of 30 /30
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja NACIONALNI ISPITI U TREĆIM RAZREDIMA SREDNJIH ŠKOLA Ispitni katalog iz Kemije u školskoj godini 2007./2008. veljaĉa 2008.

Ispitni katalog iz Kemije - NCVVOdokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_07-08/DLFE-17.pdf · Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja NACIONALNI ISPITI U TREĆIM RAZREDIMA

Embed Size (px)

Text of Ispitni katalog iz Kemije - NCVVOdokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_07-08/DLFE-17.pdf ·...

 • Nacionalni centar za vanjsko

  vrednovanje obrazovanja

  NACIONALNI ISPITI U TREIM RAZREDIMA SREDNJIH KOLA

  Ispitni katalog iz Kemije

  u kolskoj godini 2007./2008.

  veljaa 2008.

 • 2

  Struna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Kemije:

  dr. sc. Nenad Juda, Prirodoslovno-matematiki fakultet Sveuilita u Zagrebu

  dr. sc. Tomislav Cvita, Prirodoslovno-matematiki fakultet Sveuilita u Zagrebu

  dr. sc. Draginja Mrvo-Sermek, Prirodoslovno-matematiki fakultet Sveuilita u

  Zagrebu

  ana Mati, III. gimnazija, Split

  Vinja Vlahek Soka, Zdravstveno uilite, Zagreb

  Daisy galji, Gimnazija Rijeka, Rijeka.

 • 3

  SADRAJ

  1. UVOD 4 2. OPI CILJEVI ISPITA 4 3. OBRAZOVNI ISHODI 5 TEMATSKA CJELINA 1 - TVARI 5 TEMATSKA CJELINA 2 - GRAA ATOMA 5 TEMATSKA CJELINA 3 - PERIODNI SUSTAV ELEMENATA (PSE) 6 TEMATSKA CJELINA 4 - GRAA MOLEKULA 6 TEMATSKA CJELINA 5 - KEMIJSKE VEZE 7 TEMATSKA CJELINA 6 - PLINOVI, TEKUINE I KRUTINE 7 TEMATSKA CJELINA 7- KEMIJSKA REAKCIJA 8 TEMATSKA CJELINA 8 - TERMOKEMIJA 8 TEMATSKA CJELINA 9 - OTOPINE 8 TEMATSKA CJELINA 10 - KEMIJSKA RAVNOTEA 9 TEMATSKA CJELINA 11 - KISELINE, BAZE I SOLI 9 TEMATSKA CJELINA 12 - ELEKTROKEMIJA 9 TEMATSKA CJELINA 13 - KEMIJSKA SIMBOLIKA I TEMELJI KEMIJSKOG RAUNA 10 4. STRUKTURA ISPITA 10 5. TEHNIKI OPIS ISPITA 11 6. OPIS BODOVANJA I OCJENJIVANJE 11 7. PRIMJER EKSPERIMENTALNE OBVEZE U B DIJELU NACIONALNOGA 12 ISPITA IZ KEMIJE 12 8. UENICI S POSEBNIM POTREBAMA 17 9. PRIMJERI ZADATAKA I NAIN BODOVANJA ODGOVORA 17 10. KAKO SE PRIPREMITI ZA ISPIT 19 11. LITERATURA 19 12. OGLEDNI PRIMJERAK TESTA IZ KEMIJE 20

 • 4

  1. UVOD

  Ovaj ispitni katalog namijenjen je uenicima treih razreda srednjih kola

  koji e pristupiti nacionalnomu ispitu iz Kemije. Naravno, katalog je namijenjen i

  njihovim nastavnicima kako bi im mogli pomoi da se pripreme za ovaj nacionalni

  ispit.

  U ovome ispitnome katalogu opisani su ciljevi ispita, njegova struktura,

  karakteristike i nain vrjednovanja. Ovaj katalog sadri i kratki savjet o tome

  kako se najbolje, po miljenju autora, pripremiti za sam ispit te nudi i nekoliko

  primjera tipinih pitanja, kao i naine njihova vrjednovanja. Sastavni dio ovoga

  ispitnoga kataloga je i popis eksperimentalnih obveza i naputak o njihovoj uporabi

  u svrhu nacionalnoga ispita iz Kemije.

  Svrha je ovoga ispitnoga kataloga pomoi uenicima i nastavnicima da se

  upoznaju s detaljima, nakanom, provedbom i idejom nacionalnoga ispita iz

  Kemije.

  2. OPI CILJEVI ISPITA

  Nacionalnim ispitom iz Kemije kani se provjeriti (i potvrditi) u kojoj su

  mjeri uenici usvojili predviena znanja tijekom dosadanjega obrazovanja u

  Kemiji, kao i u kojoj su mjeri razvili svoje kemijske vjetine i sposobnosti

  (kompetencije), a koje su stjecali i razvijali kroz nastavu Kemije.

  Nakana je provjeriti koliko dobro uenik poznaje, razumije i koliko je

  sposoban rabiti kemijske pojmove. Osim toga, cilj je utvrditi koliko je uenik

  sposoban biljeiti opaanja promatranjem kemijskih promjena, kao i koliko je

  sposoban izluiti informacije iz skupina kemijskih podataka (analiza, sinteza i

  valorizacija podataka tijekom rjeavanja problema).

  Kad govorimo o znanju, razumijevanju i uporabi znanja, prije svega,

  elimo da uenici znaju, razumiju i mogu uporabiti kemijske pojmove, kemijske

  formule, kemijske jednadbe, kemijske zakone i teorije; da su sposobni rabiti

  kemijski simboliki jezik pri kvalitativnome i kvantitativnome opisivanju tvari i

  kemijskih promjena u kojima sudjeluju.

  U smislu analize i sinteze podataka pri rjeavanju problema uenici bi

  trebali biti sposobni razlikovati razliite vrste kemijskih podataka (injenice,

  brojane podatke, kemijske simbole, kemijske formule i jednadbe kemijskih

  reakcija). Uenici bi takoer trebali biti vjeti u tumaenju tablinih i grafikih

  prikaza koji predstavljaju odnose meu razliitim veliinama, vrstama podataka i

  informacijama. Potrebna je i sposobnost rjeavanja jednostavnih kemijskih

  problema uporabom znanja u novim situacijama.

  Sva ova znanja, sposobnosti i vjetine nije mogue jednoznano definirati i

  povezati s pojedinanim ciljevima. esto e pitanja i nalozi kojima e se

  provjeravati te sposobnosti, sadravati informacije koje su ueniku nepoznate. Da

  bi uenici uspjeli odgovoriti na takva pitanja ili uspjeli rijeiti tako postavljene

  probleme morat e, svoja znanja, sposobnosti i vjetine, smiljeno i ciljano

  uporabiti u takvoj (njima novoj) situaciji.

  U eksperimentalnome smislu provjere znanja, sposobnosti i vjetina od

  uenika se oekuje da e biti sposobni rabiti jednostavne izvore energije (npr.

  plamenik), obavljati jednostavne temeljne kemijske radnje (prelijevanje tekuina,

  filtriranje, taloenje...), poznavati mjere sigurnosti i zatite pri radu s

  kemikalijama, reakcijskim smjesama i otpadnim tvarima te da e uredno

  zabiljeite opaene promjene i rezultate mjerenja i moi ih objasniti.

 • 5

  3. OBRAZOVNI ISHODI

  Ovaj dio ispitnoga kataloga definira konkretna znanja, vjetine i sposobnosti

  (kompetencije) za koje se oekuje da su ih uenici usvojili tijekom svojega

  dosadanjega obrazovanja.

