of 147 /147
ŠKOLSKI KURIKUL DUBROVAČKE PRIVATNE GIMNAZIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18. na prijedlog Nastavničkog vijeća donosi Školski odbor na sjednici od 30.rujna 2017. godine Dokument sažima sve školske i izvanškolske aktivnosti koje Dubrovačka privatna gimnazija namjerava provesti tijekom školske godine 2017./2018. Dubrovnik, rujan 2017. 1

I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web...

Page 1: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

ŠKOLSKI KURIKULDUBROVAČKE PRIVATNE GIMNAZIJE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.na prijedlog Nastavničkog vijeća donosi Školski odbor na sjednici od 30.rujna 2017. godine

Dokument sažima sve školske i izvanškolske aktivnosti koje Dubrovačka privatnagimnazija namjerava provesti tijekom školske godine 2017./2018.

Dubrovnik, rujan 2017.

1

Page 2: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

I UVODDPG razvija svijest o očuvanje materijalne i duhovne kulturno-povijesne baštine Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske. Promiče i razvija hrvatski nacionalni

kulturni identitet u zajednici europskih naroda, gaji i razvija svijest o hrvatskome jeziku kao bitnoj odrednici nacionalne samosvijesti i kulture, sustavno njegujući hrvatski književni standard na svim područjima odgojno-obrazovnog procesa.Istovremeno DPG aktivno obrazuje svoje učenike i na polju poznavanja i komunikacije na engleskom jeziku, glavnom

međunarodnom sredstvu komunikacije, uvodeći postupno dvojezični hrvatsko-engleski nastavni program.Osobita pozornost posvećuje se i očuvanju lokalnih, dijalektalnih obilježja govora dubrovačkog kraja, te obilježavanju važnih povijesnih književnih, kulturnih, političkih tema i događaja iz dubrovačke i nacionalne prošlosti i sadašnjosti. DPG odgaja i obrazuje učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, boreći se za usvajanje najviših demokratskih standarda u poštivanju temeljnih ljudskih prava svakoga čovjeka, poglavito brinući o pravima i obvezama djece i mladih. Mlade ljude se kroz nastavu, ali i kroz raznovrsne vannastavne aktivnosti, osposobljava za kritičko razmišljanje, aktivno sudjelovanje u stvaranju dostojanstvenijeg i kvalitetnijeg života u moralno posrnulom hrvatskom i širem okruženju. Osim što se učenike uči poštivanju i ljubavi prema vlastitom narodu, tradicionalnim vrijednostima i hrvatskoj domovini, odgaja ih se da razumiju, prihvaćaju i njeguju vrijednosti multikulturalnog okruženja, poštujući različitosti, gajeći snošljivost i miroljubivost, učeći se biti pozitivni aktivni akteri u suvremenom demokratskom društvu. Dubrovačka privatna gimanzija osobitu skrb vodu i o zdravlju te odgaja učenike za zdrav način života, u čemu usko surađuje s odgovarajućim ustanovama u lokalnoj zajednici (školski liječnik, liječnici specijalisti, Zavod za javno zdravstvo, Policijska uprava…) U provođenju Zdravstvenog odgoja, DPG surađuje i s roditeljima, poštujući njihovo neotuđivo ustavno pravo da odlučuju o bitnim moralnim odrednicama života vlastite djece i obitelji, poštujući i skrbeći za pravo drugog i drugačijeg. Osobitost naše gimanzije je da potiče i provodi individulani pristup prema svakom učeniku, prilagođavajući pristupe, metode i tempo rada pojedinačnim afinitetima i sposobnostima naših učenika. Tradicionalno osobito se vodi računa o učenicima športašima i glazbenicima, koji uz redovito školovanje puno truda ulažu u svakodnevne treninge i vježbe, u športskim klubovima ili umjetničkim školama. Aktivnosti DPG-a su usmjerene na uspjeh svakog pojedinca, bilo učenika, bilo nastavnika. Obraća se pozornosti na različite stilove učenja, a svi se učenici bez obzira na afinitete potiču na aktivnost, samostalnost i kreativnost. Posebna pozornost, koja se već profilirala kao prednost naše škole, posvećuje se stvaranju i održavanju prisne, obiteljske atmosfere u našoj gimnaziji. Ugodan ambijent, povjerenje i pozitivno ozračje za boravak i rad u školi pruža učenicima sigurnost, te dodatnu motivaciju u radu. Očita potvrda tome su brojni uspjesi na domaćim i međunarodnim natjecanjima, susretima projektima, međunarodnim suradnjama i terenskim nastavama, među kojima poglavito ističemo tri prva mjesta u Hrvatskoj (dva iz povijesti i jedno iz

2

Page 3: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

francuskog jezik) te više izuzetnih plasmana na svim razinama domaćih i međunarodnih školskih natjecanja. Darovitim učenicima posvećuje se pozornost preko dodatnih individualnih satova. Učenicima koji teže svladavaju pojedina nastavna područja također se omogućavaju dopunski individualni satovi te se o njima vodi posebna skrb. Tijekom školske godine provodi se neprekidna suradnja i raznovrsni kontakti između školske stručne službe s učenicima, roditeljima, a po potrebi i vanjskim suradnicima. Za učenike završne godine DPG osigurava dodatne pripreme za polaganje ispita državne mature, olakšavajući im vertikalnu prohodnost prema željenim fakultetima. Pripreme su, već tradicionalno, otvorenog tipa, tj. mogu im pristupiti učenici drugih dubrovačkih srednjoškolskih ustanova. I ovogodišnji Kuriklul Dubrovačke privatne gimnazije sadrži nastavne, vannastavne, vanškolske aktivnosti koje planiramo provesti tijekom školske godine 2017. /18., s ciljem nastavka razvijanja i ostvarivanja temeljnih općih kompetencija učenika vezanih na cjeloživotno obrazovanje; poglavito na sljedećim poljima:

- komunikacija na materinskom jeziku (redovita, dodatna, dopunska nastava, rad u manjim skupinama, dodatni satovi pravopisa, pripreme za državnu maturu)

- komunikcaija na stranom jeziku (redovita, dodatna, dopunska nastava, rad u manjim skupinama, pripreme za državnu maturu)

- kompetencije u prirodoslovlju, digitalne kompetencije (redovita, dodatna, dopunska nastava, rad u manjim skupinama, pripreme za državnu maturu, dodatna mogućnost učenja informatike kroz sve četiri godine)

- socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetnost, razvijanje kulturne svijesti i stvaralačkog izražavanja (slobodne aktivnsti, terenske nastave, satovi razrednog odjela, vjeronauk, etika, odlazak u kino, kazalište, koncerte, muzeje, bogomolje, galerije… glazbeni, filmski, likovni, građanski odgoj…)

Ukratko, ovaj dokument promiče ostvarivanje temeljnih društveno-kulturnih i odgojno—obrazovnih vrijednosti kroz cjelogodišnje djelovanje naše gimnazije. Služi kao pomoć učenicima, djelatnicima, roditeljima i svim zaintersiranima za kvalitetan, odgovoran i uspješan rad svakog pojedinca, kao i Dubrovačke private gimnazije u cijelosti.I ove godine međutim, zahtjevne programe ostvarujemo uz minimalna sredstva, iz školarina, dakle samofinanciranjem, jer jedino privatne škole u našoj zemlji još uvijek nemaju nikakvu podršku od vlastite države, a na snazi je i dalje velika nepravda prema roditeljima naših učenika kojima se novac koji izdvajaju za školovanje vlastite djece ne priznaje i ne zna se gdje završava. Stoga, zbog neizvjesnih financijskih uvjeta, Kuriklul DPG-a, više nego slični dokumenti drugih škola, može biti podložan neznatnim restrikcijama, dogradnji ili izmjenama tijekom školske godine.

U Dubrovniku, rujan 2017. Ravnatelj:

mr.sc. Tomislav Franušić, prof.

3

Page 4: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

II OSNOVNI PODACI O GIMANZIJI

Naziv škole: Dubrovačka privatna gimnazija

Adresa škole: Sustjepanska 4, Dubrovnik

OIB 78819119880

MB 02505991

Šifra djelatnosti: 8531 - temeljem Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,

klasa: UP/I-602-03/09-01/00005 ur.broj: 533-09-09-0004 od 16. srpnja 2009.

II a Organizacija nastave

Nastava se odvija u jednoj smjeni , na jednoj lokaciji u prostorima škole u Dubrovniku, Susjepanska 4. Radno vrijeme škole je od 7, 30 do 15, 30 h.Redovita nastava odvija se u okviru petodnevnog radnog tjedna.Za dopunsku, fakultativnu, dodatnu i terensku nastavu, slobodne aktivnosti, dodatne sate učenja i priprema za državnu mauturu po potrebi je predviđen i šesti radni dan (subota).Nastava u Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji odvija se prema smjernicama Nacionalnog kurikuluma, te propisanim nastavnim planovima i programima za opće gimanzije.

II b Nastavno i stručno osoblje

4

Page 5: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

1.Andrijanić Mladen informatika

2. Majstorović Tanja PiG, sociologija, etika; koord. DM(na porodiljnom dopustu)

3.Ćimić Sanja španjolski jezik, filozofija, logika; PiG, sociologija, etika (zamjena)

4. Karamehmedović (Dabo) Romana hrvatski jezik i književnost(na porodiljnom dopustu)

5. Đurković Katija hrvatski jezik i književnost (zamjena)

6. Dražić Sanja glazbena umjetnost7. Franušić Tomislav talijanski jezik, engleski jezik8. Bilić Božena psihologija

9. Glavić Katarina kemija, biologija(na prodiljnom dopustu)

10. Mikulić Martina kemija (zamjena)11. Kristić Mladen latinski jezik12. Vukšić Tomislav fizika13. Šprem Dražen tjelesna i zdravstvena kultura14. Mikuš Josip biologija (zamjena)15. Puškarić Mario matematika; satničar16. Vujnović Tomislava povijest17. Strnad Iva engleski jezik18. Marčinko Ana rimokatolički vjeronauk

19. Zadil Marija geografija, francuski jezik; koord. upisi

20.Runje Jasmina likovni21. Vreća Vanja njemački

Ravnatelj: Tomislav Franušić; Tajniica/pravnica: Tea Franušić; Domaćica škole: Marijana Franušić (na porodiljnom dopustu)U Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji ukupno je,dakle, zaposlen 23 djelatnika. Računovodstveni servis PROCORN; Dubrovnik

5

Page 6: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

II c Učenici

U školskoj godini 2017. /18. Odlukom Minsitarstva ZOŠ, odobrena su 24 mjesta za upis učenika novoga naraštaja. Upisano je 20 učenika.Ukupno će tako, Dubrovačka privatna gimanzija ovu školsku godinu započeti sa 75 učenika u četiri razredna odjela, od kojih je prvi razred podijeljen u dvije razredne skupine iz osnovnih gimnazijskih predmeta – hrvatski jezik, engleski jezik i matematika, a treći je razred djelomično podijeljen u dvije skupine iz predmeta matematika ikemija.

Program opće gimnazije: broj učenika: razrednik:____

1.a 20 Sanja Ćimić

2.a 18 Marija Zadil

3.a 19 Dražen Šprem

4.a 18 Iva Strnad

UKUPNO 75 ---

6

Page 7: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

II d Raspored sati i kalendar za školsku godinu 2017./18.

Nastava se planira, organizira i izvodi u najmanje 175 radnih dana (35 nastavnih tjedana). Za maturante najmanje u 160 nastavnih dana (32 nastavna tjedna).Redovita nastava počinje 4. rujna 2017. godine, a završava 18. lipnja 2018. (za maturante do 19. svibnja 2017. godine) - osim za učenike koji polažu predmetne, razredne, popravne, razlikovne ili neke druge ispite.Prvo polugodište završava 22. prosinca 2017., a drugo polugodište započinje 15. siječnja 2018. godine.

Dnevni raspored sati:

0. sat 8,00 - 8,45

1. sat 8,50 - 9,35

2.sat 9,40 - 10,25

VELIKI ODMOR

3.sat 10,45 - 11,30

4. sat 11,40 - 12,25

5. sat 12,30 - 13,15

6. sat 13,20 - 14.05

7. sat 14,10 - 14,55

8. sat 15,00 - 15,30

7

Page 8: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

III DOSADAŠNJE DJELOVANJE I AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJEVA

III a Pregled prošlogodišnjih aktivnosti i djelovanja škole

Nakon uspješno provedenih ispita državne mature, u kojoj su ove godine postignuti izvrsni rezultati, ponajbolji u županiji, te nakon isto tako uspješno provedenog upisnog procesa tijekom kojeg se u našu gimnaziju upisalo 20 novih učenika, pristupilo se ljetnom preuređenju i osvježenju gimnazijskih prsotorija. Potpuno je obnovljena (lakirana i oličena učionica 2. i 3. razreda) te je oprmeljena i sređena učionica za prvi razred. Tapicirane stolice prebačene su u razred maturanta. Najveći zahvat za školu je izgradnja invalidskog sanitarnog čvora u prizemlju zgrade, gdje se po prvi put i izmiješta učionica prvaša u svrhu pružanja kvalitetne usluge učeniku s invaliditetom.

101 osoba izravno uključena u nastavni proces u DPG-u:

Novu školsku godinu započeli smo s ukupno 75 učenika u četiri razredna odjela, od kojih je najbrojniji 1. (prvi) razred s 20 učenika, koji je zbog toga interno podijeljen na A i B dio, budući da se veći broj sati osnovnih gimnazijskih predmeta – hrvatskoga jezika, matematike i engleskog jezika, održavaju u manjim skupinama. Najmanji odjeli su bili 2. (drugi) i 4. (četvrti) razred, svaki sa ukupno 18 učenika. Treći razred broji 19 učenika. Što se tiče nastavničkog i ostatlog kadra, ukupan broj uposlenih ljudi u našoj ustanovi je 23. Stalni djelatnici na punoj normi ove godine su: Romana Dabo, prof. hrvatskog jezika (na porodiljnom dopustu do 31. 12. 2017.) Iva Strnad, prof. engleskog jezika i razrednica IV razreda; Marija Zadil, prof. geografije i francuskog jezika, koordinatorica za upise, koordinatorica za državnu maturu i razrednica II razreda; Mario Puškarić, prof. matematike i satničar; Katarina Glavić, prof. biologije i kemije (na porodiljnom dopustu do 31. 12. 2018.); Tomislava Vujnović, prof. povijesti Tanja Majstorović, prof. sociologoije, politike i gospodarstva i etike, koordinatorica za državnu maturu (na porodiljnom dopustu do kraja nastavne godine); Mladen Kristić, prof. latinskog jezika; Ana Matić, vjeroučiteljica za rkt vjeronauk; Tomislav Franušić, mr. sci - prof. engleskog jezika(na zamjeni za prof. Strnad do povratka s porodiljnog dopusta) i talijanskog jezika te ravnatelj; Tea Franušić, dipl. iur, tajnica škole

Djelatnici koji također imaju punu normu ( u kombianciji s drugim školama), uposleni na određeno vrijeme su: Tomislav Vukšić, nastavnik fizike, Martina Mikulić, prof. kemije, Sanja Ćimić, prof. španjolskog jezika, filozofije i logike;; Jasmina Runje, prof. likovne umjetnosti, Vanja Vreća, prof. njemačkog jezika; Mladen Andrijanić, prof. Informatike, Sanja Dražić, prof. glazbene umjetnosti /Umjetnička škola Luke Sorkočevića/, Božena Bilić, psihologinja

Vanjski suradnici (djelatnici drugih škola ili ustanova ) ove godine su bili:

8

Page 9: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Josip Mikuš, dr. sci. - prof. biologije /Sveučilište u Dubrovniku/; Dražen Šprem, prof. TZK Sanja Dražić, prof. glazbene umjetnosti /Umjetnička škola Luke Sorkočevića/;Domaćica škole Marijana Franušić je na porodiljnom dopustu. Redovite planirane i ostale nastavne i vannastavne aktivnosti po mjesecima

III b Pregled glavnih događja kroz prethodnu nastavnu godinu

RUJAN 2016.

Laboratorijska nastava na Sveučilištu u Dubrovniku: biologija i kemija

„Skrivena strana medalja” i poučna životna priča našega paraolimpijca Mihovila Španje

9

Page 10: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

LISTOPAD 2016.

Terenska nastava – Ston i Malostonski zaljev

Festival o pravima djece u Cinestaru

10

Page 11: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Obilježavanje Dana kravate

STUDENI 2016.

Cambridge ESOL pripremni tečajevi i ispiti u našoj školi

11

Page 12: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Prednost školovanja na Mediteranu, uspješan sat engleskog u studenom… uz kavicu, između đardina i mora...

Teatar Exit iz Zagreba s izvanrednom uspješnicom: SHAKEspeare na exIT. 

12

Page 13: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Javna tribina pod nazivom “STOP DROGA – BIRAM ŽIVOT” 

Nastup na Smotri radova srednjoškolaca

13

Page 14: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Vukovarska ulica u Dubrovniku, tradicionalno obilježen Dan sjećanja na herojsku žrtvu grada prijatelja - Vukovara

PROSINAC 2016

Izuzetno zapažen uspjeh naših likovnjakinja na izložbi: “Cvjetna raskoš”

14

Page 15: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Dan s našim braniteljima povodom obilježavnja Dana dubrovačkih branitelja

HNK MOSTAR u Kazalištu Marina Držića: “Brat magarac”, za naše maturante

15

Page 16: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Advent u DPG-u

A potom Božić i tradicionalna priredba naših učenika….

16

Page 17: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

DRUGO POLUGODIŠTE – SIJEČANJ 2017.

Natjecanja od školskih pa dalje...

VELJAČA 2017.

17

Page 18: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Drugi dio laboratorijske nastave na Sveučilištu u Dubrovniku

Večer duhovne poezije s kolegama iz drugih gimnazija u dvorani sv. Ivana Pavla II

Zdravstveni i socijalni sustav Dubrovačke republike – tradicionalna terenska nastava u Gradu

18

Page 19: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Ovogodišnji projekt Europskog parlamenta- Škola ambasador Europske unije

Tradicionalna suradnja radionica na R-I-T Croatia

19

Page 20: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

OŽUJAK 2017.

Gradsko natjecanje u pružanju prve pomoći s Hrvatskim crvenim križem

Korizmena akcija i korizmeni duhovni susret : "Kap vode- ocean ljubavi" skupina naših učenika u Knežici, u akciji branja "lula", čijom će prodajom skupiti sredstva za izgradnju vodovoda u Tanzaniji

Don Marin Lučić, rektor Sjemeništa u Dubrovniku, župni vikar župa Katedrale Velike Gospe i sv. Andrije, studentski kapelan i pročelnik Vijeća za zvanja dubrovačke biskupije

20

Page 21: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

TRAVANJ 2017.

Uskrsna radionica u muzeju Rupe…

Svi naši kandidati koji su se u našoj školi pripremali i polagali Cambridge ispite za razine B2 i C 1 uspješno su položili...

I treći put ove godine na Sveučilištu... ovaj put o medijima, o restauraciji...

21

Page 22: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Možda i kruna nastavne godine, vrhunska glazbena poslastica, po prvi put u Dubrovniku, orkestar došao u posjet našoj školi…

SVIBANJ 2017.

Maturalna zabava u hotelu „Dubrovnik Palace”

22

Page 23: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Terenska nastava u prirodnom rezervatu Lokrum

Škola ambassador EU, priredbom i edukativnom igraonicom obilježila Dan Europe

Konstrukcija elipse 3. r.

23

Page 24: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Ludijada, odlazak “nevidljive generacije”

Redovite pripreme za državnu maturu – probna iz matematike

24

Page 25: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

LIPANJ 2017.

Maturalni koncert – ponosni na Jakova Sekulu

KOLOVOZ 2017

Maturalno putovanje u kolijevku civilizacije – Grčku

25

Page 26: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

IV SMJERNICE I CILJEVI POBOLJŠANJA RADA DUBROVAČKE PRIVATNE GIMNAZIJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./18.

- osposobljavati učenike za samostalno i cjeloživotno učenje različitim pri- razvijati samopouzdanje, samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima- motivirati i pripremati učenike za daljnje obrazovanje i cijeloživotno učenje- razvijati vještine suradnje, tolerancije i mirnog rješavanja sukoba- razvijati pozitivan odnos prema zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i

vlastitom zdravlju- razvijati pozitivne hrvatske domoljubne osjećaje i hrvatski identitet- poticati ljubav prema tradiciji i njegovanju dubrovačke i hrvatske materijalne i

nematerijalne, kulturne i duhovne baštine- razvijati kreativne sposobnosti u likovnom, glazbenom i literarnom području- razvijati društvenu odgovornost; odgovornost prema školskoj imovini i ugledu

škole te njenom okruženju- razvijati suradnju i partnerstvo s lokalnim obrazovnim ustanovama i ostalim

institucijama države, Grada i županije- praćenje i razvijanje europskih standarda- razvijati učeničke kompetencije i afinitete: informatičko-komunikacijske,

matematičke, prirodno-znanstvene, društveno-humanističke, socijalne i općekulturne…

- razvijati želju za učenjem, načinima lakšeg učenja i cjeloživotno učenje- pružiti individualnu realnu podršku svakom učeniku te priliku da doživi

napredak i uspjeh u okviru svojih sposobnosti te na taj način jačati učenikovo samopouzdanje i vjeru u vlastitu spsobnost i vrijednost

- pratiti i vrednovati cjelokupno napredovanje učenika, a ne samo pojedinačnih ocjena

- istovremeno nastavni proces i satove planirati prema individualnim afinitetima i sposobnostima naših učenika- prilagođavati tempo nastave, modificarati nastavni plan i program, pružati razlikovne sadržaje koji potiču na individualno učenje, uspjeh, istraživanje, znatiželju, kreativnost te konačno samostalno zaključivanje i pamćenje bitnog!

