of 18 /18
Pentaksiran Berasaskan Sekolah Georgiana ak Muni 900822-13-6286 Puan Suzita bt A. Baki Isu Dan Trenda Dalam Pendidikan Khas (PKU 3111)

Slaid Esaimen Isu Dan Trenda

Embed Size (px)

Text of Slaid Esaimen Isu Dan Trenda

Pentaksiran Berasaskan SekolahGeorgiana ak Muni 900822-13-6286 Puan Suzita bt A. Baki Isu Dan Trenda Dalam Pendidikan Khas (PKU 3111)

Definisi Dan Instrumen PentaksiranDefinisi: Pentaksiran merupakan proses yang melibatkan pengumpulan data-data kuantitatif mengenai pembelajaran atau perubahan perlakuan murid akibat daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Instrumen Pentaksiran1. Ujian Bulanan 2. Peperiksaan 3. Peperiksaan Percubaan

4. Kuiz

5. Kerja Rumah

6. Projek

7. Soal Selidik

8. Amali

9. Pemerhatian

1. Ujian BulananDefinisiPenilaian yang dibuat secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid bagi setiap tajuk yang diajar. Ujian diagnostik yang dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran.

Tujuan

Kesesuaian:Ujian bulanan sesuai digunakan di dalam Pendidikan Khas kerana menggambarkan prestasi murid dari semasa ke semasa. Keputusan yang diperoleh membolehkan guru untuk membuat keputusan bagi tindakan susulan yang seterusnya.

Kekuatan1. Mengesan kejayaan dan 2. Mengukur kegagalan kemajuan murid. pembelajaran.

3. Memudahkan guru mengikuti 4. Membolehkan perkembangan tindakan semasa murid- susulan dibuat. murid.

Kelemahan4. Ketidaksamaan dalam pentaksiran.

1. Murid berasa tertekan.

2. Kos bahan.

3. Beban kerja guru bertambah.

2. Peperiksaan Pertengahan & Akhir TahunPenilaian yang dibuat pada akhir pengajaran (akhir penggal atau akhir tahun)

Definisi

Tujuan

Menentukan pencapaian murid pada akhir penggal persekolahan atau akhir tahun.

Kesesuaian: Peperiksaan pertengahan danakhir tahun kurang sesuai di dalam Pendidikan Khas kerana isi kandungan ujian terlalu banyak dan rumit untuk dijawab. Tambahan pula, murid Pendidikan Khas selalunya mempunyai ingatan jangka pendek.

Kekuatan2. 3. Motivasi 4. Melihat

1. Memberikan

gred

Perbandinga n pencapaian

murid bertambah.

pencapaian tertentu

Kelemahan1. Ketidaksamaan dalam pentaksiran.

3. Murid berasa rendah diri.2. Sesuai untuk

mentaksir kemahiran kognitif sahaja.

4. Murid berasa tertekan untuk belajar.

3. Peperiksaan PercubaanDefinisi Ujian yang hampir menyerupai peperiksaan sebenar. Contohnya ujian percubaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.

Tujuan 1 usaha untuk mengetahui sesuatu keputusan dan menentukan kebolehan seseorang.

Kesesuaian Ujian ini sesuai kerana membolehkan murid membiasakan diri dengan ujian sebenar.

Kekuatan

Persediaan menghadapi format soalan yang sebenar. Membantu pengurusan masa. Mengetahui keupayaan diri. Melihat respon terhadap keadaan dan tekanan terhadap ujian sebenar.

Kelemahan

Sukatan pelajaran terganggu. Murid terlalu bergantung kepada soalan ramalan. Murid hanya fokus pada soalan ramalan. Murid berasa tertekan untuk belajar.

4. Kuiz Dalam KelasTujuan: Ransangan +Pengayaan + Pemulihan + Pengukuhan untuk muridmurid.

Definisi:Pertandingan untuk menguji akal.

Kesesuaian: Kuiz adalahsesuai untuk SEMUA tahap.

