of 12 /12
Ilidža Februar 2018 Broj 168

Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

Ilidža Februar 2018•

• Broj 168

Page 2: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A2

SVEČANA SJEDNICA OP]INSKOG VIJEĆA

Upovodu 1. marta Dana nezavisnosti BiH, 27. februara jeodr`ana sve~ana sjednica Op}inskog vije}a Ilid`a.

Obilje`avanje je po~elo tradicionalnim obilaskom centralnogSpomen-obilje`ja i polaganjem cvije}a. Brojne delegacijeodale su po~ast u~enjem Fatihe i minutom }utnje poginulimbraniteljima Ilid`e.

Na sve~anoj sjednici obratili su se predsjedavaju}iOp}inskog vije}a Muhamed Omerovi} i na~elnik Op}ineIlid`a prof. dr. Senaid Memi}. U svom obra}anju na~elnikMemi} je istakao da je 1. mart jedan od najzna~ajnijih datu-ma u novijoj historiji BiH, te da je to ro|endan naše dr`ave,dan kada su se gra|ani BiH izjasnili da `ele da `ive u suv-erenoj, nezavisnoj i cjelovitoj BiH,

“Gra|ani Bosne i Hercegovine su svi jednaki, i svi tre-bamo voljeti našu dr`avu, jer druge nemamo. Gradimoradom našu domovinu jer samo tako mo`emo doprinijeti dabudemo dio Evrope a mi to jesmo. Moramo gledati u

budu}nost, jer naša djeca zaslu`uju puno više od prijetnji dane}e biti Bosne i Hercegovine. Treba da se borimo da našudomovinu ja~amo u duhu jednakopravnosti svih njenihgra|ana, izjavio je, izme|u ostalog, na~elnik Memi}.

“Prije 26 godina, na današnji dan, gra|ani Bosne iHercegovine su izašli na referendum o samoopredjeljenju ive}inskom voljom odlu~ili da ova naša zemlja obnovi nezav-isnost i samostalnost. Bogatstva koja posjedujemo i snaganaše istrajnosti i odlu~nosti temelji su na kojima }emo se i unarednim godinama razvijati kao ekonomski uspješna i soci-jalno pravedna dr`ava. Posebno poštovanje zaslu`ujuporodice šehida i poginulih boraca koji su dali `ivot zaodbranu domovine i svi branitelji. Oni su branili multiet-ni~ku Bosnu i Hercegovinu koja je i bosanska i srpska ihrvatska” rekao je u svom govoru Muhamed Omerovi}.

Prigodan program izveli su u~enici osnovnih škola sapodru~ja op}ine Ilid`a.

Sve~anom sjednicom obilje`en Dan nezavisnosti BiH

Page 3: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A 3

REDOVNA SJEDNICA OP]INSKOG VIJEĆA

Zlato ide u ruke FK Famos, Esada Deli}a,

Bilala Šumana i Muje Hoši}a

Z latnu plaketu Op}ine Ilid`a dobit }e Esad Deli}, BilalŠuman i Mujo Hoši}. Kolektivna Zlatna plaketa ide u

ruke Fudbalskog kluba Famos za 65-godišnji jubilej kluba izna~ajne rezulatate u oblasti sporta. Odlu~eno je to na 13.redovnoj sjednici Op}inskog vije}e Ilid`a, odr`anoj 22. feb-ruara 2018. godine u Multifunkcionalnoj sali.

Srebrnu plaketu dobit }e Asad Fo~o, a kolektivnuBokserski klub „Ilid`a“. Zahvalnice Op}ine Ilid`a dobit }e:Amar Gegi}, dr. Azelma Had`i}-Osmanovi}, D`emalBe}irovi}, Zbor gra|ana MZ Stup II, Udru`enje gorskaslu`ba spašavanja i Strelja~ki klub Ilid`a, D`evadBurazerovi}, Košarkaški klub Ilid`a, Sead Šakovi}, MiralemBatlak, Rabija Kardaš-posthumno, dr. Edin Raduši}, prim.dr. Ševala Hebibovi}, KUD Biseri Bjelašnice, Centar zafizikalnu terapiju i stomatološke ordinacija „Igasa“, ]azimMu~i}, Adil Tabakovi}, Mujo Kadri}, Planinarsko društvoRakovica 2009, Emil Kali}, Nevzet Kolašinac, Sanjin Kodri}i D`emal Osmanovi}. Najve}a priznanja Op}ine Ilid`a dodi-jelit }e se 12. marta kada se obilje`ava Dan Op}ine Ilid`a.

Zakupnina prostorija MUP-aumanjena za 50 posto

Op}insko vije}e donijelo je Odluku o dopuni odluke ododjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija

na kojima pravo raspolaganja ima Op}ina Ilid`a. U Odluci odopuni umanjuje se zakup za 50 posto, za poslovne prostorijekoje su dodijeljene MUP-u Kantona Sarajevo. S obzirom da jeugovor o zakupu istekao 31. jula 2017. godine MUP je podniozahtjev za produ`enje na još pet godina. Odlukom o dodjeli u

zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija na kojima imapravo raspolaganja Op}ina Ilid`a koju je donijelo Op}inskovije}e Ilid`a, propisano je da da visina zakupnine za prvu zonuu kojoj se zgrada nalazi je 8,00 KM po metru kvadratnom.

Imaju}i u vidu zna~aj poslova koji su u nadle`nosti PetePolicijske uprave za lokalnu zajednicu, a zbog ograni~enostifinansijskih sredstava sa kojima raspola`e MUP KS ura|enaje dopuna Odluke kojom je propisano da se za poslovne pros-torije koje su dodjeljuju MUP Kantona Sarajevo, zakupninaumanjuje za 50 posto.

Izvještaj o radu radaJedinstvenog op}inskog

organa uprave, stru~nih iposebnih slu`bi

Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017.godinu Jedinstvenog op}inskog organa uprave,

stru~nih i posebnih slu`bi i Izvještaj o upravnom rješavan-ju upravnih stvari u upravnom postupku za 2017. godinu.

