of 37 /37
GRAĐANSKI VANPARNIČNI POSTUPAK I IZVRŠNO PRAVO (II PARCIJALA IZVRŠNO PRAVO) 1. Izuzimanje od izvršenja i ograničenje izvršenja (članovi 7., 79., 117., 137., 138.)? Izuzimanje od izvršenja Član 7. st.1. Predmet izvršenja ne mogu biti stvari van prometa kao ni rudno blago i druga prirodna bogatstva st.2. Predmet izvršenja ne mogu biti objekti, naoružanje i oprema za potrebe oružanih snaga i policije, kao ni novčana sredstva obezbijeđena za te namjene. Član 79. st.1. Ne može biti predmet izvršenja poljoprivredno zemljište zemljoradnika u površini od 5.000 m2. st.2. Odredba stava 1. ovog člana ne odnose se na izvršenje radi ostvarenja novčanih potraživanja obezbijeđenih ugovornim založnim pravom na nepokretnostima (hipotekom). Član 117. st.1 ne mogu biti predmet izvršenja: 1. predmeti koji su neophodno potrebni izvršeniku i članovima njegove porodice za zadovoljavanje svakodnevnih potreba. 2. hrana i ogrev za potrebe izvršenika i članova njegovog domaćinstva za 3 mjeseca. 3. gotov novac izvršenika po osnovi potraživanja koja su izuzeta ili ograničena od izvršenja te gotov novac izvršenika koji ima stalna mjesečna primanja do mjesečnog iznosa koji je po zakonu izuzet od izvršenja, proporcionalno vremenu do idućeg primanja. 4. ordenje, medalje, ratne spomenice i drugo ordenje i priznanja, vjenčani prsten, lična pisma, rukopisi i drugi lični spisi izvršenika, porodične fotografije, lične i porodične isprave i porodični portreti. st.2. Poštanska pošiljka ili poštanska novčana doznaka upućena izvršeniku ne može biti predmet izvršenja prije uručenja. Član 137. st. 1. Izuzeta su od izvršenja primanja po osnovu zakonskog izdržavanja ukoliko se ne radi o potraživanjima iste vrste. st. 2. Predmet izvršenja ne mogu biti potraživanja po osnovu poreza, taksi i doprinosa propisanih zakonom. 1

II Parcijala Izvršno Pravo Građanski Vanparnični i Izvršni Postupak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izvršno pravo građanski vanjski ovaj onaj

Text of II Parcijala Izvršno Pravo Građanski Vanparnični i Izvršni Postupak

GRAANSKI VANPARNINI POSTUPAK I IZVRNO PRAVO

GRAANSKI VANPARNINI POSTUPAK I IZVRNO PRAVO(II PARCIJALA IZVRNO PRAVO)

1. Izuzimanje od izvrenja i ogranienje izvrenja (lanovi 7., 79., 117., 137., 138.)?

Izuzimanje od izvrenja

lan 7. st.1. Predmet izvrenja ne mogu biti stvari van prometa kao ni rudno blago i druga prirodna bogatstva

st.2. Predmet izvrenja ne mogu biti objekti, naoruanje i oprema za potrebe oruanih snaga i policije, kao ni novana sredstva obezbijeena za te namjene.

lan 79. st.1. Ne moe biti predmet izvrenja poljoprivredno zemljite zemljoradnika u povrini od 5.000 m2.

st.2. Odredba stava 1. ovog lana ne odnose se na izvrenje radi ostvarenja novanih potraivanja obezbijeenih ugovornim zalonim pravom na nepokretnostima (hipotekom).

lan 117. st.1 ne mogu biti predmet izvrenja:

1. predmeti koji su neophodno potrebni izvreniku i lanovima njegove porodice za zadovoljavanje svakodnevnih potreba.

2. hrana i ogrev za potrebe izvrenika i lanova njegovog domainstva za 3 mjeseca.

3. gotov novac izvrenika po osnovi potraivanja koja su izuzeta ili ograniena od izvrenja te gotov novac izvrenika koji ima stalna mjesena primanja do mjesenog iznosa koji je po zakonu izuzet od izvrenja, proporcionalno vremenu do idueg primanja.

4. ordenje, medalje, ratne spomenice i drugo ordenje i priznanja, vjenani prsten, lina pisma, rukopisi i drugi lini spisi izvrenika, porodine fotografije, line i porodine isprave i porodini portreti.

st.2. Potanska poiljka ili potanska novana doznaka upuena izvreniku ne moe biti predmet izvrenja prije uruenja.

lan 137. st. 1. Izuzeta su od izvrenja primanja po osnovu zakonskog izdravanja ukoliko se ne radi o potraivanjima iste vrste.st. 2. Predmet izvrenja ne mogu biti potraivanja po osnovu poreza, taksi i doprinosa propisanih zakonom.

Ogranienje izvrenja

lan 138. st.1. Izvrenje na plati, nadoknadi umjesto plate, nadoknadi za skraeno radno vrijeme i nadoknadi zbog umanjenja plate i penzije, primanja po osnovu nadoknade zbog tjelesnog oteenja prema propisima o invalidskom osiguranju, primanja po osnovu socijalne pomoi, primanja po osnovu privremene nezaposlenosti, primanja po osnovu dodatka na djecu, primanja po osnovu stipendije i pomoi uenicima i studentima i nadoknada za rad osuenika moe se provesti do iznosa od jedne polovine.

st. 2. Ogranienja izvrenja na novanim potraivanjima izvrenika iz stava 1. ovog lana primjenjuju se samo ako potraivanj ne prelaze 1.000 KM mjeseno. Ako su potraivanja vea od 1.000 KM mjeseno, izvrenje se moe provesti do iznosa od (2/3) dvije treine potraivanja.

2. Pravni lijekovi u izvrnom postupku (pojam, vrste, razlozi za prigovor),(l.12., 14., 47.)?

Pravni lijekovi:

lan 12. st. 1. Redovni pravni lijekovi u izvrnom postupku su prigovor i alba, osim ako ovim zakonom nisu iskljueni.

st. 2. Protiv rjeenja donesenog u prvom stepenu moe se izjaviti prigovor, a alba kada je to ovim Zakonom odreeno.st.3. Prigovor se izjavljuje sudu koji je donio rjeenje u roku od 8 (osam dana) od dana dostavljanja, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. O prigovoru odluuje sud koji je donio rjeenje.

st. 4. Protiv rjeenja donesenog po prigovoru moe se izjaviti alba u roku od 8 (osam dana) od dana dostave rjeenja. O albi odluuje sud drugog stepena.

st. 5. Prigovor i alba ne zaustavljaju tok izvrnog postupka, ali se namirenje traioca izvrenja odlae do donoenja odluke prvostepenog suda po prigovoru. Iznimno, kada je izvrnom ispravom odreena obaveza izdravanja ili kada se izvrenje provodi naplatom sa transakcijskog rauna pravne osobe u korist imaoca istog takvog rauna kao traioca izvrenja kao i drugim sluajevima odreenim ovim zakonom, moe doi do namirenja prije donoenja odluke po prigovoru.

Protiv zakljuka nije dozvoljen pravni lijek.

Vanredni pravni lijekovi i povraaj u preanje stanje:

lan 14. st. 1. Protiv pravomonog rjeenja donesenog u postupku izvrenja nije dozvoljeno ulaganje vanrednih pravnih lijekova.

st. 2. Povraaj u preanje stanje dozvoljen je samo zbog proputanja roka za prigovor i albu na izvrno rjeenje o izvrenju.

Razlozi za prigovor:

lan 47.: Prigovor protiv rjeenja o izvrenju moe se podnijeti iz razloga koji spreavaju izvrenje, a naroito:

1. Ako isprava na osnovu koje je doneseno rjeenje o izvrenju nije izvrna isprava, ili ako isprava nije stekla svojstvo izvrnosti.

2. Ako je izvrna isprava na osnovu koje je doneseno rjeenje o izvrenju ukinuta, ponitena, preinaena ili na drugi nain stavljena van snage, odnosno ako je na drugi nain izgubila svoju djelotvornost ili je utvreno da je bez uinka.

3. Ako su se stranke, javnom ili po zakonu ovjerenom ispravom sastavljenom nakon nastanka izvrne isprave, sporazumjele da nee na osnovu izvrne isprave, trajno ili za odreeno vrijeme, traiti izvrenje.

4. Ako je protekao rok u kojem se po zakonu moe traiti izvrenje .

5. Ako je izvrenje odreeno na predmetu koji je izuzet od izvrenja, odnosno na kome je mogunost izvenja ograniena.6. Ako trailac izvrenja nije ovlaten traiti izvrenje na osnovu izvrne isprave odnosno ako nije ovlaten traiti izvrenje protiv izvrenika.

7. Ako nije ispunjen uvjet koji je odreen izvrnom ispravom, osim ako zakonom nije drugaije propisano.

8. Ako je potraivanje prestalo na osnovu injenice koja je nastala u vrijeme kada je izvrenik nije vie moga istai u postupku iz kojeg potie odluka, odnosno ako je potraivanje prestalo na osnovu injenice koja je nastala nakon zakljuenja sudskog ili uprovnog poravnanja.

9. Ako je na osnovu injenice koja je nastala u vrijeme kada je dunik nije vie mogao istai u postupku iz kojeg potie odluka, odnosno ako je na osnovu injenice koja je nastala nakon zakljuenja sudskog ili upravnog poravnanja, trajno ili za odreeno vrijeme, odgoeno, zabranjeno, izmijenjeno ili na drugi nain onemogueno ispunjenje potraivanja.

