of 45 /45
1.0 PENGENALAN 1.1 DEFINSI KOMPETENSI SOSIAL Menurut Adam (dalam Martani & Adiyanti, 1991) kompetensi sosial mempunyai hubungan yang erat dengan penyesuaian sosial dan kualiti interaksi antara peribadi. Bagi membina kompetensi sosial pada kelompok bermain dapat dimulakan dengan membina interaksi di antara kanak-kanak. Interaksi yang dibIina itu dimulakan dengan bermain permainan yang mudah. Sebagai contohnya, main peranan, mematuhi peraturan dalam kumpulan sehingga dapat mewujudkan kompetensi sosial dalam diri kanak- kanak tersebut. Kompetensi sosial merupakan salah satu jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak dan ini merupakan aspek yang amat penting dalam perkembangan kendiri kanak-kanak. Menurut Leahly (1985) kompetensi merupakan suatu bentuk atau dimensi evaluasi diri (self evaluation), dengan kompetensi yang dimilikinya. Ross-Krasnor (Denham dkk, 2003) mendefinisikan kompetensi sosial sebagai keberkesanan dalam berinteraksi yang terhasil daripada tingkah laku yang terkawal dan memenuhi keperluan perkembangan semasa kanak-kanak sama ada dalam jangka pendek mahupun jangka masa panjang. Kompetensi sosial juga merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang baik akan mampu berinteraksi dengan baik dan menjaga hubungan dengan masyarakat. Penerapan nilai ini harus dipupuk dari kecil agar kanak-kanak membesar sebagai seorangyang mempunyai kemahiran 1

ISU DAN TRENDA PENDIDIKAN KHAS.docx

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PK

Text of ISU DAN TRENDA PENDIDIKAN KHAS.docx

1.0 PENGENALAN1.1 DEFINSI KOMPETENSI SOSIALMenurut Adam (dalam Martani & Adiyanti, 1991) kompetensi sosialmempunyai hubunganyangerat denganpenyesuaiansosial dankualiti interaksiantaraperibadi.Bagi membinakompetensi sosial padakelompokbermaindapatdimulakan dengan membina interaksi di antara kanak-kanak. Interaksi yang dibIinaitu dimulakandenganbermainpermainan yangmudah. ebagai!ontohnya, mainperanan, mematuhi peraturan dalam kumpulan sehingga dapat me"u#udkankompetensi sosial dalam diri kanak-kanak tersebut. $ompetensi sosial merupakan salah satu #enis kompetensi yang harus dimilikioleh anak-anak dan ini merupakan aspek yang amat penting dalam perkembangankendiri kanak-kanak.Menurut %eahly(19&') kompetensi merupakan suatu bentukatau dimensi e(aluasi diri (sel) e(aluation), dengan kompetensi yang dimilikinya.*oss-$rasnor (+enham dkk, ,--.) mende)inisikan kompetensi sosial sebagaikeberkesanan dalam berinteraksi yang terhasil daripada tingkah laku yang terka"aldanmemenuhi keperluanperkembangansemasakanak-kanaksamaadadalam#angka pendek mahupun #angka masa pan#ang. $ompetensi sosial #uga merupakansalahsatukemahiranyangperludikuasai olehkanak-kanak. $anak-kanakyangmempunyai kemahiran sosial yang baik akan mampu berinteraksi dengan baik danmen#aga hubungan dengan masyarakat. /enerapan nilai ini harus dipupuk dari ke!ilagar kanak-kanakmembesar sebagai seorangyangmempunyai kemahiransosialyang tinggi. $anak-kanak bekeperluan khas tidak terke!uali dalammenguasaikemahiran sosial ini. 0leh yang demikian, perana guru amat penting dalam memastikankompetensi sosial kanak-kanak dapat dikembangkan selaras dengan tuntutan1alsa)ah /endidikan $ebangsan (1/$).12.0 LAPORAN KERJA AMALI2.1 PENGENALAN AKTIVITI2ugasan/$B.11.ini mengkehendaki sayauntukmeran!angsatuakti(iti yangbersesuaianbagi membantumeningkatkankompetensi sosialmurid-muridberkeperluankhas danmembin!angkanisu-isuyangberkaitandenganpengurusan/rogramIntegrasi /endidikan$has