of 19/19
1 IMEX BANKA d.d. SPLIT GODIŠNJA JAVNA OBJAVA BONITETNIH ZAHTJEVA 31.12.2010. svibanj 2011.

GODIŠNJA JAVNA OBJAVA - Imex banka

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJA JAVNA OBJAVA - Imex banka

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija Imex banka d31.12.2010.
2
Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci o javnoj objavi bonitetnih
zahtjeva kreditnih institucija Imex banka d.d. Split objavljuje slijedede kvalitativne i
kvantitativne informacije vezano uz:
2. jamstveni kapital
jamstvenog kapitala,tehnike smanjenja kreditnog rizika
4. kreditni i razrjeivaki rizik
5. standardizirani pristup mjerenju kreditnog rizika
Dokument se objavljuje na slubenim stranicama Imex banke d.d.
I. STRATEGIJE I POLITIKE UPRAVLJANJA RIZICIMA
Kvalitativne informacije o ciljevima, politikama i strategijama upravljanja rizicima ukljuuju:
1. Strategije i politike upravljanja rizicima sa strukturom i organizacijom funkcije kontrole rizika
Najvanija naela kojih se banka dri pri identifikaciji, mjerenju , pradenju i kontroli rizika su
da:
osobe koje preuzimaju rizik ili upravljaju njime u cijelosti razumiju isti
se izloenosti rizicima banke kredu unutar limita koje je uspostavila Uprava
su poslovne odnosno organizacijske jedinice banke koje nose rizik i upravljaju njime u svojim aktivnostima usklaene sa strategijama i ciljevima postavljenim od Uprave
su odluke kojima se preuzimaju odreeni rizici potpuno jasne i transparentne
se primjenjuju odgovarajudi postupci, oblici i naini upravljanja rizicima koji korespondiraju sa donesenim planovima poslovanja
je na raspolaganju dostatan kapital kojim se banka štiti od sadašnjih i bududih rizika
Usklaivanje strategije upravljanja rizicima i poslovne strategije usklauje se najmanje jedanput godišnje
Aktivnosti i poslovi upravljanja rizicima u Imex banci organizirani su i odvijaju se na platformi tri hijerarhijske razine, od kojih svaka ima svoj djelokrug nadlenosti i
3
Strateška razina
Obuhvada funkciju upravljanja rizicima koju obavlja Uprava i tijela koja je imenovala Uprava
sa ciljem uinkovitog upravljanja pojedinim vrstama rizika. Tu su, izmeu ostalog, ukljuene
definicije podlonosti pojedinim vrstama rizika, formiranje strategija i politika za upravljanje
rizicima, planirani razvoj pojedinih poslovnih podruja te izgradnja adekvatnog sustava
kontrola kako bi se osiguralo zadravanje rizika u okvirima prihvatljivosti.
Razina poslovnih podruja i funkcionalnosti
Ukljuuje upravljanje rizicima unutar poslovnih podruja odnosno funkcionalnosti preko
kojih banka obavlja svoje djelatnosti. U pravilu pristup prema rizicima svodi se na postupke
upravljanja koji su specifini za svako podruje odnosno funkcionalnost pa se istima
posveduju razliiti organizacijski dijelovi banke, svaki za sebe. To je razina „On the line“
upravljanja rizicima koja rizike kreira i preuzima. Na ovoj se razini putem radnih uputa sa
pratedim dokumentima definiraju sve radne procedure u upravljanju rizicima.
Razina Sektora upravljanja rizicima
Ovaj Sektor ima središnju ulogu i odgovoran je za operativne zadatke u svezi upravljanja
rizicima i izvješdivanja, alokacije limita, pradenja pridravanja limita, procesa odobrenja novih
proizvoda kao i u svezi ostalih poslova sukladno Politikama i ostalim normativnim aktima koji
se donose na temelju Pravilnika o upravljanju rizicima. Dizajn oblika i naina upravljanja
rizikom u Sektoru temelji se na posebnoj organizaciji koja za svaku vrstu rizika osigurava
primjenom odgovarajudih alata, zasebne, no meusobno povezane procese procjene,
provjere i nadzor.
Dodatno, Sektor upravljanja rizicima obavlja i poslove funkcije kontrole rizika, kao jedne od
triju kontrolnih funkcija Banke (uz funkciju pradenja usklaenosti i unutarnju reviziju).
