of 40/40

Katalog ryby 2017 - Bidfood.cz · Nejznámějšími farmovanými druhy ryb a mořských plodů jsou losos obecný, vlk mořský, pražma královská, kambala, krevety, ústřice či

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Katalog ryby 2017 - Bidfood.cz · Nejznámějšími farmovanými druhy ryb a mořských plodů jsou...

ObsahObsahvod ............................................................................................................................. ................. 37

Kuchask tipy ................................................................................................................. 89

Filetovn ......................................................................................................................... 1011

Mosk rybyLosos ........................................................................................................................ ................1415

Prama krlovsk ..................................................................................................................16

Vlk mosk .......................................................................................................................... .............16

Smuha ........................................................................................................................ .......................17

Parmice ...................................................................................................................... ......................17

as mosk .......................................................................................................................... .........17

tikozubec, Treskovnk .....................................................................................................18

Treska ....................................................................................................................... .........................19

Kambala ...................................................................................................................... ..................20

Halibut ...................................................................................................................... ........................20

Jazyk mosk .......................................................................................................................... .......21

Plats ....................................................................................................................... ...........................21

Okounk ...................................................................................................................... .....................22

Tuk ........................................................................................................................... .......................22

Meoun .......................................................................................................................... ................23

Marln indopacifi ck ..........................................................................................................23

Ostroun obecn ............................................................................................................... ....23

ralok, Rejnok ...........................................................................................................................23

hoovec ......................................................................................................................... .............23

Makrela ...................................................................................................................... .....................24

Sardinky ..................................................................................................................... ......................24

Anoviky ........................................................................................................................... ..........24

Grundle ...................................................................................................................... .....................24

Ryba Svatho Petra .........................................................................................................25

Kanic ........................................................................................................................ ..........................25

Barracuda .................................................................................................................... ...............25

Ropunice .................................................................................................................... ................25

Chapal rud .................................................................................................................... .......25

Parrotfi sh .......................................................................................................................... ...............25

ttnk ....................................................................................................................... ............................26

Mahi mahi .................................................................................................................... .................26

Butterfi sh .......................................................................................................................... ...............26

Sladkovodn rybyPstruh ....................................................................................................................... ...........................27

Siven americk .........................................................................................................................27

Kapr ......................................................................................................................... ...........................27

tika ........................................................................................................................ .............................27

Candt ....................................................................................................................... ....................28

Sumec ........................................................................................................................ .......................28

Ln .......................................................................................................................... ................................28

Amur ......................................................................................................................... ...........................28

Jeseter ...................................................................................................................... .........................28

ho ............................................................................................................................. ........................28

Okoun ........................................................................................................................ .......................29

Pangas ....................................................................................................................... .....................29

Tilpie ...................................................................................................................... .........................29

Sumeek ........................................................................................................................... ..............29

KoriKrevety ...................................................................................................................... .............3031

Humi ............................................................................................................................ .......................32

Krabi ........................................................................................................................ ...........................32

Raci ......................................................................................................................... ............................32

MkkiSlvky ....................................................................................................................... ..........................33

Hebenatky Mule Svatho Jakuba .............................................................33

Vongole, Clams ......................................................................................................................34

stice .......................................................................................................................... .....................34

HlavonociChobotnice ................................................................................................................... ............35

Kalamry ...................................................................................................................... ..................35

Spie ........................................................................................................................ .........................35

Ostatn specialitySurimi, Krevety Torpda, Mosk koktejl, neci, Hlemdi,

ab stehnka ................................................................................................................ ..........36

Uzen ryby a kavirUzen ryby a kavir .......................................................................................................... 37

Ryb vrobky obalovanRyb vrobky obalovan .............................................................................................38

slo poloky Nzev poloky Objednacjednotka

Specifi kace poloky /vha fi letu, porce

apod./

Piktogram /chlazen, zmrazen,

such/

chlazen zbo

zmrazen zbo

such zbo

Vysvtlivkyk jednotlivm

sortimentnm

polokm v tabulce

Oznaen typu uchovn zbo:191010 Losos obecn Norsko kuchan 1 x 1 ks 23 kg

2

Bidfood Czech Republic pat k nejvtm a nejstabilnjm dovozcm, zpracovatelm a prodejcm

erstvch a zmrazench ryb v esk republice. V modern provozovn v Kralupech nad Vltavou,

kter spluje vysok hygienick a skladovac standardy (jsme driteli certifi kt BRC, IFS, HACCP),

pro Vs pipravujeme a zpracovvme erstv i zmrazen ryby v poadovanch specifi kacch

a distribuujeme je pmo k Vm, zkaznkm.

Dodavatel erstvchDodavatel erstvcha kvalitnch zmrazench ryba kvalitnch zmrazench ryb

Ryby a jejich vznam pro lovkaRyby a jejich vznam pro lovkaMaso z moskch ryb je pro lovka dleitm zdrojem mnoha vitamn a minerlnch ltek, kter kladn ovlivuj nae zdrav.

Obsahuje velk mnostv protein, esenciln ryb oleje, vitamny A, B, D, vpnk a je nejdleitjm zdrojem prodnho

jdu, kter je nezbytn pro sprvnou funkci nervov soustavy. Nejcennjm prvkem rybho masa jsou vak Omega 3

nenasycen kyseliny, kter psob preventivn proti onemocnn srdce a krevnho obhu, pozitivn ovlivuj ltkovou

vmnu v organismu, sniuj hladinu cholesterolu a u dt napomhaj pi rozvoji mozkovch funkc.

Dostupnost ryb na trhuDostupnost ryb na trhuRyby byly ji od dvnch dob oblbenou a levnou potravou. Dvodem byla jejich snadn dostupnost, a proto se vdy

konzumovaly ve velkm mnostv. Tato situace se s rozvojem spolenosti a civilizace zaala asem mnit. S rostouc poptvkou

se mnostv ryb zmenuje. Proto lze dnes mosk ryby ve vtm mnostv lovit pouze daleko od moskho pobe.

FarmovnFarmovnVyloven nkterch voln ijcch jedinc nebo velk obtnost pi loven ryb zapinilo situaci, kdy poptvka pevyuje nabdku. Pro

uspokojen vech poadavk bylo proto teba zat ryby farmovat. Nejznmjmi farmovanmi druhy ryb a moskch plod jsou

losos obecn, vlk mosk, prama krlovsk, kambala, krevety, stice i slvka jedl.

Chov ryb a seafoodu je kontrolovan proces od narozen jedince a po dosplou rybu a zajiuje udritelnost dodvek

moskch ryb na trh. Chov na farmch je pod neustlm veterinrnm dohledem a ivoichm jsou zde zajitny optimln ivotn

podmnky a pravideln psun kvalitn potravy.

3

4

erstv rybyerstv rybyNkup erstvch rybNkup erstvch rybPro dodren nejvy mon rovn kvality a erstvosti nakupujeme ryby pmo od vrobc i na rybch aukcch dle objednvek

naich zkaznk. Po vyloven z moe jsou ryby ihned zpracovny a letecky nebo kamionovou dopravou dopravovny pmo do

provozu Bidfood Czech Republic v Kralupech nad Vltavou z nkolika logistickch center v Evrop (Pa Rungis, Frankfurt nad Mohanem,

dnsk Padborg).

Skladovn a distribuceSkladovn a distribuceV Bidfood Kralupy disponujeme modern balrnou, ve kter po pjezdu zsilky

vykolen zamstnanci oddlen kvality nejprve zkontroluj teplotu a stav zbo.

