6
NordiCare Ortopedi och Rehab AB Solrosvägen 1, SE-263 62 Viken, Sweden. Tel +46 42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 21 [email protected], www.nordicare.se HumerusComfort™ Art no 20220 HUMERAL FRACTURE BRACE Registerd comunity design by OHIM: 000884580-0001 SE Konservativ behandling av slutna skaft- frakturer på humerus. Konservativ behand- ling av stabila proximala humerusfrakturer. Post-operativ behandling av öppna skaft- frakturer på humerus. DK Konservativ behandling af lukket skaft- fraktur på humerus. Konservativ behandling af stabile proksimale humerusfrakturer. Postoperativ behandling af åbne skaft- frakturer på humerus. NO Konservativ behandling av lukkede akselbrudd på humerus. Konservativ behandling av stabile proksimale humerus- frakturer. Postoperativ behandling av åpne akselbrudd på humerus. FI Olkaluun varren umpimurtumien konser- vatiivinen hoito. Stabiilien proksimaalisten olkaluumurtumien konservatiivinen hoito. Olkaluun varren avomurtumien leikkauksen- jälkeinen hoito. EN Conservative treatment of closed shaft fractures of the humerus. Conservative treat- ment of stable proximal humerus fractures. Postoperative treatment of open shaft fractu- res of the humerus. ES Tratamiento conservador de las fracturas diafisarias cerradas del húmero. Tratamiento conservador de las fracturas estables del hú- mero proximal. Tratamiento posoperatorio de las facturas diafisarias abiertas del húmero.

HumerusComfort™ Art no 20220 · 2019-03-07 · fraktur på humerus. Konservativ behandling af stabile proksimale humerusfrakturer. Postoperativ behandling af åbne skaft- frakturer

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

NordiCare Ortopedi och Rehab ABSolrosvägen 1, SE-263 62 Viken, Sweden. Tel +46 42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 [email protected], www.nordicare.se

HumerusComfort™ Art no 20220

HUMERAL FRACTURE BRACE

Re

gist

erd

co

mu

nity

de

sign

by

OH

IM: 0

0088

4580

-000

1

SE Konservativ behandling av slutna skaft- frakturer på humerus. Konservativ behand-ling av stabila proximala humerusfrakturer. Post-operativ behandling av öppna skaft- frakturer på humerus.

DK Konservativ behandling af lukket skaft-fraktur på humerus. Konservativ behandling af stabile proksimale humerusfrakturer. Postoperativ behandling af åbne skaft- frakturer på humerus.

NO Konservativ behandling av lukkede akselbrudd på humerus. Konservativ behandling av stabile proksimale humerus- frakturer. Postoperativ behandling av åpne akselbrudd på humerus.

FI Olkaluun varren umpimurtumien konser-vatiivinen hoito. Stabiilien proksimaalisten olkaluumurtumien konservatiivinen hoito. Olkaluun varren avomurtumien leikkauksen-jälkeinen hoito.

EN Conservative treatment of closed shaft fractures of the humerus. Conservative treat-ment of stable proximal humerus fractures. Postoperative treatment of open shaft fractu-res of the humerus.

ES Tratamiento conservador de las fracturas diafisarias cerradas del húmero. Tratamiento conservador de las fracturas estables del hú-mero proximal. Tratamiento posoperatorio de las facturas diafisarias abiertas del húmero.

Application instruction SE 1. Börja med att förbereda ortosen för anpassning till höger alt vänster arm. Bålbandet D ska vara fäst på ryggsidan och spännet C på bröstsidan. Lossa och ta bort de två banden runt armdelen, samt den inre ortosdelen B.

2. Trä på armdelen nedifrån och dra upp ortosen över axeln med båda händerna. Trä därefter bålbandet D igenom spännet C och fäst med kardborre. Anpassa bålbandets D längd genom att ta av det lösa krokodilgapet och klipp bandet till önskad längd.

3. Säkerställ att ortosen sitter stabilt över skuldra genom att spänna bandet runt bålen.

4. Kontrollera att den yttre plattan E är lagom lång. Behöver plattan anpassas kan den tas ut och klippas/skäras till önskad längd.

5. Fäst D-ringarna på den yttre ortosdelen A med hänsyn till frakturens placering.

6. Placera den inre ortosdelen B på överarmens insida omlott utanpå den ytrre ortosdelen A med plattans bredare del uppåt. Behöver plattan anpassas kan den tas ut och klippas/skäras till önskad längd. För att minska risken för tryck vid armrörelse i armbågsveck, kan även hörnen rundas/klippas av F.