2. Nain zaštite od rizika i smanjenje rizika sa opsegom i vrstom sustava izvještavanja o rizicima za svaku pojedinu kategoriju rizika Kreditni rizik
Postupci Banke za odreivanje i mjerenje kreditnog rizika, te procedure za primjenu utvrenih postupaka i naina mjerenja, kao i postupci nadzora istih, definirani su kreditnim politikama i procedurama, donesenima za svaki od glavnih procesa upravljanja kreditnim rizikom.
Ciljevi kreditne politike Banke su: sigurnost plasiranja (minimiziranje kreditnog rizika);
profitabilnost i rast, uz odravanje odgovarajude razine stope adekvatnosti kapitala; pravilno
strukturiranje plasmana s aspekta: valutnog rizika Banke (usklaivanje valute plasmana s
4
kamatnih stopa plasmana i izvora sredstava Banke); pridravanje zakonskih i internih propisa
i ogranienja.
Osnovna naela koja Banka primjenjuje u odobravanju plasmana i potencijalnih obveza su:
zadovoljavajuda kreditna sposobnost klijenta; obavezno pribavljanje sekundarnih izvora
otplate plasmana - instrumenata osiguranja; pravilno utvrena namjena i izvori otplate
plasmana; minimiziranje izloenosti Banke koncentracijskom riziku; kontinuirano pradenje
kreditne sposobnosti klijenta i kvalitete instrumenata osiguranja; pridobivanje klijenta u
segmentima depozitnog poslovanja i poslovima platnog prometa.
Kreditnim politikama i procedurama Banke ureena su temeljna pravila za donošenje
kreditnih odluka, postupci i naini odobravanja kredita i ostalih plasmana te stvaranja
potencijalnih obveza, kao i naini i postupci osiguravanja povrata odnosno naplate svih
potraivanja Banke.
U kreditnom procesu odnosno u upravljanju rizicima pridruenima uz isti, Sektor upravljanja
rizicima sudjeluje na nain da samostalno obavlja analizu kreditnog portfelja i predlae
Upravi promjene u klasifikaciji plasmana po stupnjevima rizinosti, na nain da vrši
verifikaciju promjena pojedinanih ocjena rizinosti po klijentima odnosno plasmanima, po
dobivanju prethodne suglasnosti Uprave.
Sektor upravljanja rizicima zaduen je za kontinuirano pradenje izloenosti kreditnom riziku,
te izvješdivanje Uprave na tromjesenoj osnovi o stanju i trendovima u kvaliteti kreditnog
portfelja, te usklaenosti sa zakonskim i internim ogranienjima, kao i za izvješdivanje
Uprave relevantnih organizacijskih jedinica na nain i dinamici propisanoj odredbama
kreditnih politika i procedura. Tu u prvom redu mislimo na analizu kreditnog portfelja na
osnovu baze podataka dobivene iz softverske aplikacije Banke koju Sektor upravljanja
rizicima izrauje na mjesenom nivou u suradnji sa kreditnim referentima, a u svrhu ranog
prepoznavanja kreditnog rizika.
U Sektoru upravljanja rizicima obavljaju se i poslovi funkcije kontrole rizika, kao jedne od
triju kontrolnih funkcija Banke (uz funkciju pradenja usklaenosti i unutarnju reviziju) koja
nakon svih gore provedenih procedura nadzire i kontrolira sljedede:
Nadzor i kontrola kvalitete kreditnih zahtjeva ( sa aspekta kompletnosti i potpunosti elementa potrebnih za donošenje odluke), tonosti u primjeni kompetencija/ovlaštenja - nadzor cijelog procesa
Analize i kontrole u svezi ponovne pojedinane procjene/klasifikacije skupina rizinosti, izvršenih ispravaka vrijednosti i rezerviranja za potencijalne gubitke – kvartalno
Kontrola ispravnosti procjene rizinosti klijenata i nadzor nad ukupnim sustavom klasifikacije plasmana po stupnjevima rizinosti
5
Analize kreditnog portfelja po svim glavnim komponentama
Kontrola pridravanja procedura naplate te analiza dospjelih nenapladenih potraivanja prema pripadnosti organizacijskom dijelu banke (po dobivanju inputa od Odjela kreditnih i ostalih rizika)
Izrada izvješda razliitih profila i struktura za ukupne rizike i za svaki pojedinano (Uprava, NO, interne potrebe Sektora, eksterni korisnici )
Odjel sagledava ukupne trendove i posljedine utjecaje kreditnih rizika i efekata unutar djelokruga svoje nadlenosti, njihov odraz na ispunjenje strategija i poslovnih ciljeva te s tim u svezi predlae odgovarajude mjere i akcije.
