of 36 /36
Katalog đubriva sertifikovanih i registrovanih za primenu u organskoj proizvodnji

Katalog đubriva sertifikovanih i registrovanih za primenu

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Katalog đubriva sertifikovanih i registrovanih za primenu

Katalog ubriva sertifikovanih i registrovanih za primenu u organskoj proizvodnji
NAŠA MISIJA Naš zadatak je da poljoprivrednicima pruimo sigurno i efikasno ubrivo za potrebe njihove proizvodnje, istovre- meno poštujui prirodno okruenje i zdravlje ljudi. Kvalitet, strast i inovacije su temelji Italpolline, svetskog lidera u proizvod- nji organskih ubriva, usredsreenog na tehnologiju, istraivanje i odrivost prirodnog okruenja.
ITALPOLLINA – SVE ŠTO TREBA BILJKAMA!
2
Italpollina Organics
ITALPOLLINA je kompanija koja proizvodi organska ubriva due od 40 godina. Danas smo vodei svetski proizvoa organskih i organomineralnih ubriva i pro- izvoda sa biljnim aminokiselinama i biljnim ekstraktima, biostimulatora i mikro- organizama (mikorize, trihoderme, rizosferne bakterije, itd.).
NAŠA ubriva su rezultat neprestanih istaivanja i inovacija koje su dovele do odabira sasvim novih i naprednih tehnologija za proizvodnju.
U ovom katalogu su predstavljeni razliiti proizvodi za ishranu i oplemenjivanje poljoprivrednog bilja koji su namenjeni i registrovani za primenu u organskoj proizvodnji i kao takvi se nalaze na „Listi registrovanih sredstava za ishranu bilja koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji u Republici Srbiji“.
Agronomske prednosti Zahvaljujui visokom kvalitetu aktivne organske materije i korisnim bakterijama, naša ubriva potpomau mikrobiološki, fiziki i hemijski kvalitet zemljišta, izbegavajui gubit- ke ili nemogunost usvajanja azota, fosfora i mikroelemenata koji su znaajni za useve.
Naši proizvodi pruaju znaajne agronomske, ekološke i ekonomske prednosti: • Optimalno usvajanje hraniva (N, P, K i mikroelementi); • Visoka efikasnost ubriva; • Postepeno otpuštanje hraniva; • Znatno usvajanje organske materije; • Smanjen gubitak azota ispiranjem; • Smanjen broj primena ubriva; • Povean kapacitet katjonske razmene u zemljištu; • Poveano usvajanje elemenata kao što su gvoe, cink i mangan; • Povean puferni kapacitet zemljišta (optimalni pH za rast biljaka); • Poboljšana zemljišna struktura i smanjena erozija; • Povean vodni kapacitet zemljišta; • Bezbedno za ivotnu sredinu i okruenje.
= Sve formulacije ubriva u ovom katalogu poseduju ECOCERT ili OMRI sertifikat za organsku proizvodnju. = Upotreba ovih ubriva je dopuštena u organskoj proizvodnji u zemljama EU shodno odobrenju EC REG. 834/2007. i 889/2008.
3
Naše fabrike Da bi se obezbedio najvei standard kvaliteta kompanija ITALPOLLINA ima meunarodne proizvodne pogone i postrojenja od kojih je svako posveeno proizvodnji jednog tipa ubriva. ITALPOLLINA ima inovativne fabrike za proizvodnju organskih vrstih ubriva, korisnih mikroorganizama, biljnih ekstrakta i aminokiselina biljnog porekla.
ORGANSKA UBRIVA Fabrika u okolini Verone je najvei pro- izvoa vrstih organskih i organomi- neralnih ubriva na svetu, sa dnevnom proizvodnjom od oko 800 tona.
KORISNI MIKROORGANIZMI Italpollina poseduje fabriku u okolini Barcelone za proizvodnju ubriva koja sadre korisne mikroorganizme. Danas je Italpollina najvei svetski pro- izvoa mikroorganizama za poljopri- vrednu upotrebu.
BILJNI EKSTRAKTI Italpollina je evropski lider u razvoju i proizvodnji tenih ubriva i biostimula- tora koji sadre biljne ekstrakte iz trop- skih biljaka, poreklom iz Amazonije.
BILJNE AMINOKISELINE I PEPTIDI Zahvaljujui novoj, modernoj i inovativ- noj fabrici u okolini Novare, Italpollina je postala lider i u proizvodnji aminoki- selina i drugih tenih ubriva od 100% biljnog porekla.
ITALPOLLINA CENTAR ZA ISTRAIVANJE I RAZVOJ Naš CENTAR ZA RAZVOJ I ISTRAIVANJE zapošljava izmeu ostalih i 15 naunih istraivaa koji rade u saradnji sa najpri- znatijim italijanskim, francuskim i drugim meunarodnim institutima. Naša misija je da razvijemo najefikasnije proizvode sa posebnim naglaskom na zaštitu ljud- skog zdravlja i ouvanje prirodnog okru- enja.
Organska ubriva Italija
Korisni mikroorganizmi Španija
Biljni ekstrakti Venezuela
Biljne aminokiseline Italija
Naš kvalitet ITALPOLLINA proizvodi su rezultat neprestanog istra- ivanja, koje dovodi do odabira najboljih organskih sirovina i naprednih tehnologija za njihovu proizvod- nju. Oni pruaju:
• Maksimalan efekat ubriva • Poboljšanu ishranu biljaka • Poveane prinose i kvalitet plodova • Poštovanje prirodnog okruenja i briga za ljudskim zdravljem
Garanciju proizvoda pruaju sertifikati:
ISO 9001: 2008 Sertifikacija pokree ceo proces proizvod- nje da bi se obezbedila puna promocija i optimalizacija ukupnog procesa poslova-
nja u cilju zadovoljenja najviših moguih standarda.
ISO 14001: 2004 Dobijanje ISO 14001 sertifikata svedoi o jasnoj elji da se poboljša ouvanje ivotne sredine. Ovaj sertifikat nije obavezan, on je
dobrovoljan izbor kompanije, koja odluuje da prati uticaj svih svojih aktivnosti i da se angauje na sistema- tian nain da bi promovisala svoj proces poslovanja.
Assofertilizzanti Brand Quality Italopollina je 2015 godine dobila sertifikat „Asso-
fertilizzanti Brand Quality“. Ovaj sertifikat je garancija najvišeg kvaliteta proizvoda. Brand Quality Assofertilizzanti - je nastao
iz dogovora sa Italijanskim ministarstvom poljopri- vrede i zasnovan je na stalnoj kontroli kvaliteta kraj- njeg proizvoda, pravilnom deklarisanju, upravljanju sistemom i kontinuiranom praenju svih procesa.
Corporate responsibility Korporativna odgovornost je osnova za naš posao. Iz tog razloga ITALPOLLINA je stvorila program ARES. Ova inicijativa ukljuuje usklaenost sa samonametnutim etikim pravilima. Proizvodi se stavljaju
na trište nakon rigorozne analize (u laboratoriju i na terenu) koje su pokazale uinkovitost, efikasno- sti i ekološku usklaenost.
Responsible Care - Odgovorno ponašanje
Italpollina se pridrava odgo- vornog ponašanja proisteklog iz jedinstvene inicijative hemijske industrije koja podrava i pod- stie neprestana poboljšanja po pitanju zdravlja, bezbed- nosti i ukupnog stanja i kva- liteta okruenja (HSE) zajedno za otvorenu i transparentnu komunikaciju i saradnju sa zainteresovanim stranama.
Q UA
LI TÀ
C ER
TIF IC
ATA ASSOFERTILIZZANTI
Kompletan proces ubrenja
ubrenje je osnovna poljoprivredna ope- racija, nezamenljiva kada se planira visok pri- nos i kvalitet. Ceo proces ishrane bilja se mora posmatrati kao jedna nedeljiva celi- na, uvaavajui i poštujui osetljivu ravno- teu „biljka-zemljište-okruenje”.
BIOSTIMULATORI
Efekat i dejstvo naših posebnih formulacija ubriva se znaajno poveava ukoliko je zemljište bogato organskom materijom. U istrošenim i siromašnim zemljištima pre- poruujemo upotrebu standardnih Italpo- llina peletiranih organskih ubriva. Ona pruaju kompletno i uravnoteeno ubrenje zemljišta.
quik link
CLICKCLICK compressed biostimulant
Naša organska i organomineralna ubriva se proizvode ekskluzivno od sirovina koje su odabrane zbog njihove agronomske i nutritivne efikasnosti. Razne vrste stajnjaka, guano iz Perua, ekstrakti šeerne repe i kizerit su kljune komponente koje se koriste u veini naših mešavina. Ove sirovine daju efikasne hranljive materije, koje se ne ispiraju i pruaju dobro usvajanje od strane useva bez obzira na tip zemljišta. Još bitnije, ove organske ma- terije imaju jak stimulativan efekat na mikrobiološku aktivnost. Italpollina fabrika u Rivoli Veronese je na elu tehnoloških dostignua po pitanju proizvod- nje ubriva. Ceo proizvodni proces je automatizovan i garantuje najbolji kvalitet krajnjeg proizvoda. Vezano za higijenizaciju sirovina, ITALPOLLINA je dizajnirala i sagradila proizvodno postro- jenje koje odgovara 1069/2009 Evropskoj regulativi koja se odnosi na higijenizaciju biljnih nusproizvoda. Sirovine se dehidriraju od strane konstantnog protoka vrelog vazduha 70°C tokom 60 mi- nuta (slino temperaturi kompostiranja) garantujui uništenje svih patogena izbegavajui usput karbonifikaciju organske materije.
