Click here to load reader

GİZLİ - Ministry of National Web view Emaye Kuvet 1 Adet Flaster “ “ 3 Adet Sabun 5 Adet Çengelli İğne 20 Adet Üçgen sargı bezi 10 Adet Çeşitli aletler ... kontrol için

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GİZLİ - Ministry of National Web view Emaye Kuvet 1 Adet Flaster “ “ 3 Adet Sabun 5...

GZL(lçe ve Okul Adn Yaznz) Müdürlüüne ait Sivil Savunma Tedbirler Plan, Milli Eitim Bakanl Yangn Söndürme Yönergesinin 64’üncü maddesi gereince; yangnla mücadele ekiplerinin kurulduu, Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma leri Klavuzunun 112. maddesinde belirtilen sivil savunma tedbirlerini içerdiinden onaylanmas uygun görülmütür.
ONAY MAKAMI
…………………..
Fazilet DURMU
1-Barta: Okulun özellikleri göz önünde bulundurularak Sivil Savunma bakmndan gerekli tekilat, tesisat ve tedbirlerin tespiti ve planlanmas ile uygulamasn salamak.
2- Donatm ve eitim ilerinin gerçekletirilmesi ve tamamlanmas için yaplacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol etmek.
3- Bu konularda üyeler arasnda gerekli ibölümü ve ibirliini düzenlemek.
4- Olaanüstü hal, seferberlik ve sava hallerinde; sivil savunma tekilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza kar en son hazrlk ve tedbirleri de almak ve aldrmak.
5- Taarruzdan sonra; hasar durumuna göre okulun iler hale getirilmesi, kullanlan ve zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirlere bavurmak.
6- Ekiplerde görevli personelin ilde ve civar illerde oluabilecek acil durumlarda; il acil kurtarma ve yardm ekiplerine takviye amacyla gerekli ibirlii ve ibölümünü düzenlemek.
MZALAR
3-Bal Olduu Bakanlk : T.C. Milli Eitim Bakanl
4- Bulunduu ehir : SAKARYA
6- Sorumlu Amiri : Okul/Kurum Müdürü Ad SOYADI Yaznz
7- Okulun Hassas ve Hasar Bölgeleri
çindeki Yeri ve Durumu : Sakarya (B-D) hassasiyetinde ve hafif, orta, ar
hasar bölgesinde bulunmaktadr.
Okulumuz binas betonarmedir.
Bodrum kat ve zemin katla beraber …… kattan ibarettir. (Bu ksm hizmet binanza uygun ekilde yaznz.)
galdeki Saha:
a. Kuzey : ……. Soka
b. Güney : …..... Kurumu
c. Dou : …..... Caddesi
bulunmaktadr. Vaziyet Plan (EK-1 )’dedir. Bina yerleim plan ve çevre krokisinin hazrlanarak plann sonuna eklenmesi.
D- ÇALIMA DEVRES VE EKL
Sabah-Öle: 08.00 – 12.00 Öle Molas: 12.00 - 13.00 Öle-Akam: 13.00 - 17.00 (Düzenleyiniz)
E- ÇALIAN PERSONEL VE ÖRENC MKTARI
ÜNVANI
ERKEK
BAYAN
TOPLAM
a)Öretmen
b)Memur
16 Ya Alt Örenci
II. BÖLÜM
· Snak yeri ve malzemeleri : (EK-C’de belirtilmitir.)
· Snak personeli ve görevleri : (EK-C’de belirtilmitir.)
· Snaklara giri ve hareket tarzlar : (EK-C’de belirtilmitir.)
· Snak talimat : (EK-C’de belirtilmitir.)
· Snakta bulundurulacak malzemeler : (EK-C’de belirtilmitir.)
· Snak talimatnn hazrlanarak bölüm sonuna eklenmesi : (EK-C eklenmitir.)
B) YANGINLARA KARI TEDBRLER
· Mevcut yangn söndürme malzemeleri.
· Yangna kar inai özellikler ve alnacak tedbirler.
· Parlayc ve kolay yanc maddeler ve bunlara kar alnan önlemler.
· Okulun kendi mevzuatna ve özelliine göre alnan ek önlemler.
· Parlayc ve patlayc madde stoklar.
