основу за оспособљавање студената за ефикасно и ефективно обављање функионалних задатака у трговинском предузећу. Такође се развијају менаџерске способности студената за доношење стратегијских одлука и унапређење конкурентске способности трговинских предузећа, управљање новим информационим технологијама и сл.Садржај предмета: Карактеристике савременог трговинског предузећа, Међузависност тржишта и трговине, Примарни и специјализовани посредници за пружање трговинских услуга, Кооперација и интеграција у каналима маркетинга, Утицај фактора окружења на развој трговине, Законитости у еволуцији институција трговине и трговинске мреже, Организација и функционисање трговине на велико и трговине на мало, Традиционалне и савремене тржишне институције, Интернационализација малопродаје, Улога трговинске политике у креирању структуре тржишта, Актуелни токови у трговини ЕУ, земаља у транзицији и Србији, Развој електронске трговине, Стратегијско управљање у трговини. Теоријска настава: Настава се одвија кроз презентацију наставних јединица предвиђених структуром предмета.Практична настава: Индивидуалне и групне презентације - засноване на индивидуалном и тимском раду студената на одређеном проблему везаном за трговинско пословање. Литература (Назив и број страна): Ловрета, С., Кончар, Ј., Петковић, Г., Канали маркетинга, Економски факултет, Београд, 2009.(240 стр.)Радосављевић, Г., Информациони систем за управљање трговинским предузећем, Економски факултет, Крагујевац, 2001. (70 стр.)Број часова активне наставе Остали

часови1

Предавања:3

Вежбе:2

Други облици наставе:0

Студијски истраживачки рад: 0

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, студије случајева, самосталне и групне активности студената.Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 3 писмени испит /практична настава 2 усмени испит 50колоквијум-и 40 ..........семинар-и 5

КЊИГА ПРЕДМЕТА

Page 59: Ekonomija - KNJIGA PREDMETA

КЊИГА ПРЕДМЕТАБ Спецификација завршног рада Студијски програм: Економија

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Број ЕСПБ: 4

Услов: Положени сви испити предвиђени студијским програмом

Циљеви завршног рада: Циљ израде и одбране завршног рада је да студент покаже да поседује задовољавајућу способност примене теоријских и практичних знања из области економије. Израдом и одбраном завршног рада студенти који су завршили студије треба да буду способни да решавају реалне проблеме из праксе, као и да наставе студије уколико се за то определе.

Очекивани исходи: Студенти се оспособљавају да препознају, формулишу и анализирају проблеме из области економије, што подразумева да студент изгради аналитички и креативни прилаз у решавању теоријских и практичних проблема. Студенти су оспособљени да индивидуално и у тиму решавају конкретне проблеме у области макроекономије, микроекономије економске политике, економских система и тд. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенције за примену знања у пракси предузећа, финансијских институција, консултантским кућама, јавном сектору и тд.

Општи садржаји:Завршни рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области економије. Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: увод, теоријски део, (практични део), закључак, преглед литературе.Након завршеног рада студенти су оспособљени да примене стечена знања у пракси различитих предузећа и институција.

Методе извођења: Завршни рад представља самосталан рад студента израђен у писаној форми, уз упутства и консултације са ментором. Ментор за израду и одбрану завршног рада формулише тему са задацима за израду завршног рада. Кандидат у консултацијама са ментором и сарадником самостално ради на проблему који му је задат. Након израде рада и сагласности ментора да је успешно урађен рад, кандидат брани рад пред комисијом, која се састоји од два члана.

Оцена (максимални број поена 100)Максимална дужна 1 страница А4 форматаЗавршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета КЊИГА ПРЕДМЕТА