Click here to load reader

V. IZMJENE I DOPUNE GENAERALNOG URBANISTIČKOG PLANA · PDF file sajmova i zabavnih parkova, te djelatnost kockarnica i kladionica - zdravstvene djelatnosti: sve (medicinske, zubarske

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of V. IZMJENE I DOPUNE GENAERALNOG URBANISTIČKOG PLANA · PDF file sajmova i zabavnih parkova,...

 • I 2 01

  6 I

  IS TU

  DE NI

  I

  V. IZMJENE I DOPUNE GENAERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE

  Prijedlog plana za javnu raspravu I TEKSTUALNI DIO / ODREDBE ZA PROVEDBU

  16

  I

  UR BA

  NI ST

  IC A

  D. O.

  O. Z

  A PR

  OS TO

  RN O

  PL AN

  IR AN

  JE I

  KO NZ

  AL TI

  NG

  I

 • V . I z m j e n e i d o p u n e G U P - a P u l e P r i j e d l o g p l a n a z a j a v n u r a s p ra v u , 2 0 1 6 . g .

  1

  Županija: ISTARSKA ŽUPANIJA Općina/grad: GRAD PULA

  Naziv prostornog plana: V: IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE

  Odluka o izradi plana (službeno glasilo): "Službene novine Grada Pule“ 14/15

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): "Službene novine Grada Pule“ ___

  Javna rasprava (datum objave):

  Javni uvid održan od: do:

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Giordano Škuflić,dipl.ing.građ. _________________________________

  Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13)

  broj suglasnosti KLASA: UR.BROJ: datum:

  Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

  URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 5

  Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba: _________________________________ Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh.

  Koordinator Plana: Romana Di Giusto, dipl.ing.arh

  Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga Plana: Romana Di Giusto, dipl.ing.arh

  Stručni tim u izradi plana:

  Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh.

  Romana Di Giusto, dipl.ing.arh.

  Domagoj Šumanovac, ing.građ.

  Mladen Kardum, ing.građ.

  Renata Filipović, dipl.ing.građ.

  Aleksandra Anić Vučinić, doc.dr.sc.

  Nevenka Dolenec, prof.soc.

  Julika Bjelobaba, dipl.iur.

  Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik predstavničkog tijela: Robert Cvek _________________________________

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  __________________________________ (ime, prezime i potpis)

  Pečat nadležnog tijela

  PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU, studeni 2016.g.

 • V . I z m j e n e i d o p u n e G U P - a P u l e P r i j e d l o g p l a n a z a j a v n u r a s p ra v u , 2 0 1 6 . g .

  2

  Napomena:

  dio teksta koji je označen

  - plavom bojom je (tekst) koji se dodaje - crvenom bojom je (tekst) koji se briše

 • V . I z m j e n e i d o p u n e G U P - a P u l e P r i j e d l o g p l a n a z a j a v n u r a s p ra v u , 2 0 1 6 . g .

  3

  UVODNE ODREDBE

  Članak 2.

  GUP, čiji su sastavni dio ove Odredbe za provođenje (dalje u tekstu: Odredbe), je

  dugoročni prostorno planski dokument koji, sukladno ciljevima i odrednicama postavljenim

  važećim prostornim planom šireg područja, utvrđuje:

  - temeljnu organizaciju prostora, - zaštitu prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, - smjernice za uređenje stambenih, javnih, društvenih, gospodarskih, kulturno -

  povijesnih, prirodnih i drugih područja,

  - način i uvjete korištenja, uređenja i zaštite prostora na području dijela Grada Pule za razdoblje do 2015. godine.

  GUP-om se utvrđuju dugoročne osnove organiziranja i uređivanja prostora unutar

  obuhvata GUP-a u skladu s ciljevima društveno-gospodarskog razvoja Grada Pule, a posebno:

  - osnovna podjela prostora po namjeni s uvjetima njegovog uređivanja, - sustav infrastrukturnih koridora i građevina te njihovo povezivanje sa sustavom

  susjednog i šireg područja,

  - mjere očuvanja i zaštite integralnih vrijednosti prostora te prirodnih i kulturno- povijesnih cjelina i građevina, kao i ambijentalnih vrijednosti,

  - mjere zaštite i unapređivanja okoliša, - mjere provedbe GUP-a.

  Članak 3.

  GUP je izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN

  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima

  kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih

  planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

  Članak 4.

  GUP se donosi za područje obuhvata prikazano u grafičkom dijelu i obuhvaća:

  - naselje - Pula - mjesni odbori - unutar područja Grada Pule osnovano je 16 Mjesnih odbora - katastarska općina - dio k.o. Pula, dio k.o. Štinjan, dio k.o. Galižana - građevinsko područje – Pula.

  Članak 5.