7. Spänn först det övre bandet, sedan det nedre bandet runt armen genom att dra samtidigt i respektive band-ände och fäst med karborrelåsningen. Dra åt ordentligt!

OBS! Ortosen ska sitta stadigt och bekvämt men det är viktigt att den ej sitter för hårt för att undvika stasning.

DK 1. Start med at klargøre ortosen for at tilpasse den til højre eller venstre arm. Skulderbåndet D skal fæstes på rygsiden og spændet C på brystsiden. Løsn og fjern de to bånd omkring armdelen samt den indvendige ortosedel B.

2. Tag armdelen på nedefra og træk ortosen op over skulderen med begge hænder. Træk derefter skulderbåndet D igennem spændet C og fastgør med velcro. Tilpas skulderbåndets D længde ved at tage det løse krokodillenæb af og afkorte båndet til den ønskede længde.

3. Sørg for, at ortosen sidder stabilt over skulderen ved at stramme båndet omkring brystpartiet.

4. Kontrollér, at den ydre plade E har en tilpas længde. Hvis pladen skal tilpasses, kan den tages ud og klippes/skæres til den ønskede længde.

5. Fastgør D-ringene på den ydre ortosedel A under hensyntagen til frakturens placering.

6. Placér den indre ortosedel B på overarmens inderside, så den overlapper den ydre ortosedel A med pladens brede del opad. Hvis pladen skal tilpasses, kan den tages ud og klippes/skæres til den ønskede længde. Hjørnerne kan også afrundes/afskæres F for at mindske risikoen for tryk på indersiden af albue ved bevægelse af armen.

7. Spænd først det øverste og så det nederste bånd omkring armen ved at trække samtidigt i begge båndender, og fastgør med velcrolukningen. Spænd godt til!

Bemærk! Ortosen skal sidde stabilt og bekvemt, men det er vigtigt, at den ikke sidder for stramt for blodomløbet

Package containsSE A: Yttre ortosdel med D-ringarB: Inre ortosdel med två bandC: Fäste med D-ring och krokodilgapD: Bålband med krokodilgapE: Yttre plattanF: Inre plattan

DK A: Ydre ortosedel med D-ringeB: Indre ortosedel med to båndC: Fastgørelse med D-ring og krokodillenæbD: Skulderbånd med krokodillenæbE: Ydre pladeF: Indre plade

NO A: Ytre ortose-del med D-ringerB: Indre ortose-del med to båndC: Lukking med D-ring och krokodillegap-låsD: Brystbånd med krokodillegap-låsE: Ytre plateF: Indre plate

FI A: Ortoosin ulompi osa, jossa D-renkaatB: Ortoosin sisempi osa, jossa kaksi remmiäC: Kiinnitys, jossa D-rengas ja solkiD: Tukiremmi, jossa solkiE: Ulompi levyF: Sisempi levy

EN A: Outer brace section with D-ringsB: Inner brace section with two strapsC: Fastener with D-ring and toothed retainerD: Waist strap with toothed retainerE: Outer panelF: Inner panel

ES A: Miembro ortésico exterior con anillas en DB: Miembro ortésico interior con dos bandasC: Apoyo con anilla en D y cierre de pinzaD: Banda de torso con cierre de pinzaE: Placa exteriorF: Placa interior

A

B

E

F

D

C

2.

CC D

D

1. 3.

INSTRUCTIONS FOR USE

20220 HumerusComfort™ - humeral fracture braceart no 20220

NO 1. Start med å forberede ortosen for tilpassing til høyre eller venstre arm. Brystbåndet D skal være festet på ryggsiden og spennen C på brystsiden. Løsne og fjern de to båndene rundt armdelen, samt den indre ortose-delen B.

2. Tre på armdelen nedenfra og dra opp ortosen over skulderen med begge hendene. Tre deretter brystbåndet D gjennom spennen C og fest med borrelås. Tilpass lengden på brystbåndet D ved å ta av den løse krokodillegap-låsen og klippe båndet til ønsket lengde.

3. Se til at ortosen sitter stabilt over skulderen ved å spenne båndet rundt overkroppen.

4. Kontroller at den ytre platen E er passelig lang. Hvis platen behøver å tilpasses kan den tas ut og klippes/skjæres til ønsket lengde.

