of 35 /35
ANG LIHIM NG KALIGAYAHAN ANG LABINLIMANG DASAL Ipinahayag ng ATING PANGINOON kay Santa Brigida Sa Simbahan ni San Pablo sa Roma SIMULA Dahil sa matagal nang hangarin ni Santa Brigida na malaman ang bilang ng mga hampas na tinanggap ng ating Panginoon noong Kanyang Pagpapakasakit, isang araw ay nagpakita Siya at sinabing, “Tumanggap ako ng 5,475 hampas sa aking katawan.

ISANG PANALANGIN

Embed Size (px)

Text of ISANG PANALANGIN

Page 1: ISANG PANALANGIN

ANG LIHIM NG KALIGAYAHAN

ANG LABINLIMANG DASAL

Ipinahayag ng

ATING PANGINOON

kay Santa Brigida

Sa Simbahan ni San Pablo sa Roma

SIMULA

Dahil sa matagal nang hangarin ni Santa Brigida na malaman ang bilang ng mga hampas na tinanggap ng ating Panginoon noong Kanyang Pagpapakasakit, isang araw ay nagpakita Siya at sinabing, “Tumanggap ako ng 5,475 hampas sa aking katawan. Kung nais mong parangalan ang mga ito, bigkasin ang 15 Ama Namin at 15 Aba Ginoong Maria kasama ang mga sumusonod na panalangin (na itinuro Niya sa kanya) sa buong isang taon. Kapag tapos na ang isang taon, iyong

Page 2: ISANG PANALANGIN

naparangalan ang bawat isa sa aking mga sugat.”

MGA PANGAKO

Ipinangako ng ating Panginoon ang mga sumusunod sa sinumang bumigkas sa mga Panalanging ito sa buong isang taon:

1. Aking ililigtas mula sa Purgatoryo ang 15 mga kaluluwa sa kanyang angkan.

2. 14 na kaluluwa sa kanyang angkan ang makukumpilan at mapananatiling may biyaya.

3. 15 mga makasalanan sa kanyang angkan ang magbabalik-loob.

4. Sinuman ang bumigkas sa mga panalanging ito’y magtatamo nang pinakamataas na antas ng kabanalan.

5. 15 araw bago sumapit ang kanuyang kamatayan, ibibigay ko sa kanya ang Aking Kamahal-mahalang Katawan upang kanyang maligtasan ang walang hanggang kagutuman; ibibigay Ko

Page 3: ISANG PANALANGIN

sa kanya ang Aking Kamahal-mahalang Dugo para inumin upang dimauhaw magpasawalang hanggan.

6. 15 araw bago sumapit ang kanyang kamatayan ay magkakaroon siya ng matinding pagsisisi para sa lahat ng kanyang mga kasalanan at ganap na kamalayan sa mga ito.

7. Ihaharap Ko sa Kanya ang matagumpay Kong Krus bilang tulong at panangga sa pagsalakay ng kanyang mga kaaway.

8. Bago siya mamatay ay darating Akong kapiling ang pinakamamahal at minumutya Kong Ina.

9. Buong giliw Kong tatanggapin ang kanyang kaluluwa at dadalhin ito sa walang hanggang kaligayahan.

10. At pagkarating roon ay pagkakalooban Ko siya ng natatanging inumin mula sa bukal ng Aking Kabanalan, bagay na hindi ko gagawin para sa mga hindi bumigkas ng Aking mga Panalangin.

Page 4: ISANG PANALANGIN

11. Ipinaaalam na ang sinumang namumuhay sa kasalanang mortal nang may 30 taon, subalit bibigkasin nang buong taimtim o may balak bigkasin ang mga Panalanging ito, ang lahat nang mga kasalanan niya ay ay patatawarin ng Panginoon.

12. Ipagtatanggol Ko siya laban sa mga tukso.

13. Pangangalagaan at babantayan Ko ang kanyang limang pandama (senses).

14. Pangangalagaan Ko siya na hindi magkaroon ng biglaang kamatayan.

15. Maliligtas ang kanyang kaluluwa sa walang hanggang kamatayan.

16. Makakamit niya ang lahat niyang hihilingin mula sa Diyos at sa Mahal na Birhen.

17. Kung habambuhay siyang gumagawa nang kanyang sariling kalooban at mamamatay siya kinabukasan, ang kanyang buhay ay palalawigin.