U izvještaju o radu istaknuto je da su aktivnostiop}inskih organa bile usmjerene na realizaciju utvr|enihobaveza, zaklju~aka Op}inskog vije}a i obavljanju drugihposlova koji su zakonom ili na drugi na~in stavljeni u nji-hovu nadle`nost. Poslovi kantonalne uprave koji suzakonom preneseni na Op}inskog na~elnika i poslovilokalne samouprave, iz samoupravnog djelokruga op}ine,obavljaju se u slu`bama za upravu. Stru~ni i tehni~kiposlovi za potrebe Op}inskog vije}a i na~elnika obavljajuse u stru~nim i posebnim slu`bama. Organi uprave su usvim oblastima kontinuirano radili na sprovo|enjuutvr|ene politike i neposrednom izvršavanju zakona,podzakonskih akata, drugih propisa i op}ih akata,rješavali u upravnim stvarima, vodili propisane evidencijei izdavali isprave, pru`ali pravnu pomo} u ostvarivanju izaštiti prava gra|ana, te obavljali druge stru~ne i upravneradnje. Posebna pa`nja posve}ena je razvojnim projekti-ma, stvaranju uslova za otvaranje novih i dovršenjezapo~etih projekata, kroz stalno pra}enje stanja u pojedin-im oblastima.

U protekloj godini, na osnovu izvještaja konstatovanoje da su i pored teško}a u izvršavanju programskih zadata-ka ostvareni zna~ajni rezultati u svim oblastima, te da supoduzete sve mjere u cilju što br`eg, efikasnijeg i kvalitet-nijeg pru`anja usluga gra|anima. Implementacijom inte-grisanog sistema upravljanja i projektom poboljšanjaposlovnog okru`enja u Op}ini Ilid`a unaprijedit }e sekvalitet pru`anja usluga op}inske administracije i uticatina ve}i nivo svijesti uposlenika i gra|ana. Izvještaj o radudrugostepene stru~ne komisije za period 30. mart-31.decembra sa ocjenom stanja i prijedlogom mjera bila jejedna od ta~aka dnevnog reda. Postupaju}i po ranije ustal-jenoj praksi Drugostepena stru~na komsija je u izvješta-jnom periodu vodila postupke i odlu~ivala po `albama upredmetima, gdje nadle`nosti proizilaze iz federalnihzakona kao i za tuma~enje odluka Op}inskog vije}a.

Page 4: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A4

REDOVNA SJEDNICA OP]INSKOG VIJEĆA

InformacijeV ije}e je na sjednici primilo k znanju Informaciju o

uslovima i na~inu korištenja prostorija mjesnih zajed-nica na podru~ju op}ine Ilid`a za 2017. godinu uz zaklju~akda svi savjeti mjesnih zajednica prilikom davanja saglasnostiza korištenje prostorija mjesnih zajednica postupaju u skladusa Odlukom Op}inskog vije}a, a u slu~aju da postojeodre|ene nejasno}e u primjeni ove Odluke mogu pokrenutiinicijativu za izmjene i dopune va`e}e Odluke Op}inskogvije}a. Prostorije mjesnih zajednica, pored administrativnihpotreba mjesnih zajednica, korištene su za potrebe sportskihi kulturnih udru`enja, nevladinih organizacija, politi~kihpartija, te za ostale potrebe stanovnika op}ine Ilid`a.

Jedna od ta~aka bila je upoznavanje Op}inskog vije}a saIzvještajem nezavisnog revizora firme BDO BH d.o.o. oobavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Op}ine Ilid`a za

2016. godinu. Na prijedlog Komisije za bud`et, privredu,finansije i ekonomska pitanja, Vije}e je upoznato i donijeloje zaklju~ak kojim se zahtijeva od nadle`ne op}inske slu`beda se o~ituje o svim neuskla|enostima koje su navedene urevizorskom izvještaju. Tako|e se zadu`uju nadle`neop}inske slu`be da sa~ine plan mjera aktivnosti i akcinoniplan u cilju otklanjanja neuskla|enosti navedenih u revi-zorskom izvještaju Op}ine Ilid`a za 2016. godinu.

Vije}e je primilo k znanju Informaciju o radu Op}inskogvije}a Ilid`a za 2017. godinu. Vije}e je u predhodnoj godiniodr`alo devet redovnih sjednica na kojima je razmatralo 51ta~ku. Odr`ane su i ~etiri sve~ane sjednice na kojima je naprigodan na~in obilje`ilo Dan nezavisnosti BiH, Dan Op}ineIlid`a, Godišnjica ^etvrte viteške motorizovane brigade iDan dr`avnosti BiH. Vije}e nije odr`alo dvije planirane tem-atske sjednice o turizmu i prirodnim resursima.

Prijedlozi akata o regulisanju imovinsko-

pravnih odnosa

V ije}e je usvojilo prijedlog akata o regulisanju imovin-sko-pravnih odnosa i to prijedloge rješenja o rješa-

vanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije stam-benih objekata po zahtjevima Had`i} Hasiba, Martinovi}Mesuda, Muhovi} Sulejmana, Mujanovi} Halida, Ša~irovi}Senada, Smailovi} Mirele i Musi} Adulaha. Usvojeni su iprijedlozi rješenja o rješavanju imovinsko-pravnih odnosau svrhu legalizacije stambeno-poslovnih objekata po zaht-jevima Deli} Dine i Zimi} Senada, te prijedloge rješenja outvr|ivanju prava vlasništva na zemljištu u korist Alilovi}Adila. Usvojen je prijedlog rješenja Lavi} Asima kojim seproglašava ništavnim rješenje Op}inskog vije}a od25.09.2014. godine i prijedlog zaklju~ka o ispravci rješenjaJakupovi} Saiba od 26.10.2017. godine.

Pismo namjere DogsTrusta i prezentacija

projekta izgradnje azila za pse

V ije}e je primilo k znanju i Informaciju o pismu nam-jere Dogs Trust sa prezentacijom projekta izgradnje

azila za pse. U pismu namjere, Fondacija Dogs Trustizra`ava namjeru i saglasnost za izgradnju Centra zaudomljavanje pasa na teitoriji op}ine Ilid`a ~iju bi izgrad-nju i opremanje fondacija u potpunosti finansirala.Izgradnjom centra otvorilo bi se 40 novih radnih mjesta.Vrijednost projekta je 20 miliona KM. Po završetku svogmandata, Fondacija Dogs Trust ostavila bi Centar naupravljanje Op}ini Ilid`a koja je ustupila zemljište.