5. Fest D-ringene på den ytre ortose-delen A med hensyn til hvor frakturen er.

6. Plasser indre ortose-del B på innsiden av overarmen og la den overlappe ytre ortose-del A med den bredere delen av platen nærmest armhulen. Hvis platen behøver å tilpasses kan den tas ut og klippes/skjæres til ønsket lengde. For å minske risikoen for trykk ved bevegelse i albueleddet, kan også hjørnene rundes/klippes av F.

7. Spenn først det øvre båndet, siden det nedre båndet rundt armen ved å dra samtidig i respektive bånd-ende, og fest med borrelåsen. Stram ordentlig til!

OBS! Ortosen skal sitte stødig og behagelig, men det er viktig at den ikke sitter for hardt slik at den hindrer blodgjennomstrømming.

FI 1. Aloita valmistelemalla ortoosi sovitettavaksi oikeaan tai vasempaan käsivarteen. Tukiremmi D kiinnitetään selkäpuolelta ja C-kiinnitys etupuolelta. Löysää ja irrota kaksi remmiä käsivarsiosan ympäriltä yhdessä ortoosin sisemmän osan B kanssa.

2. Pujota käsivarsiosa käsivarren ympärille alakautta ja vedä ortoosi olkapään yli molemmin käsin. Vie sitten tukiremmi D C-kiinnityksen läpi ja kiinnitä tarranauhalla. Sovita D-tukiremmin pituus poistamalla aukinainen solki ja leikkaa remmi sopivan pituiseksi.

3. Varmista, että ortoosi istuu tukevasti paikoillaan hartian päällä kiristämällä tukiremmiä.

4. Tarkista, että ulompi levy E on sopivan pituinen. Jos levyn pituus ei ole sopiva, se voidaan poistaa ja leikata sopivan pituiseksi.

5. Kiinnitä D-renkaat ortoosin ulompaan osaan A. Huomioi murtuman sijainti.

6. Sijoita ortoosin sisempi osa B olkavarren sisäsivulle päällekkäin ortoosin ulomman osan A päälle siten, että levyn leveämpi osa on ylempänä. Jos levyn pituus ei ole sopiva, se voidaan poistaa ja leikata sopivan pituiseksi. Sisemmän levyn F kulmia pyöristämällä/leikkaamalla voidaan pienentää riskiä, että levy painaisi kyynärtaivetta käsivartta liikuteltaessa.

7. Kiristä ensin ylempi remmi ja sitten alempi käsivarren ympärille vetämällä yhtä aikaa remmin kummastakin päästä, ja kiinnitä tarranauhalla. Kiristä huolellisesti!

HUOM. Ortoosin on istuttava tukevasti ja miellyttävästi. On kuitenkin tärkeää, ettei se ole liian kireällä ja aiheuta staasia.

EN 1. Start by preparing the brace for use on the right or left arm. The waist strap D should be attached on the back side and the fastener C on the chest side. Detach and remove the two straps around the arm section, and the inner brace section B.

2. Slide on the arm section from the bottom and slide the brace up over the shoulder using both hands. Then thread the waist strap D through the fastener C and secure it with the Velcro. Adapt the waist strap D length by removing the loose toothed fastener and cutting the strap to the required length.

3. Make sure the brace sits stably over the shoulder by tensioning the strap around the waist.

4. Check that the outer panel E is long enough. If the panel needs to be adjusted, it can be taken out and cut to the required length.

5. Fasten the D-rings on the outer brace section A, paying attention to where the fracture is located.

6. Position the inner brace section B on the inside of the upper arm wrapped over the outside of the outer brace section A with the wider part of the panel facing up. If the panel needs to be adjusted, it can be taken out and cut to the required length. To reduce the risk of pressure during movement of the arm in the crook of the elbow, the corners can also be rounded/cut off F.

7. First tension the upper strap, then tension the lower strap around the arm by pulling the respective strap end while simultaneously fastening with the Velcro fastener. Pull tight!

NOTE: The brace should sit snugly and comfortably, but it is important that it does not sit too tight to avoid stasis.

ES 1. Empiece preparando la órtesis para adecuarla al brazo derecho o izquierdo. La banda de torso D debe fijarse a la superficie dorsal y la hebilla C a la superficie del pecho. Afloje y quite las dos bandas alrededor del miembro del brazo, así como el miembro ortésico B interior.