Page 5: ISANG PANALANGIN

18. Sa tuwing bibigkasin ninuman ang mga Panalanging ito, magkakamit siya ng 100 araw na indulhensiya.

19. Makatitiyak siyang makakasama sa kataas-taasang Koro ng mga Anghel.

20. Sinuman ang magturo ng mga Panalanging ito sa ibang tao ay magtatamo ng patuloy na kaligayahan at kabutihang nararapat magpasawalang hanggan.

21. Doon, kung saan binibigkas ang mga Panalanging ito o maaaring

bigkasin sa hinaharap, ang Diyos ay naroon sa pamamagitan ng Kanyang grasya.

Page 6: ISANG PANALANGIN

UNANG PANALANGIN

O Hesukristo, Katamistamisang Walang Hanggan sa mga umiibig sa Iyo, Kagalakang hinihigitan ang lahat ng kagalakan at lahat nang mithiin, Kaligtasan at Pag-asa ng lahat ng makasalanan. Sa pag-aako sa kalikasan ng tao, kahit sa sumandaling panahon, nang dahil sa pagmamahal sa amin, Iyong pinatunayan na wala Kang higit na dakilang hangarin kundi makapiling ang lahat ng tao. Mangyaring Iyong alalahanin ang lahat ng paghihirap na Iyong tiniis mula sa unang sandal

nang ikaw ay ipaglihi, at lalo na noong Iyong Pagpapakasakit, ayon sa iniatas at itinalaga sa Banal na Plano magpasawalang hanggan.

Alalahanin Mo, O Panginoon na pagkatapos mahugasan ang mga paa ng Iyong mga alagad noong Huling Hapunan, ibinigay Mo sa kanila ang Iyong Kamahal-mahalang Dugo at Katawan. Inaliw Mo sila habang isinalaysay ang nalalapit Mong pagpapakasakit.

Page 7: ISANG PANALANGIN

Alalahanin ang kalungkutan at kapaitang dinanas ng Iyong kaluluwa habang ikaw ay nagdarasal:

“Ang kaluluwa Ko’y tigib ng hapis hanggang sa pagpanaw.”

Alalahanin Mo ang lahat nang takot, dalamhati at sakit na Iyong ipinagdusa bago Ka ipinako sa krus, nang sa kasibulan ng Iyong buhay, pagkatapos Mong magdasal ng tatlong beses na magkakahiwalay, habang tigmak sa dugo, ikaw ay ipinagkanulo ng isa sa iyong mga alagad na si Hudas. Dinakip Ka ng

taong bayan na Iyong hinirang at pinangaralan. Pinaratangan Ka ng mga bulaang saksi at walang katuwirang hinatulan ng tatlong mga hukom noong kapanahunan ng dakilang Paskuwa. Iyong alalahanin na kinuha ang Iyong balabal at pagkaraan, ibinalabal sa Iyo ang mga pakutya. Pinagbubugbog ang Iyong mukha at ang Iyong ulo ay pinutungan ng koronang tinik. Ang Iyong mga mata’y binulag ng dugo. Itinali Ka sa isang haligi, nalupaypay sa mga hagupit at nayanig sa mga insulto at pang-aabuso.

Page 8: ISANG PANALANGIN

Bilang alaala sa lahat nang pasakit at pagdurusa na iyong tiniis bago sumapit ang Iyong paghihirap sa Krus, Iyong marapating nawa bago ako mamatay, ako ay makangumpisal nang may tunay na pagsisisi, mapatawad na lahat ang aking mga kasalanan at maging karapat-dapat.

Amen.

IKALAWANG PANALANGIN

O Hesus, Tunay na Kalayaan ng mga Anghel, Paraiso ng Kagalakan, alalahanin ang labis na takot at kalungkutang Iyong tiniis nang paligiran Ka ng Iyong mga kaaway na mistulang mga matatapang na leon, at sa pamamagitan ng libu-libong mga hampas, insulto, paglaslas at mga hindi napabalitang kalupitan ay nagparusa sa Iyo nang kusa.

Sa pamamagitan ng mga parusa at mga salitang iyon na mapang-insulto, isinasamo ko sa Iyo, O aking

Page 9: ISANG PANALANGIN

Manunubos, na iligtas ako sa lahat ng aking mga kaaway, nakikita man o hindi. Nawa’y aking makamit ang kaganapan ng walang hanggang kaligtasan sa Iyong pagkakandili.

