Click here to load reader

IV. IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG Drscevka 2-IV_ID_PP-TEKST.pdf IV. IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA "DRŠĆEVKA 2" U PAZINU 2018. 16 - uređene zelene

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IV. IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG Drscevka 2-IV_ID_PP-TEKST.pdf IV. IZMJENE I DOPUNE...

 • REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA

  G R A D P A Z I N

  IV. IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA

  „ D R Š Ć E V K A 2 “ P A Z I N

  PRIJEDLOG PLANA

  ZAGREB , SRPANJ 2018.

  d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, ZAGREB

 • ISTARSKA ŽUPANIJA

  GRAD PAZIN

  IV . IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA

  "DRŠĆEVKA 2" U PAZINU - Pri jedlog plana

  Odluka predstavničkog tijela o izradi plana:

  Službene novine Grada Pazina 01/2018.

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

  Javna rasprava objavljena:

  Javna rasprava održana:

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  M.P.

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  ………………………………………… ELVIS KLIMAN, pročelnik

  Pravna osoba koja je izradila plan : d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, Zagreb

  Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

  M.P.

  Odgovorna osoba :

  ………………………………………… SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

  Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:

  SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

  Stručni tim u izradi plana:

  Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

  Nikša Božić, dipl.ing.arh.

  Vlatka Žunec, mag.ing.arch.

  Marijana Zlodre, mag.ing.arch.

  Mate Ćurić, dipl.ing.građ.

  Pečat predstavničkog tijela:

  M.P.

  Predsjednik predstavničkog tijela:

  …………………………………………

  DAVOR SLOKOVIĆ, predsjednik Gradskog vijeća

  Istovjetnost prostornog plana s

  izvornikom ovjerava:

  …………………………………………

  Pečat nadležnog tijela:

  M.P.

 • SADRŽAJ

  I. OSNOVNI DIO PLANA

  I.0. OPĆI PODACI O STRUČNOM IZRAĐIVAČU PLANA I ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE

  I.1. TEKSTUALNI DIO

  ODREDBE ZA PROVOĐENJE

  I.2. GRAFIČKI DIO – kartografski prikazi:

  3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000 4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI 1:1000 URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI ( tabelarni prikaz ) 5. IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE ZELENIH POVRŠINA 1:1000 6. IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE PROMETA 1:1000 7. IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE VODOOPSKRBE 1:1000 8. IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE ODVODNJE OTPADNIH,

  FEKALNIH I OBORINSKIH VODA 1:1000 9. IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE VISOKONAPONSKE MREŽE 1:1000 10. IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE NISKONAPONSKE MREŽE 1:1000 11. IDEJNO URBANISTIČKO RJEŠENJE EK MREŽE 1:1000 12. SINTETSKA KARTA 1:1000

  I.3. OBRAZLOŽENJE PLANA

  II. PRILOZI PLANA

  II.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

  II.2. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

  II.3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI*

  II.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA*

  II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST

  * NIJE PRILOŽENO U PRIJEDLOGU PLANA

 • GRAD PAZIN

  IV. IZMJENE I DOPUNE PUP-A "DRŠĆEVKA 2", PAZIN

  I. OSNOVNI DIO PLANA

  I.0. OPĆI PODACI O STRUČNOM IZRAĐIVAČU PLANA I

  ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE

  1. Izvod iz Sudskog registra

  2. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

  3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista

  4. Odluka o imenovanju odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga plana

 • GRAD PAZIN

  IV. IZMJENE I DOPUNE PUP-A "DRŠĆEVKA 2", PAZIN

  I. OSNOVNI DIO PLANA

  I.1. TEKSTUALNI DIO

  (ODREDBE ZA PROVOĐENJE)

  ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 • IV. IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA "DRŠĆEVKA 2" U PAZINU

  2018.

  15

  Izmjene i dopune odredbi za provođenje prikazane su kao pročišćeni tekst. Sve izmjene i dopune označene su na slijedeći način:

  Tekst koji se briše prekrižen je

  Tekst koji se dodaje pisan je crvenom bojom

  ODREDBE ZA PROVOĐENJE

  Odredbe za provođenje započinju člankom 5. radi usklađenja sa Odlukom o donošenju.

  Članak 5.

  DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

  Ovim su odredbama određeni elementi Plana koji nisu detaljno određeni u drugim grafičkim ili tekstualnim dijelovima Plana, a koji služe utvrđivanju elemenata za izdavanje lokacijske dozvole akata za izgradnju i rekonstrukciju objekata i uređaja i za uređivanje zemljišta.

  Članak 6.

  Namjena građevinskih parcela građevnih čestica i uređenih zelenih i drugih javnih površina određena je u grafičkom dijelu Plana, list br. 3.