Page 5: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A 5

Budu}i Centar za udomljavanje pasa u

Rakovici

Fondacija „Dogs Trust“ u saradnji sa Op}inom Ilid`aplanira sredinom ove godine zapo~eti izgradnju

Centra za udomljavanje pasa, ukoliko se do tad prona|eadekvatna lokacija.

Šef Predstavništva Fondacije „Dogs Trust“ u BiH AnelBe}irovi} rekao je da bi budu}i Centar vrijedan 20 milionaKM, finansirala Fondacija.

“Ovo je zahtjevan projekat i za realizaciju je potrebnomnogo vremena. Od momenta kada dobijemo lokaciju iprocjenu Dogs Trust stru~njaka krenuli bi sa planovima zaizgradnju, unajmljivanje novog osoblja, prilago|avanje stan-dardnih procedura rada i tek onda po~etak rada. Op}ina namje predlo`ila lokaciju u Gladnom polju u Rakovici, mi smo jeprihvatili. Nadamo se da }e se uspjeti riješiti imovinsko-pravni odnosi. Radi se o parceli od 80 dunuma, a nama jepotrebno 25“ izjavio je Be}irovi}.

Po prestanku javno privatnog partnerstva zemljište i cen-tar ostat }e u vlasništu Op}ine Ilid`a.

Ovaj projekat bi pomogao i lokalnu ekonomiju jer biizgradnju i opremanje Centra, kao i redovno odr`avanjeizvodili lokalni dobavlja~i i firme dok bi u centru bilootvoreno oko 40 novih radnih mjesta.

Dog Trust, sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, jejedna od najve}ih fondacija koja poma`e psima, a od 1990.godine radi pod pokroviteljstvom kraljice Elizabete II.

Uskoro nastavak izgradnjebrze cesta Ilid`a-Hrasnica

Kako bi se nastavili radovi na izgradnji brze cesta Ilid`a-Hrasnica sa tramvajskim pojasom, Op}ina Ilid`a

raspisala je javni poziv. Prema rije~ima resornog pomo}nikana~elnika Mirsada ^auševi}a u okviru radova bit }e ura|enadesna saobra}ajna traka s pješa~kom i biciklisti~kom stazom.

„Bit }e napravljeni slivnici s javnom rasvjetom u du`iniod 700 metara ta~nije do kru`nog toka u Hrasnici. Trenutnoradimo na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za izgrad-nju ceste i dalekovodnog stuba. Ura|en je projekt za izmješ-tanje postoje}eg stuba. Dobili smo sve potrebne saglasnosti,dokumentacija je predata kako bismo dobili odobrenje zagra|enje“ dodao je ^auševi}.

On je dodao i da je u toku i izbor izvo|a~a radova za grad-nju kru`nog toka u Sokolovi}-Koloniji.

Slu`bi zaštite i spašavanjaza ~isto}u i asanaciju

terena CZ uru~ena radna mašina

Radi efikasnijeg i boljeg rada Civilne zaštite Op}ineIlid`a u slu~aju prirodnih i drugih nepogoda, Op}ina

je i ove godine nastavila opremanje njenih struktura. Takoje za potrebe Slu`be zaštite i spašavanja za ~isto}u iasanaciju terena formirane u JP „Ilid`a“ nabavljena novaradna mašina rovokopa~/utovariva~ sa svim priklju~cimaza rad u ljetnim i zimskim uslovima. Tim povodomna~elnik Op}ine Ilid`a prof. dr. Senaid Memi} 7. februara

2018. godine u krugu ove firme uru~io je ovoj slu`birovokopa~/utovariva~ ~ija vrijednost je 160.900 KM akupljen je iz namjenskih sredstava koja se izdvajaju zazaštitu i spašavanje. Opremanjem struktura CZpoboljšava se njena efikasnost kroz blagovremeno djelo-vanje u prirodnim i drugim nesre}ama, kao i preventiv-na zaštita kroz redovan rad.

„Ovo je nastavak opremanja struktura civilne zaštitekoje }e se nastaviti i u narednim godinama. Dobraopremljenost slu`bi je garant boljem i efikasnijem raduna terenu u slu~aju prirodni nepogoda i nesre}a. Na vasse mo`e ra~unati u svakoj prilici i spremni ste da odgov-orite na sve nevolje,“ kazao je na~elnik Memi} prilikomsve~anog uru~ivanja klju~eva mašine direktoru JP„Ilid`a“ Adnanu Cvijeti}u.

Page 6: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A6

Delegacija Grada Tabrizau posjeti Op}ini Ilid`a

Povodom tradicionalne manifestacije Dani Irana uBiH, koju organizuje Iranski kulturni centar, u posjeti

Sarajevu, a i Ilid`i, boravila je delegacija iranskog gradaTabriza, predvo|ena zamjenikom gradona~elnikaAhmadom Hamidijem. Koncertom tradicionalne iranskemuzike u Vije}nici zapo~eli su Dani kulture Irana, koji }eu Sarajevu i Banja Luci trajati od 5. do 11. februara,ailid`anskoj publici predstavili su se 6. februara uMultimedijalnom centru.

Prije samog koncerta delegacija je razgovarala sana~elnikom Op}ine Ilid`a prof. dr. Senaidom Memi}em.On ih je upoznao sa potencijalima Op}ine Ilid`a i razvo-jnim projektima ove lokalne zajednice, isti~u}i da sumnoge sli~nosti na polju kulture, umjetnosti, obi~aja,tradicije te vjerske i ljudske vrijednosti zbli`ile narodeIrana i BiH.

„ Vi ste istinski prijatelji ove zemlje, a njegujete kultu-ru i tradiciju kao i mi. Ilid`a je vaš prijatelj i bilo koji vidsaradnje je neupitan“ izjavio je na~elnik Memi}.

“@elimo da ove godine predstavimo kulturu i umjet-nost drevnog grada Tabriza, jednog od najstarijih gradovaIrana, koji je proglašen gradom kulture i turizma za 2018.godinu upravo zbog kulturnih i historijskih obilje`ja iilid`anskoj publici“, rekao je izme|u ostalog zamjenikgradona~elnika Tabriza Ahmad Hamidiji, te izrazio naduda }e takvi kulturni i umjetni~ki doga|aji ne samodoprinijeti unaprje|enju odnosa naroda dvije zemlje natom polju, ve} da }e stvoriti pretpostavke za pove}anjepoliti~ke i privredne razmjene.