- omogućiti individualan rad i samostalno učenje te učenje pod stručnim nadzorom tijekom redovite nastave

26

Page 27: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

V NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE

1. DRUŠTVENO I HUMANISTIČKO PODRUČJE

1.a – Hrvatski jezik

Predmetni nastavnik: Romana Dabo, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti; (na porodiljnom dopustu) zamjena: Katija Đurković, prof. hrvatskoga jezika i književnsotiZaduženja po predmetu: nastava hrvatskog jezika - l., 2., 3., 4. a i b Broj sati godišnje (po odjelu): 140Broj sati tjedno: 4

RAZRED: 1. Broj sati tjedno: 4Broj sati godišnje: 140

Nastava hrvatskoga jezika sadrži /obuhvaća:- književnoteorijska znanja- književnopovijesna znanja- poznavanje hrvatskog jezika- vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja

Ciljevi i zadaci učenja predmeta:Književnopovijesna i književnoteorijska znanja:

- prepoznati, klasificirati i razlikovati književne rodove i vrste- kalsificirati, raščlaniti i razlikovati književne, književnoznanstvene i

publicističke tekstove- imenovati i poredtai književnopovijesna razdoblja- prikazati povijesni razvoj lirike, epike, drame i diskurzvinog roda - opisati i klasificirati najstarija sačuvana književna djela (temeljna

civilizacijska djela)- opisati i objasniti antičku književnost – prepoznati razdoblja, objasniti poetiku,

opisati i raščlaniti strukturu pojedinačnih književnih vrsta, izdvojiti predstavnike, preponati i objasniti utjecaj na razvitak europske novovjekovne kutlure i književnosti

- prepoznati, opisati i objasniti književnopovijesno razdoblje europskog i hrvatskog srednejg vijeka (vrmeneske odrednice, predstavnici, obilježja)

Jezik i izražavanje:- opisati i prepoznati fonetiku i fonologiju kao lingvističke discipline (fon –

fonem – alofon, grafem, morf – morfem – alomorf; prepoznati, izraziti i

27

Page 28: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

objasniti glasovne promjene, primijeniti pravopisnu/ortografsku i pravogovornu/ortoepsku normu)

- razlikovati dijaletke i narječja- primijeniti gramatička, pravopisna, sintaktična pravila pisanog i usmenog

izražavanja- čitati s razumijevanjem- raščlaniti književni i neknjiževni tekst- stvoriti vezani tekst – pisano i usmeno oblikovanje različitih vrsta tekstova

(opis, diajlog, monolog, pripovjedačko pismo, pripovjedački tekstovi, pismo, biografija, recenzija, dokazivanje, rasprava, esej i komunikacijski tekstovi)

- pisati poviejsni razvoj hrvatskog jezik do kraja 15.stoljeća (nabrojati najvažnije tekstove; opisati i bjasniti hrvatsku trojezičnost i tropismenost)

-Literatura:

- Dragica Dujrnović-Markusi, Književni Vremeplov l, čitanka za l. Razred gimnazije, Profil

- Terezija Pavić- Pezer, Diana Herak - Jović, Književni Vremeplov l. Radna bilježnica iz hrvatskog jezika za prvi razred gimnazije, Profil

- Dragica Dujmović - Markusi, Fon - fon l , Fonetika i fonologija, udžbenik iz hrvatskog jezika za l. Razred gimnazije, Profil

- Dragica Dujmovic' - Markusi, Fon ~ fon l, radna bilježnica iz hrvatskog jezika za l. Razred gimnazije , Profil

- Ivo Anić. Riječnik hrvatskog jezika, Novi Liber, Zagreb 2007.- Mijo Lončarić, Ante Bičanić, Hrvatski školski riječnik, Profil, Zagreb, 2000.- Željko Lozić...et al., Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i

jezikoslovlje, Zagreb, 2013.- Barić , Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Znika : Hrvatska gramatika ,

ŠK, Zagreb, 2013.

- Milivoj Solar, Teorija književnosti, ŠK, zagreb, 2001.- Lektirni naslovi

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 4Broj sati godišnje: 140

Nastava hrvatskoga jezika sadrži / obuhvaća:- književnoteorijska znanja- književnopovijesna znanja- poznavanje hrvatskog jezika- vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja

Ciljevi i zadaci učenja predmeta:Književnopovijesna i književnoteorijska znanja:

28

Page 29: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- Prepoznati i opisati književnopovijesna razdoblja europske i svjetske književnosti od humanizma i predrenesanse do romantizma u kronološkom slijedu (definirati vremenske odrednice, nabrojiti predstavnike i djela, objasniti poetike)

- Prepoznati i opisti književnopovijesna razdoblja hrvatske književnosti od renesanse do hrvatske književnosti 18.stoljeća u kronološkom slijedu (prepoznati i prikazati hrvatsku književnost u kontekstu europske književnosti, definirati vremenske odrednice, nabrojiti predstavnike i djela, objasniti poetike)

- Razlikovati i usporediti poetike i estetike književnopovijesnih razdoblja - Izdvojiti stilska obilježja pojedinih razdoblja i prepoznati ih u ponuđenim

tekstovima- Primjeniti književnoteorijska znanja na zadanim lektirnim djelima- Opisati stvaralačke biografije reprezentativnih predstavnika književnopovijesnoga

razdoblja

Jezik i izražavanje:- Prepoznati morfeme i primijeniti morfemsku analizu riječi- Prepoznati vrste riječi i njihove gramatičke kategorije- Prepoznati vrste riječi u pisanom i usmenom izražavanju- Primijeniti stečeno znanje u pisanom i usmenom izražavanju - Razviti sposobnost čitanja s razumijevanjem - Raščlaniti neknjiževni tekst- Osmisliti dobro strukturiran tekst ili govor (interpretativni i raspravljački esej te

usporednu raščlambu)- Strukturirano izlagati u zadanim veličinama (vrijeme, broj riječi,itd.)- Formulirati i sintetizirati iskaz potkrjepljujući vlastite misli valjanim argumentima- Opisati povijesni razvoj hrvatskoga jezika od kraja 16. Do kraja 18.stoljeća

Literatura:- Dragica Dujmović – Markusi, Književni vremeplov 2, čitanka za 2. Razred

gimnazije, Profil- Terezija Pavić- Pezer, Književni vremeplov 2. Radna bilježnica iz hrvatskog jezika

za 2. razred gimnazije, Profil- Dragica Dujmović – Markusi, Fon – fon 2 , Fonetika i fonologija , udžbenik iz

hrvatskog jezika za 2. Razred gimnazije, Profil- Dragica Dujmović – Markusi, Fon – fon 2, radna bilježnica iz hrvatskog jezika za 2.

razred gimnazije , Profil- Ivo Anić. Riječnik hrvatskog jezika, Novi Liber, Zagreb 2007.- Mijo Lončarić, Ante Bičanić, Hrvatski školski riječnik, Profil, Zagreb, 2000.- Željko Lozić...et al., Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i

jezikoslovlje, Zagreb, 2013.- Barić , Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Znika: Hrvatska gramatika, ŠK,

Zagreb,1995.- Milivoj Solar, Teorija književnosti, ŠK, zagreb, 2001.- Lektirni naslovi

29

Page 30: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

RAZRED: 3. Broj sati tjedno: 4Broj sati godišnje: 140

Nastava hrvatskoga jezika sadrži / obuhvaća:- književnoteorijska znanja- književnopovijesna znanja- poznavanje hrvatskog jezika- vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja

Ciljevi i zadaci učenja predmeta:Književnopovijesna i književnoteorijska znanja:

- prepoznati i opisati književnopovijesna razdoblja europske i svjetske književnosti od realizma do modernizma u kronološkom slijedu (definirati vremesnke odrednice, nabrojiti predstavnike i djela, slijediti poetike)

- prepoznati i opisati književnopovijesna razdoblja romantizma do hrvatske moderne u kronološkom slijedu (prepoznati i prikazati hrvatsku književnost u kontekstu europske književnosti, definirati vremenske odrednice, nabrojiti predstavnike i djela, objasniti poetike

- razlikovati i usporediti poetike i estetike književnopovijesnih razdoblja- izdvojiti stilska obilježja pojedinih razdoblja i prepoznati ih u ponuđenim

tekstovima- primijeniti književnoteorijska znanja na zadanim lektirnim naslovima- opisati stvaralačke biografije reprezentativnih predstavnika

književnopovijesnog razdoblja

Jezik i izražavanje:- prepoznati i izdvojiti sintaktičke jedinice (riječ, sintagma, rečenica)- prepoznati i razlikovati gramatičke veze među sastavnicama sintagme

(sročnost, upravljanje, pridruživanje) te vrste sintagme prema službi zavisne sustavnice u odnosu na glavnu

- raščlaniti rečenicu na rečenične dijelove- objasniti i razlikovati rečenične dijelove- prepoznati podjelu rečenica po sastavu (prepoznati vrste nezavisno i zavisno

složenih rečenica)- primijeniti pravila o pisanju zareza u pisanju složenih rečenica- raščlaniti složenu rečenicu- primijeniti pravila sročnostiu pisanom i usmenom izražavanju- prepoznati osobitosti hrvatskih narječja- primijeniti stečena gramatička, pravopisna i sintaktička pravila u pisanom i

usmenom izražavanju

30

Page 31: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- razviti sposobnost čitanja s razumijevanjem- raščlaniti književni i neknjiževni tekst- Osmisliti dobro strukturiran tekst ili govor (interpretativni i raspravljački esej te

usporednu raščlambu)- Strukturirano izlagati u zadanim veličinama (vrijeme, broj riječi,itd.)- Formulirati i sintetizirati iskaz potkrjepljujući vlastite misli valjanim argumentima- Opisati povijesni razvoj hrvatskoga jezika u 19.stoljeću

Izvori/ Literatura: - Dragica Dujmović- Markusi: Književni vremeplov 3, čitanka za treći razred

gimnazije)- Terezija Pavić- Pezer, Književni vremeplov 3. Radna bilježnica iz hrvatskog jezika

za 3. razred gimnazije, Profil- Dragica Dujmović – Markusi, Fon – fon 3 , Fonetika i fonologija , udžbenik iz

hrvatskog jezika za 3. Razred gimnazije, Profil- Dragica Dujmović – Markusi, Fon – fon 3, radna bilježnica iz hrvatskog jezika za 3.

razred gimnazije, Profil- Ivo Anić. Riječnik hrvatskog jezika, Novi Liber, Zagreb 2007.- Mijo Lončarić, Ante Bičanić, Hrvatski školski riječnik, Profil, Zagreb, 2000.- Željko Lozić...et al., Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i

jezikoslovlje, Zagreb, 2013.- Barić , Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Znika: Hrvatska gramatika,

ŠK, Zagreb,1995.- Milivoj Solar, Teorija književnosti, ŠK, zagreb, 2001.- Lektirni naslovi

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1, čitanka za 1. razred gimnazije; Dujmović – Markusi (Profil)

FON – FON 1, udžbenik iz hrvatskog jezika za 1.razred gimnazije; Dujmović – Markusi (Profil)

FON – FON 1, radna bilježnica iz hrvatskog jezika za 1.razred gimnazije; Herak – Jović, Pavić – Pezer (Profil)

RAZRED: 4.Broj sati tjedno: 4Broj sati tjedno: 128

Nastava hrvatskoga jezika sadrži / obuhvaća:- književnoteorijska znanja- književnopovijesna znanja- poznavanje hrvatskog jezika- vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja

31

Page 32: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Ciljevi i zadaci učenja predmeta:Književnopovijesna i književnoteorijska znanja:

- prepoznati i opisati književnopovijesna razdoblja europske i svjetske književnosti od avangarde do postmodernizma u kronološkom slijedu (definirati vremesnke odrednice, nabrojiti predstavnike i djela, slijediti poetike)

- prepoznati i opisati književnopovijesna razdoblja hrvatske moderne do postmoderrnizma kronološkom slijedu (prepoznati i prikazati hrvatsku književnost u kontekstu europske književnosti, definirati vremenske odrednice, nabrojiti predstavnike i djela, objasniti poetike)

- razlikovati i usporediti poetike i estetike književnopovijesnih razdoblja- izdvojiti stilska obilježja pojedinih razdoblja i prepoznati ih u ponuđenim

tekstovima- primijeniti književnoteorijska znanja na zadanim lektirnim naslovima- opisati stvaralačke biografije reprezentativnih predstavnika

književnopovijesnog razdoblja

Jezik i izražavanje:- objasniti temeljne pojmove iz leksikologije i prepoznati znanstvene discipline

koje obuhvaća leksikologija (onomastika, frazeologija, tvorba riječi, leksikografija)

- prepoznati i objasniti znanstvene discipline semantike, leksikologije, leksikografije i etimologije i uz njih vezane pojmove

- razlikovati osnovno i izvedeno, neutralno i obilježeno značenje riječi te razlikovati metaforu i metonimiju

- prepoznati i razlikovati značenjske odnose među riječima (sinonimija, antomija, homonimija)

- klasificirati lekseme u okviru vremenske, područne, funkcionalne raslojenosti leksika

- prepoznati posuđenice i pravilno ih upotrijebiti u pisanom i usmenom izražavanju

- prepoznati temeljne pojmove iz onomastike i klasificirati imena- prepoznati tvorbene načine i stečeno znanje primijeniti u tvorbenoj analizi- objasniti strukturu rječnika i primijeniti stečeno znanje u samostalnom

korištenju rječnikom- primijeniti stečena gramatička, pravopisna i sintaktička pravila u pisanom i

usmenom izražavanju- razviti sposobnost čitanja s razumijevanjem- raščlaniti književni i neknjiževni tekst- osmisliti dobro strukturiran tekst ili govor (interpretativni i raspravljački esej te

usporednu raščlambu)

32

Page 33: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- strukturirano izlagati u zadanim veličinama (vrijeme, broj riječi,itd.)- formulirati i sintetizirati iskaz potkrjepljujući vlastite misli valjanim argumentima- opisati povijesni razvoj hrvatskoga jezika u 20.stoljeću

Izvori/ Literatura: - Dragica Dujmović- Markusi: Književni vremeplov 4, čitanka za četvrti razred

gimnazije, Profil- Terezija Pavić- Pezer, Dijana Herak – Jović, Književni vremeplov ,. Radna

bilježnica iz hrvatskog jezika za 4. razred gimnazije, Profil- Dragica Dujmović – Markusi, Fon – fon 4 , Fonetika i fonologija , udžbenik iz

hrvatskog jezika za 4. Razred gimnazije, Profil- Dragica Dujmović – Markusi, Fon – fon 4, radna bilježnica iz hrvatskog jezika za 4.

razred gimnazije, Profil- Ivo Anić. Riječnik hrvatskog jezika, Novi Liber, Zagreb 2007.- Mijo Lončarić, Ante Bičanić, Hrvatski školski riječnik, Profil, Zagreb, 2000.- Željko Lozić...et al., Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i

jezikoslovlje, Zagreb, 2013.- Barić , Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Znika: Hrvatska gramatika,

ŠK, Zagreb,1995.- Milivoj Solar, Teorija književnosti, ŠK, zagreb, 2001.- Lektirni naslovi

1. b – Prvi strani jezik: Engleski jezik

Predmetni nastavnik: Iva Strnad, profesorica engleskog i španjolskog jezikaZaduženja po predmetu: 1., 2., 3., 4. Pripreme za natjecanjaBroj sati godišnje (po odjelu): 105Broj sati tjedno (po odjelu): 3Pripreme za natjecanja: po potrebi

Zadaće:Razvijati jezične vještine za receptivno produktivno služenje stranim jezikom (slušanje, čitanje, govorenje, pisanje). Usvojiti određeni lingvistički i sociolingvistički inventar, koji će omogućiti učeniku elemntarnu komunikaciju i na drugom stranom jeziku (lingvistički: vokabular, građu na fonetskoj, morfološkoj i sintkatičkoj razini, sociolingvistički: komunikacijski uzroci, osobobitosti u u interakciji). Uočiti posebnosti sustava drugoga stranoga jezika u odnosu na hrvatski i prvi strani jezik. Sve ostale zadaće u programu, koje se odnose na obradu tema o civilizaciji i kulturi, osposobljavanje učenika za daljnje samostalno učenje te primjenu raznih izvora znanja ( strane literature, enciklopedije, medijskih informacija), iste su kao i za prvi strani jezik.

33

Page 34: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 3Broj sati godišnje: 105

Cilj učenja predmeta: - Osposobiti učenika za govornu i pisanu dokumentaciju u različitim situacijama

svakodnevnog života, u okviru gradiva za prvi razred četverogodišnje škole te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja ma stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.

- Praćenje i razumijevanje zvučnog teksta koji emitira izvorni govornik engleskog jezika izravno i uz pomoć komunikacijskih medija. Postavljanje pitanja i davanje odgovora o zadanom sadržaju. Kreativne govorne vježbe. Usmeno i pismeno prepričavanje pročitanoga ili odslušanoga teksta, svojega ili tuđeg doživljaja , filma i sl. Formalno i neformalno dopisivanje. Čitanje s razumijevanjem jednostavnih izvornih tekstova. Korištenje jednojezičnim rječnikom. Pismeno preoblikovanje rečenica i teksta. Pisanje bilješki, natuknica za opis, prepričavanje, vođenje razgovora te sastavljanja lakših tekstova i poruka ili pisama. Uvod u pravilno pisanje eseja. Korektno pismeno prevođenje lakših tekstova s engleskog na hrvatski jezik. Uočavanje i spoznavanje razlike u ustrojima i načinima izražavanja u hrvatskom i engleskom jeziku.

Literatura:Izvori znanja za učenike:- NEW SUCCESS Intermediate Student's Book (White, Fricker, McKinlay,

Hastings)- NEW SUCCESS Intermediate Workbook (White, Fricker, McKinlay,

Hastings)- VELIKI HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus

Bujas, Ž.- VELIKI ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus

Bujas, Ž.- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY; Oxford University

PressHornby, A.S. Ed. Wehmeier, S.

Izvori znanja za profesore:- NEW SUCCESS INTERMEDIATE; Teacher's Support Book. Longman

Fricker, R.- NEW SUCCESS INTERMEDIATE; Testing and Evaluation Book. Longman

Fricker, R., Siuta, T.- NEW SUCCESS Intermediate Student's Book (White, Fricker, McKinlay,

Hastings)

34

Page 35: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- NEW SUCCESS Intermediate Workbook (White, Fricker, McKinlay, Hastings)

- VELIKI HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK; Nakladni zavod GlobusBujas, Ž.

- VELIKI ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK; Nakladni zavod GlobusBujas, Ž.

- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY; Oxford University Press

Hornby, A.S. Ed. Wehmeier, S.

Dodatni izvori znanja:- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press,

Thomson, A.J., Martinet, A.V.- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 1; Oxford University

PressThomson, A.J., Martinet, A.V.

- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 2; Oxford University Press

Thomson, A.J., Martinet, A.V.- OXFORD GUIDE TO ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press

Eastwood, J.- OXFORD COLLOCATIONS dictionary for srudents of English; Oxford

University Press, Eds. Crowther, J., Dignen, S., Lea, D.

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 3Broj sati godišnje: 105

Cilj učenja predmeta: - Osposobiti učenika za govornu i pisanu dokumentaciju u različitim situacijama

svakodnevnog života, u okviru gradiva za drugi razred četverogodišnje škole te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja ma stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.

Slušanje – odgovaranje na pitanjaGovorenje – prepričavanje kratkog teksta, voditi razgovor,postavljati pitanja,pravilno izgovarati glasoveČitanje – razumijeti upute na engleskom jeziku, rješavanje zadaćaPisanje – dopunjavanje i preoblikovanje rečenica i teksta, pisanje prigodnog pisma ili čestitke, pisati po diktatuJezični sadržaji - kultura i civilizacija – teme iz kulture i civilizacije engleskog govornog područja, gradovi i regije, slobodno vrijeme i razonoda, zdrav i sretan život.

35

Page 36: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Proširivanje vokabulara dodatnim tekstovima, usvajanje pravilnog naglaska i izgovora pojedinih riječi u rečenici...Gramatika - ponavljanje iz prethodnog razreda i uvođenje novog: imenice, zamjenice, pridjevi, glagoli- tvorba, sintaksa...

Literatura:Izvori znanja za učenike:- SUCCESS INTERMEDIATE Student’s Book ( Hastings, McKinlay)- SUCCESS INTERMEDIATE Workbook (White, L., Fricker, R.)- VELIKI HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus, Bujas,

Ž.- VELIKI ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus, Bujas,

Ž.- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY; Oxford University

Press Hornby, A.S. Ed. Wehmeier, S.

Izvori znanja za profesore: - SUCCESS INTERMEDIATE; Teacher's Support Book. Longman Fricker, R.- SUCCESS INTERMEDIATE; Testing and Evaluation Book. Longman

Fricker, R., Siuta, T.- SUCCESS INTERMEDIATE Student’s Book ( Hastings, McKinlay)- SUCCESS INTERMEDIATE Workbook (White, L., Fricker, R.)- VELIKI HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus, Bujas,

Ž.- VELIKI ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus, Bujas,

Ž.- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY; Oxford University

Press Hornby, A.S. Ed. Wehmeier, S.Dodatni izvori znanja:- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press,

Thomson, A.J.,, Martinet, A.V.- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 1; Oxford University

Press Thomson, A.J.,, Martinet, A.V.- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 2; Oxford University

Press Thomson, A.J.,, Martinet, A.V.- OXFORD GUIDE TO ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press,

Eastwood, J.- OXFORD COLLOCATIONS dictionary for srudents of English; Oxford

University Press Eds. Crowther, J., Dignen, S., Lea, D.

