Karcinom debelog crijeva

  • View
    554

  • Download
    39

Embed Size (px)

Text of Karcinom debelog crijeva

KOLOREKTALNI KARCINOM (rak debelog crijeva)

Kolorektalni karcinom : to je to? to?

Kolorektalni karcinom je tre i naj e e dijagnosticiran rak u mu karaca i ena. Broj smrtnih slu ajeva u svijetu godi nje iznosi 655.000. Ako je rano detektiran visoka je stopa izlje ivosti. Ovaj tip raka doga a se kada abnormalne stanice rastu u sluznicu debelog crijeva (kolona) ili rektum.

Rak debelog crijeva : Kako po injeKolorektalni karcinom esto po inje kao benigni polip to je izraslina na povr ini debelog crijeva. Ukoliko postoje nepravilosti u na inu na koji stanice izrastaju i popravljaju sluznicu debelog crijeva, razvit(i) e se polipoza. Ve ina polipoza je dobro udna, ali neke imaju potencijal pretvoriti se u kancerogeni tip. Rano uklanjanje polipa spre ava rak debelog crijeva.

imbenici rizika

imbenici koje ne mo ete kontrolirati: Dob - ve ina bolesnika starija je od 50 god. Polipi ili upalna bolest crijeva Obiteljska anamneza raka debelog crijeva Povijest raka jajnika ili raka dojke

imbenici koje MO ETE kontrolirati: Prehrana koja sadr i ja e obra eno crveno meso Pretilost (vi ak masno a oko struka) Premalo vje be Pu enje i pijenje alkohola

Rak debelog crijeva znakovi upozorenja

Za detektiranje karcinoma debelog crijeva nema uobi ajenih znakova upozorenja. Zato je va no TESTIRATI SE. Rano otkrivanje karcinoma zna i i ve u mogu nost izlje enja. Kako bolest napreduje, pacijenti mogu primijetiti krv u stolici, bol u trbuhu, promjene u radu crijeva (kao to su zatvor ili proljev), neobja njivi gubitak te ine(,) ili umor(a). Kad se simptomi pojave, tumor ima tendenciju irenja i te e je izlje iv.

Kolorektalni karcinom - TestiranjeBudu i da je rak debelog crijeva ne ujan, testiranja su klju za rano otkrivanje. Testiranje fekalnog okultnog krvarenja je test koji se provodi na uzorcima stolice kako bi se uo ili znakovi okultne krvi (krv koja nije vidljiva prostim okom) u ina e normalno obojenoj stolici. Fekalna okultna krv obi no je rezultat sporog ( esto isprekidanog) krvarenja unutar gastrointestinalnog trakta. Lagano krvarenje u stolici ne mijenja boju stolice i ne rezultira vidljivom jarko crvenom bojom stolice, stoga krv mo emo detektirati samo testiranjem stolice u laboratoriju.

Detekcija karcinoma debelog crijeva

Po ev i u dobi od 50 godina, ve ina ljudi trebala bi u initi kolonoskopiju svakih 10 godina. Ovaj postupak koristi malenu kameru da pregleda cijelo debelo crijevo i rektum. Ovi testovi ne samo da mogu rano prona i tumor, nego mogu i sprije iti rak debelog crijeva uklanjanjem polipa.

X-zrake debelog crijeva (ni i GI)Rendgen kolona - je postupak koji koriste i kredastu teku inu poznatiju kao barij (barij je kontrastno sredstvo koje omogu uje uvid u unutra njost debelog crijeva i rektuma) nudi jo jedan na in za otkrivanje polipa, tumora i promjena u tkivu crijeva. Prilikom izvo enja biopsije, bilo kakve abnormalnosti koje se pojavljuju na Rendgenu bit(i) e potrebno pratiti konvencionalnom kolonoskopijom. (Biopsija = uzeti uzorci tkiva se ispituju pod mikroskopom kako bi se utvrdilo jesu li ili nisu kancerogeni)

Tumor debelog crijeva

Koje su faze raka debelog crijevaAko se rak otkrije, treba odrediti stadij", tj. proces klasifikacije koliko se rak pro irio. Veli ina tumora ne mora biti u korelaciji/povezanosti sa fazom tumora. Odre ivanje faza tumora omogu uje lije niku da odredi koji tip lije enja e biti pru en. Stadij I - Rak se nije pro irio izvan unutra njosti debelog crijeva ili rektuma Stadij II - Rak se pro irio u mi i ni sloj debelog crijeva ili rektuma Stadij III - Rak se pro irio na jedan ili vi e limfnih vorova u podru ju Stadij IV - Rak se pro irio na druge dijelove tijela, kao to su jetra, plu a ili kosti. Ova faza NE OVISI o tome koliko je duboko tumor prodro ili o tome da li se bolest pro irila na limfne vorove u blizini tumora.

Terapija - Kirurgija kolorektalnog karcinomaU svim stadijima, osim u posljednjem stadiju raka debelog crijeva, uobi ajeni tretman je operacija uklanjanja tumora i okolnog tkiva. U slu aju ve ih tumora, mo e biti neophodno da se odstrani cijeli dio debelog crijeva i / ili rektuma. U ranim stadijima, kirur ki postupak ima vrlo visoku stopu izlje enja. Ako se rak pro irio na jetru, plu a ili druge organe, kirur ki postupak ne garantira izlje enje - ali uklanjanje(m) dodatnog tumora, kada je to mogu e, mo e smanjiti simptome.

Terapija Napredni karcinom debelog crijevaKada se rak debelog crijeva pro irio na jedan ili vi e limfnih vorova (stadij III), jo uvijek mo e biti izlje en. Lije enje obi no uklju uje kombinaciju operacije, zra enja i kemoterapije. Ako se rak vrati nakon inicijalnog lije enja ili se pro iri na druge organe, postaje mnogo te e izlije iti ga. No, zra enje i kemoterapija jo uvijek mogu olak ati simptome i pomo i pacijentima da ive du e.

Radiofrekventne ablacijeRadiofrekvencijska ablacija (RFA) koristi intenzivnu toplinu za spaljivanje tumora. Vo en CT scanom, lije nik unosi iglu - poput ure aja koji donosi toplinu direktno na tumor i okolno podru je. To nudi alternativu za uni tavanje tumora koji se ne mo e kirur ki odstraniti. U bolesnika s ograni enim brojem metastaza u jetri, koje se ne mogu ukloniti operacijom, kemoterapija se ponekad kombinira sa RFA-om za uni tenje tumora.

Spre avanje raka debelog crijeva - Prehrana

Istra iva i procijenjuju da se pravilnom prehranom, vje banjem te kontroliranjem tjelesne masti mo e sprije iti 45% kolorektalnog karcinoma. Preporu a se prehrana sa malo masno a koja uklju uje mnogo vlakana i vi ekratne obroke vo a i povr a dnevno, kao i crni kruh.

Spre avanje raka debelog crijeva-Vje ba crijevaFizi ka aktivnost se pokazala kao mo no oru je u obrani protiv raka debelog crijeva. U jednoj studiji, najaktivniji sudionici su imali 24% manju vjerojatnost da e dobiti karcinom od neaktivnih ljudi. Ameri ko dru tvo za za titu od karcinoma preporu uje vje banje najmanje 30 minuta tijekom ve ine dana u tjednu.

BOLJE SPRIJE ITI NEGO LIJE ITI!