ITALPOLLINA je uvek obraala panju na etike i moralne probleme u vezi ubriva, i iz tog razloga predstavljamo našu kampanju „PRIJATELJSKI NA- KLONJENI BILJKAMA“. Kako bi garantovali kvalitet voa i povra našim potrošaima odluili smo da formulišemo naše proizvode bazirane ISKLJUIVO na biljnim sirovinama i sporednim proizvodima, što znai: - nijedan ivotinjski otpadni materijal ili materijal dobijen iz proteina ivotinjskog porekla se ne koristi (meso, krv, nusproizvodi od štavljenja i sl.), - nijedan genetski modifikovani organizam se ne koristi u toku ciklusa proizvodnje.
Proizvodnja i sirovine
Prijateljski naklonjeni biljkama
O RG
AN SK
A PE
LE TI
RA NA
UB
RI VA
ITALPOLLINA 4 N - 4 P2O5 - 4 K2O NAJBOLJI NAIN ZA POBOLJŠANJE PLODNOSTI ZEMLJIŠTA
ITALPOLLINA je posebna vrsta ubriva sa znaajnom koliinom huminskih, fulvinskih i aminokiselina koje rastvaraju mineralne materije u zemljištu omoguavajui korenovom sistemu biljaka da koristi veu koliinu mineralnih materija iz zemljišta.
ITALPOLLINA je pilee organsko ubrivo koje je sainjeno od: makro i mikroelenata, organske materije i korisnih mikroorganizma. Ovi korisni mikroorganizmi imaju neza- menljivu ulogu u popravljanju kondicije zemljišta, jer 1 gr ovog ubriva sadri preko 1 milion korisnih mikroorganizama što ovo ubrivo ini najkvalitetnijim i najupotreblji- vim ubrivom na trištu.
SIROVINA Pilei stajnjak.
Magnezijum oksid (MgO) 0,5%
Organska materija 70,7%
Huminske kiseline 5%
Fulvinske kiseline 12%
8 ITALPOLLINA osnovna ubriva Kompanija ITALPOLLINA se bavi proizvodnjom organskih ubriva ve više od 40 godina. Mi smo svetski lider u proizvodnji organskih ubriva, ubriva sa amino kiselinama, biljnih ekstrakata, biostimulatora i mikroorganizama (mikorize, trichoderma, bakterija rizosfere, itd.). ITALPOLLINA ubriva su rezultat neprestanog istraivakog rada i nebrojanih eksperimenata koji su doveli do izbora najboljih i najefikasnijih sirovina za proizvodnju ubriva i drugih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivaa zemljišta.
Naša organska ubriva su proizvedena od najboljih organskih sirovina. Velike koliine humifikovane i aktivne organske materije pojaavaju mikrobiološku, fiziku i hemijsku aktivnost zemljišta, izbegavaju gubitke i nerastvorljivost azota, fosfora i mikroelemenata koji su neophodni biljci.
O RG
AN SK
A PE
LE TI
RA NA
UB
RI VA
6 N - 15 P2O5 - 3 K2O + 10 Ca + 2 Mg
3 N - 3 P2O5 - 7 K2O + 2 Mg
PHENIX je najkompletnije organsko ubrivo zahvaljujui visokom sadraju organske materije i makro elemenata (potpuno organsko poreklo azota, fosfora i kalijuma). Visok sadraj hraniva kao i mali salinitet ine da Phe- nix moze da obezbedi sve sto je biljci potrebno tokom celog vegetacionog perioda cak i na zemljištima visoke alkalnosti i saliniteta. Visok sadrzaj kalijuma u ovom organskom ubrivu poboljšava kvalitet ploda kako u voarstvu tako i u povrtarstvu.
SIROVINA Guano, pilei stajnjak, brašno od ivinskog perja, melasa i kizerit.
GUANITO je ogransko ubrivo napravljeno da osigura visoki sadraj organskog azota i fosfora koji je 100% pristupaan biljci. Ovo ubrivo je napravljeno od po- sebno odabrane organske sirovine koja garantuje niski salinitet i postepeno oslobaanje bitnih elemenata. Pošto je fosfor u Guanitu organskog porekla i nije podvrgnut nikakvom hemijskom procesu on ostaje potpuno dostupan biljci tokom celog proizvodnog ciklusa.
DUETTO je organsko ubrivo pogodno za poljoprivredne kulture brzog porasta (povrtarske kulture) i za kulture koje zahtevaju veliku koliinu kalijuma, za iji kvalitet ovaj makro element ima veliku ulogu u proizvodnji (vinogradi, vonjaci, duvan itd.) Duetto oslobaa veliku koliinu organske materije i huminskih kiselina koje poboljšavaju strukturu zemljišta i vrše aktivaciju mi- kroflore i na taj nain smanjuju iscrpljenost zemljišta.
SIROVINA Guano, pilei stajnjak, melasa i kizerit.
SASTAV
SASTAV
SASTAV
Organski Azot (N) 6% Fosforna kiselina (P2O5) 8% Vodo rastvorljik kalijum oksid (K2O) 15% Magnezijum oksid (MgO) 2% Organska materija 50% Vlanost 7%
Organski Azot (N) 6% Fosforna kiselina (P2O5) 15% Vodo rastvorljik kalijum oksid (K2O) 3% Magnezijum oksid (MgO) 2% Kalcijum oksid (CaO) 10% Organska materija 55% Vlanost 7%
Organski Azot (N) 5% Fosforna kiselina (P2O5) 5% Vodo rastvorljik kalijum oksid (K2O) 8% Magnezijum oksid (MgO) 2% Organska materija 60% Vlanost 8%
9
SIROVINA Guano, pilei stajnjak, brašno od ivinskog perja, melasa i kizerit.
Šta su amino-kiseline i peptidi? Amino-kiseline su organska jedinjenja i predstavljaju osnov svakog biološkog molekula.
U prirodi postoji na stotine aminokiselina, ali neophodnih za samu biljku je oko dva- desetak: • Arginin • Metionin • Aspartanska kiselina • Fenilalanin • Cystein • Prolin • Glutaminska kiselina • Serin • Treonin • Glicin • Histidin • Triptofan • Isoleucin • Tirozin • Leucin • Valin
ŠTA SU TO PEPTIDI? Peptidi su organski molekuli formirani od amino-kiselina (od 2 do 50) spojenih pep- tidnim vezama. Od suštinskog su znaaja kao obrazac za formiranje proteina.
VANOST I ULOGA PEPTIDA
Uloga peptida u ishrani biljaka postaje sve znaajnija zahvaljujui najnovijim na- unim ispitivanjima koja dokazuju njiho- vu efektivnost, kao i novim tehnologijama proizvodnje (LISIVEG) koje omoguavaju sakupljanje svih odabranih i korisnih pep- tida. Odreeni peptidi (bioaktivni) imaju spo- sobnost da usklade vane fiziološke funk- cije biljaka, iz razloga što se veu za elijske receptore koji regulišu specifine metabo- like procese. Najvaniji mehanizmi delo- vanja za koji su zadueni ovi molekuli su:
• Transfer nutritijenata unutar same biljke • Stimulacija rasta • Poveanje otpornosti biljke na stres.
AM IN
O -K
IS EL
IN E
Aminokiseline su sastavni delovi svake elije!
LISIVEG je eksluzivni proizvodni sistem razvijen u ITALPOLLINA laboratorijama koji kroz enzimsku hidrolizu genetski nemodifikovanih biljnih sirovina, stvara formulacije bogate slobodnim aminokise- linama. LISIVEG nalazi svoju snagu u inovativnom tehno- loškom tretmanu koji uva ak i slabe aminokiseline (kao Triptofan) i odrava aktivnost nepromenjenom. LISIVEG ne zahteva upotrebu sirovina ivotinjskog porekla, kao što je otpad od štavljenja ili telesni otpad. Tako se dobija proizvod bez teških metala, hlorida, soli i antibiotika. LISIVEG garantuje formulacije i tretman bilja bez aminokiselina ivotinjskog porekla. LISIVEG je eksluzivni tehnološki proces ITALPOLLINE i danas je jedina sertifikovana tehno- logija kojom se iz biljnih nuzproizvoda sintetišu i izdvajaju aminokiseline.
KOJE SU RAZLIKE U ODNOSU NA HIDROLIZATE IVOTINJSKOG POREKLA
• Hidroksiprolin i hidroksilizin koji su pri- sutni u hidrolizovanom kolagenu (koi), nemaju nikakvu korist za biljku jer ih ona ne moe metabolisati;
• Glicin, koji predstavlja najvei deo hidrolizata kolagena, ima stimulativno dejstvo kada se upotrebljava u niskim koncentracijama, ali im pree odreeni nivo postaje fitotoksian za biljku;
• Hidrolizati biljnog porekla direktno i vrlo efektivno stimulišu razvoj biljke.
ULOGA I PREDNOSTI AMINOKISELINA BILJNOG POREKLA I PEPTIDA
• Stimulišu fotosintezu i rast biljke • Poveavaju otpornost biljke na nepovolj- ne klimatske uslove
• Podstie usvajanje azota i mikroelemenata • Pospešuje zrenje i doprinosi poboljšanju organoleptikih svojstava
• Usporava procese starenja • Poboljšava lignifikaciju, tj. odrvenjavanje stabla biljke
• Na prirodan nain oponašaju ulogu hormona • Stimulišu sintezu proteina • Koristan uticaj na metabolizam biljke • Kompatibilne sa veinom sredstava za za- štitu bilja
AM IN
O -K
IS EL
IN E
• ANTISTRESNO DELOVANJE: Pomae biljci u prevazilaenju stresnih situacija u proizvodnji (visoke i niske tempe- rature, suša, slab intenzitet svetlosti, ošteenja od grada,...)