  Obrazovni ishodi koji e se ispitivati podijeljeni su, prema svojoj naravi, u

  sljedee tematske cjeline:

  1. TVARI

  2. GRAA ATOMA

  3. PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

  4. GRAA MOLEKULA

  5. KEMIJSKE VEZE

  6. PLINOVI, TEKUINE I KRUTINE

  7. KEMIJSKA REAKCIJA

  8. TERMOKEMIJA

  9. OTOPINE

  10. KEMIJSKA RAVNOTEA

  12. KISELINE, BAZE I SOLI

  13. ELEKTROKEMIJA

  14. KEMIJSKA SIMBOLIKA I TEMELJI KEMIJSKOGA RAUNA

  TEMATSKA CJELINA 1 - TVARI

  razlikovati pojam tvari i uzorka tvari i istu tvar i smjesu te ih primjereno

  rabiti

  razlikovati homogenu i heterogenu smjesu tvari

  znati (i moi opisati) temeljna fizikalna svojstva tvari (gustou, toplinsku i

  elektrinu provodnost, tvrdou, magnetinost, agregacijsko stanje,

  vrelite, talite)

  razlikovati istu tvar i smjesu tvari na temelju fizikalnih svojstava uzorka

  tvari

  moi uporabiti fizikalna svojstva uzorka tvari s ciljem njene identifikacije

  poznavati temeljne fizikalne postupke odvajanja tvari (taloenje,

  dekantiranje, filtriranje, destiliranje, sublimiranje, sedimentiranje,

  kristaliziranje, ekstrahiranje, kromatografiranje)

  predloiti prikladne fizikalne i kemijske postupke odjeljivanja sastojaka i

  pritom odabrati njihov smisleni slijed na temelju poznavanja sastava

  smjese poznatih tvari (koje su kemijske tvari prisutne u uzorku tvari)

  razlikovati pojam elementarne tvari i sloene tvari (kemijski spoj)

  razlikovati pojam metala, nemetala i polumetala

  TEMATSKA CJELINA 2 - GRAA ATOMA

  razumjeti pojam atoma kao temeljne estice elementarne tvari

  objasniti grau atoma {pozitivna jezgra (nukleoni: protoni i neutroni) i

  negativni elektroni u omotau; elektroneutralnost, relativne veliine atoma

  i jezgre}

  objasniti pojam protonskoga (atomskoga), neutronskoga i nukleonskoga

  (masenoga) broja te pripadnu simboliku

 • 6

  znati znaenje pojma nuklid, izotop i izobar te kemijskoga elementa kao

  smjese nuklida zajednikoga Z

  razumjeti atom kao elektriki neutralnu i ion kao nabijenu esticu

  (primjerice: H, H, H+)

  upoznati pojam emisije i apsorpcije zraenja i elektromagnetski spektar

  razumjeti da postoji povezanost elektronske strukture i spektra atoma

  znati prikazati elektronsku konfiguraciju atoma i iona (periode 1 4)

  objasniti odnos elektronske strukture i veliine atoma

  TEMATSKA CJELINA 3 - PERIODNI SUSTAV ELEMENATA (PSE)

  razumjeti strukturu periodnoga sustava kemijskih elemenata (7 perioda i

  18 skupina)

  znati povezati poloaj kemijskoga elementa u PSE s elektronskom

  strukturom njegovih atoma

  moi, na temelju poloaja kemijskoga elemenata u PSE, predvidjeti neka

  fizikalna i kemijska svojstva elementarne tvari

  znati objasniti pojam energije ionizacije, energije elektronskoga afiniteta i

  elektronegativnosti

  moi rastumaiti periodinost promjene odreenih fizikalnih svojstava

  atoma kemijskih elemenata 2. i 3. periode PSE (polumjer atoma, 1.

  energija ionizacije, afinitet prema elektronu, elektronegativnost)

  moi predvidjeti tip kemijske veze izmeu atoma kemijskih elemenata

  tree periode PSE i atoma kisika ili atoma klora

  moi, na temelju poloaja kemijskoga elementa u PSE, pretpostaviti u

  kojem e atomskome ili molekulskome obliku elementarna tvar sudjelovati

  u kemijskim reakcijama

  moi, na temelju poloaja kemijskoga elementa u PSE, predvidjeti mogue

  valencije njegovih atoma {elemenata 1., 2., 16. i 17. skupine u PSE}

  TEMATSKA CJELINA 4 - GRAA MOLEKULA

  poznavati temeljne geometrijske oblike grae molekula (linearna,

  planarna, piramidna, bipiramidna; tetraedraska, oktaedarska, prstenasta,

  lanasta)

  moi, u strukturnome dijagramu vee molekule (ili molekulskoga skupa),

  prepoznati planarne i neplanarne dijelove molekule

  rastumaiti odnose u odbijanju veznih i neveznih elektronskih parova

  moi, u strukturnim prikazima jednostavnih molekula, oznaiti vezne i

  nevezne elektronske parove (Lewisova simbolika)

  moi, uporabom skupa pravila, stvoriti Lewisovu strukturnu formulu

  molekule

  objasniti razliku u vrijednosti valentnoga kuta kod molekula metana,

  amonijaka, vode i sumporovodika

  predvidjeti temeljna fizikalna i kemijska svojstva na temelju grae

  molekule kemijskoga spoja

  poznavati temelje VSEPR modela

  moi, na temelju Lewisove strukturne formule, predvidjeti geometriju

  molekule

  moi, na temelju njezine prostorne grae, predvidjeti polarnost molekule

 • 7

  TEMATSKA CJELINA 5 - KEMIJSKE VEZE

  znati to je to kemijska veza i da su za nju odgovorni prvenstveno

  elektroni

  razlikovati tri temeljne vrste kemijskih veza: ionsku, kovalentnu i metalnu

  vezu

  moi povezati svojstva tvari s vrstom kemijske veze meu graevnim

  jedinkama

  moi objasniti elektrinu provodnost taljevina i otopina ionskih kristala

  moi objasniti kalavost ionskih kristala

  moi objasniti svojstva kristala od kovalentno povezanih atoma

  moi objasniti zasienost i usmjerenost kovalentnih veza i nastajanje

  molekula

  moi objasniti znaenje pojmova jednostruke, dvostruke i trostruke

  kovalentne veze

  moi objasniti kovnost i nisku elektrinu otpornost metala

  moi objasniti polarnost kovalentne veze meu raznovrsnim atomima

  primijeniti pojam elektronegativnosti pri procjeni vrste kemijske veze

  razlikovati ionsku vezu od nepolarne i polarne kovalentne veze

  moi procijeniti utjecaj meumolekulskih interakcija na svojstva tvari (van

  der Waalsove sile, vrelita, talita)

  moi objasniti pojam vodikove veze

  moi prepoznati molekule koje se mogu udruivati vodikovom vezom

  TEMATSKA CJELINA 6 - PLINOVI, TEKUINE I KRUTINE

  znati prostorne odnose meu graevnim jedinkama triju agregacijskih

  stanja

  poznavati osnovna svojstva plinova, tekuina i vrstih tvari

  predvidjeti dominantnu vrstu meumolekulskih interakcija na temelju

  grae molekula

  moi, na temelju poznavanja grae tvari, objasniti promjene agregacijskih

  stanja tvari

  znati o emu ovisi tlak para kondenziranih (tekuih i vrstih) tvari

  moi rastumaiti karakteristina svojstva vode na temelju povezanosti

  molekula vode vodikovim vezama

  poznavati temeljna svojstva ureenosti grae vrstih tvari

  razlikovati pojam alotropije, polimorfije i izomorfije te polimorfa i alotropa

  poznavati temeljne tipove kristalnih struktura koje tvore atomi iste vrste

  moi rastumaiti pojam elementarne elije i kristalne reetke

  poznavati dva temeljna tipa ionskih kristalnih struktura binarnih spojeva

  (NaCl i CsCl)

  znati odrediti broj atoma (ili formulskih jedinki spoja) koji pripada

  jedininoj eliji odreenoga tipa kristalne strukture

  odrediti vrstu kristala s obzirom na meusobnu povezanost jedinki koje ga

  izgrauju (s obzirom na vrstu kemijske veze)

  predvidjeti koordinacijski broj iona u odreenoj kristalnoj strukturi

  moi rastumaiti specifina svojstva metalne veze i povezati ih s tipinim

  fizikalnim svojstvima metala (elektrina i toplinska provodnost, vrstoa,

  kovnost)