Amen.

IKATLONG PANALANGIN

O Hesus, Lumikha ng Langit at Lupa, Ikaw na hindi nasasaklawan o natatakdaan! Ikaw na lumulukob at lumilingap sa lahat nang mga nilalang na nasa ilalim ng Iyong makapangyarihang pagmamahal,

alalahanin Mo ang napakapait na sakit na Iyong tiniis ng sa pamamagitan ng malalaki’t mapupurol na mga pako at mga palo na sunud-sunod na inihampas sa Iyo ay ipinako ng mga Hudyo ang mga banal Mong kamay at paa sa krus. Alalahanin O Panginoon, ang Iyong walang katapusang dalamhati, nang ang Iyong malulupit at nagngangalit na tagapagparusa’y hindi nasiyahan sa kanilang kalupitan, ay pinalaki pang lalo ang iyong mga sugat. Alalahanin ang Iyong matinding pagdurusa nang dagdagan pa ng

Page 10: ISANG PANALANGIN

Iyong tagapagparusa ang Iyong pagpapakasakit nang kanilang iunat ang Iyong katawan sa krus at nilinsad ang iyong mga buto sa walang awa nilang paghatak ng pahiwalay sa mga ito.

Isinasamo ko sa Iyo, O Hesus, bilang alaala ng napakabanal at tigib ng pagmamahal na pagdurusang itong sa krus, na ipagkaloob Mo sa akin ang biyaya na katakutan at ibigin Ka. Amen.

IKAAPAT NA PANALANGIN

O Hesus, Makalangit na Manggagamot, na itinaas sa krus upang ang mga sugat namin ay mapagaling ng Iyong mga sugat! Alalahanin Mo ang mga pasa at kahinaang Iyong tiniis sa iyong buong Katauhan, mga kirot na kailanman ay walang makapapantay. Mula ulo hanggang sa Iyong hirap, hindi Ka tumigil sa pagdarasal sa Iyong Banal na Ama para sa Iyong mga kaaway, nang sinabi mong:

Page 11: ISANG PANALANGIN

“Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”

Sa pamamagitan ng Iyong dakilang habag, at bilang alaala ng pagdurusang ito, ang pag-alaala nawa ng Iyong pinakamapait na pagpapakasakit ang makapagdulot sa amin ng isang tunay na pagsisisi at kapatawaran para sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen.

IKALIMANG PANALANGIN

O Hesus, Salamin ng Walang Hanggang Kaluwalhatian, alalahanin Mo ang kalungkutang Iyong nadama nang maliwanag na Makita ng Iyong Kabanalan ang Kapalaran ng mga maliligtas sa kapakinabangan ng Iyong Banal na Pagpapakasakit. Kasabay nito, nakita Mo rin ang kawan ng masasama na mapahamak dahil sa kanilang kasalanan, na nagparaing sa Iyo ng buong kapaitan gawa ng kanilang kawalang pag-asa, pagkaligaw at kasawiang palad.

Page 12: ISANG PANALANGIN

Sa pamamagitan ng di-maarok na lalim ng Iyong awa at lalung-lalo na sa pamamagitan ng kabutihang Iyong ipinamalas sa butihing magnanakaw nang Iyong sinabi sa kanya:

“Sinasabi ko sa iyo: ngayong araw na ito’y isasama kita sa Paraiso.”

Nagsusumamo ako, O katamis-tamisang Hesus, na sa oras ng aking kamatayan, ako ay kaawaan Mo.

Amen.

IKAANIM NA PANALANGIN

O Hesus, pinakamapagmahal at pinakahahangad na Hari! Alalahanin Mo ang dalamhating Iyong tiniis, nang ikaw ay ipako at itaas sa krus, hubad tulad sa isang karaniwang kriminal. Tinalikuran Ka ng Iyong mga kaibigan at kamag-anakan, maliban sa Iyong pinakamamahal na Ina at mga ilang naiwan noong ikaw ay nag-aagaw-buhay.

Alalahanin Mo ang Iyong dalamhati habang inihabilin ang

Page 13: ISANG PANALANGIN

Iyong Ina sa Iyong matapat na disipulo nang sinabi Mo sa kanila:

“Babae, hayan ang Iyong Anak! Hayan ang Iyong Ina!”

