of 7 /7
GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni zbornik Mato GAZAREK, Josip CRNI~KI, Vitornir PREMUR i Damir K R E ~ , Inslitut za geotehniku Varaidin, HinbviCeva 7, YU-42000 Varaidin. UDK 552.517:553.62 Izlagmje sa znmtvenog skupa Vol. 2 I(ljuiae nje& Sljunak i ijesak, Rijeke Drava i Mura, Petrograf- Key-words: Gravel and sand, Drava and Mura rivers, Petrograp- slu i mineraloski sastav, 8ranulometrijski sastav, TeSki minerali. hic and mineralogic content, Grain size distribution, Heavy rnine- rals. Opisana je geologija kvartarnih sedimenata i rezultati petro- The geology of Quaternary sediments and the results of petro- grafskih istrdvanja Hljunaka i pijesaka dravsko-murskog baze- graphic exploration of gravels and sands in the Drava and Mura na. Na osnovi prouEavanja uzoraka iz istrdnih radova, kao i rivers basisns are described. Based on a study of samples from onih iz proizvodnje, odreden je granulometrijski sastav iz 10 both exploration and mining production the determination of lokacija od Ormoh do Durdevca. Obradeni su dobiveni rezultati, the grain size distributions for ten sites between Ormoi and a dani su i podaci o sadrZini tdkih minerala u klasi 0,2./0,071 mm. Durdevac is carried out. The analysis of the heavy mineral con- tents show the minerals to be in the size ranges from 0.2 to 0.071 mm. str. 67-73 Uvod Zagreb, 1990. U medimursko-varaidinskoj dolini i dravskoj nizini obavljeni su brojni istrdni radovi, preteino buSenjem, s ciljem pronalaienja nafte, plina i uglje- na, zatim zbog dobivanja osnovnih in2injerskogeolo- Skih i hidrogeoloSkih parametara prije gradnje drav- skih hidroelektrana i vodoopskrbnih sistema, te konalino zbog utvrdivanja zalihe i kvalitete Sljunaka i pijesaka za potrebe gradevinarstva. Dakle, poda- taka o nevezanim sedimentima spomenutog pod- rulija ima mnogo, ali objavljenih radova o njima, posebno o nanosu rijeke Drave, kao i Save ( C.! n k o v i C i B u S i C, 1970), gotovo i nema. Izvje- Staji o istrdnim radovima za potrebe gradevinarstva i gractevne industrije su praktiEno nedostupni za Siru struenu javnost. To nas je potaklo da rezultate koje smo dobili proteklih godina (izrada elaborata o siro- vinskoj bazi pojedinih lokaliteta, vodenje diplomskih radova, radovi na znanstvenoj temi i dr.) sistemati- ziramo u jedan opCi rad koji Ce prikazati osnovne geoloSke i petrografske karakteristike Sljunaka i pijesaka spomenutih regiona, granulometrijski sastav Sljunaka i pijesaka pojedinih lokaliteta, kao i promjene granulometrijskog sastava od Ormoia do Durdevca te saddine teSkih minerala u pijesku pojedinih lokaliteta odnosno separacija. Na teritoriju Hrvatske rijeka Drava ima duiinu od 305 km (ukupna duiina 749 km, od Eega u SFR Jugoslaviji 406 krn). Do utoka rijeke Mure to je izrazito brza alpska rijeka te su na tom podruEju taloieni krupniji Sljunci. Od utoka Mure pa do Durd evca tok je mirniji i tu su taloieni sitniji Sljunci. Dalje do Osijeka prevladavaju pijesci. Prema B a b i Cu i dr. (1978) dubinska erozija u holocenu je slabija od boline. Uslijed sezonske pro- mjene vodostaja i jake b&ne erozije Eesto nastaju promjene smjera glavog rjeEnog toka i promjene korita rijeke. NaSim ispitivanjem obuhvakna je duiina od oko 100 km, od Ormoia prema istoku, Sto odgovara po M i 1 e t i C u i dr. (1971) zapadnoj hidroloikoj jedinici. Mura je takocter alpska rijeka i neSto je kraka od Drave (493) km). Ona svojim nanosom znaliajno utjeEe na mineraloSko-petrografski sastav Sljunka i pijeska u donjem toku rijeke Drave. Mnogobrojnim istraiivanjima je utvrdeno da u donjem toku rijeke Drave (od Ormoia do Durdev- ca) postoje velike naslage Sljunka i pijeska nastale sedimentacijom vulienog i noSenog materijala iz Alpa u doba kvartara, za vrijeme pleistocenskih interglacijala i interstadijala, te u holocenu ( S i m u - niC i dr., 1981). Promjenom klime, odnosno otapa- njem leda, velike koliEine klastilinog materijala gla- cijalnog porijekla s Alpa transportirane su vodenim bujicama i taloiene na ovom podruriju. Proces se odvijao u ciklusima koji odgovaraju izmjenama lede- nog i meduledenog doba, klimatskim promjenama za vrijeme ovih doba, pa i godiSnjim klimatskim ciklusima. Zbog toga Eeste su i nepravilne litoloSke izmjene. PoveCan broj uloiaka pijeska i gline pojav- ljuje se primjerice istoho od Ludbrega ( Mi l e t i C i dr., 1971) Taloieni su Sljunci, pijesci te sporadiEno gline, zavisno o uvjetirna taloienja. Debljina nevezanih Sljunkovito-pjeskovith sedimenata raste od zapada prema istoku i iznosi: kod Ormoia manje od 20 m, kod Varaidina 50 m, kod Hlebina 80 m, kod Pito- ma& 120 m (BabiC i dr., 1978). Na formiranje dubljih lokalnih depresija popunjenih sa Sljunkom i pijeskom utjecalo je neotektonsko spuStanje bazena.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni

  • Upload
    lamngoc

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I...