 • 8

  TEMATSKA CJELINA 7 - KEMIJSKA REAKCIJA

  moi rastumaiti pojam kemijske promjene

  razlikovati pojam kemijske promjene i kemijske reakcije

  rastumaiti odnos kemijske promjene i energije

  znati (moi) simboliki opisati kemijsku promjenu (napisati jednadbu

  kemijske reakcije)

  poznavati temeljna svojstva jednadbe kemijske reakcije (ouvanje mase i

  ouvanje naboja)

  moi rastumaiti kvantitativno znaenje jednadbe kemijske reakcije

  moi uravnoteiti jednadbu kemijske reakcije (molekularni oblik, ionski

  oblik, oksidacijski broj...)

  moi, na temelju zapisa jednadbe kemijske reakcije, rastumaiti

  promjenu mnoina prisutnih kemijskih vrsta

  moi objasniti pojam pirolize, oksidacije (u smislu termikoga raspada na

  zraku), fotolize, elektrolize, kemijske sinteze i kemijske analize

  TEMATSKA CJELINA 8 - TERMOKEMIJA

  moi rastumaiti pojam sustava i okoline

  razlikovati ekstenzivne i intezivne veliine

  rad i toplinu shvaati kao naine izmjene energije izmeu sustava i okoline

  razumjeti pojam funkcije stanja

  znati prvi zakon termodinamike

  razlikovati pojam egzotermnoga i endotermnoga procesa

  rastumaiti pojam unutranje energije i entalpije

  moi entalpijskim dijagramom prikazati egzotermnu i endotermnu

  promjenu

  razlikovati pojam promjene entalpije i reakcijske entalpije

  prikazati rezultate termokemijskoga pokusa entalpijskim dijagramom

  znati iitati podatke iz grafikoga prikaza rezultata termokemijskoga

  pokusa i izraunati promjenu iznosa funkcije stanja

  znati promjene entalpije tijekom promjena agregacijskih stanja

  razumjeti nain odreivanja reakcijske entalpije (princip rada kalorimetra)

  moi uporabiti Hessov zakon

  razumjeti Born-Haberov ciklus i raun entalpije kristalne strukture

  TEMATSKA CJELINA 9 - OTOPINE

  razlikovati pojam disperznoga sustava, prave otopine, koloidne otopine i

  grube disperzije

  moi (na atomskoj razini) rastumaiti procese koji se zbivaju tijekom

  otapanja tvari

  moi rastumaiti pojam hidratacije i entalpije hidratacije

  razlikovati istu tekuinu i smjesu tekuina i otopina

  moi na prikladan nain izraziti sastav otopine (maseni i mnoinski udio,

  masenu i mnoinsku koncentraciju, molalnost)

  moi raunski opisati (iskazati, izraunati) promjenu sastava otopine

  tijekom razrjeivanja, koncentriranja ili mijeanja otopina

  moi, na jedan nain izraen sastav otopine, izraziti na drugi nain (primjerice c)

  razumjeti (moi rastumaiti) princip razrjeivanja otopina

  znati prirediti otopinu odreenoga sastava

 • 9

  moi rastumaiti to je koligativno svojstvo smjese i otopine

  poznavati koligativna svojstva otopina (tlak para, snienje ledita,

  povienje vrelita i osmotski tlak)

  znati objasniti i primijeniti Raoultov zakon

  znati izraunati molarne mase otopljenih tvari iz podataka mjerenja

  koligativnih svojstava

  razlikovati vrste glavnih koloidnih sustava prema agregacijskim stanjima

  disperznog sredstva i disperzne faze

  moi rastumaiti to je uzrok posebnih svojstava koloidnih sustava

  TEMATSKA CJELINA 10 - KEMIJSKA RAVNOTEA

  moi rastumaiti pojam dinamike ravnotee i ravnotenoga stanja sustava

  moi rastumaiti pojam kemijske ravnotee

  znati napisati izraz za empirijsku konstantu ravnotee danoga sustava

  (kemijske reakcije)

  moi rastumaiti utjecaj razliitih imbenika na kemijsku ravnoteu (T, p,

  cR, cP) i Le Chatelierov princip

  objasniti pojam topljivosti i znati na prikladne naine izraziti topljivost tvari

  (otopine plinova i soli)

  razlikovati nezasiene, zasiene i prezasiene otopine

  znati to je produkt topljivosti

  moi, na temelju poznavanja vrijednosti produkata topljivosti, predvidjeti to

  e se dogoditi tijekom mijeanja vodenih otopina razliitih tvari (soli)

  rastumaiti utjecaj temperature na topljivost tvari

  moi rastumaiti dijagram topljivosti tvari

  TEMATSKA CJELINA 11 - KISELINE, BAZE I SOLI

  moi definirati pojam kiseline i baze u okviru Brnsted-Lowryeve teorije

  kiselina i baza

  moi rastumaiti odnos konjugirana baza konjugirana kiselina

  moi rastumaiti pojam ionskoga produkta vode

  moi rastumaiti pojam pH-vrijednosti (kao veliinu kojom se izraava

  kiselost i bazinost vodenih otopina)

  moi rastumaiti pojam kiselo-baznoga indikatora

  moi rastumaiti pojam reakcije neutralizacije (u okviru i Brnsted-Lowryeve

  teorije)

  moi predvidjeti pH-vrijednost otopina razliitih soli

  razlikovati pojam hidroksida i luine

  TEMATSKA CJELINA 12 - ELEKTROKEMIJA

  moi rastumaiti pojam oksidacijskoga broja

  moi rastumaiti pojam oksidacije i redukcije (porast i smanjenje

  oksidacijskoga broja)

  moi rastumaiti pojam oksidacijskoga i redukcijskoga sredstva

  moi rastumaiti pojam galvanskoga lanka

  moi rastumaiti pojam katode i anode

  moi napisati dijagram (shemu) galvanskoga ili elektrolitikoga lanka

  moi rastumaiti pojam elektrolize

  moi rastumaiti pojam elektrolitikoga lanka

 • 10

  moi rastumaiti pojam baterije i akumulatora

  moi rastumaiti pojam redukcijskoga potencijala polulanka

  moi uporabiti elektrokemijski niz standardnih redukcijskih potencijala

  polulanaka i predvidjeti razliku potencijala buduega galvanskoga lanka

  moi rastumaiti razliite ishode pri elektrolizi taljevine spoja i njegove

  vodene otopine

  moi opisati Faradayeve zakone elektrolize

  moi opisati proces korozije i objasniti kako sprijeiti koroziju (naini i

  sredstva zatite)

