ISTORIA FILOSOFIEI AINTICE - filosofiei antice vol.7 - Giovanni...آ  obiigagii de tip pofitic, in care,

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ISTORIA FILOSOFIEI AINTICE - filosofiei antice vol.7 - Giovanni...آ  obiigagii de tip pofitic, in...

 • @ Editura Galaria Gutenberg, 2019

  Redactor: Ma Ftrodig Tehnoredactate: Dinu Vhgil

  Descrietea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei REALE, GIOVANNI Istoria filosofiei a*ice / Giovanni Reale; trad. Ctistian $oimugan, ed. : Silviu Hodig. - Tdtgu Ldpug : Gala-xia Gutenberg, 2018-'

  vol. rsBN 978 973-t4I 090-6 Vol ?: Renagterea platonismului gi a piagodsmului, Corpus Hermeticum 9i Otacoiele caldeene- 2019.- rsBN 978-973 -1 41 -7 69 -1

  I. $oirnupan, Cristian (trad.) II. Hodig, Silviu (ed.)

  Editura G alaxia Gutenberg 435600 TArgu-Ldpug, sr. Florilor nr' 11 T el.: A7 23 -37 7 599, 07 33 -97 9 383 e-mail: contac t@galaxtagttenberg.to www. gaiaxiagutenbetg.ro

  GIOVA}{NI REALE

  ISTORIA FILOSOFIEI AINTICE

  volumul algaPtelea

  RENA$TE,REA PI-{TONISMULUI $I A PITAGORISMULUI,

  CORPUS HE,RMETICUM $r

  ORACOLELE CALDEENE

  Traducere din limba itz.Jia:ld

  Cristian $oimugan

  Galafra Gutenbetg

  2fi19

 • ISTORIA FILOSOFTE1 ANTICE

  insemnatd, datoriti fapturlui cd atl;t prin schema uiadicd pe c re o intoduc in modul iot de concepere a re'aliti,tii, cit gi prin ,,in;elepciunea" teurgcd ,Sevelatil" pe care se striduiesc si o puni in legdturi cu ,,speculatia" filosofici, vor ajunge si constituie un prrrct de referinEi obligatoriu pentrlr neoplatoni- cienii din anuchitatea tdtzie..Aceste kghiavor fi socotite la fel de importante ca dialoguriie lui Platon.

  inpela cil, dacd Aran/e/e ar fi fost tfeclrte cu vederea, am fi fost lipsigi de unul din parametrii esengiali in cancterizarea difedteior gcoli gi curente din sAnul necplatonismului, care se deosebesc intre ele fie in func,tie de cum resping teurgia, considerAnd ci aspectul ray)onal, tipic speculaEiei grece;ti. este mai important (aqa cum o face Plotin pi $coala lui), fie in functie de cum o accept5, cdutdnd si caute o contopite organtcd cu instanple speculafei grecegti djn ttecut (apa cum o face Iamblichos pi discipolii lui, dar 9i togi membrii $colii din Atena) sau chiar privilegiind teurgia in detrimentul componentei tationale (apa cum o face $coala din Pergam gi impdranrl lulian, cel cunoscut gi sub numele de Iulian Apostatul).

  CUPRINS

  RnouscopnRrRaa. INcoR.roRALULUI gI A

  TRANSCENDEh{T]]r. Frrr-Or\{ OrN ALEXANDRTA,

  RENA$TEREA PITAGORISMULUI, SCRIEREI-E HERME'TICE $I

  ORAC0LEI-B CALDEENE ..........................5

  SncluNne tNrar: Philon din Alexandria gi

 • ISTORIA FILOSOFIEI ANT'ICE

  4. Doctrina ,J,ogos-ulul'.. -..'.'...............'. 51 5. Doctrina,,Puterilor" ....................."..... 54 6. Doctrina Ideilx gi reforma filoniann.........' ..'........."'... 57 7. Sufletele fhri de tmp 9i ingerii.......... ...'.........'.'............60