• BIOSTIMULATIVNO DELOVANJE: Pomae biljci prilikom porasta i prevazilaenja stresa u kritinim fazama razvoja (po- etne faze razvoja, oplodnja, formiranje i nalivanje plodova,...)
• NUTRITIVNO DELOVANJE: Predstavlja idealnu dopunu tradicionalnom tipu ubrenja u postizanju veih prinosa i kvaliteta, zahvaljujui svojim biološki aktivnim supstancama (amino kiseline, vitamini, mikroelementi,...) utiui pozitivno na fotosintezu i fiziologiju biljke.
• NEMA ŠTETNOG UTICAJA NA ZDRAVLJE LJUDI I IVOTINJA KAO I NA IVOTNU OKOLINU! Upotrebom iskljuivo sirovina biljnog porekla (BEZ GMO-a), obezbeujemo maksi- malnu zaštitu ivotne sredine. Nema rizika od kontaminacije od ESB-a, Salmonella, Escherichia coli i ostalih patogena ivotinjskog porekla.
DELOVANJE
PREDNOSTI • visok stepen usvajanja biljnih aminokise- lina • uravnoteeno snabdevanje organskim azotom • otpornost na stresne klimatske uslove • maksimalna efikasnost i vrlo brzo dejstvo • stimulacija rasta biljaka • poveanje veliine ploda i kvaliteta • vei prinosi • povean sadraj šeera u plodu
KOMPATIBILNOST TRAINER se moe mešati se veinom insekti- cida, herbicida, fungicida i ubriva na trištu. Ne mešati sa belim uljima, insekticidima i fungicidima baziranim na ulju i Dodinu.
PRIMENA I DOZIRANJE TRAINER je teno organsko azotno ubrivo za folijarnu primenu. Nain primene se odreuje na osnovu zahteva i nutricionog stanja useva. U standardnim uslovima:
Folijarna primena: 2-5 L/ha za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa u zavisnosti od vrste useva, agronomskih uslova proizvodnje i nutritivnih potreba biljke. Preporuujemo da se tretman vrši u hladnijem delu dana (ujutro ili uvee) da bi se postigla maksimalna absorbcija od strane biljke i dobila najbolja delotvornost i efekti.
AM IN
O -K
IS EL
IN E
TRAINER je teno organsko ubrivo za foli- jarnu primenu napravljeno od 100% biljnih aminokiselina i peptida koji su dobijeni najnovijom inovativnom tehnologijom = LI- SIVEG sisitem. Kombinacija organskog azota i biljnih aminokiselina u Treneru daju veo- ma brzu energetsku reakciju na sam razvoj biljke i olakšavaju prevazilaenje stresnih situacija izazvanih nepovoljnim klimatskim faktorima.
TRAINER se veoma brzo usvaja preko listova i premešta (translocira) u biljno tkivo i ve za nekoliko asova vrši svoju funkciju u biljci.
SASTAV
GARANTOVANI AMINOGRAM
Organska materija 41% Organski azot (N) 5.0% Biljne aminokiseline i peptidi 31% Specijalna teina 1.18 kg/L pH 4.4
Alanin 4.6% Arginin 7.0% Aspartanska kiselina 11.7% Cistein 1.0% Glutaminska kiselina 18.0% Glicin 4.5% Histidin 2.8% Isoleucin 4.8% Leucin 8.0% Lizin 6.0% Metionin 1.5% Fenilalanin 5.2% Prolin 5.1% Serin 5.5% Treonin 4.1% Triptofan 1.2% Tirozin 3.9% Valin 5.1%
AM IN
O -K
IS EL
IN E
TI DITeno ubrivo sa bakrom, aminokiselinama biljnog porekla i peptidima
SCUDO je teno ubrivo sa bakrom stvoreno sa namenom da: • Sprei i pomogne u otklanjanju nedostatka bakra • Povea prirodnu otpornost biljke, kao i otpornost na patogene gljivice i bakterijska oboljenja
Dejstvo SCUDA je brzo i izuzetno delotvorno upravo zato što je bakar vezan za aminok- iseline biljnog porekla i peptide, ovakav specifian sastav omoguuje brzo usvajanje i mobilnost unutar biljke.
ANTI STRES DEJSTVO SCUDO, zahvaljujui prisustvu aminokiselina biljnog porekla i ostalih materija visoke biološke vrednosti, pomae biljci da brzo prebrodi stres izazvan neuravnoteenom ishranom i nepovoljnim vremenskim us- lovima.
USEV KOLIINA PRIMENE VINOGRADI 1.5 - 3.0 L/ha HORTIKULTURA 0.5 - 1.5 L/ha CVEARSTVO 0.5 - 1.0 L/ha VONJACI 0.5 - 1.5 L/ha Ponoviti nakon 10-12 dana na osnovu potreba biljke.
SASTAV Vodotopivi bakar (Cu) 9% Organski azot (N) 3% Organska materija 27,5% pH (1 : 5) 9.0 Specifina teina 1,3 kg/l Sadri aminokiseline biljnog porekla i peptide
13SCUDO
UPOTREBA I KOLIINA PRIMENE SCUDO je teno ubrivo namenjeno za fo- lijarnu primenu. Koliina i nain primene se utvruju na osnovu potreba i nutritivnih zahteva gajene biljne kulture.
REVIVE VISOKO KVALITETNI HELAT GVOA – EDDHA Snabdeva biljku i preventivno lei nedostatak gvoa na brz i efikasan nain
REVIVE je visoko efikasan helat gvoa (EDD- HA) koji snabdeva biljku i preventivno reša- va hlorozu gvoa, ak i u posebno nepo- voljnim pedo-klimatskim uslovima. Visok procenat orto-orto izomera (aktivan oblik) u helatnom obliku EDDHA garantuje visoku stabilnost helata u aktivnim kre- njakim zemljištima i u sredini sa visokom PH vrednošu. Zahvaljujui kvalitetu pro- izvoda, Fe se lako absorbuje i usvaja od strane biljke. Upotreba proizvoda REVIVE se posebno pre- poruuje u vinogradarstvu, voarstvu, povr- tarstvu i cvearstvu. Proces ozelenjavanja tj. oivljavanja biljke je brz i postojan. Tretirane biljke postaju zelenije, zdravije i snanije.
ZNAAJ GVOA Gvoe je esencijalni element u ishrani bilja. Uestvuje direktno i indirektno u formiranju hlorofila (fotosinteza) i spada u osnovni sastavni deo nekoliko amino kiselina i proteina. Gvoe je gradivni deo esencijalnih enzima (katalaze, reduktaze i peroksidaze). Njegovo prisustvo je osnova za katalizu procesa disanja.
NEDOSTATAK GVOA Nedostatak gvoa je prilino rasprostranjen u krenjakim tipovima zemljišta, ve kod onih zemljišta koja imaju neutralnu ph vrednost. Nepristupanost gvoa je uglavnom zbog imobilizacije u zemljištu: u krenjakim zemljištima, u stvari, formira nerastvorljive okside i hidrokside koje biljka ne moe da usvaja. Nedostatak gvoa prouzrokuje mnoge metabolike disbalanse, kao prvo nemogunost sinteze hlorofila: najoigledniji simptom je hloroza gvoa, koja se manifestuje bledo utim siptomima na lišu. Dugotrajni nedostatak gvoa uzrokuje nekroze na lišu, slab vegetativni porast, smanjeno cvetanje, sa štetnim poledicama na plodovima (smanjena veliina plodova, manja oboje- nost plodova, manji sadraj šeera u plodovima).
SASTAV Vodorastvorljivo gvoe (Fe) 6% Helatna frakcija 100% [o,o] EDDHA Gvoe (Fe) helat 4,8% [o,p] EDDHA Gvoe (Fe) helat 1,2% Helatni agensi ortho-ortho (o,o) EDDHA
ortho-para (o,p) EDDHA Formulacija pH opseg koji garantuje
dobru stabilnost Helatne frakcije 3–10
HELATI GVOA HE
PREDNOSTI • Brzo snabdeva biljklu sa gvoem i preventivno spreava hlorozu, • Dugotrajna aktivnost u zemljištu traje mesecima, • 100%-ni helat gvoa, • Visoko kvalitetni orto-orto isomer (najbolji), • Maksimalna efikasnost ak i u nepovoljnim klimatskim situacijama, • Odlina stabilnost helata u zemljištu (usvajanje u rasponu pH 3–10);
NAIN UPOTREBE
REVIVE je ubrivo koje se koristi za zemljiš- nu aplikaciju. Moe se distribuirati putem sistema za fertigaciju, zaoravanjem ili ze- mljišnim injektorima.
FERTIGACIJA: REVIVE se moe koristiti za tradicionalne sisteme za navodnjavanje.
LOKALNI TENI TRETMANI: rastvoriti preparat REVIVE u vodi i puštati ga preko injektora za zemljište. Moe se rastvor takoe naneti po površini zemljišta (u zone korenovog sistema biljaka), pa prskalicama sa smanjenim priti- skom poprskati i inicirati lagano prodiranje preparata u zemljište.
SUVI TRETMANI: proizvod se moe rasuti po površini zemljišta, pa sa manjim dozama navodnjavanja inicirati prodiranje preparata u zemljište.
PERIOD KORIŠENJA
Za najbolje rezultate preporuujemo strategiju preventivne aplikacije u borbi protiv hloroze, naroito u sluajevima gde je zemljište sa visokom Ph vrednošu i kod osetljivih kul- tura (kivi, kruška, jabuka, breskva, jagoda, malina,...).
