of 147 /147
Inspector Protectia Mediu lui 1 PROTECŢIA MEDIULUI PROTECŢIA MEDIULUI CONSTITUIE OBLIGAŢIA ŞI RESPONSABILITATEA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE, PRECUM ŞI A TUTUROR PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE RESPONSABILITATEA PROTECŢIEI MEDIULUI REVINE AUTORITĂŢII CENTRALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI AUTORITĂŢILOR SALE TERITORIALE.

Inspector Protectia Mediului

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suport curs

Text of Inspector Protectia Mediului

Page 1: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 1

PROTECŢIA MEDIULUI

• PROTECŢIA MEDIULUI CONSTITUIE OBLIGAŢIA ŞI RESPONSABILITATEA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE, PRECUM ŞI A TUTUROR PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE

• RESPONSABILITATEA PROTECŢIEI MEDIULUI REVINE AUTORITĂŢII CENTRALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI AUTORITĂŢILOR SALE TERITORIALE.

Page 2: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 2

CE ESTE MEDIUL?

• Ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea

Page 3: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 3

ORGANIZAREA PROTECŢIEI MEDIULUI IN ROMANIA

• Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile

• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului

• Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului• Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului• Garda Naţională de Mediu • Garda Naţională de Mediu - Comisariatele judetene

Page 4: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 4

LEGEA PROTECTIEI LEGEA PROTECTIEI MEDIULUIMEDIULUI

Reglementarea protecţiei mediului, este un Reglementarea protecţiei mediului, este un obiectiv de interes public major, pe baza obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care principiilor şi elementelor strategice care

conduc la dezvoltarea durabilă a societăţiiconduc la dezvoltarea durabilă a societăţii

Page 5: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 5

Principiile si elementele strategice ale protectiei mediului

• Principiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale

• Principiul precautiei in luarea deciziei• Principiul actiunii preventive• Principiul retinerii poluantilor la sursa• Principiul poluatorul plateste• Principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor

specifice• Utilizarea durabila a resurselor naturale• Informarea si participarea publicului la luarea deciziilor • Dezvoltarea colaborarii internationale

Page 6: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 6

Procedura de reglementare

• Acordul de mediu• Autorizatia/autorizatia integrata de mediu • Avizul de mediu• Avizul natura 2000• Autorizatia privind organismele modificate

genetic • Acordul import/export plante sau animale

salbatice• Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect

de sera

Page 7: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 7

ACORDUL DE MEDIU

• Acordul de mediu este actul tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra mediului;

• Acordul de mediu îi da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului

Page 8: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 8

AUTORIZATIE DE MEDIU

• Autorizatia de mediu este actul tehnico juridic emis de autoritatile de protectie a mediului prin care sunt stabilite conditiile sau parametrii de functionare a unei activitati exitente sau a unei activitati noi cu impact semnificativ asupra mediului necesar pentru punerea acesteia in functiune.

Page 9: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 9

Obligatiile Romaniei asumate prin Tratatul de aderare la

UE

Obiectivele impuse prin Capitolul 22 Protectia mediului

Transpunerea legislatiei UE in legislatia nationala

Cerintele de implementare Perioadele de tranzitie negociate Infrigement

Page 10: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 10

Obiectivele impuse prin Capitolul 22 Mediu

Domeniile analizate:

1. Legislatia orizontala

2. Calitatea aerului

3. Managementul deseurilor si substante chimice

4. Calitatea apei

5. Protectia naturii si organisme modificare genetic

6. Controlul poluarii industriale

Page 11: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 11

1. Legislatia orizontala

• Evaluarea impactului asupra mediului• Evaluarea efectelor anumitor planuri si

programe asupra mediului • Accesul publicului la informatia de mediu• Standarizarea si rationalizarea rapoartelor

asupra implementarii directivelor din domeniul Mediului

• Monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera

Page 12: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 12

2. Calitatea aerului

• Evaluarea si managementul calitatii aerului si directivele fiice

• Controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service

Page 13: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 13

3. Managementul deseurilor si substantelor periculoase

• Depozite de deseuri municipale si rurale• Depozite de deseuri industriale• Incinerarea deseurilor• Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje• Deseurile de echipamente electrice si electronice

(DEEE)• Gestionarea si controlul bifenolilor policlorurati si al altor

compusi similari• Gestionarea vehiculelor scoase din uz• Supravegherea si controlul transportului de deseuri, in,

dinspre si inspre Comunitatea Europeana

Page 14: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 14

4. Calitatea apei

Directiva cadru in domeniul apelor • Calitatea apei destinata consumului

uman• Epurarea apelor uzate orasenesti• Poluarea cauzata de anumite substante

periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii

• Protectia apelor impotriva poluarii provocata de nitrati din surse agricole

Page 15: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 15

5. Protectia naturii si organisme modificare genetic

• Obligatiile Romaniei pentru realizarea Reţelei Natura 2000

• Introducerea pe piaţă a produselor biocide

Page 16: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 16

6. Controlul poluarii industriale

Prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC)

Limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatiile mari de ardere

Reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

Controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO)

Page 17: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 17

Infrigement• Procedura de infrigement - incalcare a unor Directive

de mediu comunitare de catre un stat membru UE• CE urmareste si monitorizeaza 200 acte legale, care

acopera toate sectoarele privind protectia mediului• Modalitati de monitorizare a UE:

– Evaluari si cercetari– Petitii – Rapoartele statelor membre (SM)

Page 18: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 18

Programe de finantarePrograme de finantare

in sectorul protecţiei mediului

Page 19: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 19

Finantari nerambursabile postaderare

• Fondul de coeziune (finanteaza proiecte - continuator ISPA)

• Fonduri structurale (finanteaza programe)• FSE - Fondul Social European• FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare

Regionala • FEOGA -Fondul pentru Orientare si Garantare

Agricola • IFOP - Instrument Financiar pentru Orientarea

Pescuitului

• Fondul de mediu

Page 20: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 20

Domeniile prioritare pentru Fondurile de Coeziune

Protectia calitatii apei Alimentarea cu apa Epurarea apelor uzate Canalizare

Managementul deseurilor Rampe ecologice de

deseuri Sisteme de colectare

selective Reciclarea si valorificarea

deseurilor

Protectia calitatii aerului Cresterea eficientei

energetice Reducerea emisiilor de

poluanti

Alte domenii

Monitorizarea solului Prevenirea inundatiilor Indiguiri, regularizari

Page 21: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 21

Domeniile prioritare pentru Fondurile Structurale

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - FEDR

dezvoltare tehnologica dezvoltarea IMM dezvoltarea turismului, dezvoltarea culturi transport, energie infrastructurii pentru sanatate protectia mediului

Fondul Social European - FSE forta de munca somaj ocuparii sociale intarirea capacitatii institutionale si a

eficientei administratiei publice si serviciilor pe plan national, regional, local (domeniul economic, social, protectiei mediului, ocuparii fortei de munca, judiciar)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

modernizarea exploatatiilor agricole cresterea valorii economice a padurilor Imbunatatirea si dezvoltarea

infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii/silviculturii

Diversificarea activ.nonagricole Incurajarea activitatilor turistice Servicii de baza pentru economia si

populatia rurala

Instrument Financiar pentru Orientarea Pescuitului - ISOP

modernizarea flotei dezvoltarea acvaculturii protectia zonelor marine echipamente portuare promovarea produselor

Page 22: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 22

Domeniile prioritare pentru Fondul de Mediu

• prevenirea poluarii• reducerea impactului asupra

atmosferei, apei si solului• reducerea nivelurilor de zgomot• utilizarea de tehnologii curate• gestiunea deseurilor, inclusiv a

deseurilor periculoase• protectia resurselor de apa, statiile

de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale

• gospodarirea integrata a zonei costiere

• conservarea biodiversitatii• administrarea ariilor naturale

protejate

• educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

• cresterea productiei de energie din surse regenerabile

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

• reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor

• impadurirea terenurilor degradate• inchiderea iazurilor de decantare

din sectorul minier• Lucrari destinate prevenirii,

inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele metereologice periculoase

Page 23: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 23

Care sunt prioritatile POS Mediu ?