Page 1: GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni

GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA

Rudarsko-geoloSko-naftni zbornik

Mato GAZAREK, Josip CRNI~KI , Vitornir PREMUR i Damir K R E ~ , Inslitut za geotehniku Varaidin, HinbviCeva 7, YU-42000 Varaidin.

UDK 552.517:553.62 Izlagmje sa znmtvenog skupa

Vol. 2

I(ljuiae nje& Sljunak i ijesak, Rijeke Drava i Mura, Petrograf- Key-words: Gravel and sand, Drava and Mura rivers, Petrograp- slu i mineraloski sastav, 8ranulometrijski sastav, TeSki minerali. hic and mineralogic content, Grain size distribution, Heavy rnine-

rals.

Opisana je geologija kvartarnih sedimenata i rezultati petro- The geology of Quaternary sediments and the results of petro- grafskih istrdvanja Hljunaka i pijesaka dravsko-murskog baze- graphic exploration of gravels and sands in the Drava and Mura na. Na osnovi prouEavanja uzoraka iz istrdnih radova, kao i rivers basisns are described. Based on a study of samples from onih iz proizvodnje, odreden je granulometrijski sastav iz 10 both exploration and mining production the determination of lokacija od Ormoh do Durdevca. Obradeni su dobiveni rezultati, the grain size distributions for ten sites between Ormoi and a dani su i podaci o sadrZini tdkih minerala u klasi 0,2./0,071 mm. Durdevac is carried out. The analysis of the heavy mineral con-

tents show the minerals to be in the size ranges from 0.2 to 0.071 mm.

str. 67-73

Uvod

Zagreb, 1990.

U medimursko-varaidinskoj dolini i dravskoj nizini obavljeni su brojni istrdni radovi, preteino buSenjem, s ciljem pronalaienja nafte, plina i uglje- na, zatim zbog dobivanja osnovnih in2injerskogeolo- Skih i hidrogeoloSkih parametara prije gradnje drav- skih hidroelektrana i vodoopskrbnih sistema, te konalino zbog utvrdivanja zalihe i kvalitete Sljunaka i pijesaka za potrebe gradevinarstva. Dakle, poda- taka o nevezanim sedimentima spomenutog pod- rulija ima mnogo, ali objavljenih radova o njima, posebno o nanosu rijeke Drave, kao i Save ( C.! n k o v i C i B u S i C, 1970), gotovo i nema. Izvje- Staji o istrdnim radovima za potrebe gradevinarstva i gractevne industrije su praktiEno nedostupni za Siru struenu javnost. To nas je potaklo da rezultate koje smo dobili proteklih godina (izrada elaborata o siro- vinskoj bazi pojedinih lokaliteta, vodenje diplomskih radova, radovi na znanstvenoj temi i dr.) sistemati- ziramo u jedan opCi rad koji Ce prikazati osnovne geoloSke i petrografske karakteristike Sljunaka i pijesaka spomenutih regiona, granulometrijski sastav Sljunaka i pijesaka pojedinih lokaliteta, kao i promjene granulometrijskog sastava od Ormoia do Durdevca te saddine teSkih minerala u pijesku pojedinih lokaliteta odnosno separacija.

Na teritoriju Hrvatske rijeka Drava ima duiinu od 305 km (ukupna duiina 749 km, od Eega u SFR Jugoslaviji 406 krn). Do utoka rijeke Mure to je izrazito brza alpska rijeka te su na tom podruEju taloieni krupniji Sljunci. Od utoka Mure pa do Durd evca tok je mirniji i tu su taloieni sitniji Sljunci. Dalje do Osijeka prevladavaju pijesci.

Prema B a b i Cu i dr. (1978) dubinska erozija u holocenu je slabija od boline. Uslijed sezonske pro- mjene vodostaja i jake b&ne erozije Eesto nastaju promjene smjera glavog rjeEnog toka i promjene korita rijeke. NaSim ispitivanjem obuhvakna je duiina od oko 100 km, od Ormoia prema istoku, Sto odgovara po M i 1 e t i C u i dr. (1971) zapadnoj hidroloikoj jedinici.

Mura je takocter alpska rijeka i neSto je kraka od Drave (493) km). Ona svojim nanosom znaliajno utjeEe na mineraloSko-petrografski sastav Sljunka i pijeska u donjem toku rijeke Drave.

Mnogobrojnim istraiivanjima je utvrdeno da u donjem toku rijeke Drave (od Ormoia do Durdev- ca) postoje velike naslage Sljunka i pijeska nastale sedimentacijom vulienog i noSenog materijala iz Alpa u doba kvartara, za vrijeme pleistocenskih interglacijala i interstadijala, te u holocenu ( S i m u - niC i dr., 1981). Promjenom klime, odnosno otapa- njem leda, velike koliEine klastilinog materijala gla- cijalnog porijekla s Alpa transportirane su vodenim bujicama i taloiene na ovom podruriju. Proces se odvijao u ciklusima koji odgovaraju izmjenama lede- nog i meduledenog doba, klimatskim promjenama za vrijeme ovih doba, pa i godiSnjim klimatskim ciklusima. Zbog toga Eeste su i nepravilne litoloSke izmjene. PoveCan broj uloiaka pijeska i gline pojav- ljuje se primjerice istoho od Ludbrega ( Mi l e t i C i dr., 1971)

Taloieni su Sljunci, pijesci te sporadiEno gline, zavisno o uvjetirna taloienja. Debljina nevezanih Sljunkovito-pjeskovith sedimenata raste od zapada prema istoku i iznosi: kod Ormoia manje od 20 m, kod Varaidina 50 m, kod Hlebina 80 m, kod Pito- ma& 120 m (BabiC i dr., 1978). Na formiranje dubljih lokalnih depresija popunjenih sa Sljunkom i pijeskom utjecalo je neotektonsko spuStanje bazena.