PREVENTIVNA PRIMENA: upotrebiti REVIVE za obnavljanje vegetativnog porasta ili prilikom pojave prvih simptoma hloroze gvoa.
REDOVNA PRIMENA: REVIVE se preporuuje posebno u vinogradarstvu i voarstvu u pro- lee (kada biljke kreu sa prvim usvajanjem hraniva) i ponoviti tretman u jesen.
KURATIVNA PRIMENA: Koristiti REVIVE kod pojave prvih simptoma hloroze (utilo i nekroza liša, zakrljali porast, opadanje plodova,...).
DOZIRANJE
Doze i nain upotrebe treba prilagoditi potrebama kulture u kojoj je primenjujemo. U standardnim uslovima:
KULTURA PREVENTIVNO KURATIVNO VINOVA LOZA 10-20 g/biljci 20-30 g/biljci JABUKA, KRUŠKA 30-50 g/biljci 50-80 g/biljci TREŠNJA, BRESKVA 30-50 g/biljci 50-80 g/biljci JAGODE 0.5-1 g/biljci 1-1,5 g/biljci POVRE 1-2 g/m2 2-3 g/m2
RASADNICI 1-5 g/biljci 5-10 g/biljci UKRASNO BILJE 10-20 g/biljci 20-30 g/biljci CVEARSTVO 1-2 g/m2 2-3 g/m2
TRAVNJACI 2-5 kg/ha 4-6 kg/ha
TEST REVIVE TOTAL
Šta su biostimulatori? Biostimulatori su posebne formulacije jedinjenja, tj. substanci i mikroorganizama koji se na- nose na biljke ili zemljište da poboljšaju energiju porasta biljke, prinos, kvalitet i toleranciju na abiotike stresove. Biostimulatori podstiu rast biljaka i razvoj useva i to od klijanja semena do pune zrelosti biljke i to kroz: • Poboljšanje efikasnosti biljnog metabolizma da izazove poveanje prinosa i bolji kvalitet useva; • Poveanje biljne tolerancije na/i obnavljanje od abiotikih stresova; • Olakšavanje asimilacije hraniva, njihovo prenošenje i korišenje; • Poboljšanje kvaliteta osobina proizvoda, ukljuujui vei sadraj šeera, bolju boju ploda, manje odbacivanje plodova;
• inei iskorišavanje vode mnogo efikasnijim; • Poboljšanje plodnosti zemljišta, posebno podsticanjem razvoja korisnih mikroorganizama u zemljištu;
QUIK-LINK Novost u fertigaciji
BI O
ST IM
UL AT
O RI
QUIK-LINK je novi teni biostimulator za ferti- gaciju koje sadri mikroelemente (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) i aktivne biološke sastojke organskog porekla (biljne amino kiseline i peptide).
PEPTIDI STIMULATORI RASTA KORENOVIH DLA- ICA (RHPP – Root Hair Promoting Peptide) QUIK-LINK je bogat sa RHPP peptidima, koji su signalizirajui peptidi za razvoj i razmno- avanje elija i rast i formiranje korenovih dlaica. QUIK-LINK stimuliše bolje klijanje semna, kao i rast rasada i mladih biljaka. Pobolj- šava lignifikaciju (vrstinu) samih biljaka. Mikroelementi iz kompleksa, aminokiseline i peptidi podpomau rast korena. Molibden je od esencijalne vanosti za biljni razvoj, jer ima ulogu u konverziji nitratnih i fosfatnih enzima. Stimuliše biljni meta- bolizam i pomae u prevazilaenju stresa prouzrokovanog uslovima okruenja (suša, toplo, hladno…)
UPOTREBA I DOZE QUIK-LINK je ubrivo namenjeno za ferti- gaciju. U usevu prosenog stanja primenjuje se tri puta posle rasaivanja, svakih 7-10 dana. Povre: 3 – 5 litara/ha; Novi zasadi vinograda: 4 – 5 litara/ha Novi zasadi vonjaka: 5 – 6 litara/ha
SASTAV Bakar (Cu) vodorastvorljivi (kompleks) 0.1% Gvoe (Fe) vodorastvorljivo (kompleks) 1.0% Mangan (Mn) vodorastvorljivi (kompleks) 0.7% Molibden (Mo) vodorastvorljivi (kompleks) 0.02% Cink (Zn) vodorastvorljivi (kompleks) 0.3%
16
Delotvornost i uspešno dejstvo AUXIMA proizilazi iz koncentracije biološki aktivnih prirodnih supstanci, kao što su: aminokiseline, vitamini, enzimi, fitohelatini, prirodni auksini, citokinini i mikroelementi. Oni deluju direk- tno i izbalansirano na glavne metabolike procese u biljkama kao prekursori u vanim jedinjenjima, oni regulišu transport hranljivih materija, jaaju fotosintetski proces, utiu na distribuciju i optimalnu akumulaciju šeera u razliite biljne delove i organe.
PODRŠKA RAZVOJU BILJKE AUXYM jaa biljku u kritinim fiziološkim fazama kao što su porast izdanaka i nalivanje i rast plodova. AUXYM je veoma efikasan u svim stresnim situacijama (suviše toplo i sušno vreme, previše vlano vreme, pogrešni hemijski tretmani,…)
POBOLJŠAVA RAZVOJ PLODOVA AUXYM sa svojim hormonima rasta omo- guava bolje cvetanje tako da daje veu plodnost (fertilnost) cvetovima, a to opet omoguava formiranje veeg broja samih plodova (bolje zametanje).
POVEAVA SADRAJ ŠEERA U GROU Groe tretirano sa AUXIM-om ima mnogo vei sadraj šeera u sebi.
Preporuena doza moe vrlo da se razlikuje u zavisnosti od same biljne vrste i njenih zahteva, njene faze ili stadijuma razvoja, kao i samog naina aplikacije (folijarno, ferti- gacija); Razlika doziranja u tretmanima zavisi takoe od broja tretiranja u usevima. AUXYM moe da se meša (kompatibilan je) sa veinom ubriva i pesticida.
BI O
ST IM
UL AT
O RI
17
USEV DOZE VINOVA LOZA 0.7 - 0.8 l/ha VOE 0.6 - 0.7 l/ha JAGODE 0.5 - 0.6 l/ha POVRE 0.4 - 0.5 l/ha
POVEAVA KVALITET PRINOSA AUXYM poveava sadraj šeera i suve ma- terije u plodovima. Poboljšava organolep- tika svojstva samih plodova kao i njihovu mogunost boljeg uvanja. Plodovi su mnogo uniformniji i kalibraa plodova je vea. Uzi- majui sve ove injenice u prilog sam prinos e biti bolji i vei.
OASI linija proizvoda
OASI LINIJA PROIZVODA sastoji se od tenih ubriva specijalno formulisanih za fertiga- ciju ili prskanje po zemljištu, koja sadre u sebi jedinjenja organskog porekla, azot, hranljive elemente i organsku materiju za bolji kvalitet proizvoda i vei prinos. OASI ubriva poboljšavaju rast biljke (HUMO- 3G SYSTEM) i ine ih mnogo ot- pornijim na nepovoljne klimatske uslove (ISI SISTEM).
OASI ubriva sadre prirodne organske sastojke (polimere) koji nastaju kao rezul- tat bioloških procesa u razgradnji biljnih i ivotinjskih ostataka. Oni nastaju kao kompleks makromolekula sastavljenih od aminokiselina, karbohidrata, neorganskih elemenata (silikata) i substanci sa hor- monskim (prirodnog porekla) efektima. Visoko kvalitetni organski sastojci i biljni peptidi daju veoma vanu prednost u agro- nomskoj proizvodnji. Kao prvo i najvanije VISOKOPROCENTNO USVAJANJE HRANJIVIH ELEMENATA.
Huminske kiseline su prirodne organske supstance (polimeri) koji su rezultati biološkog procesa raspadanja biljnih i ivotinjskih ostataka. One se pojavljuju kao kompleksne makro molekule primarno sastavljene od amino kiselina, ugljenih hi- drata, neorganskih elemenata (npr silikati) i supstanci sa hormonalnom reakcijom.
Huminske kiseline dobrog kvaliteta nude bitne agronomske prednosti. Konkretno, NAJBOLJU APSORPCIJU NUTRI- TIENATA: huminske kiseline vezuju lako minerale gline da bi formirale organske komplekse gline. Pored toga, radi ra- stvorljivosti, huminske kiseline u rastvoru transportuju mikroelemente, stvarajui ih bio-dostupnim. Hranjljive materije vezane za molekule huminskih kiselina u stvari su mnogo lakše dostupne biljkama.
O AS
Organska i organo-mineralna ubriva za fertigaciju na bazi huminskih kiselina, aminokiselina i biljnih ekstrakata
HO
ISI SYSTEM Inovativni ISI SYSTEM razvijen je od strane Italpollininog istraivakog centra i on aktivi- ra mehanizme biljne zaštite protiv klimatskih i abiotskih stresova (suša, visoke ili niske temperature, prekomerna zaslanjenost,...). On deluje preventivno i njegova efikasnost je unapreena prisustvom organskog azota.
HUMO-3G HUMO-3G – je novi i jedinstveni sistem napravljen od strane Italpolline – to je kompleks huminskih i organskih jedinjenja koji stimulišu biljni rast, poboljšavaju zdravstveno stanje zemljišta (jer sadri polifenole koji podstiu razvoj mikroorganizama, redukujui broj patoge- na u zemljištu) i komlekse mineralnih elemenata (višekiselinske strukture proizvoda i jedin- jenja huminskih kompleksa gline).