Axa prioritara 1Extinderea

şi modernizarea infrastructurii

de apă şi apă uzată

cca 2776 mil. Euro(FC)

Axa prioritara 2Dezvoltarea sistemelor de management

integrat al deşeurilor şi reabilitarea

siturilor contaminate

cca. 883 mil. Euro(FEDR)

Axa prioritara 4 Implementarea

sistemelor adecvate

de management pentru protecţia

naturiicca. 172 mil. Euro

(FEDR)

Axa prioritara 5Dezvoltarea

infrastructurii adecvate de prevenire a

riscurilor naturale in zonele cele mai

expuse la risc cca. 270 mil. Euro

(FC)

Axa prioritara 3Îmbunătăţirea

sistemelor municipale

de termoficare în localitatile celemai afectate de

poluarecca. 229 mil. Euro

(FC)

Axa prioritara 6Asistenta Tehnica

cca. 182 mil. Euro

(FEDR)

Bugetul total al POS Mediu : aproximativ 5,588 miliarde Euro.

Page 24: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 24

TAXA PENTRU EMISIILE DE POLUANTI IN ATMOSFERA

• Taxa pentru emisiile de poluanti in atmosfera este prevazuta in legislatia privind Fondul de mediu inca din anul 2002 prin prevederea acesteia in legea 293/2002 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii 73 /2000 privind Fondul de mediu

Page 25: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 25

TAXA PENTRU EMISIILE DE POLUANTI IN ATMOSFERA

• Achitarea taxei pentru emisiile de poluanti in atmosfera se face de la data la care operatorii economici datoreaza aceasta taxa si nu de la data la care au luat cunostinta de existenta acesteia

• Aceasta obligatie rezida din faptul ca taxele si contributiile care se constituie venit la bugetul fondului de mediu se gestioneaza de Administratia fondului pentru mediu si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat

Page 26: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 26

TAXA PENTRU EMISIILE DE POLUANTI IN ATMOSFERA

• Se incadreaza in categoria contribuabililor la Fondul pentru mediu in ceea ce priveste taxa pentru emisiile de poluanti in atmosfera toti operatorii economici ( agenti economici) si nu institutiile publice , PFuri , asociatii, fundatii, organizatii neguvernamentale sau guvernamentale

Page 27: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 27

OBLIGAŢIA DE A PLATI LA FONDUL PENTRU MEDIU TAXA DE 1 LEU (RON)/KG DIN GREUTATEA

AMBALAJELOR INTRODUSE PE PIATA NATIONALA

REVINE: • producătorii de bunuri ambalate, pentru ambalajele

primare, secundare şi tertiare folosite la ambalarea produselor lor;

• importatorii de bunuri ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi tertiare aferente produselor importate;

• operatorii economici care ambaleaza produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi tertiare pe care le introduc pe piata;

• producătorii de ambalaje de desfacere, pentru ambalajele de desfacere;

• importatori de ambalaje de desfacere, pentru ambalajele de desfacere importate

Page 28: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 28

OBLIGAŢIA DE A PLATI LA FONDUL PENTRU MEDIU

• Sunt obligaţi la plata contribuţiei de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice sau persoane juridice, care nu au calitatea de colector şi/sau valorificator, autorizaţi în condiţiile legii

• Operatorii economici care introduc pe piata substanţe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi a plati la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora.

Page 29: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 29

Contribuţia agenţilor economici la Fondul pentru mediu (1)

• taxele pentru emisiile de noxe în atmosferă, încasate de la operatori economici; Pulberi 0,02 lei (RON)/kg, Oxizi de azot 0,04 lei (RON)/kg, Oxizi de sulf 0,04 lei (RON)/kg, Poluanţi organici persistenţi 20 lei (RON)/kg, Metale grele: - plumb 12 lei (RON)/kg, cadmiu 16 lei (RON)/kg, - mercur 20 lei (RON)/kg;

• o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice sau juridice. Sumele fiind reţinute prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

Page 30: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 30

contribuţia agenţilor economici la Fondul pentru mediu(2)

• taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile astfel: deşeurile provenite de la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului 4 lei (RON)/mp/an2, cele provenite din prelucrarea primară a lemnului 1,2 lei (RON)/m2/an, cele provenite de la producerea alcoolului 0,2 lei (RON)/m2/an, şlamurile carbonifere 4 lei (RON)/m2/an, zgura de furnal 4 lei (RON)/m2/an, cenuşa de termocentrală 4 lei (RON)/m2/an, cenuşa de pirită 4 lei (RON)/m2/an, fosfogips 4 lei (RON)/m2/an, zguri provenite din metalurgie 4 lei (RON)/m2/an;

• o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prevăzute în anexa nr.2 la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin H.G. nr.490/2002, comercializate de către producători şi importatori, cu excepţia celor utilizate la producerea medicamentelor;

Page 31: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 31

OBLIGAŢIA DE A PLATI LA FONDUL PENTRU MEDIU

• Operatorii economici utilizatori de surse fixe şi/sau mobile care generează emisii de poluanti în atmosfera ( care folosesc benzina, motorina, GPL) – autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maxima

autorizata mai mica sau egala cu 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere) - (Euro, non Euro):

– autoturisme, alte autovehicule cu masa totală maxima autorizata mai mica sau egala cu 3,5 t (inclusiv tractoare, maşini autopropulsate pentru lucrări şi maşini mobile nerutiere) - (Euro, non Euro ):

– Locomotive şi automotoare– Aeronave

Page 32: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 32

OBLIGAŢIA DE A PLATI LA FONDUL PENTRU MEDIU

• Operatorii economici, producători şi importatori, care introduc pe piata anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizarii, denumiţi în continuare operatori economici responsabili, au obligaţia de a plati la Fondul pentru mediu o taxa de 1 leu (RON)/kg de anvelopa introdusă pe piata.

Page 33: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 33

CE ESTE AUTORIZATIA DE MEDIU ?

• Actul tehnico juridic emis de autoritatile de protectie a mediului prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune.

Page 34: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 34

CERINTE LEGALE

• Legea nr.265/29.06.2006 pentru aprobarea OUG nr.195/22.12.2005 privind protecţia mediului

• OM nr.876/2002 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului

• OM nr.184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu

• Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice,asociatii familiare si persoanelor fizice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

• Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiare care desfasoara activitati economice in mod independent

• Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

Page 35: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 35

Cand se solicita autorizatia de mediu?

