of 2 /2
www.mat.pmf.untz.ba +387 (0)35 320 896 Univerzitetska 4, 75000 Tuzla ODSJEK MATEMATIKA ZAŠTO MATEMATIKA? Matematika razvija mas ̌ tu, uc ̌ i jasnom i preciznom izraz ̌ avanju, razvija kreativnost i igra kljuc ̌ nu ulogu u gotovo svim savremenim nauc ̌ nim disciplinama. Vama, nas ̌ im nadamo se buduc ́ im studentima, nudimo inovirani studijski program. Novi program razvijen je u saradnji sa privredom i nas ̌ im partnerima iz oblasti obrazovanja, informacionih tehnologija, bankarstva i osiguranja. Pored međunarodne saradnje sa drugim univerzitetima, tokom studiranja omoguc ́ ena je struc ̌ na praksa u domac ́ im irmama. b.com/groups/matematika/ instagram.com/matematikapmftuzla EDUKACIJA U MATEMATICI PRIMIJENJENA MATEMATIKA TEORIJSKA KOMPJUTERSKA NAUKA

ODSJEK - UNTZmat.pmf.untz.ba/wp-content/uploads/2019/04/BrosuraOdsjekmatematika2019.pdfODSJEK MATEMATIKA ZAŠTO MATEMATIKA? Matematika razvija maštu, uči jasnom i preciznom izražavanju,

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ODSJEK - UNTZmat.pmf.untz.ba/wp-content/uploads/2019/04/BrosuraOdsjekmatematika2019.pdfODSJEK...

Page 1: ODSJEK - UNTZmat.pmf.untz.ba/wp-content/uploads/2019/04/BrosuraOdsjekmatematika2019.pdfODSJEK MATEMATIKA ZAŠTO MATEMATIKA? Matematika razvija maštu, uči jasnom i preciznom izražavanju,

www.mat.pmf.untz.ba+387(0)35320896Univerzitetska4,75000Tuzla

ODSJEKMATEMATIKA

ZAŠTOMATEMATIKA?

Matematikarazvijamastu,ucijasnomipreciznom

izrazavanju,razvijakreativnostiigrakljucnuuloguugotovosvim savremenimnaucnim

disciplinama.

Vama,nasimnadamosebuducimstudentima,

nudimoinoviranistudijskiprogram.Noviprogramrazvijenjeusaradnjisa

privredominasimpartnerimaizoblastiobrazovanja,

informacionihtehnologija,bankarstvaiosiguranja.

Poredmeđunarodnesaradnjesadrugimuniverzitetima,

tokomstudiranjaomogucenajestrucnapraksaudomacim

�irmama.

�b.com/groups/matematika/

instagram.com/matematikapmftuzla

EDUKACIJAUMATEMATICI

PRIMIJENJENAMATEMATIKA

TEORIJSKAKOMPJUTERSKANAUKA

Page 2: ODSJEK - UNTZmat.pmf.untz.ba/wp-content/uploads/2019/04/BrosuraOdsjekmatematika2019.pdfODSJEK MATEMATIKA ZAŠTO MATEMATIKA? Matematika razvija maštu, uči jasnom i preciznom izražavanju,

ZAŠTOMATEMATIKA?

Matematikarazvijamaštu,učijasnomipreciznom

izražavanju,razvijakreativnostiigraključnuuloguugotovosvimsavremenimnaučnim

disciplinama.

Vama,našimnadamosebudućimstudentima,

nudimoinoviranistudijskiprogram.Noviprogramrazvijenjeusaradnjisa

privredominašimpartnerimaizoblastiobrazovanja,

informacionihtehnologija,bankarstvai osiguranja.

Poredmeđunarodnesaradnjesadrugimuniverzitetima,

tokomstudiranjaomogućenajestručnapraksaudomaćim

�irmama.

EDUKACIJAUMATEMATICI

PRIMIJENJENAMATEMATIKA

TEORIJSKAKOMPJUTERSKANAUKA

ODSJEKMATEMATIKAinstagram.com/matematikapmftuzla

�b.com/groups/matematika/www.mat.pmf.untz.ba+387(0)35320896Univerzitetska4,75000Tuzla

Četverogodišnjistudijskiprogramprvogciklusasaukupno240ECTS.

Unutarstudijskogprogramakandidatimamogućnostdapriupisudrugegodinestudijaizaberejedanodtriponuđenausmjerenja

EDUKACIJAUMATEMATICI

PRIMIJENJENAMATEMATIKA

TEORIJSKAKOMPJUTERSKANAUKA

Završetkomprvogciklusastudijastudentstičezvanje

Bachelormatematikesanaznačenimusmjerenjem.

Pravoupisanastudijski

programimajusvalica

kojasuzavršila

četverogodišnjusrednju

školuuBiHiliinostranstvu.

PRIDRUŽITE NAM SE!!!!