Click here to load reader

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) · PDF file 2013-12-09 · 2 Adet Salon Tipi Klima 1 Adet Buzdolabı Lot3: 7 Adet El Sanatları Takımı 10 Adet Ranza 2 Adet Sehpa 5 Adet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) · PDF file 2013-12-09 · 2 Adet Salon...

 • 1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ)

  SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu

  SR EK 3: Teklif Dosyası

  Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

  Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri

  Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

  Söz. Ek-2: Teknik ġartname (ĠĢ Tanımı)

  Söz. Ek-3: Teknik Teklif

  Söz. Ek-4: Mali Teklif

  Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

  Bölüm C: Diğer Bilgiler

  Ġdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

  Teknik Değerlendirme Tabloları

  Bölüm D: Teklif Sunum Formu

  Beyanname Formatı

 • ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

  MADDE BAĞIMLILARI MERKEZĠYAPIM – MAL ALIM ĠġLERĠ ĠHALE ĠLANI

  KARDELEN ĠZCĠLĠK GENÇLĠK VE SPOR KULUBU DERNEĞĠ,ĠpekyoluKalkınma Ajansı 2013 yılı

  Sosyal kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TRC1/13/SK/0062 no‟lu “Madde

  Bağımlılarının Psikososyal ve Rehabilitasyonu ve Bilinçlendirme” projesi için Adıyaman Ġli Merkezde Kap cami

  Mah.19 Mayıs Caddesinde(9 Eylül Caddesi) bulunan 436 nolu ada, 5 nolu parselde(No:66 kat 1-2-3) kayıtlı

  binanın tadilat dekorasyon iĢi için bir yapım iĢi ihalesi,Lot 2 de belirtilen malzeme alımı için elektronik-beyaz

  eĢya mal alım iĢi ihalesi,Lot 3 de belirtilen malzeme alımı için mobilya ve mobilya malzemeleri mal alım iĢi

  ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

  Lot1:

  Tadilat Ve Dekorasyon ĠĢi

  Lot 2:

  2 Adet Playstation 3 (Tv Dahil)

  2 Adet Projeksiyon ve Perdesi

  1 Adet Lazer Yazıcı Tarayıcı Fotokopi Fax

  1 Adet Kısa Film Kamera

  1 Adet Fotograf Makinası

  1 Adet Televizyon

  1 Adet Laptop

  10 Adet Masaüstü Bilgisayar

  2 Adet Salon Tipi Klima

  1 Adet Buzdolabı

  Lot3:

  7 Adet El Sanatları Takımı

  10 Adet Ranza

  2 Adet Sehpa

  5 Adet Kütüphane Kitaplığı

  2 Adet Ofis Dolabı

  1 Adet ġark KöĢesi

  30 Adet Okul Sırası

  2 Adet Oturma Grubu

  5 Adet Makam Koltuğu

  1 Adet Makam Masası

  77 Adet Masa Sandalye

  3 Adet Langırt

  1 Adet Havalı Okey

  2 Adet Masa Tenisi

 • Ġhaleye katılım koĢulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ġhale Dosyası Bahçelievler

  Mah.903 sok .no: 10adresinden veya www.ika.org.trinternet adreslerinden temin edilebilir.Ġstekliler , tekliflerini

  anahtar teslimi götürü bedel üzerinden görülebilir. Teklif edilen fiyatlara KDV dahiledilmeyecektir.

  Teklif teslimi için son tarih ve saati: 26/12/2013 tarihinde 14.30 gerekli ek bilgi ve ya da açıklamalar , Ġpekyolu

  Kalkınma Ajansının www.ika.org.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

  Teklifler, 26/12/2013 tarihinde, saat 14.30 ‟da ve Bahçelievler Mah. 903 Sok. No: 10 adresinde yapılacak

  oturumda açılacaktır.

  http://www.ika.org.tr/ http://www.ika.org.tr/

 • TEKLĠF DOSYASI

 • Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

 • Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için

  ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR

  Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aĢağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aĢağıda sayılan

  talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamıĢ olduğu sözleĢme

  kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda SözleĢme Makamı olarak

  adlandırılacaktır. SözleĢme Makamı, aĢağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami

  özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

  Kalkınma Ajansı; ihalenin Ģaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli

  müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve

  doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.

  (Aşağıda yer alan maddeler içerisindeki boş yerler ve içerisindeki tercihler belirlenerek Sözleşme

  Makamı tarafından, ihalesinin şartlarına göre doldurulacaktır. İhaleye çıkmadan önce, bu işlemleri yaptıktan

  sonra bu metni ve ihalenize uygun olmayan tercihleri siliniz. Diğer metinleri hiçbir şekilde değiştirmeyiniz.)

  Madde 1- SözleĢme Makamına iliĢkin bilgiler

  SözleĢme Makamının;

  a) Adı/Ünvanı :KARDELEN ĠZCĠLĠK GENÇLĠK VE SPOR KULUBU DERNEĞĠ

  b) Adresi:.BAHÇELĠ EVLER MAH .903 SOKAK NO:10

  c) Telefon numarası:.0416 213 53 15

  d) Faks numarası:

  e) Elektronik posta adresi: [email protected]

  f) Ġlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:Yunus ÇEVĠK

  Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, SözleĢme Makamının görevli personeliyle

  irtibat kurarak temin edebilirler.