  IV.Antropologia;;imoralaiuiPhi1on............ ............"....53 1. Noua conceplie a naturii omului sau omul in trei dimensiuni ..'........ 63

  2. Depdpirea intelecnralismului etic al filosofiei pyecegti 9i proclamarea

  credintei ca virrute supremd .,............'.....:..'.. ......".......-.....69 3. Drumul spre Dumnezeu" unirea mistici cu El 9i extazul..'..'--.........'.'73

  SucltuNnaA Doua Medioplatonismul gi redescoperirea

  metafizicii platoniciene.................... ......."..'..'..."'..79 L Geneza,caracteristicile gi exponengii medioplatonismului'.............81

  1. Ultimele pd,tanii ale Academiei gi origrnile medioplatonismului.......'.81

  2. Trisiturile genera.le ale medioplatonismului '......'....... 87 3. Exponen$ 9i tendinle ale medioplatonismu.lui....."..' ...'...'.-.................91

  4. Importanta istorici pi teoreticd, precum

  gi limitele medioplatonismului ....'..'.'.."......... ........'.....'.. 100 II. Metafizica medioplatonismului .........I03

  1. Fiinta incoryorali, Divinitatea pi trzinscendenta ei...'...........'...."'...... 103

  2. Ideile ca ganduri ale Divinitn$i 9i distinclia intre inteligibilele pdme sau

  Ideile transcendente gi inteligibilele secunde sau formele imanente

  1ucrurilor......... ....".........'. i 10 3. Ietarhia divrnului: ciffe o doctrind a ipostazelor .'..'-.1,14 4. Cosmologia medioplatonici and: mareia

  gi originea universu1ui................. .".'........ 1 1 9 5. Demonologia medioplatoniciand -.....L26

  III. Antropologia pi etica medioplatonismului.. ..".'.....1'29 1. Scopul suprem al omului qi asemdnarea lui cu Zeul'....'......."..........'"129

  246

  CLII]RiNS

  2. Natuta spiriti-rald a omului gi concepEia dualisti suflet-corp .............732

  3. Tabia de valori usi virtutea.. .................1'35 4. Iitica medioplatoniciani gi etica stoici... .,......,.,........'137

  $mcgit-txna A TREI-{ Renagterea filosofiei pitagoriciene,

  etatrrele ei succesive gi contopirea neopitagorismului cu

  rneetioplatordsmul ...........................1.41' L Documentele, exponenqii, cutentele gi ttisXturile pitagorismului in

  epoca elenisticd gi in cea imperjali......... 142

  1. tnrimpl';:i1e pdrr care a trecut $coala pitagoriciand .. ..,,.....................143

  2" Falsificiri din epoca elenisticn gi imperiaH ale scrierilot atriburte

  vechilor pitagoucienl aparigia 9i intelesui lor cel mai probabd..............1.47

  3. Relatinle cloxografice ficute de pitagoricieni al cdror nume nu ne este

  cunoscut......... .,,....,........L53 4. Noii pitagori ircni care ni se prez'ind cu numele lor proprii.............. 160

  5. Trdsituriie pitagt.rnsmtilur din peric.rada elemsticd

  5i cea imperi'ald ..............1'63 iI. Principiile doctrjna.le ale neopitagorismului......................................171

  1. Reruperarea incorporalului gi reafirmarea primatului siu ontologic171

  2. Sernnif,r:a;ia metoclologc;, metafuici gi tcologici a numetelorin

  necrpitzrgoristn ..............,.174 3.Tlocrina despre princrpiile silpreme ale lVlonadei gi ale Diadei.

  in .r.*., de a clec{uce irttcaga tealtrate dinc-o Unjtrrtc suptcmi.......... ...............180 .4. {dealulmrstrcalriegii {)menesri"........ .......................... 186

  1I{. hlumenius din '\unea pi contopirea neopitagorismului cu

  .............793

  247

  193

  I . Fozida ltlosof, cd a lr-ri l.i'-'rnenius...............

