21
KAEDAH PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak

Citation preview

Page 1: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

KAEDAH PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Page 2: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Kanak-kanak adalah :

• unik,

• aktif,

• mempunyai keperluan

• ciri-ciri yang berbeza

Page 3: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

• Penilaian kanak-kanak memerlukan strategi yang bersepadu dan input dari pelbagai sumber

• 5 kaedah biasa dalam penilaian perkembangan kanak-kanak iaitu:

- Pemerhatian sistematik

- Laporan diri

- Pengukuran psikofisiologikal

- Klinikal/ kajian kes

- Etnografi

Page 4: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Kaedah Pemerhatian Sistematik • Mengesan kelakuan sebenar kanak-kanak • 2 jenis :- • Pemerhatian Semulajadi - Penyelidik memerhatian kelakuan kanak-kanak secara

tidak ketara dalam situasi semulajadi. Setiap perlakuan kanak-kanak dicatat mengikut masa kejadian tersebut berlaku.

• Pemerhatian Berstuktur - Pengkaji memerhati kelakuan kanak-kanak secara teratur,

mengikut prosedur tertentu dalam satu keadaan yang telah disediakan dengan sengaja untuk membangkitkan kelakuan yang ingin diperhatikan. Kajian secara eksperimental.

Page 5: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Apa yang diperhatikan?

☻Pemerhatian ke atas tingkah laku murid

☻Pemerhatian perbualan / interaksi murid

☻Hasil kerja murid

Page 6: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Aspek tingkah laku

• Bermain pondok-pondok

• Menyusun blok bersama rakan

• Mengikat tali kasut

• Berlari sambil melompat

• Membuat kolaj

• Menyelesai masalah

Page 7: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Penilaian secara pemerhatian

• Pemerhatian tingkahlaku dibuat untuk menilai aspek-aspek seperti

- sikap

- amalan

- kemahiran manilpulatif

- kemahiran sosial

- kemahiran kinestetik

Page 8: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Mengesan serta merta Mengesan kemajuan Mengesan pencapaian

Tujuan

Mengesan penguasaan

hasil pembelajaran dengan

serta merta dalam

pengajaran harian

Tujuan

Pengesanan perubahan dan kemajuan selepas beberapa aktiviti pembelajaran

Tujuan

Mengesan kemajuan selepas beberapa aktiviti pembelajaran

Contoh

-memerhati sikap dan perlakuan

kanak-kanak

-memerhati kemahiran kanak-

kanak melakukan aktiviti yang

dijalankan

Contoh

- Kemahiran pergerakan

dalam fizikal

- aspek amali dalam

Pendidikan Islam

Kemahiran manipulatif

Contoh

- Kemahiran pergerakan

dalam fizikal

- aspek amali dalam

Pendidikan Islam

Kemahiran manipulatif

Bagaimana?

dirancang jika perlu

secara individu atau kumpulan

tidak memerlukan instrumen

yang khusus

Bagaimana?

- dirancang secara individu

atau kumpulan

- mengguna instrumen

seperti :senarai semak,

catatan guru, rekod anekdot

Bagaimana?

dirancang secara individu

mengunakan instrumen tertentu seperti senarai semak

Merekod dan melapor jika perlu

Tindakan susulan

perlu tindakan seperti

bimbingan, teguran dan nasihat

jika melakukan kesilapan

pujian terhadap kebaikan

kanak-kanak

Perlu direkod

Dilapor jika perlu

Perlu direkod dan dilaporkan

Page 9: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Pemerhatian perbualan / interaksi / lisan

• Interaksi murid dengan guru

• Inteaksi murid dengan murid

• Interaksi murid dengan bahan

• Main peranan

• Bersoaljawab

• Bercerita

• Bacaan

• Nyanyian

• Melafaz puisi

Page 10: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Mengesan serta merta Mengesan kemajuan Mengesan pencapaian

Tujuan

Mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta merta semasa pengajaran harian

Tujuan

Mengesan kekuatan dan kelemahan selepas melaksanakan beberapa aktiviti pembelajaran

Tujuan

Mengesan pencapaian selepas beberapa aktiviti pembelajaran

Contoh

-Menilai kebolehan bertutur melalui soalan lisan, bacaan,bercerita,perbualan,

nyanyian, menghafaz

Contoh

-Menilai kebolehan bertutur melalui aktiviti bercerita

-Menilai kefasihan menghafal melalui hafalan dan bacaan

Contoh

-Menilai aspek yang perlu seperti bacaan dalam Bahasa Melayu dan Hafazan dalam Pendidikan Islam

Bagaimana?