Podle jednotlivch objednvek pak zbo pipravuj pro expedici k zkaznkm.

erstv ryby jsou ped distribuc zabaleny do polystyrenovch krabic

s dostatenm mnostvm ledu. Tm jsou zarueny optimln skladovac

i hygienick podmnky pepravy. erstv ryby jsou dopravovny nkladnmi

auty se speciln chladc pepkou (stl teplota 02 C), aby

byly zachovny podmnky teplotnho etzce a zbo bylo dorueno

zkaznkovi v nejvy mon kvalit.

Cel rybyLosos obecn Prama krlovskMakrela velkVlk mosk as moskKambala velkPstruh duhovPstruh lososovit rovomas Ryba Sv. Petra

FiletyPstruh lososovit rovomas Losos obecn Aljask treska Treska obecn Treska tmavHalibut grnsk Okoun nilsk TukMeounCandtTilpie PangasiusSumeek africk

Dary moe Krevety cel nevyloupan, pedvaenKrevety pedvaen vyloupan v nlevuRa ocsky pedvaen v nlevu Kalamry celChapadla z kalamrHebenatka Sv. JakubaHumr Vongole stice Slvky

Druhy erstvch ryb a dar moe k dispozici skladem (pouze nkter specifikace)

Vyberte si erstv ryby, fi lety a mosk speciality!

erstv ryby a seznn potraviny si mete vybrat pmo ze specilnch aut Fresh Fish Service. Po telefonick domluv pijedeme zdarma k Va provozovn. Jedinen sluba pokrv stle vce mst esk republiky. Zkaznci oceuj monost prohldnout si zbo a profesionln osobn pstup. KONTAKTUJTE SVHO PRODEJCE! VCE INFORMAC NALEZNETE NA POSLEDN STRAN KATALOGU.

5

Ryby SpecilRyby SpecilSpeciln objednvka Speciln objednvka Druhy ryb, kter nedrme skladem, nakupujeme dle specilnch poadavk (objednvek) zkaznk tak, abychom zajistili jejich

nejvy monou kvalitu a erstvost, a to na rybch aukcch. Dky rychl distribuci dovme ryby krtce po vyloven a pprav pmo na

msto uren. Speciln lze objednat napklad nsledujc druhy ryb a moskch plod: Ropunice, cel Meoun, cel Tuk lutoploutv,

exotick ryby ze Sr Lanky (Red snapper, Parrot fi sh, Mahi Mahi, Barracuda, Kanic...), Halibut atlantick, Rejnok i Jeseter sibisk...

iv zbo iv zbo Dky modernmu vybaven meme nabdnout naim zkaznkm i zbo v ivm stavu nap. humr kanadsk i humr evropsk.

Humi se po leteckm pevozu a veterinrn kontrole v naich akvrich se speciln upravenou vodou vyist. Zkaznk tak od ns dostv

pouze kvalitn a zdrav jedince.

Rozmrazovan zbo Rozmrazovan zbo U nkterch druh ryb, kter nelze zajistit v erstvm stavu, nabzme poloky rozmrazovan. zen proces rozmrazovn probh pi stl

teplot 04 C za veterinrnho dohledu a pod stlou kontrolou naich odborn vykolench pracovnk. Pedevm u ryb, kter jsou

zamrazen ji na moi (tzv. seafrozen - napklad Aljask treska svkov nebo Cod fi let) se jedn o prvotdn produkt, kter je po etrnm

rozmrazen v naprosto srovnateln kvalit jako erstv fi lety.

Gastrostudio Bidfood Gastrostudio Bidfood a zvyovn odbornostia zvyovn odbornostiAbychom byli schopni naim zkaznkm poskytnout nejkvalitnj mon

sluby a informace, absolvuj nai obchodn zstupci pravideln odborn

kolen s tmatikou erstvch ryb a Seafoodu. Zrove si mohou sv

znalosti ovit na praktickch ukzkch i kurzech v naem Gastrostudiu.

Vysok odbornost a kvalifi kovanost jsou pro ns jednm

z nejdleitjch kritri pro spnou spoluprci s Vmi, zkaznky.

6

Zmrazen rybyZmrazen rybyNkter druhy ryb nelze v podmnkch esk republiky

zajistit v erstvm stavu. Dvodem je pli velk vzdlenost

pi lovu na otevenm moi a doba nutn k nvratu nebo

nemonost zskat erstv ryby v dostatenm mnostv dky

dopravnm vzdlenostem (nap. Aljask treska). Proto se ryby

zpracovvaj pmo na moi a ihned se zamrazuj. Jedn

se pedevm o druhy ryb s urenou krtkou dobou pro

lov lovnou seznou.

SeafrozenSeafrozena doublefrozena doublefrozenNejkvalitnj zpsob zpracovn je tzv. seafrozen ryba je

vylovena z moe, ihned zpracovna a jet na lodi zamrazena. Vrobky oznaen seafrozen neobsahuj dn pdavn ltky ani

nadbyten mnostv vody.

Kvalitativn nim zpracovnm ryb je tzv. doublefrozen (dvojit zmrazen), kdy jsou ryby po vyloven z moe zmrazeny, po

doprav do pstavu (zpracovatelskho zvodu) znovu

rozmrazeny, zpracovny (vtinou vroba fi let i fi let v blocch),

a pot opt zmrazeny.

Glazovn Glazovn Nkter zmrazen ryby jsou po zpracovn glazovny tzn. opateny

tenkou ochrannou vrstvou vody do 10 % objemu ryby, aby si ryb maso

pi zmrazovn zachovalo svoji pirozenou kvalitu. U seafoodu je bn

glazura 20 %. V ppad vy ochrann glazury se tato vrstva u ned

oznait za ochrannou, ale dvodem je zlevnn ceny za rybu na kor jej

kvality. Vjimkou, bohuel, nejsou ani 30% glazury, kde jsou navc ptomny

i pdatn ltky, kter pi tomto mnostv mohou vytvoit a 50 % objemu

ryby. Tyto postupy jsou ve fi rm Bidfood pi zpracovn ryb psn zakzny. Bidfood velmi peliv kontroluje tak sv dodavatele, aby

takovto postup pi zpracovn ryb nebyl pouvn.

Objednvky a distribuce ZMRAZENCH ryb

Zmrazen ryby lze objednat, stejn jako ostatn zmrazen zbo, jakkoliv den, a ji pmo pes obchodnho

zstupce, zkaznick centrum i e-shop mujBidfood.cz. Dky siln logistice jsme schopni doruit do 24 hodin

po objednvce zbo na kterkoliv msto v esk republice,

a to prostednictvm jednoho z 240 distribunch aut.

7

Stty a zem odkud Vm dovme:Stty a zem odkud Vm dovme:erstv rybyerstv ryby

zmrazen rybyzmrazen ryby

esk republika, Dnsko, Francie, Holandsko, Chile, Chorvatsko, Indonsie, Itlie, Kanada, Maledivy, Norsko, Nov Zland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Sr Lanka,

panlsko, vdsko, Tanznie, ecko, Peru

Argentina, Banglad, na, Indie, Irsko, Island, Kanada, Kazachstn, Nambie, Rusko, ecko, panlsko, Tanznie, Turecko, USA, Aljaka, Vietnam

8

Marek Svoboda, Executive Chef Bidfood,

Akreditovan lektor a komisa WACS (Svtov asociace kuchaskch spolk)

Kuchask tipy Kuchask tipy Marka SvobodyMarka Svobody

PorovnPouv se i nzev thnut. Velmi etrn prava ryb pi teplot 6585 C. Porujeme napklad ve vn nebo vvaru. Pi porovn ryb v celku pouvme erstv bylinky.