36

Page 37: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 3Broj sati godišnje: 105

Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika obuhvaćaju:- Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim

situacijama svakodnevnog života, u okviru gradiva za 3.razred četverogodišnje škole, te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.

- Učenik treba razumijeti tekst s izvornim govornikom dostupan ovoj razini učenja; razgovarati po natuknicama, pravilno postavljati pitanja, ispravno prepričati pročitani tekst, opisati sliku ili crtež. Kod čitanja i pisanja učenik treba bez većih poteškoća čitati zadani tekst,odlomak; znati napisti sastav o zadanoj temi, prevesti tekst; kod jezičnih sadržaj produbljuju se teme i dodaju nove kao npr. umjetnost i film. Na području gramatike ponavlja se gradivo iz predhodne godine te se uvode: zamjenice – refleksivne i relativne, tvorba i uporaba glagola, glagolska vremena, rečenice – pogodbene i namjerne, upravni i neupravni govor....

Literatura:Izvori znanja za učenike:

- NEW SUCCESS Upper Interemediate Student’s book (White, Fricker, Hastings, McKinlay)

- NEW SUCCESS Upper Interemediate Workbook (White, Fricker, Hastings, McKinlay)

- VELIKI HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus, Bujas, Ž.

- VELIKI ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus, Bujas, Ž.

- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY; Oxford University Press Hornby, A.S. Ed. Wehmeier, S.

Izvori znanja za profesore: - NEW SUCCESS Upper Interemediate Student’s book (White, Fricker,

Hastings, McKinlay)- NEW SUCCESS Upper Interemediate Workbook (White, Fricker, Hastings,

McKinlay)- VELIKI HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus

Bujas, Ž.- VELIKI ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus

Bujas, Ž.

37

Page 38: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY; Oxford University Press

Hornby, A.S. Ed. Wehmeier, S.

Dodatni izvori znanja:- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press

Thomson, A.J.,, Martinet, A.V.- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 1; Oxford University

PressThomson, A.J.,, Martinet, A.V.

- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 2; Oxford University Press

Thomson, A.J.,, Martinet, A.V.- OXFORD GUIDE TO ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press

Eastwood, J.- OXFORD COLLOCATIONS dictionary for srudents of English; Oxford

University PressEds. Crowther, J., Dignen, S., Lea, D.

RAZRED : 4. Broj sati tjedno : 3Broj sati godišnje: 96

Cilj učenja predmeta: - Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim

situacijama svakodnevnog života, u okviru gradiva za 4 .razred četverogodišnje škole, te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.

Literatura: Izvori znanja za učenike:

- SUCCESS Upper Intermediate Student’s book (Comyns Carr, Parsons)- SUCCESS Upper Intermediate Workbook (Fricker)- VELIKI HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus

Bujas, Ž.- VELIKI ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus

Bujas, Ž.- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY; Oxford University

Press Hornby, A.S. Ed. Wehmeier, S.

38

Page 39: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Izvori znanja za profesore:- SUCCESS INTERMEDIATE; Teacher's Support Book. Longman

Fricker, R.- SUCCESS INTERMEDIATE; Testing and Evaluation Book. Longman

Fricker, R., Siuta, T.- SUCCESS Upper Intermediate Student’s book (Comyns Carr, Parsons)- SUCCESS Upper Intermediate Workbook (Fricker)- VELIKI HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus

Bujas, Ž.- VELIKI ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK; Nakladni zavod Globus

Bujas, Ž.- OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY; Oxford University

Press Hornby, A.S. Ed. Wehmeier, S.

Dodatni izvori znanja:- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press

Thomson, A.J.,, Martinet, A.V.- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 1; Oxford University

Press Thomson, A.J.,, Martinet, A.V.

- A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR Exercises 2; Oxford University Press

Thomson, A.J.,, Martinet, A.V.- OXFORD GUIDE TO ENGLISH GRAMMAR; Oxford University Press

Eastwood, J.- OXFORD COLLOCATIONS dictionary for srudents of English; Oxford

University Press Eds. Crowther, J., Dignen, S., Lea, D.

1. c - Drugi strani jezik

voditelj aktiva stranih jezika: Iva Strnad, prof. engleskog i španjolskog jezikačlanovi: Vanja Vreća, Marija Zadil, Sanja Čimić, Tomislav Franušić

Zaduženja po predmetu:Sanja Čimić (španjolski): 1. 2. i 4. razred Tomislav Franušić (talijanski): 1. 2. 3. i 4. razredVanja Vreća (njemački): 1. 2. 3. i 4. RazredMarija Zadil (francuski): 1. 2. i 4.. razredBroj sati godišnje (po odjelu): 70Broj sati tjedno (po odjelu): 2

39

Page 40: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Španjolski jezik

Predmetni nastavnik: Sanja Čimić, profesorica španjolskog jezikaZaduženja po predmetu: 1.a, 2.a, 4.aBroj sati tjedno po odijeljenju: 2Broj sati godišnje po odijeljenju: 70

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi: Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja. Omogućiti učenicima slabijeg predznanja dodatne vježbe i tumačenja.

Zadaće učenika iz područja jezika su: pozdravi, predstavljanje, osobni opisi, sricanje, zanimanje , nacionalnost, kućanstvo, raspored prostorija u domaćinstvu, glavni i redni brojevi, izgled grada, prijevozna sredstva, javne gradske površine, struke i zanimanja, prehrambeni proizvodi, izražavanje i sklonosti, obitelj fizički opisi, odjevni predmeti, mjere za količinu, prehrambeni proizvodi, dani u tjednu, mjeseci u godini, godišnja doba, zabavni sadržaji te ponavljanje gradiva.

Na području gramatike naučiti učenike : određeni i neodređeni članovi, indikativ prezenta glagola ESTAR,TENER, PONER, prepozicije mjesta: encima de, debajo de, al lado de, ala izquierda/derecha de; neodređeni članovi, indikativ prezenta glagola,imperativ, posvojni pridjevi, povratni glagoli, rod i broj, direktni objekt, glagoli sa zamjenicom...

Literatura:Izvorna znaja za učenike:- EMBARQUE 1, libro del alumno, udžbenik španjolskog jezika za 1. i 2.

razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- EMBARQUE 1, libro de ejercicios, radna bilježnica iz španjolskog jezika za 1. i 2. razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- DICCIONARIO ESPANOL – CROATA ; Školska knjiga Vinja, V.,Musanić, R

Izvorna znanja za profesore:- EMBARQUE 1, libro del alumno, udžbenik španjolskog jezika za 1. i 2.

razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.

40

Page 41: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto - EMBARQUE 1, libro de ejercicios, radna bilježnica iz španjolskog jezika za

1. i 2. razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- EMBARQUE 1, libro del profesor, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- DICCIONARIO ESPANOL – CROATA ; Školska knjiga Vinja, V.,Musanić, R

Dodatni izvori znanja:- VOX ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPANOLA; Bibliograf, S.A.

Alvar Ezquerra, M.- DICCIONARIO DE SINONIMOS Y ANTONIMOS DEL ESPANOL

ACTUAL; Edisiones SM Maldonado Gonzales, C.- GRAMATIKA ŠPANJOLSKOG JEZIKA; Školska knjiga Vinja, V.

RAZRED : 2. Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi:Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja. Omogućiti učenicima slabijeg predznanja dodatne vježbe i tumačenja. Ponoviti znanja stečena u osnovnoškolskom obrazovanju i prethodnim razredima, te povezati stečena znanja s novim sadržajima

Zadaće učenika iz područja jezika su:Prijevozna sredstva, urbane sredine, kulturne znamenitosti i spomenici, gastronomija, vremenske prilike i prognoza, svijet zabave, aktivnosti, festivali, predstave, odjevni predmeti, trgovine, sredstva komunikacije, zabavni sadržaji te ponavljanje gradiva

Na području gramatike naučiti učenike:Određeni i neodređeni članovi, indikativ prezenta pravilnih i nepravilnih glagola, bezlični glagoli, rod i broj, direktni i indirektni objekt, aorist

Literatura:Izvorna znaja za učenike:

41

Page 42: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- EMBARQUE 1, libro del alumno, udžbenik španjolskog jezika za 1. i 2. razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- EMBARQUE 1, libro de ejercicios, radna bilježnica iz španjolskog jezika za 1. i 2. razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- DICCIONARIO ESPANOL – CROATA ; Školska knjiga Vinja, V.,Musanić, R

Izvorna znanja za profesore:- EMBARQUE 1, libro del alumno, udžbenik španjolskog jezika za 1. i 2.

razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- EMBARQUE 1, libro de ejercicios, radna bilježnica iz španjolskog jezika za 1. i 2. razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- EMBARQUE 1, libro del profesor, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- DICCIONARIO ESPANOL – CROATA ; Školska knjiga Vinja, V.,Musanić, R

Dodatni izvori znanja:- VOX ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPANOLA; Bibliograf, S.A.

Alvar Ezquerra, M.- DICCIONARIO DE SINONIMOS Y ANTONIMOS DEL ESPANOL

ACTUAL; Edisiones SM Maldonado Gonzales, C.- GRAMATIKA ŠPANJOLSKOG JEZIKA; Školska knjiga Vinja, V.

RAZRED : 4. Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Ciljevi i zadaci učenja španjolskog jezika :Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.Učenik treba razumijeti tekst s izvornim govornikom, voditi dijalog, ostavljati pitanja, opisivati sliku ili crtež, bez teškoća čitati tekstove, prepričavati ulomke, napisti sastavak o zadanoj temi, prevoditi tekst. Učenje novih gramatičkih sadržaja, oblika.

Na području gramatike naučiti učenike:

42

Page 43: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Izražavanje uzroka i posljedice, perfekt i imperfekt pravilnih i nepravilnih glagola, imperativ, pogodbene rečenice, konjuktiv prezenta

Literatura:Izvorna znaja za učenike:- EMBARQUE 2, libro del alumno, udžbenik španjolskog jezika za 3. i 4.

razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- EMBARQUE 2, libro de ejercicios, radna bilježnica iz španjolskog jezika za 3. i 4. razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- DICCIONARIO ESPANOL – CROATA ; Školska knjiga Vinja, V., Musanić, R

Izvorna znanja za profesore:- EMBARQUE 2, libro del alumno, udžbenik španjolskog jezika za 3. i 4.

razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- EMBARQUE 2, libro de ejercicios, radna bilježnica iz španjolskog jezika za 3. i 4. razred općih gimnazija, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- EMBARQUE 2, libro del profesor, Algoritam d.o.o.Montserrat Alonso Cuenca, Rocio Prieto Prieto

- DICCIONARIO ESPANOL – CROATA ; Školska knjiga Vinja, V.,Musanić, R

Dodatni izvori znanja:- VOX ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPANOLA; Bibliograf, S.A.

Alvar Ezquerra, M.- DICCIONARIO DE SINONIMOS Y ANTONIMOS DEL ESPANOL

ACTUAL; Edisiones SM Maldonado Gonzales, C.- GRAMATIKA ŠPANJOLSKOG JEZIKA; Školska knjiga Vinja, V.

Talijanski jezik

Predmetni nastavnik: Tomislav Franušić, prof.Zaduženja po predmetu: 1., 2., 3, 4.Broj sati tjedno po odijeljenju: 2Broj sati godišnje po odijeljenju: 70

Zadaće:

43

Page 44: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- Razvijati jezične vještine za receptivno produktivno služenje stranim jezikom (slušanje, čitanje, govorenje, pisanje )

- Usvojiti određeni lingvistički i sociolingvistički inventar, koji će omogućiti učeniku elemntarnu komunikaciju i na drugom stranom jeziku (lingvistički: vokabular, građu na fonetskoj, morfološkoj i sintkatičkoj razini, sociolingvistički: komunikacijski uzroci, osobobitosti u u interakciji),

- Uočiti posebnosti sustava drugoga stranoga jezika u odnosu na hrvatski i prvi strani jezik.

Sve ostale zadaće u programu, koje se odnose na obradu tema o civilizaciji i kulturi, osposobljavanje učenika za daljnje samostalno učenje te primjenu raznih izvora znanja ( strane literature, enciklopedije, medijskih informacija), iste su kao i za prvi strani jezik.

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

1. JEZIČNE VJEŠTINE- Slušanje: učenik treba pravilno reagirati na upute nastavnika u svakodnevnom

komuniciranju u razredu- Razumijeti jednostavnu zvučnu poruku i to dokazati odgovaranjem na pitanja- Govorenje: učenik pravilno treba izgovarati rečenice- Odgovarati na pitanja- Izreći osnovne podatke o sebi ,...- Pravilno primjenjivati osnovne uzorke u komuniciranju- Upotrijebiti poznati vokabular- Pravilno izgovarati nove glasove- Čitanje: učenik nakon čitanja treba odgovoriti na pitanja o pročitanom tekstu- Ispravno izgovarati riječi i pravilno intonirati rečenicu- Razumijevanje pročitanog teksta- Pisanje: učenik treba ispravno pisati jednostavne rečenice- Dopuniti rečenicu i jednostavni tekst- Preoblikovati rečenicu- Pismeno odgovoriti na pitanja- Opisti sliku u obrađenoj temi

2. JEZIČNI SDRŽAJI- Kultura i civilizacija (obitelj, rodbinski odnosi, stan i stanovanje, život u kući,

higijena,obroci,ustroj slobodnog vremena, izricanje sata, odlasci na izlet, ples, kino, kažalište..., promet u gradu,telefoniranje, pisanje pisama, čestitki, blagdani,...)

44

Page 45: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- Komunikacijski uzorci (pozdrav, izražavanje zadovoljstva, zahvaljivanje,tel. razgovori na formalnoj i neformalnoj razini, prihvaćanje i odbijanje poziva,zapovijedi na formalnoj i neformalnoj razini, pisanje čestitaka i kratkih pisanih poruka...)

- Fonološke i ortografske osobine (usvajanje na receptivnom i produktivnom planu fonolološkoga sustava talijanskoga jezika; usvajanje značajki talijanske grafije; usvajanje rečeničnog ritma i akcenta; izgovor zvučnoga i bezvučnoga –s- , izgovor grafema – qu – i drugih osobitosti talijanskog jezika

- Gramatička struktura (član, zamjenice, imenice, pridjevi, brojevi,glagoli,prijedlozi i prilozi)

Literatura:STIAMO INSIEME 1; udžbenik talijanskog jezika, Školska knjiga d.d.STIAMO INSIEME 1; radna bilježnica iz talijanskog jezika, Školska knjiga d.d.

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi i zadaci učenja talijanskog jezika obuhvaćaju:Učenik treba znati odgovoriti na pitanja o kratkom tekstu koji je slušao, znati prepričati odslušani tekst, voditi razgovor po zadanoma modelu,odgovarati na pitanja na zadanu temu, pravilno postavljati pitanja, pravilno izgovarati nove glasove, primjeniti ispravnu intonaciju rečenica. Također bi trebao dopuniti i preoblikovati rečenice, napisti prigodno pismo, pisati po diktatu, sastaviti kraći jednostavan tekst. Na području jezičnih sadržaja znati o kulturi i civilizaciji: osnove zemljopisa Italije, obrada jednog talijanskog grada, škola, promet,.... Iz gramatike trebao bi zanti član, imenice (tvorba), pridjevi (pravilno i nepravilno stupnjevanje ), zamjenice, glagoli, prilozi, brojevi, prijedlozi...

Literatura:STIAMO INSIEME 2; udžbenik talijanskog jezika, Školska knjiga d.d.STIAMO INSIEME 2; radna bilježnica iz talijanskog jezika, Školska knjiga d.d.

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi zadaci učenja talijanskog jezika obuhvaćaju:Učenik treba razumijeti tekst s izvornim govornikom dostupan ovoj razini učenja; razgovarati po natuknicama, pravilno postavljati pitanja, ispravno prepričati pročitani tekst, opisati sliku ili crtež. Kod čitanja i pisanja učenik treba bez većih poteškoća čitati zadani tekst, odlomak; znati napisti sastav o zadanoj temi, prevesti tekst; kod jezičnih sadržaja

45

Page 46: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

produbljuju se teme i dodaju nove kao npr. umjetnost i film...poznate osobe iz talijanske kulture i znanosti, običaji, tradicija,...Na području gramatike ponavlja se gradivo iz predhodne godine. Uči se: član (sistematiziranje uporabe člana),imenice, pridjevi (stupnjevanje), zamjenice, glagoli, pogodbene rečenice, slaganje vremena,bezlični glagoli...

Literatura:STIAMO INSIEME 3; udžbenik talijanskog jezika, Školska knjiga d.d.STIAMO INSIEME 3; radna bilježnica iz talijanskog jezika, Školska knjiga d.d.

RAZRED: 4.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Cilj učenja predmetaOsposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.

Literatura:STIAMO INSIEME 4, udžbenik talijanskog jezika, Školska knjiga d.d.STIAMO INSIEME 4; radna bilježnica iz talijanskog jezika, Školska knjiga d.d.

Njemački jezik

Predmetni nastavnik: Vanja Vreća, prof.Zaduženja po predmetu: 1., 2., 3., 4.Broj sati tjedno po odijeljenju: 2Broj sati godišnje po odijeljenju: 70

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Zadaće:- Razvijati jezične vještine za receptivno produktivno služenje stranim jezikom

( slušanje, čitanje , govorenje, pisanje )- Usvojiti određeni lingvistički i sociolingvistički inventar, koji će omogućiti učeniku

elemntarnu komunikaciju i na drugom stranom jeziku ( lingvistički: vokabular, građu na fonetskoj, morfološkoj i sintkatičkoj razini, sociolingvistički: komunikacijski uzroci, osobobitosti u u interakciji),

46

Page 47: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- Uočiti posebnosti sustava drugoga stranoga jezika u odnosu na hrvatski i prvi strani jezik.

Sve ostale zadaće u programu, koje se odnose na obradu tema o civilizaciji i kulturi, osposobljavanje učenika za daljnje samostalno učenje te primjenu raznih izvora znanja ( strane literature, enciklopedije, medijskih informacija), iste su kao i za prvi strani jezik.

Literatura: ZWEITE SPRACHE DEUTCH 1, udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije,

1. godina učenja, Horvatić-Čajko, Lasić, Školska knjiga d.d. ZWEITE SPRACHE DEUTCH 1, radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred

gimnazije, 1. godina učenja, Horvatić-Čajko, Lasić, Školska knjiga d.d.

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Cilj učenja predmetaOsposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja

Literatura: ZWEITE SPRACHE DEUTCH 2, udžbenikiz njemačkog jezika za 2. razred gimnazije,

Školska knjiga d.d., Horvatić-Čajko, Lasić

ZWEITE SPRACHE DEUTCH 2, radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. razred gimnazije, Školska knjiga d.d., Horvatić-Čajko, Lasić

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Cilj učenja predmeta:Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja

Literatura: ZWEITE SPRACHE DEUTCH 3, udžbenik iz njemačkog jezika za 3. razred

gimnazije, Školska knjiga d.d., Horvatić-Čajko, Lasić

47

Page 48: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

ZWEITE SPRACHE DEUTCH 3, radna bilježnica iz njemačkog jezika za 3. razred gimnazije, Školska knjiga d.d., Horvatić-Čajko, Lasić

RAZRED: 4.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Cilj učenja predmeta:Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja

Literatura: ZWEITE SPRACHE DEUTCH 4, udžbenik iz njemačkog jezika za 4. razred

gimnazije, Školska knjiga d.d., Horvatić-Čajko, Lasić

ZWEITE SPRACHE DEUTCH 4, radna bilježnica iz njemačkog jezika za 4. razred gimnazije, Školska knjiga d.d., Horvatić-Čajko, Lasić

Francuski jezik

Predmetni nastavnik: Marija ZadilZaduženja po predmetu: 1., 2., 4.Broj sati tjedno po odijeljenju: 2Broj sati godišnje po odijeljenju: 70

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Cilj učenja predmeta: osposobiti učenika za razumijevanje lakšega pisanog teksta, za elementarno govorno i pismeno izražavanje i daljnje učenje stranog jezika. Sustavno obraditi lingvističku građu jezika da bi učenike osposobili za kasnije samostalno dobivanje informacija iz pisanog ili govornog teksta. Upoznati učenike s kulturom i civilizacijom jezika s ciljem boljeg shvaćanja određenih jezičnih pravila.

Zadaci učenja predmeta: u potpunosti razumjeti jezično i sadržajno jednostavne tekstove (to dokazati odgovaranjem na pitanja), usmeno prikazati odslušane i pročitane tekstove, prepričati jednostavne sadržaje, dati kratka izvješća i opise (dati osnovne informacije o sebi, obitelji, drugima), naučeno samostalno primijeniti na novim sadržajima, pravilno izgovarati i intonirati rečenice i nove glasove, tihim

48

Page 49: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

čitanjem doći do raznih informacija, pravilno upotrijebiti naučene pravopisne sadržaje u pisanju rečenica te dopunjavanju teksta.