 • ISTORTA FILOSOFIEI ANTICE

  2.Prcclxrweaabsolutei preeminenEe a incotpomIului.........................196

  3.structurafii4eiincoqpor'alegidoctrinacelor rrer2a......................."199

  4. Doctrina neopitagoriciand a Monadei pi a Diadeiin contextul

  ontologiei numeoiene............:............ .........,.........,.,.,...,.,203 5. Nlateriq suflettrl rdu gi suflen:l bun..... ..............."........207 6. Numenius in ptagul neoplatomsmului .......2A9

  SncgluxeeA PATR.* Coqpus hermeticum gi oracolele

  caldeene

  I. Fenomanul hermetismului pi difedtele lui aspecte...........................21'4 " 1. Hermes Trismegistos gi litetatura hbrmeticd.......................................215

  2. Tnisdturile debazFtale hermetismului .............:...........218 3.Zat\1*afiitadivinului geneza unir,-etsului gi a omului aga crrm apar

  ele in < Coqpus Hermeticum > ..................:...,,,, .,.,,,...,,,.,,222 4.Intelecnri,crmoa$tereapimintuitea...,,,...,.......,...,..,.;.226:

  5. Extaza gi escatologia hermetismului ..".....................".229 II. ,,Oracolele caldeene" gi imporiarrga 1or.................... ..........................231,

  1. Gerrcza,,Oracoielor caldeend'........................... ..............231 2. Doctrinele filosofice din,,Oracolele caldeene"................... ----^*.--n3 -a 3. Inteiepciunea magicn gi tewgia,,Otacoleiot cddeene"......"..................240

  248

  sr$wrh{hrr HHAlfi

  H#Y#iffiffi

  H#ffi

  SnH-ffiffiffSXffi..X

  € A

  ffiffitrxsF,.{?J$". S g FKff S*#RAYHtrg$

  ffiffi

 • 1

  L

  c

  t u

  A

  m Ct Plr

  96.

  sp cfe ol Pla

  stu ozl tna

  P m

  la

  ur

  dr

  in c2

  SA

  fil

  [0nt

  Ma nu0i

  Ios lnpr 200 t(qrtl

  rapit (20c

  lrl/i.i rl un

  I. GnNnze" coMpoNENTEtE $r rRoBLEMELE DE TIOND PUSE DE FILOSOFIA LUI PHTT,ON OTN AmxaNome

  l. Nagterea gf;ndirii filoniene gi dul ei foi istoria filosofiei mtice

  Philon constituie, firi nicio indoiald, un personaj pe care in lirnhajul de astdit l-am putea defini ca fiind unut de ,,rupturf'.l

  I l'lrtlon s-a ndscut 1a Alexandda, probabil c6ndva intre afln 15 $1 10 i.C. Familia lui a fost urn tlintre cele mai bogpte gi mai influente familii erteiegti ce s-au stabilit la Alexandria. lhtc gi motirrul pentru care a purut pdmi o educaEie la cel mai inak nivel posibil potrivit rrrnnclor de atunci. $i-a insugit la perfeqie cultma greacd (mai ales categoriiie spitituale rlt' t:lcnismului), 1ar, pentru o weme, gi patrimoniul spiritual gi cuhural al poponrlui siu, flt:cum \'om auea ocztzia si vedem pe latg cwa mai incolo. Despre r.iap lui grim foarte llrline lucnui. ln principiu, gi-a dedicat-o aproape in totalitate meditaF4 studiului 9i nrlrrctirii de cdrti.,{ceasta nu inseamni totugi ci trebuie si se fi sustras de la indeplinirea

  'rttrrmitcrr obiigagii de tip pofitic, in care, probabil,avlza:ut un soi de datorie faF de

  1r porul siu- Episodui cel mai cunoscut il corstituie cdlitoria sa la Roma, in ftuntea unei rrtnbasade rnenite a duce acolo protestul commitilii ev:reieqti din Alexandria [r$ de 1r*scrugiile cirora le cidea victimi. I-a intoarcere, in anul 41 d.c., Philon a scris o relatare irnrpli a respectir,'ei arnbasade, din rdndutile c#eia reiese cd la r,nemea aceea ajunsese la o