Vaen v peTuto metodu nm dnes ulehuj modern technologie, kde si meme volit teplotu pry. V pe vame s tlakem, bez tlaku, s mokrou a suchou prou, ve vakuu Sous-vide.

DuenVe, co dusme, zalijeme zhruba do 1/4 a 1/3 vvarem (fondem) a dusme zakryt. Pi duen ryb se v pnvi nech zesklovatt Matignon (krjen koenov zelenina), pak se pid ryba, kter se podlije rybm vvarem a blm vnem maximln do 1/3 vky.

GrilovnPi grilovn ryby musme dbt na pimen stupe teploty. m vt je kus ryby uren ke grilovn, tm krat a intenzivnj je doba potenho opeen. Po uzaven pr se teplota sn, aby mohla proniknout i doprosted ryby.

9

Pejeme Vm i Vaim zkaznkm dobrou chu!

Rychl opkn na pnviVhodn prava pro ryby a zejmna mosk plody, kter maj jemn vlkna a kehkou strukturu. Opkme na malm mnostv tuku, na pnvi, v rendlku nebo speciln desce (griddle).

FritovnK fritovn pouvme kvalitn tuky a oleje s vysokm bodem tvorby dmu.

Do tuku vkldme mal mnostv dobe osuen ryby i moskch plod.

Teplota fritovn je 160180 C.

Obalen potraviny v mouce nebo strouhance, je nutn ped vloenm do olejov lzn dobe oklepat.

Po usmaen nechme smaen pokrmy vdy dobe okapat na savm pape. Nikdy nezakrvme!

Zapkn - gratinovnProbh v ohnivzdornch ndobch s dalmi ingrediencemi.

Nejbnj teplota zapkn je kolem 170195 C.

prava krevet - u krevet je vdy dleit doba tepeln pravy Mus bt rychl a krevety se nesm dlouho opkat, grilovat nebo smait. Pokud neohldme as ppravy tak je maso tuh a trupelnat.

Pokud jsou krevety syrov tak jsou po tepeln prav oranov.

U celch nevaench krevet odstraujeme stvko za pomoc prtka nebo piky noe.

PeenPi peen psobme na potravinu suchm horkm vzduchem. Nepouvme dnou tekutinu ani tuk (s vjimkou pomazn plechu, aby se potravina nepipekla). Jak peeme?

V tradin troub s plechem nebo mkou, v keramickch, sklennch nebo kovovch formch.

V horkovzdun troub.

V konvektomatu.

10

8. Vyfi letovan ryba

FiletovnFiletovnmoskhomoskhovlkavlka

1. Naznut od itnho otvoru

Ryby se upinami je nutno ped vykuchnm okrbat. Zbavovn upin provdme krabkou nebo tupou hranou noe, kterm rybu krbeme smrem od ocasu k hlav, to znamen proti upinm. Pot pomoc nek na ryby oddlme ploutve a polovinu ocasu.

Pi kuchn oblch ryb nazneme ki bicha piatm noem smrem odzadu dopedu. Tmto otvorem vyjmeme vnitnosti, odzneme je a dutinu bin rychle vyplchneme pod tekouc vodou. Ppadn zbytky krve uchycen u hbetnch kost uvolnme prsty.

4. Odstrann upin

7. Vytaen kost

2. Odstrann vnitnost

5. ez za hlavou

3. Zbaven ploutv

6. Filetovn

11

FiletovnFiletovnKambalyKambaly

1. Odstihnut ploutv

4. Odznut fi letu

7. Naznut fi letu spodn st

10. Odznut tvrtho fi letu

2. Naznut za hlavou

5. Odstrann vnitnost

8. Odznut fi letu spodn st

11. Vyfi letovan ryba

3. Naznut podl ptee vrchn st

6. Odznut druhho fi letu

9. Odznut fi letu spodn st

From the Ocean to the Plate

Skvele ryb masozamrazene prmo na mori

zpracovno pmo na lodibez pidan vody a aditivobsah rybho masa: 100 %oblast odlovu: Aljaka, USA

Vyzkousejte z naseho sortimentu:Porce file seafrozen ExclusiveAbsolutne bez kost!139035 50 x 100 g

Porce file seafrozen139005 50 x 150 g139016 50 x 100 g139022 40 x 120 g

14

filety s k bez kost720002 Losos norsk fi let vakuum 1 kt = 2 ks 2,53,0 kg

191067 Losos norsk fi let 1 x 1 ks 1,01,5 kg

191070 Losos norsk fi let bez upin 1 x 1 ks 1,01,5 kg

191068 Losos norsk fi let SUPER 1 x 1 ks 1,62,3 kg

191069 Losos skotsk fi let label rouge 1 x 1 ks 1,82,2 kg

191130 Losos fi let porce 1 x 1 kg 150250 g

167036 Losos norsk fi let 1 x cca 5 kg 1,11,5 kg

167045 Losos chilsk fi let 1 x 10 kg 0,91,3 kg

filety bez ke bez kost720003 Losos norsk fi let vakuum 1 kt = 2 ks 2,53,0 kg

191055 Losos norsk fi let 1 x 1 ks 1,01,5 kg

191058 Losos norsk fi let SUPER 1 x 1 ks 1,62,3 kg

191060 Losos norsk svkov 1 x 1 ks 0,91,3 kg

191099 Losos fi let porce 1 x 1 kg 150250 g

cel, kuchan191010 Losos obecn Norsko 1 x 1 ks 23 kg

191015 Losos obecn Norsko 1 x 1 ks 34 kg

191020 Losos obecn Norsko 1 x 1 ks 45 kg

191025 Losos obecn Norsko 1 x 1 ks 56 kg

191030 Losos obecn Norsko 1 x 1 ks 67 kg

191023 BOX Losos obecn Norsko 4/5 1 x 1 ks cca 22 kg

191011 BOX Losos obecn Norsko 5/6 1 x 1 ks cca 22 kg

191005 BOX Losos obecn Norsko 6/7 1 x 1 ks cca 19 kg

191033 BOX Losos obecn Kvitsoy 4/6 1 x 1 ks cca 12 kg

191002 Losos obecn Skotsko label rouge 1 x 1 ks 56 kg

Losos obecn Salmo salar (Salmon)

LososLosos obecn je dleitm zdrojem cel ady

vitamn a minerl. Je bohat na Omega 3 nenasycen mastn kyseliny, kter sniuj riziko vzniku kardiovaskulrnch

nemoc a sniuj obsah cholesterolu.

Losos obecn se spn zaal v Norsku farmovat v 70. letech 20. stolet a velice rychle se stal nejastji farmovanou rybou na svt.

Norsko jako nejvt distributor farmovanch losos je dky svmu uniktnmu pobe o celkov dlce 83 000 km s chladnmi a istmi

fjordy ideln prostedm pro ryb farmy. Vtina velkch norskch dodavatel je souasn i vlastnkem farem a m tak cel chovn

proces lososa pod kontrolou od vykulen pldku a po dosplou rybu trn velikosti.

Vte, e... jednotliv druhy lososa se rozdluj na Atlantick a Pacifick? Ten atlantick (Salmo Salar) doke v prod uskutenit svj tah do ek za rozmnoovnm i 3 x za ivot, ale pacifick druhy (Gorbua,

Nerka, Keta, avya) po rozmnoovn vdy hynou a do moe se pak vrac pouze jejich potomci.