Sa pamamagitan ng balaraw ng dalamhating tumagos sa kaluluwa ng Iyong Banal na Ina, isinasamo ko sa Iyo, O aking Manunubos, na mahabag sa akin sa lahat ng aking mga dalamhating espiritwal at pangkatawan, at tulungan ako sa lahat ng aking mga pagsubok lalung-lalo na sa oras ng aking kamatayan.

Amen.

IKAPITONG PANALANGIN

O Hesus, Walang Pagkaubos ng Batis ng Pagkahabag. Sa atas ng matinding pag-ibig, ay Iyong nawika mula sa krus: “Nauuhaw ako!” Ikaw ay nagdusa nang dahil sa pagkauhaw sa kaligtasan ng lahat ng tao. Isinasamo ko sa Iyo, aking Manunubos, na pag-alabin sa aming mga puso ang hangaring mapaging-ganap lahat ang aming Gawain, mapawi sa amin ang kahinaan ng laman at kasigasigan ng hangaring makamundo. Amen.

Page 14: ISANG PANALANGIN

IKAWALONG PANALANGIN

O Hesus, Katamisan ng mga puso at Kaluguran ng mga kaluluwa! Sa mapait at maasim na alak na may kahalong mira na Iyong tinikman sa krus nang dahil sa pag-ibig para sa amin, ipagkaloob Mo sa amin ang biyayang matanggap ang Iyong pinakamamahal na Dugo’t Katawan nang marapat habang kami ay nabubuhay at sa oras ng aming kamatayan, upang magsilbing lunas at kasiyahan ng aming mga kaluluwa.

Amen.

IKASIYAM NA PANALANGIN

O Hesus, Dakilang Kabutihan at Kagalakan ng Isip, alalahanin Mo ang sakit na Iyong tiniis, nang tigib ng kapaitan sa pagsapit ng kamatayan, hinamak at nilapastangan ng mga Hudyo, sumigaw Ka nang malakas na Ikaw ay pinabayaan ng Iyong Ama nang Iyong sinabing:

“Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?”

Sa pamamagitan ng dalamhating ito, isinasamo ko sa Iyo aking Manunubos na huwag Mo

Page 15: ISANG PANALANGIN

akong pabayaan sa takot at sakit ng aking kamatayan. Amen.

IKASAMPUNG PANALANGIN

O Hesus, Ikaw na Simula at Wakas ng lahat ng bagay, ng buhay at ng kabanalan, alalahanin Mo na para sa aming kapakanan, sumuong Ka sa walang kapantay na pagdurusa mula ulo hanggang talampakan. Sa pagnilay-nilay sa Iyong dimabilang na mga sugat, turuan mo akong tupdin ang Iyong mga kautusan, sa pamamagitan ng wagas na pag-ibig,

sapagkat ang pagtupad ng Iyong mga Banal na Kautusan ay madali para sa mga umiibig sa Iyo. Amen.

IKALABING-ISANG PANALANGIN

O Hesus, Walang Katapusang Bukal ng Habag, alang-alang sa mga sugat na tumatagos sa kaloob-looban ng Iyong mga buto at kaibuturan ng Iyong pagkatao, isinasamo ko sa Iyo na ilayo sa kasalanan ang hamak na makasalanang tulad ko, na nayayanig gawa ng mga malalaking pagkakasala. Itago Mo ako sa Iyong

Page 16: ISANG PANALANGIN

mukhang may katuwirang mayamot, itago mo ako sa Iyong mga sugat hanggang sa mapawi ang Iyong galit at pagkasuklam. Amen.

IKALABINDALAWANG PANALANGIN

O Hesus, Salamin ng Katotohanan, Sagisag ng Pagkakaisa at Tulay ng Pag-ibig, alalahanin ang katakut-takot na mga sugat na nagpakasakit sa Iyo mula ulo hanggang paa- mga sugat na nagpapula at pumunit sa Iyong

buong pagkatao sa pagbubuo ng Iyong Banal na Dugo. O dakila at pandaigdigang pagpapakasakit na Iyong ipinagdusa sa Iyong Banal na laman nang dahil sa pag-ibig sa amin. Katamis-tamisang Hesus, ano pa kaya ang iyong magagawa para sa amin na di mo pa nagawa?