10. Ako je nastupila zastarjelost potraivanja o kojem je odlueno izvrnom ispravom.

3. Novane kazne i prinudne mjere u izvrnom postupku (lan 17.)?Novana kazna i prinudne mjere u izvrnom postupku:

lan 17:

1. Kada je ovim zakonom novana kazna predviena kao sredstvo izvrenja, moe se izrei fizikim osobama u iznosu od 500 KM do 5.000 KM, a pravnoj osobi u iznosu od 1.000 do 100.000 KM zavisno od ekonomske snage obaveznika.

2. U sluaju iz prethodnog stava, novana kazna u iznosu od 500 KM do 5.000 KM moe se izrei i odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

3. Novana kazna iz stavova 1. i 2. ovog lana moe se ponovo izricati, ako izvrenik ne postupi po ponovljenom nalogu suda ili nastavi da postupa protivno zabrani.

4. Prije izricanja novane kazne sud e omoguiti izvreniku da se izjasni, a po potrebi odrae i roite radi izvoenja dokaza.

5. Novanu kaznu rjeenjem izrie sudija, vodei rauna pri odmjeravanju visine kazne o znaenju radnje koju je izvrenik morao obaviti te o drugim okolnostima sluaja. Rjeenjem se odreuje rok plaanja.6. Osoba kojoj je kazna izreena moe izjaviti prigovor pritiv rjeenja u roku od (3 dana) od prijema rjeenja.

7. Osoba kojoj je kazna izreena u skladu sa ovim lanom snovi sve trokove nastale izricanjem i izvrenjem te kazne.

8. Nakon izvrnosti rjeenja, novanu kaznu naplauje sud po slubenoj dunosti, u korist budeta iz kojeg se izvrni sud finansira. Trokovi izvrenja terete predraunska sredstva suda, a naknada ovih trokova koje sud odreuje zakljukom, izvrava se u postupku prinudne naplate novane kazne.

9. Odredbe ovog lana ne mogu se primjenjivati, ako je izvrenik Bosna i Hercegovina i njeni entiteti, kantoni, grad, opina i upravna organizacija, te tijela ovih pravnih osoba, ali se shodno primjenjuju odredbe o kanjavanju odgovornih osoba, ukoliko zakonom nije drugaije odreeno.

10. Novana kazna po odredbama ovog lana moe se izrei i izvriti prema izvreniku i drugim fizikim i pravnim osobama, kao i odgovornim osobama u pravnoj osobi, i u sluaju da odbiju dati podatke o imovini izvrenika, kao i kada svojim radnjama i postupcima, protivno sudskom nalogu ili zabrani skrivaju, oteuju ili unitavaju imovinu izvrenika ili ometaju sud u provoenju izvrnih radnji.

11. Ako izvrenik ili neka druga fizika osoba prijetnjom ili nasilnim ponaanjem ometa provoenje izvrnjih radnji, sud je moe ukloniti primjenom fizike prinude. Prigovor na rjeenje o izricanju ove mjere ne zadrava izvrenje.

4. Izvrne i vjerodostojne isprave (lan 23., 24. i 29.)?

Izvrna isprava:lan 23. st. 1. Izvrne isprave su:

1. Izvrna odluka sudova i izvrno sudsko poravnjanje.

2. izvrna odluka donesena u upravnom postupku i poravanjanje u upravnom postupku, ako glasi na ispunjenje novane obaveze, ukoliko zakonom nije drugaije odreeno.

3. izvrna javnobiljenika/notarska isprava.

4. odluka Doma za ljudska prava podesna za sudsko izvrenje.

5. druga isprava koja je zakonom odreena kao izvrna isprava.

st. 2. Pod izvrnom ispravnom iz taaka 1, 2, 3, 4, i 5 stav 1. ovog lana smatra se svaka takva isprava donesena u Bosni i Hercegovini.

Odluka i poravnanje:

lan 24.st. 1. Sudskom odlukom, prema ovom zakonu, smatra se presuda, rjeenje, te druga odluka donesena u postupku pred sudom i arbitraom, a sudskim poravnanjem smatra se poravnanje zakljueno u postupku pred sudom i arbitraama.

st. 2. Odlukom u upravnom postupku, prema ovom zakonu, smatra se rjeenje i zakljuak koji su u upravnom postupku donijeli upravni organi i slube ili pravna osoba sa javnim ovlatenjima, a upravnim poravnanjem smatra se poravnanje zakljueno u smislu Zakona o upravnom postupku.

Vjerodostojna isprava:

lan 29. st. 1. Izvrenje radi ostvarivanja novaanog potraivanja odreuje se i na osnovu vjerodostojne isprave.

st. 2. Vjerodostojna isprava je, prema ovom zakonu, raun, mjenica i ek s protestom i povratnim raunom i rauni ili izvodi iz poslovnih knjiga za cijenu komunalnih usluga isporuka vode, toplotne energije i odvoz smea.

st. 3. Vjerodostojna isprava je podobna za izvrenje, ako su u njoj naznaeni trailac izvrenja i izvrenik te predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze.

5. Izvrnost odluke i poravnanja (lan 25. i 26.)?Izvrnost odluke:

lan 25.:

1. Sudska odluka kojom je naloeno ispunjenje potraivanja na neko davanje ili injenje izvrna je, ako je postala pravomona i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje. Rok za dobrovoljno ispunjenje tee od dana dostave odluke izvreniku, ako zakonom nije drugaije odreeno.

2. Sudska odluka kojom je naloeno ispunjenje potraivanja na neko trpljenje ili neinjenje (proputanje) izvrna je ako je postala pravomona, osim ako je u izvrnoj ispravi odreen poseban rok za usklaivanje posnaanja izvrenika s njegovom obavezom.

3. Odluka donesena u upravnom postupku izvrna je ako je postala izvrna po pravilima koja ureuju taj postupak.

4. Na osnovu odluke koja je postala izvrna u jednom dijelu, izvrenje se moe odrediti samo u odnosu na taj dio.

5. Izvrenje e se odrediti na osnovu sudske odluke koja nije postala pravomona i odluke donesene u upravnom postupku koja nije postala konana, ako je zakonom propisano da alba ili koji drugi pravni lijek ne zadrava izvrenje odluke.

Izvrnost poravnanja:

lan 26.:

1. Sudsko odnosno upravno poravnanje izvrno je ako je potraivanje koje se prema njemu treba ispuniti dospjelo.

2. Dospjelost potraivanja dokazuje se zapisnikom o poravnanju, javnom ispravom ili po zakonu ovjerenom ispravom.

3. Dospjelost koja se ne moe dokazati na nain iz stava 2. ovog lana dokazuje se pravomonom odlukom donesenom u parninom postupku kojom se utvruje dospjelost.

4. Na osnovu poravnanja koje je postalo izvrno u jednom dijelu izvrenje se moe odrediti samo u odnosu na taj dio.

6. Prijedlog za izvrenje (lan 36.)?

Prijedlog za izvrenje:lan 36.:

1. Prijedlog za izvrenje mora sadravati zahtjev za izvrenje u kojem e biti naznaena izvrena ili vjerodostojna isprava na osnovu koje se trai izvrenje, trailac izvrenje i izvrenik, potraivanje ije se ostvarenje trai, sredstvo kojim izvrenje treba provesti, predmet izvrenja, ako je poznat kao i druge podatke koji su potrebni za provoenje izvrenja.

2. Ukoliko je uz prijedlog za izvrenje podnesen i zahtjev za utvrivanje dunikove imovine, o rezultatu istrage e sud obavijestiti traioca izvrenja i ostaviti mu rok da podneseni prijedlog uredi odnosno izmijeni i dopuni.

3. Prijedlog za izvrenje na osnovu vjerodostojne isprave mora sadravati:

1. izvrni zahtjev iz stava 1. ovog lana, i

2. zahtjev da sud obavee izvrenika da u roku od (8 dana) osam dana, a u mjeninim

i ekovnim sporovima u roku od (3 dana) tri dana po dostavi rjeenja,

namiri potraivanja, zajedno sa odmjerenim trokovima.

4. Ako se trai izvrenje na pokretnim stvarima, u prijedlogu za izvrenje ne moraju biti blie naznaene te stvari ve samo mjesto, gdje se stvari nalaze.

7. Utvrivanje dunikove imovine (lan 37.)?

lan 37.:

1. Traitelj izvrenja moe u prijedlogu za izvrenje zahtijevati da sud prije donoenja rjeenja o izvrenju pribavi podatke o imovini izvrenika od samog izvrenika i od drugih u zahtjevu odreenih fizikih i pravnih osoba, odnosno upravnih i drugih organa i organizacija, ako se uini vjerovatnim da bi mogli imati ove podatke.

2. Ovakav zahtjev se moe istai i nakon donoenja rjeenja o izvrenju, ako izvrenje na predloenom sredstvu izvrenja nije uspjelo.

3. Sud e po prijemu ovog zahtjeva zakljukom naloiti izvreniku ili drugoj osobi odnosno organu ili organizaciji, da na obrascu koji e propisati Federalni ministar pravde, navede potpune podatke kojima raspolae, o izvrenikovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a posebno o vrsti i visini novanih primanja i novanih depozita izvrenika.

4. Popunjen i uredno potpisan obrazac mora biti dostavljen sudu u roku koji je sud odredio zakljukom.

5. Osobama koje po nalogu ne postupe sud e izricati novane kazne na nain odreen u lanu 17. ovog zakona. Ove kazne e se izricati i odgovornim osobama u pravnoj osobi ili organu, odnosno organizaciji.

6. Fizika osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili organu, odnosno organizaciji, krivino e odgovarati za davanje lanog iskaza pred sudom, ako navede nepotpune ili neistinite podatke o imovini izvrenika. Na ovu posljedicu sud mora izriito upozoriti u zakljuku kojim nalae davanje podataka.

7. Sud moe umjesto izjave na propisanom obrascu zahtjevati od izvrenika fizike osobe ili druge fizike osobe da izjavu o imovini izvrenika da na roitu pred sudom. Ako pozvana osoba nee da pristupi na roite ili odbija da da izjavu, sud e primijeniti odredbe stava 5. ovog lana.8. Rjeenje o izvrenju (lan 39. i 40.)?

