of 33 /33
KAEDAH PENILAIAN PROJEK

Topik 7 kaedah penilaian projek

 • Upload
  uthm

 • View
  358

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Topik 7 kaedah penilaian projek

Page 1: Topik 7   kaedah penilaian projek

KAEDAH PENILAIAN PROJEK

Page 2: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Objektif kuliah ini ialah untuk mendedahkan pelajar kepada beberapa kaedah dalam penilaian projek, dengan memberi penekanan kepada pengiraan (computation), kekuatan (advantages) dan kelemahan (disadvantages) kaedah-kaedah tersebut

Page 3: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Terdapat beberapa kaedah atau teknik penilaian projek dan ada yang dianggap sesuai dan ada yang dianggap tidak sesuai.

• Penilaian projek ini dilakukan untuk membantu pembuat keputusan dalam memilih projek yang akan meningkatkan kebajikan masyarakat.

Page 4: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Pembuat keputusan akan berhadapan dengan pilihan berikut:– Menerima atau menolak projek ( to accept or

reject a project)• Jika NPV > 0 atau NPV + terima projek

• Jika NPV < 0 atau NPV - tolak projek

Page 5: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Kita perhatikan kepada lima kaedah yang selalu digunakan dalam penilaian projek– Jangka masa bayar balek (payback period)– Pulangan keatas pelaburan (return on

investment)– Nilai kini bersih (Net Present Value,NPV)– Kadar pulangan dalaman (Internal Rate of

Return,IRR)– Nisbah kos faedah (B/C ratio)

Page 6: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Kita akan gunakan contoh berangka (numerical examples) yang mudah untuk menerangkan kaedah-kaedah berkenaan.

• Terdapat 2 alternatif yang memberi maklumat berikut Mesin A Mesin BTahun Aliran tunai(RM) Aliran tunai(RM) 0 -35,000 -35,000 1 20,000 10,000 2 15,000 10,000 3 10,000 15,000 4 10,000 20,000

Page 7: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Jangka masa bayaran balek (payback period)

–Jangka masa bayaran balek ialah masa yang diambil untuk mendapatkan pulangan kewangan (financial return) bersamaan dengan pelaburan asal (original investment)

Page 8: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Contoh: Mesin A Mesin B

Tahun Aliran tunai (RM) Aliran tunai (RM) 0 -35,000 -35,000 1 20,000 10,000 2 15,000<< 10,000 3 10,000 15,000<< 4 10,000 20,000

Page 9: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Pelaburan asal atau nilai bagi kedua-dua mesin tersebut ialah RM35,000 oleh kerana mesin A dan mesin B mempunyai aliran tunai (cash flow) yang berbeza maka mesin A mengambil masa 2 tahun manakala mesin B mengambil masa 3 tahun untuk membayar balek pelaburan asal. Berasaskan kaedah ini mesin A lebih diutamakan kerana masa bayaran balek yang lebih pendek.

Page 10: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Pulangan keatas pelaburan (return on investment)– Pengiraan kaedah ini melalui 2 peringkat

• Pertama, mengira keuntungan tahunan purata (average annual return)

• Kedua, menukarkan keuntungan tahunan purata ini dalam bentuk peratusan kepada jumlah pelaburan atau perbelanjaan

Page 11: Topik 7   kaedah penilaian projek

1. Keuntungan tahunan purata (KTP)

KTP = Jumlah Faedah – Perbelanjaan

Tahun

2. Pulangan keatas pelaburan (ROI)

ROI = KTP x 100

Pelaburan asal

Page 12: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Contoh Mesin A Mesin B Pelaburan asal RM35,000 RM35,000 Faedah (tahun 1) 20,000 10,000 2 15,000 10,000 3 10,000 15,000 4 10,000 20,000Jumlah Faedah 55,000 55,000