  TEMATSKA CJELINA 13 - KEMIJSKA SIMBOLIKA I TEMELJI KEMIJSKOGA

  RAUNA

  moi rastumaiti pojam empirijske formule, molekulske formule i formulske

  jedinke

  moi napisati empirijske i molekulske formule jednostavnih kovalentnih spojeva na temelju poznatih valencija atoma vodika, kisika i ugljika

  uporabiti molarni volumen i jednadbu stanja idealnoga plina pri rjeavanju

  odgovarajuih stehiometrijskih problema

  moi prikladno izraziti kemijski sastav smjese tvari (omjeri, udjeli,

  koncentracije)

  moi, na temelju kemijskoga imena kemijskoga spoja napisati prikladnu

  kemijsku formulu (i obrnuto)

  moi rjeavati problemske zadatke vezane uz maseni i volumni udio u

  sastavu smjesa

  moi opisati znaenje kemijskih simbola, kemijskih formula i kemijske

  jednadbe

  moi objasniti kvalitativno i kvantitativno znaenje kemijskih simbola i

  kemijskih formula

  razumjeti jednadbu kemijske reakcije kao simboliki opis elementarne

  pretvorbe

  moi napisati kemijske formule uobiajenih kiselina, luina, hidroksida, soli i

  oksida

  moi razlikovati i rabiti oznake agregacijskih stanja

  moi rastumaiti pojam relativne atomske i relativne molekulske mase

  moi odrediti kemijsku formulu spoja na temelju rezultata kemijske analize

  moi rastumaiti pojam brojnosti, mnoine tvari, mola, Avogadrove

  konstante i molarne mase tvari

  moi izraunati mnoinu kemijskih jedinki na temelju mase uzorka tvari

  moi, na temelju zapisane jednadbe kemijske reakcije, izraunati potrebne

  koliine tvari potrebnih za kemijsku reakciju (ili izraunati koliine koje e

  nastati tijekom kemijske reakcije)

  moi kvantitativno izraziti elementni sastav tvari na temelju njezine

  kemijske formule (i obrnuto)

  moi objasniti odnose izmeu mjernih jedinica i pretvarati izvedene mjerne

  jedinice jedne u druge

  4. STRUKTURA ISPITA

  Nacionalni ispit iz Kemije sastoji se od triju dijelova (A, B i C).

  Dio A Jedan dio bodova uenik ostvaruje ocjenama steenim u predmetu

  tijekom dosadanjega srednjokolskoga uenja Kemije.

 • 11

  Dio B Drugi dio bodova uenik ostvaruje ispunjavanjem propisanih

  eksperimentalnih obveza. Uenik treba nainiti dvije od triju ponuenih

  eksperimentalnih zadaa. Ove obveze uenik treba ispuniti u koli u dogovoru s

  nastavnikom, a trebao bi ih dovriti do 15. travnja 2008. godine.

  Tijekom izvoenja pokusa uenik e prema naputku nainiti svoja izvjea,

  napisati odgovore na pitanja i esej. Materijali koje e uenik nainiti proi e

  unutarnju i vanjsku evaluaciju. Rezultati vanjske evaluacije su konani.

  Kako bi mogli omoguiti uenicima da ispune svoje obveze, nastavnici e na

  vrijeme biti educirani o elementima i obvezama pri provedbi eksperimentalnoga

  dijela nacionalnoga ispita.

  Dio C Trei, posljednji, dio bodova uenik ostvaruje polaganjem samoga ispita.

  Odnos bodova dijelova A, B i C je 20%, 30% i 50%.

  5. TEHNIKI OPIS ISPITA

  Sam pisani ispit sastojat e se od dvaju dijelova:

  I. dio - zadatci viestrukoga izbora, 90 minuta, 40 zadataka

  II. dio - zadatci otvorenoga tipa, 120 minuta, 12 zadataka.

  Tijekom I. dijela nije doputena uporaba depnoga raunala.

  Tijekom II. dijela doputena je uporaba i depnoga raunala i PSE.

  U II. dijelu ispita moe se od uenika zahtijevati i konstruiranje dijagrama te im

  je doputena i uporaba crtaega pribora.

  Raspodjela ispitnih pitanja po kategorijama je sljedea: 20% ispitnih pitanja

  pripada niim kategorijama znanja prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji,

  60% ispitnih pitanja propituje razumijevanje i uporabu znanja, a posljednjih

  20% ispitnih pitanja su problemski zadatci.

  6. OPIS BODOVANJA I OCJENJIVANJE

  U dijelu A nacionalnoga ispita iz Kemije uenik ostvaruje bodove prema sumi

  konanih predmetnih ocjena u prvome, drugome i treem razredu srednje kole

  (za trei razred nastavnik neka predloi konanu predmetnu ocjenu na temelju

  dosadanjega poznavanja uenika). Bodovi su sljedei:

  Suma

  ocjena

  Bodovi

  15 72

  14 67

  13 62

  12 58

  11 53

  10 48

  9 43

  8 38

  7 33

  6 29

 • 12

  U dijelu B nacionalnoga ispita uenik moe ostvariti maksimalno 108 bodova (za

  svaku eksperimentalnu zadau po 54 boda). Bodovi eksperimentalne zadae

  dijele se na ovaj nain: 34 boda za provedbu pokusa, opaanja i odgovore na

  pitanja te 20 bodova za esej.

  U dijelu C nacionalnoga ispita svaki toan odgovor u I. dijelu testa (zadatci

  viestrukoga izbora) vrjednuje se s 3 boda.

  Toni odgovori u II. dijelu testa vrjednuju se s 5 bodova.

  7. PRIMJER EKSPERIMENTALNE OBVEZE U B DIJELU NACIONALNOGA

  ISPITA IZ KEMIJE

  Uz primjer radnoga listia za uenika priloeni su i oekivani odgovori. Nakon

  toga slijedi shema bodovanja s naputcima potrebnima nastavniku. Od nastavnika

  se oekuje da e ueniku pripremiti potrebne otopine i pribor. Za svaku

  eksperimentalnu zadau uenik e dobiti radni listi, a nastavnik potrebnu uputu

  za pripremu izvoenja i vrjednovanje eseja.

  Primjer uenikoga radnoga listia

  KEMIJA BAKROVIH(II) IONA U VODENIM OTOPINAMA

  Pribor: stalak za epruvete, tri epruvete, etiri plastine boice za dokapavanje

  Kemikalije: bakrov(II) sulfat pentahidrat, solna kiselina (w = 0,18), sumporna

  kiselina (w = 0,20), amonijeva luina (w = 0,20), destilirana voda

  KORAK 1. U svakoj od triju epruveta (A, B i C) nalazi se priblino jednaka

  koliina modre galice. U epruvetu A dodajte priblino 1,5 mL destilirane vode, u

  epruvetu B priblino 1,5 mL sumporne kiseline, a u epruvetu C priblino 1,5 mL

  solne kiseline. Zabiljeite opaanja.

  A. Uzorak modre galice se potpuno otopio i nastala je svijetlo modra otopina.

  B. Uzorak modre galice se potpuno otopio i nastala je svijetlo modra otopina.

  C. Uzorak modre galice se potpuno otopio, no nastala otopina je uto-zelene boje.

  PITANJE 1. Napiite kemijske oznake ionskih vrsta koje su prisutne u vodenim

  otopinama pripravljenima u epruvetama A, B i C.

  Cu2+, SO42, H3O

  + i Cl

  PITANJE 2. Kakve bi boje bio uzorak bezvodnoga bakrova(II) sulfata?

  Uzorak bezvodnoga bakrova(II) sulfata bio bi bijele boje (bezvodni bakrov(II) sulfat

  je zapravo bezbojan).

 • 13

  PITANJE 3. to zakljuujete na temelju opaanja nainjenih tijekom KORAKA 1.

  i prethodnih pitanja? (Valja povezati boju otopine i prisutne ione.)