· Ate çkaran cihazlar.
C) ÖNEML TESS, MALZEME ve HTYAÇ MADDELERNN KORUNMASI ve YEDEKLENMES
· Önemli makine, tesis ve araçlar.
· Bunlarn korunmalar için alnan tedbirler.
· Yedekleme tedbirleri.
D- GZLEME
· Koruma / arama ve tahliye ekip ba : Ekte belirtilmitir.
· Ekibin görevi ve toplanma yeri : “ ”
· Malzeme ve teçhizat : “ ”
· Ekip personelinin listesi : “ ”
· Ekip bann görevleri : “ ”
· Malzeme ve teçhizat : “ ”
· Ekip personelinin listesi : “ ”
· Ekip bann görevleri : “ ”
· Malzeme ve teçhizat : “ ”
· Ekip personelinin listesi : “ ”
· Ekip bann görevleri : “ ”
· Malzeme ve teçhizat : “ ”
· Ekip personelinin listesi : “ ”
· Ekip bann görevleri : “ ”
kaz ve Alarm iaretleri ve anlamlar : Ekte belirtilmitir.
kaz alarm haberlerinin alnmas ve yaylmas : “ ”
kaz ve alarm haberi alndnda yaplacak iler : “ ”
IV. BÖLÜM
Okula/Kuruma komu olan müesseseler: ………………….. Müdürlüü
1- Yardmlama ve birlii Konular:
· Snaklar
Herhangi bir taarruzdan sonra meydana gelecek duruma ve ihtiyaca göre karlkl yardmlama ve ibirliinde bulunulacak bölge ve müesseseler .(Ek-C’de belirtilmitir.)
Yukarda belirtilen konularda Yardmlama ve birlii Protokolü imza altna alnarak plana eklenecektir. Ek-C’de imza altna alnmtr.
V. BÖLÜM
Sakarya ili tahliyeye tabi deildir. Seyrekletirme ilemi için Sakarya Valilii emirleri uygulacaktr.
VI. BÖLÜM
· Gelecek yllarda konmas düünülen para miktar : “ ”
· Hazrlk, tedbir, tesis ve araçlar için konan para miktar : “ ”
· Eitim, araç ve gereç için konan para miktar : “ ”
· Tahliye ve seyrekletirme için konan para miktar : “ ”
Tahmini birim fiyatlar ve her yl yaplabilecek harcama miktarlar. ( leriye dönük en çok 5 yla bölünerek)
SIINAK TALMATI EK-C
2-DAYANAK :
3194 sayl mar Kanunu’nun 36. ve 44. maddeleri gereince hazrlanan; 25.08.1988 gün ve 19910 sayl Resmi Gazetede yaynlanan Snak Yönetmeliine uygun olarak yaplmtr.
3- KAPSAM:
4-SORUMLULUK:
Okulumuz Hizmet binasnda barta çok amaçl salon ve snak olarak planlanan yerin olaanüstü hal ve sava durumunda snak olarak düzenlenmesi ile snaklarda bulundurulmas gerekli malzeme ve maddelerin temininden Okul Müdürlüü sorumludur.
5- SIINAIN TARF :
· tabii afetlerden
· Zaruri canl ve cansz kymetleri korumak
Maksadyla kullanlan veya bu maksatla ina edilen emin yerlere Snak denir.
6- SIINAKLARIN BAKIM VE MUHAFAZASI:
1- ……………………………………….
2- ……………………………………….
3- ……………………………………….
sorumludur.
Bar zamannda seçilen Snak Amirleri snan dare ve Disiplin amiridir.
50 kiiden büyük snaklarda bir amir yardmcs ile yeteri kadar personelden oluan bir emniyet ve iletme ekibi kurulur.
Görevleri bar zamannda hazrlanacak özel talimatlarla belirlenir.
8- SIINAK AMRNN GÖREVLER:
· Sevk ve idaresinden sorumludur.
· Snaa girecek her personel bu talimata harfiyen uymaya mecburdur.
- Snaklara girecek personelin hangi snaa girecei bar zamannda tespit edilir ve ilgililere bildirilir ki, alarm verildiinde karkla meydan verilmesin.