• Înainte de începerea activităţilor noi pentru care s-a emis acord de mediu

• În cazul înregistrării comercianţilor în Registrul Comerţului, pentru cele a căror cod CAEN se regăseşte în Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului (Ordinul nr. 876/2004, anexa1)– conform prevederilor Legii nr.359/2004, APM

primeşte la 3 zile de la data înregistrării, copiile declaraţiilor pe propria răspundere, întocmite de titularul de activitate

• Pentru desfăşurarea activităţilor existente - cu 45 de zile înainte de expirarea autorizaţiei de mediu

• Pentru orice modificare a activitatii care poate avea efecte semnificative asupra mediului

Page 36: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 36

CONTINUTUL MINIM AL DOSARULUI DE SOLICITARE

Titularul activităţii depune la APM • cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;• fişă de prezentare şi declaraţie ;• dovada că a făcut publică solicitarea – anunt public;• planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a

obiectivului;• dovada achitarii tarifului pentru analiza documentatiei• proces verbal de constatare a respectării condiţiilor din

acordul de mediu – pentru activităţile noi;• notă privind stadiul realizării programului de

conformare existent, pentru activităţi existente;• copie după actul ce atestă dreptul de proprietate; • copii după contractele privind utilităţile (apă, canal,

energie electrică, termică, gaz metan);

Page 37: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 37

Ce face titularul!

• Titularul de activitate • Depune la APM Bacău documentele necesare la

solicitarea autorizatiei de mediu.• Reprezentantul APM Bacău• Analizează documentele depuse;• Verifică în teren veridicitatea datelor prezentate în

documentaţia tehnică; • Întocmeşte îndrumarul dacă sunt necesare informaţii

suplimentare, acte sau documente suplimentare (îl transmite titularului de activitate în scris) – 20 zile

• stabileşte următoarele etape procedurale (dacă este cazul).

Page 38: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 38

Ce se intimpla in cazul neconformării

• titularul execută bilanţul de mediu (max.1 an);• raportul bilanţului de mediu se supune Dezbaterii

publice (organizat conform anexei 3);• data dezbaterii publice se anunţă pe pagina web a

APM si mass media de catre titular;• analizarea în cadrul Colectivului de analiza tehnica

(CAT) şi stabilirea emiterii autorizaţiei de mediu cu /fără program pentru conformare;

• prezentarea proiectului programului de conformare la 10 zile

• negocierea programului de conformare în CATTitularul prezintă :• programul de conformare în forma finală;• fişa de prezentare şi declaraţie completată cu

instrucţiunile de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor de depoluare.

Page 39: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 39

În cazul conformării

• APM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu prin afişaj la sediu şi pe pagina web a APM.

• Titularul publica decizia in mass-media • Contestaţii:

– pentru activităţile noi pentru care s-a emis acord de mediu 15 zile de la data afişării;

– pentru activităţile existente 30 zile de la data afişării.

• emite autorizaţia de mediu în 3 exemplare;• arhivează dosarul şi-l predă Serviciului Arhivă.

Page 40: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 40

Revizuirea autorizaţiei de mediu

• La schimbarea de fond a datelor din autorizaţia de mediu.

• Valabilitatea autorizaţiei de mediu nu va depăşi termenul de valabilitate al autorizaţiei de mediu existente.

Page 41: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 41

Prelungirea autorizaţiei de mediu :

• dacă nu s-au modificat condiţiile din autorizaţia de mediu;

• să nu depăşească valabilitatea maxima a autorizatiei de mediu de 5 ani.

Page 42: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 42

Suspendarea autorizatiei de mediu

• Se aplică pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu sau ale programelor pentru conformare /planurilor de acţiuni, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 30 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor.

• Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Page 43: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 43

ANULAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

• Se aplică în cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, după expirarea termenului de suspendare.

• Duce la incetarea activitatii

Page 44: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 44

VIZA ANUALĂ• se solicită cu 45 de zile înainte de trecerea unui an calendaristic de

la data emiterii autorizaţiei de mediu sau de la data ultimei vize; • verificarea în teren a conformării: • verificarea în teren a condiţiilor impuse prin autorizaţia de mediu şi a

altor acte (contracte, procese verbale de predare – primire deşeuri, buletine analiza, etc.);

• verificarea modului de implementare a sistemului de management a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase;

• întocmire proces verbal;

În cazul conformării: ştampilat pe toate exemplarele autorizaţiei “Vizat” pentru conformare;

În cazul neconformării:• se analizează în cadrul CAT;• se informează Garda Naţională de Mediu şi autorităţile competente;• se stabilesc măsurile de intrare în legalitate;• autorizaţiile nevizate anual îşi pierd valabilitatea.

Page 45: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 45

DEZBATEREA PUBLICA Scop:• Obtinerea de informatii suplimentare privind impactul

asura activitatii• Sesizarea de aspecte de incalcare a legislatiei• Inregistrari de propuneri de imbunatatire a activitatii Metode de dezbatere publica• Afisaj in zona obiectivului, sediul administratiei locale• Publicatii de anunturi in ziarele de tiraj• Prezentarea prin posturile de radio, televiziune• Comunicari scrise transmise persoanelor interesate• Organizarea de dezbateri in locuri accesibile Dezbaterea publica este organizata de catre titularul

activitatii la recomandarea autoritatii de mediu

Page 46: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 46

PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE

Cand se solicita PC?:• activitatea aduce prejudicii mediului prin functionarea

curenta sau anterioara• la incetarea activitatii In ce conditii se accepta PC?• dovedeste ca modificarile necesare pentru conformare

imediata nu sunt fezabile tehnic si/sau economic• dovedeste ca in perioada de conformare nu se aduc

daune semnificative mediului si sanatatii publice• asigura fondurile necesare pentru realizarea PC la

termenele propuse

Page 47: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 47

PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE

Va prezenta masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatii

Continutul programului pentru conformare:• Domeniul: protectia solului si apelor subterane,

descarcarea apelor uzate, emisii atmosferice, gestiunea deseurilor, altele (zgomot, prezenta azbestului, etc)

• Denumirea proiectului, performanta/obiective de remediere (pe fiecare proiect)

• Termen de finalizare (pe fiecare proiect)• Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect),

evidente, rapoarte

Page 48: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 48

ACORDUL DE MEDIU ACORDUL DE MEDIU

CONDITIILE DE PROMOVARE A CONDITIILE DE PROMOVARE A PROIECTELOR DE INVESTITIIPROIECTELOR DE INVESTITII

Page 49: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 49

CE ESTE ACORDUL DE MEDIU ?

• Actul tehnico juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra mediului

• Acordul de mediu îi da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului

Page 50: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 50

CERINTE LEGALE

• Legea nr.265/29.06.2006 pentru aprobarea OUG nr.195/22.12.2005 privind protecţia mediului (MO 1196/2005)

• HG nr.1213/6.09.2006 (M.O. nr. 802.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

• OM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;

• OM nr. 210 din 25 martie 2004 privind modificarea Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;

• OM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

Page 51: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 51

Cand se solicita acordul de mediu?

• Pentru proiecte de investitii noi

• Pentru orice modificare sau extindere care poate avea efecte semnificative asupra mediului

• Proiecte de dezafectare

Page 52: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 52

CLASIFICAREA ACTIVITATILOR/INSTALATIILOR DUPA

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Impact nesemnificativ• Activitati rezidentiale (gospodarii individuale)• Activitati care se inscriu la ORC

Impact redus asupra mediului• Activitati inscrise in anexa I.2 care nu se supun EIM• Activitati care se autorizeaza

Impact semnificativ asupra mediului• Activitati inscrise in anexa I.1• Activitati inscrise in anexa I.2 care se supun EIM

Page 53: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 53

TIPURILE DE PROCEDURA

Stabilite in functie de impactul asupra mediului

Impact nesemnificativ• Clasificarea cererii ca NOTIFICARE• Se emite aviz favorabil tip A

Impact redus asupra mediului• Procedura simplificata de avizare• Se emite aviz favorabil tip B fara acord de mediu