2. Meta el miembro del brazo desde abajo y tire de la órtesis por encima del hombro con ambas manos. A continuación, meta la banda de torso D por la hebilla C y fíjela con el velcro. Adapte la longitud de la banda de torso D quitando el cierre de pinza suelto y cortando la banda según la longitud deseada.

3. Asegúrese de que la órtesis repose de forma estable sobre el hombro, tirando de la banda alrededor del torso.

4. Compruebe que la placa exterior E sea lo suficientemente larga. En caso de que sea preciso adaptar la placa, se puede extraer y cortar/ recortar según la longitud deseada.

5. Fije las anillas en D en el miembro ortésico interior A teniendo en cuenta la ubicación de la fractura.

6. Coloque el miembro ortésico interior B en la cara interna de la parte superior del brazo, superpuesto alrededor del miembro ortésico exterior A con la parte más ancha de la placa orientada hacia arriba. En caso de que sea preciso adaptar la placa, se puede extraer y cortar/recortar según la longitud deseada. Para minimizar el riesgo de presión sobre el movimiento del brazo en el pliegue del codo, también se pueden redondear/cortar las esquinas F.

7. Tense primero la banda superior, y después la banda inferior, alrededor del brazo, tirando a la vez del extremo de la banda correspondiente y fíjelas con el cierre de velcro. ¡Apriételas bien!

¡Atención! La órtesis debe reposar de manera firme y confortable, pero es importante que no repose demasiado apretada para evitar que se produzca estrangulamiento.

E

4.

A

5. 7.

F

6. 6.

INSTRUCTIONS FOR USE

20220 HumerusComfort™ - humeral fracture braceart no 20220

User instruction.SE 1. Om läkare/utprovare tillåter att ortosen får tas av vid t.ex. duschning, lossa först bandet runt bålen A helt.

2. Lösgör de två banden B runt armen försiktigt, men låt dem sitta kvar. Trä försiktigt av ortosen. För att minimera smärta och belastning av frakturen, luta dig gärna åt den sida där frakturen finns medan du tar av ortosen. Låt armen hänga lodrätt ner mot golvet. Notera även hur alla tre banden sitter och är spända för att kunna dra åt dem rätt vid påtagning.

3. Vid påtagning behövs hjälp av en person. Dra ortosen nedifrån och upp över armen tills den sitter stadigt över axeln. Drag det långa bandet från baksidan runt bålen under motsatt armhåla, trä det igenom den svarta D-ringen på framsidan. Drag och fäst kardborren så att ortosen sitter stabilt över skuldran.

4. Spänn först det övre bandet runt armen genom att dra samtidigt i respektive band-ände och fäst med karborrelåsningen. Spänn sedan det undre bandet. Dra åt ordentligt!

OBS! Ortosen ska sitta stadigt och bekvämt men det är viktigt att den ej sitter för hårt. Vid domning i armen, förändring i hudfärg eller vid hudirritationer, lossa något på banden och kontakta utprovaren.

DK 1. Hvis lægen/bandagisten mener, at ortosen kan tages af f.eks. i brusebad, skal skulderbåndet omkring brystpartiet A først løsnes helt.

2. Løsn forsigtigt de to bånd B omkring armen, men lad dem blive på. Tag forsigtigt ortosen af. Du kan læne dig til den side, hvor frakturen er, mens du tager ortosen af for at mindske smerter og belastning af frakturen. Lad armen hænge lodret ned mod gulvet. Læg mærke til, hvordan de tre bånd sidder og er spændte for at kunne spænde dem rigtigt igen ved påsætning af ortosen.

3. Ortosen påsættes med hjælp fra en anden person. Træk ortosen op over armen nedefra, indtil den sidder stabilt over skulderen. Træk det lange bånd fra rygsiden rundt om brystet, under den modsatte armhule og igennem den sorte D-ring på forsiden. Træk og fastgør velcroen, så ortosen sidder stabilt over skulderen.

4. Spænd først det øverste bånd omkring armen ved at trække samtidigt i begge båndender, og fastgør med velcrolukningen. Spænd så det nederste bånd. Spænd godt til!

Bemærk! Ortosen skal sidde stabilt og bekvemt, men det er vigtigt, at den ikke sidder for stramt. Hvis armen bliver følelsesløs, hudfarven forandres eller ved hudirritation, løsn båndene lidt og kontakt bandagisten.

