Click here to load reader

ISANG PANALANGIN

  • View
    841

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of ISANG PANALANGIN

ANG LIHIM NG KALIGAYAHANANG LABINLIMANG DASAL

SIMULADahil sa matagal nang hangarin ni Santa Brigida na malaman ang bilang ng mga hampas na tinanggap ng ating Panginoon noong Kanyang Pagpapakasakit, isang araw ay nagpakita Siya at sinabing, Tumanggap ako ng 5,475 hampas sa aking katawan. Kung nais mong parangalan ang mga ito, bigkasin ang 15 Ama Namin at 15 Aba Ginoong Maria kasama ang mga sumusonod na panalangin (na itinuro Niya sa kanya) sa buong isang taon. Kapag tapos na ang isang taon, iyong

Ipinahayag ng ATING PANGINOON kay Santa Brigida Sa Simbahan ni San Pablo sa Roma

naparangalan ang bawat isa sa aking mga sugat.

MGA PANGAKOIpinangako ng ating Panginoon ang mga sumusunod sa sinumang bumigkas sa mga Panalanging ito sa buong isang taon: 1. Aking ililigtas mula sa Purgatoryo ang 15 mga kaluluwa sa kanyang angkan.

2. 14 na kaluluwa sa kanyang angkan ang makukumpilan at mapananatiling may biyaya. 3. 15 mga makasalanan sa kanyang angkan ang magbabalik-loob. 4. Sinuman ang bumigkas sa mga panalanging ito y magtatamo nang pinakamataas na antas ng kabanalan. 5. 15 araw bago sumapit ang kanuyang kamatayan, ibibigay ko sa kanya ang Aking Kamahalmahalang Katawan upang kanyang maligtasan ang walang hanggang kagutuman; ibibigay Ko

sa kanya ang Aking Kamahalmahalang Dugo para inumin upang dimauhaw magpasawalang hanggan. 6. 15 araw bago sumapit ang kanyang kamatayan ay magkakaroon siya ng matinding pagsisisi para sa lahat ng kanyang mga kasalanan at ganap na kamalayan sa mga ito. 7. Ihaharap Ko sa Kanya ang matagumpay Kong Krus bilang tulong at panangga sa pagsalakay ng kanyang mga kaaway.

8. Bago siya mamatay ay darating Akong kapiling ang pinakamamahal at minumutya Kong Ina. 9. Buong giliw Kong tatanggapin ang kanyang kaluluwa at dadalhin ito sa walang hanggang kaligayahan. 10. At pagkarating roon ay pagkakalooban Ko siya ng natatanging inumin mula sa bukal ng Aking Kabanalan, bagay na hindi ko gagawin para sa mga hindi bumigkas ng Aking mga Panalangin.

11. Ipinaaalam na ang sinumang namumuhay sa kasalanang mortal nang may 30 taon, subalit bibigkasin nang buong taimtim o may balak bigkasin ang mga Panalanging ito, ang lahat nang mga kasalanan niya ay ay patatawarin ng Panginoon. 12. Ipagtatanggol Ko siya laban sa mga tukso. 13. Pangangalagaan at babantayan Ko ang kanyang limang pandama (senses).

14. Pangangalagaan Ko siya na hindi magkaroon ng biglaang kamatayan. 15. Maliligtas ang kanyang kaluluwa sa walang hanggang kamatayan. 16. Makakamit niya ang lahat niyang hihilingin mula sa Diyos at sa Mahal na Birhen. 17. Kung habambuhay siyang gumagawa nang kanyang sariling kalooban at mamamatay siya kinabukasan, ang kanyang buhay ay palalawigin.

18. Sa tuwing bibigkasin ninuman ang mga Panalanging ito, magkakamit siya ng 100 araw na indulhensiya. 19. Makatitiyak siyang makakasama sa kataas-taasang Koro ng mga Anghel. 20. Sinuman ang magturo ng mga Panalanging ito sa ibang tao ay magtatamo ng patuloy na kaligayahan at kabutihang nararapat magpasawalang hanggan. 21. Doon, kung saan binibigkas ang mga Panalanging ito o maaaring

bigkasin sa hinaharap, ang Diyos ay naroon sa pamamagitan ng Kanyang grasya.