Impact semnificativ asupra mediului• Procedura de evaluare a impactului asupra

mediului• Se emite acord de mediu

Page 54: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 54

Etapele procedurale

Depunerea si evaluarea initiala a solicitarii

Etapa de incadrare a proiectului

Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind studiul de EIM

Etapa de analiza a calitatii raportului la studiul EIM

Page 55: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 55

Etapele procedurale• ETAPA DE INCADRARE A PROIECTULUI• Titularul de proiect depune documentatia• APM verifica incadrarea, evalueaza documentatia, verifica amplasamentul,

intocmeste lista de control al etapei de incadrare• Convocare CAT – prezentarea proiectului, lista de control, propunere procedura • Se prezinta decizia titularului si se publica decizia etapei de incadrare• Nu este necesara EIM – se aplica procedura simplificata – avizare fisa tehnica• ETAPA DE DEFINIRE A DOMENIULUI EVALUARII• CAT adopta decizia finala de incadrare a EIM• APM – analizeaza informatiile si definitiveaza lista de control a definirii domeniului• Convocare CAT – prezinta proiectul si lista de control, propunere etapa• APM intocmeste indrumarul cu problemele specifice ridicate in CAT – in vederea

realizarii studiului de impact asupra mediului• Pentru AIM (acorduri integrate de mediu) se specifica cerintele referitoare la stabilirea

limitelor poluantilor admisi in raport cu aplicare BAT• ETAPA DE ANALIZA A CALITATII RAPORTULUI LA STUDIUL EIM• se organizeaza dezbaterea publica si se anunta in mass media si pagina web a APM• se analizeaza propunerile ridicate la dezbaterea publica• se analizeaza raportul la SIM• Convocare CAT – se prezinta concluziile raportului SIM, se consemneaza opiniile

CAT, se stabileste decizia de emitere sau respingere a proiectului• Decizia se afiseaza la sediu APM si pe pagina web a APM• Contestatii 30 zile, dupa care in lispa contestatiilor se emite acordul de mediu

Page 56: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 56

Continutul minim al dosarului de solicitare

• cerere pentru emiterea acordului de mediu• memoriu tehnic –conform Ordinului 860/2002,

anexa I.2• fişa tehnică pentru emiterea Acordului Unic • dovada că s-a făcut publică solicitarea – anunţ

public – numai pentru activităţile care se regăsesc în Ordinul 860/2002, anexa I.1

• certificatul de urbanism• planul de situaţie • planul de încadrare în zonă • dovada achitării tarifului de mediu

Page 57: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 57

TARIFE SI TAXEParcurgerea etapelor procedurii Tariful

lei

Evaluarea initiala a solicitarii 100

Etapa de incadrare a proiectului in procedura EIM

400

Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a Raportului EIM

1000

Etapa de analiza a calitatii Raportului EIM 2000

Revizuirea/actualizarea acordului de mediu 500

Taxa de mediu la emiterea acordului de mediu 20

Page 58: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 58

Care sunt conditiile impuse in acordului de mediu:

• Caracteristicile si necesitatile de folosinta in faza de constructie si de functionare

• Parametrii instalatiilor si conditiile de functionare• Descrierea efectelor asupra mediului• Conditiile de emisie/evacuare in mediu • Prevederile pentru monitorizarea mediului

Pentru proiectele IPPC- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile Proiecte SEVESO- Rapoarte se securitate in exploatare pentru prevenirea riscurilor de

accidente majore

Page 59: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 59

Care este valabilitatea acordului de mediu?• Pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului

• Lucrarile trebuie sa inceapa in maxim 2 ani Cand se revizuieste acordul de mediu ?

• Daca apar elemente noi cu impact semnificativ asupra mediului

Cand se suspenda acordul de mediu?• Daca nu se respecta prevederile acordului dupa o

notificare prealabila de 30 zile, cu eliminarea cauzelor dar nu mai mult de 6 luni

La ce duce anularea acordului de mediu ?• Oprirea executiei proiectului

Page 60: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 60

AVIZUL DE MEDIU AVIZUL DE MEDIU

PENTRU STABILIREA PENTRU STABILIREA OBLIGATIILOR DE MEDIUOBLIGATIILOR DE MEDIU

Page 61: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 61

CE ESTE AVIZUL DE MEDIU ?

• Actul tehnico juridic prin care se stabilesc obligatii de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate

Page 62: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 62

Cand se solicita avizul de mediu pentru stabilirea OM?

La declansarea procedurii de :

• Schimbarea titularului activitatii• Vanzare active, pachet majoritar de actiuni• Fuziune• Dizolvare• Concesionare• Lichidare• Incetarea activitatii• Faliment

Page 63: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 63

POLUAREA APEI definitie

Este fenomenul prin care se produc modificari calitative negative ale proprietatilor naturale ce au urmare scoaterea partiala sau totala a resursei din ciclul folosintelor

Page 64: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 64

POLUAREA ARTIFICIALA

Surse de poluare artificiale Organizate :

- ape menajere

- ape uzate industriale

- ape uzate agricole Neorganizate

Page 65: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 65

APE MENAJERE

Rezulta din:utilizarea apei in locuinte, institutii, hoteluri,

unitati sanitare etc si au un continut de: microbi cu risc epidemiologic, detergenti si saruri minerale, materie organica etc

Apa provenita din canalizarea pluviala care au continut de ridicat in suspensii si materie organica

Page 66: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 66

APE UZATE INDUSTRIALE

Rezulta din:Combinate, fabrici, in scop de salubritate

sau de racire Contin un numar mare de substante

chimice si sunt deosebit de toxice

Page 67: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 67

APE UZATE AGRICOLE

Rezulta din: Utilizarea apei in gospodariile zootehnice sau in

irigatii, apa ppluviala sau excedentara pe suprafetele agricole canilzata prin retele de desecare drenaj

Au continut de germeni microbieni , substanmte chimice utilizate in agricultura (pesticide), au grad de incarcare in material aluvionar

Page 68: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 68

SURSELE DE POLUARE ARTIFICIALE NEORGANIZATE

Rezulta din:Reziduuri ale activitatii umane care

patrund necontrolat in apele de suprafata si in cele subterane reziduuri menajere necanalizate aruncate direct in apele de suprafata, sau antrenate prin infiltratii, scurgeri accidentale de la sonde petroliere, conducte de transport etc)

Page 69: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 69

POLUAREA NATURALA A APEI

Surse de poluare accidentale: Patrunderea in apa a unor impuritati , substante

materiale care apar ca urmare a producerii unor fenomene cu caracter geologic ( vulcani , cutremure), meteorologic ( uragane, furtuni de pref, inundatii) sau cu caracter complex ( alunecari de teren )

Page 70: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 70

INDICATORII CHIMICI

1. Oxigenul dizolvat

2. Consumul biochimic de oxigen

3. Consumul chimic de oxigen

4. Aciditatea, alcalinitatea, PH ul

Page 71: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 71

EUTROFIZAREA

• Reprezinta un proces complex , datorita imbogatiri apei cu substante nutritive pentru plante , se produce proliferare exagerata a algelor si a apltor plante acvatice , in paralel cu deterioararea calitatii apei , sub raport igienic si estetic

Page 72: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 72

LEGEA SPECIFICĂ CARE REGLEMENTEAZĂ GOSPODĂRIREA

APELOR • Principala lege care reglementează

protecţia acestui factor de mediu este Legea nr.107/1996, publicată în M.O. nr.244/1996 modificată prin: H.G. nr.948/1999 (M.O. nr.568/1999); O.U.G. nr.107/2002 (M.O. nr.691/2002); Legea nr.404/2003 (M.O. nr.713/2003) şi Legea nr.310/2004 (M.O. nr.584/2004).

