Governor's newsletter november 2011

 • View
  219

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maandbrief d1620 november 2011

Text of Governor's newsletter november 2011

 • Pag. 1 Editoriaal DG Jean-Paul Deconinck Pag. 2 - 3 Rotary Foundation: de ruggengraat van onze organisatie Pag. 4 - 5 Programmas van de Rotary Foundation Pag. 6 Seminarie Rotary Foundation Pag. 7 Aanwezigheid september Pag. 8 Personalia Pag. 9

  Pag. 10

  Gouverneur Jean-Paul Deconinck RC Mouscron Clos des Ardennes 3 7700 Mouscron 056/33.57.14 1620dg20112012@rotary.belux.org

  Secretaris - Secrtaire Isabelle Renato RC Charleroi Porte de France Alle Chanteclair 26 6280 Gerpinnes 1620secretary@rotary.belux.org

  Penningmeester - Trsorier Luc Warreyn RC Nieuwpoort Westhoek Ringweg 1 8670 Koksijde 0495/50.37.13 1620treasurer@rotary.belux.org

  Giften van de clubs

  Pag. 11 Agenda van de Gouverneur

  Reize Thailand (inschrijvingen)

  Nummer 04 NOVEMBER 2011 P. 30 98 21

  Beste vrienden Rotarirs,

  Meegaan met onze tijd Sta mij toe even terug te komen op de boodschap die onze internationale voorzitter in september liet publiceren. Daarin had hij het over de alarmerende vergrijzing die onze clubs bedreigt. Hij heeft gelijk en wij moeten dus alles in het werk stellen om een nieuwe generatie mannen en vrouwen uit alle beroepscategorien aan te trekken. Om hen te overtuigen, hebben we dynamische en moderne clubs nodig. Die dynamiek moet zich elke week opnieuw weerspiegelen in levendige, aangename en leerrijke vergaderingen. Op het vlak van communicatie mogen we dan weer de waaier aan hedendaagse technologische mogelijkheden niet links laten liggen. Het is onontbeerlijk dat onze clubs meegaan met hun tijd. Oudere leden moeten aanvaarden dat jongeren verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld, bijvoorbeeld aan het hoofd van een clubcommissie. Aarzel niet om de fakkel door te geven en blijf niet vaststeken in oude gewoonten. Het wiel moet draaien, anders sterven onze clubs onvermijdelijk uit. Mijn clubbezoeken versterken mijn overtuiging hoe jammer het zou zijn om deze geweldige bron van vrijwillige inzet te verliezen van duizenden leden voor honderden initiatieven ten voordele van kansarmen. Ga dus op zoek naar jongere leden, zorg voor boeiende vergaderingen en steek uw handen uit de mouwen om uw gemeenschap ten dienste te staan!

  www.rotary-d1620.be

  Met mijn beste Rotarische groeten DG 1620 Jean-Paul Deconinck

 • Rotary Foundaon: de ruggengraat van onze organisae BestevriendinnenenvriendenRotarians,Latenweevenslstaanbijdezevaststelling:deRotaryFoundaonisdegroteheoom,dieRotaryinstaatsteltomaldiegroteverwezenlijkingentebewerkstelligen,waaroverwijRotarianszofierkunnenzijn.OnlangsverscheenopdewebsitevanRotaryhetarkelvanAntoineeTuscanoTopfivereasonstosupporttheRotaryFoundaon.HierinbeschreefzijopwelkemanieronzebijdragenaandeRFhetverschilkanmakenopwegnaareenbeterewereld.Zijgafvijfinvalshoeken,dieonstoelateningrijpendeveranderingentotstandtebrengen.De honger bestrijden: dit onderwerp is ondertussen niet langer alleen een probleem voor verreonderontwikkeldelanden.Vandaaglazenweimmersindekrantdatinonseigenlandjenkindopdeenvangezinnen,dieonderdearmoededrempelleven,zelfsgeendriemaaljdenperdagkrijgt,enerzijnnogkinderendienietnkeerperdagvleesofviseten. InBelgi lopenal18,5%vandekindereneenverhoogd risicooparmoede.De kinderstere verminderen: tussende veleoorzaken sterven volgens gegevens vandeWGO jaarlijks1,8miljoen kinderen aan de gevolgen van diarree.Daar kan aan verholpenworden: kinderstere kanmet nderdeverminderdwordendoorhetverschaenvanzuiverwaterenaangepastehygine.Vrede bevorderen en conflicten oplossen: als Paul Harris het bereiken van wereldvrede als een ulemedoestellingzag,dan isdeRFhiertoeeenstevigewegaanhetbouwenomditdoel tebereikenviadePeacecentersendeRotaryPeace fellows.WezullenbinnenkortoponsRFSeminariezoeenPeace fellowaanhetwoordlatenennaarzijnbevindingenkunnenluisteren.Basis educae en alfabesering: ditzijn inderdaadhoekstenenomtebouwenaaneenbeterewereldeneenmiddelomvelenuitarmoedetehelpengerakeneneenbeteretoekomstteverschaen.Polio uitroeiing:opditvlakhebbenRotaryendeFoundaonsindsjarenhunnekuitgestokenenwezijnzonabijonseinddoelgenaderd:eenpoliovrijewereld.Latenwedanookonzeinspanningnogevenvolhouden.