Page 2: GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni

Rudarsko-geoloSki-naftni zbornik, Vol. 2, Zagreb, 1990

Prema U r u m o v i C u (1971) najstarije tonjenje je duboki dio bazena juino od Preloga s registriranom dubinom od 148 m. Kasnije se bazen intenzivnije spugtao u zapadnom dijelu, a to je bilo prateno taloienjem krupnijih i ispiranjem sitnijih granulacij- skih frakcija. Isti autor je utvrdio da brzina spdtanja bazena ne prelazi znatnije brzinu taloienja.

U kranjem zapadnom dijelu u podini su rhomboi- dea naslage, oko Varaidina podina je izgradena od belvederskih Sljunaka. Dalje prema Koprivnici javlja se ponovno zona s rhomboidea naslagama, a dalje prema istoku u podini kvartarnih Sljunaka i pijesaka su belvederski Sljunci.

U kvartarnom Sljunku prevladavaju valutice meta- morfnih i eruptivnih stijena nad valuticama sedime- nata.

Prema C r n i E k o m (1983) odnos pijeska i Sljunka u sedimentu obiEno h o s i izmedu 30:70 i 55:45. U Sljuncima i pijescima nanosa rijeke Drave nalaze se slijedeCe koli6ne fragmenata stijena: gnajsi 29 do 53% kremen, kvarcit i roZnaci (hornfels) 26 do 42% amfibolit i porfirit 4 do 14% vapnenci 1 do 13% dolomiti 4 do 12% pjebknjaci 3 d o 4 %

Od fragmenata stijena u pijesku prevladavaju: gnajs, kremen, kvarcit , roinaci (hornfels) , amfibolit i porfirit, a u Sljunku: kremen, kvarcit, roinaci, vapnenac i dolomit.

Prema S i m u n i Cu i dr. (1981) pijesak je uglav- nom jednolik. U lakoj frakciji ima oko 40% kvarca, 40% Eestica stijena, 12% feldspata, te karbonatnih zrna i muskovit. KoliBna teSke frakcije je znatna i iznosi 2 do 3%. UEestalost opakih zrna i klorita je neznatna. Prozirni teSki minerali su granat, epidot i amfibol, a u maloj koliEini se javljaju turmalin, cirkon, rutil, disten, staurolit i titanit.

Pojave zlata u pijesku rijeke Drave i Mure ponate su odavno. Postoje podaci da je Aato ispi- rano u dolini Drave od 1440. do 1560. godine ( M a - riE, 1974). test0 se spominje dozvola kraljice Marije Terezije dodjeljena ribarima iz Donje Dubrave da smiju ispirati zlatna zrnca iz dravskog pijeska.

Poslije 1954. godine Geoldki zavod iz Zagreba ( S E a v n i E a r, 1955) obavio je prospekcijska istraii- vanja teSkih minerala u nanosima rijeke Drave. Utvrdeni su ovi minerali s gustobm veeom od 2.9: granati, cirkon, disten, rutil, staurolit, turmalin, amfibol (aktinolit), Selit, zlato, magnetit, pirit, hematit i ilmenit. Osim zlata privredno interesantni mogli bi biti cirkon i Selit. Utvrdeno je da su u istoEnom dijelu istrdivanog terena (D. Vidovec, Legrad, M. Bukovec) ljuskice zlata sitnije (sa sred- njom duZinom od 0,3 mrn), dok su uzvodno kod Trnovca u Medimurju ljuskice krupnije s du2inorn do 0,5 mm pa i do 0,8 mm. Osim toga utvrdena je veCa koliEina zlata kod medimurskog Trnovca i postupni pad koncentracije nizvodno prema Legra- du. Pijesak iz svih bdotina sadriavao je zlato, ali u neekonomskim koliEinama (ispod 150 miligrama po toni).

Istraien je sadriaj zlata u pjefhnirn frakcijama SljunEara Totovec i KurSanec ( B e n k o, 1979). Ispi- tani uzorci su pokazali da je zlato prisutno u svim uzorcima. Materijal iz buSotina izradenih 1979. godine za strojarnicu HE Donja Dubrava analiziran je na sadriaj zlata. Utvrdeno je da zlata ima u Sljunku sve do sloja gline koji se nalazi u dubini od 58 m. Iako tehnika buSenja nije bila prilagodena za uzorkovanje zlata (pa se mora raEunati sa znat- nim gubitkom zlatnih ljuskica u samoj buSotini) dobiveni su interesantni rezultati, iako neekonom- skog znaEaja.

ProuEavaju6i artefakte s arheoloSkog nalaziSta Kameni Vrh kod Lepoglave C r n i E k i (1985) je utvrdio da su Sljunci rijeke Drave izvoriSte artefaka- ta. Izgleda da su se veC u kamenom dobu specija- lizirali za traienje, vadenje, obradu i prodaju ili razmjenu korisnog kamenog materijala u koritu Drave. Da li te ljude moiemo smatrati prvirn geo- lozima i rudarima a njihovu djelatnost kao poktak povijesti rudarstva u varaidinskom kraju?

Na kraju treba naglasiti da SljunEani nanosi u dolini Drave predstavljaju kolektor podzemnih voda velikih dimenzija sa specifiEnim hidroloSkim karak- teristikama.