Page 73: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 73

Utilizatorii de apă sunt obligaţi:

• să economisească apa prin folosire judicioasă;• să asigure întreţinerea şi repararea instalaţiilor

proprii şi, după caz, a celor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare;

• să utilizeze celor mai bune tehnologii disponibile, care permit utilizarea unor cantităţi reduse de apă, precum şi un consum mic de apă prin recircularea şi/sau refolosirea apei.

Page 74: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 74

Regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele

• Este interzisă amplasarea în zona inundabilă a albiei majore şi în zonele de protecţie de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe sau anexe ale acestora.

• Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în aceste zone vor fi demolate. În situaţia în care demolarea nu este posibilă, beneficiarii vor fi obligaţi să declare pe propria răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii.

• Lucrările pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor sau notificării, iar punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor sau, după caz, a notificării.

Page 75: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 75

Colectarea apelor uzate urbane

• Localităţile pe teritoriul cărora sunt cuprinse, parţial sau în totalitate, zone de aglomerări umane trebuie să fie prevăzute cu reţele de canalizare pentru partea lor de teritoriu cuprinsă în această zonă, astfel:

• pentru zonele de aglomerări umane cu mai mult de 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 2013;

• pentru zonele de aglomerări umane cu 2.000-10.000 l.e., până la data de 1 ianuarie 2019.

Page 76: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 76

Obligaţia racordării la reţeaua de canalizare urbană

• Deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socioeconomice, ale căror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligaţia să se racordeze la reţelele de canalizare ale localităţilor,

• În situaţia în care deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate (bazine etanşe vidanjabile, puţuri absorbante) aceştia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, o data cu racordarea la reţelele de canalizare.

Page 77: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 77

Raportări

• Prestatorii/operatorii de servicii publice care administrează şi/sau exploatează reţelele de canalizare, staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti, staţiile de epurare a apelor uzate industriale şi evacuările directe vor prezenta lunar şi, respectiv, anual autorităţii competente un raport privind situaţia cantitativa şi calitativă a evacuărilor de ape uzate

Page 78: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 78

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Politica in domeniul zgomotului Surse de zgomot si vibratii Efecte ale zgomotelor si vibratiilor Masuri de reducere a zgomotului si

vibratiilor Reglementari privind nivelurile de

zgomot si vibratii

Page 79: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 79

Actiuni pentru implementarea politicii:

• Determinarea expunerii la zgomotul ambiental si intocmirea hartilor de zgomot

• Punerea la dispozitia publicului a informatiilor privind zgomotul ambiental si efectele sale

• Realizarea planurilor de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiental

Page 80: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 80

Surse de zgomot si vibratii• Surse naturale• Surse artificiale

– In mediul ambiental (strazi, piete, locuinte, magazine, mijloace de transport) • Mesaje sonore• Produs de activitati generale : activitati comerciale si de prestari

servicii (instalatii de ventilatie, de conditionare a aerului, statii de amplificare)

• Santiere de constructii (vehicule, unelte pneumatice, compactoare, incarcatoare)

• Trafic rutier/aerian/feroviar/naval– In spatiul de lucru al intreprinderilor: masini si procese tehnologice

Page 81: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 81

Efecte ale zgomotelor si vibratiilor

• Efectele zgomotului si vibratiilor asupra organismului uman– Zgomot – sunet ce produce disconfort si depaseste limita

de 35-40 dB

– Efecte psihice intre 40-65 dB

– Tulburari psihice si fiziologice intre 65-90 dB

– Leziuni ale organului auditiv intre 90-120 dB

– Prag de durere - nivelul de intensitate sonora de 120 dB pe care o suporta urechea

• Efectele vibratiilor asupra utilajelor– Fenomenul de oboseala a materialelor (fisurarea si

distrugerea materialului)

Page 82: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 82

• Reducerea nivelului de zgomot la sursa– Masimi silentioase– Fundatii izolate impotriva vibratiilor– Folosirea amortizoarelor de zgomot– Carcase fonoizolante– Tratamente fonoabsorbante

• Masuri urbanistice– Zonele zgomotoase pentru activitati industriale >90 db– Zone mixte de locuinte, activitati socio-culturale - 60 dB– Zone linistite pentru locuinte

• Masuri de protectie a constructiilor si cladirilor– Liziere verzi, plantatii complexe– Prezenta apei in atmosfera: Bazine de apa, fantani arteziene

• Protectia directa a omului expus mediului zgomotos– Antifoane de tip intern (atenuari de 30 dB)– Antifoane de tip extern (atenuari de 45 dB)

Masuri de reducere a zgomotului si vibratiilor

Page 83: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 83

• HG 321/2005 – privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

• HG.539/2004 stabileste nivelurile emisiilor de zgomot produse de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

• HG.482/2004- privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

• Acustica urbana – STAS 10008/82 stabileste limitele admisibile ale nivelului de zgomot

Reglementari privind nivelurile de zgomot si vibratii

Page 84: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 84

PROTECTIA SOLULUI

Reglementari in domeniul protectiei solului si subsolului

Surse de poluare a solului Poluarea solului cu diversi poluanti

specifici Tehnici de protectie a calitatii

solurilor

Page 85: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 85

Surse de poluare a solului Tipuri de poluare:

– Poluare fizica– Poluare chimica– Poluare biologica– Poluare radioactiva

Efecte ale poluarii– Directe – Indirecte

Clasificarea poluarii:– Natura si sursa poluarii– Gradul de poluare (nepoluat, slab poluat, moderat poluat,

puternic poluat f.puternic poluat, excesiv poluat)– Activitatea care genereaza poluarea

Page 86: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 86

Surse de poluare a solului Activitati care genereaza poluarea solului

– Lucrari de excavare (lucrari miniere, balastiere, cariere)– Depozite, halde , iazuri de decantare, depozite de deseuri

menajere, depozite de deseuri de la flotare– Deseuri si reziduuri industriale (minerale, materii anorganice,

metale, saruri, acizi,baze)– Poluarea atosferica (hidrocarburi, amoniac, SO2, cloruri, floruri,

NOx, plumb)– Materii radioactive– Deseuri si reziduuri organice din ind.alimentara si usoara– Dejectii de animale– Eroziune si alunecare– Saraturare/Acidifiere/Exces de apa– Exces sau carente de elemente nutritive– Utilizare pesticide– Agenti patogeni contaminati

Page 87: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 87

Poluarea solului cu diversi poluanti specifici

• Compusi anorganici: metale (Cd,Cr,Cu,Mn,Hg, Ni, Pb,Zn)• Compusi organici: cianuri, fluor, brom, sulfati• Hidrocarburi aromatici: Benzen, etilbenzen, toluen, xilen,

fenoli, aromatici (total)• Hidrocarburi aromatici polinucleari (HAP): Naftalen,

antracen, fluoranten, fenanten, piren, benzoapiren• Hidrocarburi din petrol• Compusi organici clorinati clorbenzen, clorfenoli• Bifenoli policlorurati (PCB)• Policlordibenzdione (PCDD) policlordibenzenfurani

(PCDF)• Pesticide organoclorurate, triazinice

Page 88: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 88

Reglementari in domeniul protectiei solului si subsolului

Ordinul 756/1997 Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului

• Valorile de referinta pentru elementele chimice in soluri sunt stabilite pentru:

• Valori normale

• Praguri de alerta - pentru folosinta sensibila - folosinta mai putin sensibila

Masuri de limitare a poluarii si monitorizare

• Praguri de interventie - pentru folosinta sensibila

- folosinta mai putin sensibila

Studiu de evaluare a riscului si stabilirea obiectivelor de remediere

Page 89: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 89

Tehnici de protectie a calitatii solurilor

Tehnici de imbunatatiri funciare:• Irigatii pentru inlaturarea deficitului de apa din sol• Desecari si drenaje pentru inlaturarea excesului de apa

din sol• Indiguirea terenurilor si regularizarea cursurilor de apa• Masuri de combatere a eroziunii solului (amenajarea

versantilor, canale, terase, plantatii de protectie)• Ridicarea fertilitatii terenurilor slab productive

