Click here to load reader

INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA GRADA ZAGREBA - ŽELJEZNIČKI PODSUSTAV

 • View
  63

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA GRADA ZAGREBA - ŽELJEZNIČKI PODSUSTAV. KOREMA, Zagreb, 24. rujna 2014. SADRŽAJ. Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba Problemi IPP-a u Gradu Zagrebu Ciljevi IPP-a i moguća rješenja Razvojni planovi HŽ Putničkog prijevoza Zaključak. - PowerPoint PPT Presentation

Text of INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA GRADA ZAGREBA - ŽELJEZNIČKI PODSUSTAV

 • INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA GRADA ZAGREBA - ELJEZNIKI PODSUSTAV KOREMA, Zagreb, 24. rujna 2014.

 • Integrirani javni prijevoz putnika Grada ZagrebaProblemi IPP-a u Gradu ZagrebuCiljevi IPP-a i mogua rjeenjaRazvojni planovi H Putnikog prijevozaZakljuak

  SADRAJ

 • Integrirani javni prijevoz putnika Grada ZagrebaIntegrirani javni prijevoz putnika (IPP): meusobno povezani podsustavi javnog prijevoza putnika na podruju integracije s jedinstvenom organizacijom prijevoza, jedinstvenom tarifom, jedinstvenim prijevoznim kartama, jedinstvenim sustavom izdavanja prijevoznih karta, jedinstvenom naplatom prijevoznih karta i jedinstvenim informacijskim sustavom.Intermodalni putniki terminal: prijelazna toka na podruju integracije gdje se povezuju najmanje dva razliita podsustava IPP, to putniku omoguava jednostavan i brz prijelaz s jednog prijevoznog sredstva na drugo prijevozno sredstvo te koji mora biti prilagoen tako da omoguava pristup i osobama s invaliditetom.Jedinstvena tarifa: skup pravila kojima se utvruju cijene i uvjeti prijevoza putnika, osobne prtljage putnika, bicikala, kunih ljubimaca i ostalih predmeta s kojima putuju na podruju integracije.Jedinstvena prijevozna karta: prijevozna isprava koja se koristi za prijevoz na podruju integracije te putniku omoguava koritenje usluga javnog prijevoza putnika bilo kojim raspoloivim podsustavom javnog prijevoza putnika u vrijeme i na podruju njezine valjanosti.

 • Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba

  Jedinstveni vozni red: akt koji sadri meusobno usklaene vozne redove razliitih podsustava IPP-a.Imamo li trenutno integrirani javni prijevoz putnika, intermodalne putnike terminale, jedinstvenu tarifu, jedinstvenu prijevoznu kartu i jedinstveni vozni red u Gradu Zagrebu usklaen izmeu prijevoznika? Nemamo. to imamo?Zajedniku HPP-ZET prijevoznu kartu koja se fiziki sastoji od dvije razliite karte (papirnata markica + smart kartica) koja je cjenovno trino neprihvatljiva korisnicima usluga zbog nesubvencioniranja od strane Grada Zagreba, jer se sastoji od zbroja komercijalnih cijena karata ZET-a i H PP-a. Zajednike karte prodaje ZET pri emu svakom prijevozniku pripada njegov udio u cijeni prijevozne karte. Danas cijena ope mjesene karte iznosi 609 kn, uenike O 279 kn, uenike S, studenti, umirovljenici i socijalne kategorije 309 kn. Rezultat navedenog od 2011.g. je drastian pad broja putnika koji koriste ovu zajedniku kartu s 50 mln. u 2010.g. na 3 mln. putnika u 2013.g.

 • Problemi IPP-a u Gradu Zagrebu

  Posljedice izostanka subvencije Grada Zagreba oituju se u odabiru od strane putnika samo jednog prijevoznog sredstva i prijelazu na osobni automobilski prijevoz. Navedeno je uzrokovalo smanjivanje potranje za javnim prijevozom, posljedica ega je poveavanje prometa osobnim vozilima i time poveavanje optereenosti okolia, prometni zastoji i pogoranje uvjeta ivota graana.Porast broja osobnih automobila doveo je i dalje dovodi do konstantnog poveanja zakrenosti cestovnih prometnica, posebno u dnevnim vrnim optereenjima (jutarnjem i poslijepodnevnim). Postojee stanje optereeno je neusklaenou prijevoznih sustava te neusklaenou voznih redova, tarifa, razvoja i razvojnih planova prijevoznika.Poveanje mobilnosti i razvoj IPP-a koji je ekoloki prihvatljiviji i odriviji od osobnih automobila je strateka odrednica EU, no svjedoimo smanjivanju cijena parkiranja i irenju zona parkiranja. Sufinaciranje IPP-a generalno u RH je postala politika odluka lokalne i regionalne samouprave, a ne odluka struke i interesa javnosti.