Valutni rizik Upravljanje valutnim rizikom u Banci provodi se u skladu s:
podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke - Odlukom o ograniavanju izloenosti banaka valutnom riziku propisana je metodologija izrauna otvorene devizne pozicije, kao i ogranienje izloenosti ukupne otvorene devizne pozicije (bez pozicije u opcijama i s pozicijom u opcijama) u odnosu na jamstveni kapital u visini od najviše 30%, koja se utvruje na dnevnoj osnovi;
internim limitima – Banka dodatno ograniava dnevnu izloenost ukupne otvorene devizne pozicije i otvorene devizne pozicije u pojedinima valutama
Sektor upravljanja rizicima provodi analizu izloenosti valutnom riziku na tromjesenoj
osnovi te istu ukljuuje u izvješda za Upravu Banke. Sektor upravljanja rizicima jednom
godišnje provodi revidiranje adekvatnosti interno propisanih limita izloenosti valutnom
riziku.
Kamatni rizik
Osim tromjesenih Izvješda o kamatnom riziku u knjizi banke za potrebe HNB sukladno
Odluci o izloenosti kamatnom riziku u knjizi banke ( NN,br.2/2010,34/2010) za potrebe
upravljanja kamatnim rizikom, Banka utvruje i prati neusklaenost aktive i pasive s obzirom
na mogudnost promjene kamatnih stopa te utvruje i prati utjecaj promjene kamatnih stopa
na neto prihod Banke, s ciljem zaštite neto kamatnog prihoda.
Za pradenje kamatnog rizika odgovorni su Sektor graanstva, Sektor gospodarstva i Sektor
platnog prometa, a za mjerenje, kontrolu i izvješdivanje Sektor upravljanja rizicima koji
izrauje tromjesjeno izvješde za Upravu i Nadzorni odbor. U sluaju premašivanja
ogranienja reguliranih Politikom upravljanja rizicima Sektor upravljanja rizicima izvješduju
Upravu o utvrenim razlozima kršenja limita i daje prijedlog mjera za svoenje u propisana
ogranienja, o kojima konanu odluku donosi Uprava. Sektor upravljanja rizicima jednom
godišnje provodi revidiranje adekvatnosti internih limita izloenosti kamatnom riziku.
6
Kvantitativne informacije o promjenama ekonomske vrijednosti knjige banke na dan
31.12.2010.
Promjena ekonomske vrijednosti -4.645
Operativni rizik
Operativni rizik je rizik nastanka gubitaka kao posljedica etiriju utjecaja:
neadekvatnih ili pogrešnih internih procesa, uinaka ljudskog faktora, karakteristika sustava i
vanjskih dogaaja.
proizvoda, uspostave planova kontinuiteta poslovanja, uinkovitog upravljanja instrumenata
kreditne zaštite i u ostalim poslovnim aktivnostima uz koje je pridruen utjecaj operativnih
rizika te izvješde o istom ukljuuje u tromjeseno izvješde za Upravu.
Banka, kao uinkovit sustav kontrola, a koje slue za smanjivanje potencijalne izloenosti
operativnom riziku provodi:
kontrole od strane voditelja/direktora slubi/sektora Banke,
propisuje procese i procedure za svoje proizvode i usluge,
propisuje procese i procedure nakon što revizija / kontrola otkriju nedostatke u pojedinim procesima,
propisuje detaljne pisane akte za one procese koji to zahtijevaju,
izvješduje o kvaliteti propisanih procesa,
provodi obvezno testiranje pri uvoenju novih proizvoda i usluga, te definira krajnju distribuciju gotovog proizvoda / usluge krajnjem korisniku.
Rizik likvidnosti
Upravljanje rizikom likvidnosti u Banci provodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim
propisima, te internim metodama, postupcima i limitima.