(ameliorarea terenurilor saraturate si amendarea solurilor acide, defrisarea si curatirea terenurilor, nivelarea si modelarea terenurilor

Page 90: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 90

REGIMUL DESEURILORREGIMUL DESEURILORREGIMUL DESEURILORREGIMUL DESEURILOR

Page 91: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 91

Legislatia in domeniul deseurilor

Legea nr.426/2001 pentru aprobarea OU nr.78/2000 privind regimul deseurilor, modificat de Legea nr.27/2007

• HG nr.856/2006 privind evidenta deseurilor

• HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor

• HG.128/2002 privind incinerarea deseurilor

• Ordin nr.2/211/118/2004 privind transportul deseurilor

Page 92: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 92

Reglementari specifice pe tipuri de deseuri (1)

• Gestionarea deseurilor industriale reciclabile• Gestionarea uleiurilor uzate• Gestionarea anvelopelor uzate• Regimul bateriilor si acumulatorilor care contin

substante periculoase• Gestionarea vehiculelor scoase din uz• Gestionarea deseurilor rezultate in urma

procesului de obtinere a materialelor lemnoase

Page 93: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 93

Reglementari specifice pe tipuri de deseuri (2)

• Gestionarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje

• Eliminarea bifenililor si trifenililor policlorurari (PCB si PTC)

• Deseurile din echipamente electrice si electronice• Prevenirea si reducerea poluarii mediului cu

azbest• Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile

medicale• Deseuri rezultate din constructii si demolari

Page 94: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 94

Obiectivele managementului deseurilor:

• diminuarea sau limitarea generării deşeurilor şi a gradului de periculozitate a acestora;

• reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deşeurilor;

• neutralizarea;

• remedierea siturilor (zonelor) poluate.

Page 95: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 95

Gestionarea deseurilor

• gestionare – colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora

• colectare – strângerea, sortarea şi/sau regruparea deşeurilor în vederea transportului

• deţinător – producător de deşeuri sau orice altă persoană care are deşeuri în posesie, precum si cel ce asigură transportul

Page 96: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 96

Obligatiile producatorilor de deseuri

• Desemnarea unui responsabil• Separarea deseurilor in vederea valorificarii

sau eliminarii• Separarea deseurilor periculoase pe

categorii (interzisa amestecarea)• Predarea deseurilor operatorilor autorizati• Masuri preventive la incetarea activitatii sau

inchiderea amplasamentului• Evidenta cantitatii, naturii, originii,

transportului, destinatiei, metodei de tratare

Page 97: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 97

Obligatiile transportatorilor de deseuri

• Transport urban de deseuri–Sa detina autorizatie de mediu

• Transport interurban/international–Sa detina licenta de transport pentru marfuri

periculoase –Mijloacele de transport adecvate naturii deseului–Documente de insotire (detinatorul, destinatarul,

tip deseu, locul incarcarii/descarcarii)–Notificarea transportului de marfuri periculoase la

APM–Trasee utilizate aprobate

Page 98: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 98

Obligatiile operatorilor din domeniul valorificarii si eliminarii deseurilor

• Valorificare:–sa detina spatii pt.depozitarea temporara

special amenajate–sa supuna eliminarii finale rezidurile din

valorificare

• Eliminare:–Sa elimine total si la timp deseurile incredintate–Depozitul final sa fie autorizat si exploatat la

parametrii–Sa accepte la depozit numai deseurile permise–Supravegherea activitatii de eliminare

Page 99: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 99

HG.856/2006 privind evidenta deseurilor Obligatia de raportare pentru :

• Generarea deseurilor• Stocarea provizorie• Tratarea • Transportul • Valorificarea• Eliminarea

Lista deseurilor pe categorii si definirea codurilor

Page 100: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 100

• Mod de stocare– Recipienti– Containere– Bazin decantor– Platforma deshidratare– Vrac – Incinta acoperita

• Mod de eliminare– Depozitare

• Halda proprie• Halda industriala• Rampa localitatii

– Incinerare

• Mod de tratare– Mecanica– Chimica– Mecano-chimica– Biochimica– Deshidratare– Tratare termica

• Valorificare– Prin agenti autorizati– Utilizare materiala – Utilizare energetica

Page 101: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 101

CONSERVAREACONSERVAREA BIODIVERSITATII SI ARII BIODIVERSITATII SI ARII NATURALE PROTEJATENATURALE PROTEJATE

Page 102: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 102

Categoriile de arii naturale protejate ce compun reteaua nationala de arii protejate

Categorii stabilite la nivel national• Rezervatii stiintifice• Parcuri nationale• Monumente ale naturii • Rezervatii naturale• Parcuri naturale Categorii stabilite prin reglementari internationale• Rezervatii ale biosferei (sub egida UNESCO)

• Zone umede de importanta internationala• Situri naturale ale patrimoniului universal (sub egida UNESCO)

• Arii speciale de conservare (Reteaua europeana Natura 2000)

• Arii de protectie speciala avifaunistica(Reteaua europeana Natura 2000)

Page 103: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 103

Reţeaua Europeană de arii protejate NATURA 2000

Ce este

Retea ecologică de arii speciale de conservare

Scopul:

Mentinerea sau restaurarea stării de conservare stării de conservare favorabilăfavorabilă a anumitor specii si tipuri de habitate naturale in arealul lor

Sa protejeze si sa gestioneze specii si habitate vulnerabile pe teritoriul lor natura, in intreaga Europa, fara sa tina cont de granitele politice

Page 104: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 104

Obiective:

Mentinerea speciilor si habitatelor din directivele UE si daca este cazul, refacerii statutului favorabil de conservare

Multe din siturile Natura 2000 exista tocmai datorita felului cum au fost gospodarite pana in prezent si este important ca majoritatea acestor activitati sa continue si in viitor pentru mentinerea speciilor si habitatelor

Page 105: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 105

PENTRU TOATE PROIECTELE AMPLASATE IN RETEUA ECOLOGICA

NATURA 2000 SUNT NECESARE STUDII DE EVALUARE A IMPACTULUI

ASUPRA MEDIULUI

Page 106: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 106

CE ACTIVITATI SUNT PERMISE INTR-UN SIT NATURA 2000?

Toate activitatile pot continua daca acestea sunt realizate intr-un mod durabil si nu afecteaza speciile si habitatele de interes comunitar

Nu exista restrictii, ci mai degraba recomandari si sprijin pentru:– Utilizarea celor mai bune practici pentru agricultura– Utilizarea practicilor prietenoase cu mediul in general– Practicarea turismului ecologic

In interiorul ariilor protejane si in apropierea acestora nu trebuie sa se cultive OMG (Organisme Modificate Genetic) conform Legii 265/2006

Page 107: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 107

EVALUAREA IMPACTULUI ECOLOGIC

Studii de impact Bilanturi de mediu Evaluarea riscului

Page 108: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 108

Studii de impactEvaluarea impactului asupra mediului

• Proces ce identifica, descrie, evalueaza• Efectele proiectului directe, indirecte,

sinergice, cumulatice, principale, secundare• Asupra sanatatii umane si mediului

–fiinte umane, fauna si flora–Sol, apa, aer, clima, peisaj–Bunuri materiale si patrimoniu cultural

Page 109: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 109

Cine efectueaza EIM?