15

steaky a medailonky191131 Losos norsk steak min. 15 ks 130160 g

191135 Losos norsk steak min. 15 ks 180220 g

191119 Losos kosti a hlavy na polvku 1 x 1 kg 1 kg

167048 Losos porce s k nestandard 1 x 5 kg cca 250 g

167043 Losos kousky (krban maso) 3 x 1 kg 3 kg

Losos gorbua Oncorhynchus gorbuscha (Pink salmon)

106215 Losos Gorbua cel ryba bez hlavy 1 x 10 kg cca 1 kg

167032 Losos porce 1 x 5 kg 110150 g

162005 MSC Losos fi let s k 20 x 500 g 200300 g

162004 Losos fi let s k 20 x 500 g 200300 g

Losos je zpotku svho chovnho cyklu chovn zhruba po dobu

10 msc ve sladk vod v kruhovch ndrch odpovdajcch jeho velikosti. Nsledn je nasazovn

do klec v norskch fjordech, kter mohou bt i 40 metr hlubok. Ryby tak zde maj dostatek prostoru na pohyb.

V moi losos strv dal cca 2 roky a celkem tak ryba doroste do vhy 34 kg za zhruba 3 roky.

16

Prama krlovsk Sparus aurata (Dorada, Orata, Sea bream)

191650 Prama krlovsk 1 x 1 ks 300400 g

191651 BOX Prama krlovsk 300/400 8-10 ks 3 kg

191652 Prama krlovsk 1 x 1 ks 400600 g

191653 BOX Prama krlovsk 400/600 10-15 ks 6 kg

191649 Prama krlovsk 1 x 1 ks 600800 g

191648 Prama krlovsk 1 x 1 ks 8001000 g

191644 Prama krlovsk kuchan 1 x 1 ks 270360 g

191656 Prama krlovsk fi let 1 x 1 kg 90120 g

Vlk mosk Dicentrarchus labrax (Branzino, Lubin, Sea bass)

191575 Vlk mosk 1 x 1 ks 300400 g

191566 BOX Vlk mosk 300/400 8-10 ks 3 kg

191572 Vlk mosk 1 x 1 ks 400600 g

191567 BOX Vlk mosk 400/600 10-15 ks 6 kg

191576 Vlk mosk 1 x 1 ks 600800 g

191578 Vlk mosk 1 x 1 ks 8001000 g

191573 Vlk mosk 1 x 1 ks 12 kg

191587 Vlk mosk kuchan 1 x 1 ks 250360 g

191666 Vlk mosk filet z 400/600 1 x 1 kg 90125 g

191663 Vlk mosk filet z 600/800 1 x 1 kg 130175 g

191664 Vlk mosk filet z 800/1000 1 x 2 ks 180220 g

106303 Vlk mosk filet 1 x 5 kg cca 150 g

Chorvatsk rybyVlk mosk a prama krlovsk jsou

nejastji farmovan ryby ve Stedozemnm moi a chovaj se od panlska a po Turecko. Bidfood dov

pramu krlovskou a moskho vlka z Chorvatska pedevm kvli rychl logistice, kter nm zajist rybu na sklad ji do 24 hodin po vyloven. Vlk i prama v Jaderskm moi doroste do velikosti

300400 g zhruba za 1824 msc. Jadersk moe je sice o nco chladnj ne Egejsk a ryby tak rostou dle, tohle vechno ale

m vliv na kvalitu svaloviny, kter je u chorvatskch ryb krsn pevn a mn tun ne u ryb farmovanch

v ecku nebo Turecku.

17

Parmice nachov Mullus barbatus (Red mullet, Triglia, Rouge barbet)

191599 Parmice nachov 1 x 3 kg 100300 g

Smuha krlovsk Argyrosomus regius (Ombrina, Meagre)

191429 Ombrina 1 x 6 kg 8001200 g

as moskLophius piscatorius (Monk fi sh)

191479 as mosk s hlavou 1 x 1 ks 1 kg a vce

191474 as mosk bez hlavy 1 x 6 kg 300500 g

191475 as mosk bez hlavy 1 x 1 ks 5001000 g

191480 as mosk bez hlavy 1 x 6 kg 12 kg

191476 as mosk bez hlavy 1 x 1 ks 24 kg

191477 as mosk bez hlavy 1 x 1 ks 4 a vce kg

191478 as mosk fi let 1 x 5 kg 100300 g

191484 as mosk fi let 1 x 5 kg 300500 g

188

tikozubec tichoocenskMerluccius productus

139016 Porce fil seafrozen 50 x 100 g 100 g

139022 Porce fil seafrozen 40 x 120 g 120 g

139005 Porce fil seafrozen 50 x 150 g 150 g

139035 Porce fil bez kost Exclusive 50 x 100 g 100 g

102122 Filety productus bez ke interleaved 1 x 6 kg 100 g

102123 Filety productus s k interleaved 1 x 6 kg 100 g

tikozubec argentinskMerluccius hubbsi

102315 Mosk tika Argentina filety 1 x 7 kg 80200 g

102311 Mosk tika Argentina filety 3 x 7 kg 80200 g

Treskovnk patagonskMacrorunos magellanicus

106991 Hoki filety s k 1 x 9 kg 80200 g

tikozubec obecnMerluccius merluccius (Hejk, Hake, Merlu)

191220 Mosk tika (hejk) 1 x 1 ks 23 kg

191226 Mosk tika (hejk) 1 x 1 ks 1/2 kg

tikozubec hlubokomosk (kapsk)Merluccius paradocxus (Capensis)

102325 Mosk tika kapsk filet s k interleaved 1 x 5 kg 100150 g

102326 Mosk tika kapsk filet bez ke interleaved 1 x 7 kg 100150 g

19

Treska obecnGadus morhua (Cod)

191368 Treska obecn s hlavou kuchan 1 x 1 ks 46 kg

191245Treska obecn SKREI bez hlavy kuchan

(sezna nor duben)1 x 1 ks 46 kg

191262 Treska obecn filet 1 x 1 kg 200400 g

191273 Treska obecn filet MEGA 1 x 5 kg 400900 g

191270 Treska obecn filety 1 kg+ 1 x 2 ks 1 kg a vce

191276 Treska svkov 1 x 5 kg 200 g a vce

106312 Treska svkov 1 x 4 kg cca 100 g

191277 COD filet s k 1 x 1 ks 0,61,2 kg

720020 COD filet s k vakuum 1 x cca 2 kg 0,61,2 kg

Treska tmav Pollachius virens (Saithe, Pollock)

191255 Treska tmav, bez hlavy 1 x 1 ks 23 kg

191264 Treska tmav filet 1 x 1 kg 100400 g

191267 Treska tmav filet MEGA 1 x 5 kg 600900 g

105117 Treska tmav filety interleaved 1 x 7,5 kg 400600 g

Aljask treska Theragra chalcogramma (Treska pestr)

102116 Aljask treska filety, interleaved 1 x 6 kg 60150 g

191257 Aljask treska svkov 1 x 1 kg 4070 g

TrePollac

Th

10

19

Vte, e... prav tresky obecn (Gadus morhua) lov pro Bidfood norsk lod v chladnch vodch Barentsova moe? Prodvme pouze tresky ze

zimnho vlovu, kdy jsou ryby ve sv nejlep kondici. Nai fileti filetuj ryby run, tyto vysok bl filety obsahuj minimum kost a COD je zrove tak jedna z nejmn tunch ryb. Ocasn st se skvle hod na tradin FISH&CHIPS,

zbyl vysok st filetu se potom d upravit na vechny zpsoby.