Rjeenje o izvrenju:

lan 39.:

1. U rjeenju o izvrenju moraju biti naznaeni izvrna, odnosno vjerodostojna isprava na osnovu koje se ostvaruje, sredstvo i predmet izvrenja te drugi podatci potrebni za provoenje izvrenja.

2. Ukoliko je rjeenjem o izvrenju odreena obaveza i naplata kamata, obraun kamate o troku traioca izvrenja e obraunati izvrni sud osim kada se naplata vri na sredstvima na raunima kod banaka. U ovom drugom sluaju obraun kamate e izvriti banka na teret izvrenika.

3. Rjeenjem o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave sud e:

1. obavezati izvrenika da u roku od (8 dana), a u mjeninim i ekovnim sporovima

u roku od (3 dana) po prijemu rjeenja, namiri potraivanja, zajedno sa odmjerenim

trokovima.

2. odrediti izvrenje radi ostvarenja tih potraivanja.

4. Rjeenje o izvrenju ne mora biti obrazloeno i moe se izdati stavljanjem peata na prijedlog za izvrenje.

5. Rjeenje o izvrenju mora sadravati uputu o pravnom lijeku.

6. Rjeenje kojim se prijedlog za izvrenje potpuno ili djelomino odbacuje ili odbija mora biti obrazloeno.

Dostavljanje rjeenja o izvrenju:

lan 40.:

1. Rjeenje o izvrenju dostavlja se traiocu izvrenja i izvreniku.

2. Rjeenje kojim se odbacuje ili odbija prijedlog za izvrenje doneseno prije nego to je izvreniku bilo omogueno da se o njemu izjasni dostavlja se samo traiocu izvrenja.

3. Rjeenje o izvrenju na novanom potraivanju dostavlja se i izvrenikovom duniku, a rjeenje o izvrenju na sredstvima na raunu izvrenika dostavlja se i banci.

4. Rjeenje o izvrenju, doneseno na osnovu vjerodostojne isprave, dostavlja se banci tek poto postane pravomono, osim ako je izvrenje odreeno na osnovu mjenice i eka sa protestom i povratnim raunom, a oni su potrebni za zasnivanje zahtjeva.

5. Rjeenje o izvrenju doneseno na osnovu mjenice i eka dostavlja se odmah po donoenju radi pljenidbe sredstava na raunu izvrenika.

6. Rjeenje o izvrenju na pokretnim stvarima dostavlja se izvreniku prilikom preduzimanja prve izvrne radnje. Ukoliko se pokretna stvar ne nalazi u posjedu dunika, rjeenje o izvrenju se dostavlja i osobi kod koje se stvar nalazi.

9. Rad sudskog izvrioca (lan 43., 44., i 45.)?Rad sudskog izvrioca:

lan 43.:

1. Sudski izvritelj je duan prilikom pretresa izvrenikovg stana ili odjee koju on nosi na sebi i preduzimanja drugih izvrnih radnji postupati s dunim obzirom prema osobi izvrenika i lanova njegovog domainstva.

2. Izvrnim radnjama u izvrenikovom stanu kojima ne prisustvuje izvrenik, njegov zakonski zastupnik, punomonik ili odrasli lan njegovog domainstva, mora prisustvovati jedan punoljetni svjedok.

3. Izvrenje u prostoriji pravne osobe provodi se tako da sudski izvritelj prije obavljanja izvrne radnje zatrai od zastupnika pravne osobe da on sam ili osoba koju on odredi bude prisutno njenom obavljanju. ako zastupnik pravne osobe odbije postupiti u skladu sa zahtjevom sudskog izvritelja ili ako ga sudski izvritelj ne zatekne u prostoriji pravne osobe prilikom preduzimanja izvrne radnje, radnju e sprovesti u prisustvu dva punoljetna svjedoka.

4. Ako izvrnu radnju treba sprovesti u prostoriji koja je zakljuana, a izvrenik ili njegov zastupnik nije prisutan ili nee prostoriju otvoriti, sudski izvritelj otvorie prostoriju u prisustvu dva punoljetna svjedoka i policije.

5. Po obavljanju izvrnih radnji prema odredbama stava 2. do 4. ovog lana sudski izvritelj sastavit e poseban zapisnik koji e potpisati pozvani svjedoci, a primjerak zapisnika ili obavijest o izvrenoj sudskoj radnji pribit e se na vrata stana, odnosno prostorije.

Ometanje sudskog izvritelja u radu:

lan 44.:

1. Sudski izvritelj je ovlaten da udalji osobu koja ometa sprovoenje izvrenja, a prema okolnostima sluaja i zatraiti pomo policije. Policija je duna postupati po nalogu sudskog izvritelja. Sudski izvritelj moe, po potrebi, naloiti i upotrebu sile prema osobi koja ometa izvrenje.

2. Pri postupanju policije po nalogu sudskog izvritelja na odgovarajui se nain primjenjuju propisi o unutranjim poslovima.

3. U sluaju nepostupanja policije po zahtjevu sudskog izvritelja za pruanje pomoi u sprovoenju izvrenja, sud je duan o tome obavijestiti ministarstvo unutranjih poslova Kantona putem kantonalnog ministarstva pravde.

Nepravilnosti pri sprovoenju izvrenja:

lan 45.:

1. Stranka ili uesnik mogu podneskom traiti od suda otkloniti nepravilnost koju je sudski izvritelj uinio u sprovoenju izvrenja.

2. Sud moe zakljukom ukinuti nezakonite i nepravilne radnje sudskog izvritelja.

10. Postupak povodom prigovora protiv rjeenja o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave (lan 50.)?lan 50.:

1. Izvrenik e u prigovoru protiv rjeenja o izvrenju na osnovu vjerodostojne isprave odrediti u kom dijelu pobija to rjeenje. Prigovor mora biti obrazloen.

2. Ako u prigovoru nije doreeno u kom dijelu se pobija, obim pobijanja e se cijeniti na osnovu obrazloenja.

3. Neobrazloen prigovor sud e odbaciti.

4. Ako se rjeenje o izvrenju pobija u potpunosti ili samo u dijelu kojim je utvreno postojanje potraivanja, prijedlog za izvrenje smatrae se tubom i u tom sluaju sud e postupati po odredbama parninog postupka.

5. Kada je podnesen prigovor iz prethodnog stava, sud e odgoditi izvrenje i nastavie ga na prijedlog traioca izvrenja, nakon pravomonosti odluke parninog suda, ako trailac izvrenja uspije sa tubom.

6. Ako prvostepeni parnini sud odbije tubeni zahtjev i ukine rjeenje o izvrenju u pobijanom dijelu, naloie i obustavu izvrnog postupka. Nakon pravomonosti ove odluke parninog suda, izvrni sud e rjeenjem konstatovati da je izvrni postupak obustavljen i ukinue provedene radnje u izvrnom postupku.

7. Ako se rjeenje o izvrenju pobija samo u dijelu kojim je odreeno izvrenje, dalji postupak nastavie se kao postupak po prigovoru protiv rjeenja o izvrenju donesenog na osnovu izvrne isprave.

8. Ako se prigovor iz stava 7. ovog lana prihvati, dio rjeenja o izvrenju kojim je izvreniku naloeno da namiri potraivanje ima svojstvo izvrne isprave na osnovu koje se moe ponovo traiti izvrenje.

11. Prigovor treeg lica (lan 51.-53.)?lan 51. stavovi 1., 2. i 3.:Pretpostavke za prigovor:

1. Osoba koja tvrdi da u pogledu predmeta izvrenja ima takvo pravo koje sprjeava izvrenje moe podnijeti prigovor protiv izvrenja traei da se izvrenje na tom predmetu proglasi nedoputenim.2. Prigovor se moe podnijeti do dovretka izvrnog postupka. Podnoenje prigovora ne sprjeava provedbu izvrenja i ostvarenje trabine traioca izvrenja, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno.

3. Sud e prigovor dostaviti traiocu izvrenja i izvreniku i pozvati ih da se u roku od (8 dana) oituju o prigovoru.

lan 52. stavovi 1., 2. i 3.:

Upuivanje na parnicu:

1. Ako se traitelj izvrenja u propisanom roku ne izjasni o prigovoru ili ako se usprotivi prigovoru, sud e podnositelja prigovora zakljukom uputiti da svoja prava ostvaruje u parnici, osim ako podnosilac ne dokazuje opravdanost svoga prigovora pravomonom presudom. U ovoj parnici podnositelj prigovora ne moe traiti obustavu izvrnog postupka.

2. Ako podnositelj prigovora dokazuje njegovu opravdanost pravomonom presudom, sud e o prigovoru odluiti u izvrnom postupku.

3. Upuivanje na parnicu iz stava 1. ovog lana ne zaustavlja postupak izvrenja.

lan 53. stavovi 1., 2., 3., 4. i 5.

1. Izuzetno od odredbe lana 51. stav 1. ovog Zakona, osoba koja je suvlasnik pokretne stvari koja je predmet izvrenja ne moe zahtijevati da se izvrenje u pogledu njenog udjela proglasi nedoputenom, ali ima pravo na namirenje u visini procjenjene vrijednosti svog suvlasnikog dijela iz iznosa dobivenog prodajom stvari prije namirenja traioca izvrenja i drugih osoba koje se namiruju u izvrnom postupku te prije naknade trokova izvrnog postupka.2. Osoba iz stava 1. ovog lana ima pravo zahtijevati da joj se stvar koja je predmet izvrenja ustupi, ako poloi iznos koji odgovara vrijednosti izvrenikovog udjela u toj stvari.