7
Zakonski i podzakonski propisi koji su povezani s podrujem upravljanja rizikom likvidnosti
obuhvadaju:
obveznu priuvu (kunsku, deviznu, graninu) koju Banka obraunava, izdvaja i
odrava u skladu s odredbama relevantnih podzakonskih akata Hrvatske narodne
banke,
deviznih obveza, koju Banka odrava u skladu s odredbama relevantnih podzakonskih
akata HNB-a,
izvješda o likvidnosnom riziku koji obuhvada izvješda o koeficijentu likvidnosti koje
banka odrava u skladu s Odlukom o upravljanju likvidnosnim rizikom
Interne metode, postupci i limiti obuhvadaju mjerenje, pradenje i izvještavanje o izloenosti
Banke riziku likvidnosti na dnevnoj, tjednoj, mjesenoj, tromjesenoj i godišnjoj razini, kako
slijedi:
minimalne rezeve likvidnosti i redovne rezerve likvidnosti – prate se zasebno kunske i
devizne rezerve kao i rezerve po svakoj znaajnijoj stranoj valuti, osnovica za izraun
rezervi se utvruje na mjesenoj razini, a rezerve se odravaju na dnevnoj razini;
plan novanih tokova – utvruje se na dnevnoj, tjednoj, mjesenoj i godišnjoj razini;
rona neusklaenost aktive i pasive – utvruje se i prati na tromjesenoj razini
diverzifikacija depozitne osnovice – izloenost riziku koncentracije depozita i
usklaenost s internim pokazateljima koncentracije utvruje se i prati na
tromjesenoj razini;
Sektor upravljanja rizicima odgovoran je za pradenje i izvješdivanje o izloenosti riziku
likvidnosti (tromjeseno) u skladu s odredbama internih politika. Na osnovi pradenja
podataka o usklaenosti s propisanim internim limitima, Sektor upravljanja rizicima jednom
godišnje revidira adekvatnost propisanih postupaka utvrivanja osnovice i instrumenta
odravanja minimalnih i redovnih rezervi likvidnosti, propisanih limita rone neusklaenosti
aktive i pasive, ogranienja koncentracije u depozitnoj osnovici i definiranih vrijednosti
pokazatelja likvidnosti.
Strateško upravljanje rizikom likvidnosti organizirano je na razini Uprave, koja na svojim
sjednicama, na temelju izvješda izraenih od strane Sektora upravljanja rizicima, donosi
odluke i zakljuke iz podruja upravljanja dugoronom likvidnošdu.
8
Jamstveni kapital izraunat je sukladno Odluci o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija.
U nastavku objavljujemo informacije o jamstvenom kapitalu banke na dan 31.12.2010.
Obrazac JKAP Jamstveni kapital
1.1.1. Uplaene redovne dionice 60.127
1.1.2. Uplaene povlaštene dionice (osim kumulativnih povlaštenih dionica)
1.1.3. (-) Vlastite dionice
1.2.1. Rezerve 5.661
13.175
1.2.4. Zadrana dobit 10.086
1.2.5. (-) Gubici proteklih godina
1.2.7. (-) Gubitak tekue godine
1.2.8. (-) Neto dobici od kapitaliziranog budueg prihoda od sekuritizirane imovine
1.3. Rezerve za ope bankovne rizike 11.779
1.4. (-) Nematerijalna imovina
1.5. (-) Neotplaeni iznos kredita odobrenih za kupnju dionica kreditne institucije
1.6. (-) Nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog usklaivanja financijske imovine raspoloive za prodaju
1.7. (-) Gubitak po transakcijama zaštite
1.8. (-) Dobit po obvezama vrednovanima po fer vrijednosti (promjena kreditnog rejtinga)
1.9. (-) Ostalo
1.12. (-) Pozitivne konsolidirane rezerve
2.3. Hibridni instrumenti 41.000
2.6. Višak rezervacija prema IRB pristupu
2.7. (-) Potraivanja i potencijalne obveze osigurani hibridnim ili podreenim instrumentima
2.8. (-) Neotplaeni iznos kredita odobrenih za kupnju kumulativnih povlaštenih dionica kreditne institucije
2.9. (-) Dopunski kapital I iznad ogranienja
9
Imex banka d.d.