OASI BIO je inovativno teno organsko NK ubrivo za fertigaciju, pogodno je za organsku proizvod- nju, bogato biljnim ekstraktima, aminokiselinama, huminskim kiselinama, organskim azotom, kali- jumom (ne iz KCl), mikroelementima (Ca, Mg, Fe, Zn,…) i organskom materijom. Izbalansirani odnos organskog azota, kalijuma i mikroelemenata poboljšava biljni rast i kvalitet plodova. Biljni ekstrakti i aminokiseline stimulišu metabolizam i pomau biljci da prevazie stresne uslove okoline (suša, vruina,…) Organska materija poboljšava biološki i fiziki kva- litet zemljišta, a samim tim i plodnost zemljišta.
PRIMENA I DOZE OASI BIO je ubrivo za fertigaciju. Doze primene zavise od potreba samog useva za hranivima i fe- nološke faze samog useva.
BILJNA VRSTA: DOZE (fertigacija): Povre (zatvoreni prostor) 10 - 40 L/1000 m2
Povre (otvoreno polje) 10 - 20 L/1000 m2
Vonjaci 15 - 40 L/Ha Vinogradi 10 - 40 L/Ha Cvearstvo i ukrasno bilje 10 - 35 L/1000 m2
itarice (pšenica, kukuruz) 10 - 30 L/Ha Industrijsko bilje 15 - 30 L/Ha
Folijarni tretmani: 200 - 250 ml/100 L vode, ponoviti 2 - 4 puta ako ima potrebe.
MEŠANJE (KOMPATIBILNOST) OASI BIO moe da se meša sa veinom pe- sticida i ubriva. Ne mešati sa preparatima na bazi bakra (Cu), mineralnim uljima i jakim alkalnim jedinjenjima.
SASTAV
Sadri huminske kiseline i aminokiseline biljnog porekla.
OA SI
L IN
IJA P
RO IZ
VO DA
19
OASI LINIJA PROIZVODA UKLJUUJE: • OASI 4 – Teno organo-mineralno ubrivo NPK 4-4-4 + ISI SISTEM • OASI BIO – Teno organsko ubrivo NK 3–6 za fertigaciju. Pogodno za organsku pro- izvodnju • OASI STARTER – Teno organo-mineralno NP 3-7 ubrivo. Pogodno za organsku proi- zvodnju. • OASI N 22 – Teno organo-mineralno ubrivo sa 4 razliite vrste azota. • OASI N11 S 15 – Teno organo mineralno ubrivo sa azotom i sumporom. • OASI KALCIUM MAGNESIUM – kombinacija kalcijumovih i magnezijumovih soli + biljne amino kiseline i peptide koji stimulišu rast korena.
OASI BIO Teno organsko ubrivo NK 3-6 za fertigaciju
MYR su tena vodotopiva ubriva zasnovana na mezo i mikroelementima udruenim sa aminokiselinama biljnog porekla i prirodnom glukonskom kiselinom. MYR ubriva spreavju i lee nedostatak hraniva, podiu prinos i kvalitet ploda. Mehanizam folijarnog usvajanja hranljivih materija:
MYR tehnologija garantuje najveu moguu efikasnost brzo usvajanje bez gubitaka usled nerastvorljivosti. MYR predstavlja rezultat paljivog istraivanja mehanizama usvajanja od strane biljke sa ciljem spreavanja fito- toskinosti izazvane mikroelementima (esto se zaboravlja da je nedostatak mikroelemenata vrlo blizu nivou kada postaju toksini).
Aminokiseline iz MYR-a se brzo usvajaju i onda inkorporiraju u elijske sokove: one svoju funkciju mogu obaviti u biljci koja je pod stresom za svega nekoliko sati, omogu- avajui velike uštede energije i dozvoljava- jui stvaranje optimalnih uslova za razvoj.
Sve hranljive materije su helatno vezane i potpuno vodotopive. Oligonutritivni kom- pleksi MYR-a imaju stabilnu strukturu ak i u alkalnim sredinama, koje spreavaju formiranje soli ili nerastvorljivih hidroksi- da. Proizvodi dolaze iz inovativnog LISIVEG sistema i dobijeni su stvaranjem organskih veza izmedju hranljivih elemenata (kalijum, magnezijum, kalcijuvm, bor, mangan itd.) i glukonske kiseline i aminokiselina.
Aminokiseline iz MYR-a su optiki aktivne. Poveavaju maksimalnu biološku ulogu elemenata i efikasnost fizioloških procesa biljaka.
Nutrients arrive on leaves
UBRIVA ZA FOLIJARNU PRIMENU
AMYR CHLOROSYS ubrivo za spreavanje i leenje hloroze liša.
MYR chlorosys je teno ubrivo sa gvoem, magnezijumom, manganom i cinkom napravljeno sa ciljem da sprei i/ili lei hlorozu (utilo liša). Mikrolementi su helatno vezani za aminokiseline biljnog porekla i bivaju lako usvojeni od strane biljke. Sadri i organski azot (2%), organsku ma- teriju (31%), kao i organske komponente visoke biološke vrednosti (vitamine, enzime itd.). MYR chlorosys dovodi do brzog oporavka biljke sa simptomima hloroze.
PREDNOSTI • spreavanje i leenje hloroze uzrokovane nedostatkom gvoa i magnezijuma
• spreavanje i leenje nedostatka cinka i mangana
• poboljšava fotosintezu i sadraj šeera u vou
• krupniji i lepše obojeni plodovi
• vea otpornost na štete od mraza
• spreavanje / leenje opadanja liša kod jabuke
• spreava sušenje lastara kod vinove loza
• Hranljivo i anti-stres dejstvo
SASTAV Gvoe (Fe) vodorastvorljivo 4.0% Mangan (Mn) vodorastvorljiv 1.0% Cink (Zn) vodorastvorljiv 0.6% Magnezijum oksid (Mg) vodorastvorljiv 2% Organska materija 31% Organski azot (N) 2% Aminokiseline biljnog porekla i peptidi 5% pH 4.5
USEV DOZE VOE 2 - 3 L/Ha VINOVA LOZA 1 - 3 L/Ha POVRE 1 - 2 L/Ha
21
GLUKONSKA KISELINA
Glukonska kiselina je prirodna kiselina (C6H12O7), nije korozivna i poseduje veliku sposobnost stvaranja sloenih jedinjenja sa drugim elementima. Garantuje odlinu sposobnost prenosa bitnih elemenata i donosi brojne prednosti: stabilnost veziva- nja korisnih elemenata u širokom pH opsegu (od 2-9 pH). Nije toksina za ljude ni za ivotinje i ne taloi se u biljkama. Nije fotorazgradiva. Ima energetsku i biostimula- tivnu ulogu, a nakon što završi svoju ulogu kao nosa elemenata glukonska kiselina postaje vaan izvor energije pošto postaje deo biohemijskog ciklusa pentoza-fosfata, koji predstavlja osnovu ivotnog ciklusa svake biljke.
FO LI
JA RN
A IS
HR AN
MYR KALIJUM Organo azotno ubrivo sa kalijumom
MYR KALIJUM je teno ubrivo stvoreno sa ciljem da obezbedi biljke KALIJUMOM, aminokiselinama biljnog porekla i organskim azotom. Specifian sastav proizvoda ini kalijum lako usvojivim od strane biljke. MYR KALIJUM poboljšava kvalitet plodova (sadraj šeera, boju, i td.)
PREDNOSTI • spreava i lei nedostatak kalijuma • potpomae stvaranje i skladištenje šeera u plodu • poboljšava boju i organoleptika svojstva plodova • stimuliše sazrevanje plodova • poveava otpornost biljke na hladnou • hranljivo i anti-stres dejstvo
USEV DOZE NAIN PRIMENE
VINOGRADI 2 - 3 L/Ha 2 - 3 tretmana svakih 10-15 dana od promene boje bobica, da bi se poveao sadraj šeera
VONJACI 2 - 4 L/Ha 3 - 4 tretmana svakih 15 dana JAGODE 2 - 3 L/Ha Ponavljati svakih 10-15 dana posle cvetanja POVRE 2 - 2.5 L/Ha Ponavljati svakih 10-15 dana posle cvetanja CVEE 2 - 2.5 L/Ha Ponavljati svakih 10-15 dana po potrebi
SASTAV Kalijum oksid (K2O) vodorastvorljiv 12% Organski azot (N) 3% Ukupan organski ugljenik (C) 11% Aminokiseline biljnog porekla 7% pH 5
MYR MAGNEZIJUM Organsko azotno ubrivo sa Magnezijumom
MYR MAGNEZIJUM je teno ubrivo namenjeno spreavanju i leenju nedostatka magnezijuma u biljci i obezbeivanju biljaka aminokiselinama biljnog porekla i peptidima. Speci- fian sastav ovog preparata doprinosi lakom usvajanju ma- gnezijuma od strane biljke.