3. Osobu iz stava 1. ovog lana kojoj je osporen udio u stvari koja je predmet izvrenja sud e uputiti na parnicu protiv traioca izvrenja, a i protiv izvrenika ako i on osporava njeno pravo, da dokae svoje pravo, osim ako u izvrnom postupku ne moe dokazati svoje pravo pravomonom presudom.

4. Ako osoba iz stava 1 ovog lana moe dokazati svoje pravo pravomonom presudom, sud e postupiti kao da njeno pravo nije osporeno.

5. Okolnost da je sud u izvrnom postupku uzeo pravo osobe iz stava 1. ovoga lana nije osoporeno u smislu odredaba st. 3. i 4. ovog lana ne utjee na pravo traioca izvrenja ili izvrenika da svoja prava protiv te osobe ostvaruju u posebnoj parnici.

12. Protivizvrenje (lan 54.-59.)?

lan 54. stavovi 1., 2., 3. i 4.:

1. Nakon to je izvrenje ve sprovedeno, izvrenik moe u istom izvrnom postupku zatraiti od suda da naloi traiocu izvrenja da mu vrati ono to je izvrenjem dobio:

1. ako je izvrna isprava pravomono ukinuta, preinaena, ponitena, stavljena

van snage ili je na drugi nain utvreno da je bez dejstva.

2. ako je rjeenje o izvrenju pravomono ukinuto ili preinaeno.

3. ako je tokom izvrnog postupka namirio traiocu izvrenja potraivanje mimo suda

tako da je trailac izvrenja dvostruko namiren.

2. Ako je trailac izvrenja izvrenjem naplatio odreeni novani iznos, izvrenik u prijedlogu za protivizvrenje moe traiti plaanje zakonskih zateznih kamata od dana naplate tog iznosa.

3. Prijedlog za protivizvrenje iz stava 1. ovog lana moe se podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je izvrenik saznao za razlog za protivizvrenje, a najkasnije u roku od 1 godine od dana okonanja izvrnog postupka.

4. Izvrenik ne moe prije isteka tog roka svoje potraivanje ostvarivati u parninom postupku.

Postupak po prijedlogu za protivizvrenje:

lan 55. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Prijedlog iz lana 54. ovog zakona sud e dostaviti traiocu izvrenja i pozvati ga da se u roku od 3 dana izjasni o tom prijedlogu.2. Ako se trailac izvrenja usprotivi prijedlogu, sud e o njemu odluiti nakon odranog roita. Ako se trailac izvrenja u roku ne izjasni o prijedlogu, sud e ocijeniti hoe li o njemu odluiti bez odravanja roita.

3. Rjeenjem kojim prihvati prijedlog sud e naloiti traiocu izvrenja da u roku od 8 dana vrati izvreniku ono to je izvrenjem dobio.

Rjeenje o protivizvrenju:

lan 56. stavovi 1. i 2.:

1. Na osnovu pravomonog i izvrnog rjeenja kojim je traiocu izvrenja naloeno da izvreniku vrati ono to je izvrenjem dobio, sud e, na prijedlog izvrenika, rjeenjem odrediti protivizvrenje.

2. Protivizvrenje se provodi po odredbama ovog zakona o izvrenju.

Nemogunost protivizvrenja:

lan 57.:

Prijedlog za protivizvrenje nee se prihvatiti ako su u pogledu onoga to je trailac izvrenja dobio izvrenjem nastupile takve stvarne i pravne promjene da vraanje vie nije mogue.

Protivizvrenje po prijedlogu tree osobe:

lan 58. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Osoba na iji teret je namirena trabina traitelja izvrenja, a ista nije bila oznaena kao dunik u rjeenju o izvrenju, moe u rokovima iz ovog odjeljka, zahtijevati od suda da naloi traitelju izvrenja da mu vrati ono to je dobio izvrenjem.

2. Na osnovu prijedloga iz stava 1. provodi se postupak protivizvrenja po odredbama ovog odjeljka.

3. U ovom postupku predlaga se smatra traiteljem izvrenja, a protupredlaga izvrenikom.

Protivizvrenje po prijedlogu uesnika u postupku:

lan 59. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Uesnik u izvrnom postupku moe u rokovima iz ovog odjeljka, nakon to pravomono bude izmijenjeno rjeenje o namirenju zahtijevati da sud naloi isplatu novanog iznosa koji njemu pripada, osobama kojima je bila isplata izvrena.

2. Na osnovu prijedloga iz stava 1. provodi se postupak protivizvrenja po odredbama ovog odjeljka.

3. U ovom postupku predlaga se smatra traiteljem izvrenja, a protivpredlaga izvrenikom.

13. Odlaganje izvrenja (lan 60.-62.)?

Odlaganje izvrenja na prijedlog traioca izvrenja:lan 60. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Ako zakonom nije drugaije odreeno izvrenje se moe odloiti potpuno ili djelimino samo na prijedlog traioca izvrenja ako sprovoenje rjeenja nije otpoelo.

2. ako je sprovoenje izvrenja otpoelo, a izvrenik se, u roku koji mu je sud odredio, izjasnio protiv odlaganja, sud e odluiti o opravdanosti prijedloga za odlaganje.

3. ako je zakonom predvieno da se izvrenje mora traiti u odreenom roku, trailac izvrenja moe podnijeti prijedlog za odlaganje u tom roku.

Vrijeme za koje se izvrenje odlae:

lan 61. stavovi 1. i 2.:

1. Sud e odloiti izvrenje za vrijemo koje je trailac izvrenja odredio ili na vrijemo koje po okolnostima sluaja smatra opravdanim.2. Ako je trailac izvrenja podnio prijedlog za odlaganje izvrenja u sluaju u kome je zakonom predvieno da se izvrenje ima traiti u odreenom roku, izvrenje se ne moe odloiti za vrijeme due od tog roka.

Nastavljanje odloenog postupka:

lan 62. stav 1.:

Odloeno izvrenje se nastavlja na prijedlog traioca izvrenja i prije isteka roka za koji je odloeno. Ako trailac izvrenja ne predloi nastavak izvrnog postupka ni po isteku 30 dana od isteka vremena na koje je izvrenje odloeno, sud e obustaviti postupak.

14. Obustava izvrenja (lan 63.)?

Obustava izvrenja:

lan 63. stavovi 1., 2., 3., 4., 5. i 6.:

1. Ako ovim zakonom nije drugaije odreeno, izvrenje e se obustaviti po slubenoj dunosti, ako je izvrna isprava pravomono ukinuta, preinaena, ponitena, stavljena van snage ili je na drugi nain odreeno da je bez dejstva, odnosno ako potvrda o izvrnosti bude pravomono ukinuta.

2. Izvrenje e se obustaviti ako je postalo nemogue ili se iz drugih razloga ne moe provesti.

3. Prije donoenja rjeenja o obustavi izvrenja iz prethodnog stava sud e pozvati traioca izvrenja da podnese prijedlog iz (lana 8, stava 3. ako se izvrno rjeenje o izvrenju na odreenom predmetu ili sredstvu ne moe provesti, trailac izvrenja moe radi namirenja istog potraivanja predloiti novo sredstvo ili predmet izvrenja, o emu e sud odluiti rjeenjem) ovog zakona u roku od 15 dana od dana prijema poziva. Rjeenje o obustavi izvrenja sud e donijeti ako prijedlog ne bude u roku podnesen ili ako je prijedlog neosnovan.

4. Izvrenje na pojedinim predmetima e se na prijedlog izvrenika obustaviti ako sud utvrdi da su nakon isteka roka za prigovor, sprovoenjem izvrenja zahvaeni predmeti koji nisu odreeni u rjeenju o izvrenju, a izuzeti su od izvrenja ili je na njima mogunost izvrenja ograniena.

5. Rok za prijedlog zbog razloga iz stava 4 ovog lana iznosi (8 dana) i poinje tei od dana kada je izvrenik saznao da je izvrenjem zahvaen predmet koji je izuzet od izvrenja, odnosno na kojem je mogunost izvrenja ograniena. Nakon isteka roka od 30 dana od preduzimanja radnje kojom su zahvaeni predmeti iz stava 4. ovog lana prijedlog iz te odredbe vie se ne moe podnijeti.

6. Rjeenjem o obustavi izvrenja ukinue se sve sprovedene izvrne radnje ako se time ne dira u steena prava treih osoba.

15. Navedite izvrne radnje kod izvrenja na nekretninama (l. 68.), a posebno obraditi jednu od njih (npr. prodaju nekretnina), (l. 72-103)?

lan 68.: Izvrenje na nepokretnosti provodi se zabiljebom izvrenja u zemljinoj knjizi, utvrivanjem vrijednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem traioca izvrenja iz iznosa dobijenog prodajom.16. Navedite izvrne radnje kod izvrenja na pokretninama (lan 118.), a posebno obradite jednu od njih (npr. zapljenu i procjenu, (lan 119.-135.)?

Izvrnje radnje:

lan 118. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Izvrenje na pokretninama provodi se njihovom zapljenom, procjenom i prodajom te namirenjem traioca izvrenja iz iznosa dobivenog prodajom.

2. Prijedlogom za izvrenje moe se zahtivjevati da se provede samo pljenidba i procjena, ali u tom sluaju trailac izvrenja je duan u roku od 3 mjeseca od dana pljenidbenog popisa, odnosno procjene podnijeti prijedlog za prodaju stvari.

3. Ako trailac izvrenja u roku iz stava 2. ovog lana ne podnese prijedlog za prodaju, izvrenje e se obustaviti.

17. Prijenos radi naplate (lan 151.-156)?

Ovlatenja traioca izvrenja:

lan 151. stavovi 1., 2., 3. i 4.:

1. Prijenosom potraivanja radi naplate ovlauje se trailac izvrenja da trai od izvrenikova dunika isplatu iznosa naznaenog u rjeenju o izvrenju ili u posebnom rjeenju o prijenostu, ako je taj iznos dospio, da obavlja sve radnje koje su potrebne radi ouvanja i ostvarenja prenesenog potraivanja i da se koristi pravima u vezi sa zalogom koji je dat za obezbjeenje tog potraivanja.

