of 3 /3
PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVA pšenicakukuruzsuncokretšećerna repasojauljana repica

PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVA

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PLAN PRIMENE AZOTNIH ĐUBRIVA

PLAN PRIMENE AZOTNIH UBRIVA pšenicakukuruzsuncokretšeerna repasojauljana repica
Plan ubrenja kukuruza
Plan ubrenja pšenice
Plan ubrenja suncokreta
ubriva se primenjuju u prvoj i drugoj prihrani u koliini od 200 - 300 kg/ha.
ubriva se primenjuju predsetveno i u toku vegatacije u koliini od 200 - 400 kg/ha.
N-Process je najnovije dostignue Roullier Group-e, u oblasti azotnih ubriva. N-Process predstavlja veoma sloenu strukturu, koja se sastoji od organo – kalcijumskog matriksa u kojem se nalaze mineralna hraniva i specijalni dodaci, koji utiu na transformaciju azota u biljkama i stimulaciju rada zemljišnih mikroorganizama. Nastao je kao rezultat više naunih pronalazaka i novog naina proizvodnje, koji je osmišljen specijalno za ovu svrhu.
Šta su Razlozi za PRimeNu N-PRocess ubRiva: • Spreavanje gubitaka azota ispiranjem • Poboljšanje usvajanja azota i drugih hraniva iz mineralnih
ubriva i zemljišta • Bolja transformacija usvojenog azota u biljkama
Zahvaljujui organo – kalcijumskom matriksu, azot se postepeno oslobaa u zemljišni rastvor. Postepeno oslobaanje azota, omoguava biljkama kontinuiranu ishranu tokom cele vegetacije a gubici se svode na minimum. Proces oslobaanja i transformacije azota odvija se u tri faze:
PRva Faza: Molekuli uree suviše su veliki da bi mogli da se oslobode iz matriksa u zemljište. Prvi korak transformacije
azota je ulazak molekula vode u organo – kalcijumski matriks i hidroliza uree u amonijani azot unutar matriksa.
DRuGa Faza: Postepeno oslobaanje molekula amonijanog azota kroz otvore organo-kalcijumskog matriksa i ulazak u zemljišni rastvor.
tRea Faza: Transformacija amonijanog azota u nitrani azotni oblik.
Poboljšanje transformacije azota unutar biljaka, ostvaruje se pomou specijalnih dodataka - prekursora enzimske aktivnosti biljaka. Pod dejstvom ovih specijalnih dodataka, ubrzava se prevoenje azota u aminokiseline, proteine i ostale organske materije koje u sebi sadre azot. Na ovaj nain poveava se sadraj suve materije u biljkama što je osnova za visok i stabilan prinos gajenih kultura, kao i dobro podnošenje stresnih faktora koji se javjaju tokom vegetacionog perioda.
N-Proces stimuliše i rad bakterija u zemljištu, koje su zaslune za transformaciju azota u oblike koji su biljkama lakopristupani.
MPPA kompleks, je patent odeljenja za istraivanje i razvoj Roullier Group-e. Predstavlja prirodni organski kompleks sa visokim sadrajem aktiviranih polifenolnih molekula razliitih molekulskih teina.
Šta su Razlozi za PRimeNu mPPa ubRiva: • Zaštita hraniva iz ubriva • Mobilizacija i zaštita hraniva iz zemljišta • Obezbeivanje lakopristupanih i zaštienih hraniva u
dugom vremenskom periodu
MPPA kompleks (European patent 945000107) omoguava zaštitu mineralnih hraniva posle rastvaranja ubriva u zemljištu. Takoe vezuje za sebe mineralna hraniva iz zemljišnog rastvora i na taj nain ih uva od blokade. Ono što je karakteristino za
MPPA kompleks je da podjednako dobro vezuje i štiti, kako makro i mezo, tako i mikroelemente. Hraniva vezana za MPPA kompleks, ostaju u zemljištu zaštiena od blokade do momenta kada korenov sistem biljaka doe do njih. Pod dejstvom korenskih izluevina, hraniva se oslobaaju veze sa MPPA molekulom i biljka ih usvaja. Posle raskidanja veze, MPPA molekuli ponovo za sebe vezuju hraniva koja se nalaze u zemljištu i prevode ih u lakopristupaan i zaštien oblik. Ovaj proces se konstantno ponavlja u zemljištu dok koren usvaja hranu. Vano je napomenuti da se MPPA kompleks, ne usvaja od strane biljaka i ima mogunost da u dugom vremenskom periodu, stalno iznova obezbeuje zaštiena i lakopristupana mineralna hraniva gajenim biljaka.
ubriva se primenjuju predsetveno i u toku vegatacije u koliini od 200 - 300 kg/ha.
Timac Agro Balkans d.o.o. • Temerinska 76 • 21000 Novi Sad, Srbija • Tel/fax: 021 47 27 020
www.timacagro.com • www.timacagro.rs • www.roullier.com Timac Agro Balkans
Plan ubrenja soje
Plan ubrenja šeerne repe
ubriva se primenjuju predsetveno i u toku vegatacije u koliini od 150 - 250 kg/ha.
ubriva se primenjuju predsetveno i u toku vegatacije u koliini od 250 - 350 kg/ha.
st R
u
N a
sl u
b a
Navedeni planovi ubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o koliinama, nainu i vremenu primene ubriva, molimo Vas da se obratite strunoj slubi Timac Agro Balkans.
Plan ubrenja uljane repice
ubriva se primenjuju u prvoj i drugoj prihrani u koliini od 200 - 350 kg/ha. stRuNa sluba
Severna Baka 064 6420 689
Severna Baka i Severni Banat 064 6427 384
Zapadna Baka 064 6420 691
Juna Baka 064 6420 699 064 6427 381
Srem 064 6423 753 064 6423 759
Juni Srem i Istona Mava 064 6427 372
Mava 064 6423 761
Zapadna Srbija 064 6420 701 064 6427 377
Stig 064 6427 383
Juna Srbija 064 6423 755 064 6427 378
Bosna i Hercegovina – Republika Srpska +387 65 803 144