Guidelines til anvendelse af brugte dele i .Vi vil fremme anvendelse af brugte dele ved at kvaliteten

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Guidelines til anvendelse af brugte dele i .Vi vil fremme anvendelse af brugte dele ved at...

 • Guidelines til anvendelse af brugte dele i skadesreparation

 • Alleforsikringsbranchensauto-taksatorkorps AutoBranchenDanmark BilbranchenDI BilgenbrugDanmark DanskAutogenbrug DanskBilbrancheRd SammenslutningenafkretjsopbyggereogAutooprettereiDanmark

  1.udgave,december2015.CopyrightDAGogAutoBranchenDanmark

  Flgende organisationer har tilsluttet sig disse guidelines

 • 3

  FormlVivilfremmeanvendelseafbrugtedelevedatkvalitetenogeffektiviteteniskadesreparationensikres,herundersynliggrelseafdenbrugtereserve-delsprisogkvalitet,optimeringaflogistikkenogenighedomforudstnin-gerne.

  Herudoverskalbrugenafbrugtedeleminimerereparationsomkostningerneogsknemiljetpenforsvarligmde.

  Disseguidelinesafspejleret fllesnskeomatopnenighed,dialogogbedreforstelsemellemforsikringsselskaber,vrksteder,autolakerereogautogenbrugereomkringbrugenafbrugtedele.

  ForudstningerAnvendelseafbrugtedeleskalstemmeoverensmedbilensalderogbeskaffenhed.

  Guidelines til anvendelse af brugte dele i skadesreparation

 • 4

  2. Kvalitet

  2.1 Kvalitetsklassificering og kvalitetskoderDer er enighed om, at flgende koder anvendes til kvalitetsmrkning afbrugtedele:

  For mekaniske dele og karrosseridele, der ikke skal lakeres, anvendes flgende koder:

  A= HeltoknstensomnyB= FuldtanvendeligC= Diversesmfejlderskaludbedres

 • 5

  Efterkvalitetskodenkandergenereltvrettilfjet-(minus)eller1.-(f.eks.B-)betyder,atderkanvremanglerellerdefekterplsdele,elleratdelenerudstyretanderledes.

  1(f.eks.B1)betyder,atdelenerfunktionstestet.

  For karosseridele og lignende, der kan/skal lakeres, anvendes flgende koder:

  B1= Kanumiddelbartanvendes.

  Kvalitetskode

  Uddybendekommentar

 • 6

  Kvalitetskode

  Uddybendekommentar

  B2= Kanhavesmridserogskrammer,derkanudbedresvedlake-ringellersfuldtanvendelig.

 • 7

  B3= Kanhavesmridserognoglebuler.Mindreend1timesarbejde udoverselvelakeringen.

  Kvalitetskode

  Uddybendekommentar

 • 8

  C=Diversesmfejl,derskaludbedres.

  Kvalitetskode

  Uddybendekommentar

 • 9

  2.2 Opmrkning med kvalitetskoder af brugte deleStregkodemrkatplacerespdelen,ogafdenneskalfremg:kvalitetskodesamteventuellebemrkningervedr.fejlogmangler.

  Sammekoderogbemrkningerskalfremghelttydeligtafsalgsportaler/onlinekataloger.

  Vejledendeudsalgspriserskalligeledesfremgafsalgsportaler/onlinekataloger.

  2.3 Tilgang til brugte dele p online kataloger, AD og NemDeleAlledeleskalkunnefindesonline,ogderskalfremgvejledendeudsalgspri-ser,kvalitetskoder,bemrkningeromfejlogmangler,billederognjagtigedataommrkeogmodel.

 • 10

  3. Logistik

  3.1 Opbevaring og emballering hos autogenbrugerenAlledeleskalopbevaresforsvarligtplageretsamtemballereskorrektvedforsendelsemedhenblikpatminimereskader.

  3.2 Bestilling af brugte dele, beskaffenhed og forventningsafstemningAnvendelseafbrugtedeleskalstemmeoverensmedbilensalderogbeskaffenhed.

  Vrkstedetstrforbestillingafdenbrugtedelhosautogenbrugeren.

  Vrkstedetskalvedbestillingsikresig,atdersprgesindtildelensbeskaf-fenhed.Autogenbrugerenskaltilse,atbeskrivelsenafdebrugtedeleinde-holderfotos,data,kvalitetskoder,prissamthvordandelenleveres(strippetellerikke),sbdevrkstedogautogenbrugererheltenigeom,hvilkendelderleveres.

 • 11

  3.3 Forsendelse af brugte dele fra genbruger til vrkstedVarenskal sendeshurtigstmuligtellerefteraftaletilvrkstedeti forsvarlig emballering. Fragtom-kostningeraftales.

  3.4 Modtagelse og kontrol hos vrkstedVrkstedetskalvedmodtagelseafdelenkontrollere,atdelensvarertildetaftalte.Hvisdelen ikkesvarertildetforventede,skalvrkstedetreklamereumiddelbart.

  3.5 Videresending til autolakerer og forventningsafstemningDelenleveresforsvarligt,sskaderundgs.Vedvideresendingtilautolake-rerenskaldetstheltklart,hvordandelenleveres(strippetellerej,klargjortfravrkstedellerej)samtvreafklaret,hvadautolakerereneventueltskaludfreudoverselvelakeringen.

 • 12

  4. Skadesopgrelsen

  4.1 Grundlggende principperAnvendelseafbrugtedeleskalstemmeoverensmedbilensalderogbeskaf-fenhed.

  Derskalvedforkalkulationogtakseringtageshjdefor,atanvendelseafbrugtedelekanstillespeciellekravtilfragt,klargringoglakering.

  4.2 Forkalkulation, dialog mellem vrksted og forsikringsselskabVedanvendelseafbrugtedelebrdeforeliggendeguidelinesidettedoku-mentanvendes.

 • 13

  4.3 LakopgrelsenDetfremgraftaksatorrapportensreservedelsspecifikation,atderanvendesbrugtedele.

  BrugtemetaldeleafB2kvalitet,ellerbedre,afregnessomLi1.Ekstraarbejdeforafrensningafrustbeskyttelsesamtindvendiglakeringerindeholdtind-vendigtomfang.

  BrugteplastdeleafB2kvalitet,ellerbedre,afregnessomLi.PlastdeleafringerekvalitetendB2afregnessomLE3(K1GiAutoBranchenDanmarkEuroLak).

 • 14

  5. Reklamationshndtering

  Vedleveringfraautogenbrugertilvrkstedogfravrkstedtilautolakererskalderumiddelbartreklameresovereventuellefejlogmanglerellerafvigel-serihenholdtildetbestilte.

  Fejlenskalretteshurtigstmuligtudengenerforslutbruger.Fejlretningkanbest iomlevering,prisafslag,udbedringeller forautolakererensvedkom-mendekompensationformerarbejde.

  6. Afsluttende bemrkninger

  Disseguidelineserudarbejdetietsamarbejdemellemforsikringsbranchen,genbrugsbranchen,autolakeringsbranchenogvrkstederne.

  Guidelinesgivervejledningtilhndteringafbrugtedelevedskadesopretning.