- Snak Amirleri bartan itibaren snan bakm ve onarmn yaptrr, noksanlarn tamamlatr. Olaanüstü hal ve seferde lüzumlu donatm( yiyecek, içecek, ilaç, haberleme malzemesi maske ve yedek piller) tamamlatr.
· Snak her an açk ve kullanma hazr bulundurulur.
1-Snak Amirinin Tehlike kaz Srasndaki Görevleri:
a. Snan klarn yaktrmak ve snaa girmeyi temin etmek.
b. Lüzumsuz eya ve hayvanlar snaa sokmamak.
c. Snaa girenleri saymak ve snan alabildiinden fazla girie müsaade etmemek, dolunca kaplarn kapamak, hariçte kalanlar olursa bunlara gidebilecekleri yerleri bildirmek.
d. Snaa girenleri tutulacak özel deftere kayt etmek, snak talimatn topluca okumak, snakta sükunet ve düzeni temin etmek, kimsenin kimseyi rahatsz etmemesi ve bo durmayarak bir eyle megul olmalarn salamak.
e. Hasta, hamile, yal ve sakatlar mümkünse ayr bölgelere yerletirmek ve onlara bakclar tahsis etmek, küçük çocuklarn ihtiyaçlaryla ilgilenmek.
f. Snak içindeki tesislerin bozulup, koparlmamasn salamak.
g. çeride moral bozucu eyler konuulmamasna çalmak ve snaktakilerin maneviyatn yükseltici konumalar yapmak.
h. Sivil savunma yetkilileri tarafndan radyo ile verilecek talimatlar dinlemek, klavuz ve emniyet tekilatlaryla ibirlii yapmak.
I. Kymetli maddeleri makbuz karlnda teslim alarak emniyet altnda bulundurmaktr.
2-Snak Amirinin Tehlike Geçti kazndan Sonraki Görevleri :
a) Taarruzdan sonra yaplacak yaynlar takip ederek, darda radyoaktif serpinti ve zehirli gaz veya mikroplu sis bulunup bulunmadn tespite çalmak ve bunlar tespit edilmeden snak kaplarnn açlmasna ve snaktakilerin dar çkmasna mani olmak.
b) Snan genel durumunu tetkik edilerek herhangi bir ksmnn yklm ve snak bütünü ile koruma kabiliyetini kaybetmi ise;
Snaktakilere, dardaki radyasyon bulakllk vaziyetine göre mevcut maskelerini yoksa snaktaki yedek maskelerden taktrarak sna süratle boaltmalarn salamak ve bunlarn emin bölgelere gönderilmesi için ilgililerle ibirlii yapmak.
c) Tehlike geçti ikazndan sonra snak salam kalm ve darda da tehlikeli maddeler tespit edilmemi ise sna boaltmak ve yeni bir ikaz için sna havalandrp temizlettirerek her an kullanlacak halde bulundurmak.
d) Snan boaltlmasnda srasyla; hastalar, sakatlar, hamile bayanlar ve bayanlara öncelii ve özel ihtimama tabi tutmak.
e) Her ikaz ve taarruzdan sonra mahalli koruma klavuzuna veya sivil savunma yetkililerine DURUM RAPORU vermek, varsa insan zayiatn, hasta veya yaralananlar, moral durumunu ve snan korunma kabiliyetini bildirmektir.
9- SIINAK AMR YARDIMCISININ GÖREVLER:
a) Snak amirine görevlerinde yardmc olmak,
b) Snak amirinin verecei görevleri yapmak.
10- SIINAKLARDA HAREKET TARZI:
1-Snaa giren her ahs snak talimatlar ile snak amirinin verecei emirlere uymaya mecburdur.
2-Snakta devaml ayakta durulmaz, lüzumsuz ve geliigüzel konuulmaz, alkollü içki, tütün, pipo, puro vb. ve sigara içilmez.
3-Snak içinde gürültü çkarc oyunlar oynanmaz, korkutucu ve moral bozucu ekilde bararak konuulmaz.
4-Snak amirinin müsaadesi olmadan snak dna çklmaz.
5-Kap, havalandrma elektrik tesisat ve benzeri malzemelerle oynanmaz.