• Persoane fizice sau juridice atestate de catre Comisia de atestare organizata la nivelul MMDD

• Independente din punct de vedere juridic fata de proiectant si titularul de proiect

• Atestarea se face pe domenii de expertiza

• Lista persoanelor fizice si juridice atestate se gaseste pe site-ul www.mmediu.ro

Page 110: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 110

Cadrul legal

• HG.1213/2006 stabilirea procedurii cadru de EIM

• OM 860/2002 procedura de EIM si de emitere a acordului de mediu

• OM 863/2002 ghidurile metodologice aplicabile etapelor EIM

Page 111: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 111

Criterii de selectie pentru stabilirea necesitatii EIM

Caracteristicile proiectului

• Marimea proiectului• Cumularea cu alte

proiecte• Utilizarea resurselor

naturale• Emisiile poluate,

deseurile• Riscul de accident

Localizarea proiectului

• Sensibilitatea mediului• Zone protejate, Reteaua

Natura 2000 Caracterizarea

impactului potential• Extinderea proiectului• Natura transfrontiera• Durata, fecventa,

reversibilitatea impactului

Page 112: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 112

Structura raportului la studiul de evaluare a

impactului asupra mediului • Descrierea proiectului

– Caracteristici fizice, cerinte PAT in faza de construcţie, funcţionare, demontare/dezafectare/închidere/ postinchidere;

– Procese de productie si necesitatea resurselor energetice, materialelor utilizate, echipamente necesare

– Estimarea emisiilor in mediu si deseuri, pe tipuri si cantitati• Rezumatul principalelor alternative• Descrierea aspectelor de mediu probabil afectate si interactiunile

dintre factorii de mediu• Descrierea efectelor semnificative asupra mediului

– Emisiile de poluanti si eliminarea deseurilor– Masuri de prevenirea si reducerea impactului, compensarea

efectelor semnificative adverse asupra mediului• Rezumat cu caracter netehnic• Indicarea dificultatilor (tehnice si practice) pentru EIM

Page 113: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 113

Bilanturi de mediu• Analiza tehnica pentru obtinerea de informaţii

asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii unei societati

• Pentru cuantificarea impactului de mediu efectiv de pe un amplasament

• Scopul obţinerii avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sau a autorizaţiei de mediu

• Lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii pe domenii de activitate

Page 114: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 114

Cadrul legal

• OM. nr.184/1997 procedura de realizare a bilanturilor de mediu

• OM. nr.756/1997 Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului

Page 115: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 115

Tipurile de bilant de mediu

In functie de nivelul bilantului–Bilant mediu nivel 0

–Bilant mediu nivel I

–Bilant mediu nivel II

In functie de scopul procedurii –Procesul de autorizare

–Procesul de stabilire a obligatiilor de mediu

Page 116: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 116

Evaluarea riscului

• Investigatii suplimentare privind riscurile poluarii identificate pe amplasament (evaluare calitativa si cantitativa)

• Determina probabilitatea unei daune si posibilii pagubiti

• Evaluarea riscului stabileste un impact de mediu negativ este necesara remedierea

Page 117: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 117

Definirea evaluarii risculuiRiscul – este probabilitatea aparitiei unui efect negativ intr-o perioada de timp specificata

Risc= Pericol x ExpunereObiectivele evaluarii riscului:

–Controlarea riscurilor de pe amplasament– Identificarea agentilor poluanti sau pericolelor

importante–Resursele si receptorii expusi riscului–Mecanisme prin care se realizeaza riscul –Masuri de reducere a gradului de risc la un nivel

acceptabil

Page 118: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 118

Tipuri de evaluare a riscului• Evaluari ale sanatatii

– Stabilirea nivelurilor acceptate ale poluantilor• Evaluari ecologice

– Praguri toxice estimate pentru evaluarea securitatii unei emisii propuse

• Evaluare calitativa – Pericol/sursa-cale de actionare-tinta/receptor– Gradul riscului depinde de natura impactului si

probabilitatea de manifestare• Evaluarea cantitativa

– Descrierea intentiei– Identificarea pericolului– Identificarea consecintelor– Estimarea marimii consecintelor– Estimarea probabilitatii consecintelor

Page 119: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 119

Monitorizarea factorilor de mediu

• Cerinte de monitorizare

• Ghidul de monitorizare

• Normative privind nivelurile de poluare acceptate

• Cerinte de raportare

Page 120: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 120

Monitorizarea mediului

Scopul

Cunoasterea starii de calitate a mediului

Reprezinta• supravegherea• prognozarea • avertizarea

• intervenţia

Page 121: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 121

Agentii economici au obligatia impusa prin Legea mediului:

• Asigurarea sistemelor proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice

• Analiza si controlul poluantilor• Evidenta rezultatelor• Evitarea riscurilor tehnologice si a poluarilor

accidentale• Raportarea rezultatelor supravegherii mediului

Page 122: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 122

Obiectivele monitorizarii activitatii agentilor economici

• Respectarea cerintelor de mediu stabilite prin autorizatia de mediu

• Monitorizarea efectelor generate de instalatie asupra mediului (valorilor limita de emisie permise)

• Pregatirea datelor necesare si a informatiilor pentru raportarea aspectelor de mediu

Page 123: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 123

Cerintele de monitorizare

Se stabilesc la decizia de emitere a autorizatiei de mediu:

• Sursele de emisie • Indicatorii specifici de poluare pe factori de mediu• Valorile maxime de emisie admise• Punctele de prelevare• Metoda de masurare • Frecventa de monitorizare• Monitorizarea deseurilor• Monitorizarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje• Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi

preparatelor periculoase

Page 124: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 124

Procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului Reglementata prin OM.175/2005

Obligatii ale agentilor economici:

• Infiintarea compartimentelor de mediu• Elaborarea planurilor de actiune pentru protectia

mediului• Pregatirea documentatiei necesare

autorizarii/reautorizarii• Elaborarea planurilor de interventie in caz de

poluare accidentala si asigurarea dotarii cu materiale de interventie

Page 125: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 125

Procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului

Reglementata prin OM.175/2005• Informarea operativa in situatia producerii unui accident

cu privire la cauza, momentul, estimarea daunelor provocate si masurile luate pentru diminuarea impactului

• Fundamentarea necesitatii elaborarii de studii de impact, expertize tehnice si evaluarea riscului

• Verificarea conformarii cu legislatia de mediu, cu precadere la instalatiile si echipamentele identificate ca surse potentiale de poluare

• Intocmirea rapoartelor periodice privind activitatea de protectia mediului

• Coordonarea activitatii de instruire a personalului cu privire la problematica de mediu

Page 126: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 126

Cerinte de raportare• Stadiul obtinerii autorizatiei de mediu• Programe de actiuni, masuri de prevenire si/sau

limitare a impactului asupra mediului (planificate/ stadiul realizarii)

• Cheltuieli pentru protectia mediului (planificate/ realizate)

• Nivelul de conformare cu prevederile legislatiei privind protectia mediului (depasiri VLA, cauza, modalitatea de solutionare, observatii/amenzi)

• Probleme deosebite semnalate privind protectia mediului (poluari accidentale, cauza, modalitatea de solutionare, observatii/amenzi)

• Situatia gestiunii deseurilor (tip deseu, valorificare, eliminare)

