Click here to load reader

PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE STAMBENIH ZGRADA

  • View
    66

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE STAMBENIH ZGRADA. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U GRADITELJSTVU, STRATEŠKO PLANIRANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU. 29. s tudeni 2013. Zagreb. IRENA KRIŽ ŠELENDIĆ, dipl.ing.građ. Sadržaj. Stambene zgrade - potencijal za velike energetske uštede - PowerPoint PPT Presentation

Text of PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE STAMBENIH ZGRADA

PowerPointova prezentacija

PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE STAMBENIH ZGRADA 29. studeni 2013. Zagreb

IRENA KRI ELENDI, dipl.ing.gra

UPRAVA ZA ENERGETSKU UINKOVITOST U GRADITELJSTVU,STRATEKO PLANIRANJE I MEUNARODNU SURADNJUSadraj

2Stambene zgrade - potencijal za velike energetske utedeZakonska osnova ProgramaObuhvat Programa Dionici u provedbi ProgramaMjere poboljanja energetske uinkovitosti zgradaMjere za poveanje energetske uinkovitosti za obiteljske kueMjere za poveanje energetske uinkovitosti za viestambene zgradeSufinanciranje obnove obiteljskih kua i viestambenih zgradaShema provedbe energetske obnove obiteljskih kua i viestambenih zgradaPodjela aktivnosti i koraci provedbe energetske obnove obiteljskih kuaPodjela aktivnosti i koraci provedbe energetske obnove viestambenih zgradaProcjena trokova provedbe Programa Koristi i dobiti provedbe Programa, pozitivni uinci

Postojei sektor zgrada 2012.Sektor zgrada u 2050.Nove zgrade 2012.-2050.Potencijali utede 27-30% do 2020. godine (21% trok.-opt.)

1. Zgrade - potencijal za velike energetske utede 31. Stambene zgrade - potencijal za velike energetske utede 4U ukupnoj potronji energije u Hrvatskoj ak 42,3% se troi u zgradama.

Udio nastanjenih stanova u odnosu na godinu izgradnje5

Nom. normativ grijanja stanovado 1945.1945.-1970.1970.-1980.1980. 1990.1990.-2006.2007.-2010.kWh/m270-300200-320190-300180-290150-24080-130Godina izgradnjeGodinja izgradnja (%)Prije 1919. 9,141919. - 1945. 7,341946. - 1960. 10,881961. - 1970. 20,081971. - 1980. 23,141981. - 1990. 17,231991. - 1995. 3,371996. - 2001. 4,98 nepoznato i nedovreno3,84Stambene zgrade - potencijal za velike energetske utede Izraunate i procijenjene jedinine vrijednosti god.ukupne energije za grijanje stambenih zgrada u kontinentalnoj klimi za viestambene i obiteljske kue prema godinama izgradnje.5

6Temelj: 2. NAPEnU - EPBD 2010/31/EU Analiza stanja stambenog fondaPotronja energije Prijedlog EnU mjera za 2014. - 2020.

2. Zakonska osnova ProgramaEEDESDEPBD2. Nacionalni akcijski plan energetske uinkovitostiProgram energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. s detaljnim planom za razdoblje 2014. - 2016. Zakon o uinkovitom koritenju energije u neposrednoj potronji 6

71. Pregled stambenog fonda RH podaci DZS (tipologija, analiza potronje E, simulacija utede E)2. Model financiranja energetske obnove stambenih zgrada3. Pregled EnU mjera, 2014.- 2020.: za obiteljske kue (ok)za viestambene zgrade (vz)tehnike razlike + razlike u nainu donoenja odluka o investiranju

Prioritet Programa zgrade 1945.- 1980. g.najvei udio u ukupnom stambenom fondunajvea potronja E (min ili nikakva toplinska izolacija)cilj-smanjiti potronju energije za grijanje i PTV