Grandometrijski sastav iljunaka i pijesaka Ispitivanja granulometrijskog sastava odnose se

na Sljunke i pijeske iz 10 lokaliteta: Ormoi, Druibi- nec, SraBnec (HIDROING i VARKOM), MotiE- njak,'Hrastovljan, Porede, Botovo, Gabajeva Greda i Gat. Na svim ovim lokalitetima obavlja se stalno ili povremeno eksploatacija Sljunka i pijeska (sl. 1). GodiSnja proizvodnja Sljunka i pijeska iznosi oko 2 mil. t/a. Nazivi Sljunak i pijesak uzeti su prema internacionalnoj AC klasifikaciji. Obzirom da je saddina praha i gline, tj. zastupljenost frakcija -0,M mm neznatna, nazivamo vukni nanos (neko- herentne sedimente) kao Sljunak i pijesak.

Na slici 1 prikazani su lokaliteti (nalaziSta) koji su obracteni u ovom radu. Tabela 1 i slika 2 prika- zuju granulometrijske sastave nanosa pojedinih loka- liteta. Osim Sto su dani podaci o zastupljenosti mase pojedinih klasa, dani su i podaci za koju moCnost sedimenata se pojedina analiza odnosi kao i izvori podataka. U granulometrijskim analizama iz studija o rezervama Sljunka i pijeska mase pojedinih klasa su ponderirane vrijednosti iz vise buSotina. Znatan broj granulometrijskih analiza uEinili smo na uzor- cima koje smo uzeli iz proizvodnje (vlastite analize). Neke analize su uEinjenje na osnovi podataka o masama proizvedenih frakcija kroz duie vremensko razdoblje (npr. Gabajeva Greda).

O b r a d a u z o r a k a i naEin od rec t ivan ja g r a n u l o m e t r i j s k o g s a s t a v a

Vekina uzoraka je podvrgnuta analizi granulome- trijskog sastava u laboratorijima Instituta za geoteh- niku u Varaidinu. Uzorci su pripremani za analizu tako da su razmuljeni, te je iza toga obavljeno mokro sijanje na situ otvora 0,063 mm. Zatim su prosjev (-0,063 mm) i odsjev (+0,063 mm) osuSeni i izvagani. Prikazani rezultati analiza na tabeli 1 odnose se na prosjeEne vrijednosti po Eitavoj dubini bugotine, odnosno po Eitavoj dubini eksploatacije.

Page 3: GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni

M. Gazarek et al: Sliunak. ~ i i e s a k i teSki minerali 69

LEGENDA: KEY:

Leiigta u eksplwtaciji , pretcino sa sepamcijama

Deposits usnaly with separation

0 ~ e i i i t a u pwremenoi eksploataciji, bez separacija

0 Deposits with occasional exploitation but without separations

SI. 1. LeZista Sljunka i pijeska uz rijeku D r a w od Ormoia do Durdevca .

Fig. 1. Deposits of grawels and sands along the Drava river between O m 0 2 and Durdevac.

TABELA 1. GRANULOMETRIJSKI SASTAV 10 LOKALITETA SEDIMENATA DRAVSKOG BAZENA OD O R M O ~ DO DURDEVCA

GRAIN SIZE DISTRIBUTION OF SEDIMENTS AT 10 SITES ALONG DRAVA RIVER BASIN FROM ORMOZ TO DURDEVAC

K L A S A +31,5 31,5116

% %

( C L A S S ) , mm 1618 8/4 -4 % % %

UKUPNO DUBINA DOBIVANJA TOTAL ILI DUBINA BUSOTINE

% DEPTH OF PRODUC- TION OR BOREHOLE DEPTH

100,O 6 rn. ekpl, bagerom dredging

100,O 6 m. ekpl. bagerorn dredging

100,O 20 rn, buSotina borehole

100,O 20 rn, bug., 10 m bus. boreholes

100,O 40 m, buSotina .

LOKALITET SITE

IZVOR PODATAKA REFERENCE

Vlastita analiza (1988) Author's amlysk Vlastita analiza (1988) Author's analysis CrniEki i dr. (1981) ' Sratinec, HIDROING

Sratinec, VARKOM Crnitki i dr. (1981)

Motitnjak Crnitki i dr. (1981) borehols

11,4 14,8 14,7 11,7 47,4 100,O 20 m, buSotina boreholes

Vlastita analiza (1984) Author's analysis

Hrastovljan

Poredje 15 m, buSotina boreholes

20 m, ekspl. plov. bager barging

16 m, ekspl. plov. bager barging

4 mj. iz pro*. 1984-1985 4 averae samples

16 m, eksp1.-deponija stockpile

20 m, bugotine boreholes

20 m, ekspl. skreperom bucketline dredging

60 m, buSotine boreholes

Botovo Vlastita analiza (1985) Author's amlysk Vlastita analia (1985) Author's analysis Proizvod. podaci *Bilokal.* Production data Zobundija (1978) Author's analysis Bog6 i Krklec (1988)

Gabajeva Greda

Gat

Vlastita anaiiza (1985) Author's analysis Vincek i dr. (1978)

Page 4: GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni

70 Rudarsko-geoloiki-naftni zbornik, Vol. 2, Zagreb, 1990

0.071 ai 0.2 a~as as I 2 4 ' 8 Y I ~ L S M ~ Otvori sita, mm

LEGENDA : KEY:

I 99 Sieve openings, mm

5 95

I0 90

20 80 30 70

40 60

50 50 - SO 40

rtd 70 90 $

20 .g 0---0 80 " "i

N S: t--. 0, "

90 10 X - 0 0 - 2 .G n ln -

95 5 96 4 P----Q

97 3 - 08 2

x-x

99 1 - VeliEirm zrna, mm

995 am a1 a2 a5 I 2 4 lo 20 50 100 Grain size, mm 1 pifdk 1 :;:: -

SI. 2. Granulometriski sastav Sljunaka i pijesaka na nalaziStima uz rijeku Dravu od Ormoh do Durdevca.

Fig. 2. Grain size distribution of grawels and sands deposited along the Drava river between Onno2 and Durkvac.