Literatura:ALTER EGO 1, udžbenik iz francuskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije; Berthet, Hugot, Kizirian, Sampsonis, Waendendries (Algoritam)

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Cilj učenja predmeta: - osposobiti učenika za razumijevanje pisanog teksta na višoj razini (osim teksta

u udžbeniku i lakši književni tekst)- osposobiti učenika za govorno i pismeno izražavanje po natuknicama- razumijevanje govora izvornog govornika (dostupni zvučni primjeri) i

sudjelovanje u razgovoru po natuknicama- proširiti znanje vokabulara i gramatike na višu razinu- usvojiti osnovna pravila morfosintaktičke ortografije- razviti kod učenika zanimanje za korištenje rječnika u svakodnevnom služenju

jezikom te razviti zanimanje za književni tekst na francuskom jeziku- proširiti znanje o kulturi i civilizaciji jezika i prostoru iz kojeg potječe

(Francuska –raznolikost zemlje, regije, gradovi, običaji, blagdani, sportske aktivnosti)

Zadaci učenja predmeta: - u potpunosti razumjeti jezično i sadržajno obrađene tekstove (to dokazati

odgovaranjem na pitanja)- pozorno poslušati i usmeno prikazati odslušane tekstove - prepričati sadržaje te naučeno samostalno primijeniti na novim sadržajima- pravilnom upotrebom gramatičkih pravila izraziti: osjećaje, mišljenje, želju,

savjet, molbu- primjeniti na primjeru pravila pisanja službenog pisma, čestitke, e-maila,

brzojava- primjeniti u diktatu naučena morfosintetička pravila ortografije- pravilno se koristiti rječnikom pri prevođenju- dalje usvajati pravilan izgovor i intonirati rečenice i nove glasove- brzim pregledom teksta izdvojiti bitne pojmove i dati osnovne informacije o

sadržaju teksta

Literatura:

49

Page 50: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- ALTER EGO 1, udžbenik iz francuskog jezika za 1. i 2. razred gimnazije; Berthet, Hugot, Kizirian, Sampsonis, Waendendries (Algoritam)

RAZRED: 4.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Cilj učenja predmeta:Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje jezika i primjenu izvora znanja na stranom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja

Literatura:ALTER EGO 2, udžbenik francuskog jezika za 3. i 4. razred gimnazije; Berthet, Hugot, Kizirian, Sampsonis, Waendendries (Algoritam)

1. d – Klasični jezici – Latinski jezik

Predmetni nastavnik: Mladen Kristić, prof.Zaduženja po predmetu: Mladen Kristić – 1., 2. Broj sati godišnje (po odjelu): 70Broj sati tjedno (po odjelu): 2

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Cilj nastave latinskog jezika u prvoj godini dvogodišnjeg učenja jest osposobiti učenike da uoče, spoznaju, razumiju prepoznati jezičnu strukturu latinskog jezika ,da upoznaju i razumiju civilizacijski kontekst u kojem te strukture postoje kao prenositelj odrđenih obavijesti, te napokon da razumiju jednostavnije tekstove na latinskom jeziku i da ih mogu prevesti na hrvatski jezikIz ovog cilja proizlaze dvije sastavnice koje se međusobno prožimaju, a to su jezična i izvanjezična ( civilizacijska) sastavnica, kao konkretne obrazovne zadaće objedinjene u latinskim tekstovima i pristupa im se kao cjelini obrazovnih zadaća.

- Razvijanje jezične i misaone sposobnosti izražavanja i interpretiranja- Razvijanje samostalnoga i kreativnoga mišljenja- Pružanja uvida u rimsku kulturu i njezin doprinos oblikovanju europske

civilizacije, ne zaboravljajući pri tom grčku kulturu koja je Rimljanima bila

50

Page 51: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

neiscrpno vrelo nadahnuća i ulogu Rima kao posrednika u prijenosu i dostignuću grčke kulture i ostatku Europe

- Spoznaja isprepletenosti kultura prošlosti sa suvremenim iskustvomžpoticanje prihvaćanja humanističkih vrijednosti

Zadaci s jezičnog područja:- Ponoviti i utvrditi prethodno znanje učenika iz gramatike hrvatskog jezika- Podrijetlo i razvitak latinskog jezika, romanski jezici, potomstvo književnoga

latinskog jezika- Glasovni sustav, pismo, pravopis, izgovor- Rečenica, padež, deklinacija, konjugacija- Negacija- Stupnjevanje pridjeva- Tvorba priloga načina od pridjeva, stupnjevanje priloga- Prijedlozi- Brojevi

Zadaci s izvanjezičnog područja:- Ponoviti i utvrditi prethodno znanje učenika s područja povijesti i zemljopisa

vezano za Rim i rimsku državu- Legende koje povezuju propast Troje i nastanak Rima ; Homer i Vergilije- Materijalni tragovi rimske civilizacije na europskom tlu, osobito na tlu Hrvatske- Osnutak Rima – krakjevstvo ( legenda i povijest )– republika (senat,

skupština,magistrature)- Osvajanje Italije, borba za prevlast na Mediteranu – punski ratovi, rimske provincije

na hrvatskom tlu- Obitelj, odgoj, imena, obrazovanje , odjevanje, kuća i villa, robovi i gospodari- Običaji , zakoni i kalendar- Poticanje i razvijanje pozitivnih moralnih načela putem mudrih izreka koji latinski

jezik čine živim jezikom.

Literatura:Izvori priprema za učenike:

- Gortan, Gorski, Pauš, ELEMENTA LATINA, udžbenik latinskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb 2008.

- Petar Lisičar, GRCI I RIMLJANI, Školska knjiga, Zagreb 1971.- Vojtech Zamarovsky, JUNACI ANTIČKIH MITOVA, leksikon grčke i rimske

mitologije, Školska knjiga, Zagreb 1973.- Jozo Marević, RIZNICA LATINSKOG JEZIKA, Školska knjiga, Zagreb 1997.- Internet

Izvori priprema za profesora:

51

Page 52: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- Gortan, Gorski, Pauš, ELEMENTA LATINA, udžbenik latinskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb 2008.

- Gortan, Gorski, Pauš, LATINSKA GRAMATIKA, Školska knjiga, Zagreb 1966.- Mirko Divković, LATINSKO – HRVATSKI RJEČNIK, Zagreb, 1900, reprint

1990.- Otala literatura- Petar Lisičar, GRCI I RIMLJANI, Školska knjiga, Zagreb 1971.- Vojtech Zamarovsky, JUNACI ANTIČKIH MITOVA, leksikon grčke i rimske

mitologije, Školska knjiga, Zagreb 1973.- August Musić, NACRT GRČKIH I RIMSKIH STARINA, Zagreb 1942.- HRVATSKI LATINISTI I i II. Ciklus PET STOLJEĆA HRVATSKE

KNJIŽEVNOSTI, MH, Zagreb1970.- Jozo Marević, RIZNICA LATINSKOG JEZIKA, Školska knjiga, Zagreb 1997.- Trkanjac, Knezović. DOCUMENTA HISTORIAM CROATICAM SPECTANTIA

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Cilj nastave latinskog jezika u prvoj godini dvogodišnjeg učenja jest osposobiti učenike da uoče, spoznaju, razumiju prepoznati jezičnu strukturu latinskog jezika ,da upoznaju i razumiju civilizacijski kontekst u kojem te strukture postoje kao prenositelj odrđenih obavijesti, te napokon da razumiju jednostavnije tekstove na latinskom jeziku i da ih mogu prevesti na hrvatski jezikIz ovog cilja proizlaze dvije sastavnice koje se međusobno prožimaju, a to su jezična i izvanjezična ( civilizacijska) sastavnica, kao konkretne obrazovne zadaće objedinjene u latinskim tekstovima i pristupa im se kao cjelini obrazovnih zadaća.

- Razvijanje jezične i misaone sposobnosti izražavanja i interpretiranja- Razvijanje samostalnoga i kreativnoga mišljenja- Pružanja uvida u rimsku kulturu i njezin doprinos oblikovanju europske

civilizacije, ne zaboravljajući pri tom grčku kulturu koja je Rimljanima bila neiscrpno vrelo nadahnuća i ulogu Rima kao posrednika u prijenosu i dostignuću grčke kulture i ostatku Europe

- Spoznaja isprepletenosti kultura prošlosti sa suvremenim iskustvomžpoticanje prihvaćanja humanističkih vrijednosti

Zadaci s jezičnog područja:- Najčešće službe padeža u rečenici- Konjuktiv kao način; vremena konjuktiva- Nepravilni glagoli- Odložni i poluodložni glagoli- Konjuktiv u zavisnim rečenicama

52

Page 53: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- Upravni i neupravni govor- Rečenične konstrukcije

Zadaci s izvanjezičnog područja:- Rimska religija; muze- Razdoblje punskih ratova i njihovo mjesto u rimskoj povijesti- Govor kao književna vrsta, djelovi govora- Braća Grakho i njihove reforme- Sula i njegova diktaktura- Rimljani i Ilira- Pir i njegove pobjede nad rimljanima- Građanski ratovi; I. i II. Triumvirat- Ciceron i njegovi govori protiv Katiline- Cezar – vojskovođa, državnik i pisac- Propast republike – August- Neraskidive veze Grčke i Rima, grčki alfabet – neobavezno- Poticanje i razvijanje pozitivnih moralnih načela putem mudrih izreka koje latinski

jezik čine živim jezikom- Posjet Saloni

Literatura:- Ista je kao i za prve razrede- Gortan, Gorski, Pauš, ELEMENTA LATINA, udžbenik latinskoga jezika, Školska

knjiga, Zagreb 2008.

2. PRIRODOSLOVNO PODRUČJE

2.a - Fizika

Predmetni nastavnik: Tomislav Vukšić, inženjer elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologijaZaduženja po predmetu: 1., 2., 3., 4.Broj sati tjedno po odijeljenju: 3Broj sati godišnje po odijeljenju: 140

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi i zadaci:Razvijati pojmove, modele, teorije i metode klasične fizike u sadržajima u gibanju, silama, energiji i mehanici fluida, čija je konstrukcija započela u osnovnoj školi. Pritom polazimo

53

Page 54: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

od proučavanja, opisivanja i objašnjavanja pojava od grafičkog prikazivanja i postupne matematičke formalizacije zakonitosti.Literatura: FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred gimnazije; Paar (ŠK)FIZIKA 1 : zbirka riješenih zadataka za 1. razred gimnazije; Paar (ŠK)FIZIKA ZBIRKA ZADATAKA 1-4 (za sve 4.godine gimnazije); Mikuličić, Varićak, Vernić (ŠK)

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi i zadaci:Razraditi već dijelom poznate sadržaje iz klasične mehanike, topline i elektromagnetizma, a također osnovne koncepte kao što su čestični, koncept međudjelovanja i očuvanja te načela relativnosti i vjerojatnosti.

Literatura: FIZIKA 2 : udžbenik fizike za 2. razred gimnazije; Paar, Šips (ŠK)FIZIKA 2 : zbirka riješenih zadataka za 2. razred gimnazije; Paar, Šips (ŠK)

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi i zadaci:Povezati obradom već periodičnih pojava, mehaničkoga i električnoga titranja, mehaničkih i elektromagnetskih valova, strukturne pojmove (čestice,valove i polja). Nakon obrade svjetlosnih pojava, konstruirati načelo relativnosti u modernoj fizici teorijom relativnosti te istaknuti zamisao odnosa mase i energije.

Literatura: FIZIKA 3 : udžbenik fizike za 3. razred gimnazije; Paar (ŠK)FIZIKA 3 : zbirka riješenih zadataka za 3. razred gimnazije; Paar, Šips (ŠK)

RAZRED: 4.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Ciljevi :- Upoznati osnove temeljnih grana fizike: optike, atomske i nuklearne fizike s

izbornim sadržajima. Gore navedene sadržaje prepoznati i primijeniti u biologiji, kemiji, ekologiji, medicini, suvremenim tehnologijama i drugim područjima.

54

Page 55: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Usvojiti osnovne zakone geometrijske optike i primijeniti ih kod zrcala, dioptara i jednostavnih optičkih instrumenata. Iz fizikalne optike učenici moraju savladati interferenciju, difrakciju, polarizaciju svjetlosti, te fotoelektrični efekt i dualnost materije.Usvojiti građu atoma i pojmove: izotopi i energijski spektri, te im ukazati primjenu u svakodnevnom životu.Usvojiti pojmove: prirodna radioaktivnost, građu atomske jezgre i nuklearne reakcije, elementarne čestice.Obraditi utjecaj ionizirajučeg zračenja na čovjeka i zaštitu

Namjena :Savladavajući navedene ciljeve potiču se radne navike, nastavljaju se sistematičnost i radne navike učenika, što bi u konačnici utjecalo na usvajanje cjelokupnog programa fizike i uspješno polaganje Državne mature i na taj način omogućilo upis na željeni fakultet. Osim stručnog znanja namjera je formiranje kompleksne ličnosti koja će se uklopiti u društvo.

Način realizacije :Usmena izlaganja, diskusija, grupni rad, pokusi, seminarski radovi

Literatura:

FIZIKA 4 : udžbenik fizike za 4. razred gimnazije; Paar (ŠK)FIZIKA 4 : zbirka riješenih zadataka za 4. razred gimnazije; Paar, Šips (ŠK)

2.b – KEMIJA i BIOLOGIJA

Predmetni nastavnici: Katarina Glavić, (na porodiljnom dopustu)Zamjena: Martina Mikulić, prof., (za kemiju) : dr. sci. Joško Mikuš, prof. (za biologiju)Zaduženja po predmetu:Joško Mikuš – biologija: 1, 2,3,4.razredMartina Mikulić – kemija: 1, 2,3,4.razred

Broj sati godišnje (po odjelu): biologija - 70 / kemija - 70Broj sati tjedno (po odjelu): biologija - 2 / kemija – 2

Biologija

RAZRED: 1.Predmetni nastavnik: Joško MikušBroj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

55

Page 56: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Ciljevi aktivnosti:- Upoznati se s podrijetlom i razvojem života na Zemlji- Razumjeti kemijsku osnovu života- Stanica – otkriće, raznolikost i građa- Energija i životni procesi- Shvatiti životni i stanični ciklus eukariota- Od stanice do mnogostaničnog organizma

Namjena aktivnosti:Usvojeno gradivo primijeniti u učenju srodnih predmeta i sadržaja biologije na višoj razini. Način realizacije aktivnosti/programa/projekta: usmeno izlaganje, razgovor, frontalni rad, grupni rad,individualni rad, praktični rad, power point prezentacija

Literatura:- ŽIVI SVIJET 1; OD MOLEKULE DO ORGANIZMA, udžbenik iz biologije za

1.razred gimnazije; Gordana Rusak – Ana Katušić – Sanja Penić (Profil)RAZRED: 2.Predmetni nastavnik: Katarina GlavićBroj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi aktivnosti:- navesti osobine glavnih skupina autotrofnih i heterotrofnih protoktista, biljaka,

gliva i životinja i objasniti njihovu ulogu u biosferi- analizirati značenje biljaka, gljiva i životinja u biosferi i životu čovjeka- analizirati raznolikost flore i vegetacije Hrvatske- objasniti posebnosti faune Hrvatske- opisati razloge ugroženosti životinja i biljaka i potrebne mjere zaštite.

Namjena aktivnosti:Usvojeno gradivo primijeniti u učenju srodnih predmeta i sadržaja biologije na višoj razini. Način realizacije aktivnosti:usmeno izlaganje, razgovor, frontalni rad, grupni rad,individualni rad,demonstracije, praktični rad...

Literatura : - ŽIVI SVIJET 2; CARSTVA ŽIVOG SVIJETA, udžbenik biologije za 2.razred

gimnazije; Rusak, Dolenec (Profil)

56

Page 57: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

RAZRED: 3.Predmetni nastavnik: Joško Mikuš prof.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi aktivnosti:- objasniti smještaj u tijelu, građu, ulogu i način rada organa i organskih sustava

čovjeka:- srca i krvožilnoga sustava- dišnoga sustava- imunološkoga sustava- probavnoga sustava- metaboličkoga sustava- sustava za regulaciju sastava tjelesnih tekućina- sustava organa za kretanje- endokrinoga sustava- spolnoga sustava- osjetilnoga i živčanoga sustava- shvatiti značenje pojedinih organa i organskih sustava u održanju homeostaze

organizma navesti glavne poremećaje i bolesti organa i organskih sustava čovjeka

- znati postavljati pitanja i tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme i surađivati u timskom radu

Namjena aktivnosti:Usvojeno gradivo primijeniti u unaprjeđuju zdravlje čovjeka. Način realizacije aktivnosti:usmeno izlaganje, razgovor, frontalni rad, grupni rad, praktični rad

Literatura: - ŽIVI SVIJET 3: FIZIOLOGIJA ČOVJEKA I ŽIVOTNI PROCESI U

BILJKAMA : udžbenik biologije za treći razred; Springer, Pevalek – Kozlina (Profil)

- ŽIVI SVIJET 3: FIZIOLOGIJA ČOVJEKA I ŽIVOTNI PROCESI U BILJKAMA : radna bilježnica iz biologije za treći razred; Springer, Pevalek – Kozlina (Profil)

57

Page 58: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

RAZRED: 4.Predmetni nastavnik: Joško MikušBroj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Cilj i zadaci:- definirati genetiku kao znanost o nasljeđivanju u okviru koje se učenici

upoznaju sa građom kromosoma, gena,vrstama križanja,uzrocima varijabilnosti

- saznati o mogućnostima i dostignućima genetskog inženjeringa- upoznati se sa vrstama nasljednih bolesti- razlikovati uzroke i posljedice evolucije- opisati i raspraviti specijaciju čovjeka kao biološke vrste- razumjeti utjecaj abiotičkih i biotičkih čimbenika na život- raspraviti i sistematizirati probleme onečišćenja tla, zraka, atmosfere- saznati o zakonskim okvirima zaštite okoliša

Literatura: - ŽIVI SVIJET 4 : udžbenik biologije za četvrti razred; Jelenić, Kerovec,

Mihaljević, Ternjej, Mitrikeski (ŠK)- ŽIVI SVIJET 4 : radna bilježnica iz biologije za četvrti razred; Horvatin,

Grozdanić, Krstanac (ŠK)

Kemija

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi aktivnosti:Upoznati svojstva i strukturu tvari te promjene tvari u kemijskim procesimaRazumjeti važnost pokusa u laboratoriju te znati analizirati i tumačiti rezultate Znati postavljati pitanja i tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme i surađivati u timskom radu

Namjena aktivnosti: Usvojeno gradivo primijeniti u učenju srodnih predmeta i sadržaja kemije na višoj razini. Način realizacije aktivnosti:Usmeno izlaganje, razgovor, individualni rad, frontalni rad, grupni rad, praktični rad, demonstracija pokusa

58

Page 59: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- Motiviranost i ustrajnosti učenika- Važnosti koju učenik pridaje točnosti podataka i informacije koje koristi- Važnosti koju učenik pridaje utjecaju praktičnog rada na okoliš- Suradnji učenika s drugim članovima tima

Literatura:- OPĆA KEMIJA 1, udžbenik za 1.razred gimnazije; Habuš, Tomašić, Liber

(Profil)- OPĆA KEMIJA 1, zbirka zadataka za 1. razred gimnazije; Habuš, Liber

(Profil)

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi aktivnosti:Usvojiti znanja o bitnim pojavama i procesima u prirodi Razumjeti važnost pokusa u laboratoriju te znati analizirati i tumačiti rezultate Znati postavljati pitanja i tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme i surađivati u timskom radu

Namjena aktivnosti:Usvojeno gradivo primijeniti u učenju srodnih predmeta i sadržaja kemije na višoj razini, svakodnevnom životu osobito u tehnologiji, energetici i medicini. Način realizacije aktivnosti / programa:Usmeno izlaganje, razgovor, frontalni rad, individualni rad, grupni rad, praktični rad

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:Elementi ocjenjivanja:Usvojenost obrazovnih sadržajaPrimjena znanjaPraktični rad

Vrednovanje praktičnog rada temelji se na:Motiviranosti i ustrajnosti učenikaVažnosti koju učenik pridaje točnosti podataka i informacije koje koristiVažnosti koju učenik pridaje utjecaju praktičnog rada na okolišSuradnji učenika s drugim članovima tima

Literatura:

59

Page 60: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- OPĆA KEMIJA 2 : udžbenik kemije za drugi razred gimnazije; Habuš, Stričević, Liber (ŠK)

- OPĆA KEMIJA 2, zbirka zadataka za 2. razred gimnazije; Habuš, Stričević, Liber (ŠK)

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi aktivnosti / programa / projekta:Usvojiti znanja o bitnim pojavama i procesima u prirodi Uočiti važnost postignuća kemije u kontekstu razvitka civilizacije Znati postavljati pitanja i tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme i surađivati u timskom raduZnati naći pouzdane podatke iz različitih izvora te uočiti njihovu važnost u usvajanju znanja

Namjena aktivnosti / programa / projekta: Usvojeno gradivo primijeniti u učenju srodnih predmeta i sadržaja kemije na višoj razini, svakodnevnom životu naročito u tehnologiji, energetici i ekologiji. Način realizacije aktivnosti / programa / projekta: Usmeno izlaganje, razgovor, frontalni rad, individualni rad, grupni rad, praktični rad

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Elementi ocjenjivanja:1. Usvojenost obrazovnih sadržaja2. Primjena znanja

Vrednovanje praktičnog rada temelji se na:- Motiviranosti i ustrajnosti učenika- Važnosti koju učenik pridaje točnosti podataka i informacije koje koristi- Važnosti koju učenik pridaje utjecaju praktičnog rada na okoliš- Suradnji učenika s drugim članovima tima

Literatura: - ANORGANSKA KEMIJA 3, udžbenik za 3 razred gimnazije; Habuš,

Stričević, Tomašić (Profil)- ANORGANSKA KEMIJA 3, zbirka zadataka za 3 razred gimnazije; Habuš,

Stričević, Tomašić (Profil)

