Click here to load reader

Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

 • View
  278

 • Download
  18

Embed Size (px)

Text of Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

 • *t&t.Ctvt

  |j i_ f1;f,1---1,: dr l-r{',Ifi:1_J' --.- - d--l"i;'r-F

  .,._ I ::.1_.._:_:f..-L_ I: :-7-;1"-l--T-- ,.-_' i. L, -i_a*.1-. I' - d^- -!--- \ --. -6.:#

  . r. -_-_ =-_*6:r1:i.P-;r;;ffi-l,,"; i i: --h:l5 i

  a5,igntunfldy

  : {n}

  f d'1-;6rg f,y h: t;di,J'*ctn$ timg,

 • u. !,I^

  --_,.-'it

  ItI

  -)o ay Pi-tie; - .no'l (.a)- , Vinalkaisa,?

  ' - yo ay fi.tipiis".rr1h'v,*. rwlba{sa1

  isaalfa- h; at,;*,"*l[

  ;l

  ,

  IIIa

  I

  Ii

  I

  I

  tai/ fdo)* *a_

  -%-_

  la-6aaa

  (aa s"p,1*i)

  'San3

  lo. yrf k,yb*^y r?i&Nyepn..

 • (tr' ;tI /,r.I lt-i.i "iII

  iiL'fll

  ..--*-{r.i-*_ $an$

  I

  it---rfl::

  fl4"s0 ef

  ftt:to dt t'ot* d4,

  Fv'50 ati lsa."g

  pu- so *t 'i - Sipt .i - J*rs 6autit

  *l fltpsfim i; - - si s; ;;"1,["

  6{se **

  i-i'?,*:- *enif r r t. t

  !{ris -

  -'tya,att st $a$Slirrl

  '.,:ll

  rri*5f*a'i - 5a &wi -'rin .'',. 'l

  * lL,

 • '6,r'/

  --.-*iJ:li:*-_--_-:1 _il Ir -.1 ----. -__ _ _.. si I:-*",--_* t-

  i-t+_-rE*r.!lE

  {o-j---.*

  n.e%4A>

  /l)"''0

  t

  o:s r*l:: ,y 3l funr#,y ^"f*w-

  I ilj

  I

  t,i.!i'

  r"'f 'i:r.i I 'r,'t;'

  'lrj",

  .; r'I'i";

  .r,r..t, I rtrri,

  1 1;l '

 • t

  tl

  (o"j

  *T*-.*%

  .--.

  -ptol:'*J*-d*-+-J-*is*ry &'q- l*

  : :=::i

  I

  f.r-r i i,,

  *:'r, i'il;

  (,4{ ) **

  (4i')lkw, of alpr

  .*-*-l-'rlo,

  @)*R-a"-..;

  $"g Foryo

  nX';*1. '

  :sf*s

  %**%--:

  muSit'@,

 • gl.tr;Or"na;*".lEJ;-m

  ' kaa al- a&q -- ta - -_r,l ; - :---c:;!::y*::-:f ..7, "r - r -ra, ]:;-

  r / *- -- l's,^n3 b,^a -

  r",-j-=-La-----J.---?-.-_

  t*__:J..----.- t--.

  -Sana

  af 6*fit

 • nIi

  -"-r-, -.... - .--- ? .*.-l j/-i-J-:tdl--- !'-,-t -'\./rr---{ ""----fA6' f'0,* Y6 * f A''1

  k"o v bat"ser"g rrtapela - P{, *- ban*56n9 ,/nd: /v - Ya - Pu

  --'.-1-.*-.I'''-l

  I

  ffit FEF1 ;ifir* *BP l

Search related