2. Prijenosom potraivanja radi naplate trailac izvrenja nije ovlaten na teret izvrenika zakljuiti poravnanje, izvrenikovu duniku oprostiti dug ili prenesenim potraivanjima inae raspolagati, te ni s izvrenikovim dunikom sklopiti ugovor da odluku o potraivanju, ako je ona sporna, donese arbitraa.

3. Traiocu izvrenja na koga je preneseno potraivanje radi naplate izvrenikov dunik moe istaknuti samo prigovore koje bi mogao istaknuti izvreniku.

4. Ustupanje prenesenog potraivanja izvreno od strane izvrenika poslije prijenosa nema pravnog dejstva na prava koja je trailac izvrenja tekao prijenosom.

Prijenos radi naplate potraivanja upisanog u javni registar:

lan 152: Prijenos radi naplate potraivanja upisanog u javni registar upisae se po slubenoj dunosti.Uvjetovanost obaveze izvrenikova dunika predajom stvari:

lan 153. stavovi 1. i 2.:

1. Ako obaveza izvrenikova dunika da isplati potraivanje zavisi od obaveze izvrenika da mu preda odreenu stvar koja se nalazi u posjedu izvrenika, a ta je obaveza utvrena pravomonom presudom, sud e, na prijedlog traioca izvrenja na koga je potraivanje preneseno radi naplate, naloiti izvreniku predaju stvari sudu radi predaje izvrenikovu duniku.

2. Na prijedlog traioca izvrenja, sud e prema izvreniku koji nije predao stavr u odreenom roku, provesti izvrenje radi predaje stvari.

Obavjetavanje izvrenika o tubi za naplatu prenesenog potraivanja:

lan 154.:

Trailac izvrenja koji je podnio tubu radi naplate prenesenog potraivanja duan je bez odlaganja obavijestiti izvrenika o pokrenutoj parnici, a u protivnom odgovara izvreniku za tetu koja mu je tim propustom nanesena.

Zakanjenje u naplati prenesenog potraivanja:

lan 155. stavovi 1. i 2.:

1. Trailac izvrenja koji se ne brine za naplatu prenesenog potraivanja odgovara za tetu koja je time nanesena drugom traiocu izvrenja koji ima zalono ili koje drugo pravo koje se namiruje iz potraivanja.

2. U sluaju iz stava 1. ovog lana sud moe, na prijedlog drugog traioca izvrenja, ukinuti rjeenje o prijenosu potraivanja na neurednog traioca izvrenja i potraivanje prenijeti na drugog traioca izvrenja.

Namirenje traioca izvrenja:

lan 156. stavovi 1. i 2.:

1. Trailac izvrenja na kojga je potraivanje preneseno radi naplate namiruje se iz sredstava poloenih kod suda.

2. Namirenje traioca izvrenja i drugih osoba ija prava prestaju provoenjem izvrenja sprovodi se uz odgovarajuu primjenu odredbi lanova 133. i 134. ovog zakona.

(l. 133. St.1. Ako se iz prodajne cijene namiruje samo jedan trailac izvrenja, sud e, bez odravanja roita, rjeenjem odrediti da se iz iznosa dobivenog prodajom stvari i oduzetog novca namire redom: trokovi postupka, trokovi odreeni u izvrnoj ispravi, kamate do dana unovenja stvari i glavno potrivanje. St. 2. Viak prodajne cijene koji preostane nakon namirenja predae se izvreniku ako za to nema smetnji),(l. 134. st.1. Ako se u izvrnom postupku namiruje vie trailaca izvrenja odnosno ako se, pored trailaca izvrenja namiruju osobe ija prava prestaju prodajom stvari, oni se iz prodajne cijene namiruju onim redom kojim su stekli zalono ili drugo pravo koje prodajom prestaje, ako zakonom za odreena potraivanja nije propisano prvenstveno pravo namirenja. St.2. Traioci izvrenja istog reda koji se iz prodajne cijene ne mogu potpuno namiriti, namiruju se razmjerno iznosima svojih potraivanja. St.3. Trokovi izvrnog postupka, trokovi odreeni izvrnom ispravom i kamate imaju isti red namirenja kao i glavno potraivanje. St. 4. Pri donoenju rjeenja o namirenju sud e uzeti u obzir samo ona potraivanja za koja je rjeenje o izvrenju postalo izvrno do dana donoenja rjeenja o namirenju.).18. Prijenos umjesto isplate (lan 157.)?lan 157. stavovi 1., 2., 3., 4. i 5.:1. Zaplijenjeno potraivanje prelazi prijenosom umjesto isplate na traioca izvrenja prenesenog iznosa, sa dejstvom ustupanja potraivanja uz naknadu.

2. Ako je preneseno potraivanje obezbijeeno zalonim pravom upisanim u javni registar, sud e po slubenoj dunosti, prenijeti izvrenikova prava na traioca izvrenja, a brisati zalono pravo upisano u korist izvrenika.

3. Trailac izvrenja na kojeg je potraivanje preneseno umjesto isplate duan je potraivanje naplatiti po pravilima koja vae za potraivanja prenesena radi naplate, s tim da se novac dobijen ostvarenjem potraivanja isplauje izravno traiocu izvrenja osim u sluaju iz stava 4. ovog lana.

4. Trailac izvrenja na koga je potraivanje preneseno umjesto isplate smatra se namirenim i samim prijenosom, u visini toga potraivanja, ako u izvrnom postupkunije sudjelovalo vie trailaca izvrenja ili drugih povjerilaca koji se namiruju iz prenesenog potraivanja. Ako u izvrnom postupku sudjeluju takve osobe, trailac izvrenja na koga je potraivanje preneseno umjesto isplate smatrae se traiocem izvrenja na koga je potraivanje preneseno radi naplate.

5. Okolnost da je na traioca izvrenja potraivanje preneseno umjesto isplate ne utie na odgovornost izvrenika za istinitost i naplativost prenesenog potraivanja.

19. Posebne odredbe o izvrenju na plai i drugim stalnim novanim potraivanjima (lanovi 159.-165.)?

lan 158.: U izvrenju na plati i drugim stalnim novanim primanjima primjenjuju se odredbe (l.137. do 157. Odredbe se odnose na prethodno pisane lanove odnosno glava XI- IZVRENJE NA NOVANOM POTRAIVANJU IZVRENIKA) ovog zakona, ako odredbama lanova 158. do 165. ovog zakona nije drugaije odreeno.

Rjeenje o izvrenju:

lan 159. stavovi 1. i 2.:

1. Rjeenjem o izvrenju na plati odreuje se pljenidba odreenog dijela plate i nalae se poslodavcu koji izvreniku isplauje platu da novani iznos za koji je odreeno izvrenje isplati odnosno isplauje traiocu izvrenja nakon izvrnosti rjeenja o izvrenju, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno.

2. Rjeenje o izvrenju odnosi se i na poveanje plate do kojeg doe nakon dostave rjeenja o izvrenju kao i na sva primanja izvrenika po osnovu rada.

Izvrenje kada pravo na izdravanje ima vie osoba:

lan 160. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Ako pravo na zakonsko izdravanje odnosno pravno na rentu za izgubljeno izdravanje zbog smrti davaoca izdravanja prema istom izvreniku ima vie osoba, a ukupni iznos njihovih potraivanja prelazi dio plate koji moe biti predmeti izvrenja, izvrenje se odreuje i provodi u korist svakog od takvih trailaca izvrenja srazmjerno visini njihovih potraivanja.

2. Ako nakon zapoetog sprovoenja izvrenja na plati odnosno drugom stalnom novanom primanju bude podnesen novi prijedlog za izvrenje na potraivanje iz stava 1. ovog lana, sud e prije doneseno rjeenje o izvrenju izmijeniti po slubenoj dunosti u smislu stava 1. ovog lana i odrediti iznos koji e se ubudue isplaivati pojedinim traiocima izvrenja.

3. U sluaju iz stava 2. ovog lana, rjeenje o izvrenju dostavlja se i ranijem traiocu izvrenja koji protiv tog rjeenja moe izjaviti prigovor.Mjesto isplate:

lan 161. stavovi 1. i 2.:1. Potraivanja za koja nije propisano bezgotovinsko plaanje trailac izvrenja naplauje neposredno na blagajni na kojoj se izvreniku isplauje plata.

2. Trailac izvrenja ima pravo zahtijevati da mu se obustavljeni iznos isplauje potom na adresu koju naznai ili na odreeni raun kod banke, uz odbijanje trokova doznake.

Prestanak rada:

lan 162. stavovi 1., 2., 3. i 4.:

1. Kad izvreniku prestane rad rjeenje o izvrenju djeluje i prema drugom poslodavcu kod kojeg dunik stupa na rad i to od dana kad je tom poslodavcu dostavljeno rjeenje o izvrenju.

2. Prijanji poslodavac izvrenika duan je bez odgode preporuenom poiljkom s povratnicom dostaviti rjeenje o izvrenju novom poslodavcu i o tome obavijestiti sud.

3. Prijanji poslodavac obavijestit e sud o prestanku rada izvrenika bez odlaganja ako mu nije poznat novi poslodavac, o emu e sud obavijestiti traioca izvrenja odreujui mu rok radi pribavljanja podataka o novom poslodavcu.