6-Hasta olanlar hastaln saklamaz, etrafa kat, çöp atlmaz gaz veya fena koku neredici maddeler bulundurulmaz.
7-Snakta mangal ve kömür sobas yaklmaz. Elektrik veya gaz sobas ancak snak amirinin müsaadesi ile yaklr.
8-Snaa girerken üzerinde fazla miktarda para ve mücevher bulunduranlar arzu ettikleri taktirde makbuz karl snak amirine teslim edebilirler.
SIINAKLARDA ALINACAK TEDBRLER VE BULUNDURULACAK MALZEMELER:
1- ALINACAK TEDBRLER:
Bu sebeple bütün ihtiyaçlar önceden düünülerek snan içindeki hayat ona göre organize edilmelidir. Saldr ve Radyoaktif Serpinti kaz verildii zaman bu snaklara girilecek ve çkma izni verilinceye kadar içerde kalnacaktr.
u kadarki 2-3 günden sonra radyasyon dozundaki azalmaya göre zaruri ihtiyaçlar için ksa sürelerle dar çklp dönülebilir.
Snaklarda; dardan haber almay temin için pilli radyo bulundurulmal ve yerlemeyi uygun ekilde salamak amacyla ikili, üçlü ranzalar kullanlmaldr. Baz basit yemekler yapmak için bir piknik tüpü, snmak için küçük bir gaz sobas bulundurulmaldr.
Gerekli hijyen tedbirleri alnmal ve bunun için plastik torbalar temin edilmelidir.
2- BULUNDURULACAK MALZEMELER
A) Yiyecek ve çecek Maddeleri:
Snaklarda en az 14 günlük gda maddesi ve su stoku bulundurulur. Bozulacak maddeler dayanma süresine göre zaman zaman deitirilir. Bunlarn 3 günlüü tahliye için kapal kaplarda ve her an tanmaya hazr halde bulundurulur.
Bu maddeler Seferberlik ve Sava halinde verilecek talimatlara göre temin ve stok edilir.
Günde kii bana en az 2 litre su üzerinden yaplacak içme suyu stoku için gerekli malzemeler bulundurulur. Bu malzemelerin üstü kapal ve alt musluklu olmasna dikkat edilir.
Bir kii için 14 gün yetecek miktardaki yiyecek-içecek maddelerinin cins ve miktar unlardr.
SIINAKTA BULUNDURULMASI GEREKL MALZEMELER:
KONSERVE
Hazr Çorba
5 paket
ET
Bakliyat
Günde 100 gr. Hesabyla (Kuru fasulye, nohut, mercimek, pirinç, bulgur)
PEYNR
Zeytin
eker
TUZ
Tentürdiyot
Alkol
Oksijenli su
CNS
ADED
CNS
ADED
Yeterli miktarda
le snak amirleri ve birim amirlerinin ihtiyaç duyduklar dier malzemeler
Yukarda belirtilen malzemelerden yiyecek ve içecek maddeleri, yatak ve temizlik malzemeleri, giyim eyalar, elence araçlar, hijyenik malzemeler ile battaniye, yemek takm, çatal, kak, bçak, kitap, el feneri, makas, saat, konserve açaca, enjektör, plaster. Radyo ve yedek piller snaktan istifade edecekler tarafndan snaa girilirken getirilir.
Dier malzemeler okul müdürlüünce temin edilerek snak amirince snaa yerletirilir.
Bu talimat snaklarn bakm, muhafaza ve idaresi konusunda genel hükümleri verdiinden snak amirleri bodrum ve zemin katlar ile benzeri amaçlarla barnma amacyla kullanlan yerlerin snak özelliklerine göre özel talimatlar hazrlamak suretiyle bir alarm ve olaanüstü hal ve sava durumunda personel zayiatn asgari düzeye indirmek için gereken hazrlklarn tamamlamaldrlar.
T.C.