  Lokacijski uvjeti navedeni u ovom GUP-u te oni iz prostornog plana šireg područja,

  predstavljaju okvir za izradu prostornih planova užeg područja, odnosno temelj za izdavanje

  odobrenja za građenje kada se ona izdaju neposredno temeljem odredbi i rješenja iz ovoga

  GUP-a.

  Lokacijski uvjeti navedeni u ovom GUP-u, kao i oni iz prostornog plana šireg

  područja, moraju se prostornim planovima užeg područja, odnosno u postupcima izdavanja

  odobrenja za građenje, detaljnije sagledati, pri čemu se mogu dodatno ograničiti.

 • V . I z m j e n e i d o p u n e G U P - a P u l e P r i j e d l o g p l a n a z a j a v n u r a s p ra v u , 2 0 1 6 . g .

  4

  1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I

  DRUGIH NAMJENA

  Članak 6.

  Organizacija i namjena površina detaljno je obrađena u tekstualnom i grafičkom dijelu

  GUP-a.

  Članak 7.

  Područje obuhvata GUP-a sastoji se od niza jedinica površina određene namjene

  (osnovne i prateće) za građenje ili uređenje, u skladu s grafičkim i tekstualnim dijelom GUP-

  a.

  Razgraničenje pojedinih površina različitih namjena u grafičkom dijelu GUP-a,

  prolazi granicom odgovarajuće katastarske čestice. U slučaju manjeg odstupanja između crte

  dodira površina različitih namjena iz grafičkog dijela GUP-a i granica katastarskih čestica,

  namjena odgovarajuće katastarske čestice (ili njezinog dijela) jednaka je namjeni površine

  unutar koje se nalazi pretežiti dio odnosne katastarske čestice. U slučaju većeg odstupanja,

  namjena dijela odgovarajuće katastarske čestice (ili njezinog dijela) utvrđuje se prema

  grafičkom dijelu GUP-a. Manjim odstupanjem smatra se odstupanje crte dodira površina

  različitih namjena iz grafičkog dijela GUP-a od granica katastarskih čestica manje od 10m na

  bilo kojem mjestu granice katastarske čestice, pri čemu istovremeno razlika između odnosne

  površine dijela katastarske čestice na tom mjestu i dijela površine iz grafičkog dijela GUP-a

  mora biti manja od 200m 2 .

  Građevna čestica za određeni zahvat u prostoru može se temeljem razgraničenja

  oblikovati od jedne ili više katastarskih čestica uz uvjet da se veći dio građevne čestice nalazi

  unutar osnovne namjene.

  Iznimno, građevna čestica može biti i manjim dijelom u osnovnoj namjeni, ali ne

  manjim od 200 m 2 , ukoliko se preostali dio građevne čestice nalazi u zonamama namjene

  sport (R1), rekreacija (R2), zaštitne zelene površine (Z) i javne zelene površine (JZ), uz uvjet

  da se osnovna građevina kao i pomoćne građevine smjesti na površinu na kojoj je gradnja

  dopuštena, pri čemu se prostorni pokazatelji računaju u odnosu na cjelovitu površinu

  građevne čestice. U tom se slučaju parkirališna mjesta mogu rješavati i na dijelu građevne

  čestice koji nije predviđen za gradnju uz uvjet da ta parkirališna mjesta nisu izgrađena

  (betonirana/asfaltirana…) već se trebaju riješiti prefabriciranim travnatim pločama i sl.

  Iznimno od stavka 2. ovog članka, mikrolokacije prometne, ostale komunalne i druge

  infrastrukturne mreže određene ovim GUP-om utvrđuju se:

  - u postupku izdavanja odobrenja za građenje koga provodi nadležno upravno tijelo u vezi utvrđenja prostornih, funkcionalnih, oblikovnih, i drugih elemenata

  sukladno Zakonu i drugim propisima, temeljem lokacijskih uvjeta i načina

  gradnje iz ovoga GUP-a i druge dokumentacije u vezi s namjeravanim zahvatom

  u prostoru,

  - prostornim planom užeg područja s tim da se granica prostornog plana užeg područja mora pružati duž građevne čestice prometne infrastrukture ili šire

  obuhvaćajući funkcionalni dio križanja.

  Prilikom utvrđivanja mikro lokacija prometne, ostale komunalne i druge

  infrastrukturne mreže moguća su manja odstupanja zbog usklađenja elemenata tehničkog

  rješenja postojećih i planiranih građevina i infrastrukture, konfiguracije terena, nosivosti tla te

  imovinsko pravnih odnosa i dr.

 • V . I z m j e n e i d o p u n e G U P - a P u l e P r i j e d l o g p l a n a z a j a v n u r a s p ra v u , 2 0 1 6 . g .

  5

  Iznimno od stavka 2. ovog članka granica obuhvata GUP-a, a time i razgraničenje

Search related