Treska obecnDivok populace tresky obecn je jednou

z nejlpe udrovanch populac voln lovench ryb na svt. Tresky obecn se bn vyskytuj okolo celho pobe Norska a tyto ryby zstvaj pobl fjord po cel svj ivot. Velk st divok

populace tresek ale ije tak na volnm moi ve vodch Barentsova moe, a za polrnm kruhem. Tyto tresky ve vku 47 let podnikaj vdy v lednu

a beznu fantastickou pou za rozmnoovnm a k pobe norskch Lofot. Migrujc tresky loven v tto dob se nazvaj SKREI,

co je v nortin nco jako poutnk.

19

19

10

19

72

Vte, e... pravnorsk lod v chladnch vodch

20

Halibut atlantickHippoglossus hippoglossus (White halibut)

191394 Halibut atlantick kuchan 1 x 1 ks 5 kg a vce

191425 Halibut atlantick fi lety 1 x 4 ks 1 kg a vce

Halibut grnsk Reinharndtius hippoglossoides

191426 Halibut grnsk fi let 1 x 1 kg 300600 g

Kambala velkPsetta maxima (Kamen, Turbot, Rombo)

191438 Kambala velk 1 x 1 ks 34 kg

191437 Kambala velk 1 x 1 ks 4 kg a vce

191413 Kambala velk (farmovan) 1 x 1 ks 8001000 g

191414 Kambala velk (farmovan) 1 x 1 ks 12 kg

191415 Kambala velk (farmovan) 1 x 1 ks 23 kg

HHip

1

1

H

KambalaKambala je velmi vyhledvanou rybou

pro svoj jemnou mslovou chu. Kambaly se voln lov v Atlantskm ocenu a nejsou vjimkou

ani ryby okolo 10 kg. Pro celoron dostupnost se ale i kambala zaala farmovat a to

pedevm ve panlsku a Portugalsku.

Vte, e... skelet Kambaly je vhodn na ppravu velmi kvalitnho rybho vvaru?

21

Jazyk mosk Solea solea (Dover sole)

191486 Jazyk mosk 1 x 1 ks 300400 g

191488 Jazyk mosk 1 x 5 kg 600 g a vce

Plats evropsk Pleunorectes platessa (Plaice)

191615 Plats evropsk 1 x 1 ks 300400 g

191614 Plats evropsk 1 x 5 kg 600 g a vce

191612 Plats filet bez ke 1 x 5 kg 80100 g

191620 Plats filet bez ke 1 x 5 kg 100-150 g

Plats bradavinat Platichtys fl esus (Plats zlat, dab)

106313 Plats zlat filety 1 x 5 kg 70100 g

PlatsPat mezi ploch ryby,

m 4 filety, bl velmi jemn maso a je oblben i dky

velmi pzniv cen.

Vte, e... Rybsk lod naeho dodavatele lovc tuka strv na moi pi lovu maximln jeden den, jedn se tedy o tvz. day boats, kter se co nejdve vrac se svm lovkem zptky na pevninu, kde dojde k okamitmu zpracovn. Zde se u vech ryb testuje kvalita masa speciln kovovou trubikou zvanou sashibo, kter vyzne krtk sek masa cca 10 cm za brami a dle barvy masa, mnost tuku a struktury svaloviny se ur nsledn kvalita ryby. Teplota v jde svaloviny po celou dobu zpracovn nesm peshnout 2 C a po zabalen filet do vakua a hygienickho papru nsleduje pevoz na letit a leteck transport do Evropy. Cel tento proces od samotnho uloven ryby po dodn k nm na sklad nepeshne 48 hodin.

22

Okounk moskSebastes marinus (Red fi sh)

191583 Okounk mosk 1 x 10 kg 700 g a vce

191580 Okounk mosk filet 1 x 3 kg cca 150 g a vce

Tuk lutoploutv Tunnus Albacares (Yellowfi n)

191291 Tuk cel 1 x 1 ks 2050 kg

191299 Tuk filet NATURAL A grade 1 x 1 kg 13 kg

191306 Tuk filet SASHIMI AA grade 1 x 1 kg 13 kg

191260 Tuk filet SUPER SASHIMI AAA grade 1 x 1 kg 23 kg

191335 Tuk lutoploutv rozmraovan 1 x 1 kg 23 kg

174081 Tuk filet 1 x 1 ks 25 kg

167240 Tuk steak vakuum 1 x 4 kg 140160 g

TukBidfood Czech Republic spolupracuje pouze

s dodavateli vlastnc znaku Friend of the Sea, tzn. s tmi, kte dodruj pravidla stanoven pro udriteln lov tuka.

Tuk lutoploutv tzv. Yellowfin tuna obv teplej zny Atlantickho a Tichho ocenu a dosahuje hmotnosti

a 200 kg. Bidfood Czech Republic dov tuka letecky pmo z Malediv i Sr Lanky.

Vte, e... ostroun m jen chrupavku, kterou lze velmi jednodue odstranit?

23

ralok Galeorhinus galeus (Shark)

191760 ralok kuchan 1 x 1 ks 4 kg a vce

Marln indopacifick Makaira mazara (Marlin)

191579 Marln indopacifi ck fi let 1 x 1 ks 2-3 kg

RejnokRaja spp

191360 Rejnok cel 1 x 1 ks 2 kg a vce

191366 Rejnok kdla s k 1 x 1 kg 300800 g

191362 Rejnok kdla bez ke 1 x 1 kg 300800 g

Ostroun obecn Squalus acanthias

167115 Ostroun ralok zdov partie 1 x 12,7 kg 400800 g

hoovec mosk Conger conger

191338 hoovec mosk kuchan 1 x 1 ks 13 kg

191336 hoovec mosk kuchan 1 x 1 ks 35 kg

191420 hoovec mosk fi let bez ke 1 x 3 kg 3001000 g

191337 hoovec mosk 1 x 1 ks 57 kg

Meoun Xiphias gladius (Swordfi sh, Pesce spada)

191450 Meoun cel 1 x 1 ks 1030 kg

191455 Meoun filet 1 x 1 ks 13 kg

102370 Meoun filet 1 x 1 ks 25 kg

102395 Meoun steak 1 x 5 kg 100200 g

24

Makrela Scomber scombrus

191190 Makrela mal 1 x 3 kg 200300 g

191193 Makrela velk 1 x 1 kg 300500 g

106116 Makrela kuchan blok 1 x 20 kg 300500 g

106117 Makrela kuchan blok 1 x 21 kg 300500 g

Sardinky Sardina pilchardus

191697 Sardinky 1 x 3 kg cca 40 ks/kg

AnovikyEngraulis encrasicholus (Sardel obecn, Anchovy)

191540 Anoviky 1 x 7 kg cca 200 ks/kg

Grundle Atherina boyeri (Sand smelt)

165022 Grundle mal 1 x 1 kg 59 cm/ks

Vte, e... Bidfood Czech republic nakupuje Rybu Sv. Petra, Ropunici a nkter dal exotick ryby na Novm Zlandu,

kde jsou ryby loven na ru a hek?

Vte, e... parrotfish se v tropickch moch iv okusovnm korl, kde hled drobn ivoichy?