4. Ako trailac izvrenja ne obavijesti sud u roku koji mu je odreen o novom poslodavcu, sud e obustaviti izvrenje.

Odgovornost poslodavca za proputenu obustavu i isplatu dospjelih rata:

lan 163. stavovi 1., 2., 3. i 4.:

1. Trailac izvrenja moe predloiti da sud u izvrnom postupku rjeenjem naloi poslodavcu da mu isplati sve rate to ih je propustio obustaviti i isplatiti prema rjeenju o izvrenju.2. Prijedlog iz stava 1. ovog lana trailac izvrenja moe podnijeti do zavretka izvrnog postupka.

3. Rjeenje kojim se usvaja prijedlog traioca izvrenja ima dejstvo rjeenja o izvrenju.

4. Poslodavac koji nije postupio prema rjeenju o izvrenju ili je propustio postupiti po lanu 162. st. 2. i 3. ovog zakona , odgovara za tetu koju je trailac izvrenja zbog toga pretrpio.

Zapljena po pristanku dunika:

lan 164. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Dunik moe ovjerenom ispravom dati saglasnost da se radi naplate potraivanja povjerioca zaplijeni dio njegove plate i da se isplati izravno povjeriocu, na nain odreen u toj ispravi. Takva isprava ima pravno dejstvo rjeenja o izvrenju.2. Ispravu iz stava 1. ovog lana sa dejstvima dostave rjeenja o izvrenju poslodavcu dostavlja povjerilac preporuenom potanskom poiljkom sa povratnicom.

3. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, zapljena na osnovu saglasnosti dunika nema uticaja na sprovoenje izvrenja na plati radi namirenja potraivanja po osnovi zakonskog izdravanja, naknade tete nastale po osnovu naruenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade tete po osnovi izgubljenog izdravanja zbog smrti davaoca izdravanja.

Odredbe lanova od 159.-165 e se primjenjivati na odgovarajui nain i na izvrenje na drugim stalnim novanim primanjima izvrenika.20. Izvrenje na potraivanju po raunu kod banke (l.166-175.)?Prinudno izvrenje:lan 166. stavovi 1., 2., 3., 4. i 5.:

1. Izvrenje radi ostvarenja novanog potraivanja prema izvreniku moe se provesti na svim sredstvima na njegovim raunima kod banke, osim ako zakonom nije drugaije odreeno.

2. Rjeenjem o izvrenju na novanim sredstvima koja se vode na transakcijskom raunu izvrenika nalae se banci da novani iznos za koji je izvrenje odreeno prenese sa transakcijskog rauna izvrenika na transakcijski raun traioca izvrenja, a za potraivanja za koja nije propisana naplata preko iro rauna kod banke, da isplati taj iznos traiocu izvrenja u gotovom novcu.

3. Izvrenje na novanom potraivanju, koje po tednom ulogu, tekuem ili ivro raunu, deviznom i drugim raunima kod banke izuzev transakcijskog rauna, pripada izvreniku, odreuje se tako to se rjeenjem o izvrenju nalae banci da novani iznos za koji je odreeno izvrenje isplati traiocu izvrenja nakon izvrnosti rjeenja o izvrenju. To rjeenje ima dejstvo rjeenja o izvrenju kojim su odreeni zapljena novanog potraivanja i prijenos radi naplate.

4. U rjeenju o izvrenju iz stavova 2. i 3. ovog lana odredie se broj rauna izvrenika s kojeg treba obaviti ili drugi nain obavljanja isplate.

5. Ugovor o tednom ulogu i svakom drugom depozitu se raskida po sili zakona danom izvrnnosti rjeenja o izvrenju bez obzira da li je oroen ili ne. Po namirenju potraivanja primijenit e se ugovorne odredbe o raskidu ovih ugovora.

Redosljed naplate:

lan 167. stavovi 1., 2., 3. i 4.:

1. Banka naplatu obavlja redom, prema vremenu dostave rjeenja o izvrenju, ako zakonom nije drugaije odreeno.

2. Banka vodi posebnu evidenciju redosljeda rjeenja o izvrenju po danu i vremenu dostave i izdaje traiocu izvrenja, na njegov zahtjev, potvrdu o mjestu njegovog potraivanja u tom redosljedu.

3. Banke ne moe provesti nalog izvrenika prije isplate potraivanja utvrenog rjeenjem o izvrenju, a posebnim zakonom nije drugaije odreeno.

4. S rjeenjem o izvrenju izjednaena je isprava za koju je to predvieno posebnim zakonom.

Povremena davanja:

lan 168. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Ako je rjeenjem o izvrenju banci naloeno plaanje odreenih iznosa u odreenim razmacima, te e osoba obavljati isplate u skladu s nalogom iz rjeenja o izvrenju.

2. U sluaju iz stava 1. ovog lana, redosljed naplate svih buduih rata rauna se prema vremenu dostave rjeenja o izvrenju.

3. Banka vodi posebnu evidenciju rjeenja o izvrenju kojim su naloena budua povremena plaanja.

Postupak u sluaju kada nema sredstava na raunu:

lan 169. stavovi 1. i 2.:

1. Ako u vrijeme kada je banci dostavljeno rjeenje o izvrenju nema sredstava na dunikovom raunu, banka e to rjeenje drati u posebnoj evidenciji i po njemu obaviti prijenos kada sredstva pristignu na raun, ukoliko rjeenjem o izvrenju nije drugaije odreeno.2. O tome da nema sredstava na raunu banka e obavijestiti sud bez odlaganja.

Postupak u sluaju smetnji za provoenje izvrenja:

lan 170. stavovi 1. i 2.:

1. Ako banka smatra da postoje zakonske ili druge smetnje za izvrenje po odredbama ove glave, zadrae rjeenje o izvrenju, izvriti pljenidbu sredstava izvrenika i o smetnjama obavijestiti sud.

2. Ako se radi o smetnjama trajne prirode sud e obustaviti postupak, a u sluaju drugih razloga obavijestit e traioca izvrenja i banku o daljem postupanju.

Izvrenje prema solidarnom izvreniku:

lan 171. stavovi 1., 2. i 3.:

Ako na osnovu izvrne isprave dva ili vie izvrenika solidarno odgovaraju, sud e, na prijedlog traioca izvrenja, protiv njih donijeti jedno rjeenje o izvrenju kojim se vri pljenidba rauna izvrenika, u iznosima odreenim rjeenjem o izvrenju.

2. Trailac izvrenja moe u prijedlogu za izvrenje odrediti redosljed po kojem e se obaviti naplata od pojedinih dunika, a ako to nije uinjeno, naplata e se obaviti onim redom kojim su oni navedeni u prijedlogu.

3. Namirenje se vri po odredbama iz stava 2. ovog lana tako da banka koja nema dovoljno sredstava na raunima izvrenika dostavlja rjeenje o izvrenju na provoenje banci narednog izvrenika uz izvjetaj o do tada provedenom izvrenju, o emu obavjetava sud bez odlaganja.

Redosljed namirenja s pojedinih rauna pravnih osoba:

lan 172.: Ukoliko izvrenik ima novana srestva na vie rauna kod jedne ili vie banaka, shodno se primjenjuju odredbe prethodnog lana.

Izvrenje na sredstvima na deviznom raunu:

lan 173.: Ako se izvrenje provodi radi naplate potraivanja u drugim sredstvima, sredstva s deviznog rauna izvrenika preraunavaju se u ta sredstva po teaju po kojem bi banka kod koje se vodi raun obavila to preraunavanje na zahtjev izvrenika i isplata se obavlja po pravilima o isplatama s rauna koji se vode u tim sredstvima.

Izvrenje radi naplate potraivanja u stranoj valuti:

lan 174. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Ako potraivanje utvreno u izvrnoj ispravi glasi na stranu valutu i ako izvrenik ima devizni raun u toj valuti, rjeenjem o izvrenju naloie se banci kod koje se vodi devizni raun izvrenika da prenese odgovarajui izvnos u stranoj valuti s rauna izvrenika na raun traioca izvrenja, ili da isplatu u stranoj valuti izvri na neki drugi dozvoljeni nain.

2. Trailac izvrenja moe zatraiti da se izvrenje radi namirenja njegovog potraivanja u odreenoj stranoj valuti odredi i provede na drugim raunima ili predmetima izvrenika, kao izvrenja radi naplate potraivanja u iznosu koji je potreban da bi se od ovlatene osobe kupila duna devizna sredstva.3. Odredbe stavova 1. i 2. ovog lana primjenjuju se i kada se izvrenje odreuje protiv izvrenika koje nisu pravne osobe.

Odgovornost banaka za tetu:

lan 175: Banka koja ne postupi u skladu sa rjeenjem o izvrenju i drugim sudskim nalozima, odgovara za tetu prouzrokovanu traiocu izvrenja po optim pravilima o naknadi tete.

21. Izvrenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima, te na lanskom udjelu u pravnom licu (lanovi 187.-192.)?

Mjesna nadlenost:

lan 187. stavovi 1. i 2.:

1. Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima te osnivakom ili drugom udjelu u pravnoj osobi i za provedbu tog izvrenja mjesno biti nadlean sud na ijem se podruju nalazi prebivalite, odnosno sjedite izvrenika kao vlasnika dionice ili udjela.

2. U sluaju da izvrenim nema prebivalite, odnosno boravite ili sjedite na podruju BiH, mjesno je nadlean sud prema mjestu sjedita emitenta vrijednosnih papira, odnosno sjedite pravne osobe u kojoj izvrenik ima udio.

Izvrne radnje:

lan 188. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Na dionici izvrenje se sprovodi pljenidbom dionice, njezinom procjenom i prodajom te namirenjem traioca izvrenja. Izuzetno, dionica se na prijedlog traioca izvrenja, a uz saglasnost izvrenika moe prenijeti na traioca izvrenja u nominalnoj vrijednosti, umjesto isplate.

2. Na udjelu pravnoj osobi izvrenje se sprovodi pljenidbom udjela, njegovom procjenom i prodajom te namirenjem traioca izvrenja.