  Boja uzorka modre galice, kao i boja vodene otopine modre galice oito su

  uzrokovani nekom interakcijom izmeu iona bakra i molekula vode. uto-zelenu

  boju solno kisele otopine modre galice (epruveta C) mogla bi uzrokovati neka druga

  vrsta interakcija, primjerice interakcija bakrovih(II) iona s kloridnim ionima

  (bitna razlika u odnosu na sastav otopina u epruvetama A i B). Ukoliko bi

  promjena boje imala veze s kiselou otopine tada je i u epruveti B moralo doi do

  promjene boje otopine.

  KORAK 2. U est serija od po deset kapi dokapavajte u epruvetu C destiliranu

  vodu. Nakon svake serije dokapavanja, promukajte sadraj epruvete C.

  Zabiljeite opaanja.

  Odmah po dodatku vode boja sadraja epruvete na mjestu dokapavanja postaje

  plava, no mukanjem se vraa uto-zelena boja. Svakim sljedeim dodavanjem

  vode modra boja se sve dulje zadrava. U konanici se modra boja otopine trajno

  zadrava.

  PITANJE 4. to zakljuujete na temelju opaanja ostvarenih tijekom KORAKA

  2.?

  Ova opaanja potvruju pretpostavku da je boja otopina u epruvetama povezana s

  interakcijama izmeu bakrovih(II) iona i molekula vode te bakrovih(II) iona i

  kloridnih iona.

  PITANJE 5. Na prvu crtu napiite kemijsku formulu modre galice, na drugu

  kemijsku formulu sumporne kiseline, a na treu kemijsku formulu solne kiseline.

  CuSO4 5 H2O H2SO4 HCl _________________ ________ _____

  PITANJE 6. Plava boja vodene otopine modre galice potjee od sloenih iona

  (zapravo nabijenih molekula) koje sainjavaju jedan ion bakra i nekoliko molekula

  vode. Relativna molekulska masa tih sloenih iona iznosi 135,5. Napiite njihovu

  kemijsku formulu (pazite na naboj).

  N(H2O u X) = {Mr(X) Ar(Cu)}/Mr(H2O) = {135,5 63,5}/18 = 4

  [Cu(H2O)4]2+

 • 14

  PITANJE 7. Opaena zelena boja otopine potjee od drugih sloenih iona. Ove

  ione sainjavaju jedan ion bakra i nekoliko kloridnih iona. Njihova relativna

  molekulska masa iznosi 205,5. Napiite njihovu kemijsku formulu (pazite na

  naboj).

  N(Cl u Y) = {Mr(Y) Ar(Cu)}/Ar(Cl) = {205,5 63,5}/35,5 = 4

  [Cu(Cl)4]2

  PITANJE 8. Na temelju dosadanjih saznanja napiite jednadbu kemijske

  reakcije kojom ete objasniti opaenu promjenu boje otopine.

  [Cu(H2O)4]2+ + 4 Cl [Cu(Cl)4]

  2 + 4 H2O

  PITANJE 9. Ima li trenutaka kad su u otopini prisutne obje vrste sloenih iona?

  Objasnite svoj odgovor. U objanjenje ukljuite odgovarajua opaanja.

  Oito je da ima i ima ih jako puno, tj. to se stalno dogaa. Tijekom svih dodavanja

  vode, u podruju neposrednog mijeanja otopina uvijek dolazi do promjene boje

  otopine. Ta boja otopine poniti se mukanjem, no sve se vie zadrava kako je

  dodana vea koliina vode. Na temelju toga logino je zakljuiti da je boja otopine

  ovisna o brojanom omjeru prisutnih sloenih ionskih vrsta.

  KORAK 3. Dokapavajte u epruvetu C, u serijama od po pet kapi, amonijevu

  luinu. Nakon svake dodane kapi, lagano protresite sadraj epruvete. S

  dokapavanjem luine prestanite onda kada se i nakon jaega protresanja sadraja

  epruvete u njoj zadri talog. Zabiljeite opaanja.

  Na mjestima izravnoga dodira tekuina (prije protresanja) javlja se tamno modro

  obojenje koje nestaje nakon protresanja. Nakon nekoliko dodavanja pojavljuje se

  tirkizni do svijetlo modri talog koji protresanjem nestaje, no daljnjim dodavanjem

  luine se sve vie zadrava. U konanici se svijetlo modri talog trajno zadrava.

  KORAK 4. Nastavite dokapavati amonijevu luinu, u serijama od po pet kapi, u

  epruvetu C do pojave bistre otopine. Nakon svake dodane serije kapi, protresite

  sadraj epruvete. Zabiljeite opaanja.

  Daljnje dodavanje luine uzrokuje pojavu sve intenzivnije tamno modre boje na

  mjestu dodira otopina. Kako raste dodana koliina luine boja taloga se mijenja i

  on polako nestaje. U konanici je u epruveti prisutna samo bistra tamno modra

  otopina (taloga vie nema).

  PITANJE 10. to zakljuujete na temelju opaanja ostvarenih tijekom KORAKA

  3. i KORAKA 4.?

  Kako ponovo dolazi do promjene boje otopine za pretpostaviti je da neke nove jedinke

  reagiraju s bakrovim(II) ionima, to bi mogle biti molekule amonijaka ili

  hidroksidni ioni. Talog koji nastaje vjerojatno je neki hidroksid bakra(II).

 • 15

  PITANJE 11. Relativna molekulska masa jedinki koje reagiraju s bakrovim(II)

  ionima tvorei sloeni ion je 17. Njihovo vezanje ne utjee na konani naboj

  sloene jedinke. Na temelju svih dosadanjih opaanja, tumaenja i odgovora

  napiite kemijsku formulu kemijske vrste za koju smatrate da je u konanici

  nastala u epruveti C nakon dodavanja amonijeve luine i koju smatrate

  odgovornom za tamnomodru boju otopine.

  [Cu(NH3)4]2+

  SHEMA BODOVANJA

  K 1 2 boda

  P1 2 boda (4 0,5)

  P2 2 boda

  P3* 2 boda

  K2 2 boda

  P4* 2 boda

  P5 3 boda

  P6 2 boda (1 + 1)

  P7 2 boda (1 + 1)

  P8 2 boda

  P9* 3 boda

  K3 3 boda

  K4 3 boda

  P10* 2 boda

  P11 2 boda

  Pri vrjednovanju zabiljeenih opaanja ocjenjiva mora usporediti uenikova

  opaanja s opaanjima ponuenima u naputku za nastavnika/ocjenjivaa.

  Ocjenjiva pritom mora procijeniti koliko je od navedenih elemenata prisutno u

  uenikovu zapisu te na temelju toga pridijeliti odgovarajui dio od ponuenoga

  maksimalnoga broja bodova (svaki je element koji je naveden u naputku mjerljiv,

  odnosno donosi odreeni broj bodova, kako je navedeno u razradbi vrjednovanja

  koraka 3.).

  Dio bodova uvijek se daje i za uspjeno izvoenje pokusa. Uspjenost izvoenja

  pokusa uobiajeno je vrjednovati jednako kao i pojedine elemente.

  Takoer je bitno da su opaanja zapisana kao kratke i jasne reenice, a ne

  polovine natuknice ili nepovezane rijei.

  Primjerice, u KORAKU 3. opaanja se mogu podijeliti na sljedee elemente:

  1.) promjena boje na mjestu neposrednoga dodira tekuina

  2.) odnos promjene i zadravanja boje i protresanja sadraja epruvete

  3.) pojava taloga i promjena njegove boje tijekom dodavanja i protresanja

  4.) odnos zadravanja taloga i koliine dodanoga reagensa

  5.) zavrna boja taloga

  6.) uspjenost izvedenoga pokusa i kvalitetno zapisivanje opaanja.

  Maksimalno ponueni broj bodova koje uenik moe ostvariti u KORAKU 3. je tri,

  to daje prosjeno pola boda po svakome od navedenih elemenata.