  Rotary Foundation: de ruggengraat van ...

  2

 • Ziedaar, enkele maar toch zeer ingrijpende programmas en aces, die Rotary, Rotaryclubs en Rotarianswereldwijdlokaalen/ofinternaonaalgaansteunen.DankzijdeinbrengvandeRotariansendestorngenvandeclubsaandeRFkanditalleswaargemaaktwordenenditisderedenwaaromweonzeFoundaonmoetenblijvenondersteunen.Dank zijde Grants vande Foundaon en andereprogrammas, zowelhumanitaire als educaeve, kunnenRotariansendonateursdewereldhelpenveranderen.Zekunneneenwaterbronfinancierenineendorpdienoggeen zuiverwaterhee.Ofnoghetmilieuhelpenverbeterenofonderwijsverschaenaandeaankomendejeugdomzezovooruittehelpennaareenbeteretoekomst.DeGrantsstellendeclubsendeRotariansinstaatomditallesterealiseren.WegevennietaandeRFomdatmenons zoubewierokenmaarwelomdatwewetendatwemet zijnallensamenveelmeerkunnenrealiseren.Denkeensaande2miljardkinderen,diesinds1985eenoralevaccintegenPoliogekregenhebben,dankzijenmededeinzetvanveleRotarians,dieopdeeenofdeanderemanierhiertoebijgedragenhebbenzijhetfinancieelofnogdoorpersoonlijkeinzetbijdevaccinaes.LeesverderhoejekuntdeelnemenaanprogrammasvandeFoundaonviahetSHAREsysteem.WezijnfieroponzeRotaryFoundaonenwewillensamenmetalonzevriendenRotarianswerkenaaneenbeteretoekomstvoorallemensenvandezewereld,zodatallenkunnen leven ingoedegezondheid,harmonieenvrede.MetbesteRotarischegroeten,GuyEsselenPDGenDRFC

  Rotary Foundation: de ruggengraat van ...

  3

 • POLIO Plus Wezijngoedopwegomonzedoelstellingvande200miljoendollartehalen.GelukkigziendeClubhetnutvanonzeaceinenblijvenzezichhiervoorinzeenonderandereviadeschenkingbijhetbezoekvandeGouverneur.

  Sommige clubs doen nog iets speciaals zoals de Club van Aalter via een gi van 5.000 , via defundraisingvandeBinnalevanhedendaagsekunstinhetKasteeltePoeke,datvoordegelegenheidineenheusEndPoliokleedjestak.Vergeetooknietop6novembernaardevoetbalmatchCercleBruggeAnderlechttegaan,wantdaarkrijgenweookeensterkePRpromoevooronzePolioace.

  Programmas van de Rotary Foundation

  4

 • Humanitaire programmas

  Vereenvoudigde District Toelage (DSG): hetdistrictkanviazijnSpecifiekFondsvanhetDistrictaandeClubseentoelagetoekennenzowelvoor lokalealsvoor internaonalehumanitaireprojecten,die aande gestelde vereisten voldoen.Aanvragenmoeten vr einddecember 2011 ingediendwordenbijdevoorziervandeCommissieRF:GuyEsselenPDG,Langerei3te8000Brugge;email:guy.esselen@telenet.be

  Matching Grants: ditprogramma iseenmiddeldatdeRotary clubsendistrictenhelptomhunprojectenvanonderlingdienstbetoonopwereldvlakterealisereninsamenwerkingmetRotariansvaneenanderland.DeRFstortnbijkomendedollarvoorelkedollardiehetDDFbijdraagt ennognhalvedollarvoorelkedollardiedeclubaaneentoegestaanprojectbijdraagt.DeaanvragenmoetenbijdeRFbinnenzijnvr31maart2012.Indienookeentussenkomstvanhetdistrictgevraagdwordtmoetde aanvraag daarvoor vroeger op het district aankomen. Erwordt over de toekenning van detoelagebeslistnaarmatehetbinnenkomenvandeaanvragenenhetvoorhandenzijndebudget.

