of 7 /7
*t&t.Ctvt |j i_ f1;f,1---1 ,: dr l-r{',Ifi:1_J ' --.- - d--l"i; 'r-F .,._ I ::.1_.._:_:f..-L_ I : :-7-;1"-l--T-- ,.-_' i . L, -i_a*.1-. I ' - d^- -!--- \ --. - 6.:# . r. -_-_ =-_*6:r 1:i.P-;r;;ffi-l ,,"; i i: --h:l5 i a5,igntunfldy : {n} f d'1-;6rg f,y h: t;di, J'*ctn$ timg,

Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

Embed Size (px)

Text of Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

Page 1: Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

*t&t.Ctvt

|j i_ f1;f,1---1,: dr l-r{',Ifi:1_J' --.- - d--l"i;'r-F

.,._ I ::.1_.._:_:f..-L_ I: :-7-;1"-l--T-- ,.-_' i. L, -i_a*.1-.

I' - d^- -!--- \ --. -

6.:#. r. -_-_ =-_*6:r

1:i.P-;r;;ffi-l,,"; i i: --h:l5 i

a5,igntunfldy

: {n}

f d'1-;6rg f,y h: t;di,J'*ctn$ timg,

Page 2: Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

u. !,

I^--_,.-

'it

ItI

-)o ay Pi-tie; - .no'l (.a)- , Vinalkaisa,?

' - yo ay fi.tipiis".rr1h'v,*. rwlba{sa1

isaalfa- h; at,;*,"*l[

;l

,

IIIa

I

Ii

I

I

tai/ fdo)* *a_

-%-_

la-6aaa

(aa s"p,1*i)

'San3

lo. yrf k,yb*^y r?i&Nyepn..

Page 3: Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

(tr' ;t

I /,r.I lt-i.i "iII

iiL'fll

..--*-{r.i-*_ $an$

I

it---rfl::

fl4"s0 ef

ftt:to dt t'ot* d4,

Fv'50 ati

lsa."g

pu- so *t 'i - Sipt .i - J*rs 6autit

*l fltpsfim i; - - si s; ;;"1,["

6{se **

i-i'?,*:- *enif r r t. t

!{ris -

-'tya,att st $a$Slirrl

'.,:ll

rri*5f*a'i - 5a &wi -'rin .

'',. 'l

* lL,

Page 4: Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

'6,r'/

--.-*iJ:li:*-_--_-:1 _il Ir -.1 ----. -__ _ _.. si I

:-*",--_* t-

i-t+_-rE*r.!lE

{o-j---.*

n.e%4A>

/l)"''0

t

o:s r*l:: ,y 3l funr#,y ^"f*w-

I ilj

I

t,i.!i'

r"'f 'i:r.i I 'r,'t;'

'lrj",

.; r'I'i";

.r,r..t, I rtrri,

1 1

;l '

Page 5: Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

t

tl

(o"j

*T*-.*%

.--.

-ptol:'*J*-d*-+-J-*is*ry &'q- l*

: :=::i

I

f.r-r i i,,

*:'r, i'il;

(,4{ ) **

(4i')lkw, of alpr

.*-*-l-'rlo,

@)*R-a"-..;

$"g Foryo

nX';*1. '

:sf*s

%**%--:

muSit'@,

Page 6: Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

gl.tr;Or"na;*".lEJ;-m

' kaa al- a&q -- ta - -_r,l ; - :---c:;!::y*::-:f ..7, "r - r -ra, ]:;-

r / *- -- l's,^n3 b,^a -

r",-j-=-La-----J.---?-.-_

t*__:J..----.- t--.

-Sana

af 6*fit<trt \.---.i:; _

at m*iifut--\----

rNo

-3-

-%__:--_

.'*'%--

-.

I - 5o^q il"1r, is*g la-

,,tafl<*ifa? _ lsatrg

- i- s^*g /ol

t t r --a-:=.1*;;_eQiltu

lar1i nu7lra-isa?

P*-*---r- f'%*-.,.:

ikaot d ako

0 - 5a,ba:t?ir'*^gkaisql* b,it{r_--r_r--j_._:_

fa- yo a7 Pi- t,yi

I t , 't! -bqi'di ,"^gka-uol+=ffi@

1i 'z.aqk*in., --- lsang,

Ary p,ro'.r^f t*

Pelga.rap*r _.

lffflt^n ,oY PqlS^ -y Fd,j;*utrAr:,at rnrnfi*ra,*_ *._- r u^9 Panq* -'yf k;,

ftng_S't,'1ii -*f ko, {+e*

qngP^*9arcpaag yfu*-

-*-i ;n=rc

Page 7: Isang Dugo, Isang Lahi, Isang Musika

nIi

-"-r-, -.... - .--- ? .*.-

l j/-i-J-:tdl--- !'-,-t -'\./rr---{ ""----

fA6' f'0,* Y6 * f A'

'1

k"o v bat"ser"g rrtapela - P{, *- ban*56n9 ,/nd: /v - Ya - Pu

--'.-1-.*-.I'''-l

I

ffit FEF1 ;ifir* *BP l<oy ba^fa"g n'la.fsYdr - fld, * $an-5r(,19 r\a - P0 " 7o - Pq ,

-..--"--ll-ffii r",'

.'". '"j' ..,'..'...:

)./ . _.;tri' 'r .. 1,. . !+. ...

, F 'i'.:-'.""'

', i; ff'*i. i

'fl$ ffi