PREDNOSTI • Spreavanje i leenje nedostatka magnezijuma • Poboljšavanje fotosinteze i sadraja šeera u plodu
• Spreavanje sušenje lastara kod groa • Spreavanje simptoma opadanja liša jabuke • Prihrana i anti-stres efekat • Poboljšanje obojenosti liša • Vea vrstina i kvalitet plodova
SASTAV Magnezijum oksid (Mg), vodotopivi 5% Organski azot (N) 3% Ukupni organski ugljenik (C) 20.3% Aminokiseline biljnog porekla i peptidi
7.7%
pH 5
USEV DOZE NAIN PRIMENE VINOGRADI 2 - 4 L/Ha 3 - 4 tretmana poev od faze uveanja bobica VONJACI 2 - 3 L/Ha 2 - 3 tretmana na svakih 12-15 dana kako bi se spreilo opadanje liša JAGODE 2 - 3 L/Ha 1 - 3 tretmana tokom vegetacije (ponavljati svakih 10-12 dana) POVRE 2 - 3 L/Ha 2 - 3 tretmana tokom vegetacije
22
Preventivno primeniti protiv nedostatka cinka i magnezijuma, i po potrebi ponavljati
VONJACI 2.5 - 3 L/Ha JAGODE 1.5 - 2 L/Ha POVRE 1.5 - 2 L/Ha CVEE I RASADNICI 1 - 1.5 L/Ha
MYR CINK-MANGAN
Myr CINK-MANGAN je teno ubrivo namenjeno spre- avanju i leenju nedostataka mikroelemenata i unap- reenju razvoja i kvaliteta ploda, obezbeujui Cink i Mangan u jednom tretmanu. Specifian sastav ovog preparata obezbeuje lako usvajanje mikroeleme- nata i njihovu pokretljivost unutar biljke.
PREDNOSTI • Spreavanje i leenje nedostatka cinka i mangana • Obezbeivanje biljke organskim azotom i aminoki- selinama
• Umanjenje procenta opalih plodova • Vei i bolje obojeni plod • Prihrana i anti-stres efekat • Otklanja posledice niskih temperatura • Obezbeuje ujednaen vegatativni prirast
SASTAV Mangan (Mn) vodotopivi 3% Cink (Zn) vodotopivi 2% Organski azot 3% Ukupni organski ugljenik (C) 21% Aminokiseline biljnog porekla i peptidi
11%
pH 6
MYR CALCIUM-BORON Organsko azotno ubrivo sa kalcijumom i borom Specifian sastav MYR CALCIUM-BORON u kome su bor i kalcijum helatno vezani aminokise- linama biljnog porekla ini ove elemente lako usvojivim od strane biljke i lako pokretljivim unutar biljke. Kalcijum iz ovog preparata pomae kod osetljivih fizioloških disbalansa izazvanih nedostatkom kalcijuma (truljenje pokoice ploda, jamiavost itd.). Takoe znatno poveava otpornost biljke na stres uslovljen spoljnim faktorima prirodne sredine time što obezbeuje biljci potrebne hranljive materije.
PREDNOSTI • lei i spreava fiziološke nepravilnosti usred nedostatka kalcijuma (npr. gorke pege, jamiastost itd.
• smanjeno pucanje pokoice ploda, bolji kvalitet ploda • poveava fertilnost polenA • bolja postojanost i due vreme skladištenja plodova • hranljivo i antistres dejstvo • poboljšava cvetanje i zametanje plodova, smanjuje opa- danje plodova
• poveava akumulaciju šeera u krtolama (npr. krompira)
USEV DOZE NAIN PRIMENE VINOGRADI 2 - 4 L/Ha 3 - 4 tretmana poev od faze uveanja bobica VIŠNJA 2 -3 L/Ha 2 - 3 tretmana protiv pucanja ploda svakih 10 - 15 dana JABUKA 1.5 - 3 L/Ha 4 - 5 tretmana na plodu protiv gorkih pega svakih 12 - 15 dana POVRE 2 - 4 L/Ha 2 - 4 tretmana tokom vegetacije JAGODE 2 - 3 L/Ha 1 - 3 tretmana tokom vegetacije (ponavljati svakih 10-12 dana)
SASTAV Organski azot (N) 3% Kalcijum oksid (CaO) vodorastvorljiv 5% Bor (B) vodorastvorljiv 1% Organska materija 31,5%
23
PREDNOSTI
Tena mešavina mikroelemenata cinka (Zn) i mangana (Mn)
M IK
RO O
RG AN
IZ M
I - T
RI CH
O DE
RM A
fitopatogenih gljiva i ostvarenje primar- ne infekcije. Ona takoe spreava razvoj mnogih štetnih patogenih gljiva kao što su Alternaria spp., Almillaria spp., Botritys spp,. Collecotrichum spp., Fusarium spp., Phythophtora spp., Pytium spp., Rizoctonia spp., Sclerotinia spp., Xantomonas spp. itd.
ISHRANA I BIOSTIMULATIVNO DEJSTVO Trichoderma poveava produktivnost biljke zahvaljujui: • Inaktivaciji toksinih jedinjenja u zoni korenovog sistema • poveanju apsorpcije hranljivih materija • efektivnoj upotrebi azota • poveanju pristupanosti hranljivih ma- terija u zemljištu Trichoderma takoe utie na bolji razvoj korenovih ilica i stimuliše bolju vezu korena sa korisnim mikroorganizmima u zoni rizosvere.
KOMPATIBILNOST Trichoderma je kompatibilna sa mnogim insekticidima, herbicidima i vodotopivim ubrivima.
Trichoderma je korisna gljivica koja deluje kao antagonist na mnoge fitopatogene gljive koje ive u zemljištu i na gajenim biljkama. Prisustvo ove korisne gljivice u zemljištu utie na zdravsteno stanje gajene biljke i veu otpornost na bolesti, bez štete za druge korisne mikroorganizme. Trihoderma podstie biljku da razvija odbrambeni mehanizam.
MEHANIZAM DELOVANJA Trichoderma je antagonistika gljivica sa razliitim mehanizmima delovanja na fito- patogene gljive.
• PREDATOR Direktno delovanje na fitopatogene gljive.
• PROIZVODNJA METABOLITA Deluju toksino na fitopatogene gljive.
• CILJ Trichoderma ostvaruje simbiotsku vezu sa korenovim sistemom biljke, npr. stvara fiziku barijeru i spreava prodiranje hifa
Fusarium
M IK
RO O
RG AN
IZ M
I - T
RI CH
O DE
RM A
TIFI je proizvod spora i micelija mikoriznih gljiva i Trichoderma atroviride. Trichoderma atroviride se znatno razlikuje od ostalih sojeva gljiva po velikoj prilagodljivo- sti na razliite uslove sredine, sposobnosti brze reprodukcije, otpornosti i veoma brze kolonizacije korenovog sistema i same rizo- svere. Utie na prirodnu otpornost biljaka prema fitopatogenima iz zemlje i na samim biljakama. TIFI je veoma dobar biostimulant i ima dobro antistresno delovanje.
BILJKA DOZA BELEŠKE
Povre 2.5 - 3 kg/ha Unošenje preparata prilikom setve ili sadnje runo ili navodnjavanjem. Ponoviti nakon 7-15 dana u zavisnosti od potrebe.
Voe, vinova loza 5 - 8 g/plant Unošenjem direktno na sando mesto i ponoviti za 2-3 meseca u prvoj godini navodnjavanjem ili injektorima.
Rasad 1 - 1.5 kg/m3 sub. Mešanaje sa substratom neposredno pre setve.
DOZA PRIMENE Primenjuje se kao preventivna mera uno- šenjem u zemljište i tretiranjem biljaka prema upustvu. Postupak ponoviti ponovo sa minimalnom dozom radi poveanja procenta mikoriznih gljiva u zemljištu i na samoj biljci.
PREDNOST I DELOVANJE • Visoka koncentracija inokuluma u prepa- ratu.
• Velika prilagodljivost na razliite tipove zemljišta i uslove sredine.
• Poveava otpornost biljke prema pato- genima.
• Prirodni proizvod, nije genetski modifik- ovan.
• Široki spektar delovanja. • Jednostavna i fleksibilna upotreba. • Antistres efekat. • Biostimulativni efekat.
SASTAV Glomus spp. 10 spora/gr Trichoderma atroviride 2 x 108 UFC/g Ogranske materije 7% pH 6-7 Formulacija mikronski vodotopivi prah Ne sadri genetski modifikovane organizme i fitopatogene.
25
KOMPATIBILNOST TIFI je kompatibilan sa mnogim insekticidima, herbicidima i sredstvima za ishranu biljaka.
Šta je mikoriza? ITALPOLLINA je razvila jedinstvenu tehnolo- giju za prizvodnju mikoriznog inokuluma IN VIVO i jedna je od retkih kompanija u svetu koja proizvodi mikorize na ovaj nain. Obezbeujemo vrhunski kvalitet naših proizvoda (bez prisutva GMO-a, zagaiva- a i patogena) i maksimalnu efektivnost kolonizacije.
NAŠA MIKORIZA ITALPOLLINA je evropski i svetski lider u proizvodnji inokuluma mikoriznih gljivica. Naš opseg podrazumeva razliite proizvode (granule, tablete, glinu), vrste i koncentra- ciju spora. Ovi proizvodi su razvijeni da bi zadovoljili razliite potreba biljaka i da bi obezbedili najveu fleksibilnost primene.
Mikoriza predstavlja simbiotsku vezu izmeu korena biljke i odreenih sojeva gljivica u zemljištu. Mikorizne gljivice kolonizuju korenov sistem biljke i obezbeuju joj mineralne elemente i vodu koju crpe iz zemljišta preko guste mree hifa, dok zauzvrat biljka snabdeva mikroorganizme sa raznovrsnim organskim materijama. Zahvaljujui mikorizi, biljka znaajno po- veava površinu apsorpcije svog koreno- vog sistema, od 100 pa ak do 1000 puta, a postepeno i apsorpciju hraniva i vode.
JEDNOSTAVAN IZBOR ZA KVALITET: REPRODUKCIJA IN VIVO Postoje dva naina nastajanja mikoriznog inokuluma: in vivo ili in vitro. ITALPOLLINA je usvojila prvi od dva navede- na naina (IN VIVO), koji je dosta sloeniji i skuplji, ali obezbeuje finalni proizvod veeg kvaliteta.