  Educaeve programmas

  Studiebeurzen: toekenningvaneenvan25.000$omvoordeduurvannjaarstudiestedoeninhetbuitenland.GSE (groupstudyexchange):uitwisselingtussen2districtenvanjongprofessionelengedurende45weken.VolgendRotaryjaarisereenuitwisselingmetD3100India.Inlichngen:JohanValcke,RotaryD1620GSEchair20122013Violierenlaan34,8450Bredene059/3339600475/705638email:valcke.johan@telenet.beRotary Peace Fellowship: jaarlijkswereldwijd100beurzenvoorstudies innvandezesRotaryCentravoordeWereldvrede.

  GuyEsselenPDGRFDC

  Programmas van deRotary Foundation

  5

 • Datum en uur: Zaterdag10decembervan9utot12u30(onthaal8u30)Om12u30wordteengrasbroodmaaljdaangebodenPlaats:ProvinciehuisBoeverbos

  KoningLeopoldIIIlaan418200SintAndries/Brugge

  OPGELET : gewijzigde routebeschrijving naar het PROVINCIEHUIS BOEVERBOS VanafdeautosnelwegE40neemafrit8richngBruggeZeebrugge.VolgdeexpreswegN31richngZeebruggeNeem100mnade2lichtendeafslagStAndries/J.Breydelstadion.Rijrechtdoortotaanderotonde:neemde3afslagStAndries/J.Breydelstadion.Opdevolgenderotondeneem2afslagStAndries/ProvinciehuisBoeverbos.Aandelichtenrijdtuopnieuwrechtdoor;hetProvinciehuisbevindtzichnaenkelehonderdenmetersaanderechterkant

  Inschrijving: viadewebsiteD1620www.rotaryd1620.be

  Seminarie Rotary Foundation

  6

 • Aanwezigheid september 2011

  7

  Zone 1 Sept. 12 maand. Zone 4 Sept. 12 mois 77 Brugge 52,21 62,76 46 Ath 71,38 63,44 53 Brugge 't Vrije 72,63 63,70 37 Braine-le-Comte 71,54 68,71 54 Brugge-West 67,35 65,70 36 Comines-Warneton 93,23 95,89 41 Brugge-Zuid 0,00 66,47 44 Dottignies-Val d'Espierre 0,00 0,00 42 Damme 60,58 55,01 36 Enghien-Edingen 69,24 77,42 43 Diksmuide-Westkust 54,86 71,15 26 Lessines 95,19 91,40 53 Gistel 77,27 71,21 46 Mouscron 73,94 78,44 42 Jabbeke 57,94 59,79 42 Pruwelz 68,86 61,22 43 Knokke-Oostkust 0,00 65,09 40 Renaix 75,97 74,61 41 Nieuwpoort-Westhoek 0,00 57,17 33 Soignies 62,82 71,16 47 Oostende 0,00 29,93 40 Tournai 0,00 45,65 25 Oostende Maritime 80,42 62,86 35 Tournai-Haut Escaut 0,00 50,20 56 Oostende Ter Streep 59,56 59,96 56 Tournai-Trois-Lys 67,94 71,31 53 Torhout-Houtland 69,62 67,31 51 Zeebrugge-Oosthoek 51,23 59,48

  721 Totaal zone 1 517 Total zone 4 Zone 2 Zone 5

  31 Harelbeke 70,32 35,96 22 Binche 65,50 62,66 58 Ieper 73,34 65,08 15 Binche-Leptines 0,00 0,00 57 Izegem 85,09 81,00 32 Colfontaine-Borinage 68,31 69,35 67 Kortrijk 54,41 57,81 41 Dour-Quivrain-Haut Pays 88,78 75,37 63 Kortrijk-Groeninghe 93,95 95,67 37 La Louvire 65,81 71,86 57 Menen 78,10 78,26 27 Le Roeulx 88,39 82,48 30 Oostrozebeke-Mandeldal 75,33 64,37 39 Mariemont 74,00 65,09 42