Magbunga nawa ang Iyong pagdurusa sa aking kaluluwa sa pamamagitan ng matapat na pag-alaala ng Iyong Pagpapakasakit. Lumaki nawa sa aking puso ang Iyong Pag-ibig sa bawat araw hanggang sa sandaling iyon na mamalas Kita

Page 17: ISANG PANALANGIN

magpasawalang-hanggan, Ikaw na kaban ng lahat nang kabutihan at lahat nang kagalakan. O Katamis-tamisang Hesus, isinasamo ko sa Iyo na ipagkaloob Mo sa akin ang mahahalagang regalong ito ng Langit.

Amen.

IKALABINTATLONG PANALANGIN

O Hesus, Malakas na Leon, Haring Imortal at di-nalulupig, alalahanin ang sakit na Iyong tiniis ng ang lahat nang Iyong lakas na mortal

at pisikal ay lubhang nasaid, at Iyong iyinuko ang Iyong ulo na sinasabing:

“Natapos na.”

Sa pamamagitan ng dalamhati at hinagpis na ito, isinasamo ko sa Iyo, O Panginoon, na mahabag sa akin sa oras ng kamatayan, kapag ang isip ko’y lubhang naligalig, at ang kaluluwa ko’y labis na nagdalamhati.

Amen.

Page 18: ISANG PANALANGIN

IKALABING-APAT NA PANALANGIN

O Hesus, bugtong na Anak ng Ama, Luwalhati at Anyo ng Kanyang Diwa, alalahanin ang payak, ngunit mapagkumbabang pagbibilin na Iyong ginawa sa Iyong Kaluluwa sa Walang Maliw Mong Ama nang Iyong sinabing:

“Ama sa Iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa.”

Sa pagkadurog na Iyong Katawan at Puso, at sa bukal ng Iyong habag na bumalong sa amin

upang matubos kami, nalagutan Ka ng hininga.

Sa pamamagitan ng Iyong napakahalagang kamatayan, o Hari ng mga Santo, isinasamo ko sa Iyo na aliwin ako at palakasin upang labanan ang demoyo, ang laman at ang mundo, upang sa aking pagkamatay sa kamunduhan, makapamuhay akong tangi para sa Iyo. Isinasamo ko sa Iyo na tanggapin ako, isang manlalakbay at isang itinapon na bumalik sa Iyo sa oras ng aking kamatayan. Amen.

Page 19: ISANG PANALANGIN

IKALABINLIMANG PANALANGIN

O Hesus, Tunay at Mabungang Balag, alalahanin ang masaganang pagbububo ng Dugo na buong Puso mong ibinuhos, katulad ng ubas na dinurog at piniga sa pigaan ng alak.

Alalahanin Mo na ang Iyong tagiliran ay tinusok ng sibat ng isang kawal at dumaloy ang masaganang dugo at tubig mula sa Iyong Katawan hanggang nasaid. Tulad sa isang bungkos ng mira, Ikaw ay itinaas sa krus, nalanta ang Iyong malambot na

Katawan at ang kaloob-looban ng Iyong mga buto’y natuyo.

Sa mapait na Pagpapakasakit na ito at sa pamamagitan ng pagbubuo ng Iyong Kamahal-mahalang Dugo, isinasamo ko sa Iyo, Katamis-tamisang Hesus, na pukawin ang aking puso upang ang mga luha ng pagsisisi at pag-ibig ang magsilbing tinapay para sa aking kaluluwa sa araw at gabi. Nawa’y magbalik-loob, at ang katapusan nawa ng aking buhay ay maging kapuri-puri, upang ako ay maging marapat sa langit at doon kasama ng

Page 20: ISANG PANALANGIN

Iyong mga Santo ay akin Kang mapuri magpasawalang hanggan. Amen.

PANALANGIN

Aking Panginoong Hesukristo, alalahanin Mong ako’y isang makasalanan.

Kabanal-banalang Birhen, ipanalangin mo ako. Ikaw ay laging pupurihin at luluwalhatiin. Ipanalangin ang makasalanang ito sa iyong pinakaiirog na Anak, Kamahal-mahalang Korona ng mga Martir,

Apostoles, Kompesor, Luwalhati ng mga seraphim, Korona ng mga Birhen, iligtas mo ako sa lubhang nakatatakot na anyo ng demonyo kapag ang kaluluwa ko’y humihiwalay na sa aking katawan.