25

Ropunice Scorpaena cardinalis (Scorpionfi sh, Scorfano, karpina)

191215 Ropunice 1 x 1 ks 0,52 kg

Kanic Cephalopholis spp. (Grouper)

191399 Kanic kuchan 1 x 5 kg 1-2 kg

Barracuda Sphyraena sphyraena

191436 Barracuda kuchan 1 x 5 kg 1-2 kg

Parrotfish Scarus (Ploskozubec, Papou ryba, Parrotfi sh)

191387 Parrotfish kuchan 1 x 5 kg 12 kg

Ryba Svatho Petra Zeus faber (Pilobich ostnit, John Dorry, Kova)

191710 Ryba Svatho Petra 1 x 1 ks 1 kg a vce

Chapal rud Lutjanus campechanus (Red Snapper)

191330 Chapal rud cel 1 x 5 kg 12 kg

Vte, e... mahi je voln loven ryba z tichho ocenu a filety jsou bez kost?

26

ttnk erven Trigla lucerna (Gurnard)

191577 ttnk erven 1 x 3 kg 200400 g

191613 ttnk erven 1 x 3 kg 5001000 g

Mahi mahi Coryphaena hippurus (Koryfna velk, Dolphinfi sh)

191445 Mahi Mahi cel ryba 1 x 5 kg 2,54 kg

102390 Mahi Mahi filety 1 x 5 kg 200500 g

Butterfish Lepidocybium fl avobrunneum (Mslov ryba, Oilfi sh)

191310 Mslov ryba filet 1 x 1 ks 27 kg

102350 Mslov ryba filet 1 x 1 ks 27 kg

Vte, e... pstruh lososovit je vylechtn pstruh duhov?

27

Siven americk Salvelinus fontinalis (Brook trout)

191700 Siven americk kuchan 1 x 1 ks 200300 g

191701 Siven americk filety s k 1 x 1 kg 7090 g

Kapr obecn Cyprinus carpio (Carp)

191339 Kapr cel kuchan 1 x 1 ks 13 kg

192004 Kapr plky 1 x 1 ks 5001000 g

120310 Kapr plky 1 x 5 kg 500 g a vce

192005 Kapr filet s k vakuum 1 x 1 kg 400600 g

192006 Kapr filet proezan kstky s k 1 x 1 ks 400600 g

192008 Kapr filet bez ke 1 x 1 ks 300500 g

tika obecn Esox lucius (Pike)

191721 tika cel nekuchan 1 x 10 kg 12 kg

191726 tika cel nekuchan 1 x 20 kg 24 kg

Pstruh duhov Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)

191671 Pstruh kuchan 1 x 1 ks 200350 g

120090 Pstruh kuchan 1 x 5 kg 200250 g

120092 Pstruh kuchan 1 x 5 kg 250300 g

191667 Pstruh filet bez ke 1 x 1 kg 6080 g

191669 Pstruh filet s k 1 x 1 kg 7090 g

167130 Pstruh filet s k 1 x 5 kg 100150 g

Pstruh lososovit rovomas Oncorhynchus mykiss (Salmon trout)

191400 Pstruh lososovit rovomas 1 x 1 ks 3-4 kg

191673 Pstruh lososovit rovomas 1 x 6 kg 12 kg

191411 Pstruh lososovit rovomas filety 1 x 3 kg 250500 g

191674 Pstruh lososovit rovomas fi lety z 3/4 1 x 1 kg 11,4 kg

167160 Pstruh lososovit rovomas fi let s k 1 x 5 kg 400600 g

v sezn podzimnch vlov v R (jenprosinec) lze objednvat po kusech a ryby jsou kuchan

PstruhPstruh duhov je pvodem severoamerick

druh, kter vak v esk republice zdomcnl a vyskytuje se zde voln v ekch a potocch. Samotn chov pstruha zaal v R ji koncem 19. stolet, nyn se zde chov v prtonch i recirkulanch systmech a do trn

velikosti okolo 300 g doroste za 1214 msc.

28

Candt obecn Stizostedion lucioperca (Pike perch, Zander)

191371 Candt cel nekuchan 1 x 10 kg 12 kg

191370 Candt cel nekuchan 1 x 20 kg 24 kg

191376 Candt filet s k 1 x 1 kg 300-500 g

122020 Candt filet s k 1 x 5 kg 300500 g

Sumec velk Silurus glanis (Catfi sh)

191703 Sumec cel kuchan 1 x 1 ks 25 kg

192066 Sumec fi let s k 1 x 1 kg 5001000 g

Ln obecn Tinca tinca (Tench)

192026 Ln obecn kuchan (podzimn sezna) 1 x 1 ks 400800 g

Amur bl Ctenopharyngodon idella (Grass carp)

192037 Amur kuchan (podzimn sezna) 1 x 1 ks 23 kg

Jeseter obecn Acipenser sturio (Sturgeon)

191410 Jeseter kuchan 1 x 1 ks 2-4 kg

ho n Anguilla anguilla (Aal, Ale)

191345 ho n (iv) 1 x 5 kg 8001000 g

Vte, e... drtiv vtina produkce okouna nilskho pochz z voln lovench ryb ve Viktoriin jezee, kter se nachz na pomez Tanzanie, Keni a Ugandy?

29

Okoun nilsk Lates niloticus (Nile perch)

192038 Okoun nilsk filet bez ke 1 x 1 kg 300500 g

122040 Okoun nilsk filet bez ke 1 x 6 kg 200500 g

Pangas dolnook Pangasius hypophthalmus

191287 Pangasius filet 1 x 1 kg 100135 g

106315 Pangasius filet 10 x 1 kg 120220 g

106327 Pangasius Five Oceans 10 x 1 kg 120220 g

Tilpie Oreochromis aureus

191531 Tilpie filet 1 x 1 kg 70125 g

122029 Tilpie filet 1 x 5 kg 70125 g

Sumeek africk Clarias gariepinus (Kekovec jihoafrick, African Catfi sh)

191831 Sumeek africk cel 1 x 3 kg 1,5 kg

191456 Sumeek africk filet 1 x 1 kg 200400 g

Vte, e... krevety po uvaen zervenaj dky ltce astaxanthin, kterou pirozen obsahuj?

30

Krevety cel syrovKrevety tyg Penaeus monodon (Black Tiger)

195343 Krevety tyg 16/20 1 x 1 kg 2228 ks/kg

175360 Krevety tyg 8/12 1 x 1 kg 812 ks/kg

175365 Krevety tyg 13/15 1 x 1 kg 1315 ks/kg

175375 Krevety tyg 16/20 1 x 1 kg 1620 ks/kg

175215 Krevety tyg 21/30 1 x 1 kg 2130 ks/kg

175361 BT Krevety tyg 6/8 1 x 800 g 68 ks/kg

Krevety ocasy nevyloupanKrevety tyg Penaeus monodon (Black Tiger)

175310 Krevety tyg 6/8 1 x 1 kg 1318 ks/kg

175315 Krevety tyg 8/12 1 x 1 kg 1726 ks/kg

175320 Krevety tyg 13/15 1 x 1 kg 2833 ks/kg

175325 Krevety tyg 16/20 1 x 1 kg 3544 ks/kg

Krevety cel nevyloupan pedvaen Krevety tyg Penaeus monodon (Black Tiger)

195007 Krevety tyg 10/20 1 x 2 kg 1020 ks/kg

Garnela tichoocenskPenaeus vannamei (Krevety vannamei, White shrimp)

195032 Krevety Vannamei 30/40 1 x 2 kg 3040 ks/kg

195001 Krevety Vannamei 30/50 1 x 2 kg 3050 ks/kg

195012 Krevety Vannamei 40/60 1 x 2 kg 4060 ks/kg

195003 Krevety Vannamei 80/100 1 x 1 kg 80100 ks/kg

Krevety ocasy vyloupan syrov Krevety tyg Penaeus monodon (Black Tiger)

175190 Krevety tyg 26/30 1 x 1 kg 5766 ks/kg

175191 Krevety tyg 16/20 xxx 35-44 ks/kg

KrevetyNejoblbenj mosk plody.