NO 1. Dersom lege/utprøver tillater at ortosen kan tas av ved f.eks. dusjing, skal først brystbåndet A løsnes helt.

2. Løsne begge de to båndene B rundt armen forsiktig, men la dem sitte på samme sted. Tre forsiktig av ortosen. For å minimere smerte og belastning av frakturen, len deg gjerne til den siden der frakturen er mens du tar av ortosen. La armen henge loddrett ned mot gulvet. Legg merke til hvordan alle de tre båndene er plassert og spent for å kunne stramme dem på riktig måte ved påtaking.

3. Ved påtaking behøver du hjelp av en person. Trekk ortosen nedenfra og opp over armen til den sitter stødig over skulderen. Dra det lange båndet fra baksiden rundt overkroppen under motsatt armhule, tre det gjennom den sorte D-ringen på fremsiden. Dra og fest borrelåsen slik at ortosen sitter stabilt over skulderen.

4. Spenn først det øvre båndet rundt armen ved å dra samtidig i respektive bånd-ender og fest med borrelåsen. Etterpå strammes det nedre båndet. Stram ordentlig til!

OBS! Ortosen skal sitte stødig og behagelig, men det er viktig at den ikke sitter for stramt. Ved nummenhet i armen, forandring i hudfarge eller ved hudirritasjon, løsne litt på båndene og kontakt utprøveren.

FI 1. Jos lääkärin ohjeen mukaan ortoosi voidaan riisua esim.suihkun ajaksi, irrota ensin vartalon ympäri menevä tukiremmi A kokonaan.

2. Löysennä kahta remmiä B käsivarren ympäriltä varovaisesti, mutta jätä ne paikoilleen. Vedä ortoosi varovaisesti pois. Kivun ja murtuman kuormituksen minimoimiseksi on hyvä nojata murtuman puolelle ortoosia riisuessa. Anna käsivarren roikkua suoraan alas lattiaa kohti. Kiinnitä huomiota remmien sijaintiin ja kiristykseen, jotta osaisitkiristää ne taas oikein pukemisvaiheessa.

3. Pukemisvaiheessa tarvitaan toisen henkilön apua. Pujota ortoosi käsivarren ympäri alakautta ja vie sitä ylemmäs, kunnes se on tukevasti paikoillaan olkapään kohdalla. Vedä pitkä nauha vartalon takaaympäri vastakkaisen kainalon alta ja vie se etupuolella olevan mustan D-renkaan läpi. Vedä ja kiinnitä tarranauha niin, että ortoosi on tukevasti paikoillaan ja tuntuu tukevalta.

4. Kiristä ensin ylempi remmi käsivarren ympärille vetämällä yhtä aikaa remmin kummastakin päästä, ja kiinnitä tarranauhalla. Kiinnitä sitten alempi remmi. Kiristä huolellisesti!

HUOM. Ortoosin on istuttava tukevasti ja miellyttävästi. On kuitenkin tärkeää, ettei se ole liian kireällä. Jos käsivarsi puutuu, ihon väri muuttuu tai iho ärtyy, löysää remmiä jonkin verran ja ota yhteys sovittajaan.

EN 1. If the doctor/device fitter permits, the brace may be removed for e.g. showering. Start by completely removing the strap around the waist A.

2. Carefully detach the two straps B around the arm, but leave them in place. Carefully slide off the brace. To minimize pain and load on the fracture, it is a good idea to lean towards the side where the fracture is located while removing the brace. Let your arm hang down vertically towards the floor. Note how all three straps sit and are tensioned so you can tension them correctly when putting the brace back on.

3. Assistance is required to put the brace back on. Pull on the brace from the bottom up over the arm until it sits stably across the shoulder. Pull the long strap from the back around the waist under the opposite armpit and thread it through the black D-ring on the front. Pull and fasten the Velcro fastener so the brace sits stably across the shoulder.

4. First tension the upper strap around the arm by pulling the respective strap end while simultaneously fastening with the Velcro fastener. Then tension the lower strap. Pull tight!

NOTE: The brace should sit snugly and comfortably, but it is important that it does not sit too tight. If there is any numbness in the arm, change in skin colour, or skin irritation, loosen the straps slightly and contact the device fitter.

4.

2.

3.

A

B

B

1.

InformationSE Förskrivning, utprovning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av, eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ instruktionerna. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt kunnig person vid användning i kombination med andra läkemedel alt hjälpmedel.