yang berlakudisekolah. Bagi tugasan satu iaitumeran!ang dan melaksanakan akti(iti, sayasayatelahmelaksanakansatuakti(iti yangbolehmembantumurid-muridberkeperluan khas ini bersosial dengan lebih baik dan se!ara terka"al. $onsep akti(iti ini ialah bermain sambil bersosial di mana murid-muridtersebut akan melakukan akti(iti yang berbentuk sukaneka se!araberkumpulan dan akti(iti yang memerlukan interaksi dengan murid-murid lain.0leh yang demikian, saya telah melaksanakan dua #enis akti(iti yangdilakukan di dalam kelas dan luar kelas.2.2 OBJEKTIF AKTIVITIMatlamat utama pelaksanaan akti(iti ini adalah bertu#uan untukmembantumeningkatkankompetensi sosial murid-muridbekeperluankhasmelalui penglibatan murid-murid dalamakti(iti yang dilaksanakan. Akti(itiyang telah diran!ang ini mempunyai beberapa ob#ekti) yang ingin di!apai bagimen!apai matlamat pelaksanaan akti(iti ini. +i akhir pelaksanaan akti(iti ini,murid-murid akan dapat3i. Membina keyakinan diri dan 4sel) esteem5 murid pendidikan khasii. Memberi peluangdanruangkepadamuridpendidikankhasmelakukan akti(iti di luar kelas (sukan).iii. Meningkatkantahapinteraksi sosial di antaramuriddenganmurid.i(. Memperkukuhkan hubungan dan pergaulan dalamkalanganmurid pendidikan khas dan guru.2.3 TEMPOH PELAKSANAAN AKTVITI2Akti(iti ini diberi tempoh masa selama empat minggu dimana iatermasuklahdaripadaperan!angansebelum, semasadanselepasakti(iti.Akti(iti ini dilaksanakan selama dua hari iaitu sehari bagi akti(iti yangdilakukan dalam kelas dan selebihnya dilaksanakan diluar kelas. Akti(itiinibermula pada 6 0gos ,-17 (rabu) sehingga 8 0gos ,-17 (khamis). i. /ermainan aidina9 6 0gos ,-17ii. pe!ial $ids Athleti! 9 8 0gos ,-172.4 KUMPULAN SASARAN$umpulan yang disasarkan ialah $elas 7 dan $elas .. $elas inimempunyaikadar umur diantara 9 tahun hinnga 1, tahun. Bilangan muridbagi setiap kelas ialah ' orang dan keseluruhannya seramai 1- orang.2erdapat beberapa kategori keperluan khas di dalam kelas ini, iaitu3KELAS 4 KELAS 3 Autisme lo" learner :elebral palsy ;iperakti) Autisme indrom +o"n lo" %earner Mental *etarded2.5 KAEDAH PELAKSANAAN AKTIVITIAkti(iti ini dilaksanakanse!araberperingkat dimanaiamempunyaibeberapa proses tertentu, iaitu33/eran!angan Akti(ti- sumberbaik berupa tenaga manusia mahupun bahan dalamsatu sistemyangbersepadu yang dibentuk untuk men!apai ob#ekti) yang telah ditetapkan.+alammembahaskanmengenai pihakpengurusansekolahini, isuyangbolehdibangkitkanialahmengenai"(2%er2#)2.!#.e4!#,!#+!#,)"$!. $"(!'2r.!# $e#,!# 5!". .*2(2(#+! .e%!$! 2r"$02r"$%e#$"$".!#.*!(. /eruntukanke"angandiberikankepadasetiapsekolahyang bertu#uan untuk menaikkan tara) pembangunan sekolah serta diberikankepada murid > murid yang memerlukannya mengikut pengagihan yang telahdiga?etkan. @amun begitu, apa yang berlaku di sini ialah peruntukkan untukpedidikan khas lambat untuk disalurkan kepada program pendidikan khas dankadang kala tidak mendapat peruntukan seperti sepatutnya. /ihak pentadbirsekolah seolah-olah tidak mengendahkan peruntukkan untuk programpendidikankhasmalahanmembelan#akanperuntukkanke"angantersebutuntuk akti(iti di aliran perdana. ;al ini berlaku kerana, pihak pentadbir sekolahmenganggap baha"a pendidikan khas ini tidak mempunyai kepentingan dantidak memerlukan peruntukan yang banyak.140lehyangdemikian, guru-gurupendidikankhasperlulahbertindakdenganlebihpekaberkenaanperuntukanke"anganini bagi memastikanperuntukan tersebut diberikan mengikut apa yang telah ditetapkan. +isampingitu, pihakpentadbir sekolah#ugaperlulahbersikaplebihamanah dimana =uru Besar dan #uga /enolong $anan ekolah sangatmemaintkan peranan yang penting dalam mengurus dan memastikanperuntukan ke"angan ini diagihkan se!ara sama rata. ekiranya masalah iniberpun!a daripada sikap pentadbir sekolah yang tidak amanah maka guru-guru perlulah meru#uk terus kepada murid lain.etersunya, guru-guru/endidikankhas#ugaperlulah'e5"*.re!)"6 2#)2.16e#+2(2# (2(2# !)2r .e'!