Spores of Glomus intraradices
increased root surface
ZE
27
AEGIS SYM – Mikorizni inokulum od mikorizne gljivice AEGIS SYM je mikorizni inokulum formiran od strane više sojeva gljivica, najvanija od njih je Glomus intraradices i Glomus mossae. AEGIS SYM je proizvod sa najefikasnijim inokulantom koji se nalazi na trištu. Dva eksluzivna soja mikorize koji se nalaze u Aegis-u, primenjuju se prilikom presaivanja ili odmah nakon toga, obezbeuju postojanost mikorizne simbioze u svakom vegetativnom ciklusu poboljšavajui kvalitet useva i zdravstveno stanje proizvodnje.
KAKO AEGYS SYM FUNKCIONIŠE? AEGIS SYM kolonizira korenje biljki i snabdeva ih hranjivim materijama i vodom koju izvlai iz zemljišta preko spoljnih mrea hifa.
DA LI POSTOJI NEELJENI EFEKAT KORIŠENJEM AEGISA? Ovaj inokulum nema nikakavih nepoeljnih efekata. Mikorizni inokulumi su potpuno osloboeni bilo kakvih štetnih efekata tj. nisu štetni kako za biljke tako ni za okolinu.
UPOZORENJE Proizvod skladištiti na hladnom i provetrenom mestu, udaljenom od direktne suneve svetlosti i visoke temperature. Ne upotrebljavati na: rododendronu, azaleji, lovo- ru, orhidejama, jeli, lešniku, robiniji, etinarima i kupusnjaama. Primena fungicida i hemijskih fosfornih ubriva moe usporiti razvoj mikorize.
ETIRI FORMULACIJE AEGISA ZADOVOLJAVAJU SVE POTREBE ZA KORIŠENJEM MIKORIZNIH GLJIVICA: MIKROGRANULE, IRRIGA, CLAY i TEAM PLUS.
Koren naseljen sa Glomus intraradices.
Detalj sa korena naseljenog Glomus intraradices.
PREDNOSTI KORIŠENJA MIKORIZNIH GLJIVICA • poveava površinu korenovog sistema koja je neophodno biljci za absorpciju hranljivih materija • olakšava ugradnju azota, fosfora i mikroeleme- nata (npr. gvoe, bor, cink, itd.) u biljno tkivo. • olakšava absorpciju nekoliko antagonistikih elemente (npr. kalcijum – kalijum) • spreava stresne uslove u fazi rasaivanja • pomae biljci da preivi sušne periode tako što poveava površinu korena • poboljšava otpornost na visok salinitet • rezistentna na biljne patogene (npr. Phytophtora spp., Phytium spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Pyrochaeta spp. i nematode) • igra veoma znaajnu ulogu u poboljšanju strukture zemljišta • uz mikorize lakše se iskorišavaju mineralna ubriva prisutna u zemljištu • bolja efikasnost ostalih ubriva
mycorrhizal inoculum
M IK
O RI
Koncentrat mikoriznog inokuluma u kvašljivom prašku
AEGIS MIKROGRANULE predstavljaju mikorizni inokulum Glomus intraradices i Glomus mosseae, u obliku mikrogranula. Namen- jen je za primenu na otvorenim poljima. Dva soja mikorize, pri- menjeni tokom setve/sadnje ili rasaivanja, garantuju istrajnost mikorizne simbioze sa biljkom tokom kompletnog ciklusa njenog razvoja, podiui prinos i otpornost biljaka na patogene koji na- padaju koren i na abiotske stresove.
AEGIS PLUS predstavlja mikorizni inokulum Glomus intraradices i Glomus mosseae. Unapreuje razvoj biljke i poveava njenu otpornost na biotske i abiotske stresove. Dodavanje mikorize potpomae boljem usvajanju hraniva od strane biljke i povea- va biološku plodnost zemljišta. Dva soja mikorize, primenjeni tokom setve/sadnje ili ras- aivanja, garantuju istrajnost mikorizne simbioze sa biljkom tokom kompletnog ciklusa njenog razvoja.
UPOTREBA I KOLIINE PRIMENE AEGIS MICROGRANULE je proizvod sa uniformnom veliinom estica (maksimalno 2 mm). Potrebno je naneti proizvod direktno na koren biljke. • RASADNICI: Pomešati AEGIS sa zemljom pre sadnje. Koli- ina primene: 5-8 kg/m3 zemlje. • VONJACI I VINOGRADI: Koliina primene: 8-12 g/biljci • ITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE (kukuruz, krompir): Koliina primene: 10-15 kg/ha • POVRE: Koliina primene: 1,5 kg/1000 m2
UPOTREBA I KOLIINE PRIMENE • AEGIS PLUS je proizvod u obliku praška i moe se koristiti za tretman semena pred setvu, ili se moe rasporediti po celoj površini u sledeim koliinama: Koliina primene: 1-3 kg/ha u zavisnosti od biljne kulture • AEGIS PLUS ne utie na normalnu mekou semena • AEGIS PLUS se moe primeniti i za pravljenje suspenzije ko- jom e se navlaiti površina pre presaivanja biljaka: Koliina primene: 0,5 kg/100l vode Primena fungicida i hemijskih fosfornih ubriva moe usporiti razvoj mikorize.
UPOZORENJA Proizvod skladištiti na hladnom i provetrenom mestu, udaljenom od direktne suneve svetlosti i visoke temperature. Ne upotrebljavati na: Rododendronu, Azaleji, Lovoru, Orhidejama, Jeli, Lešniku, Robiniji, etinarima i Kupusnjaama.
SASTAV
SASTAV
Mikorizne gljivice (Glomus spp.) 50 spora/g Glomus intraradices 25 spora/g Glomus mosseae 25 spora/g Organska materija 20% pH 6.5-7.0 Formulacija Mikrogranule Granulacija 1 - 2 mm
Mikorizne gljivice (Glomus spp.) 300 spora/g Glomus intraradices 150 spora/g Glomus mosseae 150 spora/g pH 6.0 Formulacija Prah Granulacija < 500 mikrona Ne sadri genetski modifikovane ili patogene organizme
UPOTREBA I KOLIINE PRIMENE Preporuujemo upotrebu vee koliine vode i konstantno mešanje tokom tretmana. Doza po hektaru: 1 - 1.5 kg u zavisnosti od useva. Doze po biljci: - povre u plastenicima: 100 g/ 1000 biljaka - povre na otvorenom polju: 50 g/ 1000 biljaka
AEGIS IRRIGA Visoko koncentrovani proizvod za profesionalnu primenu. AEGIS IRRIGA je najkoncentrovaniji mikorizni inokulum koji se moe pronai na trištu: 1400 spora/gramu!
AEGIS IRRIGA je mikorizni inokulum Glomus intraradices i Glomus mosseae gljiva u kvašljivom prašku. Pogodan je za upotrebu kroz sistem za navodnjavanje kap po kap ili putem rasprskivaa. Dva soja mycorrhizae, primenjeno tokom setve ili rasaivanja, garantuje konstantnu mikoriznu simbiozu tokom celog ciklusa razvoja, poboljšavajui prinose i otpornost biljke na patogene korena i na abiotske stresove.
M IK
O RI
AEGIS CLAY Granulisani inokulum mikoriznih gljivica u vidu praha
AEGIS CLAY predstavlja mikorizni inokulum Glomus intraradices i Glomus mosseae, u obliku praha. Namenjen je za mešanje u supstratu, razbacivanju po plastenicima i za takozvano “kupanje” korena u rastvoru ovog proizvoda pre sadnje. Dva soja mikorize, primenjeni tokom setve/sadnje ili rasaivanja, garantuju istrajnost mikorizne simbioze sa biljkom tokom kom- pletnog ciklusa njenog razvoja, podiui prinos i otpornost bilja- ka na patogene koji napadaju koren i na abiotske stresove.
UPOTREBA I KOLIINE PRIMENE
• RASADNICI: Pomešati AEGIS CLAY sa zemljom pre sadnje. Koliina primene: 8-12 kg/m3 zemlje • POVRE (plastenici, staklenici): Ubaciti preparat u sadne rupe pre presaivanja. Koliina primene: 2-5 g/biljci • ZASNIVANJE NOVOG VONJAKA, VINOGRADA I UKRASNOG DRVEA: Rastopiti 1 kg AEGIS CLAY-a u jednom litru vode kako biste dobili smešu u koju treba potopiti koren biljke. Potopiti koren biljke u smešu i nastaviti sa sadnjom. Koliina primene: 4 kg AEGIS CLAY-a je dovoljno za spravljanje smeše koja obezbeuje adekvatno nanošenje preparata na 500-600 biljaka.
SASTAV
SASTAV
Mikorizne gljive (Glomus spp.) 1400 spora/g Glomus intraradices 700 spora/g Glomus mosseae 700 spora/g Organska materija 20% pH 7.0 Formulacija Prašak Granulacija < 120 mikrona
Mikorizne gljive (Glomus spp.) 50 spora/g Glomus intraradices 25 spora/g Glomus mosseae 25 spora/g Organska materija 60% pH 7.0 Formulacija Prah Granulacija < 1 mm
29
Mikoriza i Trihoderma za biološko tretiranje semena Italpolina je u svom proizvodnom progra- mu uvrstila biološki stimulans za tretman semena. On sadri razliite mikroorganizme (Glomus app, Glomus mosseae, Trichoderma atroviride) u kombinaciji sa biološki aktiv- nim organskim biljnim aminokiselinama i peptidima.
Takoe sadri odabrane biološke stimula- tore kao što su: • Biostimulatori rasta, • Antistres regulatori, Poveava prirodnu otpornost semena na biljne patogene (npr. Septoria nodorum, Tilletia foetida, Helminthosporium spp., itd.)