BR YANGIN HALNDE
2-BULUDUUNUZ YERDE YANGIN HBAR DÜMES VAR SE BASINIZ SGORTALARI KAPATINIZ
3-YANGINI ÇEVRENZDEKLERE, ÇEVRE KAT VE BNALARA DUYURUNUZ
4-TFAYE TEKLATINA HABER VERMEK ÇN (112) NUMARAYA TELEFON EDNZ
5-YANGINI HABER VERMEK ÇN 110 NOLU NUMARAYI ARAYINIZ
6-YANGIN YERNN ADRESN EN KISA VE DORU
BLDRNZ
7-MÜMKÜN SE YANGININ CNSN BLDRNZ (BNA, AKARYAKIT, LPG, MOTORLU ARAÇ GB)
8-TFAYE GELNCEYE KADAR YANGININ BÜYÜMEMES ÇN YANGIN SÖNDÜRME CHAZLARI LE MÜDAHALE EDNZ.
9-YANGININ YAYILMAMASI ÇN KAPI VE PENCERELER KAPATINIZ
10-YANGIN ANINDA KENDNZ VE BAKALARINI TEHLKEYE ATMAYINIZ, PANIK YAPMAYINIZ
11-GÖREVLLERDEN BAKASININ YANGIN SAHASINA GRMESNE ENGEL OLUNUZ
12-TAHLYE ESNASINDA ÖNCELK SIRASINI BLNZ, ASANSÖRÜ ASLA KULLANMAYINIZ, KOLÜDOR VE MERDVENLERN SA TARAFINI KULLANINIZ
Bu bölüm binalarn yangndan korunmas hakknda yönetmelik gereince Milli Eitim Bakanl Yangn Önleme ve Söndürme Yönergesi dorultusunda hazrlanmtr.
Amaç: Bina veya kat içerisinde çkabilecek balangç yangnlarnn söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden kontrol altnda tutulmasn, yaylmasn önlemek can ve mal kaybnn azaltlmas acil tedbirlerin uygulanmasdr.
Bakanlmzda çalan tüm personel ve ziyaretçiler yangna sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur. Yangna kar bina içinde korunma tedbirlerin aldrlmasndan, yangn malzemelerinin korunmasndan ve hazr tutulmasndan, ekiplerin oluturulmasndan ve yangn esnasnda sevk ve idare edilmesinden bu bina veya kattan …………………………….. sorumludur.
ACL DURUM EKPLER
müdahale ederek söndürmek ve kurtarma ilemi yürütür
büyümesini önlemek
1-………………………… 1-…………………………
2-………………………… 2-…………………………
3-………………………… 3-…………………………
4-………………………… 4-..………………………..
5-………………………… 5-…………………………
6-……………………….... 6-…………………………
7-………………………… 7-…………………………
1-………………………………. 1-…………………………….
2-………………………………. 2-…………………………….
3-………………………………. 3-…………………………….
4-………………………………. 4-…………………………….
5-………………………………. 5-…………………………….
6-………………………………. 6-…………………………….
7-………………………………. 7-…………………………….
YANGIN ANINDA
DAR LER B. MÜD. :……………………………..
* CO2 L SÖNDÜRME CHAZI (ELEKTRK KONTAI)
* KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME CHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)
* TESSATA HORTUM VE DOLABI
* YETER KADAR KUM VE SU KOVASI
* MERDVEN, BALTA, KAZMA, KÜREK, BALYOZ VE DER SÖNDÜRME YÖNERGESNE UYGUN OLARAK KULLANINIZ
YANGIN SINIFLARINA GÖRE
KULLANMA SÖNDÜRME ÇETLER
+ yi - - Tehlikeli
BNA SORUMLUSU
ADI SOYADI : ……………………………
SERVS AMR
Örnek Adres Yazm: Adapazar Mah., Karasu Cad., Sakarya Sk, No: 15/2 Adapazar
…/…/2021
ADI VE SOYADI
1. Müesseseler arasnda mevcut araç ve imkanlarna göre birbirine yapabilecekleri veya alabilecekleri bartan tespit olunan yardmlama ekilleri:
KOMU MÜESSELER:
YARDIMLAMA VE BRL:
a) Snak Konusunda:
b) Yangnlara Kar Koruma ve Söndürme Tedbirleri Konusunda:
Kurumlarn herhangi birinde yangn olmas durumunda derhal itfaiyeye haber verilecek, ayrca itfaiye ekipleri karlkl yardma gidecek. Yangn söndürme malzeme ve cihazlar müterek kullanlacaktr.