( 2#)2. e#7!$".!##+! )!%!. 'e5"* '2!( $!#(e'e(!.$eadaan kelas yang sempitdapatdielakkandengan meminimakanbilangan murid mengikut keluasan kelas yang disediakan"-. Be5!# ,2r2 %e#$"$".!# .*!(Isuini seringkali berlakudi setiapsekolahdimanapihakpentadbirsekolahataupunguru-guruperdanamemandangremehterhadaptugasseorang guru /endidikan $has.Mere.! 5er!#,,!%!# 5!*!4! ,2r2%e#$"$".!# .*!( )"$!. e%2#+!" 5e5!# +!#, 5!#+!. $!'!e#,e#$!'".!# %e#,!7!r!#.=uru khas #uga mempunyai isu-isu yangmenggangutugasmerekabagi membolehkananak-anakkhas menerimapendidikanseperti murid-muridlain.0lehyangdemikianmerekasentiasamemberikan pelbagai tugas kepada guru-guru pendidikan khas "alhalpenga#aran untuk murid-murid pendidikan khas lebih sukar dan payahberbanding penga#aran murid di aliran perdana. ;al ini kerana, seperti yangkita sedia maklum tahap kogniti) murid-murid pendidikan khas untukmenguasai sesuatu pembela#aran atau kemahiran sangat lemah danmengambil masa yang agak lama untuk men!apai sesuatu ob#ekti) "alaupunob#ekti) itu berada di tahap yang mudah dan rendah. Malang sekali, berbe?a pula pandangan pihak sekolah yang sentiasaberanggapan baha"a menga#ar murid-murid pendidikan khas ini merupakanker#a yang mudah sepertimelepaskan batuk ditangga. +isamping itu, gurupendidikan khas selalunya dibebankan dengan "aktu ganti (relie) !lass) kelasperdana. Ini akanmengangguper#alanansesi penga#arangurupendidikankhasyangterpaksameninggalkankelaskeranamenggantikankelasaliranperdana yang tidak hadir ke sekolah. +alam membendung isu ini, %"*!. (e.3'!* %er'2'!* 'e5"* !$"' $!'!e5!*!,".!# )2,!(!# 1 )2,!(!# .e%!$! (e2! ()!6 $!# ,2r2. /ihakpentadbiransekolahperlulahmemberikantugasan yangsamaratakepadasemuasta) danbukanmemberikantugasanyangberlebihankepadagurupendidikan khas. elain itu, pihak #abatan pendidikan khas perlulah17men#elaskan dan menerangkan terlebih dahulu tentang tugas-tugas dantanggung#a"ab yang perlu dipikul oleh guru pendidikan khas sebelummembahagikan tugasan yang membebankan kepada guru. Mereka perlumengetahui dengan #elas tentang tanggung#a"ab dan peranan yangdilakukan oleh guru pendidikan khas sebelum menilai guru > guru pendidikankhas ini melalui pengalaman sendiri.3.3.2 G2r2 Pe#$"$".!# K*!(". G2r2 +!#, .2r!#, 3)"-!("Isu iniseringkaliberlaku terhadap guru-guru pendidikan khas dimanaere.!)"$!.e%2#+!" .3")e#+!#,)"#,," $!'!e'!.(!#!.!#)!#,,2#,7!4!5 +!#, $"5er".!# (e5!,!" ,2r2 %e#$"$".!# .*!(.$ebanyakan guru-guru pendidikan khas beranggapan baha"a menga#armurid-murid pendidikan khas ini hanyalah sekadar menga#ar untuk memenuhitanggung#a"ab menga#ar itu saha#a namun tidak menun#ukkan nilaiketrampilanseorangguruseperti manayangtelahdi#an#ikansebelumini.G2r2 *!#+! !(2. .e .e'!( $!# e#,!7!r (!5"' 'e4! $!# .!$!#,.!'!*!#+! e#,!4!' )"#,.!* '!.2 2r"$ )!#%! 5er'!.2#+! (e5!r!#, %r3(e(%e#,!7!r!# $!# %e5e'!7!r!