Page 127: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 127

Inspectia de mediu

Tipuri de inspectii de mediu Planificarea Etapele inspectiei de mediu Date necesare pentru inspectia de

mediu Programul inspectiei de mediu Modul de realizare a unei inspectii de

mediu

Page 128: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 128

Tipuri de inspectii de mediu

Inspectii planificate

–Controlul conformarii activitatii

–Stadiul realizarii planurilor de actiune/ programelor de conformare

–Respectarea termenelor negociate prin Tratatul de aderare – Capitolul 22 Mediu

Page 129: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 129

Tipuri de inspectii de mediu Inspectii neplanificate

•Tematice stabilite dintr-un anumit domeniu al protectiei mediului

– Conditiilor de realizare a unui proiect (din timpul fazei de constructie)

– Receptia instalatiei (conformarea pentru etapa de functionare)

– Procedura de autorizare– Verificarea unor actiuni stabilite in urma unor

inspectii anterioare– Investigarea unor incidente/accidente cu impact

semnificativ asupra mediului

•Participare la actiuni organizate de alte institutii

Page 130: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 130

Tipuri de inspectii de mediu Inspectii ca urmare a plangerilor:

–Activitati provocate in etapa organizarii de santier

–Disconfort creat in perioada de functionare

–Reclamatii ale unor poluari semnalate

Page 131: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 131

Planificarea inspectiei de mediu Determinarea frecventei inspectiei de mediu• Complexitatea obiectivului si a proceselor

tehnologice specifice • Performantele de mediu ale obiectivului• Utilizarea unui sistem de automonitorizare cu

raportare periodica a datelor• Utilizarea voluntara a unui sistem de management

de mediu• Starea tehnica, nivelul tehnologic si vechimea

proceselor si instalatiilor • Situatia locala, sensibilitatea si vulnerabilitatea

factorilor de mediu

Page 132: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 132

Planificarea inspectiei de mediu

Planurile inspectiilor de mediu

– Descrirea domeniului de valabilitate spatial– Durata de valabilitate – Instalatiile de controlat– Stabilirea si descrierea proceselor inspectiilor de mediu– Datele pentru raportarea de mediu– Stabilirea intervalelor de inspectie de mediu in functie de felul,

starea si frecventa plangerilor instalatiilor controlate– Reglementarea personalului necesar– Revizuirea planurilor de inspectie de mediu– Stabilirea planului de inspectie si implicarea publicului

Page 133: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 133

Etapele inspectiei de mediu

• Pregatirea inspectiei• Desfasurarea inspectiei de mediu

–Sedinta de deschidere–Controlul nivelului de indeplinire a

conditiilor din autorizatie–Vizitarea instalatiei –Elaborarea raportului de inspectie–Sedinta de inchidere

Page 134: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 134

Stabilirea programului inspectiei

• Aspectele care vor fi verificate

• Componenta echipei de control si sarcinile acestora

• Fond de timp alocat inspectiei

• Resurse necesare (mijloace auto, aparatura necesara)

• Alte autoritati invitate

Page 135: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 135

Inspectia in teren Verificarea • amplasamentului, incintelor, dotarilor, instalatiilor existente• gradul de conformare fata de actele de reglementare

emise• modul de realizare a monitorizarii factorilor de mediu• modul de exploatare si intretinere a instalatiilor din dotare• evaluarea rezultatelor din audituri de mediu• aplicarea sistemului de management al mediului• performanta de mediu

Page 136: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 136

Managementul de mediu

• Reprezinta o abordare sistematica a protectiei mediului in toate aspectele afacerii

• Implementarea este in mod normal un proces voluntar

• Companiile le efectueaza nu numai pentru evaluarea beneficiilor de adoptare a managementului de mediu in termeni financiari ( economisiri , eficienta productiei, potentialul pietii) dar si riscurile de a nu adresa in mod corespunzator aspectelor de mediu ( accidente, incapacitatea de a obtine credit bancar si alte investitii banesti , pierderea pietii).

Page 137: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 137

CE ESTE UN SMM?

• Standard international

• Este un document care presupune respectarea legislatiei nationale

• Duce la imbunatatirea continua a performantei de mediu

• Este un sistem de reguli care permite structurarea unei comunicari externe /interne, sensibilizarea personalului

Page 138: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 138

De ce se introduce un SMM

• Legislatie si executie ( aplicarea ei) - datorita unui volum crescut a legilor si reglementarilor de mediu

• Presiunile interne si externe

• Constientizarea, imaginea si reputatia intreprinderii

• Competitivitatea

• Finantarea ( finantari externe, banci si alte institutii de finantare , companii de aigurari)

Page 139: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 139

Beneficiile interne ale implementarii SMM

• conformare la legislatie;• abordare sistematica a managementului;• eficacitate – identificarea oportunitatilor de reducere a

consumurilor de materiale şi energie, reducerea cantităţilor de deseuri, cresterea eficientei procesului;

• performanţa – imbunatatirea performanţei factorilor de mediu şi controlul costurilor;

• constientizare şi intelegere sporita a problemelor de mediu prin definirea clară a ţintelor şi a responsabilităţilor.

Page 140: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 140

Principalele trei avantaje ale implementarii unui SMM

Reducerea riscurilorde accidente si

incidente de mediu

Reducerea costurilor

Imbunatatirea imaginii

Page 141: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 141

Beneficii externe ale implementarii SMM

• siguranta şi recunoastere din partea tertilor;• faciliatarea tranzactiilor pentru care performanţa

factorilor de mediu este un element cheie;• reducerea costurilor asociate cu auditul;• abilitatea de ofertare/licitare a contractelor (protectie

sau crestere a acţiunilor de piaţă)• beneficii din cresterea eficientei folosirii resurselor;• cresterea abilitatii de adaptare la schimbări;• imagine publica şi relatii comunitare favorabile.

Page 142: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 142

Imbunatatirea continua Modelul Deming

Este un model ciclic si dinamic si are patru pasi:

• Planificare (plan)

• Implementare (do)

• Verificare(check)

• Actiune (act)

Page 143: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 143

POLITICA DE MEDIU

• Reprezinta declaratia publica a angajarii intreprinderii

• Furnizeaza dovada vizibila a sprijinului conducerii superioare

• Poate avea implicatii sporite in afaceri

• Este un document cu o viata relativ indelungata

Page 144: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 144

ANALIZA INITIALA DE MEDIU cuprinde:

1. identificarea cerintelor legislative si de reglementare2. identificarea aspectelor de mediu si semnificatia acestora3. evaluarea performantei comparata cu criteriile relevante4. identificarea politicilor existente si a procedurilor ce au de a

face cu serviciile de achizitionare si contractare5. feedback de la investigarea incidentelor anterioare de non-

conformare6. posibilitati pentru avantaje competitive7. viziunea partilor interesate8. functiile sau activitatile sau alte sisteme organizatorice care

pot permite sau pot impiedica performanta mediului

Page 145: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 145

Planificarea

Organizatia trebuie sa stabileasca , sa implementeze, sa metina proceduri pentru:

1. Identificarea aspectelor de mediu ale activitatilor , produselor , serviciilor pe care le poate controla sau influenta

2. Determinarea acelor aspecte care au sau pot avea impact semnificativ asupra mediului

Page 146: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 146

OBIECTIVE, TINTE SI PROGRAME (1)

• Obiectivele de mediu – sunt intentii globale de reducere impacturilor semnificative si de realizare a imbunatatirii continue

• Tintele de mediu – sunt o succesiune de etape cuantificabile prin care este atins un obiectiv de mediu

• Ambele trebuie sa fie masurabile

Page 147: Inspector Protectia Mediului

Inspector Protectia Mediului 147

PROGRAMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

• Stabileste cum si cind vor fi realizate obiectivele si tintele de mediu

• Stabileste responsabilitatile pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor la fiecare nivel al organizatiei

• Stabileste mijloacele si perioada de timp necesare pentru indeplinirea acestora