-Dirancang jika perlu

-secara indvidu atau kumpulan

-tidak memerlukan instrumen yang khusus

Bagaimana?

Perlu dirancnag secara individu atau kumpulan

-menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak

Bagaimana?

Perlu dirancnag secara individu atau kumpulan

-menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak

Perlu direkod dan dilapor jika perlu

Perlu direkod dan dilapor jika perlu

Perlu direkod dan dilapor

Tindakan susulan

-bimbingan dan nasihat

-pujian jika sudah menguasai kemahiran atau berkelakuan baik

Tindakan susulan

-bimbingan dan nasihat

-pujian jika sudah menguasai kemahiran atau berkelakuan baik

Tindakan susulan

-bimbingan dan nasihat

-pujian jika sudah menguasai kemahiran atau berkelakuan baik

Page 11: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Pemerhatian hasil kerja

• Lukisan

• Tulisan

• Buku skrap

• Kraftangan

• Buku kecil

• Model

Page 12: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Mengesan kemajuan Mengesan pencapaian

Tujuan

Mengenalpasti perubahan dan kemajuan melalui hasil kerja kanak-kanak

Tujuan

Mengesan kemajuan dan pencapaian setelah mengumpulkan hasil kerja yang dipilih sendiri oleh kanak-kanak sepanjang tahun.

Contoh

-Menilai usaha, kesungguhan, minat, kemahiran, ketelitian, kreativiti kekemasam, ketepatan masa

Contoh

-Menilai aspek yang perlu seperti bacaan dalam Bahasa Melayu dan Hafazan dalam Pendidikan Islam

Bagaimana?

-Kanak-kanak dengan bantuan guru memilih hasil kerja untuk portfolio

-Koleksi hasil kerja perlu dari pelbagai bahan seperti: contoh tulisan, lukisan, rekod bacaaan(jumlah buku yang dibaca),cerita yang ditulis, gambar foto

Bagaimana?

-Kanak-kanak /guru memilih hasil terbaik untuk portfolio

-Portfolio digunakan sebagai instrumen untuk menilai kemajuan dan pencapaian kanak-kanak

Merekod dan melapor

-guru komen dan membuat catatan terhadap hasil kerja kanak-kanak

-tentukan contoh terbaik yang menunjukkan kemajuan dan diekodkan keistimewaan kanak-kanak

-Lapor jika perlu

Merekod dan melapor

Guru membuat catatan terhadap kemajuan yang ditunjukkan

Maklumat digunakan untuk sesi konferen antara guru dan ibu bapa untuk melihat kemajuan yang dicapai oleh kanak-kanak

Tindakan susulan

-bimbingan, nasihat, pengukuhan jika perlu

Page 13: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Kaedah Laporan Diri

• Dua kategori

- Temubual/soal selidik klinikal

- Temubual / soal selidk bersturktur

Page 14: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Temubual terbuka/ Soal Selidik Terbuka

• Temu bual tentang sesuatu tajuk terpilih, yang dijalankan dalam keadaan mudah suai mengikut rentak dan perbualan kanak-kanak.

• Tujuannya supaya pengkaji dapat satu gambaran yang sempurna tentang fikiran dan perasaan kanak-kanak berkaitan tajuk yang dibincangkan.

• Bagi soal selidik terbuka, soalan ditanyakan dalam bentuk soal selidik dan kanak-kanak menjawab tersebut dengan memberi jawapan dengan ayat sendiri

Page 15: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Temu bual Berstruktur/ Soal Selidik Berstruktur

• Pengkaji akan menjalankan sesi soal jawal dengan kanak-kanak menggunakan soalan yang disediakan.

• Jawapan yang diberi oleh kanak-kanak dicatat mengikut kategori jawapan yang telah ditetapkan oleh pengkaji sebelum temu bual dijalankan.

• Bagi soal selidik berstruktur pula, pilihan jawapan untuk setiap soalan telah ditentukan oleh pengkaji. Kanak-Kanak hanya dibenarkan memilih jawapan daripada senarai jawapan.

Page 16: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

• Kaedah temu bual

- dijalankan secara lisan.