60

Page 61: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

RAZRED: 4.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Ciljevi:Usvojiti znanja o bitnim pojavama i procesima u prirodi i živim bićima Koristiti se modelima u objašnjenju strukture tvariZnati postavljati pitanja i tražiti odgovore, samostalno rješavati probleme i surađivati u timskom raduZnati naći pouzdane podatke iz različitih izvora te uočiti njihovu važnost u usvajanju znanja

Namjena:Usvojeno gradivo primijeniti u učenju srodnih predmeta i sadržaja kemije na višoj razini, svakodnevnom životu osobito u tehnologiji, medicini i ekologiji. Način realizacije:Usmeno izlaganje, razgovor, frontalni rad, individualni rad, grupni rad, praktični rad Literatura:

- TEMELJI ORGANSKE KEMIJE, udžbenik za 4 razred gimnazije; Sever, Stričević (Profil)

- TEMELJI ORGANSKE KEMIJE, zbirka zadataka za 4 razred gimnazije; Sever, Stričević, Čičak (Profil)

2.c – Geografija

Predmetni nastavnik: Marija Zadil, prof.Zaduženja po predmetu: 1., 2., 3., 4.Broj sati godišnje (po odjelu): geografija - 70Broj sati tjedno (po odjelu): geografija - 2

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Cilj učenja predmeta: - steći osnovno znanje o Zemlji te shvatiti značenje prirodnih elemenata (reljef,

klima,tlo,vegetacija)- upoznati kulturna, gospodarska i društvena obilježja suvremenog svijeta i

uočiti nužnost međusobne suradnje i ljudske solidarnosti u svijetu

61

Page 62: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- upoznati i zavoljeti domovinu Hrvatsku- razviti naviku upotrebe atlasa i geografske karte u svakodnevnom životu

Zadaci učenja predmeta: - omogućiti učenicima stjecanje osnovnih znanja o Zemlji da shvate značenje

prirodnih elemenata , pojava i procesa te društvenih pojava i procesa u predočavanju gospodarske djelatnosti s gledišta suvremenog značenja i razvoja

- omogućiti učenicima da prošire osnovna znanja o geografskoj karti i navikavati ih da upotrebljavaju kartu i atlas u svakodnevom životu

- osposobiti učenike za uočavanje posebnosti osobina i različitosti stupnjeva međusobne povezanosti prirodne osnove i obilježja socijalnogeografske strukture

- osposobiti učenike za promatranje i upoznavanje promjena u geografskoj stvarnosti, razvijati u njima sposobnost kritičke raščlambe geografskih situacija kao i sudjelovanje u životu zajednice

- upoznati učenike s geografskom stvarnošću prostora Hrvatske da bi uvidjeli njen položaj i ulogu u suvremenom svijetu

- upoznati učenike s narušavanjem čovjekove okoline i prijekom potrebom čuvanja od daljne degradacije odnosno poboljšanja kakvoće ugroženih elemenata i lokaliteta

- aktualizacijom sadržaja u učenicima razvijati zanimanje za stalno praćenje geografske stvarnosti u zemlji i svijetu

Obvezni materijali (za učenika): - GEOGRAFIJA 1 ; udžbenik iz geografije za 1. razred gimnazije: Slunjski, Gall, Kralj (ŠK)

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Cilj učenja predmeta: - steći osnovno znanje o Zemlji te shvatiti značenje prirodnih elemenata (reljef,

klima,tlo,vegetacija)- upoznati kulturna, gospodarska i društvena obilježja suvremenog svijeta i

uočiti nužnost međusobne suradnje i ljudske solidarnosti u svijetu- upoznati i zavoljeti domovinu Hrvatsku- razviti naviku upotrebe atlasa i geografske karte u svakodnevnom životu

62

Page 63: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Zadatci učenja predmeta: - upoznati učenike s osnovnim demogeografskim značajkama i procesima kroz

regionalne raznolikosti uvjetovane višeslojnim prostornim čimbenicima- razvijati sposobnost uočavanja prostornih zakonitosti regionalnog

uspoređivanja, uočavanja objektivno postojećih problema, predviđanja budućih promjena i razvijanja spoznaja o prostornom okruženju

- razvijati sposobnost uočavanja i razumijevanja prostornog ustroja, kao preduvjeta prostornog planiranja

- uputiti učenike u prostorne odnose političkih i gospodarskih skupina u svijetu te u prostornu stvarnost suvremenog svijeta

- osposobiti učenike za promatranje i upoznavanje promjena u geografskoj stvarnosti, razvijati u njima sposobnost kritičke raščlambe geografskih situacija kao i sudjelovanje u životu zajednice

- upoznati učenike s narušavanjem čovjekove okoline i prijekom potrebom čuvanja od daljne degradacije odnosno poboljšanjem kakvoće ugroženih elemenata i lokaliteta

- aktualizacijom sadržaja u učenicima razvijati zanimanje za stalno praćenje geografske stvarnosti u zemlji i svijetu

Obvezni materijali (za učenika):GEOGRAFIJA 2 ; udžbenik iz geografije za 2. razred gimnazije; Friganović, Sić, Matas (ŠK)

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Cilj učenja predmeta: - steći osnovno znanje o Zemlji te shvatiti značenje prirodnih elemenata (reljef,

klima,tlo,vegetacija)- upoznati kulturna, gospodarska i društvena obilježja suvremenog svijeta i

uočiti nužnost međusobne suradnje i ljudske solidarnosti u svijetu- upoznati i zavoljeti domovinu Hrvatsku- razviti naviku upotrebe atlasa i geografske karte u svakodnevnom životu

Zadaci učenja predmeta: - upoznati učenike s osnovnim značajkama i procesima u svijetu kroz

regionalne raznolikosti uvjetovane višeslojnim prostornim čimbenicima- razvijati sposobnost uočavanja prostornih zakonitosti regionalnog

uspoređivanja, uočavanja objektivno postojećih problema, predviđanja budućih promjena i razvijanja spoznaja o prostornom okruženju

- razvijati sposobnost uočavanja i razumijevanja prostornog ustroja, kao preduvjeta prostornog planiranja

63

Page 64: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- uputiti učenike u prostorne odnose političkih i gospodarskih skupina u svijetu te u prostornu stvarnost suvremenog svijeta

- osposobiti učenike za promatranje i upoznavanje promjena u geografskoj stvarnosti, razvijati u njima sposobnost kritičke raščlambe geografskih situacija kao i sudjelovanje u životu zajednice

- upoznati učenike s narušavanjem čovjekove okoline i prijekom potrebom čuvanja od daljne degradacije odnosno poboljšanja kakvoće ugroženih elemenata i lokaliteta

- aktualizacijom sadržaja u učenicima razvijati zanimanje za stalno praćenje geografske stvarnosti u zemlji i svijetu

Obvezni materijali (za učenika): - GEOGRAFIJA 3 ; udžbenik iz geografije za 3. razred gimnazije: Gall, Matas (ŠK)

RAZRED: 4Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 64

Nastavnim planom i programom je predviđeno 64 sati godišnje ili 2 sata nastave tjedno.

Cilj: Usvojiti znanje o specifičnostima geografskog smještaja i položaja koji su uvjetovali demografski, gospodarski i teritorijalni razvoj Hrvatske

Literatura:GEOGRAFIJA 4, udžbenik iz geografije za 4.razred gimnazije, Gall, Kralj, Slunjski

3. MATEMATIČKO PODRUČJE

3.a – MatematikaPredmetni nastavnik: Mario Puškarić, prof.Zaduženja po predmetu: 1., 2., 3., 4.,a i b dopunska nastava (70 sati)

Broj sat godišnje (po odjelu) Broj sati tjedno (po odjelu)1.razred: 140 1.razred: 4 + 42.razred: 140 2.razred: 43.razred: 105 3.razred: 34.razred: 96 4.razred: 3 +1

64

Page 65: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Ciljevi i zadaci:- Stjecanje temeljnih matematičkih znanja nužni za nastavak daljnje izobrazbe,

praćenje suvremenoga društveno- gospodarskoga i znanstveno – tehnološkoga razvoja i buduće djelatnosti.

- Razvijanje logičnoga mišljenja i zaključivanja , matematičke intuicije, mašte i stvaralaštva.

- Postupno usvajanje metode matematičkog mišljenja koje se očituje u preciznom funkcioniranju pojmova, logičkom zaključivanju i algoritamskom rješavanju problema.

- Stjecanju sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema na znakovima i jeziku matematike, naglašeno u grafičkom smislu.

RAZRED: 1Broj sati tjedno: 4Broj sati godišnje: 140

Ciljevi i zadaci:Učenici prvog razreda trebaju :

- Svladati osnovna znanja vezana uz realne brojeve u strukturalnom smislu , strogo razlikovati svojstva prirodnih, cijelih, racionalnih i iarcionalnih brojeva.

- Računske radnje s realnim brojevima svladati do razine vještine- Naučiti rješavati linearne jednadžbe, nejednadžbe i probleme prvog stupnja.- Ovladati u snalaženju koordinantnom sustavu te znati interpetirati grafički prikaz

linearne funkcije- Svladati vještinu zbrajanja, oduzimanja,umnoženja i djeljenja polinoma i

racionalnih funkcija- Naučiti operacije s korjenima i potencijama s racionalnim eksponentom- Uz geomeriju ravnine naučiti pojmove i čimbenike vezane uz sukladnost i sličnost ,

kružnicu, krug, i pravilne poligone.

Sadržaji:- Skup realnih brpjeva - Uređaj u skupu realnih brojeva- Koordinatni sustav u ravnini- Sukladnost i sličnost- Polinomi i racionalne funkcije- Potencije i korjeni- Kružnica i krug . Pravilni poligoni

65

Page 66: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Literatura: MATEMATIKA 1, udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred gimnazije, 1.dio; Dakić. Elezović (Elementa)MATEMATIKA 1, udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred gimnazije, 2.dio; Dakić. Elezović (Elementa)

RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 4Broj sati godišnje: 140

Cilj :Usvajanje matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi, društvu tehnici, te sposobnosti primjene u praktičnom životu.Zadaci:

- Znati obrazložiti potrebu proširivanja skupa realnih brojeva- Svladati računske operacije s kompleksnim brojevima- Ovladati umijećem rješavanja kvadratne jednadžbe i problema drugog stupnja- Naučiti primjenjivati kvadratnu funkciju na rješavanje nekih zadaća o estremima u

geometriji i fizici.- Naučiti svojstva eksponencijalne funkcije i shvatiti njenu vezu sa logaritamskom

funkcijom- Svladati uporabu pravila za računanje s logaritmima i izračunati log xpomoću

tablica ili džepnog računala.- Trigonometrijske funkcije znati primjeniti na rješavanje pravokutnog trokuta- Upoznati međusobne odnose točaka, pravaca, i ravnina u prostoru- Ovladati sposobnošću rješavanja praktičnih zadataka

Sadržaj:- Skup kompleksnih brojeva- Kvadratna jednadžba- Polinom drugog stupnja i njegov graf- Trigonometrija pravokutnoga trokuta- Eksponencijalne logaritamske funkcije- Geometrija prostora- Poliedri i rotacijska tijela

Literatura : MATEMATIKA 2, udžbenik i zbirka zadataka za drugi razred gimnazije, 1.dio; Dakić. Elezović (Elementa)MATEMATIKA 2, udžbenik i zbirka zadataka za drugi razred gimnazije, 2.dio; Dakić. Elezović (Elementa)

66

Page 67: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 3Broj sati godišnje: 105

Ciljevi i zadaci :- Naučiti definirati trigonometrijske funkcije kao realne funkcije koristeći brojevnu

kružnicu te svojstva tih funkcija proučavati na osnovi njihovih grafova i primjenjivati u rješavanju trigonometrijskih zadaća.

- Ovladati sposobnošću rješavanja planimetrijskih i sterometrijskih zadataka primjenjujući svojstva trigonometrijskih funkcija kuta te sinusova i kosinusova teorema

- Ovladati umijećem rješavanja trigonometrijskih jednadžbi - Savladati osnovna znanja i iz vektorske algebre- Znati rješavati osnovne zadatke o pravcu s težištem na pravcu kao skupu nul točaka

polinoma prvaog stupnja u dvije varijable- Naučiti definirati i crtati krivulje drugoga reda na osnovi njihovih metričkih

svojstava, a ostale zadaće rješavati na osnovi njihovih pripadnih jednadžbi.

Sadržaji:- Trigonometrijske funkcije- Primjene trigonometrije u geometriji- Analitička geometrija u ravnini- Vektori- Pravac- Kružnica- Elipsa, hiperbola i parabola

Literatura: MATEMATIKA 3, udžbenik i zbirka zadataka za treći razred gimnazije, 1.dio; Dakić. Elezović (Elementa)MATEMATIKA 3, udžbenik i zbirka zadataka za treći razred gimnazije, 2.dio; Dakić. Elezović (Elementa)

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 3Broj sati godišnje: 96

Cilj (svrha) učenja predmeta: Usvajanje matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi, društvu i tehnici te sposobnosti primjene u praktičnom životu.

67

Page 68: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Sadržaj: Brojevi:Zapisati broj u sustavu s bazom 2, 8 i 16. Brojeve zapisane u tim sustavima prebaciti u dekadski i obratno.

Primijeniti matematičku indukciju u dokazivanju

Primijeniti binomnu formuluOvladati osnovnim znanjima o skupovima brojeva, razlikovati svojstva prirodnih, cijelih i racionalnih brojeva. Objasniti potrebu proširivanja skupa Q i opisati skup realnih brojeva.Zapisati kompleksan broj u trigonometrijskom obliku. Potencirati i korjenovati kompleksne brojeve.Definirati pojam niza

Nizovi:Naći opći član i zbroj prvih n članova aritmetičkog (geometrijskog ) niza

Funkcije:

Definirati graničnu vrijednost i limes niza. Odrediti limes nekih nizova. Izreći teoreme o limesima. Definirati red. Odrediti sumu konvergentnog geometrijskog reda

Definirati pojam funkcije, domenu i kodomenu. Odrediti područje definicije funkcijeDefinirati pojam monotonosti, ograničenosti, parnosti i periodičnosti funkcijeOdrediti kompoziciju funkcija. Odrediti inverznu funkciju nekih elementarnih funkcijaUsvojiti pojam limesa. Odrediti limes funkcije

Derivacija :Opisati problem brzine i problem tangenteDefinirati derivaciju u točki. Napisati i primijeniti derivacije zbroja, razlike, umnoška i kvocijentaOdrediti derivaciju složene funkcijeOdrediti derivaciju inverzne funkcijeOdrediti derivaciju trigonometrijskih funkcijaOdrediti tangentu i normalu u točki grafa funkcijeOdrediti intervale monotonosti, pada i rasta, odrediti stacionarne točke i ekstreme funkcije i intervale konkavnosti i konveksnostiPrimijeniti derivaciju na ispitivanje tijeka funkcijeNacrtati graf koristeći svo stečeno znanje o funkcijama

Integrali i primitivna funkcija Obrazložiti pojam integrala. Odrediti površinu ispod luka parabole

68

Page 69: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Literatura:MATEMATIKA 4, udžbenik i zbirka zadataka za četvrti razred gimnazije, 1.dio; Dakić. Elezović (Elementa)MATEMATIKA 4, udžbenik i zbirka zadataka za četvrti razred gimnazije, 2.dio; Dakić. Elezović (Elementa)

4. DRUŠTVENO I HUMANISTIČKO PODRUČJE

4.a – POVIJESTPredmetni nastavnik: Tomislava Vujnović, prof.Zaduženja po predmetu: 1., 2., 3., 4. razredBroj sati godišnje (po odjelu): 70Broj sati tjedno (po odjelu): 2

UvodObzirom da je smisao školskog kurikula unapređenje nastave, nastavu povijesti treba osmisliti tako da učenici usvoje, proučavaju i istražuju opće kulturne i civilizacijske vrijednosti i dostignuća i da razvijaju svijest o očuvanju materijalne i duhovne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta.

Nastavni sadržaji i metodeNastava povijesti u našoj školi izvodi se prema programu opće gimnazije što znači prva tri razreda po 2 sata tjedno.

Ciljevi i zadatciNastavi povijesti je cilj pokazati i objasniti način života i životne promjene od starih civilizacija do danas tako da učenici mogu sagledati cjelokupnu sliku razvoja ljudske civilizacije.

Nastava povijesti u prvom razredu obuhvaća razdoblje od prapovijesti do rimske civilizacije.U drugom razredu od propasti rimske civilizacije do završetka srednjeg vijeka. U trećem razredu od početka novog vijeka do druge polovice 19 st. U četvrtom razredu od razdoblja imperijalizma do najnovijih promjena u svijetu i nastanka samostalne Republike Hrvatske i domovinskog rat (3 sata nastave tjedno – 96 sati godišnje).

Korelacije s drugim predmeta:U nastavi ćemo učenike poticati da sami uviđaju korelacije s drugim predmetima naročito s književnošću, likovnom umjetnosti, sociologijom, etikom, vjeronaukom i geografijom.

69

Page 70: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Kompetencije učenika:Učenici će kroz navedene nastavne sadržaje:

- istražiti i objasniti obilježja određenih razdoblja i društava te uzroke i posljedice događaja i promjena

- usporediti i istraživati događaje i procese u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu s povijesnog stajališta

- opisati i kritički obrazložiti kontekst i vezu hrvatske povijesti s poviješću susjednih naroda te europskom i svjetskom povijesti

- prikazati hrvatski nacionalni kulturni identitet u odnosu na kulturne identitete Europe i svijeta

- razlučiti, predstaviti i objasniti različita tumačenja prošlih i sadašnjih događaja i društvenih pojava i procesa u hrvatskoj povijesti

- razložno prosuditi o vrijednostima bitnim za razvoj hrvatskog društva- objasniti ulogu velikih ličnosti u hrvatskoj povijesti

nabrojiti i tumačiti pokušaje rješavanja međunarodnih sukoba i ostvarivanja mira te predstaviti vlastiti zaključak o učinkovitosti tih pokušajarazlučiti prošle događaja i povezati europsku, svjetsku i hrvatsku povijestrazlikovati i opisati stupnjeve razvoja demokracijeopisati, razlučiti i objasniti uzroke različitih stupnjeva razvoja demokracije

RAZRED: 1.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi i zadaci:- Usvojiti činjenice, uočiti uzročno-posljedične procese i zakonitosti, te faze u

razvoju struktura društva najstarije povijesti čovječanstva.- Objasniti razvoj čovjeka, društva, kulture i svijesti ljudi u Starom vijeku, te

uočiti čimbenike koji utječu na društvene procese, sa kritičkim osvrtom.- Uočiti razlike među civilizacijama i kulturama.- Ovladati dinamikom promjena u kontekstu vremena sa ciljem stvaranja

cjelovite slike društvenih odnosa.- Ovladati kronologijom događaja pojava i procesa, te valorizirati

ulogu istaknutih pojedinaca u datom vremenu.- Poznavati povijesnu terminologiju i primijeniti je u analizi i interpretaciji

prošlosti uz samostalno korištenje različitih vrsta povijesnih izvora i izvora informacija.

- Simultano snalaženje u kronologiji povijesnih događaja različitih naroda.- Razvijati usmenu i pismenu kompetenciju, radne navike, te odgovornost prema

pojedincu i društvu.

70

Page 71: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Literatura : KORACI KROZ VRIJEME 1, udžbenik iz povijesti za 1.razred gimnazije; Ujaković, Vorel (ŠK)RAZRED: 2.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi:razviti kod učenika osjećaj za snalaženje u vremenskom i prostornom okviru sa naglaskom na razdoblju od kraja kasnog starog do početka novog vijeka. Učenici će usvojiti osnovne karakterisitke navedenog radzoblja i biti u stanju prepoznati osnovna obilježja svake epohe te će  moći ispravno vrednovati pojedine povijesne događaje. Razvijanjem tolerantnog stava spram svih vjera i kultura, nacija i spolova učenici će ostvarivati  odgojne tj. etičke zadatke nastave povijesti.

Literatura: KORACI KROZ VRIJEME 2, udžbenik iz povijesti za 2.razred gimnazije; Samaržija, Detling (ŠK)

RAZRED: 3.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi i zadaci:- Usvojiti činjenice, objasniti događaje i procese koji su definirali povijest 18. i

19. stoljeća.- Analizirati zakonitosti, čimbenike i istaknute osobe koji su bili ključni nositelji

korjenitih promjena u Europi i svijetu tog doba.- Poznavati najvažnije društvene, gospodarske, znanstvene i kulturne dosege18.

i 19. stoljeća i njihove dalekosežne posljedice za budućnost čovječanstva.- Sagledati i kritički obrazložiti interaktivne veze između europskih događaja i

hrvatskog prostora.- Prikazati hrvatski nacionalni i kulturni identitet u odnosu na identitet Europe i

svijeta.- Poznavati terminologiju i primijeniti je pri analizi i interpretaciji događaja,

pojava i procesa uz samostalno korištenje različitih povijesnih izvora i izvora informacija.

- Razumjeti kontekst povijesnog vremena i simultano se snalaziti u kronologiji događanja različitih naroda.

- Razvijati usmene i pismene kompetencije, radne navike, demokratska načela i odgovornost prema pojedincu i društvu u cjelini.