  Madde 2- Ġhale konusu iĢe iliĢkin bilgiler

  Ġhale konusu iĢin;

  a) Projeninin Adı: Gap cami Mah.19 Mayıs Cad.Gürbüzcan AVM bina üzeri (MADDE

  BAĞIMLILARI MERKEZĠ) b) LOT 1:

  c) GAP CAMĠ MAH.19 MAYIS CAD.GÜRBÜZCAN AVM BĠNASI ÜZERĠ

  TADĠLAT DEKARASYONĠġĠ (MADDE BAĞIMLILARI MERKEZĠ) –

  YAPIM ĠġĠ d) SözleĢme kodu: TRCI/ 13 /SK /0062 e) Fiziki Miktarı ve türü: YAPIM ĠġĠ

  1 25.045/A Plastik tavan boyası yapılması m2 438,00

  2 25.048/3 Saten alçılı yüzeylere astar çekilerek iki kat yarımat su bazlı plastik boya yapılması

  m2 880,00

  3 ÖZEL 2. Katın Mutfak Tezgahı ve Dolabının Yapılması ve Yerine Konulması

  Ad. 1,00

  4

  ÖZEL Teras Katın Mutfak Dolabının Yapılması ve Yerine Konulması Ad. 1,00

  5 ÖZEL 2.Katın,3.Katın ve 4.Katın Dairelerin Giriş Çelik Kapı Yapılması ve Yerine Montajı

  Ad. 3,00

 • 6 ÖZEL Odaların Halı Yapılması M2 417,00

  7 ÖZEL Merdivenin Halıfleks Yapılması M2 40,00

  8 ÖZEL 2.Katın pencerelerinin pimapen yapılması Ad. 23,00

  9 ÖZEL 2.3.4.Kat ve teras katındoğalgaz tesisatlarının kurulması,kalorifer tesisatlarının döşenmesi,peteklerin bağlanması.tüm bağlantı,malzemeleri dahil

  m2 55,20

  10 ÖZEL 2.3.4. Katlar için kombi Ad. 3,00

  11 ÖZEL 2.Kat Projeye bağlı salonun pimapenle ikiye bölünmesi m2 1,00

  f) ĠĢin/Alımın Teslim Edileceği Yer: Gap cami Mah.19 Mayıs Cad.Gürbüzcan AVM üzeri

  Ġhale konusu iĢin;

  g) Projeninin Adı: Gap cami Mah.19 Mayıs Cad.Gürbüzcan AVM bina üzeri (MADDE

  BAĞIMLILARI MERKEZĠ) h) LOT 2:

  i) ELEKTRONĠK – BEYAZ EġYA MAL ALIMI ( MADDE BAĞIMLILARI

  MERKEZĠ ) – ALIM ĠġĠ j) SözleĢme kodu: TRCI/ 13 /SK /0062 k) Fiziki Miktarı ve türü: ALIM ĠġĠ

  O

  Ġ

  Ģ

  i

  n

  /

  A

  l

  ı

  m

  ı

  n

  l) ĠĢin/Alımın Teslim Edileceği Yer:Gap cami Mah.19 Mayıs Cad.Gürbüzcan AVM üzeri

  Ġhale konusu iĢin;

  m) Projeninin Adı: Gap cami Mah.19 Mayıs Cad.Gürbüzcan AVM bina üzeri (MADDE

  BAĞIMLILARI MERKEZĠ) n) LOT 3:

  ALINACAK MALIN

  CİNSİ MİKTARI

  Playstation 3 - Televizyon 2 TAKIM

  Projeksiyon – Projeksiyon Perdesi 2 ADET

  Lazer Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi,Fax 1 ADET

  Kamera 1 ADET

  Fotoğraf Makinası 1 ADET

  Televizyon 1 ADET

  Laptop 1 ADET

  Masa Üstü Bilgisayar 10 ADET

  Salon Tipi Klima 2 ADET

  Buzdolabı 1 ADET

 • o) MOBĠLYA VE MOBĠLYA MALZEMELERĠ ( MADDE BAĞIMLILARI

  MERKEZĠ ) – ALIM ĠġĠ p) SözleĢme kodu: TRCI/ 13 /SK /0062 q) Fiziki Miktarı ve türü: ALIM ĠġĠ r) Fi

  s) Ġ Ģ

  i

  n

  /

  A

  l

  ı

  m

  ı

  n

  T

  e

  s

  l

  i

  m

  t) ĠĢin/Alımın Teslim Edileceği Yer:Gap cami Mah.19 Mayıs Cad.Gürbüzcan AVM üzeri

  Madde 3- Ġhaleye iliĢkin bilgiler

  Ġhaleye iliĢkin bilgiler;

  a) Ġhale usulü: b) Ġhalenin yapılacağı adres: Bahçeli evler mah. 903 sokak no:10 Adıyaman

  c) Ġhale tarihi: 26/12/2013

  d) Ġhale saati: 14.30

  Madde 4- Ġhale dosyasının görülmesi ve temini

  Ġhale dosyası SözleĢme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye

  teklif verecek olanların SözleĢme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim

  almak>zorunludur.

  Ġstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluĢturan belgelerde yer alan koĢul

  ve kuralları kabul etmiĢ sayılır.

  Ġhale dosyasını oluĢturan belgelerin Türkçe yanında baĢka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması

  halinde, ihale dosyasının anlaĢılmasında, yorumlanmasında ve SözleĢme Makamı ile istekliler arasında oluĢacak

  anlaĢm