Identifiera ok£¤nda £¤mnen med enkla Steg 2a: Identifiera ok£¤nda jonf£¶reningar Iden5¯¬¾kaon# av#den#ok£¤nda

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Identifiera ok£¤nda £¤mnen med enkla Steg 2a: Identifiera...

 • Niklas Dahrén

  Identifiera okända ämnen med enkla metoder

 •                    

  Det finns två huvudgrupper av ämnen

  1.   Jonföreningar  (salter):     •  En  jonförening  är  uppbyggd  av  posi5va  och  nega5va  joner  som  binder  5ll  varandra  e:ersom  

  de  posi5va  laddningarna  a;raheras  av  de  nega5va  laddningarna  och  tvärtom  (jonbindning).     •  Jonföreningar  kan  leda  ström  (i  flytande  eller  i  löst  form,  ej  i  fast  form).  

  2.   Molekylföreningar:     •  Molekylföreningar  är  ämnen  som  är  uppbyggda  av  molekyler.     •  Molekyler  är  jämfört  med  joner  oladdade  (även  om  det  i  molekyler  förekommer  svaga  

  laddningar  p.g.a.  a;  vissa  delar  har  e;  elektronöversko;  och  andra  delar  har  e;   elektronundersko;).    

  •  Molekylerna  binder  5ll  varandra  med  olika  intermolekylära  bindningar;  vätebindning,  dipol-­‐ dipolbindning  eller  Londonkra:er  (van  der  Waalsbindning).    

  •  Molekylföreningar  kan  inte  leda  ström  e:ersom  de  inte  är  laddade  på  samma  sä;  som   jonföreningar.  

 • Steg 1: Ta reda på om det okända ämnet är en jonförening eller en

  molekylförening genom ett konduktivitetstest  

  Konduk5vitetstest:     Leder  ström?  

  Jonförening  

  Molekylförening  

  Testet  u:örs  genom  a<  en  konduk5vitetsmätare  (mäter  den  elektriska   ledningsförmågan)  sänks  ned  i  ämnet.    

 •                    

  Steg 2a: Identifiera okända jonföreningar

  Iden5fika5on   av  den  okända   jonföreningen  

  Vilken  är  den  posi5va  jonen   (metallen)?   •  Lågtest   •  Fällningstest  med  NaOH  

  Vilken  är  den  nega5va  jonen   (icke  metallen)?   •  Fällningstest  med  silvernitrat  och     bariumklorid  

  •  Syratest  

 •                    

  Lågtest används för att identifiera okända positiva joner (metalljoner)

  ü  E<  lågtest  genomförs  genom  a;  man  för  in  en  spatel  med  några  saltkorn  i  lågan  på  en   brännare.  Beroende  på  vilken  posi5v  jon  saltet  innehåller  förändras  lågans  färg  på  olika  sä;.    

   

  Metalljoner:   Kemisk  beteckning:   Lågfärg:  

  Li5um   Li+   Röd-­‐rosa  

  Natrium   Na+   Gul  

  Kalium   K+   Lila  

  Barium   Ba2+   Grön  

  Kalcium   Ca2+   Orange  

  Koppar   Cu2+   Blå-­‐grön  

  Stron5um   Sr2+   Röd  

 •                    

  Teorin bakom lågtestet (flamtest)   ü  Värmen  får  valenselektroner  a;  exciteras  vilket  innebär  a;  de  ”hoppar  ut”  5ll  en  energinivå  

  (skal)  som  ligger  längre  ut.    

  ü  Atomkärnan  drar  dock  snabbt  Illbaka  valenselektronerna  och  när  de;a  sker  så  sänds   översko;senergin  ut  som  värme  plus  synligt  ljus.    

  ü  Varje  metall  avger  en  specifik  färg  e:ersom  elektronerna  ”hoppar”  olika  långt.  Avståndet   mellan  olika  skal  är  nämligen  specifikt  för  varje  metall.  

  ü  Vi  kan  alltså  idenIfiera  olika  metaller  med  hjälp  av  den  färg  dessa  avger  vid  lågtestet!    

 •    

     

   

  Excitation p.g.a. värme och emission av

  synligt ljus

  Energi-­‐ 5llförsel   (värme)  

  Värmeenergi  

  Synligt  ljus  

  Grund5llstånd  

  Exciterat  5llstånd  

  -­‐  

  -­‐   Excita5on  

  Deexcita5on  

  Energi  

  Atomkärnan  +  

  Gult  ljus=  natrium  

 •                    

  3 fällningstester för att identifiera joner

      ü  Silvernitra

 •                    

  Vad är egentligen en fällning? ü  En  fällning  är  en  jonförening  (e<  salt)  som  är  mycket  svårlöslig  i  va;en  och  därför  ”fälls  ut”.    

  ü  Vissa  joner  binder  hellre  Ill  varandra  än  Ill  va

 •                    

  Syratestet

    ü  En  syra  Illsä

 •                    

  3 fällningstester och 1 syratest

  Joner:     Reagens:  Silvernitrat   Reagens:   Bariumklorid  

  Reagens:  Saltsyra   Reagens:   Natriumhydroxid  

     Kloridjon:  Cl-­‐   AgCl=  vit  fällning  

     Jodidjon:  I-­‐   AgI=  gul  fällning  

  Sulfatjon:  SO42-­‐       BaSO42-­‐=  vit   fällning    

  Karbonatjon:  CO32-­‐           Koldioxid  bildas:  CO2  

  (bubblor)   Kopparjon:  Cu2+   Cu(OH)2  =  blå  fällning  

  Järnjon:  Fe2+               Fe(OH)2  =  svart  fällning  

  Järnjon:  Fe3+   Fe(OH)3  =  brun  fällning  

  E;  test  5ll  som  gav   samma  fällning?  

 •                    

  Steg 2b: Ta reda på vilken molekylförening det är genom att undersöka

  föreningens egenskaper

  Molekylförening  

  Kokpunkt?  

  Densitet?  

  Löslighet?  

 •                    

  Olika molekylföreningar och deras egenskaper

  ü  Lösligheten  och  kokpunkten  bestäms  av  ämnenas  intermolekylära  bindningar.  

 •                    

  Sammanfattning: Identifiera okända ämnen

  1.  Konduk5vitetstest  

  2  a)  Lågtest,  fällningstest  och   syratest  

  2  b)  Kokpunktstest,  löslighetstest   och  densitetstest  

  Leder  strö m:  

  Jonföreni ng  

 • Se  gärna  fler  filmer  av  Niklas  Dahrén:       h

View more >