Kekuatan

Menyeronokkan kerana berbentuk pertandingan. Ada peneguhan. Mengalakkan murid-murid belajar. Mengukuhkan konsep pelajaran. Tidak semua topik boleh diuji. Murid hanya belajar untuk mendapatkan peneguhan. Tekanan untuk belajar. Tidak menguji semua aspek pembelajaran.

Kelemahan

5. Kerja RumahDefinisi: Kerja atau tugasan yang diberikankepada murid untuk disiapkan atau dibuat di rumah.

Tujuan:Menurut Ee Ah Meng (1990): i. Mengukuhkan konsep. ii. Menyediakan peluang. iii. Meningkatkan sesuatu kemahiran. iv. Menimbulkan perasaan kejayaan.

Kesesuaian:Kerja rumah kurang sesuai di dalam Pendidikan Khas kerana murid memerlukan perhatian dan bantuan guru ketika membuat sesuatu kerja.

Kekuatan Memupuk motivasi kendiri. (Skinner, 1984;461) Bukti p&p kepada ibu bapa. Latihan mengurus masa lapang. Menguasai isi pelajaran (Tamir, 1985).

Kelemahan Membuang masa. Murid meniru kerja rumah rakan. Bosan. Kecewa apabila kerja terlalu susah.

6. ProjekDefinisi: Aktiviti unik yang mempunyai 1matlamat tertentu yang boleh didefinisikan dalam bentuk skop, kualiti, masa dan kos. (Hira N. Ahuja, 1990)

Tujuan:Untuk menilai kemahiran berfikir aras tinggi.

Kesesuaian:Kaedah projek sesuai untuk mata pelajaran seperti Sains dan Kemahiran Hidup.

Kekuatan: Mengukur metakognitif dan sikap. Skor yang diberi berdasarkan kriteria spesifik. Membantu murid mengetahui bakat dan kelebihan diri. Menggalakkan interaksi sosial sesama murid.

Kelemahan: Memerlukan jangka masa yang panjang untuk siap. Pengurusan kos, masa, dan sumber perlu cekap dan berkesan. Memerlukan metakognitif yang tinggi Guru perlu berpengalaman.

7. Soal-selidikDefinisi: Soal selidik/inventori adalah teknik mendapatkan maklumat daripada pernyataan kepada suatu set pernyataan. Tujuan: Untuk mengenalpasti permasalahan.

Kekuatan: 1. Proses yang cepat, digemari dan mudah untuk ditakbirkan. 2. Saiz sampel yang besar. 3. Keupayaan generalisasi terhadap saiz populasi lebih besar, berkesan dan tepat 4 Fleksibiliti dari segi item soal selidik.

Kelemahan: 1. Bergantung kepada latar belakang pendidikan dan pengalaman. 2. Item yang ditadbirkan tidak boleh diubah suai semasa pentadbiran penyelidikan sedang berjalan. 3. Kesahan item diragui.

8. AmaliDefinisiTujuan Kesesuaian Melakukan kerja pembelajaran. fizikal dalam sesuatu Melihat kesediaan murid melangkah ke kemahiran lain. sebelum Kaedah ini sesuai digunakan di dalam Pendidikan Khas kerana boleh melihat penguasaan kemahiran murid. 1.Mengisi sesuatu kemahiran. 2. Memperbetulkan kesilapan sertamerta. 3. Mengenalpasti masalah yang lebih spesifik. 1. Masa lama. 2. Tidak sesuai untuk semua subjek. 3. Memerlukan penyediaan bahan dan peralatan.

Kekuatan

Kelemahan

9. Pemerhatian Pemerhatian merupakan satu alat yang biasa digunakan oleh guru untuk mengumpul maklumat khususnya yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang murid. Definisi Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan

Tujuan

Memerhati sesuatu tanpa tanggapan atau tafsiran. Memerhati secara open-ended. Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Kesesuaian

Kaedah ini sesuai digunakan di dalam Pendidikan Khas kerana meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, faktor bahan dan persekitaran.

Kekuatan

Boleh menilai dari pelbagai aspek. Kos yang murah. Mudah dilaksanakan. Kualiti pemerhatian. Pemerhati mungkin akan terlepas pandang. Tidak dapat tingkah laku sebenar.

Kelemahan