DK Ordination, afprøvning og anbefaling vedrørende brugen af dette produkt skal foretages af eller under tilsyn af medicinsk uddannet personale. Følg brugervejledningen for at få det bedste resultat. Kontrollér, at velcroremmen er fri for snavs, og at fastholdelsen ikke forværres. Rådfør med medicinsk personale ved anvendelse i kombination med andre lægemidler/hjælpemidler.

NO Forskriving, utprøving samt anbefaling av bruk av dette produktet skal utføres av, eller under ledning av, medisinsk kyndig person. Følg instruksjonene for å få best mulig resultat. Kontroller at borrelåsbåndene er uten smuss og at hefteevnen ikke er redusert. Rådfør deg med medisinsk kyndig person ved bruk i kombinasjon med andre legemidler alt. hjelpemidler.

FI Tuotteen määräämisestä, sovittamisesta ja sen käyttöohjeiden antamisesta huolehtii tai niitä ohjaa terveydenhuollon ammattilainen. Parhaat tulokset saadaan noudattamalla ohjeita. Tarkista, että tarranauhat ovat puhtaat ja pysyvät kunnolla kiinni. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoa tuotteen käyttämisestä yhdessä lääkkeiden tai muiden apuvälineiden kanssa.

EN Prescription, device fitting and recommending use of this product may only be done by or under the supervision of a medically trained person. For best results, follow the instructions. Check that the Velcro straps are free from dirt and are still able to adhere properly. Consult a healthcare professional when using in combination with other medicines or assistive devices.

ES La prescripción, las pruebas y la recomendación sobre el uso de este producto las debe realizar una persona con formación médica o bajo su supervisión. Para un resultado óptimo, siga las instrucciones. Compruebe que la banda de velcro no esté sucia y que no haya perdido adherencia. Consulte al personal médico cualificado en caso de que la vaya a utilizar de manera conjunta con otros medicamentos o instrumentos.

Material CompositionPolyester 59%, Polyamide 38%, Cotton 2%, Elastomer 1%.

* Polyester 55%, Polyamide 43%, Elastane 1%, Elastomer 1%.

* HumerusComfort™ Kid

Washing instructionsSE Maskintvätt 40°. Förslut alla kardborrband före tvätt. Använd gärna tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel. Ej strykning. Torktumla ej.

DK Maskinvask 40°C. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

NO Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renses. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

FI Konepesu 40°. Sulje tarranauhat. Käytä pesupussia. Älä käytä valkaisuaineita. Ei kemiallista pesua. Ei saa silittää. Ei rumpukuivausta.

EN Machine wash at 40°C. Seal the Velcros. Use washing bag. Do not bleach. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.

ES Se recomienda el lavado a 40 ºC (104 ºF). Fije los cierres de velcro.Use una bolsa para lavar la ortesis. No use lejía. No la lave en seco. No la planche. No use una secadora.

ES 1. Si el médico/evaluador le permite quitarse la órtesis, por ejemplo, mientras se ducha, primero afloje del todo la banda alrededor del torso A.

2. Afloje las dos bandas B alrededor del brazo con cuidado, pero no las retire. Quite la órtesis con cuidado. Para minimizar el dolor y la carga de la fractura, inclínese más bien hacia el lado en el que se encuentra la factura mientras quita la órtesis. Deje que el brazo cuelgue hacia el suelo. Tenga también en cuenta cómo reposan y están tensadas las tres bandas, para poder quitarlas correctamente en el momento de la colocación.

3. Para la colocación, se precisa la ayuda de una persona. Tire de la órtesis desde abajo hacia arriba, por encima del brazo, hasta que repose firmemente sobre el hombro. Tire de la banda larga desde la parte posterior, alrededor del torso debajo de la axila contraria e introdúzcala por la anilla en D de color negro de la parte delantera. Tire y apriete el velcro de tal forma que la órtesis repose de forma estable sobre el hombro.

4. Tense primero la banda superior alrededor del brazo, tirando a la vez del extremo de la banda correspondiente y fíjela con el cierre de velcro. A continuación, tense la banda inferior. ¡Apriétela bien!

¡Atención! La órtesis debe reposar de manera firme y confortable, pero es importante que no esté colocada demasiado apretada. Si se produjese entumecimiento del brazo, algún cambio en el color de la piel o si apareciese irritación cutánea, afloje ligeramente la banda y póngase en contacto con el evaluador.

