Click here to load reader

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA · PDF filesmislu stvaranja pretpostavki za proširenje stambenih zona. U cilju preispitivanja ekonomske opravdanosti izgradnje stambenih

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA · PDF filesmislu stvaranja pretpostavki za...

 • Skupšina Opštine Kotor

  IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA KOTORA

  ZA PODRUČJE DOBROTE

  USVOJEN PLAN

  Odluka broj: 11 – 9171, Kotor, od 22. 07. 2011. godine

  avgust 2011.

 • Skupšina Opštine Kotor

  IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA KOTORA

  ZA PODRUČJE DOBROTE

  USVOJEN PLAN

  Naručilac: Skupština Opštine Kotor

  Predsjednik Opštine:

  Marija Ćatović

  Obrađivač: AG INFOPLAN, Budva

  Direktor:

  Predrag Milović

  Odgovorni planer: Zoran Todorović, dipl. ing. arh

 • Rukovodilac tima

  Zoran Todorović, dipl. ing. arh

  Radni tim Biljana Jovanović, dipl. ing. arh. Marija Milojević, dipl. ing. arh. Dragana Mihić, dipl. ing. arh.

  Lidija Dimić, dipl. Ing. arh Olivera Rakić, spec. urb. man.

  Dragan Milojević, dipl. ing. arh. Jovica Dimić, dipl. Ing. arh.

  Oliver Stojanović, dipl. ing. građ. Petar Nikolić, dipl. ing. el.

  Mihailo Vojinović, dipl. ing. građ. Slavica Vojinović, dipl. ing. građ.

  Đuro Milić, dipl. ing. građ.

 • S A D R Ž A J

  UVOD 1.Uvodne napomjene - Odluka o Izradi izmjena i dopuna Generalnog Urbanističkog Plana Kotora za područje Dobrote - Izvod iz programskog zadatka za izradu planske dokumentacije

  1. PREUZETE OBAVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENjA ŠIREG PODRUČJA 1.1. Prostorni plan opštine Kotor (PPO) – izmjene i dopune iz 1995. godine 1.2. Sagledavanje podataka iz Menadžment plana opštine Kotor 1.3. Prostorni Plan područja posebne namene za morsko dobro

  2. OPIS GRANICA OBUHVATA PLANA

  3. METOD IZRADE PLANA 3.1. Ciljevi i metodologij prostornog razvoja i uređenja 3.1.1. Opšti i posebni ciljevi

  4. FUNKCIONALNI OBUHVAT

  5. DUGOROČNA KONCEPCIJA ORGANIZACIJE I UREĐENjA PROSTORA

  6. STANjE, POTENCIJALI, OGRANIČENjA I CILjEVI 6.1. Socio-ekonomski pokazatelji 6.1.1. Demografija 6.1.2. Obeležja ekonomskog razvoja područja 6.2. Infrastrukturni sistemi 6.2.1. Vodovodni sistem 6.2.2. Kanalizacioni sistem 6.2.3. Bujični kanali 6.2.4. Odlaganje otpada 6.2.5. Elektroenergetska mreža 6.2.6. Telekomunikaciona infrastruktura 6.2.7. Saobraćaj 6.3. Sagledavanje aspekta životne sredine 6.3.1. Prirodne karakteristike 6.3.2. Klimatske promjene 6.3.3. Kvalitet vazduha 6.3.4. Kvalitet morske vode 6.3.4.1. Kontrola toksičkih parametara u morskoj vodi 6.3.4.2. Stepen eutrofikacije 6.3.4.3. Zagađivanje mora kanalizacijom 6.3.5. Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu 6.4. Potencijali ograničenja terena 6.5. Istorijsko-urbanistički prikaz područja 6.6. Kulturna baština područja

  7. RAZVOJ OBLASTI I SEKTORA 7.1. Građevinsko zemljište 7.1.1. Korišćenje građevinskog zemljišta 7.1.2. Vrste građevinskog zemljišta 7.2. Podjela na urbanističko-prostorne cjeline 7.3. Funkcionalna podjela prostora