3. Izvrne radnje iz ovog lana sprovode se i kada je ugovorom ili pravilima pravne osobe ogranieno ili zabranjeno raspolaganje dionicama ili udjelima.

Pljenidba dionice:

lan 189. stavovi 1., 2., 3. i 4.:

1. Pljenidba dionice obavlja se dostavom rjeenja o izvrenju Registru vrijednosnih papira. Pljenidbom trailac izvrenja stie zalono pravo na dionici. Rjeenje o izvrenju se istovremeno dostavlja depozitaru i eminentu dionice.2. Registar vrijednosnih papira duan je u Registru upisati da je na dionici zasnovano zalono pravo u korist traioca izvrenja momentom prijema rjeenja o izvrenju. Registar je duan bez odlaganja obavijestiti sud o zakonskim smetnjama za zasnivanje zalonog prava.

3. Nakon upisa pljenidbe u Registar vrijednosnih papira, Registar ne smije u odnosu na zaplijenjene dionice obaviti u Registru bilo koji upis na osnovu raspolaganja izvrenika. Registar je duan bez odlaganja obavijestiti sud o svakoj promjeni u pogledu zaplijenjenih dionica, posebno o prisilnom izvrenju radi naplate kojeg drugog potraivanja ili obezbjeenja takvog potraivanja.4. Izvreniku je zabranjeno raspolagati zaplijenjenom dionicom. Upozorenje o toj zabrani te o krivino-pravnim posljedicama njene povrede unijee se u rjeenje o izvrenju.

Procjena i prodaja dionica te namirenje trailaca izvrenja:

lan 190. stavovi 1., 2., 3., 4., 5. i 6.:

1. Dionice podesne za promet na berzi vrijednosnih papira prodaju se u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima uz posredovanje brokera kojeg sud odabere, nakon izvrnosti rjeenja o izvrenju.

2. Dionice koje nisu podesne za promet na berzi vrijednosnih papira prodaju se na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom. Neposrednom pogodbom dionice prodaje sudski izvrilac ili osoba ovlatena za prodaju dionica kojoj je sud povjerio prodaju. Sudski izvrilac ili osoba ovlatena za prodaju dionica sklapaju ugovor o prodaji dionica u ime izvrenika na temelju zakljuka suda koji ih na to ovlauje.

3. Ako se dionice prodaju na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom, procjena, utvrivanje prodajne cijene i prodaja dionica te namirenje traioca izvrenja obavljaju se uz odgovarajuu primjenu ovog zakona o izvrenju na pokretnim stvarima.

4. Ako se dionice iz stava 1. ovog lana ne prodaju u roku od 2 mjeseca od dana prve ponude za prodaju na berzi ili u sluaju neuspjele prodaje iz stava 2., trailac izvrenja moe zahtijevati izvrenje putem prenosa dionice na sebe, umjesto isplate.

5. Sud e o ovom pravu izvijestiti traioca izvrenja kada se ispune uvjeti iz stava 4. ovog lana i pozvati ga da u odreenom roku podnese zahtjeva z aprenos dionica.

6. Ako trailac izvrenja ne podnese zahtjev iz stava 5. ovog lana prethodnog stava, postupak e se obustaviti.

Izvrenje na osnivakom ili drugomudjelu u pravnoj osobi:

lan 191. stavovi 1. i 2.:

1. Zapljena osnivakog ili drugog udjela vri se dostavljanjem rjeenja o izvrenju registarskom sudu, odnosno drugom nadlenom registarskom organu radi zabiljebe zalonog prava.

2. Odredbe ove glave i odredbe o procjeni i prodaji pokretnih stvari na odgovarajui se nain primjenjuju i na izvrenja na osnivakom ili drugom udjelu u pravnoj osobi.

Pravo pree kupovine:

lan 192.: Ako drugi dioniari, odnosno suosnivai ili sunosioci udjela imaju pravo pree kupovine zasnovano na zakonu, ugovoru ili pravilima pravne osobe na odgovarajui se nain primjenjuju odredbe lana 83. ovog zakona. (lan 83.: Pravo pree kupovine,: Stav 1. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo pree kupovine upisano u zemljinoj knjigi ima prednost pred najpovoljnijim ponudiocem, ako odmah po zakljuenju nadmetanja izjavi da nepokretnost kupuje uz iste uvjete. Stav 2. Ako je nepokretnost prodata neposrednom pogodbom, sud e pozvati nosioca uknjienog prava pree kupovine, odnosno nosioca zakonskog prava pree kupovine, da se pod prijetnjom gubitka prava u odreenom roku izjasni hoe li se tim pravom koristiti.).

22. Sudski penali (lanovi 194. i 195.)?Izricanje sudskih penala:lan 194. stavovi 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.:

1. Kada izvrenik ne izvri u roku neku svoju nenovanu obavezu utvrenu izvrnom ispravom, sud e u izvrnom postupku, na prijedlog traioca izvrenja, rjeenjem odrediti izvreniku naknadni primjereni rok i izrei izvreniku da e, ako svoju obavezu ne ispuni u tok roku, biti duan isplatiti traiocu izvrenja odreeni izvnos novca za svaki dan zakanjenja ili koju drugu jedinicu vremena (sudski penali) u smislu pravila o obligacionim odnosima, poev od isteka tog roka.2. Protiv rjeenja iz stava 1. ovog lana moe se izjaviti alba u roku od 8 dana. alba ne odlae izvrenje.

3. Naknadno odreeni primjereni rok iz stava 1. ovog lana poinje tei od dostave izvreniku prvostepenog rjeenja kojim je taj rok odreen. alba ne utie na tok tog roka.

4. Ako izvrenik najkasnije u roku od 15 dana nakon pravomonosti rjeenja iz stava 1. ovog lana ispuni svoju obavezu, sud moe u istom izvrnom postupku na zahtjevj izvrenika podnesen u roku od 8 dana od ispunjenja obaveze, smanjiti iznos dosuenih penala, vodei rauna o svrsi zbog koje je naredio njihovo plaanje. Podnoenje tog zahtjeva bez uticaja je na odreivanje i sprovoenje izvrenja na osnovu pravomonog rjeenja o plaanju sudskih penala iz stava 1. ovog lana.

5. Plaanje sudskih penala moe se traisti sve dok se, na osnovu izvrne isprave, ne predloi izvrenje radi ostvarenja nenovanog potraivanja.

6. Pravo na sudske penale prestaje od dana podnoenja prijedloga za izvrenje iz stava 5. ovog lana. Prinudna naplata sudskih penala dospjelih do toga dana moe se traiti u smislu lana 195. ovog zakona.

7. Ako izvrenje iz stava 6. ovog lana bude obustavljeno, pravo traioca izvrenja na sudske penale oivljava.

Izvrenje radi naplate dosuenih penala:

lan 195. stavovi 1. i 2.:

1. Na osnovu pravomonog rjeenja o plaanju sudskih penala iz lana 194. ovog zakona, sud e u istom postupku u kojem je donio rjeenje, na prijedlog traioca izvrenja, donijeti rjeenje o izvrenju radi prinudne naplate dosuenih penala.

2. Ako izvrenik u prigovoru protiv rjeenja o izvrenju istakne da je svoju obavezu ispunio, sud e njegov prigovor prihvatiti u izvrnom postupku samo ako njegovu osnovanost dokae javnom ili privatnom ispravom, koja ima znaenje javne isprave.

23. Izvrenje radi predaje i isporuke pokretnih stvari (lan 196.-201)?

Mjesna nadlenost:

lan 196.: Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje radi predaje jedne ili vie odreenih stvari ili radi isporuke odreene koliine zamjenjivih stvari te za provoenje izvrenja nadlean je sud na ijem se podruju nalaze stvari.Izvrenje radi predaje odreenih stvari koje se nalaze kod izvrenika ili tree osobe:

lan 197. stavovi 1., 2., 3. i 4.:

1. Izvrenje radi predaje jedne ili vie odreenih stvari koje se nalaze kod izvrenika provodi se tako to sudski izvrilac oduzima te stvari od izvrenika i predaje ih uz potvrdu traiocu izvrenja.

2. Na nain iz stava 1. ovog lana izvrenje e se provesti i kada se stvari nalaze kod tree osobe koja ih je voljna predati sudskom izvriocu.

3. Ako trea osoba nije voljna predati stvari, trailac izvrenja moe sudu predloiti da na njega prenese izvrenikovo potraivanje prema treoj osobi na predaju stvari.

4. Na postupak po prijedlogu iz stava 3. ovog lana primjenjuju se odredbe ovoga zakona o izvrenju na potraivanju izvrenika da se predaju ili isporue pokretnine.

Izvrenje radi predaje odreenih stvari koje se nisu mogle nai kod izvrenika, niti kod tree osobe:

lan 198. stavovi 1., 2., 3., 4., 5. i 6.:

1. Ako stvari nisu naene niti kod izvrenika niti kod tree osobe, sud e u istom postupku, na prijedlog traioca izvrenja, procijeniti vrijednost tih stvari i rjeenjem naloiti izvreniku da traiocu izvrenja u odreenom roku isplati iznos te vrijednosti.

2. Trailac izvrenja moe prijedlog iz stava 1. ovog lana podnijeti u roku od 3 dana od dana obavijesti da stvari nisu naene. Ako trailac izvrenja ne podnese taj prijedlog u odreenom roku, sud e obustaviti izvrenje.

3. Na osnovu rjeenja iz stava 1. ovog lana trailac izvrenja moe predloiti u istom postupku izvrenje radi naplate dosuenog iznosa. Taj se prijedlog mora podnijeti najkasnije u roku od 8 dana od donoenja rjeenja iz stava 1. ovog lana.

4. Ako prijedlog iz stava 3. ovog lana ne bude podnesen u odreenom roku, sud e obustaviti izvrenje te ukinuti rjeenje iz stava 1. ovog lana i druge sprovedene radnje.