Existuje nepebern mnostv druh a velikost. Pochz bu z Jin Ameriky

nebo z Asie. Vhodn ke grilovn, vaen, peen, do salt

i koktejl.

Znaen velikost krevet:1. m vt poet krevet v balen, tm men kreveta

2. Cel krevety potme do kg, ocasy do libry

31

Garnely tichoocensk Penaeus vannamei (Krevety vannamei, White shrimp)

195025 Krevety Vannamei v nlevu MEDIUM 1 x 900 g 900 g

195035 Krevety Vannamei v nlevu GROS 1 x 900 g 900 g

Krevety teplovodn Solenocera spp

175110 Krevety teplovodn 100/200 lb 1 x 1 kg 220440 ks/kg

175111 Krevety koktejlov 300/500 lb 1 x 4 kg 6601100 ks/kg

Krevety erven ArgentinaPleoticus muelleri

175230 L1, vel. 10/20 ks/kg 1 x 2 kg 1020 ks/kg

Krevety vyloupan ocasy vaen

Krevety tyg Panaeus Vannamei (White Tiger)

175180 Krevety tyg ocasy 26/30 lb 1 x 1 kg 5566 ks/kg

175181 Krevety tyg ocasy 31/40 lb 1 x 1 kg 6888 ks/kg

32

Krab nmeck Cancer pagurus Linnaeus (Crab)

195133 Krab nmeck 1 x 6 kg 600 g a vce

Rak bahenn Astacus leptodactylus (Crayfi sh)

195271 Rak 10/20 1 x 5 kg 1020 ks/kg

195267 Rak 20/30 1 x 5 kg 2030 ks/kg

195285 Ra ocsky vyloupan pedvaen v nlevu 1 x 900 g 900 g

Krab obecn mal Carcinus maenas (Green Crab)

195122 Krab obecn mal 1 x 5 kg 5080 g

Humr seversk Nephrops norvegicus (Langustny, Scampi, Norway lobster)

195399 Humr seversk 4/7 1 x 3 kg 47 ks/kg

195394 Humr seversk 8/12 1 x 3 kg 812 ks/kg

195390 Humr seversk 11/15 1 x 3 kg 1115 ks/kg

195401 Humr seversk 16/20 1 x 3 kg 1620 ks/kg

Humr americkHomarus americanus (American Lobster)

195170 Humr americk Kanada 1 x 1 ks 400600 g

195171 Humr americk Kanada 1 x 1 ks 600800 g

195172 Humr americk Kanada 1 x 1 ks 9001200 g

195173 Humr americk Kanada 1 x 1 ks 1200 g a vce

Humr evropskHomarus gammarus (European lobster, Blue lobster)

195163 Humr evropsk Breta 1 x 1 ks 600800 g

195166 Humr evropsk Breta 1 x 1 ks 9001200 g

Doplky834207 Sada vidliek a klet na humra*nerez, 4 x vidlika, 1 x klet 1 x 1 ks

834208 Vidlika na humra nerez* 1 x 6 ks

Humi, krabi a raci

Vte, e... humr americk je letecky pepravovn z jedn z nejvznamnjch

oblast lovu Nov Skotsko v Kanad iv, a to za dobu cca 35 hodin? Nae spolenost

humry uchovv ve specilnch akvrich.

* zbo na objednvku, dodac lhta cca 1 tden

33

Slvka jedl Mytilus edulis Linnaeus (Bluemussels)

195231 Mule slvky cel Dnsko 1 x 1 kg 4060 ks/kg

195234 Mule slvky cel Dnsko juta 1 x 10 kg 4060 ks/kg

177115 Mule slvky cel pedvaen, vakuum 1 x 1 kg 5080 ks/kg

Doplky195295 Ulity z hebenatky 1 x 10 ks

Hebenatka japonsk Pecten yessoensis (Scallop)

195219 Hebenatka Japonskvyloupan 10/20 lb 1 x 1 kg 2244 ks/kg

174010 Hebenatka Japonskvyloupan 10/20 lb 1 x 1 kg 2244 ks/kg

Slvka stedomosk Mytilus galloprovincialis (Mediterranean mussel)

195239 Slvka stedomosk Itlie 1 x 5 kg 4060 ks/kg

Slvka novozlandsk Perna canaliculus Gmelins (New Zealand mussels)

177111 Mule slvky v 1/2 schrnce 1 x 800 g 3040 ks/kg

Slvka chilsk Mytilus chilensis (Chilean blue mussels)

178020 Mule slvky vyloupan, pedvaen 1 x 1 kg 200300 ks/kg

Vte, e... doba ppravy slvek je velmi krtk? Trv cca 2-3 minuty a pi

vaen se mus slvky otevt?Slvky, kter se neotevely, se nekonzumuj.

MuleVelmi oblben mosk plody. Rychl a jednoduch pprava na grilu i vaenm, mohou se

podvat i syrov.

34

stice velk Crassosterea gigas (Oyster)

195323 stice velk Francie 1 12, 24, 48, 96 cca 130 g/ks

195322 stice velk Francie 2 12, 24, 48, 96 cca 100 g/ks

195339 stice Tsarskaja 2 50 80100 g/ks

195338 stice Fines de claires Marennes Olron 2 24, 48, 96 cca 100 g/ks

195340 stice Fines de claires Marennes Olron 3 24, 48, 96 cca 90 g/ks

195318 stice speciales Gillardeau 2 48 cca 115 g/ks

stice jedl Ostrea edulis Linnaeus (Flat Oyster)

195321 stice jedl Belon 00 50 cca 100 g/ks

Chionka jedl Mercenaria mercenaria (Clams)

195423 Chionka stedn 1 x 3 kg 57 ks/kg

195421 Chionka mal 1 x 3 kg 78 ks/kg

Tapeska zdobn Ruditapes decussatus (Vongole verace)

195238 Tapeska Vongole verace 1 x 1 kg 100120 ks/kg

stice

Vte, e... stice nejlpe chutnaj od z do dubna? stice rostou 18-36 msc

a velikost je udvna slem. m vt slo, tm je stice men.