Orrnoi

~ruibinec

Hidroing

Varkom

MotiEnjak

Hrastov[jan

Poredje

Botw0

Gabajeva Greda

Gat

Granulometrijski sastav odsjeva iz pripreme uzorka (+0,063 mm) odreden je suhim sijanjem mehaniam potresanjem (tresilica) na sitima pro- mjera 200 mm. Rad tresilice, tj. vrijeme sijanja, imosilo je 3 minute. Vaganjem je utvrdena masa ostatka na pojedinirn sitima.

Granulometrijski sastav prosjeva iz pripreme uzorka (-0,063 mrn) odreden je metodom areome- triranja po Casagrande-u.

A n a l i z a r e z u l t a t a o d r e d i v a n j a g r a n u l o m e t r i j s k o g s a s t a v a

PoteSkok odredivanja granulometrijskog sastava sedimenata nekog velikog bazena proizlaze iz dvije vrste faktora: prostorni uvjeti nastanka sedimenata i moguenosti uzimanja reprezentativnih uzoraka. Pri tome razmatranju iskljuliujemo sedimentno-petro- grafsku analizu, jer je istra5ivanje obavljeno na pre- malom broju lokaliteta a da bi se mogao utvrditi mehanizam sedimentacije i oblici sedimentnih tijela, koja su nastala u odredenim uvjetima trolenja, tran- sports i talo2enja u bazenu. Prostorni uvjeti nastanka sedimenata bili bi: promjena protoka voda, ishodiSni reljef kao prostor za sedimentaciju, pro- mjena matiEnog toka Drave kao i visinske razlike pojedinih dijelova bazena (Sto utjek na brzinu pro- toka). Rezultati ovih uvjeta vide se iz profila buSo- tina, odnosno rmolikosti granulometrijskog sastava sedimenata izraienih lokacijom i dubinom buSotina. Pri tome valja napomenuti da se obradivani lokali-

teti nalaze uz danainji tok Drave. Jedino su lokali- teti oko SraEinca (SljunEare VARKOM i HIDROING) udaljene oko 5 km, te Sljunbra Gat oko 8 km od korita Drave.

Na slici 3 prikazana je promjena granulometrij- skog sastava sedimenata uz rijeku Dravu od Ormoia do Durdevca. U razmatranje su uzete klase: +31,5, 31,5116, 1618, 814 i -4 mm, koje su propisane u gradevinarstvu i industriji gradevinskog materijala. Iako smo vet naglasili da je rez izmedu Sljunka i pijeska 2 mm, ipak smo u naSim analizama za naj- sitniju klasu uzeli -4 mm, jer se ta klasa u praksi uzima kao pijesak. Iz slike 3 jasno proizlazi da od Ormoia do Dur-

devca rapidno opada klasa +31,5 mm. Te klase u nalaziStirna od Ormoia do Motihjaka ima izmedu 20 i 25%. U uzorcima iz Ormoia i S r a b c a (HI- DROING i VARKOM) ima valutica ve6h od 50 mm, odnosno 60 mm, Eak oko 10%. U nalaziStu Hrastovljani smanjuje se uEeSCe klase +31,5 mm na otprilike 12%, koliko je ima i u Poredu.

Zastupljenost klase 31,5116, 1618 i 814 mm je za Gtav potez gotovo isto jetna, izuzevSi Ormoi gdje je klasa 31,5116 mm (krupna klasa) znatnije zastup- ljena i Gabajeva Greda u kojoj je pak klasa 1618 rnrn obilnija (srednja klasa). Za ostale lokalitete uhSCe klasa 31,5116 mm iznosi oko 15%, klase 1618 mm oko 15%, te klase 8/4 mm oko 12%.

ZnaEajnija promjena vidi se u zastupljenosti klase - 4 mm (tzv. pijesak). Na potetku je njegovo uEeSCe do MotiEnjaka 34 do 37% (izuzevSi HIDROING s

Page 5: GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni

M. Gazarek ef al: Sljunak, pijesak i teSki minerali 71

Klasa, *I. Grain size range, %

LEGENDA : KEY:

KLase: Grain size ranges:

- 814 mm - -4 mm

5 - Udaijenost od 3junEare Ormoi, km

0 0 3 8 1 1 20 30 41 65 77 88 Distances from grawel

pit Ormoi, km

S1. 3. Promjena granulometriskog sastava sedimenata uz Dravu od O m o h do Durdevca.

Fig. 3. Changes of grain size distribution of the sediments along the Drava river betveen Om02 and Durdevac.

32%) da bi kasnije naraslo u Hrastovljanu i Poredu na oko 47%. U Botovu i Gabajevoj Gredi se naj- EeS& te klase smanjuju na raEun poveCanog ukSCa srednjih klasa, a u Gatu iznosi preko 50% (za buSo- tine do 60 m Eak oko 75%).

Promatranjem toka krivulja na slici 3 proizlazi da na dionici od Ormoia do Hrastovljana preovladava krupni Sljunak, da su varijacije klasa znatne, i da su to sedimenti joS relativno brze planinske rijeke. Izmedu MotiEnjaka i Hrastovljana poeinje Drava biti nizinska rijeka i sedimenti imaju ravnomjernu zastupljenost klasa. Tu manjkaju podaci za situaciju oko Legrada, gdje se neposredno iza toga u Dravu ulijeva Mura. Utjecaj nanosa Sto ga donosi Mura na ukupni granulometrijski sastav oEituje se u Boto- vu, a joS znakjnije u Gabajevoj Gredi. Tu su sred- nje klase Sljunka pojaEano zastupljene. U Gatu je situacija drugaEija: klasa +31,5 mm se znatno sma- njuje, srednje klase imaju uobiEajene vrijednosti, dok se klasa pijeska -4 mm znatno poveCava. Moida je zastupljenost pijeska u Gatu veCa i zbog njegove neSto veCe udaljenosti (8 km) od matice Drave.