 • Ciljevi IPP-a i mogua rjeenja

  Skraenje prosjenog vremena putovanja, smanjenje prosjenog broja presjedanja, poveanje brzine putovanja, racionalnije koritenje energije, smanjenje oneienja okolia, bolja iskoritenost prometnih povrina, rastereenje cestovnih prometnica u gradovima. Posljedino se tedi na ulaganjima u nove prometnice, garae i parkiralita, smanjenjem intenziteta cestovnog prometa poveava mu se sigurnost, openito se tedi na prostoru, a drutvene koristi su zatita okolia, zdraviji ivot i uteda energije.IPP jedan je od preduvjeta poboljanja kvalitete javnog prijevoza putnika ime bi se tijekom vremena mogao smanjiti broj osobnih vozila u prometu. Rjeenje trenutne situacije u IPP-u Grada Zagreba, ali i u oivljavanju IPP-a u svim veim gradovima RH (Split, Rijeka, Osijek, Varadin) gdje u postojeim infrastrukturnim uvjetima moe funkcionirati vidimo kroz donoenje Zakona o integriranom javnom prijevozu putnika (dalje: Zakon). Zakon e dati pravni okvir i uvjete za uspostavu IPP-a, definirati prava i obveze svih ukljuenih subjekata u IPP i biti podloga u sklapanju ugovora izmeu prijevoznika i jednica lokalne i regionalne samouprave. To znai da e IPP postati realnost utemeljena na Zakonu, a na korist i uslugu graanima.

 • Ciljevi IPP-a i mogua rjeenjaIPP sukladno Zakonu postaje interes RH i djelatnost od javnog interesa utemeljen na zakonodavstvu EU i Ustavu RH (osiguranje slobodnog kretanja stanovnitva, dostupnost do radnih mjesta). Temeljem Zakona osniva se Regionalna prometna uprava (RPU) s funkcijom integracije prijevoznika, usklaivanja ponude s potranjom, poticanje potranje javnog prijevoza, optimizacije zajednikih trokova, ouvanje radnih mjesta na podruju integracije i smanjenje nazaposlenosti. RPU ima zadatak stvoriti optimalnu mreu linija IPP-a, zadrati ekonomsku stabilnost pojedinih prijevoznika, sklapati ugovore s prijevoznicima uz suglasnost jedinica lokalne i regionalne samouprave, izraivati planove za unapreenje i razvoj IPP-a, uspostaviti jedinstvenu tarifu i prijevoznu kartu, jedinstven prodajni sustav, jedinstveni vozni red i jedinstveni informacijski sustav na podruju integracije.Financijsku potporu IPP-u jedinice lokalne i regionalne samouprave daju u visini nunoj za podmirenje trokova prijevoznika nastalih obavljanjem usluge, uzimajui u obzir ostvarene prihode i razumnu dobit. Prema europskoj praksi u trokovima IPP-a jedinice lokalne i regionalne samouprave sudjeluju s oko 60%.

 • Razvojni planovi H Putnikog prijevozaU sijenju 2014. potpisani ugovori o nabavi 44 nova motorna vlaka s Konar-Elektrinim vozilima 32 elektromotorna vlaka16 za gradsko-prigradski prijevoz 16 za regionalni /lokalni prijevoz12 dizel-elektrinih motornih vlakova za regionalni/lokalni prijevozUkupna vrijednost 1,632 milijarde kunaMotorni vlakovi bit e isporuivani i putani u promet tijekom 2015., 2016. i 2017. godine

 • Razvojni planovi H Putnikog prijevozaPoveanje razine kvalitete prijevozne usluge, sigurnosti i raspoloivosti prijevoznih sredstavaudobnost klimatizacija iroka ulazna vrata vei broj sjedeih mjesta sustav informiranja putnika u vlaku prijevoz osoba u invalidskim kolicima prijevoz bicikalaEMV maksimalna brzina 160 km/hDMV maksimalna brzina 120 km/hvideonadzor

