Op‡ina - krapinske- .II. Izmjene i dopune Prostornog plana ure‘enje Op‡ine Krapinske Toplice 3

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Op‡ina - krapinske- .II. Izmjene i dopune Prostornog plana ure‘enje Op‡ine...

Opina

KRAPINSKE TOPLICE

II. Izmjene i dopune

Prostornog plana Opine

Konani prijedlog plana

prosinac, 2018.

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

2

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

Opina Krapinske Toplice

Naelnik:

Ernest Svai

Naziv plana:

II Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja opine Krapinske Toplice

Nositelj izrade:

Jedinstveni upravni odjel opine Krapinske Toplice

Antuna Mihanovia 3, Krapinske Toplice

Proelnica:

Divna Hrak Makek, dipl.iur.

Izraiva:

Javna ustanova Zavod za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije

Magistratska 1, 49000 Krapina

Ravnateljica:

Snjeana igman, dipl.ing.gra.

Odgovorni voditelj:

eljko Kapelac, dipl.ing.arh., ovl.arh.urb.

Struni tim u izradi plana:

Tea Erceg, dipl.ing.arh., ovl.arh.

Snjeana igman, dipl.ing.gra.

Dubravko Kolar, dipl.ing.gra.

Neven Dima, mag.geog.

Valentina Vrabec, mag.geogr.

Ana Zubi, dipl.oecc.

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.

Ankica Seljan, ing.gra.

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

3

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

SADRAJ

I. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Krapinske Toplice - ciljane izmjene i dopune (preslika) 4

II. Odluka o povjeravanju izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Krapinske Toplice - ciljane izmjene i dopune (preslika) 6

III. Rjeenje - Zavod za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije (preslika) 7

IV. Odluka o odgovornom voditelju izrade nacrta prijedloga plana (preslika) 9

ODREDBE ZA PROVOENJE ----------------------------------------------------------------------------------------- 13

1. Obrazloenje --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

Zahtjevi javnopravnih tijela ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29

Zahtjevi fizikih i pravnih osoba 41

JAVNA RASPRAVA 55

Popis sektorskih dokumenata, zakona i propisa 56

Evidencija postupka izrade i donoenja 58

SAETAK ZA JAVNOST 58

GRAFIKI PRIKAZ

Kartografski prikazi:

1.a. - Koritenje i namjena povrina

1.b. Promet

2.a. Energetski sustav

2.b. vodno gospodarski sustav, odlaganje otpada

3a. - UVJETI KORITENJA I ZATITE PROSTORA

- Graditeljska i prirodna batina

3.b. UVJETI KORITENJA I ZATITE PROSTORA

- Podruja posebnih ogranienja u koritenju

4. - Graevinska podruja naselja

POSEBNI PRILOZI:

Izvod iz II Ciljanih izmjena i dopuna PPKZ (SG 8/15)

Obrazloenje

Zahtjevi javnopravnih tijela

Zahtjevi nositelja izrade i graana

Javna rasprava

Popis propisa i sektorskih dokumenata

Evidencija postupka izrade i donoenja

Saetak za javnost

Odredbe za provoenje proieni tekst

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

4

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

I. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Krapinske Toplice - ciljane izmjene i dopune (preslika)

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

5

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

6

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

II. Odluka o povjeravanju izrade III Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Krapinske Toplice - ciljane izmjene i dopune (preslika)

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

7

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

III. Rjeenje - Zavod za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije (preslika)

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

8

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

9

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

IV. Odluka o odgovornom voditelju izrade nacrta prijedloga plana (preslika)

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

10

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

11

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

12

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

ODREDBE ZA PROVOENJE

I I . I z mj e n e i d o p u n e P r o s t o r n o g p l a n a u r e e n j e O p i n e K r a p i n s ke T o p l i c e

13

Z a v o d z a p r o s t o r n o u r e e n j e K r a p i n s k o - z a g o r s k e u p a n i j e

ODREDBE ZA PROVOENJE

lanak 1.

U lanku 7., stavku (4) zagrada (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10) brie se.

lanak 2.

U lanku 19. podstavku b) reenica Iznimno, na podruju obuhvata UPU-a naselja Krapinske

Toplice (ireg podruja) uz obiteljsku kuu nije doputen smjetaj poljoprivredne gospodarske graevine.

zamjenjuje se sa: Zateene graevine na manjim esticama od propisanih podstavkama a) i b), mogu se

zadrati, dograivati, rekonstruirati ili novoizgraditi prema ovim Odredbama.

U podstavku g) rijei podzemne etae, zamjenjuju se sa podruma

Podstavak h) mijenja se i glasi: Visina graevine do vijenca iznosi 9,0 m, osim za podruje unutar

obuhvata UPU-a naselja Krapinske Toplice (ireg podruja) gdje visina do vijenca iznosi 10,5 m.

lanak 3.

U lanku 20. stavku (2), drugog podstavka, iza rijei prema toj estici dodaje se: osim u sluaju

kad je susjedna parcela javna zelena ili prometna povrina

Dodaje se stavak (7)

(7) U centrima naselja ili u izrazito brdovitim podrujima gdje nije mogue ii u dubinu parcele,

graevinska linija moe biti i manje udaljena od regulacijske linije, a u izuzetnim sluajevima se moe i

poklopiti (interpolacije i usklaenja s postojeim graevinama). Ukoliko se graevina planira u izgraenom

dijelu naselja, graevinska linija se prilagoava graevinskim linijama okolnih graevina.

lanak 4.

U lanku 22,. stavku (1) prvom podstavku, iza rijei: visinu od 6,0 m dodaje se: do vijenca,

izuzev na strmim terenima i kod zateene izgradnje gdje moe biti i via, ali ne via od osnovne graevine;

Podstavak drugi: - tlocrtna projekcija nije vea od: - brie se

Podstavak trei mijenja se i glasi: graevni pravac pomone i manje graevine gospodarske namjene je u

pravilu iza graevnog pravca osnovne graevine. Iznimno, na strmom terenu, navedene graevine mogu se

graditi i ispred graevnog pravca osnovne, u skladu s lokalnim uvjetima.

U stavku (4) iza rijei: graevne estice, dodaje se: na susjednoj estici, estici preko puta ili koristiti javno

parkiralite uz suglasnost vlasnika.

lanak 5.

U lanku 23. stavku (1) iza rijei: osnovne namjene dodaje se: na susjednoj estici ili na estici

preko puta, prema lokalnim i/ili zateenim uvjetima

u podstavku a), rijei: podzemne etae zamjenjuju se s