O kabanal-banalang Bukal ng Kagandahan ni Hesukristo, Kagalakan ng Langit, Aliw ng mga Pari, Lunas sa aming mga Gawain: sa piling Mo, O Birheng Karunung-runungan, masasaya ang mga anghel. Ihabilin Mo ang aking kaluluwa at ang kaluluwa ng lahat nang mga debotong Kristiyano. Ipanalangin Mo

Page 21: ISANG PANALANGIN

kami sa Iyong Pinagpalang Anak, akayin kami sa Paraisong Walang Hanggan kung saan Ka naghahari at nabubuhay magpasawalang hanggan, at doon magpipitagan kami sa iyo magpasawalang hanggan.

Amen.

Makapangyarihang Birhen Maria, Ina ng Nabubuhay na Diyos, sapagkat iniluwal mo Siya, ipanalangin mo kaming mga makasalanan upang sa gayon kami ay kanyang mapatawad, iligtas kami sa masamang kaaway na nakikipaglaban sa amin, at

pagkalooban kami ng walang hanggang kaluwalhatian.

Purihin magpasawalang hanggan ang Banal na Pagsasakit at Kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.

DALANGIN SA SUGAT NA NASA BALIKAT

(Tinanong minsan ni San Bernardo sa Panginoon, kung alin sa Kanyang mga pagdurusa at sakripisyo ang pinakamasakit at hindi man

Page 22: ISANG PANALANGIN

halos nalaman. Sumagot ang ating Panginoon:

“Mayroon akong napakasakit na sugat sa aking balikat sa pagpasan ko sa krus pagtungo sa mapait na Kalbaryo, na nananakit nang higit kaysa iba kong mga sugat, subalit di kailanman nabatid dahil hindi ito nakita. Parangalan mo ang sugat na ito sa iyong mga panalangin at ipagkakaloob ko ang anumang hilingin mo sa pamamagitan ng merito ng sugat ding ito. At lahat nang magpipitagan sa sugat na ito’y magkakamit ng kapatawaran ng

kanilang mga kasalanan at kakalimutan ko na ang mga kasalanang mortal na kanilang nagawa at napatawad na.”)

O pinakamamahal na Hesus, maamong kordero ng Diyos, ako, na isang hamak na makasalanan, ay nagpupugay at sumasamba sa sugat na nasa balikat Mo gawa ng mabigat na krus ng Iyong pinasan. Dahil sa bigat nito’y nawakwak ang laman at lumabas ang buto sa Iyong balikat, na nagpasakit sa Iyo ng higit sa iba Mong sugat. Sinasamba kita, O nahahapis na Hesus, pinupuri kita,

Page 23: ISANG PANALANGIN

pinasasalamatan kita dahil sa Iyong kaibig-ibig at walang kasing-sakit na sugat. Sa pamamagitan ng sobra-sobrang sakit na dulot ng krus at di-masukat na bigat nito, patawarin mo ako sa aking mga kasalanang mortal at benyal at patnubayan Mo ako patungong langit sa pamamagitan ng Daan ng Krus. Amen.

Imprimatur: Sagil, ale XXIV Aprilis 1903 F. J. Girard vic. gen.

Nihil Obstat:

Monsignor Jose C. Abriol, P. A.

Imprimatur:

†Jaime L. Cardinal Sin

Vicar General & Censor

Archbishop of Manila

Manila, November 4, 1989

Page 24: ISANG PANALANGIN

KAY HESUS NA PINABAYAAN

Pinakamamahal na Hesus!

Ilang panahon nang ikaw ay nakapako sa Iyong Krus at dinadaan-daanan Ka pa rin ng tao at hindi pansin.

Gaano kita kadalas dinaanan- nagwalang bahala sa iyong matinding dalamhati, sa Iyong maraming sugat, sa Iyong walang hanggang pag-ibig.

Gaano kadalas na ako’y tumayo sa Iyong harapan, hindi upang aliwin at paginhawahin Ka, kundi upang

dagdagan ang Iyong mga dalamhati, palalimin ang Iyong mga sugat, at tanggihan ang Iyong pag-ibig.

Iniabot Mo ang iyong mga kamay upang iahon ako, at kinuha ko naman ang mga kamay na iyon at idinipang muli sa krus.

Iniibig Mo ako ng walang hanggang pag-ibig at nagsamantala naman ako sa pag-ibig na iyon upang lalo lamang magkasala sa Iyo.

Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa akin.