U delegaciji su bili i i dr. Mahdi Mohammadzadehprorektor na Univerzitetu islamske umjetnosti u Tabrizu iMehdi Hassankhani direktor Generalne direkcije za kul-turnu i umjetni~ku saradnju Tabriza. Posjeti je prisustvo-vao i konzul za kulturu u kulturnom centru Ambasade IRIran Ali Ameri. Tabriz je jedan od ve}ih i najstarijih iran-skih gradova. Glavni je grad iranske pokrajine Isto~niAzerbejd`an i ima 1,6 miliona stanovnika. Grad Tabrizima historiju dugu 4.000 godina tokom koje je tri puta bioglavni grad Irana. Poznat je i kao grad nauke i univerzite-ta u kojem ima preko 200.000 studenata. Prvi univerzitetu Tabrizu je otvoren prije 800 godina, u doba procvataislamske kulture i nauke. Ve} tri godine zaredom proglaša-van je naj~istijim gradom u Iranu koji je kroz razli~ite pro-jekte sa nevladinim sektorom postigao da skloni sa ulicasve besku}nike i ovisnike.

Razgovori o obnovi Vrti}a Lu`ani

Na radost mnogih roditelja, uskoro bi i preostali diovrti}a Lu`ani na Ilid`i trebao biti obnovljen. Time bi u

potpunosti bila završena obnova jednog od najve}ih vrti}a uKantona Sarajevo koji je tokom agresije na BiH pretrpiovelika ošte}enja. Rebalansom ovogodišnjeg bud`eta KS-aobezbije|eno je je 800.000 KM.

Tim povodom u Op}ini Ilid`a 13. februara 2018. odr`anje sastanak na kojem je pored predstavnika Op}ine Ilid`a,Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo prisustvovao i min-istar obrazovanja, nauke i mladih KS Elvir Kazazovi}.Razgovaralo se o konceptu budu}eg objekta, te o obavezamau realizaciji ovog zna~ajnog projekta. Pored obnove vrti}apokrenuta je i inicijativa o izgradnji objekta sa još dvasadr`aja. Nedavno je u Op}ini Ilid`a odr`ana i prezentacijakoncepta idejnog rješanja objekta namjenjenog za dje~ijivrti}, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama iCentar za zdravo staranje u MZ Centar Ilid`a.

Nov~ani pokloni za najstarijestanovnike Ilid`e

Iove kao i predhodnih godina, Op}ina Ilid`a je svim svo-jim stanovnicima starijim od 80 godina, kojih na

podru~ju op}ine ima 2092, podijelila nov~ane poklone uiznosu od 70 KM. Za njih tridesetak najstarijih stanovni-ka, na~elnik prof. dr. Senaid Memi}, 6. februara 2018.godine priredio je prijem i dru`enje uz kafu i sok u pros-torijama Op}ine.

„Sretan sam što imam priliku i mogu da vam ovimskromnim poklonom uka`emo da vas, kao najstarijegra|ane naše opštine, nismo zaboravili i da je ovo maliznak pa`nje u znak zahvalnosti za sve ono što ste uradili zadr`avu, lokalnu zajednici i za nas mla|e. U nadi da }emovam bar malo olakšati stara~ke dane `elim vam punodobrog zdravlja uz `elju da još dugo godina po`ivite i da sei idu}e godineopet vidimo isretnemo“, ka -zao je na~el -nik Memi} usvom obra }a -nju najstari-jim sugra|a -nima.

Page 7: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A 7

Besplatan prijevoz za 250 u~enika

Op}ina Ilid`a potpisala je sporazum s Ministarstvomsaobra}aja Kantona Sarajevo na osnovu kojeg }e se

osigurati besplatan školski prijevoz za osnovce i sred-njoškolce u drugom polugodištu ove školske godine.Na~elnik Op}ine Ilid`a prof. dr. Senaid Memi} potpisao jesporazum 6. februara o zajedni~koj saradnji sa ministromsaobra}aja u Vladi Kantona Sarajeva Mujom Fišo. Prijevozje obezbije|en za 180 u~enika Prve osnovne škole sapodru~ja Stupa II, kao i finansiranje troškova prijevoza za70 u~enika koji imaju smetnje u razvoju i njihove pratioce.

“BAŠLIJA ” vrijedno radi

Udru`enje “BAŠLIJA” i u 2018. godini vrijedno ipredano radi. To dokazuje i ~injenica da se stalno sasta-

ju, educiraju i `ele da napreduju u svom poslu.U februaru 2018. godine odr`an je još jedan Seminar za

igra~e tradicionalnih igara, stru~ne i umjetni~ke rukovodi-oce folklornih ansambala u KUD-a “Ritam srca ”, organizo-vanog u povodu nadolaze}ih Dana Op}ine Ilid`a.

Ovaj seminar imao je za cilj edukovati, nadograditi iosposobiti nove generacije mladih, ali svakako i onihdugogodišnjih koreografa- istinskih zaljubljenika u folklor itradiciju, kako bi se poboljšala folklorna slika u BiH, alisvakako i o~uvala tradicija naše domovine, te obogatio reper-toar svakog KUD-a sa novim scenskim postavkama.

Udru`enje “BAŠLIJA” okupilo je stru~njake i predava~e,koji su kroz ovu dvodnevnu edukaciju, svoje znanje prenosilii dijelili sa 125 prijavljenih u~esnika, koji su došli sapodru~ja cijele BiH, Slovenije, Srbije, Austrije, Švicarske,Hrvatske i Njema~ke. U~esnici seminara, kroz prezentaciju,teoretski i prakti~ni dio izu~avali su igre, narodnu nošnju,napjeve i još mnogo tajni iz naše bogate tradicije iz

Hercegovine, Posavine, Semberije, folklorno plesno – kine-togram, koreografiju.

“U mom srcu i Bašlijinoj sehari ovaj seminar }e ostatiposeban. Posebnim su ga u~inili predava~i, teme, ali i zain-teresovanost i anga`man u~esnika. Njihov predani rad i `eljaza usavršavanjem su neprocjenjivi. Lijepo je biti dio oveseminarske pri~e, a posebna doza sre}e javi se kada viditesretna i zadovoljna lica svih i `elju da se opet sretnemo idru`imo onako kako samo folkloristi znaju, a to je posebnapri~a i do`ivljaj, koji mogu osjetiti samo folkloristi, ali nikotaj prekrasni osje}aj ne zna i ne mo`e iskazati i objasnitikakav je, jer onih pravih rije~i tako je malo, rekao nam jeD`emo Huri}, idejni tvorac i organizator seminara.