Page 13: Topik 7   kaedah penilaian projek

1. Keuntungan tahunan purata (KTP) KTP = 55,000 – 35,000 4 = 20,000 / 4 = RM5,000 setahun

2. Pulangan keatas pelaburan (ROI) ROI = 5,000 x 100 35,000 = 14 %Berasaskan kaedah ini kedua-dua alternatif memberi nilai yang sama

oleh itu mesin A dan mesin B mempunyai keutamaan yang sama

Page 14: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Kedua-dua kaedah tersebut dianggap kurang sesesuai dalam penilaian projek terutama projek awam kerana walaupun ianya mempunyai kebaikan tertentu tetapi ianya mempunyai beberapa kelemahan besar

• Dari sudut kebaikan kaedah-kaedah tersebut adalah senang dan mudah digunakan,ianya menggunakan data perakaunan yang mudah diperolehi seperti pelaburan asal dan aliran tunai.

Page 15: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Kelemahan kedua-dua kaedah ini ialah– Ia tidak mengambilkira nilai wang mengikut masa

(time value of money). Kedua-dua kaedah menganggap aliran tunai dari tahun yang berbeza mempunyai nilai yang sama i.e. nilai RM100 ditahun 1 bernilai sama dengan RM100 ditahun 5. Ini jelas tidak tepat

– Ia tidak mengambilkira keseluruhan projek. Aliran tunai selepas jangka masa bayaran balek tidak diambilkira. Ini jelas juga kurang tepat untuk digunakan sebagai asas pemilihan alternatif projek.

Page 16: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Kaedah Penilaian Projek– Menggunakan teknik analisis aliran tunai

terdiskaun (discounted cash flow technique,DCF technique)

– Terdapat 3 kaedah yang sering digunakan• Nilai Kini Bersih (Net Present Value, NPV)• Kadar Pulangan Dalaman (Internal Rate of Return,

IRR)• Nisbah Kos Faedah ( B/C ratio)

Page 17: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Kaedah DCF ini mengambilkira Nilai Masa Wang (time value of money) ini bermaksud nilai dan kuasa beli wang dimasa yang berlainan mempunyai nilai yang berbeza.

contohnya – nilai dan kuasa beli RM100 sekarang adalah tidak sama dengan nilai dan kuasa beli RM100 satu tahun hadapan atau mana mana masa hadapan. Nilai dan kuasa beli wang dimasa hadapan adalah lebih rendah berbanding nilai sekarang,

Page 18: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Nilai Kini Bersih, NPV NPV = E Bt – Ct

n

(1 + i)

Aliran Tunai (cash flow) = Faedah (B) – Kos (C)

Nilai Kini = Aliran Tunai x Faktor Diskaun

(Present Value) (Cash Flow) (Discount Factor)

Page 19: Topik 7   kaedah penilaian projek

Faktor diskaun = 1 n (1 + i) dimana i ialah kadar faedah atau diskaun n ialah hayat projek Atau NPV = E Bt – Ct x 1 n

(1+i)

Page 20: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Pengiraan NPV adalah dibuat dengan mudah melalui jadual berikut

(1) (2) (3) (4)Tahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai kini (B – C) 0 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - n - - - - - - - - - -

Page 21: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Contoh Mesin ATahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai Kini (RM) @ 20% (RM) 0 - 35,000 1.00 -35,000 1 20,000 0.833 16,660 2 15,000 0.694 10,410 3 10,000 0.579 5,790 4 10,000 0.482 4,820 Nilai Kini Bersih ( NPV) = RM2,680

Page 22: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Mesin BTahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai Kini (RM) @ 20% (RM) 0 -35,000 1.00 -35,000 1 10,000 0.833 8,330 2 10,000 0.694 6,940 3 15,000 0.579 8,685 4 20,000 0.482 9,640 Nilai Kini Bersih (NPV) = -RM1,405

Page 23: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Berasaskan penilaian yang dibuat pembuat keputusan (decision maker) akan memilih untuk membeli mesin A walaupun nilai kosnya sama dengan mesin B tetapi mesin A memberi nilai NPV yang positif atau menguntungkan berbanding mesin B yang mana NPVnya adalah negatif bermakna ianya merugikan. Kesimpulannya pilih alternatif yang memberi nilai NPV tertinggi.