* zbo na objednvku, dodac lhta cca 1 tden

Doplky196955 N na stice plastov rukoje 1 x 1 ks

834205 N na stice Hendi* 1 x 1 ks

830256 N na stice 7 cm Dick* 1 x 1 ks

35

Chobotnice Octopus vulgaris (Octopus, Pulpo)

194092 Chobotnice 1 x 1 ks 23 kg

195011 Chobotnice 1 x 1 ks 3001000 g

176120 Chobotniky mal 1 x 1 kg 4060 ks/kg

176112 Chobotnice 1 x 1 ks 500800 g

176115 Chobotnice 1 x 1 ks 23 kg

176111 Chobotnice velk 1 x 1 ks 34 kg

KalamryLoligo (Olihe, Squid, Lignje, Calamaro)

194055 Kalamry cel 913 cm 1 x 1 kg cca 30 ks/kg

195045 Kalamry cel velk 2022 cm 1 x 1 kg cca 15 ks/kg

176005 Kalamry cel 913 cm cca 10 kg cca 10 kg

176050 Kalamry tuby U5 1 x 1 kg 45 ks/kg

176010 Kalamry krouky neobalovan 1 x 1 kg 1 kg

176020 Kalamry krouky obalovan 1 x 1 kg 1 kg

176001 Chapadla Kalmra Peru(dosidicus gigas) 1 x 10 kg 10 kg

176002 Kousky z chapadel Kalmra Peru, vaen 1 x 800 g 800 g

SpieSepia offi cinalis

194071 Spie cel 1 x 5 kg 5001000 g

Doplky193035 Spiov inkoust 1 x 10 ks 4 g/ks

834202 Tc na mosk plody nerez dvoupatrov*prmr tac je 30 a 40 cm 1 x 1 ks

* zbo na objednvku, dodac lhta cca 1 tden

36

Surimi172020 Krab tyinky 40 x 250 g 250 g

172045 Surimi maso vakuum 5 x 1 kg 1 kg

175520 Krab klepeta obalovan 1 x 1 kg 3035 g/ks

neci, hlemdi195280 Plovka vejcorod (Bigorneau) 1 x 5 kg 220 ks/kg

195195 Surmovka vlnit (Bulot) 1 x 3 kg 2530 ks/kg

178050 Hlemd maso 1 x 1 kg 180220 ks/kg

178069 Hlemdi Bourgogne 1 x 12 ks 96 g/ks

ab stehnka177020 ab stehnka 13/15 1 x 1 kg 2833 ks/kg

Mosk koktejl178011 Mosk koktejl NOWACO(chobotniky, kalamry, krevety, slvky) 4 x 1 kg 4 x 1 kg

194135 Mosk koktejl v nlevu 1 x 900 g 900 g

Krevety Torpda Panaeus vannamei

175101 Krevety torpda 26/30 1 x 1 kg 5766 ks

Ostatn speciality

Vte, e... hlemdi Bourgogne jsou zmrazen polotovar s jemnm bylinkovm

mslem, kter po oht neky skvle dochut?

Doplky834204 Klet na neky* 1 x 2 ks

834206 Vidlika na neky* 1 x 6 ks

834203 Tali s dlky na 6 nek nerez* 1 x 3 ks

* zbo na objednvku, dodac lhta cca 1 tden

37

Losos uzen - pltky191900 Losos uzen pltkovan Norsko 1 x 100 g 100 g

191954 Losos uzen pltkovan Norsko 1 x 500 g 500 g

191948 Losos uzen pltkovan Norsko 1 x 1 kg 1 kg

162050 Losos uzen pltkovan Norsko 10 x 100 g 100 g

162055 Losos uzen pltkovan Norsko 1 x 500 g 500 g

162045 Losos uzen pltkovan Norsko 1 x 1 kg 1 kg

191951 Losos marinovan Gravlax Skotsko 1 x 500 g 500 g

191910 Losos uzen pltkovan Nowaco 1 x 150 g 150 g

191930 Losos uzen pltkovan Nowaco exclusive 1 x 500 g 500 g

191945 Losos uzen pltkovan na ki Nowaco Exclusive cca 1300 g cca 1300 g

Kavir180120 Kavir erven NOWACO sklo 12 x 50 g 50 g

180122 Kavir ern NOWACO sklo 12 x 50 g 50 g

194012 Kavir z lososa sklo 1 x 100 g 100 g

194020 Kavir z lososa plech 1 x 500 g 500 g

Ostatn uzen ryby162130 Pstruh duhov uzen filet 10 x 125 g cca 100 g/ks

191855 Pstruh duhov uzen filet bez ke 1 x 1 kg 6080 g

191850 Pstruh duhov uzen filet s k 1 x 1 kg 7090 g

191350 ho sladkovodn uzen 1 x 1 ks 5001000 g

191441 Kapr uzen porce (podkovy) 1 x 1 kg cca 100 g/ks

742010 Makrela uzen balen ve vakuu 1 x 2,5 kg 2,5 kg

742011 Makrela uzen voln 1 x 2,5 kg 2,5 kg

742012 Makrelov filety uzen balenve vakuu 1 x 2,5 kg 2,5 kg

742013 Makrela uzen XXL voln 1 x 2,5 kg 2,5 kg

742024 Tolstolobik uzen porce 1 x 2,5 kg 2,5 kg

Losos uzen - kousky167059 Losos uzen 1 x 500 g 500 g

742030 Uzen lososov bka 1 x 2 kg 2 kg

Uzen rybyDky sv vrazn nezamniteln chuti

se u ns uzen ryby t stle vt oblib. Neobsahuj

konzervanty.

KavirJikry z rznch druh ryb.

Nejcennj jsou kaviry z jesetera. Velk oblib se t

kavir z lososa.

Vte, e... losos se ud studenm kouem? Ped uzenm se losos pokryje vrstvou soli a trochou cukru. Po urit dob se tato sms odstran a filety se nsledn vyud.

Vte, e... kavir nejlpe chutn s creme fraiche, vajkem a blinami (tenkmi palainkami)?

38

Porce, fil - obalovan138070 Obalovan fi l porce nemlet 50 x 150 g 150 g

Porce, fil - obalovan s npln166970 Obalovan treska s brokolic a srem 1 x 5 kg 150 g

166980 Obalovan treska s bylinkovou omkou 1 x 5 kg 150 g

138092 Obalovan losos s medem a hoic 45 x 110 g 110 g

138090 Obalovan porce se srem 45 x 110 g 110 g

Filety obalovan138086 Obalovan filety exclusive 40 x 150 g 150 g

138045 Filety nemlet 50 x 100 g 100 g

138060 Obalovan filety z pangasia 1 x 5 kg 130 g

166976 Obalovan porce z tresky obecn 1 x 5 kg 125 g

166967 Obalovan celozrnn porce z tresky 1 x 5 kg 113 g

166968 Fish&chips ryb porce obalovan 1 x 5 kg 142 g

Ostatn obalovan ryb vrobky138025 Ryb prsty VIKI nemlet 1 x 6 kg 30 g

167000 Nugety z lososa nemlet 1 x 5 kg 40 g

166966 Obalovan nugety z tresky 1 x 5 kg 20 g

38

0001670 Nugety z lososa nemlet 1 x 5 kg 40 g

96696616616699 Obalovan nugety z tresky 1 x 5 kg 20 g

Ryb vrobky

obalovan

erstv ryby si mete vybrat pmo ze specilnch aut Fresh Fish Service. Po telefonick domluv pijedeme zdarma k Va provozovn. Jedinen sluba pokrv stle vce mst esk republiky. Zkaznci oceuj monost prohldnout si zbo a profesionln osobn pstup.

Vtzslav LangTel: 734 808 [email protected]

Frantiek PokornTel: 737 219 [email protected]

Antonn MelkaTel: 737 219 [email protected]

Zdenk PokoraTel: 731 430 [email protected]

Roman PlekTel: 606 789 856roman.pl[email protected]

Libor JaneekTel: 606 789 [email protected]

Ren RychtaTel: 737 219 [email protected]

Radovan MekTel: 737 219 [email protected]

Pohodln si vyberte a objednejte!

erstv ryby

fi lety

mosk speciality

a dal erstv delikatesy

ERSTV RYBY A RYB VROBKY

Kontaktujte svho prodejce