3. Obuhvat Programa4. Dionici u provedbi ProgramaMinistarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja- nositelj Programa- izrada i donoenje Programa

Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost - provoenje Programa- osiguravanje subvencija, kontrola namjenskog koritenja sredstava

Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave- posrednici izmeu Fonda i graana - osiguranje dodatnog sufinanciranja za obiteljske kue

Upravitelji zgrada- ugovorna strana za ostvarenje subvencija u ime suvlasnika

8

5. 1. Mjere za poveanje en. uinkovitosti za obiteljske kue9

Ciljani obuhvat : 100 obiteljskih kua po upaniji tj. 2 000 obiteljskih kua na razini RH godinje5.2. Mjere za poveanje en. uin. za viestambene zgrade10

Ciljani obuhvat: 500 000 m tj. 1% povrine stambenih zgrada godinje 6. Sufinanciranje obnove obiteljskih kua i viestambenih zgradaNaini i izvori sufinanciranja:1. Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost - osigurava subvencije u iznosu do 40% ukupne investicije2. Strukturni fondovi EU 3. Prorauni jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave (JLP(R)S)4. Hrvatski investicijski okvir

Preduvjet provedbe programa - povlaenje i alokacija EU sredstava - definiranje Operativnih Programa (MRRFEU) - meusobna suradnja MRRFEU i MGIPU - financiranje pripreme i provedbe projekata energetske uinkovitosti i energetske obnove stambenih zgrada - jedan od investicijskih prioriteta 11

7. Shema provedbe energetske obnove obiteljskih kua i viestambenih zgrada12Nadlena ministarstvainformacije i promocijainformacije i podaciFZOEUPosrednikGraaninovacnovac

posrednik izmeu tijela dravne uprave (FZOEU i nadlena ministarstva) i graanazaduen za provedbu mjere na terenuza obiteljske kue posrednik: JLP(R)Sza viestambene zgrade: primarno upravitelji zgrada; mogue JLP(R)S; (EED - opskrbljivai energijom) 8. Podjela aktivnosti u sklopu provedbe mjera za obiteljske kueFZOEU izrauje tipske natjeaje s jasnim i transparentnim kriterijima za dodjelu sredstavaobjavljuje natjeaje: 1.) natjeaje prema JLP(R)S 2.) natjeaje koje JLP(R)S objavljuje prema graanimaFZOEU u pravilu osigurava subvencije u iznosu do 40% ukupne investicije

JLP(R)S

odgovorne su za lokalnu promociju programa privlaenje graana da sudjeluju u programu - zadaa Ureda i timova za gospodarenje energijom u gradovima i upanijamaraspisuju natjeaje za graaneisplauju subvencije temeljem ugovora/vauera izvoau radovaosiguravaju nadzor provedenih radovaizvjetavaju MGIPU i FZOEU o mjerama i dostavlja podatke za izraun uteda en.preporueni min. udio sudjelovanja JLP(R)S - 10 do 20% ukupne investicije

13

Ciljani iznos ukupne potpore za provedbu mjera je 50% ukupne investicije.

8. Aktivnosti provedbe mjera za postojee obiteljske kue14

149. Podjela aktivnosti u sklopu provedbe mjera za viestambene zgradeFZOEU izrauje tipske natjeaje za upravitelje zgrada za sufinanciranje energetskih pregleda i certificiranja za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgradeza obnovu zgradaobjavljuje natjeaje prema upraviteljima

Upravitelji zgrada

dogovaraju sa suvlasnicima odabir mjeraodabiru mjere koje e se provesti: za koje je dobivena suglasnost jednostavne veine suvlasnika izraena projektna dokumentacijapromoviraju rezultate energetskog pregleda osiguravaju nadzor provedbe projektaizvjetavaju MGIPU i FZOEU o provedenim mjerama i dostavljaju podatke za izraun uteda energije

15

9. Aktivnosti provedbe mjera za viestambene zgrade16

1710. Procjena trokova provedbe Programa 2013.-2020. Procijenjeni troak provedbe Programa godinjeProcjena troka do kraja 2016. Procjena troka do kraja 2020.817.5 milijuna kn2.5 mld kn

5 mld kn

FZOEU 382,5 mil/godinjeFZOEU 2 mld knDrava osigurava sredstva putem FZOEU i strukturnih fondova EU prosjeno oko 47% potrebnih sredstava + JLP(R)S iz prorauna daje doprinos od prosjeno 6%.