Page 24: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Kadar Pulangan Dalaman (IRR)– IRR ialah nilai kadar diskaun apabila NPV bersamaan

kosong.

IRR = E Bt – Ct = 0

n

(1+r)

Dimana Bt adalah Faedah atau Pendapatan

Ct adalah Kos atau Perbelanjaan

t adalah hayat projek

r adalah IRR

Page 25: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Perkiraan IRR– Menggunakan kaedah anggaran oleh Gittenger IRR = kadar diskaun + perbezaan x NPV* rendah kadar diskaun NPV*+NPV** NPV* adalah NPV pada kadar diskaun rendah NPV** adalah NPV pada kadar diskaun tinggi (tanda negatif tidak diambilkira) (tunjukkan IRR secara gambarajah)

Page 26: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Contoh Mesin ATahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai Kini (RM) @ 24% (RM) 0 -35,000 1.00 -35,000 1 20,000 0.806 16,120 2 15,000 0.650 9,750 3 10,000 0.524 5,240 4 10,000 0.423 4,230 NPV* = +RM340

Page 27: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Mesin ATahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai Kini (RM) @ 25% (RM) 0 -35,000 1.00 -35,000 1 20,000 0.800 16,000 2 15,000 0.640 9,600 3 10,000 0.512 5,120 4 10,000 0.410 4,100 NPV** = - RM180

Page 28: Topik 7   kaedah penilaian projek

• IRR ( anggaran Gittenger)

IRR = 24 + 1 x (340 / 520)

= 24 + 0.65

= 24.65 %

Page 29: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Contoh Mesin BTahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai Kini (RM) @ 18% (RM) 0 -35,000 1.00 -35,000 1 10,000 0.847 8,470 2 10,000 0.718 7,180 3 15,000 0.609 9,135 4 20,000 0.516 10,320 NPV* = + RM105

Page 30: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Mesin BTahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai Kini (RM) @ 20% (RM) 0 -35,000 1.00 -35,000 1 10,000 0.833 8,330 2 10,000 0.694 6,940 3 15,000 0.579 8,685 4 20,000 0.482 9,640 NPV** = - RM1,405

Page 31: Topik 7   kaedah penilaian projek

• IRR (menggunakan anggaran Gittenger) IRR = 18 + 2 x ( 105 / 1510 ) = 18 + 0.14 = 18.14 % Berasaskan IRR mesin A akan dipilih

berbanding mesin B kerana IRR bagi mesin A adalah lebih tinggi. Kesimpulannya pilih alternatif yang memberi nilai IRR tertinggi.

Page 32: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Nisbah Kos Faedah (B/C ratio) contoh Mesin ATahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai Kini (RM) @ 20% (RM) 0 -35,000 1.00 -35,000 1 20,000 0.833 16,660 2 15,000 0.694 10,410 3 10,000 0.579 5,790 4 10,000 0.482 4,820 Jumlah Faedah (B) = 37,680 B/C ratio = 37,680 / 35,000 = 1.077

Page 33: Topik 7   kaedah penilaian projek

• Mesin BTahun Aliran Tunai Faktor diskaun Nilai Kini (RM) @ 20% (RM) 0 -35,000 1.00 -35,000 1 10,000 0.833 8,330 2 10,000 0.694 6,940 3 15,000 0.579 8,685 4 20,000 0.482 9,640 Jumlah Faedah (B) = 33,595 B/C ratio = 33,595 / 35,000 = 0.96Berasaskan penilaian Nisbah Kos Faedah mesin A dipilih kerana nilai

B/C ratio yang lebih tinggi. Kesimpulannya semakin tinggi B/C ratio semakin baik alternatif

berkenaan.