#. ;al seperti in akhirnya akan menyebabkanguru itu sendiri men#adi malas dan hilang semangat untuk menga#ar. ikapgurupendidikankhasyangnegati) ini akanmemba"akesanburuk kepada murid-murid khas dan sekolah itu sendiri. eorang gurupendidikan khas yang tidak berminat selalunya men#alankantanggung#a"abnya dengan tidak komited. :ontohnya, menga#ar tanpamenggunakan ran!angan penga#aran harian, tiada inisiati) menggunakanbahan bantu menga#ar semasa menga#ar dan lain-lain.Bagi mengatasi masalah ini, /enolong $anan /endidikan $hasperlulah memainkan peranan dengan memantau setiap penga#aran danpembela#aranyangdilakukanolehgurupendidikankhas. %angkahini bagimemastikanguru-gurupendidikankhas tidak bersikapsambil le"a dansentiasa melakukan ker#a dengan bersungguh-sungguh. +isamping itu, pihak18pentadbir sekolah #uga perlu sentiasa memantau perkembangan kelaspendidikan khas dan sentiasa memeriksa buku *an!angan /enga#aran;arian guru darimasa ke semasa. elain itu, pihak pentadbir sekolah #ugaperlusentiasamela"at kekelas pendidikankhas danmelihat guru-gurupendidikan khas melaksanakan akti(iti penga#aran dan pembela#aran."". Ke.2r!#,!# ,2r2 +!#, )er'!)"* $!'! 5"$!#, .*!($ebanyakanguru-guruyangmenga#ar di /rogram/endidikan$hasadalahtidakterlatihuntukmenga#ar murid-muridpendidikankhas. Melaluika#ian yang dilakukan olehAli?a Ala? dan Mokhtar 2ahar dari 1akulti/endidkan, Ani(ersiti $ebangsaanMalaysiamelalui petikanakhbarAtusanMalaysia (,--8) menyatakan baha"a3Hanya 13.3 peratus sahaja guru yang terlibat dalam kajian iniyangmempunyai bidang pengkhususan masalah pembelajaran. Secarakeseluruhannya 86.7 peratus guru yang mengajar dalam program iniadalah guru yang tidak dilatih mengajar kanak-kanak masalahpembelajaran! H!' "#" 5er!.(2$ 5"'!#,!# ,2r2 +!#, e#,!7!r %e#$"$".!# .*!(52.!#'!* ,2r2 +!#, $!)!#, $!r" 3%(+e# Pe#$"$".!# K*!(. Merekamerupakan guru daripada ospyen lain dan mengambil kursus bagimelayakkan diri men#adi guru /endidikan $has namun pedagogi yangsepatutnya masih belum men!ukupiuntuk men#adiguru /endiddikan $has.:ontohnya, terdapat segelintir guru yang memasuki bidang /endidikan $hassebagai batulon!atanuntukmen#a"at #a"atanyanglebihtinggi denganmudah.Inimen#elaskanbaha"a tiada guru yang selayaknyadalam bidangpendidikankhasyangmenga#arpendidikankhas. kaedahini membuatkan,!abaran yang mendatangmerupakan satu impak yang besar dalam bidang inikerana ianya telah membukaruang yang lebih luas untuk meningkatkan kualiti opsyen /endidikan $has. e!aratidak langsung ianya memberikan ruang kepada $ementerian /ela#aran dan /e#abat/ela#aran mengatur program dan dasar yang meningkatkan kualiti /endidikan $has."ntuk menjadi guru yang pro#esional seseorang guru itu harus menekankantiga aspek penting dalam dirinya iaitu kepakaran pengetahuan danpembentukan sahsiah $%obiah 1&&8'.!/enerimaanmasyarakat sekolahterhadapgolonganini akanmemberikankeyakinanuntukberpimpingantanaganbersamamen!apai ke!emerlangandalampendidikan. /endidkan $has #uga mempunyai murid yang mempunyai matlamatmen!apaikehidupan bermakna dan berketrampilan dengan didikan golongan guruyang ino(ati) dan kreati). Berikan ruang kepada mereka untuk men#adi rakyat yangberpendidikan selari dengan 1alsa)ah /endidikan $ebangsaan. ebagaikesimpulannya, men#adi seorang guru pendidikan khas bukan sekadar men#adi gurubiasatetapi sebagai guruyangbaikkeranatahapkebergantunganmuridkepadaguruadalahmelebihi murid-muridyangnormal. @amun, sebagai seorangguru,keikhlasan dalammendidik men#adikan mereka seorang yang ber)ikiran positi),bersikapmenerimadansebagainya. Balaupunbanyak!abaranyangditempuhi30tetapi didiklah mereka kerana mereka berpeluang untuk meningkatkan kualiti hidupdan mengurangkan kebergantungan kepada keluarga, masyarakat dan negara.6.0 RUJUKAN31