 • 7.3.1. Izgradive površine 7.3.2. Saobraćajne površine 7.3.3. Neizgradive površine 7.4. Postojeće stanje – bilans namjene površina 7.5. Stanovanje 7.5.1. Postojeće stanje 7.5.2. Potencijali za razvoj 7.5.3. Ciljevi i zadaci razvoja stanovanja 7.5.4. Koncept razvoja stanovanja 7.6. Sistem zelenih površina 7.6.1. Zelene površine namjenjene javnom korišćenju 7.6.1.1. Parkovi 7.6.1.2. Trgovi i skverovi 7.6.1.3. Zelenilo oko administrativnih i javnih objekata 7.6.1.4. Ulično zelenilo 7.6.2. Zelene površine ograničenog korišćenja 7.6.2.1. Blokovsko zelenilo 7.6.2.2. Zelenilo sportsko- rekreativnih površina (sportska igrališta) 7.6.2.3. Zelenilo predškolskih ustanova i škola 7.6.2.4. Zelenilo zdravstvenih ustanova 7.6.3. Zelene površine specijalne namjene 7.6.4. Zelene površine u sklopu površina za ostale namjene 7.7. Javne službe, objekti i kompleksi 7.7.1. Dječije ustanove 7.7.2. Osnovne škole 7.7.3. Oblast obrazovanja – standardni nivo i visoke škole 7.7.4. Ustanove primarne medicinske zaštite 7.7.5. Ustanove specijalizovane zdravstvene zaštite 7.7.6. Vjerski objekti i njihovi centri 7.7.7. Kultura i nauka 7.8. Sport i rekreacija 7.8.1. Potencijali i ograničenja 7.8.2. Vrste prostora namjenjenih sportu 7.9. Poslovne djelatnosti 7.10. Turizam 7.10.1. Vrste objekata za pružanje usluge smještaja 7.10.2. Opšti ciljevi 7.10.3. Posebni ciljevi i zadaci 7.11. Objekti ostale infrastrukture 7.12. Vodene površine 7.13. Javne plaže

  8. KONCEPT PROSTORNOG UREĐENjA 8.1. Opšte karakteristike 8.2. Definicija pojmova u GUP-u 8.3. Definicije pokazatelja za odredjivanje kapaciteta izgradnje 8.4. Kategorije detaljne namjene površina 8.4.1. Površine za stanovanje 8.4.2. Površine za zdravstvo 8.4.3. Površine za školstvo 8.4.4. Površine za centralne djelatnosti 8.4.5. Površine za poslovne djelatnosti 8.4.6. Površine za turizam 8.4.7. Površine za pejzažno uređenje naselja 8.4.8. Vodene povšine 8.4.9. Površine saobraćajne infrastrukture 8.4.10. Površine ostale infrastrukture 8.4.11. Područje spomenika kulture

 • 8.5. Planirane namjene površina u granicama prostora obuhvaćenog izmjenama i dopunama GUP-a Kotor za područje Dobrote 8.5.1. Kompatabilnost namena 8.6. Plansko rješenje po prostornim cjelinama 8.6.1. Prostorna cjelina Ljuta (1) 8.6.2. Prostorna cjelina Sveti Stasije (2) 8.6.3. Prostorna cjelina Radimiri (3) 8.6.4. Prostorna cjelina Daošina (4) 8.6.5. Prostorna cjelina Plagenti (5) 8.6.6. Prostorna cjelina Škurda (6) 8.7. Infrastruktura 8.7.1. Postojeće vodosnabdijevanje 8.7.2. Postojeće odvođenje otpadnih voda 8.7.3. Postojeće odvođenje atmosferskih voda 8.7.4. Planirano vodosnabdijevanje 8.7.5. Planirano odvođenje otpadnih voda 8.7.6. Planirano odvođenje atmosferskih voda 8.7.7. Elektroenergetika 8.7.8. Telekomunikaciona infrastruktura 8.7.9. Saobraćajna infrastruktura 8.8. Zaštita područja 8.8.1. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara 8.8.2. Zaštita i uređenje značajnih javnih prostora 8.8.3. Zaštita prirode i prirodnih dobara 8.8.4. Uslovi i mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i uslovi od interesa za odbranu