71

Page 72: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Literatura: KORACI KROZ VRIJEME 3, udžbenik iz povijesti za 3.razred gimnazije; Dukić, Alfirević – Talargić, Budor - Despot (ŠK)

RAZRED: 4.Broj sati tjedno: 3Broj sati godišnje: 96

Literatura: KORACI KROZ VRIJEME 4, udžbenik iz povijesti za 4.razred gimnazije; Erdelja, Stojaković (ŠK)

4.b –PsihologijaRazred: 2. i 3.Predmetni nastavnik: Božena Bilić, dipl. psihologica

Ciljevi:

Ciljevi:

Temeljni cilj predmeta je na općekulturnoj razini omogućiti učenicima znanja iz psihologije te kroz njih:

- razvijati sposobnosti za razumijevanje sebe, drugih i društva u cjelini - uviđati praktičnu primjenjivost i korisnost stečenih spoznaja- spoznavati mogućnost vlastitog mijenjanja, rasta i razvoja - poticati prihvatljive oblike ponašanja važne za intelektualni, emocionalni i

socijalni razvoj- osvještavati važnost zdravih stilova života- razvijati samopouzdanje i pozitivni način razmišljanja- razvijati socijalne i komunikacijske vještine- usvajati uspješne strategije učenja i rješavanja problema- razvijati kritičko i stvaralačko mišljenje- poticati povezivanje znanja iz različitih nastavnih predmeta- sustavno izgrađivati humanistički pogled na svijet i društvo te razvijati

toleranciju i demokratske vrijednosti

Elementi ocjenjivanja1. Usvojeno znanje usmeno2. Usvojeno znanje pismeno3. Kreativni rad

Literatura za 2. Razred

72

Page 73: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- PSIHOLOGIJA, udžbenik za gimnazije; Šverko, Kolega, Zarevski, Szabo, Kljajić, Turudić – Čuljak (ŠK)

Literatura za 3. Razred- PSIHOLOGIJA, udžbenik za gimnazije; Šverko, Kolega, Zarevski, Szabo,

Kljajić, Turudić – Čuljak (ŠK)

4.c – Sociologija

Predmetni nastavnik: Tanja Majstorović, dipl.politolog (na porodiljnom dopustu)- Sanja Ćimić, prof. - zamjenaRazred: 3.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Svrha i cilj:- Spoznati društvene pojave, procese i zakonitosti potrebne za razumijevanje

društvenih zbivanja koja utječu na život pojedinca u društvu te utjecaja pojedinca na društvena zbivanja.

Zadaci :- objasniti važnost socioloških spoznaja i istraživanja za razumijevanje i

tumačenje procesa u suvremenom društvu- sustavnim uvođenjem u metodologiju društvenog istraživanja omogućiti

spoznavanje društvenih procesa i odnosa među ljudima- spoznati međuovisnost socioloških zbivanja i društvenih ustroja u

neposrednom okruženju i globalnom društvu- spoznati potrebu za mijenjanjem društvenih zbivanja i unapređivanjem

društvenih odnosa u skladu s rezultatima društvenih istraživanja- razvijati umijeće korištenja Interneta za stjecanje novih znanja i spoznaja u

području sociologije

Literatura :SOCIOLOGIJA : udžbenik za 3. razred gimnazije, N.Fanuko (Profi

73

Page 74: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

4.d –Logika

Predmetni nastavnik: Sanja Ćimić, prof.Razred : 3. Broj sati godišnje : 35Broj sati tjedno : 1

Cilj učenja predmeta:Logika kao filozofska disciplina o oblicima valjane misli i metodama spoznaje potrebita je kao oruđe vladanja jezikom , iskazivanja misli, zaključivanja i spoznavanja, ne samo u obrazovnim i znanstvenim djelatnostima već je nezaobilazna i u svakodnevnom životu . Stoga logiku treba držati samim temeljem svake izobrazbe.

Zadaće:Logika treba učenike naučiti iskazivanju misli ne učešće po pravilima, nego po oblicima pravilnoga iskazivanja misli. Ciljevi i zadaci za učenike:UVOD

- odrediti značenje i sadržaje logičkog nauka- uočiti razliku između logike i mišljenja, logike i psihologije, valjanosti

i istinitosti, logike i jezika- naučiti razdiobu logike

POJAM- uočiti razliku između pojma i naziva - naučiti razlikovati sadržaj i opseg pojma- naučiti pravila definicije- naučiti pravila razdiobe- naučiti ljestvicu i piramidu pojmova- razlikovati oprečne, ukrštene i razdvojene pojmove

SUD- razmotriti sadžaj suda- razlikovati razdiobu sudova prema količini, kakvoći, odnosu i modalitetu- odrediti načela suđenja i oprijeku među sudovima- uvježbati prikaze odnosa sudova (iskaza) pomoću Vennovih dijagrama

ZAKLJUČAK- razlikovati neposredne i posredne zaključke - razlikovati induktivne i deduktivne zaključke; indukciju i dedukciju- razlikovati silogizme: kategorički, hipotetički, disjunktivni- uvježbati prikaze zaključaka pomoću Vennovih dijagrama- naučiti pogreške u dokazivanju

74

Page 75: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- naučiti oblike varavih zaključaka

ISKAZNA LOGIKA - definirati istinosne funkcije - naučiti osnovne istinosne funkcije- naučiti prevoditi rečenice u iskaze- razlikovati zaključak i istinosne iskaze- razlikovati valjanost i zadovoljivost iskaza- uvježbati provjeru valjanosti zaključka- naučiti definirati iskaze (istovrijednosti)- naučiti izvesti dokaz

PRIROČNA LOGIKA- naučiti pojam iskaza u priročnoj logici- naučiti logički kvadrat u priročnoj logici

Literatura: Srećko Kovač: LOGIKA : udžbenik za 3. razred gimnazije, HSN

4. e VJERONAUK

Predmetni nastavnik: Ana Marčinko, dipl. vjeroučiteljicaBroj sati tjedno: 1Broj sati godišnje: 35

Razred: 1.Broj sati tjedno: 1Broj sati godišnje: 35

Cilj učenja predmeta: Cilj školskog vjeronauka u I. razredu Gimnazije je pomoći učenicima u širenju egzistencijalno-religioznih vidika: učenici se suočavaju s temeljnim pitanjima o porijeklu, smislu i završetku života kroz religioznu dimenziju i iskustvo. Spoznaju da je pojava religioznosti sveopća. Upoznaju se s temeljima fundamentalne teologije, a navedene spoznaje potiču u izgradnji vlastitog života u svjetlu općeljudskih i kršćanskih vrijednosti.

Literatura: TRAŽITELJI SMISLA; udženik vjeronauka za 1. razred srednje škole, Salesijana d.o.o. Vuletić, Vučica, Milanović, Paleš, Gadža, k.b. 1162

75

Page 76: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Razred:2.Broj sati tjedno: 1Broj sati godišnje: 35

Cilj učenja predmeta: Učenici II. razreda Gimnazije, sukladno razvojnoj dobi, u kontekstu traganja za životnim i religioznim identitetom upoznaju se s temeljima kršćanske moralne antropologije kroz teme o prijateljstvu, ljubavi, ljudskoj seksualnosti, religioznim pokretima i slobodi. Također, zbog nerijetkih sukoba zbog institucionalnih i tradicionalnih nametanja vrijednosti i stavova koji se Često kose s idealima mladih, upoznaju se s Crkvom kao institucijom i zajednicom kroz povijest i danas. Kroz sučeljavanje s navedeni sadržajima razvijaju sposobnost cjelovita pristupa religioznoj, religijskoj i vjerskoj stvarnosti te izgrađuju vještinu tolerancije, dijaloga i suradnje s drugima i drugačijima.

Literatura: ODVAŽNI SVJEDOCI, udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Salesiana

d.o.o. Vuletić, Milanović, Paloš, Gadža k.b. 1163

Razred:3. Broj sati tjedno: 1

Broj sati godišnje: 35

Cilj učenja predmeta: Učenici III. razreda Gimnazije upoznaju se s temama iz područja moralne teologije kako bi tijekom daljnjega života mogli samostalno, slobodno i odgovorno kroz pluralističku ponudu vrijednosti odabrati one koje su u skladu s Božjim zakonom. Učenici trebaju spoznati kako kršćanska vjera nudi moralna načela koja svoju puninu i opravdanje nalaze u osobi Isusa Krista. Kao takva sudjeluje u stvaranju uravnotežene i cjelovite osobnosti, potičući znanje, razvoj identiteta, odgovornosti i solidarnosti, a što je aktualizacijski cilj.

Razred: 4.a Broj sati tjedno: 1Broj sati godišnje: 32

Cilj učenja predmeta: Programski sadržaji katoličkog vjeronauka u IV. razredu Gimnazije usmjereni su na pružanje cjelovite slike odnosa između Boga i Čovjeka. Kroz tematiku o suvremenom čovjeku pred pitanjem Boga, iskustvu Boga, ljudskom radu, izazovima znanstveno-tehničkoga napretka i očekivanjima budućnosti pomaže učenicima u razvijanju vlastite duhovne sposobnosti, etiČko-moralne svijesti,

76

Page 77: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

moralnih vrijednosti i izgrađivanju kritičkog odnosa prema životu i svijetu u cjelini.

Literatura:SVJETLOM VJERE udžbenik katoličkog vjeronauka za 4. razred srednjih škola

4. f Etika

Predmetni nastavnik: Sanja Ćimić, prof.

Broj sati tjedno (po odjelu): 35Broj sati godišnje (po odjelu): 1

Razredi: 1., 2., 3. i 4.

Razred: 1.Cilj i zadaci:Kroz različite perspektive, samospoznaje i spoznaje uzora i ideala učenici dimenzioniraju slika o sebi.Suočavanjem sa zagonetkom života i smrti, opasnošću pohlepe, neumjerenosti odgovara se izazovu odrastanja.Na putu sazrijevanja kao zamke pojavljuju se različiti pravcii užitci, a kao orijentiri pomažu etika,sloboda i dostojanstvo.Put do vrednota otvara se kroz opreke idealnog i realnog.Upoznajući se s mitovima, bajkama, biblijskim temama učenici uočavaju, osvješćuju teprepoznaju moralne vrednote koje usmjeruju njihovo djelovanje.

Literatura : ETIKA 1 ; udžbenik za 1. razred gimnazije Školska knjiga d.d Čoh, Matuš, Lamot k.b 1154

Razred: 2.a Cilj i zadaciOsvijestiti potrebu moralnog orijentiranja u društvenom okružju.Razviti samosvijest o osobnom identitetu i usmjeriti odnosu prema drugima.Ostvariti potrebu stvaranja sustava vrijednosti.Uočiti razliku odnosa poštovanja i zporabe moći u odnosima.Osvijestiti pojam egoizma i njegovih granica.Uočiti značaj nlegitimiteta, odluke u moralnom i etičkom kontekstu.Upoznati antipode rješavanja sukoba u odnosima i objasniti moguće posljedice.

77

Page 78: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Upoznati pojam slobode u kontekstu moralnog reguliranja odnosa pojedinca u društvu.Osvijestiti činjenicu i potrebu življenja u zajednici.Upoznati značajke civilnog društva i pravila tolerancije u svakodnevici.Upoznati pojam demokracije i odnos spram etike.Osvijestiti tematiku ljudskih prava u etičkom kontekstu.Upoznati značajke etičkog vidika međunarodnog poretka globalizacije.Uočiti i raspraviti problem ili mogućnost političkog ujedinjenja svijeta.

Literatura:JA, MI, ONI udžebnik etike za 2. razred gimnazije i strukovne škole, Profil international d.o.o. Ćurko, Brezetić k.b. 3648

Razred: 3. Cilj i zadaci:Objasniti pojam bioetike, antropologije i filozofsko tumačenje antropocentrizma i biocentrizma.Osvijestiti učenicima individualnu odgovornost pri očuvanju okoliša.Objasniti učenicima pojam biologije, evolucije,eugenike.Upoznati učenike s različitim teorijama o postanku života.Razvijati kritička razmišljanja prema novim znanstvenim dostignućima i tehnologijama.

Literatura:BIOETIKA 3; udžbenik za 3. razred gimnazije gimnazije, Profil international

Razred: 4.Broj sati: 32

Cilj i zadaci :Osvijestiti posebnost ljudske egzistencije,važnost morala i samospoznaje kao i izvor moralnih zahtjevaUpoznati učenike sa stupnjevima moralnog razvoje i izazovima i utemeljenjima etikeObjasnit predmet i strukturu etike kao i područja etičkog prosuđivanjaRazlikovati moralna prava, dužnosti i konflikt te razvijati osjećaj za pravednost,toleranciju.mirUpoznati učenike s izgradnjom i razdiobom etičkih teorija te razvijati etički pristup moralnim problemima svakodnevnog života

Literatura: Udžbenik iz filozofije.

78

Page 79: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

4. g Filozofija

predmetni nastavnik: Sanja Ćimić, profBroj sati: 64Razred : 4.a

Cilj učenja predmeta: Ovladati temeljnim filozofskim pojmovima i teorijama potrebnim za uvođenje u filozofski način mišljenja i kritičko promišljanje o problemima čovjeka i suvremenog društva

-Upoznavanje s osnovnim filozofskim disciplinama i pojmovima- Upoznati osnovnu problematiku ranog razdoblja evropske filozofije jer je ona temelj razvoja misli kasnijim razdobljima- Shvatiti kompleksnost problematike antropološkog i ontološkog razdoblja- Spoznati uzroke nastanka novog nazora na svijet, ali spoznati i utjecaj i značenje prošle filozofije i tradicije- Upoznati suštinu najrazvijenije filozofske misli do sada i autonomnost razvoja filozofije- Upoznati nove načine mišljenja i uvođenje nove problematike što se tiče čovjeka i društva- Kritički odnos prema tradiciji- Upoznati nove naglaske koji se tiču svih problema čovjeka koji je stavljen u prvi plan -

Literatura: FILOZOFIJA; Tomislav Reškovac, udžbenik za 4. razred gimnazije, Profil international

4.h Politika i gospodarstvo

predmetni nastavnik: Tanja Borovac, dipl. politolog (na porodiljnom dopustu)zamjena: Sanja Ćimić, prof.Broj sati tjedno (po odjelu): 1Broj sati godišnje (po odjelu): 32

I. dio POLITIKACilj i zadaci:- Upoznati s pojmom politike i važnosti i načinima političke participacije

79

Page 80: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

- Razlikovati pojam naroda, nacije, manjine i suvereniteta te produbiti osjećaj pripadnosti hrvatskoj državi- Objasniti različite političke poretke,a posebno razraditi značajke demokratskog poretka- Odrediti pojam političke stranke i osposobiti učenika za razumijevanje višestranačja- Usvojiti temeljne značajke i vrste izbora te pripremiti učenike za takav način političke participacije- Odrediti temeljne sastavnice države i upoznati ustrojstvo RH kroz Ustavne članke- Upoznati temeljna ljudska prava i razviti osjećaj tolerancije, međusobnog razumijevanja- Objasniti pojam globalizacije i razlikovati pozitivne i negativne učinke globalizacije na društvo i gospodarstvo

II. dio GOSPODARSTVO

- Upoznati učenike s pojmom ekonomije, važnosti ekonomije, temeljnim ekonomskim pitanjima te ukazati na različite ekonomske sustave te teoriju ponude i potražnje - Objasniti pojam poduzeća i važnosti poduzetništva za gospodarstvo neke zemlje kao pojam i utjecaj marketinga na ljude - Poznavanje i razumijevanje gospodarstva svijeta s naglaskom na probleme i perspektive hrvatskog gospodarstva i Europske unije

Literatura:Politika i Gospodarstvo- udžbenik za 4. razred gimnazije; N. Fanuko, (ŠK)

5.Tehničko i informatičko područje

5.a – Informatika

Predmetni nastavnik: Mladen Andrijanić, prof.Broj sati tjedno: 2Broj sati godišnje: 70

Ciljevi i zadaće:Razvijati svijest o potrebi vladanja informatičkim znanjem i informatičkom tehnologijom:Stjecanje osnovne informatičke pismenosti do razine rješavanja jednostavnih problema u raznim problemskim situacijama, uz primjenu informacijske tehnologije. To podrazumijeva: snalaženje u operacijskom sustavu Windows XP, znati se služiti računalom pri pisanju različitih tekstova i njihovoj obradi, te izradi jednostavnih sličica, grafikona i

80

Page 81: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

baza podataka koristeći se Wordom, Excelom, snalaženje prilikom korištenja interneta te osnove programiranja.Razvijati kreativnost i samostalnost u radu učenika, te samostalno služenje informacijama; Razvijanje pravilnog odnosa prema sebi samom , ali isto tako prema okolini i računalu:Poticanje na mežusobnu suradnju u rješavanju složenih problema;Razvijanje pravilnog odnosa prema upotrebi zaštita programa i podataka ;Upoznavanje mogućnosti i prednosti komunikacije računalom ( mreže ).

Metode i oblici izvođenja nastave:- Usmeno izlaganje- Metoda razgovora- Dokumentacijske metode- Metoda praktičnih radova-

Oblici:- Frontalan oblik- Skupni oblik- Individualni oblik-

Mjesto izvođenja nastave:- Specijalizirana učionica za nastavu računalstva-

Izvori učeničkog znanja:Grupa autora: Informatika/računalstvo 1 i 2, Pro-mil, Varaždin, 2005.Izvori nastavničkog znanja :Grupa autora: Informatika/računalstvo 1 i 2, Pro – mil, Varaždin, 2005.Grupa autora: Informatika i računalstvo, multimedijski udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije, SysPrint, Zagreb,2009.Grupa autora: Informatika i računarstvo, zbirka zadataka iz informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije, SysPrint, Zagreb,2009.Grupa autora: ECDL, Pro-mil, Varaždin, 2005.M.Minasi: Wndows XP Professional, Svetlost, Čačak, 2002.Microsoft Excel 2000, Znak, Zagreb, 2000.Microsoft Word 2000, miš, Zagreb, 2000.Microsoft Access 2002, Miš, Zagreb,2002

6. Umjetničko područje

6.a – Likovna umjetnost

Predmetni nastavnik: Jasmina Runje, dipl.povjesničarka umjetnosti i prof. likovne umjetnosti; Broj sati tjedno (po odjelu): 1

81

Page 82: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Broj sati godišnje (po odjelu): 35

Razred: 1Broj sati tjedno (po odjelu): 1Broj sati godišnje (po odjelu): 35

Ciljevi: 1. Upoznati osnove grane likovne umjetnosti 2. Upoznati osnovne elemente likovnih umjetnosti i načine njihovog povezivanja u cjelinu 3. Osvijestiti gledanje kao shvaćanje 4. Osvijestiti važnost vizualnih umjetnosti i medija u sagledavanju zbilje

Nastavna cjelina:1. Vizualne komunikacije 2. Primijenjena umjetnost 3. Slikarstvo 4. Skulptura 5.Arhitektura6.Urbanizam

Literatura : . LIKOVNI GOVOR ; uvod u svijet likovnih umjetnosti ; udžbenik za 1. razred gimnazije Profil international d.o.o. Ivančević, k.b. 1145

Razred:2. Broj sati tjedno (po odjelu): 1Broj sati godišnje (po odjelu): 35

Ciljevi :1. Usvojiti kronologiju kulturnih razdoblja i osnovna stilska obilježja djela

likovne umjetnosti od pretpovijesti do romanike2. Osposobiti učenike za sagledavanje likovnih djela unutar povijesnih razdoblja

i suvremenog konteksta

Nastavna jedinica: 1. Predpovijesna umjetnost 2. Visoke civilizacije starog vijeka 3. Antička umjetnost 4. Predromanika 5. Izvaneuropska umjetnost

Literatura :

82

Page 83: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

STILOVI RAZDOBLJA ŽIVOT 1; od paleolitika do predromanike, udžbenik za 2.razred gimnazije; Ivančević (Profil)

Razred:3.Broj sati tjedno (po odjelu): 1Broj sati godišnje (po odjelu): 35

Ciljevi: 1. Usvojiti kronologiju kulturnih razdoblja i osnovna stilska obilježja djela

likovne umjetnosti od romanike do 19. stoljeća2. Osposobiti učenike za sagledavanje likovnih djela unutar povijesnih razdoblja

i suvremenog kontekst

Nastavna cjelina:1. Romanička umjetnost 2. Gotička umjetnost 3. Umjetnost renesanse 4. Umjetnost manirizma 5 Umjetnost baroka i rokokoa

Literatura: Radovan Ivančević: STILOVI RAZDOBLJA ŽIVOT 2 : od romanike do secesije : udžbenik za 3. razred gimnazije, PI

Razred: 4.Broj sati tjedno/godišnje:1/32

Ciljevi: 1. Usvojiti kronologiju stilova i osnovna stilska obilježja likovnih djela u 19. i 20. stoljeću2. Osposobiti učenike za sagledavanje likovnih djela unutar povijesnih razdoblja i suvremenog konteksta

Nastavna cjelina: 1. Slikarstvo i kiparstvo 19. st. 2. Urbanizam i arhitektura 19. st. 3. Moderna arhitektura 4. Slikarstvo i kiparstvo prve pol. 20. st. 5. Likovne umjetnosti druge pol. 20. st.

