Click here to load reader

kenshŠKOLSKI KURIKUL DUROVAČKE PRIVATNE GIMNAZIJE pg- · PDF fileZa učenike završne godine DPG osigurava dodatne pripreme za polaganje ispita ... filozofija. logika 4. Karamehmedović

 • View
  234

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of kenshŠKOLSKI KURIKUL DUROVAČKE PRIVATNE GIMNAZIJE pg- · PDF fileZa učenike...

 • 1

  kenshKOLSKI KURIKUL

  DUBROVAKE PRIVATNE GIMNAZIJE

  ZA KOLSKU GODINU 2016./17.

  na prijedlog Nastavnikog vijea donosi kolski odbor na sjednici od 30.rujna 2016.

  Dokument saima sve kolske i izvankolske aktivnosti koje Dubrovaka privatna

  gimnazija namjerava provesti tijekom kolske godine 2016./2017.

  Dubrovnik, rujan 2016.

 • 2

  I UVOD DPG razvija svijest o ouvanje materijalne i duhovne kulturno-povijesne batine

  Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske. Promie i razvija hrvatski nacionalni kulturni identitet u zajednici europskih naroda, gaji i razvija svijest o hrvatskome jeziku kao bitnoj odrednici nacionalne samosvijesti i kulture, sustavno njegujui hrvatski knjievni standard na svim podrujima odgojno-obrazovnog procesa.

  Istovremeno DPG aktivno obrazuje svoje uenike i na polju poznavanja i komunikacije na engleskom jeziku, glavnom meunarodnom sredstvu komunikacije, uvodei postupno dvojezini hrvatsko-engleski nastavni program. Osobita pozornost posveuje se i ouvanju lokalnih, dijalektalnih obiljeja govora dubrovakog kraja, te obiljeavanju vanih povijesnih knjievnih, kulturnih, politikih tema i dogaaja iz dubrovake i nacionalne prolosti i sadanjosti. DPG odgaja i obrazuje uenike u skladu s opim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, borei se za usvajanje najviih demokratskih standarda u potivanju temeljnih ljudskih prava svakoga ovjeka, poglavito brinui o pravima i obvezama djece i mladih. Mlade ljude se kroz nastavu, ali i kroz raznovrsne vannastavnve aktivnosti, osposobljava za kritiko razmiljanje, aktivno sudjelovanje u stvaranju dostojanstvenijeg i kvalitetnijeg ivota u moralno posrnulom hrvatskom i irem okruenju. Osim to se uenike ui potivanju i ljubavi prema vlastitom narodu, tradicionalnim vrijednostima i hrvatskoj domovini, odgaja ih se da razumiju, prihvaaju i njeguju vrijednosti multikulturalnog okruenja, potujui razliitosti, gajei snoljivost i miroljubivost, uei se biti pozitivni aktivni akteri u suvremenom demokratskom drutvu. Dubrovaka privatna gimanzija osobitu skrb vodu i o zdravlju te odgaja uenike za zdrav nain ivota, u emu usko surauje s odgovarajuim ustanovama u lokalnoj zajednici (kolski lijenik, lijenici specijalisti, Zavod za javno zdravstvo, Policijska uprava) U provoenju Zdravstvenog odgoja, DPG surauje i s roditeljima, potujui njihovo neotuivo ustavno pravo da odluuju o bitnim moralnim odrednicama ivota vlastite djece i obitelji, potujui i skrbei za pravo drugog i drugaijeg. Osobitost nae gimanzije je da potie i provodi individulani pristup prema svakom ueniku, prilagoavajui pristupe, metode i tempo rada pojedinanim afinitetima i sposobnostima naih uenika. Tradicionalno osobito se vodi rauna o uenicima portaima i glazbenicima, koji uz redovito kolovanje puno truda ulau u svakodnevne treninge vjebe, u portskim klubovima ili umjetnikim kolama. Aktivnosti DPG-a su usmjerene na uspjeh svakog pojedinca, bilo uenika, bilo nastavnika. Obraa se pozornosti na razliite stilove uenja, a svi se uenici bez obzira na afinitete potiu na aktivnost, samostalnost i kreativnost. Posebna pozornost, koja se ve profilirala kao prednost nae kole, posveuje se stvaranju i odravanju prisne, obiteljske atmosfere u naoj gimnaziji. Ugodan ambijent, povjerenje i pozitivno ozraje za boravak i rad u koli prua uenicima sigurnost, te dodatnu motivaciju u radu. Oita potvrda tome su brojni uspjesi na domaim i meunarodnim natjecanjima, susretima projektima, meunarodnim suradnjama i terenskim nastavama, meu kojima poglavito istiemo tri prva mjesta u Hrvatskoj (dva iz povijesti i jedno iz francuskog jezik) te vie izuzetnih plasmana na svim razinama domaih i meunarodnih kolskih natjecanja.