UNANG PANALANGINO Hesukristo, Katamistamisang Walang Hanggan sa mga umiibig sa Iyo, Kagalakang hinihigitan ang lahat ng kagalakan at lahat nang mithiin, Kaligtasan at Pag-asa ng lahat ng makasalanan. Sa pag-aako sa kalikasan ng tao, kahit sa sumandaling panahon, nang dahil sa pagmamahal sa amin, Iyong pinatunayan na wala Kang higit na dakilang hangarin kundi makapiling ang lahat ng tao. Mangyaring Iyong alalahanin ang lahat ng paghihirap na Iyong tiniis mula sa unang sandal

nang ikaw ay ipaglihi, at lalo na noong Iyong Pagpapakasakit, ayon sa iniatas at itinalaga sa Banal na Plano magpasawalang hanggan. Alalahanin Mo, O Panginoon na pagkatapos mahugasan ang mga paa ng Iyong mga alagad noong Huling Hapunan, ibinigay Mo sa kanila ang Iyong Kamahal-mahalang Dugo at Katawan. Inaliw Mo sila habang isinalaysay ang nalalapit Mong pagpapakasakit.

Alalahanin ang kalungkutan at kapaitang dinanas ng Iyong kaluluwa habang ikaw ay nagdarasal: Ang kaluluwa Ko y tigib ng hapis hanggang sa pagpanaw. Alalahanin Mo ang lahat nang takot, dalamhati at sakit na Iyong ipinagdusa bago Ka ipinako sa krus, nang sa kasibulan ng Iyong buhay, pagkatapos Mong magdasal ng tatlong beses na magkakahiwalay, habang tigmak sa dugo, ikaw ay ipinagkanulo ng isa sa iyong mga alagad na si Hudas. Dinakip Ka ng

taong bayan na Iyong hinirang at pinangaralan. Pinaratangan Ka ng mga bulaang saksi at walang katuwirang hinatulan ng tatlong mga hukom noong kapanahunan ng dakilang Paskuwa. Iyong alalahanin na kinuha ang Iyong balabal at pagkaraan, ibinalabal sa Iyo ang mga pakutya. Pinagbubugbog ang Iyong mukha at ang Iyong ulo ay pinutungan ng koronang tinik. Ang Iyong mga mata y binulag ng dugo. Itinali Ka sa isang haligi, nalupaypay sa mga hagupit at nayanig sa mga insulto at pang-aabuso.

Bilang alaala sa lahat nang pasakit at pagdurusa na iyong tiniis bago sumapit ang Iyong paghihirap sa Krus, Iyong marapating nawa bago ako mamatay, ako ay makangumpisal nang may tunay na pagsisisi, mapatawad na lahat ang aking mga kasalanan at maging karapat-dapat. Amen.

IKALAWANG PANALANGINO Hesus, Tunay na Kalayaan ng mga Anghel, Paraiso ng Kagalakan, alalahanin ang labis na takot at kalungkutang Iyong tiniis nang paligiran Ka ng Iyong mga kaaway na mistulang mga matatapang na leon, at sa pamamagitan ng libu-libong mga hampas, insulto, paglaslas at mga hindi napabalitang kalupitan ay nagparusa sa Iyo nang kusa. Sa pamamagitan ng mga parusa at mga salitang iyon na mapanginsulto, isinasamo ko sa Iyo, O aking

Manunubos, na iligtas ako sa lahat ng aking mga kaaway, nakikita man o hindi. Nawa y aking makamit ang kaganapan ng walang hanggang kaligtasan sa Iyong pagkakandili. Amen.

IKATLONG PANALANGINO Hesus, Lumikha ng Langit at Lupa, Ikaw na hindi nasasaklawan o natatakdaan! Ikaw na lumulukob at lumilingap sa lahat nang mga nilalang na nasa ilalim ng Iyong makapangyarihang pagmamahal,

alalahanin Mo ang napakapait na sakit na Iyong tiniis ng sa pamamagitan ng malalaki t mapupurol na mga pako at mga palo na sunud-sunod na inihampas sa Iyo ay ipinako ng mga Hudyo ang mga banal Mong kamay at paa sa krus. Alalahanin O Panginoon, ang Iyong walang katapusang dalamhati, nang ang Iyong malulupit at nagngangalit na tagapagparusa y hindi nasiyahan sa kanilang kalupitan, ay pinalaki pang lalo ang iyong mga sugat. Alalahanin ang Iyong matinding pagdurusa nang dagdagan pa ng

Iyong tagapagparusa ang Iyong pagpapakasakit nang kanilang iunat ang Iyong katawan sa krus at nilinsad ang iyong mga buto sa walang awa nilang paghatak ng pahiwalay sa mga ito. Isinasamo ko sa Iyo, O Hesus, bilang alaala ng napakabanal at tigib ng pagmamahal na pagdurusang itong sa krus, na ipagkaloob Mo sa akin ang biyaya na katakutan at ibigin Ka. Amen.