c) Makine Malzeme ve Mallarn Korunmas veya Yedeklenmesi Konusunda:
Yangn veya dier tabii afetlerde kurtarlan malzemeler, kütükler, dosyalar, teknolojik aletler dier kurumlarda koruma altna alnacaktr.
d) Gizleme, Gömme, Yedekleme Konularnda:
Seferberlik ve sava hali, yangn veya dier tabii afetlerde gizlenecek, gömülecek ve yedeklenecek malzemeler dier kurumda koruma altna alnacaktr
e) Alarm ve rtibat Konusunda:
Her kurum gerek üst makamlardan gerekse mahalli kaynaklardan alacaklar haberleri annda birbirlerine duyuracaklardr.
f) Salk ve Sosyal Yardm Konusunda:
Kurumlar yangn ve tabii afetler srasnda personel ve malzeme konusunda birbirlerine yardmda bulunacaklardr. lkyardm ve Sosyal Yardm servis personeli ihtiyac bulunan kuruma yardm edecektir.
g) Dier Servis Hizmetlerinde:
Seferberlik ve sava hali, yangn veya dier tabii afetlerde kurtarlan kazazedeler, dier kuruma usulüne uygun olarak tanacak ve ilk yardm yaplacaktr. Gerektiinde salk kurullarna götürülecektir. htiyaç halinde mevcut imkanlar ile karlkl yardm ve ibirlii salanacaktr. Kurumlarn yangn ve sivil savunma ekipleri birbirleriyle, her türlü yangn ve tabii afetlerde ibirlii yaplacak, ekiplerin yönetimi kazaya urayan kurumun servis amiri olacaktr.
h) Tahliye ve Seyrekletirme Konularnda:
Tahliye emri verildii andan itibaren karlkl yardm ve ibirlii içerisinde sivil savunma plannda belirtilen ekilde tahliye edilecek ve her iki kurum ayn zamanda hareket edecektir.
2- Herhangi bir taarruzdan sonra meydana gelebilecek durum ve ihtiyaca göre karlkl yardmlama ve ibirliinde bulunacak bölge ve müesseseler:
Karlkl ibirlii yaplacak en yakn kurulu yukarda belirtilmi olup, Her iki kuruluun da birbirine yardm edemeyecei durumlarda l Sivil Savunma Plannda belirtilen dier klavuzluk bölgelerinden yardm istenecektir.
3- Yardmlama ve birlii protokol ve emirleri:
7126 Sayl Sivil Savunma Yasas ve buna uygun olarak çkarlan “Daire ve Müesseseler çin Sivil Savunma leri Klavuzunun 31. maddesi gereince Müdürlüümüz ile komu müesseseler arasnda Karlkl Yardmlama ve birlii Protokolü imza edilmitir.
TARAFLARIN TELEFON NUMARALARI:
1- ................................... Müdürlüü : (0264)
2- ................................... Müdürlüü : (0264)
Okulu Müdürü ..........................Müdürü
1-Servis Personeli (Planda belirtilmitir.)
2- Koruma / Arama ve Tahliye Ekibi vasta, malzeme ve teçhizat listesi
Adeti
Cinsi
Ödenek istenecektir.
Ödenek istenecektir.
Cep Düdüü
Ödenek istenecektir.
Ödenek istenecektir.
Malzemelerden barta kullanlanlar dndaki mevcut malzemeler müdürlüümüz depolarnda muhafaza edilmektedir ve depolardan sorumlu görevliler tarafndan kontrol edilmektedir. Mevcut ve kullanlan malzemelerin sorumlusu Müdürlüümüz personeli …………………………………….. ‘dr.
4- Servis Amirinin Görevi
2- Deiikliklerin tespiti,
3- bölümü eitim, donatm gibi kurumlarla ilgili iler,
4- Dier servis amirleri ile barta ve olaanüstü hallerde sürekli karlkl ibirlii ve
yardmlamada bulunmak.
b) üpheli ahslar tespit ve polise haber vermek.
c) Tehlike annda personelin Sivil Savunma Talimat ve Emirlerine uygun hareketlerini düzenlemek
ve klavuzluk etmek.
e) Trafii kontrol etmek.
g) KBRN maddeleriyle bulam sahalar ve patlamam bomba ve mermilerin yerlerinin tespiti ve
halkn yaklamasna mani olmak.