5. Trailac izvrenja moe zajedno s prijedlogom za izvrenje iz lana 197. st. 1. i 2. ovog zakona, spojiti i prijedlog za donoenje rjeenja iz stava 1. ovog lana. U tom se sluaju izvrenje prema lanu 197. ovog zakona i postupk iz ovog lana provode istovremeno. Sud moe odrediti izvrenje u smislu odredbe stava 3. ovog lana i zapoeti s njezinim provoenjem, ali se radnje unovenja zaplijenjenih dijelova imovine izvrenika ili prijenos sredstava s njegovog rauna ne mogu sprovesti prije nego to se utvrdi da se izvrenje iz lana 197. st. 1. i 2. ovog zakona nije moglo sprovesti.

6. Ako izvrenje iz lana 197. st. 1. i 2. ovog zakona provede, sud e , po slubenoj dunosti, obustaviti izvrenje te ukinuti rjeenje iz stava 1. ovog lana i druge provedene radnje u smislu odredbe stava 5. ovog lana. U tom sluaju trailac izvrenja snosi u cjelosti trokove izazvane podnoenjem prijedloga iz stava 5. ovog lana.

Izvrenje radi isporuke zamjenjivih stvari koje se nalaze kod izvrenika ili tree osobe:

lan 199.: Ako je izvrnom ispravom utvrena obaveza na isporuku odreene koliine zamjenjivih stvari koje se nalaze kod izvrenika ili tree osobe, izvrenje se provodi na nain propisan za predaju odreenih stvari.

Izvrenje kad zamjenjive stvari nisu naene, niti kod izvrenika, niti kod tree osobe:

lan 200. stavovi 1. i 2.:

1. Ako stvari nisu naene niti kod izvrenika, niti kod tree osobe, izvrenje e se provesti uz odgovarajuu primjenu odredbi lana 198. ovog zakona. Prilikom procjene vrijednosti stvari uzee se u obzir potreba njihove nabave na drugoj strani.2. Ako tokom izvrnog postupka doe do promjene vrijednosti zamjenjivih stvari, trailac izvrenja moe zatraiti od suda novu procjenu te naloiti izvreniku plaanje razlike u vrijednosti. U tom sluaju primjenjuju se na odgovarajui nain odredbe stava 1. ovog lana.

Pravo na nadoknadu tete:

lan 201.: Odredbama ove glave ne dira se u pravo traioca izvrenja da u parnici trai od izvrenika nadoknadu tete koja mu je nanesena tim to mu predaja, odnosno isporuka stvari nije obavljena.

24. Izvrenje radi ispranjenja i predaje nepokretne stvari (lanovi 202.-206.)?Mjesna nadlenost:

lan 202.: Za odluivanje o prijedlogu za izvrenje radi ispranjenja i predaje nekretnine i za provedbu tog izvrenja mjesno je nadlean sud na ijem se podruju nekretnina nalazi.

Nain provoenja izvrenja:

lan 203. stavovi 1., 2., 3., 4. i 5.:

1. Izvrenje radi ispranjenja i predaje nepokretnosti provodi se tako da sudski izvrilac, nakon to udalji osobe i ukloni stvari s te nekrtnine, predaje nekretninu u posjed traioca izvrenja.

2. Ispranjenju i predaji nepokretnosti moe se pristupisti nakon isteka 8 dana od dana dostave rjeenja o izvrenju, ako prigovor nije izjavljen, odnosno dostave rjeenja kojim je prigovor izvrenika odbijen.

3. Ako je to potrebno, sud e protiv osoba koje ometaju sprovoenje izvrenja izrei novane kazne iz lana 17. ovog zakona. (lan 17. novana kazna za fizike osobe od 500 do 5.000 KM, a za pravne osobe od 1.000 do 100.000 KM u zavisnosti od ekonomske snage obveznika).

4. Na zahtjev suda policija i organ socijalnog staranja duni su pruiti svu potrebnu pomo u sprovoenju radnji iz stava 1. ovog lana.

5. Potrebnu radnu snagu i prevozna sredstva radi provoenja izvrenja duan je obezbijediti trailac izvrenja na zahtjev sudskog izvritelja, koji traiocu izvrenja mora biti saopten najkasnije 8 dana prije provoenja izvrenja.

Uklanjanje pokretnih stvari:

lan 204. stavovi 1., 2., 3., 4. i 5.:

1. Pokretne stvari koje su uklonjene sa nekretnine predaju se izvreniku, a ako on nije prisutan, odraslom lanu njegovog domainstva ili njegovom punomoniku.2. Ako pri preduzimanju izvrnih radnji nije prisutna nijedna od osoba kojoj se stvari mogu predati, ili ih te osobe nee da prime, stvari se predaju na uvanje drugoj osobi, na troak izvrenika. Trailac izvrenja je duan obezbijediti drugu osobu kojj e se predati uklonjene stvari. Trailac izvrenja moe sam preuzeti stvari izvrenika na uvanje.

3. Uklonjene stvari predaje na uvanje drugoj osobi ili traiocu izvrenja sudski izvrilac. Rjeenje sudskog izvrioca potvruje sud zakljukom. Sud moe naknadno zakljukom, odrediti da se stvari povjere nekoj treoj osobi umjesto onoj kojoj su predate.

4. O predaji drugoj osobi i o trokovima uvanja sud obavijetava izvrenika, ako je to mogue, ostavljajui mu primjeren rok u kojem moe zatraiti predaju stvari nakon to nadoknadi trokove uvanja.

5. Uz obavijest iz stava 4. ovog lana sud e upozoriti izvrenika da e, nakon isteka odreenog roka, stvari biti prodate i da e se iz prodajne cijene namiriti trokovi uvanja i prodaje stvari.

Prodaja pokretnih stvari:

lan 205. stavovi 1., 2. i 3.:

1. Sud e po slubenoj dunosti odrediti zakljukom prodaju stvari za raun izvrenika, ako ovaj u ostavljenom roku ne zatrai njihovu predaju i ne naknadi trokove uvanja.

2. Dio cijene postignut prodajom koji preostane nakon podmirenja trokova uvanja i prodaje stvari polae se kod suda, u korist izvrenika.

3. Prodaja stvari obavlja se po odredbama ovog zakona o izvrenju na pokretnim stvarima.

Izvrenje radi naplate trokova postupka:

lan 206. stavovi 1. i 2.:

1. Trailac izvrenja moe u prijedlogu za izvrenje radi ispranjenja i predaje nepokretnosti zatraiti da se zajedno s izvrenjem odredi izvrenje na izvrenikovim pokretnim stvarima koje treba ukloniti s nekretnine radi naplate trokova izvrnog postupka.

2. Izvrenje iz stava 1. ovog lana odreuje se i provodi po pravilima ovog zakona o izvrenju na izvrenikovim pokretnim stvarima radi naplate novanog potraivanja, a na prijedlog traioca izvrenja. Sud rjeenjem odreuje izvrenje.

25. Izvrenje radi vraanja zaposlenog na rad ili slubu (lan 214.-217.)?

Mjesna nadlenost:

lan 214.: Za odluivanje porijedlogu za izvrenje na osnovu izvrne isprave kojom je poslodavcu naloeno da zaposlenika vrati na rad i da lana tijela izvrenika vrati u slubu i za provedbu izvrenja, mjesno je nadlean sud na ijem je podruju zasnovan radni odnos.

Rok za podnoenje prijedloga za izvrenje:

lan 215.: Prijedlog za izvrenje na osnovu izvrne isprave kojom je poslodavcu naloeno da zaposlenog vrati na rad, odnosno slubu moe se podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je trailac izvrenja stekao pravo da taj prijedlog podnese.

Nain sprovoenja izvrenja:

lan 216.: Izvrenje na osnovu izvrne isprave kojom je izvreniku naloeno da traioca izvrenja vrati na rad, odnosno slubu provodi se primjenom odgovarajuih odredbi lana 17. i odredbama ovog zakona o izvrenju radi ostvarenja obaveze na radnju koju moe obaviti samo izvrenik. (lan 17. novana kazna za fizike osobe od 500 do 5.000 KM, a za pravne osobe od 1.000 do 100.000 KM u zavisnosti od ekonomske snage obveznika).

Nadoknada plae u sluaju vraanja zaposlenog na rad:

lan 217. stavovi. 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.:

1. Trailac izvrenja koji je podnio prijedlog da bude vraen na rad, odnosno u slubu moe predloiti da sud donese rjeenje kojim e odrediti da mu je izvrenik duan isplatiti na ime plae mjesene iznose dospjele od pravomonosti odluke pa dok ponovo ne bude vraen na posao, te odrediti izvrenje radi naplate dosuenih iznosa.

2. Prijedlog za naknadu moe se spojiti s prijedlogom za izvrenje radi vraanja na rad ili moe biti podnesen naknadno do zavretka izvrnog postupka.

3. Rjeenje kojim se prijedlog za naknadu prihvata ima dejstvo rjeenja kojim se utvruje postojanje obaveze izvrenika i dejstvo rjeenja o izvrenju.

4. Izvrenik moe predloiti da se rjeenje iz stava 3. ovog lana stavi izvan snage, ako su se nakon njegovog donoenja izmijenile okolnosti na osnovi kojih je doneseno.

5. Mjesena naknada plae odreuje se u iznosu koji bi trailac izvrenja ostvario da je bio na radu. Mjesena naknada obuhvata i plaanje poreza, te drugih davanja po osnovu plae.

6. Trailac izvrenja moe svoje pravo na nadoknadu ostvarivati i u posebnom postupku pred sudom.

7. Ako je sud djelimino prihvatio zahtjev za isplatu naknade, uputit e traioca izvrenja da ostatak ostvaruje u postupku pred sudom.

T.HE E.ND

PAGE 25