Click here to load reader

GRANICA ŽUPANIJE GRANICA OPĆINE 35 kVgaresnica.eu/documents/prostorni/2.c Infrastrukturni...0 500m1km 2km 3km 2 1ha W E N S 1km GRANICA NASELJA GRANICA OPĆINE GRANICA ŽUPANIJE

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRANICA ŽUPANIJE GRANICA OPĆINE 35 kVgaresnica.eu/documents/prostorni/2.c Infrastrukturni...0...

 • 0 500m 1km 2km 3km

  2

  1ha

  EW

  N

  S

  1km

  0 500m 1km 2km 3km

  2

  1ha

  EW

  N

  S

  1km

  GRANICA NASELJA

  GRANICA OPĆINE

  GRANICA ŽUPANIJE

  GRANICE

  T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A

  GRANICA NASELJA

  GRANICA OPĆINE

  GRANICA ŽUPANIJE

  GRANICE

  T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A

  GRANICA NASELJA

  GRANICA OPĆINE

  GRANICA ŽUPANIJE

  GRANICE

  T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A

  GRANICA NASELJA

  GRANICA OPĆINE

  GRANICA ŽUPANIJE

  GRANICE

  T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A

  ENERGETSKI SUSTAV

  planirano / postojeće

  TS 110/35 kV

  ELEKTROENERGETIKA

  TS 35 kV

  TS 10 kV

  DALEKOVOD 400 kV

  DALEKOVOD 110 kV

  DALEKOVOD 35 kV

  DALEKOVOD 35 kV - ALTERNATIVNI KORIDOR

  3

  5

  k

  V

  1

  1

  0

  k

  V

  1

  1

  0

  k

  V

  3

  5

  k

  V

  TS110/xxkV

  TS35/10kV

  2X

  400kV

  3

  5

  k

  V

  DALEKOVOD 10 kV

  DALEKOVOD 10 kV - ALTERNATIVNI KORIDOR

  TERMOELEKTRANA TOPLANA

  BIOPLINSKA ELEKTRANA

  PROIZVODNI UREĐAJI

  TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA

  ELEKTROPRIJENOSNI UREĐAJI

  BE

  BE

  BE

  BE

  BE

  Naziv kartografskog prikaza:

  Mjerilo kartografskog prikaza:

  Naziv prostornog plana:

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA

  ŽUPANIJA

  Broj kartografskog prikaza:

  Županija: Grad:

  GRAD

  GAREŠNICA

  2.c 1 : 25 000

  Odluka o donošenju prostornog plana:Odluka o izradi prostornog plana:

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  m.p.

  Javna rasprava je objavljena: Javni uvid je održan:

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  Stručni izrađivač Elaborata :

  Odgovorni voditelj izrade Elaborata:

  Vesna Banović, dipl. ing. arh.

  m.p.

  Ravnatelj:

  Saša Križ, dipl. ing. arh.

  m.p.

  Stručni tim u izradi nacrta prijedloga plana:

  m.p.

  m.p.

  Mišljenje prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) :

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

  Predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća:

  Marta Klobučar

  PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA GAREŠNICE

  INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

  ELEKTROENERGETIKA

  2X

  400kV

  Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Plana

  ("Službeni glasnik Grada Garešnice" br. 07/03, 02/11, 3/15 i 6/15 i 4/16 - pročišćeni tekst)

  Sheets and Views2c. Elektroenergetika