 • Razvojni planovi H Putnikog prijevozau veljai 2014. potpisan ugovor o integralnom sustavu prodaje i rezervacije karataplanirani rok zavretka projekta je kolovoz 2015.vrijednost projekta 43,3 milijuna kunaNovi sustav obuhvaa:stabilne terminale (222)mobilne terminale (580)stabilne automate (bezgotovinski, 10)online prodaju karataaplikaciju za pametne telefone smart kartice (150.000)novu internetsku stranicusustav upravljanja odnosima s kupcima

 • Razvojni planovi H Putnikog prijevozaPrednosti novog sustava prodaje za korisnike:poveanje kvalitete uslugeskraivanje vremena potrebnog za ispostavljanjem prijevoze karte mogunost kupnje karata 0-24 h (online, pametni telefoni, stabilni automati)smart kartice zamijenuju postojee kartonske iskaznice za pretplatne karteusluga dostupna veem broju sadanjih i buduih korisnika

 • Razvojni planovi H Putnikog prijevozaPrednosti novog sustava prodaje za H Putniki prijevoz:poveanje uinkovitosti upravljanja sustavom prodajeuvid u stanje i mogunost praenja profitabilnosti poslovanjapostojanje integrirane informatike cjeline koja objedinjava vie funkcijageneriranje izvjetaja i statistika o broju prevezenih putnika prema definiranim upitima tako da se u svakom trenutku moe imati uvid u profitabilnost pojedinog vlakazadovoljavanje zahtjeva modernih korisnika

 • Razvojni planovi H Putnikog prijevozaNabavka novih motornih vlakova i novog sustava prodaje i rezervacije karata u unutarnjem i meunarodnom prijevozu (ISPRO) unaprijediti e kvalitetu IPP-a u Gradu Zagrebu i svim ostalim jedinicama lokalne i regionalne samouprave gdje bude organiziran temeljem Zakona o integriranom javnom prijevozu putnikaPotrebe H Putnikog prijevoza u infrastrukturnim ulaganjima H Infrastrukture: dogradnja jo dva kolosijeka na relaciji Savski Marof-Dugo Selo zbog odvajanja GPP prometa od lokalnog i daljinskog prometa vlakova i uvoenja taktnog prometa,izgradnja dvokolosijene pruge prema Karlovcu, Sisku i Koprivnici, izgradnja pruge Zrana luka Zagreb Velika Gorica Zagreb GK,izgradnja pruge Samobor Podsused Zagreb GK,elektrifikacija pruge Zaprei Zabok izgradnja novih eljeznikih stajalita u Gradu Zagrebu: Sesvetska Sela, Sesvetska Sopnica, Savski Most, Trnsko, Savski Gaj

 • ZakljuakJedan od glavnih stratekih ciljeva H Putnikog prijevoza u svim poslovnim planovima je razvoj integriranog sustava prijevozaPotrebno je to prije donoenje Zakona o integriranom javnom prijevozu putnika kao temelja za osnivanje Regionalne prometne uprave i uspostave IPP-aPotrebno je intenzivirati pripreme svih prijevoznika za buduu uspostavu IPP-a u smislu infrastrukturne prilagodbe zajednikih terminala, programske prilagodbe sustava prodaje zajednike prijevozne karte i zajednikih tarifa, prilagodbe sustava informiranja putnika i prilagodbe organizacije voznog reda za buduu integracijuJedinice lokalne i regionalne samouprave trebaju u svojim proraunima planirati iznose potpore prijevoznicima zbog uspostave IPP-a na svom podruju radi ostvarivanja i zatite svojih zajednikih prava i interesa sukladno Zakonu o integriranom javnom prijevozu putnika, a na korist graana i sve druge koristi koje donosi IPP Cilj sklapanja ugovora o IPP-u je, uz naelo nadzirane konkurencije i potivanje regionalnih, socijalnih i ekolokih ciljeva, osigurati uinkovit, visokokvalitetan i siguran sustav IPP-a te njegovo redovito i neometano odvijanje.

 • ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI

  H Putniki prijevoz [email protected]