  U smislu ovih odredbi, predviđene namjene imaju slijedeća značenja:

  - građevine pretežito stambene namjene su sve građevine koji koje se u više od 50% bruto razvijene površine (u daljnjem tekstu: BRP) koriste za stanovanje, odnosno djelatnosti koje se po posebnim propisima mogu obavljati u stanovima.

  U manjem dijelu građevina takve namjene mogu se obavljati poslovne djelatnosti (usluge, servisi, obrt, ugostiteljstvo, trgovina) ili djelatnosti javnog karaktera (kultura, odgoj, prosvjeta), uz ograničenja u razini korištenja infrastrukturnih priključaka koja su detaljnije određena u drugim točkama ovih odredbi.

  - građevine pretežito poslovne namjene su sve građevine koje se u više od 50% BRP koriste za obavljanje poslovnih djelatnosti (usluge, servisi, obrt, ugostiteljstvo, trgovina), a koje nemaju štetan utjecaj na čovjekov okoliš.

  U manjem dijelu građevina poslovne namjene mogu se obavljati djelatnosti javnog karaktera (kultura, odgoj, prosvjeta), odnosno, može se osigurati prostor za stanove.

  - građevine namijenjene za kulturu i prosvjetu su građevine koje se u cijelosti koriste za tu namjenu, s time da se unutar istih mogu osigurati stambeni prostori za dio zaposlenog osoblja ustanove, odnosno rezidencijalni prostori za korisnike ustanove (đački domovi, internati),

  - građevine namijenjene za socijalno odgojne ustanove su građevine koje se u cijelosti koriste za tu namjenu, s time da se unutar istih može osigurati stambeni prostor za dio zaposlenog osoblja ustanove,

  - građevine namijenjene za javnu upravu su građevine koje se u cijelosti koriste za tu namjenu, s time da se unutar istih može osigurati stambeni prostor za domara, te druge djelatnosti koje su u funkciji javne uprave (prijepis, fotokopiranje, bilježnici, tumači za strane jezike, prehrana za zaposlene djelatnike uprave i sl.),

  - građevine predviđene za zaštitu stanovništva u iznimnim uvjetima (skloništa) mogu se koristiti i za poslovne djelatnosti iz druge alineje ovoga stavka, uz uvjet da djelatnost koja se obavlja ne onemogući da se objekat objekt u roku od 24 sata vrati u cijelosti prvobitnoj namjeni,

  - prometne građevine i površine (ceste, pješačke staze i putevi, trgovi, parkirališta, garaže) koriste se isključivo za predviđenu namjenu, s time da se unutar njihovih parcela čestica mogu graditi i postavljati građevine i uređaji komunalne infrastrukture (vodovi, šahtovi, ormarići, oprema za odlaganje otpadaka, klupe i druga komunalna oprema),

 • IV. IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA "DRŠĆEVKA 2" U PAZINU

  2018.

  16

  - uređene zelene površine koriste se za hortikulturno uređivanje prostora, u cilju osiguranja uvjeta za odmor stanovništva i igru djece (igrališta za djecu predškolskog uzrasta),

  - parcele čestice objekata komunalne infrastrukture koriste se isključivo za izgradnju trafostanica, crpnih stanica vodoopskrbe i odvodnje i drugih uređaja koji zahtijevaju zasebnu parcelu česticu.

  - površine za sport i rekreaciju – sportski tereni koriste se isključivo za izgradnju sportskih terena otvorenog tipa u sklopu sportsko – rekreacijske namjene osim sportskih terena moguće je graditi i građevine prateće namjene (klupske prostorije, svlačionice, infrastrukturne i slične građevine) te građevine pomoćne namjene (manje ugostiteljske) uz mogućnost izgradnje i rekreacijskih površina i igrališta za djecu. Sva sportska igrališta te površine rekreacijske namjene grade se prema normativima sportova i sukladno dobi korisnika kojima su namijenjena.

  Članak 7.

  Građevine i površine predviđeni ovim Planom mogu se koristiti isključivo u skladu s namjenom određenom ovim Planom.

  REŽIMI UREĐIVANJA PROSTORA

  Članak 8.

  Područje obuhvata Plana nalazi se u III. Zoni sanitarne zaštite pitke vode, utvrđene posebnim propisom, te se odvodnja otpadnih voda i građenje i korištenje građevina mora uskladiti s posebnim propisom.

  Članak 9.

  Područje obuhvata Plana nalazi se u VII. Seizmičkoj zoni, određenoj posebnim propisom, te se izgradnja građevina mora uskladiti s posebnim propisima o izgradnji građevina u seizmičkim područjima.

  Članak 10.

  Obavljanje poslovnih

Search related