Heigths and MeasurementSE 1. Omkretsmåttet i cm runt överarmen proximalt, högst upp vid armhålan.2. Önskad längd från acromion.

DK 1. Omkredsmål i cm rundt om overarmen proksimalt øverst ved armhulen.2. Ønsket længde fra acromion.

NO 1. Omkrets målt i cm rundt overarmen proksimalt, høyest oppe ved armhulen.2. Ønsket lengde fra acromion.

EN 1. Circumference in cm proximally around the upper arm, up at the armpit.2. Required length from acromion.

FI 1. Ympärysmitta, cm, olkavarren ympäri proksimaalisesti, mahdollisimman ylhäältä kainalon luota.2. Haluttu etäisyys olkalisäkkeestä.

ES 1. Medida de la circunferencia en cm alrededor de la parte superior del brazo proximal, máximo hasta la axila.2. Longitud deseada desde el acromion.

Measurements schedule

Size1. Circum-ference proximally

2. Length of the orthosis

X Small* 14-20 cm 22 cm

Small 17-23 cm 26,5 cm

Medium 23-32 cm 28,5 cm

Medium Long

23-32 cm 30,5 cm

Large 32-41 cm 30,5 cm

Large Long

32-41 cm 32,5 cm

X Large 41-50 cm 32,5 cm

* X Small= HumerusComfort Kid only in black.

1.

2.

Additional components, plastic tiles SE För att uppnå cirkulär kompression vid kraftiga eller muskulösa överarmar kan extra lattor behöva användas, se X och Y. Lattorna beställes separat, art no: 20221-09.X. Smalare arm:Cirkulär kompression uppnås utan extra lattor.Y. Kraftigare arm:Cirkulär kompression uppnås med hjälp av extra lattor.

DK For at opnå cirkulær kompression ved kraftige eller muskuløse overarme, kan det være nødvendigt med ekstra stivere, se X og Y. Stiverne bestilles separat, artnr.: 20221-09.X. Smallere arm: Cirkulær kompression opnås uden ekstra stivere.Y. Kraftigere arm: Cirkulær kompression opnås med ekstra stivere.

NO For å oppnå sirkulær kompresjon ved kraftige eller muskuløse overarmer kan det være nødvendig å bruke ekstra latter, se X og Y. Lattene bestilles separat, art. nr: 20221-09.X. Smalere arm: Sirkulær kompresjon oppnås uten ekstra latter.Y. Kraftigere arm: Sirkulær kompresjon oppnås ved hjelp av ekstra latter.

FI Koko olkavarren ympäri yltävän kompression saavuttamiseksi voidaan tarvita lisälevyjä, jos käsivarsi on leveä tai lihaksikas. Ks. X ja Y. Levyt tilataan erikseen, tilausnumero: 20221-09.X. Kapeampi käsivarsi: Koko olkavarren ympäri yltävä kompressio saadaan aikaan ilman lisälevyjä.Y. Leveämpi käsivarsi: Koko olkavarren kompressio saadaan aikaan lisälevyjen avulla.

EN To achieve circular compression on heavy or muscular upper arms, it may be necessary to use extra tiles; see X and Y. Extra tiles can be ordered separately, art. no.: 20221-09.X. Slim arm: Circular compression is achieved without extra tiles.Y. Heavy arm: Circular compression is achieved with the help of extra tiles.

ES Para lograr una compresión circular en la parte superior de los brazos vigorosos o musculosos, puede que sea preciso utilizar listones adicionales, consulte X e Y. Los listones se compran por separado. Artículo n. º: 20221-09.X. Brazos más finos: La comprensión circular se logra sin listones adicionales.Y. Brazos más vigorosos: La compresión circular se logra con la ayuda de listones adicionales.

Blue= HumerusComfort tiles Red= Additional plastic tiles

X. Y.

Re

gist

erd

co

mu

nity

de

sign

by

OH

IM: 0

0088

4580

-000

1

INSTRUCTIONS FOR USE

20220 HumerusComfort™ - humeral fracture braceart no 20220

This product meets the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC. Medical device class 1, non sterile.

NordiCare Ortopedi och Rehab AB Solrosvägen 1, SE-263 62 Viken, Sweden. Tel +46 42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 [email protected], www.nordicare.se

Please consult our product catalogue for more information. For further questions, contact your doctor, health practitioner, medical equivalent or NordiCare: +46 42-35 22 20, [email protected].

2017-02-24