Generalno se za Eitavo promatrano podruqe moie zakljuEiti da klase 31,5116, 1618 i 814 mm imaju jednakomjerno uEeSCe, kako pojedinaEno, tako i ukupno.

Odredivanje sadriine teikih minerala

Na Dravi je od davnine bilo poznato ispiranje zlata. Da bi se utvrdila sadriina zlata u nanosu rijeke uEinjeni su 1955. godine znaEajni istraini radovi o Eemu izvjeStava S C a v n i E a r (1955). Izvje- stan pokuSaj utvrdivanja teSkih minerala u Sljunku i mulju SljunEare Botovo, te Sljunku Gabajeva Gre- da, uEinjen je 1979. godine (>>Bilokalnik<<, 1979). Preliminarna istraiivanja dobivanja koncentrata teSkih minerala i plemenitih metala izveo je Institut za tehnologiiu nuklearnih i d ru~ih sirovina iz Beo- grada grav$icijskim postupkomYna svom poluindu- strijskom postroienju. IskoriStenie mase ulaza u kon- centrat izhosilo-je-za Sljunak & Botovo 0,73%, za mulj iz separacije Botova 0,25%, a za Sljunak iz Gabajeve Grede 1%. Granulometrijska i mineralna analiza koncentrata nije dana. Podatke o sadrZini teSkih minerala nalazimo u brojnim izvjeStajima i elaboratima koji prikazuju sirovinsku bazu pojedinih lokaliteta ( C r n i E k i i dr., 1981; Crn iEki , 1985; Boi iC, 1986; B o i i C i K r k l e c , 1988). U elabo- ratu o sirovinskoj bazi nalaziSta Gat ( B o i i C i K r k 1 e c, 1988) navodi se da mineralnih zrna (pirok- seni, granati, epitot i cirkon) ima najviSe u klasama 0,5/0,25 i 0,2510,125 mm. Sadriina tih minerala izra- iena je u postocima broja zrna klase u uzorku klase. U uzorku >>B<c. ih ima najviSe te iznose za klasu 0,510,25 mm 19,2%, a za klasu 0,2510,125 mm

Page 6: GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni

72 Rudarsko-geoloSki-naftni zbornik, Vol. 2, Zagreb, 1990

20,8% zrna. U elaboratu o sirovinskoj bazi lokali- teta MotiEnjak ( C r n i E k i, 1985) zastupljenost zrna spomenutih rninerala je znatno manja. ZnaEajni pri- log poznavanju teSke frakcije u dravskim sedimen- tima dala je M u t i C (1989). ProuEavajuCi sedimente u istoEnoj Slavoniji utvrdila je da u naslagama Drav- ske potoline dominiraju minerali iz metarnorfnog kompleksa stijena niskog i visokog stupnja metamor- fizma, zatim su prisutni minerali iz starijih klastiEnih stijena i piroklastita. Vrlo slab priliv je bio karbonat- nih i magmatskih stijena. IzvoriSte minerala bile su Centralne Alpe, zatim metamorfni masivi Pohorja i Kozjaka.

U z i m a n j e u z o r a k a i o d r e d i v a n j e z a s t u p l j e n o s t i t e S k i h m i n e r a l a

Prema B o i i C u i K r k l e c (1988), kao i iz pre- liminarnih ispitivanja sadriine teSkih minerala nala- &ta Gabajeva Greda ustanovljeno je da se teSki minerali nalaze pretebo u klasi O,U0,071 mm. Sitni pijesak se moie dobiti u znatnijim koliBnama, a tako je i dobiven, bilo kao prosjev sita za odmulji- vanje tek iskopanog Sljunka, ili iz preljeva spiralnih klasifikatora pri odvodnjavanju pijeska klase -4 mm. Uzorci su uzimani kroz nekoliko dana u odre- denim vremenskim razmacima presjecanjem preljeva klasifikatora ili prosjeva sita za odmuljivanje. TeSki minerali odjeljeni su koristenjem bromoforma gusto& 2,88 g/cm3. R e z u l t a t i a n a l i z a

Tabela 2 prikazuje zastupljenost teSkih minerala za klasu 0,2/0,071 mm za sve lokalitete osim Gaba- jeve Grede za koju su analizirane zastupljenosti teSkih minerala preljeva klasifikatora klase +0,125 mm, -0,125 mm preljeva, te takoder iz *pijeskacr klasifikatora, kao i njegovih Masa +0,25 mm i -0,25 mm. Za nalaziSte Druibinec je u h j e n a analiza za klasu 0,5/0,2 mm i dobivena sadriina od 10,01% teSkih minerala.

TABELA 2

SADWINE T ~ K I H MINERALA U PIJESKU CONTENT OF HEAVY MINERALS IN THE SAND

FRACTION

LOKACUA KLASA PUESKA, MASA TESW (nalaziSte) mm MLNERALA, % SITE SAND CLASS, mm WEIGHT OF

HEA W MINERALS, %

Or& 0,2/0,071 Drll2biiec 0,2/0,071

0,5/0,2 MotiEnjak . O,UO,Wl Hrastovljan 0,210,071 Botovo O,UO,07l Gabajeva Greda ukupno preljev -

total overjibw - 0,125 + 0,125

ukupno pijesak - total sand - 0,25 + 0,25

Gat 0,2/0,071

Iz tabele 2 su vidljive znatne varijacije u sadr25ni teSkih minerala za klasu O,2/0,071 mm od OrmoQa do Durdevca, iako su svi uzorci za ispitivanje uzeti iz dnevne proizvodnje Sljunka i pijeska. Varijacije su vezane za stvarno ukSCe teSkih minerala u loka- litetu zahvahnom eksploatacijom, kao i za mjesto na kom su uzimani uzorci.