YANGINLA MÜCADELE / SÖNDÜRME EKB EK-G
1-Servis Personeli (Planda belirtilmitir.)
2- Yangnla Mücadele / Söndürme Ekibi Vasta, Malzeme ve Teçhizat Listesi
S.N.
Adet Yaz
Mevcut Durum
Olmas Gereken
htiyaç Adedi
Bulunduu Yer
Mevcut Durum
Olmas Gereken
htiyaç Adedi
Bulunduu Yer
Adet Yaz
Yangnla Mücadele / Söndürme Ekibinin kullanaca malzemeler EK-B kat plannda belirtilen ………………………….. muhafaza edilmekte ve Müdürlüümüz personeli ……………………… sorumluluunda bakm ve temizlikleri yaplmaktadr.
4-Servis Amirinin Görevi:
b) Deiikliklerin tespiti.
c) Bölümü.
d) Eitim ve donatm gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler.
e) Dier servis amirleri ile barta ve olaanüstü hallerde sürekli karlkl ibirlii ve yardmlamada bulunmak.
5 - Servisin Görevleri:
a) ç ve d emniyeti salamak.
b) Tehlike srasnda personelin Sivil Savunma Talimat ve isteklerine uygun bir ekilde hareketlerini düzenlemek, klavuzluk etmek.
c) Müessesede çkacak yangnlar kontrol altna almak ve söndürmek.
d) Bölgesindeki Radyoaktif serpintileri ykamak suretiyle temizlemek.
e) Can kurtarma faaliyetlerine yardm etmek ve enkazlarn kaldrlmasna yangn önleyici tedbirler almak.
KURTARMA EKB EK-H
2- Kurtarma Ekibi Vasta, Malzeme ve Teçhizat Listesi
S.N.
Özel
ahsi
Mevcut Durum
Olmas Gereken
htiyaç Adedi
Bulunduu Yer
Adet Yaz
Servisinin kullanaca malzemeler Ek-B kat plannda belirtilen yangn köelerine koyulan çelik dolapta muhafaza edilmekte ve Müdürlüümüz personeli ………………………………………… sorumluluunda bakm ve temizlikleri yaplmaktadr.
4- Servis Amirinin Görevi:
b) Deiikliklerin tespiti.
c) Bölümü.
d) Eitim ve donatm gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler.
e) Dier servis amirleri ile barta ve olaanüstü hallerde sürekli karlkl ibirlii ve yardmlamada bulunmak.
5- Servisin Görevleri:
a) Olaanüstü durumlar ve dier tehlikeli durumlarda (doal afetler, vs.) Müdürlüümüz binasnda ve çevresinde yknt ve enkaz altnda kalanlar kurtarmak,
b) Tehlikeye maruz kalan ve enkaz altndan kurtarlan yarallara acil ilk yardmda bulunmak.
c) Binada meydana gelmi basit bozukluklar onarmak,
d) Yklmak üzere olan yerleri ykmak, kullanlabilir durumda olan basit ykntlar destekleyerek tehlikeden kurtarmak.
e) Can kurtarma faaliyetlerine yardm etmek ve enkazlarn kaldrlmasna yangn önleyici tedbirler almak.
LK YARDIM EKB EK-I
2- lk Yardm Ekibi Vasta, Malzeme ve Teçhizat Listesi
S.N.
Özel
ahsi
2 turnike aac, 1 matara,
20 çengelli ine, 20 yaral etiketi, 6 üçgen, 3 büyük, 3 küçük sarg bezi,1 çepire, 1 makas, 1 flaster, 1 paket gazl bez, 1 ie amonyak ruhu, 3 tüp kortizan merhemi, 3 tüp sülfamit merhemi, 3 ie kardiyazol veya koramin muadilli kordiyoronkler
Adet Yaz
Mevcut Durum
Olmas Gereken
htiyaç Adedi
Bulunduu Yer
Adet Yaz
Adet Yaz
lkyardm Servisinin kullanaca malzemeler Ek-B kat plannda belirtilen yangn köelerine koyulan çelik dolapta muhafaza edilmekte ve Müdürlüümüz personeli ………………… sorumluluunda bakm ve temizlikleri yaplmaktadr.