  Slino valja nainiti i pri vrjednovanju sloenijih odgovora na pitanja otvorenoga

  tipa (pitanja u kojima se od uenika oekuje da, na temelju opaanja i ponuenih

  injenica, donese zakljuak (oznaena zvjezdicom).

 • 16

  Pri vrjednovanju odgovora na pitanja P6, P7 i P11 ocjenjiva mora imati na umu

  da uenik nuno ne zna napisati traene kemijske formule u skladu s modernim

  nainom zapisivanja kemijskih formula (uporaba uglatih zagrada). Ipak, bitna je

  stvar da, pri rjeavanju problema, uenik primjeni njemu poznati dio koncepta

  pisanja kemijskih formula. Stoga, moe odgovor prikazati na vie naina,

  primjerice, Cu2+

  4 H2O (adicijski nain zapisivanja, analogno kemijskoj formuli

  modre galice). Najvanije je da uenik svojim zapisom jasno iskae da bakrov(II)

  ion i molekule vode ine cjelinu nabijenu molekulu.

  ESEJ

  Uenik treba napisati esej na zadanu temu koja je povezana s nainjenim

  pokusom i njegovim tumaenjem. Uspjeno napisani esej vrijedi maksimalno 20

  bodova. Pri vrjednovanju eseja ne e se uzimati u obzir duljina teksta (broj rijei

  ili stranica), nego jasnoa, tonost navedenih podataka (navoda) i originalnost.

  Sadraj eseja bit e odreen naslovom i naravi pokusa kojega prati. Esej, kojega

  prati pokus iz navedenoga primjera, mogao bi imati sljedei naslov:

  Atomi, molekule, ioni i dinamika ravnotea

  UPUTA O PISANJU ESEJA

  Konanu inaicu eseja uenik treba napisati na za to predvienim stranicama koje

  e biti priloene zajedno s ostalim ispitnim materijalima. Kratice (uobiajene ili po

  potrebi stvorene) valja objasniti u tekstu (najloginije na prvome mjestu

  pojavljivanja). Po potrebi mogu se rabiti razliite sheme, crtei i slike.

  Esej koji prati pokus iz primjera treba sadravati nie navedene dijelove.

  1. Uvod

  Nekoliko reenica kojima se ukratko opisuje problem koji e biti objanjen u eseju

  i koji definira kljune pojmove ponuene u naslovu eseja.

  2. Eksperimentalni dio

  U ovome dijelu uenik treba navesti mjere opreza kojih se treba pridravati

  tijekom izvoenja pokusa i postupke s otpadom. Takoer, treba objasniti kako bi,

  iz ishodnih koncentriranih otopina, priredio otopine potrebne za pokus.

  3. Rasprava

  U ovome dijelu uenik treba ponuditi pisano objanjenje nainjenoga pokusa. Isto

  treba biti napisano na temelju spoznaja steenih tijekom pokusa, rjeavanja

  radnoga listia, vlastitoga znanja te pretraivanja literature.

  Bitno je naglasiti koji eksperimentalni rezultati posebno idu u prilog ponuenome

  objanjenju. Poeljno je da uenik navede i mogue naine provjere ispravnosti

  ponuenoga objanjenja.

  Uenik bi u ovome dijelu eseja takoer trebao povezati glavnu tezu iz objanjenja

  (u ovome primjeru dinamika ravnotea) sa svakodnevnim ivotom. Primjerice,

  tlak pare tekuine u zatvorenoj boci.

  4. Literaturna i druga vrela

  Navesti literaturne i ostale izvore koje je uenik rabio tijekom pisanja eseja.

 • 17

  UPUTA ZA VRJEDNOVANJE ESEJA

  POTIVANJE UPUTE O PISANJU ESEJA

  (Uvod, Eksperimentalni dio, Rasprava, Literatura) 5 bodova

  KRATAK OPIS PROBLEMA 1 bod

  DEFINICIJA KLJUNIH POJMOVA 1 bod

  MJERE OPREZA I POSTUPAK S OTPADOM 1 bod

  PRIREIVANJE OTOPINA IZ ISHODNIH OTOPINA 1 bod

  OPIS POKUSA 1 bod

  REZULTATI POKUSA 1 bod

  OBJANJENJE REZULTATA POKUSA

  - na temelju spoznaja steenih pokusom 1 bod

  - na temelju vlastitoga znanja 1 bod

  - na temelju pretraivanja literature 1 bod

  POVEZIVANJE, ODNOS OBJANJENJA i EKPERIMENTALNIH OPAANJA 2 boda

  PONUENA PROVJERA HIPOTEZE 2 boda

  VEZA GLAVNE TEZE I SVAKODNEVNICE 1 bod

  ISPRAVNO NAVEDENA LITERATURA 1 bod

  Popis ponuenih eksperimentalnih obveza

  1. Karbonatna kemija

  2. Osmoza i osmotski tlak

  3. Kiseline i baze

  Sve potrebne pokuse mogue je izvesti s minimalnim priborom kako je pokazano

  u primjeru.

  8. UENICI S POSEBNIM POTREBAMA

  Materijali za nacionalni ispit iz Kemije za uenike s posebnim potrebama bit e

  nainjeni u dogovoru s uenikovim predmetnim nastavnikom i prikladnim

  strunjakom. Obavijest o ovakvim uenicima SRS treba dobiti najkasnije do 15.

  oujka tekue kolske godine.

  9. PRIMJERI ZADATAKA I NAIN BODOVANJA ODGOVORA

  I. dio ispita

  Primjer 1.

  Stalna mnoina molekula plina ima najvei tlak:

  A. pri minimalnome volumenu i maksimalnoj temperaturi

  B. pri minimalnome volumenu i minimalnoj temperaturi

  C. pri maksimalnome volumenu i minimalnoj temperaturi

  D. pri maksimalnome volumenu i maksimalnoj temperaturi Rjeenje: A

  Primjer 2.

  U kojoj je od navedenih molekula najjaa kemijska veza?

  A. H2

  B. O2

  C. N2

  D. Cl2 Rjeenje: C

 • 18

  Primjer 3.

  Koji par ne predstavlja molekule jednake grae?

  A. SiH4 i CCl4

  B. CO2 i SO2

  C. O3 i NO2

  D. PCl3 i NF3 Rjeenje: B

  II. dio ispita

  Primjer 1. Pomijeamo li vodenu otopinu natrijeva sulfita sa sumpornom

  kiselinom nastat e sumporov(IV) oksid. Napiite izjednaenu jednadbu kemijske

  reakcije i izraunajte koliko se mililitara sumporovog(IV) oksida moe razviti iz

  100 mililitara vodene otopine natrijeva sulfata, ija je mnoinska koncentracija

  0,125 mol L1, pri 25 C i tlaku od 1000 hPa.

  Izjednaena jednadba kemijske reakcije:

  _________________________________________

  (navedite oznake agregacijskih stanja tvari)

  Raun:

  Rezultat:

  Rjeenje: Na2SO3(aq) + H2SO4(aq) Na2SO4(aq) + SO2(g) + H2O(l)

  Pravilno napisana jednadba kemijske reakcije vrijedi 2 boda (bez navedenih

  oznaka agregacijskih stanja vrijedi 1 bod).

  Volumen razvijenoga sumporovog(IV) oksida iznosi 310 mL (prihvatljiv i odgovor

  0,3 L). Za tono rjeenje 3 boda.

  Primjer 2.

  a) Slike prikazuju ae s vodenim otopinama. Svaki krui predstavlja jednu

  esticu otopljene tvari.