Tipicno je da u pijesku Motihjaka, Hrastovljana i Botova ima daleko manje teSkih minerala, jer su uzorci uzeti iz preljeva spiralnog klasifikatora pri odvodnjavanju komercijalnog pijeska, tj. klase -4 mm, na kraju tehnoloSkog procesa oplemenjivanja. TeSki minerali su mogli biti iscjedeni iz posude plov- nog bagera, te su konaEno zbog svoje gustoCe mogli sedimentirati u pijesak spiralnog klasifikatora. TOE- nija sadrZina teSkih minerala za te lokalitete bi se mogla dobiti uzimanjem uzoraka prosjeva sita za odmuljivanje na plovnirn bagerima, te joS i analizom >>pijeskacr spiralnih klasifikatora. To potvrduje i rezultat iz Motihjaka, gdje manjka analiza >>pije- skacc spiralnog klasifikatora. Jednako to vrijedi i za Gat u.kojem, iako je tehnoloSko mjesto uzimanja uzoraka bilo sliEno kao u MotiEnjaku, ima znatno viSe teSkih minerala. Pijesci Ormoia, Druibinca i Gabajeve Grede pokazuju s l ihe sadriine teSkih minerala, iako je u Gabajevoj Gredi uzet uzorak za ispitivanje takoder na koncu tehnoloSkog proce- sa. Pri tom se moie pretpostaviti da u lokalitetu Gabajeva Greda ima znatno viSe teSkih minerala nego u drugim lokalitetima. cak u klasi -0,25 rnm ,>pijeska<< klasifikatora ima 17,3% teSkih minerala, odnosno u pijesku 9,9%!

Rezultati se mogu uzeti kao preliminarni, jer uzorci nisu uzeti pod jednakim uvjetima i Sto nije analizirana klasa - 0,071 mm, klasa 0,5/0,2 mm preljeva te adekvatne klase >>pijeskacc.Svrsishodno bi bilo uzimati joS i uzorke iz prosjeva sita za odmu- ljivanje na plovnim bagerima.

U regiji uz rijeku Dravu na potezu od Ormoia do Durdevca godiSnje se eksploatira oko 2 rniliona tona Sljunka i pijeska. Po svom petrografskom i mineraloSkom sastavu Sljunci imaju porijeklo pre- teino u metarnorfoziranim predjelima Alpa, a manjim dijelom potjeCu iz karbonatnih masiva. Od fragmenata stijena u pijescim:~ su takoder najEeS6e Eestice metamorfnog porijekl:~, te kvarc iz razliCitih moguCih ishodigta.

Granulometrijski sastav sedimenata bazena znatno varira iako udaljenost od Ormoia do Dur- devca iznosi oko 100 km.

OplemenjivaEka aproksimacija leiigta bila bi sliEna klasirnom iljebu smjeStenom pod nekim nagi- bom. Zavisno od udaljenosti od ulaza, nagiba 2ljeba i koliEine vode u toku dolazi do klasirnog efekta.

Valjanje materijala u sedimentnom putu od Ormoia do Durdevca moie se usporediti s mlinom za autogeno mljevenje. Pri tom su klase 31,5116 mrn, 1618 mm i 814 mm na Eitavom putu manje ili vise u konstantnom postotku dok do poveCanja koli- Eine pijeska dolazi valjanjem Sljunka (autogeno mlje- venje) pri &mu se smanjuje klasa +31,5 mm. Tok

Page 7: GRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI ... fileGRANULOMETRIJSKI SASTAV SWUNAKA I PIJESAKA I TESKI MINERAL1 U PIJESCIMA DRAVSKOG BAZENA OD ORMOZA DO DURDEVCA Rudarsko-geoloSko-naftni

M. Gazarek et al: Sljunak, pijesak i teSki minerali

granulometrijskih krivulja za sve lokalitete je sliEan I pretstavlja rezultat prirodnog sitnjenja materijala.

TeSki minerali su koncentrirani preteho u klasi -0,5 mm. Njihova zastupljenost u klasi O,U0,071 mm dostiZe gotovo 20% mase od klase (Om02 i Gabajeva Greda). Ispitivanja u tom pravcu se nastavljaju.

Primheno: 19. 1. 1990. Prihvateno: 4. VI. 1990.

LITERATURA

BabiE, A., t a k a r u n , I., SokaE, A. i M r a z , J. (1978): 0 geologiji kvartarnih naslaga porjetja rijeke Drave. Geoloiki vjesnik, 3011, 43-61, Zagreb.

B e n ko, L. (1980): 0 zlatu u Sl'uncima rijeke Drave. Arhiv dokumenata GK Medimurje, kakovec.

B o Zi 6, B. (1986): Studija o sirovinskoj osnovi le2iSta Sljunka Porede kod Preloga. Arhiv Instituta za gwtehniku, VaraZdin.

BoZiC, B. i K r k l e c , N. (1988): Studija o rezervarna Sljunka u Sljuntari Gat - PreloZniEki berek kod Durdevca. Arhiv Instituta za geotehniku, Varddin.

C r n i E k i, (1983): Mieralne sirovine varaidinske regije i njihovo privredno maknje. V d i n s k i zbornik 1181-1981, Jugosla- venska akademija manosti i umjetnosti, 75-85, Zagreb.

C r n i E k i, J. (1985): Petrografski opis artefakata s nalazklta Kemini Vrh kod Lepoglave. GodiSnjak Gradskog muzeja V-in, Knj. 7, 81-85, Varakiin.

C r n iE k i, J. (1985): Studija o rezervama Sljunka u Sljuntari Motihjak, op6ina VaraZdin. Arhiv Instituta za geotehniku,

. VaraZdin. C r n i E k i , J., LevaEiC, E. i K r k l e c , N. (1981): Studija o

rezervama Sljunka u SljunEari ~Hidroingu kod Sratinca. Arhiv Instituta za geotehniku, V d d i n .