D`emo Huri} je zahvalio i Op}ini Ilid`a, op}inskomna~elniku prof. dr. Senaidu Memi}u i Slu`bi za obrazovanje,kulturu, sport i informisanje, jer je ovaj projekat i realizovanzahvaljuju}i podršci iz sredstava redovnog finasiranja.

Obavještenje zapoljoprivrednike:

Obavezni upisi i prijavepromjena

Na osnovu upozorenja Tima za registar poljoprivred-nih gazdinstava i Registra klijenata, Federalnog min-

istarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavješ-tavaju se poljoprivredni proizvo|a~i da su obavezni upisi iprijave promjena na gazdinstvu. Prijave se mogu podnijetiu prostorijama Op}ine Ilid`a, Slu`ba za privredu i turizam,soba 324 - tre}i sprat. Poljoprivredni proizvo|a~i trebajuunijeti vrijeme promjena, odnosno a`urirati podatake napoljoprivrednom gazdinstvu, koje se bavi animalnom i/ilibiljnom proizvodnjom, od 01. 01. do 31. 03., kao što jepropisano Pravilnikom o upisu u registar. Svapoljoprivredna gazdinstva koja naknadno urade ove prom-jene ne}e mo}i aplicirati za nov~ane podrške u 2018.godine. Svi klijenti koji se prvi put upisuju u registarpoljoprivrednih gazdinstava i klijenata, a apliciraju zanov~ane podrške u 2018. godine, trebaju se tako|er upisatiu roku od 01. 01. do 31. 03. ove godine. Klijenti koji `eleuraditi promjenu organizacionog oblika, trebaju to uraditiu navedenom vremenskom periodu, jer sve naknadnoura|ene promjene organizacijskog oblika poljoprivrednoggazdinstva ne}e se uzimati u obzir za nov~ane podrške uovoj godini. Za sve informacije mo`ete se obratiti u Slu`buputem telefona 033 775-753.

Page 8: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A8

Delegacija Op}ine Ilid`a 6. februara 2018. godine pos-jetila je Stara~ki dom “Vitalis”. U njemu boravi 40 star-

ijih osoba, kojima je Vitalis drugi dom. Uru~eno im je po 70KM.

“Ljudi starije `ivotne dobi predstavljaju vrlo specifi~nui osjetljivu dobnu skupinu. Ulazak u starost povezuje se saprestankom aktivnog `ivota, što je potpuno neutemeljenomišljenje. Sli~no kao i prema starosti, postoje i razli~iti

stavovi prema provo|enju starosti u domu za starije, a pomom iskustvu uglavnom su to negativni stavovi. Na svimanama je da damo svoj doprinos u mijenjanju takvih stavova,pogotovo jer i nas ~eka starost, ako budemo te sre}e. Starostkao i bilo koje drugo razdoblje u `ivotu, mo`e biti lijepo.Zato vam `elim u ovom domu još puno godina, kao i trenu-taka sre}e i spokoja” rekla je Velida Memi}, sekretar Op}ineIlid`a prilikom posjete Domu.

U gostima kod GavrilaTrifunovi}a

Delegacija Op}ine je posjetila i 85-godišnjeg GavrilaTrifunovi}a u ulici Dragana Kulid`ana broj 37, Otes

i uru~ila mu 70 KM i paket sa prehrambenim artiklima.Gavrilo, vrlo zanimljiv starac koji `ivi sam, raduje se

svakom novom danu i kritikuje mlade na brzom na~inu`ivota. Prema njegovim rije~ima nedostaje mu društvo, jerre~e, slabo ljudi vole da se dru`e, postali su „zatvoreni“ usvojim domovima. I dalje se bavi kao u mladosti izrezivan-jem zanimljivih slika i ~lanaka iz novina i uokviruje ih.Izrazio je veliku zahvalnost na dolasku u posjetu, jer kakore~e, mnogo više mu zna~i posjeta nego 70 KM.

O~ekuje se 556 prva~i}a

P rema podacima kojima raspola`e Op}ina Ilid`a odukupno 16 mjesnih zajednica u prvom upisnom roku

u školskoj 2018/2019. trebalo bi biti upisano 556 djece, a tosu djeca koja }e do 1. marta navršiti pet i po godina `ivota.Najviši broj školskih obveznika ima u Mjesnoj zajedniciSokolovi}-Kolonija i to 70, zatim Osijek 65, Bla`uj 61,Hrasnica I 59, Hrasnica II 43, Stup 41, Otes 40, Ilid`a-Centar 36, Butmir 33, Stup II 28, Lu`ani 24, Rakovica 21,Stupsko Brdo 16, Vreoca 12, Vrelo Bosne 6 i Donji Kotoracjedno dijete.

Na osnovu novog Zakona o osnovnom obrazovanju iodgoju upisi budu}ih prva~i}a su u aprilu, a u iznimnimslu~ajevima u augustu.

Posjeta Stara~kom domu Vitalis-Najstarijinisu zaboravljeni

Page 9: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A 9

Neistra`eno arheološkopodru~je koje skriva ostatke

prailirskog dobaG radac na Ilid`i u Gornjem Kotorcu arheološko je

podru~je koje ukazuje na `ivot koji se odvijao još 1800.godine prije nove ere. Na ovom mjestu na|eni su i ostacivu~edolske i cetinske kulture kao dokaz da su se ve} tadaukrštala etni~ka i kulturna strujanja sa Jadrana i unutrašn-josti Balkana. U vrijeme devetog i osmog vijeka prije noveere, tokom starijeg `eljeznog doba došlo je do velikogekonomskog napretka me|u Ilirima, do odre|enihdruštvenih raslojavanja me|u ilirskim plemenima, kao i dopoja~anih veza sa susjednim oblastima. Na Ilinja~i se u kera-mi~kom materijalu naro~ito osje}a uticaj sa Jadrana.