  500 mL 500 mL 500 mL 500 mL 250 mL

  otopina A otopina B otopina C otopina D otopina E

  Mnoinska koncentracija otopljene tvari najmanja je u otopini _______

  b) Dodamo li otopini A 500 mL vode njezina mnoinska koncentracija, postat e

  jednaka mnoinskoj koncentraciji otopine _______

 • 19

  c) Pomijeamo li otopine A i B, dobivena otopina imat e jednaku mnoinsku

  koncentraciju kao i otopina _____

  Rjeenje:

  a) C 1 boda

  b) B 2 boda

  c) D 2 boda

  Primjer 3.

  Dijagram prikazuje ovisnost mnoinske koncentracije

  etiriju tvari u reakcijskoj smjesi stalna volumena o

  vremenu t. Na temelju podataka iz dijagrama napiite

  odgovarajuu jednadbu kemijske reakcije.

  Rjeenje: 4 A + 2 C 2 B + D

  2 boda

  10. KAKO SE PRIPREMITI ZA ISPIT

  Tijekom uenja svaka osoba ostvaruje razliite rezultate. Ipak, uspjenost valja

  na kraju i provjeriti. Samo po sebi, namee se pitanje: Kako provjeriti svoju

  pripremljenost za ispit?". Najbolji pokazatelji pripremljenosti za ispit iz Kemije su

  uspjenost u zapaanju (uoavanju, prepoznavanju) kemijskih promjena,

  razvijena sposobnost kvalitetnoga tumaenja rezultata kemijskih pokusa i

  uspjenost u tumaenju opaanja nainjenih tijekom kemijskih pokusa.

  11. LITERATURA

  Tijekom pripremanja za ispit iz Kemije uenici mogu rabiti sve kemijske

  udbenike, pratea nastavna sredstva i materijale koje je tijekom njihovoga

  kolovanja odobrilo MZO RH.

  Dodatna literatura:

  osnovnokolski udbenici odobreni od strane MZO-a RH

  natjecateljske zadae s dravnih natjecanja iz Kemije (dostupne u

  biltenima s natjecanja i na Internetu: eskola.chem.pmf.hr).

 • 20

  12. OGLEDNI PRIMJERAK TESTA IZ KEMIJE

  I. DIO ISPITA

  1. Pri kojoj e kombinaciji V i T uvjeta stalna mnoina molekula plina imati

  najvei tlak?

  A. pri minimalnome volumenu i maksimalnoj temperaturi

  B. pri minimalnome volumenu i minimalnoj temperaturi

  C. pri maksimalnome volumenu i minimalnoj temperaturi

  D. pri maksimalnome volumenu i maksimalnoj temperaturi

  2. to je magla?

  A. tekuina rasprena u tekuini

  B. tekuina rasprena u plinu

  C. tekuina rasprena u vrstoj tvari

  3. Koja e tekuina obojiti fenolftalein?

  A .HCl(aq)

  B. NaOH(aq)

  C .H2O

  4. Koju je tvar mogue sublimacijom odvojiti iz smjese s pijeskom?

  A. kuhinjsku sol

  B. jod

  C. eljezo

  D. gips

  5. Koji postupak predstavlja fizikalnu promjenu?

  A. gaenje vapna

  B. termika razgradnja modre galice

  C. taljenje parafinske svijee

  D. dobivanje karamela zagrijavanjem eera

  6. Koja tvar ima najvie talite?

  A. dijamant

  B. jod

  C. eer

  D. bakar

 • 21

  7. U kojoj su tvari prisutne samo kovalentne veze?

  A. u kalijevom hidroksidu

  B. u siliciievom dioksidu

  C. u amonijevom kloridu

  D. u natrijevom bromidu

  8. Koja tvar ima najnie talite?

  A. helij

  B. neon

  C. argon

  D. kripton

  9. Od koliko se atoma sastoje molekule rompskoga sumpora?

  A. od 5

  B. od 6

  C. od 7

  D. od 8

  10. Kolika je molna masa molekula duine kiseline?

  A. 63 g

  B. 63 g/mol

  C. 63 mol1

  D. 63

  11. Elektronska konfiguracija atoma elementa X je 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Kojoj

  skupini periodnoga sustava elemenata pripada element X?

  A. 17.

  B. 16.

  C. 15.

  D. 18.

  12. Koji od navedenih nizova kemijskih formula predstavlja skupinu pravilno

  napisanih kemijskih formula?

  A. HNO3, KO, MnO2,

  B. CuO, SrCl, HNO2

  C. Ca(CN)2, KMnO4, I2

  D. Fe2SO4, CuCl, NH4

 • 22

  13. U ai 1. nalazi se vodovodna voda, a u ai 2. zasiena vodena otopina

  eera. U kojoj ai tvar ima nie talite?

  A. u ai 1.

  B. u ai 2.

  C. talita tvari u aama su jednaka

  14. Entalpija kondenzacije, cdH, za promjenu H2O(g) H2O(l) je:

  A. negativna te je promjena endotermna

  B. negativna te je promjena je egzotermna

  C. pozitivna te je promjena endotermna

  15. Kakvim su vezama povezane molekule u kristalu joda?

  A. van der Waalsovim

  B. vodikovim vezama

  C. kovalentnim vezama

  16. U kojem su nizu sve navedene molekule nepolarne?

  A. HCl, H2, CO2

  B. CO2, NO, BeF2

  C. CO2, N2, CCl4

  D. CCl4, BeF2, HCl

  17. Kakve su grae molekule amonijaka?

  A. planarne

  B. tetraedarske

  C. piramidne

  D. oktaedarske

  18. Koji paro ne predstavlja molekule jednake grae?

  A. SiH4 i CCl4

  B. CO2 i SO2

  C. O3 i NO2

  D. PCl3 i NF3

  19. U kojem od navedenih parova molekula moe doi do meusobnoga

  povezivanja molekula vodikovim vezama?

  A. HCN i N2

  B. O2 i H2

  C. HCN i NH3

  D. O2 i NO2

 • 23

  20. U kojem se od navedenih parova molekule ne mogu meusobno povezati

  vodikovom vezom?

  A. molekula vode i molekula ugljikovoga dioksida

  B. molekula vodika i molekula kisika

  C. molekula vode i molekula etanola

  D. molekula amonijaka i molekula etanola

  21. Standardna reakcijska entalpija nastajanja duikova(IV) oksida je 33,8 kJ

  mol1. To znai:

  A. da je reakcija nastajanja egzotermna

  B. da se reakcija zbiva pri temperaturi od 33,8 C

  C. da je za nastajanje 1 mola tvari potrebno 67,6 kJ topline

  D. da je reakcija nastajanja endotermna

  22. Koji e od navedenih uzoraka plinova pri istim uvjetima zauzimati najvei

  volumen?

  A. 1 g amonijaka

  B. 1 g kisika

  C. 1 g vodika

  D. 1 g ugljikovoga dioksida

  23. Mnoinska koncentracija vodene otopine sumporne kiseline je 0,50 mol/L.

  Kolika je masena koncentracija te otopine?

  A. 0,50 g L1

  B. 98 g L1

  C. 490 g L1

  D. 49 g L1

  24. Koja je elektronska konfiguracija tree ljuske Fe3+ iona?

  A. 4s2

  B. 3d64s2

  C. 3s23p63d4

  D. 3s23p63d5

  25. Koja je posljedica poveanja prve energije ionizacije neke vrste atoma?

  A. poveanje reaktivnosti te tvari

  B. smanjenje reaktivnosti te tvari

  C. smanjenje druge energije ionizacije te vrste atoma

  D. smanjenje tree energije ionizacije te vrste atoma

 • 24

  26. Navedene su elektronske konfiguracije nekoliko atoma. Koji od njih ima

  najveu prvu energiju ionizacije?