Crn iEki , J., LevaEiC, E. I K r k l e c , N. (1982): Studija o rezervama Sljunka u Sljuntari ~Varkomu kod SraEinca. Arhiv Instituta za geotehniku, Varddin.

C r n i k o v i 6, B. I B u S i 6, M. (1970): MineraloSko-petrografski sastav nanosa rijeke Save. Zbornik radova Rudarsko-geolo- Sko-naftnog fakulteta, 133-140, Zagreb.

K r a 1 j, V. T u r i n a, G. i B u Z i 6, V. (1976): Studija o ispitiva- nju Sljunka na Sljuntari Gat kod Durdevca. Arhiv Skolskog centra za obrazovanje naftnih, geoloSkih, rudarskih i metal- skih kadrova, VaraEdin.

M ar i6 , L. (1974): Minerali, stijene i ~ d n a 1eZiSta u nasoj zemlji od prehistorije do danas. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, str. 342, Zagreb.

Milet iC, P., U r u m o v i C , K. i C a p a r , A. (1971): Hidrogeo- logija prvog vodonosnog horizonta porjelja Drave na pod- ruEju Hrvatske. Geoloiki vjesnik, 24, 149-154, Zagreb.

M u t iC, R. (1989): Korelacija kvartara is tdne Slavonije na osnovi podataka mineraloSko-petrografskih analiza, dio I: Dravska potolina. Acta geologica JAZU, Vol. 19, br. 1. 1-60.

SEavn iEa r, B. (1955): IzjeStaj o istrakim radovima na zlato u starim nanosima rijeke Drave. Arhiv dokumenata Geolo- Skog zavoda 2606, Zagreb.

SimuniC, An., P i k i j a , M., H e t i m o v i e , I. i S imuniC, Al. (1981): TumaE osnovne geolokke karte SFRJ za list V d i n . Savezni gwloSki zavod, str. 75, Beograd.

S t r a j h e r , M. i D e s p o t o v i e , Lj. (1984): IzvjeStaj o ispitiva- nju agregata nalazsta Gabajeva Greda. Arhiv Gradevinskog h t i tu ta AG 184-188184, Zagreb.

T r k m i 6, H. (1984): Pogodnost dravskog Sljunka iz nalaziSta Gabajeva Greda za izradu donjeg (tamponskog) sloja. Arhiv Gradevinskog instituta, RN 2741-1210142/84, Zagreb.

U r u m o v i 6, K. (1971): 0 kvartarnom vodonosnom kompleksu u podruEju VaraZdina. Geoloiki vjesnik, 24, 183-188, Zagreb.

V i n c e k , R., R e h a k - K o r l a e t , N . i S t r a j h e r , M. (1976): Istraiivanje vodonosnih Sljunhno-pjeSCanih naslaga u Dur- devcu. Arhiv Gradevinskog instituta br. 03-37/76, Zagreb.

Z o b u n dija, I. (1978): IskoriStavanje le2iSta Gat kraj Durdevca te moguhost primjene Sljunka i pijeska u industriji i gradevi- narstw. Arhiv poduze& ~Podravinau, Durdevac.

I * * (1979): IzvjeStaj o is itivanju Sljunka na sadrkij teSkih minerala. Arhiv R O ~ ~ f o k a l n i k u , Koprivnica.

Grain Size Distribution of Gravels, Sands and Heavy Minerals in the Sands of the Drava River Basin between Ormoi and Durdevac

M . Gazarek, J. Crnitki, V . Premur and D. KreE

In the area stretching along the Drava river between Ormol: and Durdevac some 2 mil. tons of gravel and sand used in building industries are excavated yearly. The petrographic and mineralogic contents of the gravels mainly derive from the meta- morphic rocks in the Alps, and to a lesser extent from the carbonate rocks. Sands most often have metamorphic particles, but quan originates from various sites.

The grain size distributions of the sedimentary basin vary significantly in spite of the distance between OrmoZ and Dur- devac being around a hundred kilometres. Based on this it may be said that the Drava at Varaidin is a fast moving mountain river with predominantly coarse gravels and significant quantities of different classes. Behind Varaitdin the river turns into a low- land river with the sediments showing more regular class con- tents.

The influence of the Mura river is best seen in Botovo where the content of medium grain gravels is increased.

The processing aproximation of the sediments is similar to a classified groove under certain inclination. Based on the distance from the enter, groove inclination and water quantity of the river flow a class-type effect occurs with coarse grains being sedimented closer to the enter; their content decreases with distance from the enter.

The rolling of the material in the sediments between OrmoZ and Durdevac can be compared to the autogenous grinding mill. The classes 31.5116 mm, 1618 mm and 814 mm appear more or less with a constant ratio along the whole stretch. Sand quantity . increases due to rolling of gravels (autogenous grinding) with significant increase of the classes -4 mm instead of +31.5 mm. The paths of grain size distributions for all sites are similar and is a result of natural fragmentation.

People have for long washed out gold in the Drava river. Prospecting for gold and heavy minerals and their quantities in the river has been carried out not so long ago, but only at certain sites. Regularities in changes of heavy minerals occurence between Om02 and Durdevac have been established by work.

During previous works it has been found out that heavy minerals are concentrated in class 0.5 mm. At sites where sepa- ration works are carried out, products having concentrated fine sands were tested and divided into classes 0.510.25 mm and 0.25/0.071 mm. Heavy minerals were separated in bromoform with a density of 2.88 g/cm3.

Pyroxens, granats, epidot and circon are among the most often separated heavy minerals with a density above 2.88.

The exploration still continues because the investigations of heavy mineral contents have produced preliminary results due to the sampling being not uniformed.