83

Page 84: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Literatura:STILOVI RAZDOBLJA ŽIVOT 3 : umjetnost i vizualna kultura 20. Stoljeća, udžbenik za 4. razred gimnazije, PI

6. b – Glazbena umjetnost

Predmetni nastavnik: Sanja Dražić, prof. glazbene umjetnostiBroj sati tjedno: 1Broj sati godišnje: 35

Razred:1.Broj sati tjedno: 1Broj sati godišnje: 35

Ciljevi aktivnosti / programa / projekta Upoznati osnove grane glazbene umjetnostiOsvijestiti slušanje kao shvaćanjeUsvojiti kronologiju kulturnih razdoblja i osnovna stilska obilježja djela glazbene umjetnosti od pretpovijesti do renesanse Osvijestiti važnost glazbene umjetnosti kao medija u sagledavanju zbilje

Način realizacije aktivnosti / programa / projekta Usmeno izlaganje, razgovor, slušanje, individualni rad, frontalni rad, grupni rad

Literatura : Udžbenik glazbene umjetnosti za prvi razred gimnazije – Glazbeni susreti 1 - autori: Nataša Perak Lovričević i Ljiljana Ščedrov

Razred:2.Broj sati tjedno: 1Broj sati godišnje: 35

Ciljevi aktivnosti / programa / projekta Proširiti znanja o osnovnim granama glazbene umjetnostiOsvijestiti slušanje kao shvaćanjeUsvojiti kronologiju kulturnih razdoblja i osnovna stilska obilježja djela glazbene umjetnosti od baroka do klasicizma Osvijestiti važnost glazbene umjetnosti kao medija u sagledavanju zbilje

Način realizacije aktivnosti / programa / projekta Usmeno izlaganje, razgovor, slušanje, individualni rad, frontalni rad, grupni rad

84

Page 85: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Literatura : Udžbenik glazbene umjetnosti za drugi razred gimnazije – Glazbeni susreti 2 - autori: Nataša Perak Lovričević i Ljiljana ŠčedrovRazred: 3.Broj sati tjedno: 1Broj sati godišnje: 35

Ciljevi aktivnosti / programa / projekta Detaljnije upoznati osnove grane glazbene umjetnostiProširiti svijest o slušanje glazbe kao shvaćanjuUsvojiti kronologiju kulturnih razdoblja i osnovna stilska obilježja djela glazbene umjetnosti od klasicizma do impresionizma Osvijestiti važnost glazbene umjetnosti kao medija u sagledavanju zbilje

Način realizacije aktivnosti / programa / projekta Usmeno izlaganje, razgovor, slušanje, individualni rad, frontalni rad, grupni rad

Literatura:Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov: GLAZBENI SUSRETI 3. VRSTE : udžbenik glazbene umjetnosti s 3 CD-a za 3. razred gimnazije, PIRazred : 4.Broj sati tjedno/godišnje: 1/32

Ciljevi :Upoznati osnove grane glazbene umjetnostiOsvijestiti slušanje kao shvaćanjeUsvojiti kronologiju kulturnih razdoblja i osnovna stilska obilježja djela glazbene umjetnosti dvadesetoga stoljećaOsvijestiti važnost glazbene umjetnosti kao medija u sagledavanju zbilje

Način realizacije : Usmeno izlaganje, razgovor, slušanje, individualni rad, frontalni rad, grupni rad

Literatura:GLAZBENI SUSRETI 4. VRSTE; udžbenik iz glazbene umjetnosti s 3 CD-a za 4. razred gimnazije, Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov, Profil international

85

Page 86: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

7. Tjelesno i zdravstveno područje

7. a – Tjelesna i zdravtsvena kultura

Predmetni nastavnik: Dražen Šprem, prof. TZKBroj sati tjedno (po odjelu): 2Broj sati godišnje (po odjelu): 70Razredi: 1., 2., 3., 4.

Opis područjaSvrha tjelesnoga i zdravstvenoga područja jest usvajanje znanja, s jecanj j ina r navika te razvijanje pozitivnog stava prema tjelesnoj aktivnosti i zdravomu načinu življenja kako bi se omogućilo dosizanje najboljih tjelesnih i duševnih potencijala pojedinca.Tjelesno i zdravstveno područje od temeljnoga je značaja za skladan razvoj psihosomatskih osobina učenika, za razvoj njihovih psihičkih osobina i motoričkih sposobnosti, za usavršavanje biotičkih motoričkih i socijalnih motoričkih znanja te za razvoj temeljnih kompetencija, a poglavito onih koje proizlaze iz potrebe primjerenoga i stalnoga prilagodavanja novim radnim i životnim okolnostima. Ono omogućava da učenici tijekom školovanja upoznaju svoje tijelo, njegovo funkcioniranje, mogućnosti i ograničenja, da razumiju važnost i nauče kako da tijekom cijeloga života održavaju i unaprjeduju tjelesnu spremnost i zdravlje, razumiju povezanost tjelesnoga, duševnoga i emocionalnog zdravlja, upoznaju načine usvajanja zdravih navika i izbjegavanja onih pogubnih po zdravlje te mogućnosti traženja pomoći u slučaju bolesti, poteškoća u učenju, poteškoća u osobnim i društvenim odnosima.Ovakav pristup omogućit će da učenici tijekom svoga školovanja te u kasnijemu životu, lakše uče, lakše ostvaruju ravnopravne osobne i društvene veze i cla, poštujući tude posebnosti, lakše razvijaju aktivan stav prema životu i vlastitu poduzetnost.Znanja, sposobnosti, postignuća i vrijednosti stečene ovim područjem izravno utemeljuju i unaprjeduju zdravlje učenika, omogućuju stvaranje pozitivne osobnosti, jačaju samopoštovanje i samopouzdanje te djeluju na kakvoću života u školi, obitelji i društvu. Spoznaje i iskustva iz ovog područja omogućavaju učenicima oblikovanje odgovorna odnosa prema sebi, drugima i okruženju, pomažući prilagodavanju i savtadavanju poteškoća tijekom razvoja i sazrijevanja.Temeljni sadržaji odgajaju djecu i učenike promicanjem korektnog ponašanja i usvajanjem općeljudskih i športskih vrijednosti. Upućuju na nenasilno rješavanje sukoba, razvijaju sposobnosti emocionalne samoregulacije - kontrolu agresivnosti. Značajni su za poticanje ustrajnosti i savladavanje straha, potiču razvoj pozitivnih osobina ličnosti i afirmacije učenika. Razvijaju suradničko ponašanje, potiču pomaganje drugima i poštivanje dogovora te osposobljavaju za timsko djelovanje i potiču pravilnu komunikaciju.

86

Page 87: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Odgojno-obrazovni ciljeviUčenici će: razumjeti razvoj i funkcioniranje vlastitoga tijela usavršiti kineziološka znanja i vještine, i znati ih primijeniti u športskim i

športskorekreativnim aktivnostima razviti svijest o važnosti tjelesnoga vježbanja za očuvanje i unaprjeđenje

zdravljaznati pravilno procijeniti te odabrati tjelesnu aktivnost i prehranu, najbolje za očuvanje zdravlja i održavanje dobre tjelesne spremnosti te razumjeti utjecaj nepravilne prehrane na razvoj bolesti i poremećaja

● razumjeti pojmove i značajke nezdravih navika, rizičnih ponašanja i ovisnosti te znati kako one narušavaju zdravlje

razumjeti tjelesne, duševne i emocionalne značajke razvoja kroz djetinjstvo i adolescenciju

razumjeti značajke dobre komunikacije i njezina značenja u obiteljskomu, vršnjačkomu i društvenomu okruženju

razviti samopoštovanje i samopouzdanje te razumjeti njihovo značenje za razvoj i odrastanje

razumjeti pojmove spola i spolnosti te značaj odgovorna spolnoga ponašanja i jednakopravnosti spolova

razumjeti značenje i osobitosti pojmova sprječavanja bolesti i promicanja zdravlja

moći prepoznati različite oblike tjelesnoga i duševnoga nasilja i zlostavljanja te načine njihova sprječavanja.

87

Page 88: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

VI KONZULTACIJSKA NASTAVAOsim redovitih sati po nastvanom planu i program te dodatne i dopusnke nastave za učenike kojima je potrebna dodatna pomoć i ptoicaj u učenju, kao i za darovite učenike koji žele naučiti više, naša je gimnazija specifična po tome što su premetni nastavnic na tjednoj osnovi zaduženi i s po 1 do 2 sata konzultacijske nastave, tj. individulanog rada na zahtjev bilo učenika, bilo nastavnika, ali I roditelja ili razrednika. Do sada se ovaj oblik rada pokazao vrlo svrsishodnim i hvalevrijednim, a u ovoj škoskoj godini uveli smo promjenu, koja će povećati i frekvenciju pohađanja, kao i kvalitet izvođenja konzultativne nastave, jer smo satove smjestili u jutarnje sate, prije početka redovite nastave, što iz raznih razloga više odgovara našim učenicima.

RASPORED KONZULTACIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017/18.

HRVATSKI JEZIK - KATIJA ĐURKOVIĆ – ČETVRTKOM – 6. SAT

MATEMATIKA – MARIO PUŠKARIĆ – SRIJEDOM 7. SAT, RODITELJI UZ NAJAVU UTORAK 4. SAT

FIZIKA – TOMISLAV VUKŠIĆ – PO DOGOVORU

POVIJEST – TOMISLAVA VUJNOVIĆ – PO DOGOVORU

LATINSKI JEZIK – MLADEN KRISTIĆ – PO DOGOVORU

KEMIJA – MARTINA MIKULIĆ – SRIJEDOM 7. SAT

NJEMAČKI JEZIK – VANJA VREĆA – PETKOM 3. SAT (najaviti se)

BIOLOGIJA – JOSIP MIKUŠ – PONEDJELJKOM 1. SAT

ENGLESKI JEZIK – IVA STRNAD – PONEDJELJKOM 6. SAT i po dogovoru

TALIJANSKI JEZIK - TOMISLAV FRANUŠIĆ – PONEDJELJKOM 0. SAT

FRANCUSKI JEZIK I GEOGRAFIJA – MARIJA ZADIL – PETKOM 6. SAT i po dogovoru

Na konzultacije učenici mogu dolaziti: samoinicijativno; po dogovoru s razrednikom i/ili predmetnim nastavnikomUkoliko učenik olduči doći na konzultacije samoinicijativno PREPORUČAMO da se najavi predmetnom nastavniku radi kvalitetnije organizacije rada.Roditleji u dogovoru s nastavnicima također mogu nazočiti konzultacijama.

VII PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI

88

Page 89: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

RUJAN 2017.

4. IX Sjednica Nastavničkog vijeća i početak nastavne godine15. IX Posjet i dodjela plakete i priznanja eurozastupnice gđe.Dubravke Šuice našoj gimnaziji – školi ambasadoru EU; prigodna priredba18.-22- IX Prvi roditeljski sastanci te sastanci Vijeća roditelja i Vijeća učenika21. IX Sjednica Nastavničkog vijeća u vezi individualiziranih pristupa i terenskih nastava21. IX Katedrala Velike Gospe – Sveta misa povodom početka školske godine23. IX Terenska nastava: Bioraznolikost dubrovačkog arhipelaga i važnost Elafita u povijesti Dubrovačke republike27. IX Sveučilište u Dubrovniku: Laboratorijska nastava : kemija i biologija (1.. I 2. razredi)29. IX Sjednica Školskoga odbora DPG-a

LISTOPAD 2017.

11. X Festival prava djeteta: Cinestar , Dubrovnik (prvaši i trećaši)20. X Projekt: „Tolerancija” (forum teatar; kazališni studio)21. X Terenska nastava: Marin Držić – tematska nastava s naglaskom na dubrovačku kuhinju u njegovo vrijeme (2. i 3. razred)28. X Terenska nastava. Berba maginja u Majkovima (Dubrovačko primorje) : skupljanje plodova i kuhanje, posjet mlinici (1. i 4. razred)Tijekom mjeseca: posjet zdravstvenim ustanovama „Marin med” i poliklinika „Glavić” : edukacija učenika o mozgu i neuroznanosti te uopće funkcioniranju zdravstvene skrbi

STUDENI 2017.

1. XI Svi sveti – blagdan Republike Hrvatske; 2.i 3. XI nenastavni dani, odrađeni subotnjim terenskim nastavama: Elafiti, Majkovi i Marin Držić

od 6. XI početak Cambridge ESOL tečajeva: B1, B2, C1 18. XI Dan sjećanja na žrtvu Vukovara (obilježava se 17. XI)

21. – 26. XI “Infogamer” – prestižni međunarodni sajam u Zagrebu. Uvažavajući veliki interes učenika, organizirat će se na dragovoljnoj osnovi, uz pratnju nastavnika, posjet sajmu na kojemu izlaže 250 izlagača iz cijeloga svijeta, s 650 igračih jedinica i 120 VR uređaja , najsuvremenije tehnologije.

PROSINAC 2017.

89

Page 90: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

5. XII DAN DUBROVAČKI BRANITELJA: memorijalno rekreacijski dan 11. -20. XII tradicionalna advenstka humanitarna akcija: BOŽIĆNI KOLAČI UČENIKA I NASTAVNIKA

15. XII Kazalište Marina Držića: Pjerin; redatelj: Prohić 21. XII BOŽIĆNA PRIREDBA

SIJEČANJ 2018.

15. I početak II polugodišta 26. I II SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

VELJAČA 2018.-početak školskih i županijskih natjecanja

3. II SVETI VLAHO: DAN GRADA I DAN ŠKOLE (nenastavni dan) 6. II Svjetski dan sklada među vjerama ;

Projekt: Upoznavanje sličnosti i različitosti među velikim religijama prisutnim u našem Gradu: gostuju rimokatolički svećenik, pravoslavni sveštenik, islamski imam

Tijekom mjeseca, tradicionalno u suradnji s Udrugom vodiča Dubrovnika: tematske terenske nastave po Gradu ZA PRVI RAZRED – Svakodnevica u doba Republike

Ova tura prezentira sociopolitičku sliku starog Dubrovnika. Iako obilazimo poznate ulice i institucije vjerujemo da ćemo učenike zainteresirati pričom o životu različitih skupina stanovnika Grada, od siročadi do plemića, i doprinijeti boljem razumijevanju dubrovačke tradicije i identiteta.

Polazak: S Pila, Trajanje: cca 90 minGlavne točke: Franj. samostan, Nahodište, Prijeko (Palača Isusovich Braichi), Stradun, Sponza, Knežev dvor

ZA DRUGI RAZRED – Grad pomoraca i trgovaca

Cilj ove ture je prezentirati gospodarstvo Dubrovačke republike, pogotovo značaj posredničke trgovine i  pomorstva. Također ćemo u muzeju Rupe upoznati gospodarske grane i etnografsko bogatstvo dubrovačke okolice.

Polazak: S Pila, Trajanje: cca 90 minGlavne točke: Pile, Onofrijeva fontana, Od Puča, Muzej Rupe, Strossmayerova, Pomorski muzej

90

Page 91: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

ZA TREĆI RAZRED –  Ispod kamena  

Prezentirajući rad naših arheologa pokušat ćemo potaknuti razmišljanja o strateškoj važnosti ovog dijela Jadrana u prošlosti, razlozima nastajanja naselja na ovom mjestu, načinima obrane Grada i otkriti druge tajne sakrivene ispod današnjeg pločnika.

Polazak: S Buže Trajanje: cca 90 minGlavne točke:  Kula Gornji ugao, Ulica C.Medovića, Stradun,Gradska luka, Katedrala

ZA ČETVRTI RAZRED – Zajedno unutar zidina (Ekumenska tura)

Priča o odnosu Dubrovačke republike prema različitim religijama, o usponima i padovima u međusobnim odnosima pripadnika različitih religija u Dubrovniku.

Polazak: S Ploča Trajanje: cca 90 minGlavne točke:  Sinagoga , Isusovačka crkva, Mesdžid,  Srpska pravoslavna crkva

OŽUJAK 2018.

Tijekom mjeseca: Priprema i prodaja učeničkih radova – humanitarna aktivnost povodom Uskrsa, radionice

21. III Dan darovitih učenika

Tijekom mjeseca: dr. med. Zoran Cikatić: “O spolnom i reproduktivnom zdravlju” (za učenike prvih i drugih razreda)

TRAVANJ 2017.

29. III - 6. IV Uskrsni blagdani i proljetni odmor

12. – 13. i 14. IV Edukativni trodnevni izlet u Međugorje i Sarajevo (BiH)

Tijekom mjeseca: Tourism connects regions (suradnja s poljskom školom)

Edukativni koncert Simfonijskog orkestra Umjetničke škole Luke Sorkočevića I obilazak odjlea škole

23. IV Dan engleskog jezika (školski kviz)

SVIBANJ 2018.

91

Page 92: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

1. V Međunarodni praznik rada

5. V Maturalna zabava

9. V Dan Europe

Tjedan botaničkih vrtova i sađenje sadnica (Dan otvorenih vrata Arboretuma Trsteno)

22. V Završetak nastavne godine za maturante

31. V Tijelovo – blagdan Tijelova

LIPANJ 2018.

8. – 27. VI Ispiti državne mature (ljetni rok)

14. VI Završna sjednica Nastavničkog vijeća

15. VI Završetak nastavne godine

26. VI Dodjela svjedodžbi

18. VI – 3. VII Produžna nastava

SRPANJ 2018.

- upisi novoga naraštaja učenika

19. VII - 20. IX dodjela maturalnih svjedodžbi

KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR OD 19. VII DO 20. VIII

KOLOVOZ 2018.

22. VIII – 7. IX Ispiti državne mature (Jesenski rok)23. i 24. VIII – Popravni ispiti31. VIII Sjednica Nastavničkog vijeća; Maturalno putovanje

ZAVRŠETAK ŠKOLSKE GODINE 2017./18. VIII IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

92

Page 93: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Prema članku 35. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( 86/08) radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika školska ustanova organizira posebne izvannastavne aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezni dio učenikovog opterećenja, ali se mogu priznati učenicima kao ispunjavanje obveza u školi.

VIII 1. LIKOVNA SKUPINA

AKTIVNOST ZA UČENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA

NOSITELJI I NJIHOVA ODGOVORNOST: JASMINA RUNJE, prof. likovne umjetnosti

CILJEVI AKTIVNOSTI

- razvijati vještine potrebne za likovno oblikovanje i tehničko likovno izratavanje- poticati kreativnost i likovnu nadarenost učenika- razvijati ljubav i razumijevanje za likovnu umjetnost

- poticati zajednički rad

NAMJENA

- oslikavanje vanjskih i unutrašnjih školskih zidova

- uređenje pozornice za školske priredbe- uređenje prostora škole i školskih panoa

NOSITELJI - profesorica likovne umjetnosti- zainteresiran askupina učenika

NAČIN REALIZACIJE - različitim likovnim tehnikama (crtanje, slikanje, oblikovanje, modeliranje i građenje) i raznim materijalima

NAČIN VREDNO VANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

- rad na školskim projektima- opće zadovoljstvo učenika, učitelja i ostalih djelatnika škole uređenjem prostora škole- analiza rada na kraju školske godine

TROŠKOVNIK: - radna sredstva daje škola (boje za oslikavanje zidova, ljepenke, kistove,hamer papir, ljepilo za papir...) , cca. 500 kn godišnje

VIII 2. ŠKOLSKA KLAPAAKTIVNOST ZA UČENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA

voditeljica: Gordana Družićciljevi aktivnosti, programa ili projekta

- Cilj klape je okupiti učenike koji vole glazbu i pjesmu te vole upoznavati glazbene kulture. Druže se zajedno kroz redovite probe i tako postaju bolji i nastupaju na

93

Page 94: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

raznim priredbama- usvajanje osnova vokalne tehnike- ovladavanje vještinom pjevanja

- osposobljavanje učenika za samostalno nastupanje i izvođenje glazbenih djela

- razvijanje sluha i etičkog vrednovanja glazbenog djela - pjevanje prigodnih pjesama

namjena aktivnosti, programa ili projekta

- nastupanje i prezentiranje u okviru škole i izvan škole- razvijanje pozitivnog stava prema različitim glazbenim pravcima- razvijanje pozitivnih odnosa unutar klape- sudjelovanje na priredbama za Božić ipovodom Sv. Vlaha, Dana škole

- upoznavanje i druženje sa sličnim glazbenim ansablima našega Grada i županije

način realizacije aktivnosti, programa ili projekta

- praktični rad ( pjevačke probe )- slušanje glazbenih primjera klapske literature- posjećivanje koncerata klapa u Dubrovniku- sudjelovanje na školskim priredbama, projektima i smotrama zborske glazbe

način vrednovanja aktivnosti, programa ili projekta

- komunikacija s učenicima i učiteljima- uspoređivanje i analiza rezultata rada- praćenje i biljetenje aktivnosti, zalaganja i postignuća učenika - slušanje drugih klapa i uspoređivanje s vlastitim izvedbama

vremenik aktivnosti, programa ili projekta - tijekom cijele školske godine u dogovoreni terminima

nositelj aktivnosti, programa ili projekta

1. Sanja Dražić, prof. glazbene umjetnosti - voditelj izvannastavne aktivnosti ( organizira, planira, vodi rad s učenicima )- surađuje s drugim učiteljima uključenim u rad izvannastavne aktivnosti, nekog drugog programa ili projekta2. Skupina učenika ( od 1. do 4. razreda )- sudjeluju u aktivnostima koje kasnije prezentiraju- sudjeluju u vrednovanju osobnog doprinosa

planirani broj sati - 70 sati godišnje predviđen broj učenika - od 5 na više troškovnik aktivnosti, programa ili projekta potrebe fotokopiranja notnog materijala

VIII 3.DEBATNI KLUB DPGDubrovačka privatna gimnazija, šk.god. 2017./18.Izvannastavna aktivnost: Debatni klub DPG, voditeljica: Sanja Ćimić

VRIJEME

SADRŽAJ RADA METODERADA

OBLICI RADA

CILJEVI I ZADACI

IX. UVODŠto je debata?Uloga debate u

DemonstracijaRaspravaIgre

Grupni radIndividualni rad

Upoznati učenike s debatom kao vještinom

94

Page 95: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

društvu Usmeno izlaganje

Rad u paruFrontalni radRasprava

argumentirane raspraveUčiti važnost debate kao tolerantne rasprave o problemima u društvuUočiti važnost argumentacije u određivanju društvenih vrijednosti