4- Servis Amirinin Görevi:
b) Deiikliklerin tespiti.
c) Bölümü.
d) Eitim ve donatm gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler.
e) Dier servis amirleri ile barta ve olaanüstü hallerde sürekli karlkl ibirlii ve yardmlamada bulunmak.
5- Servisin Görevleri:
a) Olaanüstü durumlar ve dier tehlikeli durumlarda (doal afetler, vs.) Müdürlüümüz binasnda ve çevresinde taarruzlarn veya doal afetlerin tesiri ile yaralanan veya hastalananlara ilk shhi yardmda bulunmak.
b) Ölen varsa bunlarn kimliklerinin tespit edilerek sahiplerine teslimi veya gömülmelerinin salanmas.
c) Ölülerin üzerlerinden çkan eyalarn tespit edilerek ilgili kii ya da kurumlara teslim edilmesi.
DONATIM ve KMAL EK-
2021
………….. TL
2
GELECEK SENELER ÇN KONULMASI VEYA ÜST MAKAMLARDAN STENLMES DÜÜNÜLEN PARA MKTARI
2022-2025
………….. TL.
FAALYETLER
Nevi
Miktar
Tahmini
Tutar
EK – C’de Belirtilenler
EK – C’de Belirtilenler
Yangn söndürme tesis ve araçlarnn tamamlanmas
EK – D’de
Koruma/Arama ve Tahliye Ekibi noksan malzemenin tamamlanmas
EK – G’de Belirtilenler
EK – G’de Belirtilenler
EK – G’de Belirtilenler
Yangnla Mücadele /Söndürme Ekibi noksan malzemenin tamamlanmas
EK – G’de Belirtilenler
GENEL TOPLAM
….. / …. / 2021
AÇIKLAMAR: (Okuduktan sonra bu sayfay siliniz)
1- Müdürlüümüzden onayl plan bulunan okul ve kurumlar Tedbirler Plann hazrlamayacak olup, yalnzca deimesi gereken sayfalar her yl Ocak ay’nda deitireceklerdir. Deien sayfalar tutanakla imha edilecek ve kontrol ya da ariv için l ya da lçe Müdürlüklerine gönderilmeyecektir.
2-Onayl plan bulunmayan Okul ve Kurumlar bu plan hazrladktan sonra çevre/yerleim krokisi ve kat tahliye planlar ile birlikte kontrol için Word formatnda [email protected] adresine yollayacaklardr. E-Posta metninde Plan hazrlayan personelin Ad Soyad ve direk irtibat salanacak iletiim numarasna da yer verilecektir.
kontrol için Word formatnda [email protected]ov.tr adresine yollayacaklardr.
3-Plana eklenecek kat planlarnda binaya ilikin mimari çizimler olmayacaktr. Bu planlarda ikaz-alarm sistemleri, duman detektörleri, yangn dolaplar, acil çk kaplar ve yönleri gösterilmi olacak.
4-Yerleim/Çevre Krokisinde binay ve etrafndaki yaplar, sokak, cadde vb. yerler ile acil toplanma alan, varsa yangn musluklar, kamera ve aydnlatma direklerinin yerleri belirtilecek.
5-E-posta kontrolünden sonra Onay sayfas (2. sayfa), Protokol, ve Plan tasdik sayfas hariç dier sayfalarn sa alt köelerine okul müdürü tarafndan mühür ve paraf edilecektir. Dier 3 sayfada (onay sayfas, protokol, plan tasdik sayfas) ise ilgili yerlerde mühür ve imza olacaktr.
6-Krmz yaz ile belirtilen yerlere uygun veriler eksiksiz yazlacaktr. Bu sayfada yer alan notlar ile dier sayfalarda yer alan notlar çkt alnmadan önce silinecektir.
7-Personel ikametgâh adresleri açkça yazlacaktr. (mahalle, cadde, sokak, kap no, ilçe) Telefon numaralar ile dier istenen bilgiler tam olacaktr. Ayn binay paylaan iki okuldan binann tahsisi olan okul plan hazrlayacak ve kurum isimlerinin yazld yere dier okulun da adn…