Prema Odluci Komisije za o~uvanje nacionalnihspomenika Bosne i Hercegovine, Vlada manjeg bh. entitetaRepublike Srpske bila je du`na obezbijediti pravne, nau~ne,tehni~ke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu,konzervaciju i prezentaciju ovog nacionalnog spomenika.Me|utim, ništa od toga se nije dogodilo, te je tako ovajnacionalni spomenik ostao prepušten zubu vremena, i poredproglašenih hitnih mjera za o~uvanje ovog nacionalnogspomenik. Lokalitet Gradac na Ilinja~i nalazi se u GornjemKotorcu, petnaestak kilometara ju`no od Sarajeva. NaGradcu su na|eni ostaci iz neolitskog doba, podaci su elabo-rata Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH.Prema kerami~kom materijalu naselje se razvijalo sve dokraja srednjeg bronzanog doba. Kao odbrambena ta~ka pos-tojalo je u `eljeznom dobu. U periodu kasne antike, od IV-VIvijeka, ova lokacija postaje opet va`na strateška ta~ka jer se sanje vrši kontrola cijelog Sarajevskog polja, a naro~ito i zašti-ta civilnog naselja na Ilid`i, i puta na jugu prema Trnovu.

Još su se ranih šezdesetih godina 20. vijeka na površinimogli raspoznati ostaci bedema kasnoanti~kog utvr|enja kojisu opasali cijeli plato. Ve} nakon dvadesetak godina otkrivenisu samo pojedini dijelovi bedema, iako njegovi ostaci nisuraspoznavali na površini. Kamenje je spajano sa mnogo mal-

tera koji je sastavljen od svje`e gašenog kre~a, sitnog rije~nogpijeska i male koli~ine tucane opeke. Time se postiglo zbijanjezida i njegova elasti~nost. Bedem je gra|en jednovremeno, sadosljedno sprovedenim lomovima na rubovima i kljunovimana dva istaknuta kraja platoa koji su zamjena za kule koje su segradile na ve}im kasnoanti~kim utvr|enjima, i obuhvatajujedinstven prostor. Sli~na situacija je i na kasnoanti~koj tvr|avina Debelom brdu sa kojim Gradac na Ilinja~i ~ini povezaniodbrambeni sistem. Oba utvr|enja su smještena u prvi redtvr|ava na rubovima nizinskih predjela, vrlo su pristupa~na iimaju veliku preglednost terena. 

Otkriveni objekti na lokalitetu, crkva i dijelovi bedema,poslije poduzetih iskopavanja 1984-1987. godine nisu konz-ervirani. Sada su djelimi~no zatrpani zemljom i gustim rastin-jem. Gradac na Ilinja~i u Gornjem Kotorcu predstavljaizuzetno vrijedno arheološko nalazište. Me|utim, po svemusude}i ostat }e neistra`eno, sa samo djelimi~nim tragom da senekada, još 1800. godine prije nove ere tu odvijao `ivot...Pri~e o tim spomenicima dio su projekta “101. medijska pri~ao nacionalnim spomenicima u Sarajevu” kojeg provodiUdru`enje “Bosanski ste}ak” s ciljem promocije kulturno-his-torijskog naslje|a Bosne i Hercegovine.

Rekordan broj no}enja na Ilid`i

Prema podacima Zavoda za informatiku i statistikuKantona Sarajevo za 2017. godinu, Op}ina Ilid`a je

potvrdila liderstvo u Kantonu Sarajevo po broju dolazaka iostvarenih no}enja turista, broju smještajnih jedinica i le`aja.Kanton Sarajevo je posjetilo 482.494 turista, koji su ostvarili967.372 no}enja, a broj registriranih dolazaka na Ilid`u je173.105 turista, koji su ostvarili 320.148 rekordnih no}enja.

Na Ilid`i je u 2017. godini pove}an i broj smještajnihkapaciteta, tako da je trenutno raspolo`ivo 28 smještajnihobjekata od toga 23 hotela, jedno hotelsko naselje-autokamp, te po jedan motel, hostel, gostionica sa smještajem i`enski studentski dom sa ukupno 1.819 smještajnih jedini-ca/soba sa 4.073 le`aja/kreveta.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, Bosnu iHercegovinu u 2017. godini posjetilo 1.307.319 turista kojisu ostvarili 2.677.125 no}enja.

Na osnovu podataka o broju samostalnih i privrednihsubjekata Op}ina Ilid`a je jedna od najrazvijenih op}ina uBosni i Hercegovini.

Prema podacima iz registra za obavljanje samostalne djelat-nosti pri Op}ini Ilid`a registrovano je 606 obrtni~kih i 342trgova~ke radnje/djelatnosti, 210 ugostiteljska objekta, 88 taksiprevoznika, 46 autoprevoznika, 34 fijakerista i 7 auto škola, te3149 privrednih subjekata registrovanih na sudu, a koji imajusjedište ili poslovnu jedinicu na podru~ju op}ine Ilid`a.

Dru`enje u organizacijiOrganizatora otpora

Prvi me|u prvima je naziv manifestacije koja se odr`alau organizaciji “Organizatora i pokreta otpora“ u BiH

28. februara u hotelu Hills. Na manifestaciji su dodijeljenapriznanja prijateljima, komandantima i doktorima koji sudali neizmjeran doprinos u odbrani zemlje.

Page 10: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A10

Sve~anim koncertom u Osnovnoj muzi~koj školi Ilid`a21. februara obilje`en je Dan škole, ta~nije 42-ga godišn-

jica postojanja i uspješnog rada ove škole i dr`avni praznikDan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na koncertu su sepredstavili svi odsjeci JU Osnovne muzi~ke škole kao itakmi~ari pijanisti koji za Dan nezavisnosti predstavljajusvoju dr`avu na Internacionalnom takmi~enju u Bjeljini, teorkestar harmonika koji se priprema za odlazak na

Federalno i internacionalno takmi~enje u Travniku. Poredroditelja u~enika, koncertu su prisustvovali i na~elnikOp}ine Ilid`a prof. dr. Senaid Memi}, predsjedavaju}iOp}inskog vije}a Muhamed Omerovi}, predstavnici Slu`beza obrazovanje, kulturu, sport i informisanje predvo|enipomo}nikom na~elnika Denisom Muhovi}em, direktoriosnovnih škola sa podru~ja op}ine Ilid`a, predstavnici Vije}aroditelja KS, Školski odbor ove škole i drugi gosti. 

