1
0 500m 1km 2km 3km 2 1ha E W N S 1km 0 500m 1km 2km 3km 2 1ha E W N S 1km GRANICA NASELJA GRANICA OPĆINE GRANICA ŽUPANIJE GRANICE T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A GRANICA NASELJA GRANICA OPĆINE GRANICA ŽUPANIJE GRANICE T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A GRANICA NASELJA GRANICA OPĆINE GRANICA ŽUPANIJE GRANICE T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A GRANICA NASELJA GRANICA OPĆINE GRANICA ŽUPANIJE GRANICE T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A ENERGETSKI SUSTAV planirano / postojeće TS 110/35 kV ELEKTROENERGETIKA TS 35 kV TS 10 kV DALEKOVOD 400 kV DALEKOVOD 110 kV DALEKOVOD 35 kV DALEKOVOD 35 kV - ALTERNATIVNI KORIDOR 35 kV 110 kV 110 kV 35 kV TS110/xxkV TS35/10kV 2X400kV 35 kV DALEKOVOD 10 kV DALEKOVOD 10 kV - ALTERNATIVNI KORIDOR TERMOELEKTRANA TOPLANA BIOPLINSKA ELEKTRANA PROIZVODNI UREĐAJI TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA ELEKTROPRIJENOSNI UREĐAJI BE BE BE BE BE Naziv kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: Naziv prostornog plana: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Broj kartografskog prikaza: Županija: Grad: GRAD GAREŠNICA 2.c 1 : 25 000 Odluka o donošenju prostornog plana: Odluka o izradi prostornog plana: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: m.p. Javna rasprava je objavljena: Javni uvid je održan: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Stručni izrađivač Elaborata : Odgovorni voditelj izrade Elaborata: Vesna Banović, dipl. ing. arh. m.p. Ravnatelj: Saša Križ, dipl. ing. arh. m.p. Stručni tim u izradi nacrta prijedloga plana: m.p. m.p. Mišljenje prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) : ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća: Marta Klobučar PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA GAREŠNICE INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ELEKTROENERGETIKA 2X400kV Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Plana ("Službeni glasnik Grada Garešnice" br. 07/03, 02/11, 3/15 i 6/15 i 4/16 - pročišćeni tekst)

GRANICA ŽUPANIJE GRANICA OPĆINE 35 kVgaresnica.eu/documents/prostorni/2.c Infrastrukturni...0 500m1km 2km 3km 2 1ha W E N S 1km GRANICA NASELJA GRANICA OPĆINE GRANICA ŽUPANIJE

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GRANICA ŽUPANIJE GRANICA OPĆINE 35 kVgaresnica.eu/documents/prostorni/2.c Infrastrukturni...0 500m1km 2km 3km 2 1ha W E N S 1km GRANICA NASELJA GRANICA OPĆINE GRANICA ŽUPANIJE

0 500m 1km 2km 3km

2

1ha

EW

N

S

1km

0 500m 1km 2km 3km

2

1ha

EW

N

S

1km

GRANICA NASELJA

GRANICA OPĆINE

GRANICA ŽUPANIJE

GRANICE

T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A

GRANICA NASELJA

GRANICA OPĆINE

GRANICA ŽUPANIJE

GRANICE

T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A

GRANICA NASELJA

GRANICA OPĆINE

GRANICA ŽUPANIJE

GRANICE

T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A

GRANICA NASELJA

GRANICA OPĆINE

GRANICA ŽUPANIJE

GRANICE

T U M A Č P L A N S K O G Z N A K O V L J A

ENERGETSKI SUSTAV

planirano / postojeće

TS 110/35 kV

ELEKTROENERGETIKA

TS 35 kV

TS 10 kV

DALEKOVOD 400 kV

DALEKOVOD 110 kV

DALEKOVOD 35 kV

DALEKOVOD 35 kV - ALTERNATIVNI KORIDOR

3

5

k

V

1

1

0

k

V

1

1

0

k

V

3

5

k

V

TS110/xxkV

TS35/10kV

2X

400kV

3

5

k

V

DALEKOVOD 10 kV

DALEKOVOD 10 kV - ALTERNATIVNI KORIDOR

TERMOELEKTRANA TOPLANA

BIOPLINSKA ELEKTRANA

PROIZVODNI UREĐAJI

TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA

ELEKTROPRIJENOSNI UREĐAJI

BE

BE

BE

BE

BE

Naziv kartografskog prikaza:

Mjerilo kartografskog prikaza:

Naziv prostornog plana:

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

ŽUPANIJA

Broj kartografskog prikaza:

Županija: Grad:

GRAD

GAREŠNICA

2.c 1 : 25 000

Odluka o donošenju prostornog plana:Odluka o izradi prostornog plana:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

m.p.

Javna rasprava je objavljena: Javni uvid je održan:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Stručni izrađivač Elaborata :

Odgovorni voditelj izrade Elaborata:

Vesna Banović, dipl. ing. arh.

m.p.

Ravnatelj:

Saša Križ, dipl. ing. arh.

m.p.

Stručni tim u izradi nacrta prijedloga plana:

m.p.

m.p.

Mišljenje prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) :

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća:

Marta Klobučar

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA GAREŠNICE

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

ELEKTROENERGETIKA

2X

400kV

Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Plana

("Službeni glasnik Grada Garešnice" br. 07/03, 02/11, 3/15 i 6/15 i 4/16 - pročišćeni tekst)