  9. PRAVILA GRAĐENjA 9.1. Pravila za obrazovanje urbanističkih parcela 9.2. Pravila u pogledu veličine i širini parcele prema nemjeni i vrsti objekata 9.2.1. Porodično stanovanje 9.2.2. Višeporodično stanovanje 9.3. Opšta pravila za izgradnju objekata 9.3.1. Položaj i broj objekata na parceli 9.3.2. Visina objekta i spratnost 9.3.3. Pravila za obnovu i rekonstrukciju postojećih objekata 9.4. Posebna pravila za izgradnju objekata 9.5. Urbanistička pravila za uljepšavanje grada 9.6. Uslovi za arhitektonsko i estetsko oblikovanje pojedinih elemenata objekta 9.7. Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila 9.8. Slobodne i zelene površine 9.9. Ograđivanje 9.10. Urbanistički pokazatelji i pravila građenja po namjenskim zonama 9.10.1. Pravila građenja za zone stanovanja 9.10.2. Pravila građenja za zone javne namjene 9.10.3. Pravila građenja za komercijalne i poslovne zone 9.10.4. Pravila građenja za sportske objekte i komplekse 9.10.5. Posebni objekti (vjerski objekti i palate pod prethodnom zaštitom) 9.10.6. Sistem zelenih površina 9.10.7. Pravila za izgradnju groblja 9.10.8. Pravila za izgradnju objekata namjenjenih turizmu 9.10.9. Pravila za izgradnju mreže i objekata saobraćajne infrastrukture 9.10.10. Uslovi za priključenje objekata na komunalnu i ostalu infrastrukturu 9.10.11. Uslovi za projektovanje i izgradnju fekalne kanalizacione infrastrukture 9.10.12. Uslovi za projektovanje i izgradnju elektroenergetske infrastrukture 9.10.13. Inženjersko-geološki uslovi i pravila za izgradnju novih objekata i za dogradnju, nadziđivanje i rekonstrukciju postojećih objekata 9.10.14. Uslovi za uređenje, izgradnju i zaštitu svih objekata i površina koje se nalaze u zoni Morskog dobra

 • 10. ODREDBE I SMJERNICE ZA SPROVOĐENjE PLANA 10.1. Uvodne odredbe 10.2. Osnovne odredbe 10.2.1. Značaj i funkcija Izmjene generalnog urbanističkog plana 10.2.2. Obaveznost Izmjene generalnog urbanističkog plana 10.2.3. Način sprovođenja Izmjene GUP-a 10.2.4. Smjernice za dalje planiranje 10.3. Uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta

  10.4. Nosioci odgovornosti na primjeni i ostvarivanju GUP-a

  10.5. Ostale prelazne i završne odredbe

  OPŠTA DOKUMENTACIJA

 • S ADRŽAJ GRAFIČKOG DIJELA PLANA

  1. Geodetska podloga sa granicom zahvata plana i podjelom na prostorne cjeline 1:5000

  2. Izvod iz Prostornog Plana Opštine Kotor 1:5000

  3. Postojeća namjena površina 1:5000

  4. Inženjersko-geološka karta 1:5000

  5. Planirana namjena površina 1:5000

  6. Planirana izgrađenost 1:5000

  7. Plan saobraćaja 1:5000

  8. Planirano javno i ostalo zemljište 1:5000

  9. Plan elektroenergetske infrastrukture 1:5000

  10. Plan hidroenergetike 1:5000

  11. Plan telekomunikacija 1:5000

  12. Plan zelenila 1:5000

  13. Režimi zaštite 1:5000

 • 13 | 171

  UVOD

  Ovaj Nacrt Gene

Search related