Ve~e tradicionalne iranske muzike

Op}ina Ilid`a u saradnji sa Kulturnim centromAmbasade IR Iran organizovala je Ve~e tradicionalne

iranske muzike u izvedbi grupe Mani, ~iji ~lanovi nastojeo~uvati i njegovati tradicionalnu iransku muziku. Oni susvirali iranske tradicionalne instrumente: naj, sorna, setar,saz, tar, kama~e. Imali su više od 80 koncerata kako uIranu, tako u Azerbejd`anu, Turskoj, Rusiji, Njema~koj idrugim zemljama. Ilid`anska publika u`ivala je 6. februara2018. godine u Multimedijalnom centru.

Ilid`anske odbojkašice unastavku prvenstva bez

poraza

Odbojkašice Igman Ilid`a na gostovanju u ^apljini ost-varile su još jednu pobjedu u drugom djelu sezone

Superlige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug. Ovoim je tre}a pobjeda u nizu. U protekla dva kola bile su usp-ješnije od sarajevskih ekipa Novi Grad i Vogoš}a i vode}esu na tabeli sa 6 bodova prednost u odnosu na drugoplasir-anu ekipu H@OK Sme~ Široki Brijeg i tre}eplasiranu OKNovi Grad i na dobrom su putu da se plasiraju u doigra-vanje za Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Obilje`en Dan muzi~ke škole

Page 11: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

INFORMATIVNI BILTEN OP]INE ILID@A 11

WAKO Grand Prix BiHUKulturno-sportskom centru Ilid`a 24. februara 2018.

odr`an je tradicionalni, deseti po redu turnir WAKOGrand Prix BiH za pionire, kadete, juniore i seniore, u orga-nizaciji Kick boxing akademije Ilid`a, a podpokroviteljstvom Op}ine Ilid`a i Ministarstva kulture isporta Kantona Sarajevo. Posjetioci i ljubitelji kick boksa, teveliki broj sportskih radnika koji su prisustvovali ovomsportskom doga|aju, za koji je ulaz bio besplatan, pokazali suveliki interes za turnir. U ringu se moglo vidjeti više od 530takmi~ara iz 78 klubova, koji su za ovu priliku u Sarajevodoputovali iz šest zemalja. Specijalnim gostima turnira, kojije uvršten u kalendar Evropske Kickboxing federacije,Bahrudinu Mahmi}u, bh. reprezentativcu i osvaja~u zlatnemedalje na SP za seniore u Budimpešti, i Antoniju Plazibatu,osvaja~u K1 World grand prix u Japanu, dodijeljena su ispecijalna priznanja.

“WAKO Grand Prix BiH još jednom je pokazao da mo`ebiti jedan od najboljih i najmasovnijih turnira u regionukada je kick box u pitanju. Na Ilid`u smo uspjeli dovestiosvaja~e medalja sa Evropskih i Svjetskih prvenstava, kao inajbolje bh. borce, a gra|ani su mogli vidjeti spektakularneborbe. Turnir je zna~ajan i za promociju našeg sporta isportista u Evropi i svijetu. Ve} sada od strane u~esnika izsvih zemalja nam sti`u pohvale za cjelokupnu organizacijuturnira”, kazao je Nermin Bašovi}, organizator turnira iosvaja~ zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj2003. godine i najbolji sportista BiH za 2003. godinu.

Nova priznanja za KK Champion

Karate klub Champion nastavio je nizati vrhunskesportske rezultate. ^lan karate kluba “Champion”,

Meris Muhovi}, na osnovu sportskih rezultata koje je ost-vario u 2017. godini proglašen je najboljim sportistomKantona Sarajevo za 2017. godinu. Meris Muhovi} jeodli~nim nastupom na turniru Svjetske Karate1 Lige uSalzburgu, a gdje je osvojio drugo mjesto, izdvojio se ovimrezultatom ispred svojih konkurenata za ovu presti`nunagradu. U 2017. godini, pet puta zaredom odbranili su titu-lu prvaka Bosne i Hercegovine.

“Ovaj rezultat nije plod samo našeg anga`mana. Ne bi biomogu}, da nismo imali podršku. Podršku onih institucija ko -je se brinu o sportu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Fe -deralno Ministarstvo kulture i sporta, podrška Mini starstvakulture i sporta Kantona Sarajevo, na ~elu sa ministromgospodinom Mirvadom Kuri}em. Ipak, naša lokalna zajedni-ca na ~elu sa na~elnikom Op}ine Ilid`a, prof. dr. SenaidomMemi}em, najve}a je naša podrška, te Op}insko vije}eOp}ine Ilid`a predvo|eno predsjedavaju}im MuhamedomOmerovi}em, i zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo,opredijeljenih za sport i kvalitetnu predstavu naših najboljihsportista. U ovaj rezultat naše ekipe i našeg takmi~ara,mnogo je prijatelja dalo svoj doprinos,” rekao je predsjednikKK Champion Mensur Agovi}.

Neki snovi su se ostvarili,neki nedosanjani, a neki se

još sanjaju...Košarkaški klub Ilid`a ove godine slavi 20 godina. Sadašnji

direktor Admir Sako~ ponosno ka`e da vjeruju kako poten-cijali, struka, rad i opredjeljenost vra}a povjerenje u košarkaškesnove.

“Bilo je faza stagniranja, osipanja ~lanstva, slabljenja ljud-skih potencijala do skorog gašenja svih aktivnosti. Uzroka jemnogo, od manjka ambicija tadašnje uprave, teškog zatvaranjafinansijske konstrukcije do ataka spoljašnjih faktora” ka`eSako~.

“Mi se trudimo da vratimo KK Ilid`a“ na najsjajnijekošarkaške puteve. @elimo da ostvarimo još košarkaških snova.Sprovodimo prezentacije projekta po osnovnim školama Ilid`a,otvaramo punktove, anga`ujemo stru~ne kadrove, realizujemoprojekte i formiramo selekcije koje se uklju~uju u zvani~natakmi~enja KS BiH” dodaje Sako~.

Prema njegovim rije~ima trenutno KK “Ilid`a” na lokalite-tima Ilid`e, Hrasnice, Butmira, Sokolovi}-Kolonije, Osjeka iRakovice okuplja oko 400 ~lanova, sa pet selekcionih ekipamla|ih uzrasta (tri muške i dvije u `enske).