- Mudah bagi kanak-kanak yang kurang berkebolehan menulis dan lebih berkesan untuk memahami fikiran serta perasaan mereka tentang sesuatu perkara

- Ambil masa lama sebab dijalankan secara individu

• Kaedah soal selidik

- dijalankan secara bertulis

- secara kumpulan, ada bimbingan soalan demi soalan

- kekurangan maklumat sekiranya kanak-kanak enggan menulis

Page 17: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Kaedah Psikofisiologikal

• Mengesan perkembangan fisiologikal kanak-kanak dan mengesan hubungan kefungsian fisiologikal dengan kelakuan mereka

• Kaedah yang digunakan - ukur tinggi-berat, - EEG ( mengesan aktiviti elektrikal otak) - fMRI ( mengesan bahagian otak aktif melalui

imej komputer, denyutan jantung dan pernafasan )

- Ujian psikologikal ( mengesan kefungsikan mental kanak-kanak

Page 18: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Kaedah Klinikal/ Kajian Kes

• Melihat kes-kes kajian secara individu dan mendalam dengan mencantumkan pelbagai data yang dikutip melalui temu duga, pemerhatian dan ujian.

• Biasa digunakan untuk mengkaji susunan fenomena seperti kecerdikan mengira yang luar biasa atau masalah dalam perkembangan kanak-kanak.

• Boleh juga untuk mengkaji kanak-kanak normal untuk melihat kekuatan dan kelemahan

• Hasilnya satu progam yang lebih berkesan untuk mengoptimumkan perkembangan kanak-kanak boleh dibentuk.

Page 19: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Kaedah Etnografi

• Sering digunakan oleh ahli antropologi dan sosiologi untuk memahami pengaruh nilai budaya dan persekitaran sesuatu masyarakat atau kelompok sosial dalam proses sosialisasi dan pembelajaran kanak-kanak.

• Kajian dikendalikan dengan melibatkan diri dengan kehidupan masyarakat yang dikaji dalam tempoh masa yang panjang- bulan atau tahun

Page 20: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Kaedah Kekuatan Kelemahan

Pemerhatian Sistematik

•Pemerhatian Semula Jadi

•Pemerhatian Berstruktur

Pemerhatian menggambarkan tingkah laku seharian kanak-kanak

Keadaan pemerhatian sama untuk semua kanak-kanak, pengkaji boleh memerhati tingkah laku yang jarang berlaku dalam kehidupan seharian

Keadaan pemerhatian tidak boleh dikawal, ketepatan pemerhatian bergantung kepada kecenderungan pengkaji

Pemerhatian mungkin tidak menggambarkan tingkah laku biasa kanak-kanak; ketepatan pemerhatian bergantung kepada pengaruh dan kecenderungan pengkaji.

Laporan Diri

•Temu Duga/Soal Selidik Terbuka

•Temu Duga/ Soal selidik Berstruktur, Ujian

Menggambarkan cara kanak-kanak berfikir dalam keadaan seharian; maklumat yang didapati lebih mendalam

Satu kaedah yang berpiawai dalam menanyakan soalan secara konsisten, menyenangkan perbandingan antara jawapan yang diberikan dan memudahkan pengutipan serta analisis data secara kuantitatif

Maklumat yang dilaporkan mungkin tidak tepat atau sama pada setiap kanak-kanak. Hal ini menyebabkan kesukaran dalam membandingkan maklumat dan membuat rumusan yang menyeluruh.

Kurang memberi maklumat/ cerita yang mendalam, berbandingkan tenu duga terbuka; ketepatan maklumat bergantung kepada kesungguhan/ motivasi kanak-kanak untuk memberikan maklumat yang benar

Page 21: Kaedah Penilaian Perkembangan Kanak-kanak

Kaedah Kekuatan Kelemahan

Pengukuran Psikofisiologikal

Menjelaskan sumbangan struktur sistem otak dalam perkembangan dan kemahiran tertentu; mengesan persepsi, pemikiran dan emosi bayi dan kanak-kanak kecil yang belum dapat memberi maklum balas secara lisan

Tidak dapat menjelaskan bagaimana rangsangan diproses terdapat pelbagai faktor selain faktor yang dapat dikaji yang dapat menjelaskan sesuatu tindak balas fisiologikal

Kaedah Klinikal Memberi gambaran deskriptif yang mendalam dan bermakna mengenai proses perkembangan seseorang kanak-kanak

Ketepatan maklumat bergantung kepada pengalaman dan kecenderungan teoritikal pengkaji; penemuan tidak dapat diaplikasi kepada individu selain kanak-kanak dikaji

Etnografi Memberi gambaran yang lebih lengkap dan tepat tentang masyarakat atau kumpulan sosial yang dikaji, berbanding kajian yang dijalankan secara pemerhatian sistematik atau temu duga atau soal selidik

Ketepatan bergantung kepada kecenderungan teoritikal atau nilai budaya pengkaji, penemuan tidak dapat diaplikasikan kepada individu atau keadaan selain yang dikaji