Upotreba bioloških inokuluma za dezinfek- ciju semena preporuuje se u organskoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Zato Italpolina preporuuje biološki tretman semena inokulumima za uspešnu zaštitu i stimulaciju semenskog materijala.
PREDNOSTI • Ran, brz i zdrav razvoj biljke. • Podstie rast korenovog sistema. • Bolje usvajanje hraniva (npr. fosfora). • Tolerantnost na abiotike faktore (sa- linitet, suša, neodgovarajua pH vred- nost zemljišta).
• Visoka koncentracija mikroorganiza- ma.
• Lako nanošenje. • Prisustvo prirodnih aditiva koji utiu na brz razvoj korisnih mikroorganiza- ma u zemljištu.
• Ne stvara prašinu prilikom nanošenja na semenski materijal.
• Dozvoljen je u organskoj proizvodnji. • Mikroorganizmi nisu genetski modifi- kovani.
• Bezbedan za insekte
BIOLOŠKO TRETIRANJE SEMENA
BIOLOŠKI INOKULANT SEMENA
COVERON je inovativni biostimulator za treti- ranje semena koji sadri posebno odabrane mikroorganizme koji su zaštieni i paten- tirani. To je prva komercijalna formulacija mikorize za tretman semena, koja u sebi sadri Glomus mosseae, Glomus intraradices i Trichoderma atroviride. Ovakav inokulant koji u sebi sadri sve tri gljivice specijalno je napravljen za tretman semenskog materijala razliitih biljnih kultura.
COVERON kao takav predstavlja veoma efikasan i jeftin preparat za tretman semenskog materijala. Kombinacija razliitih gljiva u preparatu COVERON pozitivno utie na više naina: sti- mulacija korena, poveana otpornost useva na biotike i abiotike inioce (fitopatogene gljive, suša, zaslanjenost zemljišta,višak vode....) i poveava usvajanje hranljivih elemenata (posebno fosfora).
DEJSTVO I PREDNOSTI • Poveava prinose i kvalitet ploda • Ujednaen rast biljke i razvijenost korena • Poveana otpornost biljke na fitopatogene u zemljištu (Ophiobulus spp., Cercosporella, Sepotris spp. ...) • Bolja iskorišenost ubriva • Vea otpornost na vodni stres i salinitet • Poboljšava plodnost i vitalnost zemljišta • Bezbedan za ljude i insekte
UPOTREBA I DOZA PRIMENE COVERON se koristi za tretiranje semena svih poljoprivrednih kultura. Doze za pšenicu i jeam: za 100 kg semena koristi se od 50 do 150 gr COVERONA rastvo- renog u 800 ml vode. Doza sa seme povra: za 1 kg semena koristi se 25 - 40 gr COVERONA u 0,5 l vode.
UPOZORENJE uvati na hladnom i suvom mestu Drati van domašaja suneve svetlosti i iz- begavati visoke temperature. COVERON je kompatibilan sa veinom fitosa- nitarnih preparata. Odreeni fungicidi i fosforna ubriva mogu usporiti razvoj inokuluma. COVERON je kompatibilan sa insekticidima.
31
COVERON
32
- Biostimulatori su posebne formulacije jedinjenja, tj. substanci i mikroorganizama koji se nanose na biljke ili zemljište da poboljšaju energiju porasta biljke, prinos, kvalitet i toleranciju na abiotike stresove.
- Aminokiseline su organska jedinjenja i predstavljaju osnov svakog biološkog molekula. Sadre amino grupu (-NH2) i karboksilnu grupu (-COOH). U sastav aminokiselina ulaze elementi: C, H, N i O. Aminokiseline izgrauju proteine i uestvuju u metabolikim pro- cesima i ine 20% svih organskih molekula koji izgrauju elije, tkiva i organe.
- Peptidi su organski molekuli formirani od aminokiselina (od 2 do 50) vezanih peptid- nim vezama. Od suštinskog su znaaja kao obrazac za formiranje proteina jer imaju istu hemijsku strukturu kao i proteini ali su manje duine.
- RHPP (Root Hair Promoting Peptide) - Peptidi stimulatori rasta korenovih dlaica su posebna jedinjenja, izolovana od strane Italpolline, namenjena razvoju i razmnoavanju elija i formiranju i ubrzanom rastu korenovih dlaica.
- Glukonska kiselina je prirodna kiselina (C6H12O7), koja poseduje veliku sposobnost stvaranja sloenih jedinjenja sa drugim elementima. Garantuje odlinu sposobnost pren- osa bitnih elemenata i donosi brojne prednosti: stabilnost vezivanja korisnih elemenata u širokom pH opsegu (od 2-9 pH). Glukonska kiselina ima energetsku i biostimulativnu ulogu tako što nakon završi svoju ulogu kao nosa elemenata, postaje vaan izvor ener- gije pošto postaje deo biohemijskog ciklusa pentoza-fosfata, koji predstavlja osnovu ivotnog ciklusa svake biljke.
- Folna kiselina ili vitamin B9, je jedan od vitamina B kompleksa. Drugo ime ove kiseline je pteroilglutaminska kiselina. Prvi put je izolovana iz listova zelenog povra - spanaa i blitve, po emu je i dobila ime folium-list. Folna kiselina je vana za sintezu DNK, pa tako i za funkcionisanje svake elije u organizmu.
- Tioli (Thiols) su organski molekuli odgovorni za mnoge aromatine nijanse vina. Prisutni su u širi ne kao takvi ve u obliku jedinjenja koja se u procesu fermentacije (zahvaljujui aktivnosti kvasaca) pretvaraju u odgovarajui aromatian tiol. Tioli imaju vanu ulogu u poboljšanju arome vina.
- Helati su hemijska jedinjenja koja formiraju rastvorne, kompleksne molekule sa poje- dinim metalnim jonima. Helati gvoa nastaju vezivanjem organskih reagenasa za atom gvoa (Fe) stvarajui vrlo stabilan kompleks koji obezbeuje veu dostupnost i bolju rastvorljivost gvoa.
33
What we knows – Italpollina - VEGETARIAN FRIENDLY ili „Prijateljski naklonjeni bljkama“ je kampanja koju je Italpollina pokrenula sa namerom da ukae na brojne etike i moralne probleme u vezi proizvodnje ubriva, insistirajui istovremeno na proizvodnji ubriva baziranih na biljnim sirovinama i garantujui potrošaima da se ni jedan ivotinjski otpadni materijal ili genetski modifi- kovani organizam ne koriste u toku ciklusa proizvodnje.
- LISIVEG je eksluzivni tehnološki proces ITALPOLLINE i do danas jedina sertifikovana tehnologijakojom se kroz enzimsku hidrolizu biljnih sirovina stvaraju formulacije bogate slobodnim aminokiselinama.
- ISI SYSTEM je inovativni proizvodni sistem, razvijen je od strane Italpollininog istraiva- kog centra, za aktiviranje mehanizma biljne zaštite protiv klimatskih i abiotskih stresova (suša, visoke ili niske temperature, prekomerna zasoljenost, itd.).
- HUMO-3G je novi i jedinstveni sistem razvijen od strane Italpolline, koji ini kompleks huminskih i organskih jedinjenja koji stimulišu biljni rast i poboljšavaju zdravstveno stanje zemljišta jer sadri polifenole koji podstiu razvoj mikroorgani-zama istovremeno redukujui broj patogena u zemljištu.
- ECOCERT je organska sertifikaciona organizacija, osnovana u Francuskoj 1991. god. danas sa sedištem u Evropi ali inspekcijski nadzor i sertifikaciju provodi u više od 80 zemalja, što je ini jednom od najveih organskih sertifikacionih organizacija u svetu.
- OMRI, Organic Materials Review Institute – je ameriki nezavsni isnstitut koji sertifikuje proizvode u organskoj proizvodnji i odreuje mogunost njihove upotrebe prema strogim standardima zasnovanim na kontinuiranom istraivanju i brojnim analizama
- EBIC, European Biostimulant Industry Council, asocijacija koja promoviše doprinos biljnih biostimulatora tako da poljoprivreda bude više odriva i elastinija i na taj nain stimuliše rast i razvoj Evropske Industrije Biostimulatora.
- ARES, agricoltura responsabile etica sostenibile, je program korporativne odgovornosti za sopstveni posao koji je stvorila Italpollina kao inicijativu za usklaivanje svih tehno- loških procesa sa samonametnutim etikim pravilima.
34
Proizvode iz Italpollina programa moete nabaviti u veini specijalizovanih prodavnica – poljoprivrednih apoteka i u veim agrocentrima širom zemlje. Blie informacije o mogunosti nabavke ovih proizvoda moete dobiti u sedištu firme „HOYA V.S.“ doo u Subotici, ili na telefone 024/557-030 i 062/557-030, kao i putem e-mail adrese: [email protected]
Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam se nalazi i naš agronomski tim
dipl. ing. Zoran Marii 063 51 37 16 [email protected]
dipl. ing. Boban Kosti 063 51 37 56 [email protected]
dipl. ing. Miloš Cvetkovi 063 51 37 12 [email protected]
dipl. ing. Dušan Karimanovi 060 51 37 220 [email protected]
dipl. ing. Bojan orevi 063 51 37 26 [email protected]
dipl. ing. Davor Staki 063 51 37 98 [email protected]
dipl. ing. Emil Vojni 063 51 37 22 [email protected]
Italpollina,
35
HOYA V.S. doo 24000 Subotica-Kelebija, Put Edvarda Kardelja 227/B Tel/fax: 024 557 030, 062 557 030 e-mail: [email protected] www.hoya-vs.com
http://www.facebook.com/hoyavs