“Iskra vjere u košarku je opstala, jer kroz školu je prošlo2.000 ~lanova, od bivših igra~a, najviše je prvenstveno dobrihljudi, roditelja, ostvarenih u svojim profesijama (od nau~nihzvanja do glumaca, in`injera elektrotehnike, arhitekture, teleko-munikacija, doktora stomatologije, profesora, ekonomista,pravnika, do kvalitetnih radnika). Ipak, neki su ostali ukošarkaškim vodama kao košarkaši, treneri ili košarkaške sudi-je. Svako se trebaju spomenuti i treneri, bivši igra~i KK Ilid`a:Bilal Kulelija, Bakir Srna, Miloš Miloševi}, Adel Prašovi},Adnan Ademovi}, Anes Arifovi}, Ammar Uzunovi} i AhmetDobra~a, Elvir Zametica i Osman Hand`i} kondicioni treneriviše klubova i košarkaških reprezentacija BiH.

KK Ilid`a imao je organizaciju sedam ljetnih košarkaškihkampova (Šibenik, Trogir i Neum) za 1.000 igra~a koji su poredusavršavanje košarkaških vještina prošli i obuku elementarnogplivanja. Nabrojat }emo samo neke rezultate ovog kluba: drugomjesto 2005. godine u A2 ligi BiH- plasman u A1 liga BiH(odlukom uprave odustali), 2004. godine drugo mjesto A 2 ligiBiH plasman A 1 lige (odlukom uprave odustali), 2003. godineprvaci Regije Sarajevo-Gora`de za mlade U19, ~etvrto mjesto naOtvorenom prvenstvu BiH za U19, 2002. Prvaci Regije Sarajevo-Gora`de za juniore U18, drugo mjesto FBiH za juniore U18,~etvrto mjesto BiH za juniore U18, tre}e mjesto FBiH za pionireU14,2001. prvaci Regije Sarajevo-Gora`de za pionire U14.

Page 12: Ilidža Februar 2018 Broj 168 · Izvještaj o radu rada Jedinstvenog op}inskog organa uprave, stru~nih i posebnih slu`bi Op}insko vije}e usvojilo je Izvještaj o radu za 2017

Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH • tel/fax. +387 33 637-580, centrala 775-600www.opcinailidza.ba • E-mail: [email protected] • “Štamparija S“ d.o.o. • Tiraž: 2000

21.02.2018.GODINE/SRIJEDA„KONCERT KLASIČNE MUZIKE“

KONCERTNA DVORANA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLEILIDŽA U 19:00 sati

24.02.2018.GODINE /SUBOTAINTERNACIONALNI KICK BOXING KUP

„WAKO GRAND PRIX BIH“JU KSiRC ILIDŽA, CJELODNEVNI PROGRAM

OD 10:00 sati

27.02.2018.GODINE/UTORAK„SVEČANA SJEDNICA POVODOM 1.MARTA DANA

NEZAVISNOSTI BIH“MULTIMEDIJALNI CENTAR ILDŽA U 10:00 sati

10 i 11.03.2018.GODINE /SUBOTA I NEDJELJA„13 OTVORENO PRVENSTVO U KARATEU ZA

DJECU,KADETE I JUNIORE - ILIDŽA 2018“JUKSiRC ILDŽA,CJELODNEVNI PROGRAM

OD 10:00 sati (svečano otvaranje u 13:00 sati)

11.03.2018.GODINE/NEDJELJA„TURNIR U ŠAHU“

BAZEN RVI ILIDŽA u 10:00 sati

12.03.2018.GODINE/PONEDJELJAK„SVEČANA SJEDNICA POVODOM 12.MARTA DANA

OPĆINE ILIDŽA“MULTIMEDIJALNI CENTAR ILIDŽA U 15:00 sati

15.03.2018.GODINE /ČETVRTAKSEDMA VEČER POEZIJE

„ILIDŽO, U SRCU I STIHU TE NOSIM“MULTIMEDIJALNI CENTAR ILIDŽA U 17:00 sati

16.03.2018.GODINE/PETAK“LJEPOTICA I ZVIJER“

MULTIMEDIJALNI CENTAR ILIDŽA U 14:00 sati

18.03.2018.GODINE/NEDJELJA„TURNIR U BOĆANJU“

PIJAČNA 72DO U 13:00 sati

18.03.2018.GODINE/NEDJELJA„KONCERT DUHOVNE MUZIKE“

MULTIMEDIJALNI CENTAR ILIDŽA U 19:30

20-23.03.2018.GODINE„DANI OTVORENIH VRATA SPOMENIČKOG

KOMPLEKSA RATNI TUNEL DB“Tuneli br.1 (Donji Kotorac),od 9:00-15:30 sati

24.03.2018.GODINE /SUBOTA„VEČER FOLKLORA“

MULTIMEDIJALNI CENTAR U 20:00 sati

25.03.2018.GODINE/NEDJELJAKONCERT TURKSOY-MUZIKA I PLES NARODA IZ

KAZAHSTANA, TURKMENISTANA, AZERBEJDŽANA,KIRGISTANA, UZBEKISTANA I TURSKE

MEĐUNARODNA OSNOVNA ŠKOLA U 15:00 sati

25.03.2018.GODINE/NEDJELJA„DRAMSKA PREDSTAVA“

DOM KULTURE BUTMIR U 20:00 sati

29.03-01.04.2018.GODINE„BASKET KUP ILIDŽA 2018“JU KSiRC ILIDŽA U 10:00 sati

30.03.2018.GODINE/PETAKPROMOCIJA ILIDŽANSKOG OMLADINSKOG

ČASOPISA “ZMAJ“MULTIMEDIJALNI CENTAR ILIDŽA U 19:00 sati

01.04.2018.GODINE/NEDJELJAKONCERT FOLKLORA UTIKUS “BAŠLIJA”

SA GOSTIMA IZ RUSIJE I SARAJEVAMULTIMEDIJALNI CENTAR ILIDŽA U 18:00 sati

POKROVITELJ SVIH MANIFESTACIJA

JE OPĆINA ILIDŽA

ULAZ JE SLOBODAN

PROGRAM MANIFESTACIJA U POVODU12.MARTA DANA OPĆINE ILIDŽA