 • 3

  Darovitim uenicima posveuje se pozornost preko dodatnih individualnih satova. Uenicima koji tee svladavaju pojedina nastavna podruja takoer se omoguavaju dopunski individualni satovi te se o njima vodi posebna skrb. Tijekom kolske godine provodi se neprekidna suradnja i raznovrsni kontakti izmeu kolske strune slube s uenicima, roditeljima, a po potrebi i vanjskim suradnicima. Za uenike zavrne godine DPG osigurava dodatne pripreme za polaganje ispita dravne mature, olakavajui im vertikalnu prohodnost prema eljenim fakultetima. Pripreme su, ve tradicionalno, otvorenog tipa, tj. mogu im pristupiti uenici drugih dubrovakih srednjokolskih ustanova. I ovogodinji Kuriklul Dubrovakje privatne gimnazije sadri nastavne, vannastavne, vankolske aktivnosti koje planiramo provesti tijekom kolske godine 2016. /17., s ciljem nastavka razvijanja i ostvarivanja temeljnih opih kompetencija uenika vezanih na cjeloivotno obrazovanje; poglavito na sljedeim poljima:

  - komunikacija na materinskom jeziku (redovita, dodatna, dopunska nastava, rad u manjim skupinama, dodatni satovi pravopisa, pripreme za dravnu maturu)

  - komunikcaija na stranom jeziku (redovita, dodatna, dopunska nastava, rad u manjim skupinama, pripreme za dravnu maturu)

  - kompetencije u prirodoslovlju, digitalne kompetencije (redovita, dodatna, dopunska nastava, rad u manjim skupinama, pripreme za dravnu maturu, dodatna mogunost uenja informatike kroz sve etiri godine)

  - socijalne i graanske kompetencije, inicijativnost i poduzetnost, razvijanje kulturne svijesti i stvaralakog izraavanja (slobodne aktivnsti, terenske nastave, satovi razrednog odjela, vjeronauk, etika, odlazak u kino, kazalite, koncerte, muzeje, bogomolje, galerije glazbeni, filmski, likovni, graanski odgoj

  Ukratko, ovaj dokument promie ostvarivanje temeljnih drutveno-kulturnih i odgojnoobrazovnih vrijednosti kroz cjelogodinje djelovanje nae gimnazije. Slui kao pomo uenicima, djelatnicima, roditeljima i svim zaintersiranima za kvalitetan, odgovoran i uspjean rad svakog pojedinca, kao i Dubrovake private gimnazije u cijelosti. I ove godine meutim, zahtjevne programe ostvarujemo uz minimalna sredstva, iz kolarina, dakle samofinanciranjem, jer jedino privatne kole u naoj zemlji jo uvijek nemaju nikakvu podrku od vlastite drave, a na snazi je i dalje velika nepravda prema roditeljima naih uenika kojima se novac koji izdvajaju za kolovanje vlastite djece ne priznaje I ne zna se gdje zavrava. Stoga, zbog neizvjesnih financijskih uvjeta, Kuriklul DPG-a, vie nego slini dokumenti drugih kola, moe biti podloan neznatnim restrikcijama, dogradnji ili izmjenama tijekom kolske godine. U Dubrovniku, rujna 2016. Ravnatelj: mr.sc. Tomislav Franui, prof.