X.XI. DEFINICIJA I

KRITERIJKriterij kao cilj i mjeriloVrste definicija Valjana definicija

Istraživanje izvoraRaspravaUsmeno izlaganjeBrza debata

Grupni radIndividualni radRad u paruFrontalni radRasprava

Upoznati se s ulogom definicije u debatiNaučiti definirati pojamUpoznati se s ulogom kriterija u debatiNaučiti odrediti kriterij

XII. AFIRMACIJSKI I NEGACIJSKI SLUČAJIzgradnja afirmacijskog i negacijskog slučaja na zadanu tezu

BrainstormingRaspravaVršnjačko poučavanjeBrza debataUsmeno izlaganje

Grupni radIndividualni radRad u paruFrontalni radRasprava

Uvježbati izgradnju afirmacijske i negacijske linije (osmišljavanje argumenata i njihovo povezivanje s kriterijem)

I. POBIJANJE I UNAKRSNO ISPITIVANJEZnačaj i uloga pobijanjaPobijanje definicije, kriterija i argumenataPobijanje obrazloženja i potkrepeUloga unakrsnog ispitivanja

Vježbe pobijanjaBrza debata

Grupni radIndividualni radRad u paruFrontalni radRasprava

Naučiti tehnike pobijanjaPrepoznati logičke pogreškeUpoznati ulogu i tehnike unakrsnog ispitivanja

II. RETORIKA DEBATEULOGA

Retoričke vježbeIgranje uloga

Grupni radIndividualni rad

Naučiti zadatke svakog govornika u debatiUsvojiti vještine

95

Page 96: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

GOVORNIKAUloga i smisao timskog radaUpoznavanje s pojedinim ulogama govornika u debatiOrganizacija govoraObrada zadane teme i debatiranje

Vježba debatiranja prema Grupni radIndividualni radRad u paruFrontalni rad pravilima

Rad u paruFrontalni radRasprava

organizacije govoraRazviti govorničke vještineRazviti vještinu timskog rada

III. WS FORMAT DEBATESmisao i značaj WS debateStruktura WS formata

Istraživanje izvoraUsmeno izlaganjeRad na tekstuRasprava

Grupni radIndividualni radRad u paruFrontalni rad

Upoznati važnost uočavanja problema u društvuUpoznati KPP format debate

IV. OBRADA TEME I DEBATIRANJE NA ZADANU TEZULjudska pravaZnačaj i vrste političkih sustavaBioetika

DebataRad na tekstuIstraživanjeRaspravaUsmeno izlaganje

Grupni radIndividualni radRad u paruFrontalni rad

Uvježbati vještinu debatiranjaUpoznati se s ljudskim pravima i uočiti važnost njihova poštivanja u suvremenom svijetuUpoznati učenike s povijesnim razvojem političkih sustava s obzirom na stupanj poštivanja ljudskih prava

V. OBRADA TEME I DEBATIRANJE NA ZADANU TEZUDemokracija

DebataRad na tekstuIstraživanjeRaspravaUsmeno izlaganje

Grupni radIndividualni radRad u paruFrontalni rad

Upoznati učenike s demokracijom kao najprihvatljivijim oblikom vladavine u suvremenom društvuUočiti razliku između demokracije u ostalih oblika vladavineUpoznati karakteristike civilnog društva Razumjeti važnost građanskog sudjelovanja

VI. SUĐENJE I EVALUACIJAUloga suđenja

Usmeno izlaganjeRasprava

Grupni radIndividualni rad

Upoznati se s ulogom i osnovama suđenjaNaučiti evaluirati

96

Page 97: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Evaluacija programa Frontalni rad

aktivnosti

Voditelj programa:Sanja Ćimić, prof.

vremenik: 4 puta tjednoteme: etika i moralne vrijednosti, socijalna filozofija, tolerancijabroj učenika: 10troškovnik: 0knciljevi: upoznavanje učenika sa ulogom govornika, strukturom debate, javnim nastupom i komunikacijskim aktivnostima, društvenim pitanjima, razvijanje aktivnog učenja, kritičkog razmišljanja, tolerancije i kulturalne raznolikosti.

VIII 4. RADIO SEKCIJA

Voditelj: Tomislav Franušić

Radio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje učenicima afirmaciju raznovrsnih sposobnosti te utažavanja radoznalost širokog raspona – od literature i jezika, do glazbe, filma, politike i sporta. Rijetko je koja profesija u toj mjeri puna dinamike, raznovrsnosti, strasti i sjaja, kao što je profesija radio novinara, reportera, spikera. Osnovna zadaća je pomoći učenicima da izrastu u kulturnu radio publiku koja svoj izbor iz obilja tema ne svodi samo na sport i glazbu. Rad u ovoj sekciji je neformalnoga tipa. Nastavnik ima ulogu koordinatora koji većinom inicijativu prepušta učenicima kako bi stekli samopouzdanje i samostalnost u radu. Cilj naše sekcije praćenje je i objavljivanje aktualnih tema iz života škole, razvijanje učeničkog izražavanja i otkrivanje vještina medijskog izražavanja. Izvješćujući novinarskim oblicima (vijestima, intervjuima, reportažama...) učenici razvijaju i društvenu odgovornost. Radeći nešto korisno i izazovno, učenici će kroz ovu sekciju, dobiti priliku za afirmaciju među svojim kolegama i šire, moći će čuti rezultat svoga djelvanja i napredovanja te tako stjecati samopouzdanje i osjećaj da njihove kvalitete mnogi prepoznaju i cijene.

Aktivnosti planirane za ovu školsku godinu:

formiranje sekcije i određivanje načina i vremenskih termina rada* sudjelovanje članova radio sekcije u kreiranju i praćenju programa Unidu radia* kreiranje i sudjelovanje u radio emisijama do 2 puta u polugodištu* upoznavanje s funkcionalnim stilovima* pisanje novinskih pokušaja* praćenje dnevnog i tjednog tiska

97

Page 98: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

* suradnja s lokalnim dnevnim tiskovinama* organiziranje natječaja za najbolji radio uradak* suradnja s drugim sekcijama škole* upoznavanje s oblicima novinarskog izražavanja* vježbanje u novinarskim nastupima* prikupljanje podataka o aktivnostima škole* članovi novinarske sekcije angažiraju se i prate provođenje humanitarnih akcija u školi i van nje* informiranje o različitim školskim natječajima i rezultatima istih

Planirani broj sati: 40 sati godišnje (rad na tjednoj bazi)

Predviđeni broj učenika 6 – 8

Troškovnik: 0 kn

VIII 5. INFORMATIČKA RADIONICA 3 D MODELIRANJE

3D modeliranje

učenje na daljinu u suradnji s partnerskom školom “Pitagora” iz Splitavoditelj: Mladen Andrijanić, prof.informatike

Ciljevi , aktivnosti i program projekta

Tehnologije koje se zadnjih godina ravijaju eksponencijalnom brzinom su robotika, umjetna inteligencija, 3D printanje i virtualna stvarnost3D modeliranje je proces kreiranja matematičke reprezentacije nekog trodimenzionalnog objekta. Ono što nastane naziva se 3D modelom.Korištenje sustava, upoznavanje s nastavnim materijalima, komunikacija putem efketivne on line learning zajednice, usvajanje osnovnih pojnomva i postupaka 3 D modeliranja; 3 D modeliranje u suvremenom obrazovanju i suvremenim industrijama

3D printer Prusa i3

98

Page 99: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Svi dijelovi koji se izrade prilikom rada kod 3D modeliranja će se isprintati pomoću 3D printera, te će biti dati učenicima. Naučeno u ovom slučaju će biti opipljivo.

VIII 6. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB : “CIPOL”

99

Page 100: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

Tjelesno vježbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovnog procesa. Pod pojmovima tjelesno vježbanje i sport u odgojno-obrazovnom procesu podrazumijeva se redovita nastava tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) i izvannastavne sportske aktivnosti u školskom sportskom društvu u okviru školskog sporta. Školskom nastavnom tjelesnom vježbanju pripadaju redovita i izborna nastava tjelesne i zdravstvene kulture. Stoga je važnost provođenja izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika, kroz Školski športski klub “Cipol” iznimno velika jer upravo taj organizacijski oblik rada ima cilj smanjenja razlike između znanstveno dokazane potrebe djece i mladih za tjelesnom aktivnošću i sportom i njenog stvarnog provođenja u sustavu odgoja i obrazovanja.

Globalni cilj sportskog treninga u ŠŠK “Cipol”

Produbljeni specifični trening i sportska specijalizacija u izabranom sportu

Parcijalni ciljevi:

1. Sportska tehnika i taktika na potrebnoj razini u skladu sa stupnjem darovitosti 2. Razvoj primarnih i specifičnih kondicijskih sposobnosti 3. Povećavanje trenažnih opterećenja 4. Više regularnih oblika natjecanja

SELEKCIJA ZA ŽUPANIJSKA NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA U 2017./2018. šk.god.

Voditelj: Dražen Šprem, profesor TZK

Stolni tenis - mladići / djevojke XI. 2017.Futsal- mladići/djevojke XI. i XII. 2017.Odbojka - mladići /djevojke XII. 2017.Košarka - mladići / djevojke I. i II. 2018.Rukomet - mladići / djevojke III. 2018.Badminton - mladići / djevojke II. 2018.Troškovnik:

Komplet dvostranih numeriranih dresova koji sadrži nekoliko različitih veličina. Ukupno 10 dresova.

Cijena kompleta u maloprodaji je između 700kn - 1200kn

IX SUDJELOVANJE U KULTURNIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA

100

Page 101: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

KAZALIŠTE- U suradnji s Kazalištem Marina Držića gledanje predstava (premijernih u novoj

kazališnoj sezoni).- vremenik I naslovi bit će usklađeni iobjavljeni kada KMD objavi službeni repertoar za ovogodišnju kazaluišnu sezonu

- Voditeljica aktivnosti je : Katija Đurković, prof. hrvatskog jezika- Sudjeluju svi učenici- Troškovnik: po cjeniku Kazališta za učenike iz Dubrovnika

MUZEJIU suradnji s muzejima Grada Dubrovnika, Umjetničkom galerijom, Domom Marina Držića i ostalnim kulturnim ustanovama Grada, odazivat ćemo se kao i dosadašnjih godina , na sve ponuđene aktivnosti tijekom školske godine kao što su aktivnosti vezane uz istraživanje mora i podmorja dubrovačkog kraja u prirodoslovnom muzeju; aktivnosti vezane uz narodne običaje i tradiciju vezanu za Božić, Uskrs i ostale blagdane grada Dubrovnika i okolice u suradnji s Etnografskim muzejom, Knežev dvor, riznica dubrovačke katedrale, Muzej židovske zajednice i sinagoga … te ostali značajni kulturni objekti i ustanove, u suradnji s Udrugom vodiča grada Dubrovanika, vezano za realizaciju tradicionalnih tematskih terenskih nastava o Gradu u mjesecu veljači…Voditlelji aktivnosti: profesori biologije, povijesti umjetnosti, hrvatskoga jezika, vejronauka, etike, povijestiVremenik: tijekom cijele školske godineTroškovnik: 0 kn

FORUM MLADIH /GRAD DUBROVNIK/

• Forum je projekt kojemu je u prvom redu cilj poticati djecu i mlade da nađu polje djelovanja koje ih pozitivno afirmira.

• Forumske radionice, raspoređene po mjesecima od listopada do lipnja, imaju zadatak okupiti sve sudionike koji se bave sličnom djelatnošću. Nastoji se potaknuti sve uključene da u programu u kojem sudjeluju budu podjednako angažirani i kao izvođači i kao publika. Što znači da se, prije i poslije svoje izvedbe nalaze u publici i s poštovanjem prate rad ostalih sudionika.

• Sve tematske forumske radionice organiziraju se bez ikakve selekcije od strane Foruma. Prijave mogu slati škole, udruge, obitelji i svi formalni i neformalni oblici udruživanja djece i mladih u kojima realiziraju neku pozitivnu djelatnost.

• Prijave za tematske radionice potrebno je slati što ranije i u njima navesti sve podatke koji se tiču prijavljene točke. Kao i tehničke zahtjeve bez kojih se točka ne može izvesti.

• U Forumu sudjeluju vrlo afirmirane i kvalitetne skupine i pojedinci, kao i (u stručnom smislu) manje kvalitetne točke, o čemu svoj sud može donijeti jedino publika jer – Forumu su svi sudionici jednako važni, kvalitetni i neprocjenjivi.

• Forum nema natjecateljski karakter, njegove tematske radionice ne predstavljaju nikakve izlučne večeri. Odabir točaka koje će se izvesti na završnim

101

Page 102: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

manifestacijama vrši radna skupina rukovođena strukom, iskustvom i poznavanjem rada s djecom.

• Forum postoji i može postojati jedino u ozračju pozitivne energije koja se u njega ulaže. Veseli nas iskustvo koje govori da je tom energijom iz godine u godinu zahvaćeno sve više i više djece, mladih i odraslih.

 Vremenik: listopad – lipanj tijekom tekuće školske godineTroškovnik: 0 kn

IZLOŽBE

Učenici tijekom školske godine u sklopu vanučioničkog programa iz predmeta Likovna umjetnost obvezno pohađaju jednu do dvije izložbe eminentnih umjetnika, organizirane tijekom sezone u nekom od dubrovačkih, a iznimno i van dubrovačkih izložbenih prostora. Temu izložbe i vrijeme posjeta organiziraju i dogavaruju prof. likovne umjetnosti i ravnatelj.Troškovnik: 0 kn (ili po cjeniku određenom od galerije za učenike)

KONCERTI

Već tradicionalno Dubrovački simfonisjki orkestar te učenici Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika organiziraju edukativne koncerte za učenike naše škole. Na programu su djela kalasičnih i popularnih glazbenih velikana.Voditlejica: Sanja Dražić, prof. glazbene umjetnostiVremenik: travanj 2017.Troškovnik: 0 kn

IX MATURALNA ZABAVA I MATURALNA EKSKURZIJA

IX a Maturalna zabavaMaturalni odbor

Razrednica četvrtoga razreda Iva Strnad bira maturalni odbor za organizaciju ovogodišnje maturalne zabave. Odbor se sastoji od tri učenika koji predvodi sve potrebne aktivnosti za kvalitetnu i uspješnu pripremu i organizaciju maturalne zabave u škoslkoj godini 2016./17. Skupljaju podatke i ponude u odogovarjućim hotelima ili restoranima, od odogovarajućih organizatora i glazbenih sastava, od raznih sponzora i donatora te u suradnji s ostalim učenicima, roditeljima, razrednicom i ravnateljem donose konačnu odluku o mjestu i vremenu održavanja maturalne zabave: Odluka mora biti donesena najkasnije do kraja 1. polugodišta.

102

Page 103: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

IX b Maturalna ekskurzijaRazrednik trećega rzreda na satu razrednog odjela bira odbor za organizaciju maturalne ekskurzije na početku sljedeće školske godine, tj. četvrtoga razreda. Odbor za organizaciju satoji se od: razrednika, četvero učenika ( predsjednik razreda, predstavnik u Vijeću učenika te dvoje po izboru učenika, te predstavnika Vijeća roditelja) .Skupljaju su, kao i uvijek do sada, tri ponude od agencija, za odredišta za koja su učenici ranije u školu iskazali zanimanje, te se dogovorno bira najprihvatljivija ponuda.

Ciljevi - upoznavanje europske kulturne baštine - jačanje osjećaja povezanosti i pripadnosti razredu i školiNamjena aktivnosti: Umjetničko i društveno-humanističko područjeNositelji programa : Dražen Šrem, odnosno Romana Karamehmedović, razrednica trećega razreda (budućih maturanata)Način realizacije: prema agencijskom itinereru, nakon regularnog odabira agencije i odabira destinacijeVremenik : zadnji tjedan kolovoza - prvi tjedan rujna 2018. godineTroškovnik cirka 4500, 00 kn po učenikuNačin vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja: pripreme i razgovori na satovima razrednih odjela, na roditeljskim sastancima kao i tijekom redovite nastaveAnaliza ekskurzije na Nastavničkom vijeću

X VOLONTERSKI RAD

U suradnji s Volonterskim centrom iz Dubrovnika i u ovoj školskoj godini sudjelovat ćemo u 5 planiranih volonterskih akcija: Volonteri će u školi nastaviti s predavanjima o mogućnostima i važnosti volontiranja, poglavito u pomaganju starijim i nemoćnim osobama , ali i većem angažmanu mladih ljudi, tj. naših učenika u raznim društveno korisnim volonterskim aktivnostima, kao što je angažman u društvenim akcijama, praćenju razvoja demokratskih procesa u društvu i slično. Vremenik ovisi o planovima Volonterskog centra. Voditelji aktivnosti: Ana Marčinko („24 sata bez kompromisa”, korizmene akcijs s Caritasom...) vjeroučiteljica i Sanja Ćimić, prof. etike i filozofije

XI ŠKOLSKI LIJEČNIKRedoviti sistematski pregledi i cijepljenje za učenike prvih i četvrtih razreda, po organizacijskom planu liječnika.

103

Page 104: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

U suradnji sa školskim liječnikom kao i Zavodom za javno zdravstvo tijekom školske godine izvode se redovite aktivnosti na prevenciji ovisnosti i očuvanju zdravlja mladih.Ginekolog dr. Zoran Cikatić redovito održava radionice s učenicima prvih i drugih razreda o spolnom i reproduktivnom zdravlju u sklopu zdravstvenog odgoja naših učenika.

XII CAMBRIDGE PRIPREMNI CENTAR

CAMBRIDGE UNIVERSITY ENGLISH TEČAJEVI

Razine: OPĆI ENGLESKI JEZIK

B 1 (osnovna razina DM – 8. razred OŠ te 1. i 2. srednje škole)B 2 (viša razina DM)C 1 (napredni stupanj za studiranje i rad u inozemstvu)

POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 

B 1 BEC Preliminary  B 2 BEC Vantage  

Trajanje tečaja: 60 sati nastave (2x po 2 sata tjedno u večernjim satima) + probni ispit gratis, osim C1 koji traje 70 nastavnih sati + probni ispit gratis

UPISI od 11. – 31. listopada prijave telefonom ili mailom na

VREMENIK: Tečajevi počinju 6. studenoga 2016. i završavaju u ožujku 2017.

Tečajevi se izvode po programu najprestižnije i najkvalitetnije škole engleskog jezika u svijetu – Cambridge University. Izvode ih profesori engleskog jezika iz Dubrovačke privatne gimanzije.Ispite provode ovlašteni ispitivači Cambridge University-a. Certifikati su trajni i međunarodno valjani. Pomažu zaposlenicima da ostvare svoje ambicije za koje je neophodno znanje engleskog jezika – rad u inozemstvu, rad s međunarodnim organizacijama, osobama i subjektima, upoznavanje s poslovnim komuniciranjem i odnosima na engleskom jeziku. Osposobljava osobe da mogu jednostavno i samouvjereno korstiti engleski jezik usvakodnevnom i u poslovnom okruženju.

 

Okvirne cijene Cambridge tečajeva u DPG-u:Brojpolaznika B1 i B2 C 1

POSLOVNI

104

Page 105: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

B 1 i B 2

4 – 8 2000 kn 3000 kn 2500 kn9-14 1700 kn 2500 kn 2000 kn

15 – 18 1400 kn 2000 kn 1500 kn

*u cijenu nisu uključeni udžbenici i završni Cambridge ispit* mogućnost plaćanja u tri jedanka obroka

XIII SAMOVREDNOVANJE

Ciljevi aktivnosti samovrednovanja: praćenje učinkovitog odgojno-obrazovnog rada i stalnog unapređenja. Namjena aktivnosti samovrednovanja: osiguranje kontinuiranog napredovanja u kvalitetnim odnosima i pružanju odgojno-obrazovnih usluga.Nositelji aktivnosti: ravnatelj, razrednici, psihologinja, nastavnici školeVrijeme aktivnosti: tijekom cijele školske godineKrajnji način vrednovanja: uspjeh učenika, rezultati natjecanja, materijali objavljeni na web-u i ostalim medijima, rezultati državne mature i upisa na željene fakultete, ozračje u školi… unutarnje evaluacije učenika i nastavnika…

Ovaj Kurikul donosi Školski odbor Dubrovačke privatne gimnazije na prijedlog Nastavničkog vijeća Dubrovačke private gimnazije u Dubrovniku, 30. Rujna 2017.

Ravnatelj: Predsjednik ŠO :

________________________________mr.sc. Tomislav Franušić, prof. mr.sc. Stanka Kristić, prof.

XV KAZALO:

105

Page 106: I UVOD - Privatna Gimnazija Dubrovnikpg-dubrovnik.net/wp-content/uploads/2017/10/kurikul.doc · Web viewRadio sekcija razvija spretnost u razgovoru i usmenom izražavanju. Omogućuje

I Uvod str. 2II Osnovni podaci o gimnaziji str. 4III Dosadašnje djelovanje i aktivnosti str. 8IV Smjernice i ciljevi poboljšanja rada str. 26V Nastavni plan i program str.27VI Konzultacijska nastava str. 88VII Pregled planiranih aktivnosti str. 89VIII Izvannastavane aktivnosti str. 93IX Sudjelovanje u kulturnim i drugim manifestacijama str. 101X Maturalna zabava i ekskurzija str. 102XI Volonterski rad str. 103XII Školski liječnik str. 104XIII Cambridge ESOL- pripremni centar str. 104XIV Samovrednovanje str. 105XV Kazalo str. 106

Ovaj Kurikul donosi Školski odbor Dubrovačke privatne gimnazije na prijedlog Nastavničkog vijeća Dubrovačke private gimnazije u Dubrovniku, 30. rujna 2017.

Ravnatelj: Predsjednica ŠO :

________________________________mr.sc. Tomislav Franušić, prof. mr.sc. Stanka Kristić, prof.

106