IKAAPAT NA PANALANGINO Hesus, Makalangit na Manggagamot, na itinaas sa krus upang ang mga sugat namin ay mapagaling ng Iyong mga sugat! Alalahanin Mo ang mga pasa at kahinaang Iyong tiniis sa iyong buong Katauhan, mga kirot na kailanman ay walang makapapantay. Mula ulo hanggang sa Iyong hirap, hindi Ka tumigil sa pagdarasal sa Iyong Banal na Ama para sa Iyong mga kaaway, nang sinabi mong:

Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa pamamagitan ng Iyong dakilang habag, at bilang alaala ng pagdurusang ito, ang pag-alaala nawa ng Iyong pinakamapait na pagpapakasakit ang makapagdulot sa amin ng isang tunay na pagsisisi at kapatawaran para sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen.

IKALIMANG PANALANGINO Hesus, Salamin ng Walang Hanggang Kaluwalhatian, alalahanin Mo ang kalungkutang Iyong nadama nang maliwanag na Makita ng Iyong Kabanalan ang Kapalaran ng mga maliligtas sa kapakinabangan ng Iyong Banal na Pagpapakasakit. Kasabay nito, nakita Mo rin ang kawan ng masasama na mapahamak dahil sa kanilang kasalanan, na nagparaing sa Iyo ng buong kapaitan gawa ng kanilang kawalang pag-asa, pagkaligaw at kasawiang palad.

Sa pamamagitan ng di-maarok na lalim ng Iyong awa at lalung-lalo na sa pamamagitan ng kabutihang Iyong ipinamalas sa butihing magnanakaw nang Iyong sinabi sa kanya: Sinasabi ko sa iyo: ngayong araw na ito y isasama kita sa Paraiso. Nagsusumamo ako, O katamistamisang Hesus, na sa oras ng aking kamatayan, ako ay kaawaan Mo. Amen.

IKAANIM NA PANALANGINO Hesus, pinakamapagmahal at pinakahahangad na Hari! Alalahanin Mo ang dalamhating Iyong tiniis, nang ikaw ay ipako at itaas sa krus, hubad tulad sa isang karaniwang kriminal. Tinalikuran Ka ng Iyong mga kaibigan at kamag-anakan, maliban sa Iyong pinakamamahal na Ina at mga ilang naiwan noong ikaw ay nagaagaw-buhay. Alalahanin Mo ang Iyong dalamhati habang inihabilin ang

Iyong Ina sa Iyong matapat na disipulo nang sinabi Mo sa kanila: Babae, hayan ang Iyong Anak! Hayan ang Iyong Ina! Sa pamamagitan ng balaraw ng dalamhating tumagos sa kaluluwa ng Iyong Banal na Ina, isinasamo ko sa Iyo, O aking Manunubos, na mahabag sa akin sa lahat ng aking mga dalamhating espiritwal at pangkatawan, at tulungan ako sa lahat ng aking mga pagsubok lalunglalo na sa oras ng aking kamatayan. Amen.

IKAPITONG PANALANGINO Hesus, Walang Pagkaubos ng Batis ng Pagkahabag. Sa atas ng matinding pag-ibig, ay Iyong nawika mula sa krus: Nauuhaw ako! Ikaw ay nagdusa nang dahil sa pagkauhaw sa kaligtasan ng lahat ng tao. Isinasamo ko sa Iyo, aking Manunubos, na pag-alabin sa aming mga puso ang hangaring mapagingganap lahat ang aming Gawain, mapawi sa amin ang kahinaan ng laman at kasigasigan ng hangaring makamundo. Amen.

IKAWALONG PANALANGINO Hesus, Katamisan ng mga puso at Kaluguran ng mga kaluluwa! Sa mapait at maasim na alak na may kahalong mira na Iyong tinikman sa krus nang dahil sa pag-ibig para s

Search related