  A. 1s2

  B. 1s2 2s2

  C. 1s2 2s1

  D. 1s2 2s2 2p1

  27. U kojem je od navedenih primjera molekula najjaa kemijska veza?

  A. H2

  B. O2

  C. N2

  D. Cl2

  28. Koja je tvar vrlo slab vodi elektrine struje?

  A. taljevina natrijeva nitrata

  B. solna kiselina

  C. vodena otopina eera

  D. grafit

  29. to nastaje termikim raspadom amonijeva nitrata?

  A. kisik

  B. duik

  C. amonijak

  D. duikov(IV) oksid

  30. to nastaje redukcijom permanaganatnih iona u kiseloj sredini?

  A. Mn2+ ioni

  B. MnO2

  C. MnO42 ioni

  D. MnO

  31. Prilikom izvoenja pokusa za koji je potrebna otopina pripravljena otapanjem

  2 g K2Cr2O7 u 100 mL koncentrirane sumporne kiseline, iz kapaljke je na stol pala jedna kap te otopine. to je najvanije uiniti?

  A. obui kutu

  B. staviti zatitne rukavice

  C. odmah obrisati stol

  D. kap odstraniti pomou druge iste kapaljke

 • 25

  32. Koja je jedinka, prema Brnsted-Lowryevoj teoriji kiselina i baza, konjugirana

  baza hidrogensulfatnoga iona?

  A. molekula sumporne kiseline

  B. sulfatni ion

  C. molekula vode

  D. hidroksid ion

  33. Koja je od ponuenih jedinki planarna?

  A. SO32

  B. SiCl4

  C. CO32

  D. H2O2

  34. Koliko je puta gustoa fosfina, PH3, vea od gustoe amonijaka? Uzorci obaju

  plinova imaju jednaku mnoinu i nalaze se pri jednakim uvjetima tlaka i

  temperature.

  A .2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  35. to e se dogoditi kada u prezasienu vodenu otopinu limunske kiseline

  ubacimo kristali limunske kiseline?

  A. Kristali se ne e otopiti.

  B. Poet e i kristalizacija limunske kiseline.

  C. Sustav e se ohladiti.

  36. Koje se od ponuenih molekula najbre gibaju pri istoj temperaturi?

  A. H2

  B. O2

  C. H2O

  D. N2

  37. Koja od navedenih vodenih otopina ima jednaku vrijednost vrelita kao i

  vodena otopina natrijeva klorida mnoinske koncentracije c(NaCl) = 0,6 mol/L?

  A. FeCl3(aq) (c = 0,4 mol/L)

  B. C6H12O6(aq) (c = 0,4 mol/L)

  C. K2SO4(aq) (c = 0,4 mol/L)

  D. KNO3(aq) (c = 0,4 mol/L)

 • 26

  38. Koja je posljedica dodatka reaktanta u reakcijsku smjesu?

  A. ubrzanje kemijske reakcije

  B. usporenje kemijske reakcije

  C. nepromjenjivost brzine kemijske reakcije

  D. trenutni prestanak kemijske reakcije

  39. Koji je volumen zraka potreban za potpuno sagorijevanje 2 L metana u

  ugljikov(IV) oksid i vodu?

  A. 4 L

  B. 12 L

  C. 20 L

  D. 28 L

  40. Prijelazu elektrona iz treega u drugi energijski nivo u emisijskome spektru

  vodika odgovara linija pri 656 nm, a prijelazu iz etvrtoga energijskoga nivoa u

  drugi energijski nivo odgovara linija pri 486 nm. Kakva je razlika energija

  pojedinih energijskih nivoa u atomu vodika?

  A. Vea je izmeu treega i drugoga nivoa.

  B. Vea je izmeu etvrtoga i treega nivoa.

  C. Jednaka je meu svim nivoima.

 • 27

  DRUGI DIO ISPITA

  1. Nabrojene tvari razvrstajte u pripadajue skupine (rabite slovne oznake

  ispred tvari).

  A. nafta

  B. duik

  C. kalcijev karbid

  D. morska voda

  E. sumpor

  F. ugljikov(II) oksid

  G. magnezij

  H. magla

  I. kuhinjski ocat

  J. sapun

  Elementarne tvari: _____________________________________

  Kemijski spojevi: ______________________________________

  Smjese: ______________________________________________

  2. Kemijska formula anorganske kiseline je HIO3. Njene soli su

  ___________________, a kemijska formula magnezijeve soli te kiseline je

  ____________________________________________________.

  3. Pretpostavimo da se u posebnoj trcaljki nalazi uzorak vode, mase 18 g,

  kojega se iz nje istiskuje tlaenjem kroz izrazito uzak otvor. S obzirom na

  primijenjeni tlak i promjer otvora, brzina istiskivanja je takva da kroz otvor u

  svakoj sekundi prolazi tono devet stotina milijardi molekula vode. Koliko bi dugo,

  u godinama, trebalo trajati istiskivanje cijeloga uzorka vode iz takve trcaljke?

  Postupak:

  Rezultat: __________________

  4. Izraunajte mnoinsku i masenu koncentraciju otopine dobivene mijeanjem

  50 mL vodene otopine HCl mnoinske koncentracije 2,0 mol/L i 150 mL vodene

  otopine HCl mnoinske koncentracije 0,10 mol/L.

  Postupak:

  Rezultat:_____________

 • 28

  5. Otapanjem 2,2 g neke tvari dobiveno je 250 mL vodene otopine mnoinske

  koncentracije 0,90 mol/L. Izraunajte relativnu molekulsku masu otopljene tvari.

  Postupak:

  Rezultat: _______________

  6. Slike prikazuju ae s vodenim otopinama. Svaki krui predstavlja jednu

  esticu otopljene tvari.

  500 mL 500 mL 500 mL 500 mL 250 mL

  otopina A otopina B otopina C otopina D otopina E

  6. a) Mnoinska koncentracija otopljene tvari najmanja je u otopini _______.

  6. b) Dodamo li otopini A 500 mL vode, njena mnoinska koncentracija postat e

  jednaka mnoinskoj koncentraciji otopine _______.

  6. c) Pomijeamo li otopine A i B, dobivena otopina imat e jednaku mnoinsku

  koncentraciju kao i otopina _______.

  7. Poredajte po veliini sljedee atome, odnosno ione: Ne, Na+, O2, Mg2+.

  ______________________________________________

 • 29

  8. Nabrojene tvari razvrstajte na: elementarne tvari, kemijske spojeve i

  homogene i heterogene smjese. Kriiem oznaite kojoj vrsti tvari pripada

  pojedina tvar.

  Tvar Homogena

  smjesa

  Elementarna

  tvar

  Kemijski

  spoj

  Heterogena

  smjesa

  Bronca

  Led

  Zrak

  Jod

  Granit

  9. Napiite kemijske nazive navedenih spojeva:

  a) Mg(NO3)2 _____________________________

  b) NH4I _____________________________

  c) Fe3(PO4)2 _____________________________

  d) KOH _____________________________

  e) NO2 _____________________________

  10. to je kiselo-bazni indikator? Objasnite uz primjer.

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  11. a) Masa neke etveroatomne molekule je 2,0572 1022 g. Napiite njenu

  kemijsku formulu.

  _________________________________________________________________

  11. b) Napiite jednadbu kemijske reakcije gorenja te elementarne tvari u

  istome kisiku. Obvezno naznaite agregacijska stanja.

  _________________________________________________________________

 • 30

  11. c) Napiite kemijski naziv produkta koji nastaje u 11. b).

  _________________________________________________________________

  12. Crte prikazuje ovisnost koncentracije etiriju tvari

  u reakcijskoj smjesi stalna volumena o vremenu t.

  Napiite jednadbu reakcije.

  ___________________________________________