Novana uteda: razdoblje povrata investicija u obnove vanjskih ovojnica (OK.1 i VZ.3): 11-13 godinaprosjeno sve mjere: razdoblje financijskog povrata oko 7 godina

FZOEU 1 mld kn

18Smanjenje izdataka graana za energiju u iznosu od 116 milijuna kn godinje Smanjenje emisija CO2 od oko 72 000 tona godinjeOsiguran posao za 3 000 ljudi godinje Poveanje vrijednosti nekretnine (manji reijski trokovi, bolja toplinska ugodnost, manji prodor vanjske buke, manji trokovi odravanja)Smanjenje potronje fosilnih goriva i elektrine energije za toplinske potrebePoticanje domaih industrija toplinskih izolacijskih materijalaPoticanje biomase - poveano zapoljavanje u umarstvu i razvoj pratee industrije proizvodnje drvnih peleta i briketaUteda od oko 270 GWh energije u neposrednoj potronji Ostvarenje 14,8% ukupnog nacionalnog cilja za 2016. godinu

Ove utede energije = novi izvor energije; odrivo i pametno gospodarenje energijom

11. Koristi i dobiti provedbe Programa, pozitivni uinci Cilj: doprinos ciljevima 20x20x20 18

A.Godinje ulaganje u energetsku obnovu s PDV-om (mil kn)817,5B.Godinji iznos dravnih potpora s PDV-om (mil kn)382,5C.Godinji Iznos PDV-a iz ukupnog ulaganja (mil kn)163,5D.Godinje zapoljavanje (broj direktnih i indirektnih zaposlenja)3.000E.Prosjena mjesena neto plaa u RH (kn)5.516F.Prosjena mjesena bruto plaa (kn)7.986G.Godinja davanja po jednoj plai radnika (kn)29.640H.Ukupna godinja davanja temeljem plaa (mil kn)88,9I.Ukupan povrat u dravni proraun (mil kn)252,4J.Stvarni iznos dravnih potpora (mil kn)130,119preko 65% iznosa subvencije koje osigurava drava vrati se u dravni proraun stvarni doprinos drave je oko 16% ukupne investicije drava potie investicije koje imaju pozitivan uinak na dravni proraunglavnina subvencija osigurava se iz van-proraunskog FZOEU

11. Koristi i dobiti provedbe Programa, pozitivni uinci Pojednostavljeni proraun povrata uloenih dravnih sredstava u dravni proraunSumarni prikaz:Procjena obuhvata energetske obnove godinje:100 obiteljskih kua po upaniji tj. 2 000 obiteljskih kua u RH500 000 m u viestambenim zgradama tj. 1% povrine

Procjena ukupnog troka provedbe Programa: 817.5 mil kn godinje cca 5 mld kn do kraja 2020.g.

Problemi za provedbu:Osiguranje 100% - tne suglasnosti suvlasnika za energetsku obnovu zgrada (Zakon o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)

Prijedlog :Godinji plan redovitog odravanja zgrade - veina suvlasnika (50%+1)

20

Hvala na panji!21

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenjawww.mgipu.hr

Uprava za energetsku uinkovitost, strateko planiranje i meunarodnu [email protected]

Irena Kri elendi, dipl.ing.gra.Voditeljica Slube za energetsku uinkovitost u graditeljstvu i obnovljive izvore energije [email protected]

Search related