 • 4

  II OSNOVNI PODACI O GIMNAZIJI Naziv kole: Dubrovaka privatna gimnazija Adresa kole: Sustjepanska 4, Dubrovnik OIB 78819119880 MB 02505991 ifra djelatnosti: 8531 - temeljem Rjeenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta,

  klasa: UP/I-602-03/09-01/00005 ur.broj: 533-09-09-0004 od 16. srpnja 2009. II a Organizacija nastave Nastava se odvija u jednoj smjeni , na jednoj lokaciji u prostorima kole u Dubrovniku, Susjepanska 4. Radno vrijeme kole je od 7, 30 do 15, 30 h. Redovita nastava odvija se u okviru petodnevnog radnog tjedna. Za dopunsku, fakultativnu, dodatnu i terensku nastavu, slobodne aktivnosti, dodatne sate uenja i priprema za dravnu mauturu po potrebi je predvien I esti radni dan (subota). Nastava u Dubrovakoj privatnoj gimnaziji odvija se prema smjernicama Nacionalnog kurikuluma, te propisanim nastavnim planovima i programima za ope gimanzije. II b NASTAVNO I STRUNO OSOBLJE

 • 5

  Ravnatelj: Tomislav Franui; Administrativna tajnica: Ivana Laa; Domaica kole: Marijana Franui (na porodiljnom dopustu) U Dubrovakoj privatnoj gimnaziji ukupno je,dakle, zaposlen 21 djelatnik. Raunovodstveni servis PROCORN; Dubrovnik Dipl. iur. Ante Kai, ugovorno je vezan za kolu u vezi sa svim pravnim poslovima, kao i za poslove tajnitva kole koja zahtjevaju nadlenost diplomiranog pravnika.

  1.Andrijani Mladen informatika

  2. Majstorovi Tanja PiG, sociologija, etika; koord. DM

  3.imi Sanja panjolski jezik, filozofija. logika

  4. Karamehmedovi (Dabo) Romana hrvatski jezik i knjievnost (na porodiljnom dopustu)

  5. urkovi Katija hrvatski jezik i knjievnost (zamjena)

  6. Drai Sanja glazbena umjetnost

  7. Franui Tomislav talijanski jezik, engleski jezik

  8. Nodilo Goldi psihologija

  9. Glavi Katarina kemija, biologija (na prodiljnom dopustu)

  10. Mikuli Martina kemija (zamjena)

  11. Kristi Mladen latinski jezik

  12. Mati Mario fizika

  13. prem Draen tjelesna i zdravstvena kultura

  13. Miku Josip biologija

  14. Pukari Mario matematika; satniar

  15. Stepi Zvonimir povijest

  16. Strnad Iva engleski jezik (na prordiljnom dopustu)

  17. erek Silvija engleski jezik (zamjena)

  18. Zadil Marija geografija, francuski jezik; koord. upisi

  19. Marinko Ana rimokatoliki vjeronauk

 • 6

  II c UENICI U kolskoj godini 2016. /17. Odlukom Minsitarstva ZO, odobrena su 24 mjesta za upis uenika novoga narataja. Upisano je 18 uenika. Ukupno e tako, Dubrovaka privatna gimanzija ovu kolsku godinu zapoeti sa 78 uenika u etiri razredna odjela, od kojih je etvrti razred podjijeljen u dvoije razredne skupine iz osnovnih gimnazijskih predmeta hrvatski jezik, engleski jezik i matematika.

  Program ope gimnazije: broj uenika: razrednik:____ 1.a 18 Marija Zadil 2.a 19 Draen prem 3.a 18 Iva Stnad 4.a 23 Mario Pukari UKUPNO 78 ---

 • 7

  II d Raspored sati i kalendar za kolsku godinu 2015./16. Nastava se planira, organizira i izvodi u najmanje 175 radnih dana (35 nastavnih tjedana). Za maturante najmanje u 160 nastavnih dana (32 nastavna tjedna). Redovita nastava poinje 5. rujna 2016. godine, a zavrava 14. lipnja 2017. (za maturante do 19. svibnja 2017. godine) - osim za uenike koji polau predmetne