3.b Od toga: (-) Odbijeno od dopunskoga kapitala I
3.1. (-) Izravna ili neizravna ulaganja u druge kreditne i financijske institucije (više od 10% kapitala)
3.2. (-) Ulaganja u podreene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (više od 10% kapitala)
3.3. (-) Višak ukupnog iznosa ulaganja u kapital, podreene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (iznad 10% jamstvenoga kapitala same kreditne institucije)
3.4. (-) Izravna ili neizravna ulaganja u društva za osiguranje, društva za reosiguranje i koncerne osiguravatelja (više od 10% kapitala)
3.5. (-) Ulaganja u dopunski kapital društava za osiguranje, društava za reosiguranje ili koncerna osiguravatelja u kojima kreditna institucija ima izravna ili neizravna ulaganja (više od 10% kapitala)
3.6. (-) Manjak rezervacija prema IRB pristupu i oekivani gubitak po vlasnikim ulaganjima
3.7. (-) Iznos izloenosti sekuritizacijskih pozicija (ponder rizika 1.250%)
3.8. (-) Slobodne isporuke
3.9. (-) Potraivanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema pravnim osobama nad kojima kreditna institucija ima kontrolu
3.10. (-) Potraivanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom
3.11. (-) Potraivanja i potencijalne obveze osigurani dionicama drugih kreditnih institucija koje ne kotiraju na priznatim burzama
3.12. (-) Iznos prekoraenja ulaganja u kapital nefinancijskih institucija
3.13. (-) Ulaganja u kapital društava koja su iskljuena iz grupe kreditnih institucija u RH
4. DOPUNSKI KAPITAL II 0
4.1. Kratkoroni podreeni instrumenti
4.3. (-) Dopunski kapital II iznad ogranienja
5. JAMSTVENI KAPITAL 149.880
5.vi Jamstveni kapital za velike izloenosti i ogranienja ulaganja 149.880
5.tr Jamstveni kapital za pokrivanje trišnih rizika 149.880
6. BILJEŠKE:
6.3. Rezerve kapitala ostvarene izdavanjem dionica (osim kumulativnih povlaštenih dionica)
6.4. Rezerve za vlastite dionice
6.5. Neukljuena dobit tekue godine
6.6. Ispravci vrijednosti i rezervacije prema IRB pristupu 0
6.6.1. Od toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na pojedinanoj osnovi
6.6.2. Od toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na skupnoj osnovi
6.7. Oekivani gubitak prema IRB pristupu
10
Banka utvruje visinu jamstvenog kapitala sukladno l. 131 Zakona o kreditnim institucijama
i sukladno Odluci o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija. Jamstveni kapital sastoji se od
osnovnog kapitala ( upladene redovne dionice, rezerve i zadrana dobit) i dopunskog kapitala
(hibridni instrumenti).
PROCJENJIVANJA ADEKVATNOSTI INTERNOG KAPITALA
Banka izraunava iznose izloenosti ponderirane kreditnim rizikom primjenom
Standardiziranog pristupa na nain kako je to propisano Odlukom o adekvatnosti
jamstvenog kapitala.
u tis kn
Bilanne stavke Izvanbilanne stavke
Središnje drave i središnje banke
9.090 0 9.090 1.091
Lokalna samouprava 0 0 0 0
Trgovaka društva 787.249 40.889 828.138 99.377
Stanovništvo 107.842 1.635 109.477 13.137
Investicijski fondovi 0 0 0 0
Javna dravna tijela 1.539 32 1.571 189
UKUPNO 1.005.338 42.556 1.047.894 125.747
u tis kn
Bilanne stavke Izvanbilanne stavke
Središnje drave i središnje banke
262.705 0 262.705 16,06
Lokalna samouprava 0 0 0 0,00
11
Stanovništvo 136.977 1.862 138.839 8,49
Investicijski fondovi 0 0 0 0,00
Javna dravna tijela 9.584 65 9.649 0,59
UKUPNO 1.588.635 46.703 1.635.337 100,00
Prema kategorijama izloenosti najznaajniji udio imaju izloenosti prema trgovakim
društvima, središnjim dravama i središnjim bankama, institucijama te stanovništvu.
U nastavku dajemo pregled izloenosti po ponderima prema trgovakim društvima i
stanovništvu:
Ponder 20% 0
Ponder 35% 20.633
Ponder 50% 117.431
117.431
57.052
643.761
40.925
Ponder 0% 0
Ponder 10% 0
Ponder 20% 0
Ponder 35% 13.795
Ponder 50% 4.048
Ponder 75% 79.754
Ponder 100% 38.109
12
od ega: bez procjene priznate VIPKR ili AKI 31.898 U tome osigurano poslovnom nekretninom
6.211
3.133
Banka za potrebe smanjenja kreditnog rizika koristi slijededu materijalnu i nematerijalnu
kreditnu zaštitu:
Neto izloenost prije CMRT 1.673.284
Ukupni uinci zamjene 23.626
14.363 9.263
Banka prilikom primjena tehnika smanjenja kreditnog rizika ne koristi postupke bilannog i
izvanbilannog netiranja. Banka se slui standardnim instrumentima osiguranja od kreditnog
rizika ovisno o vrsti kredita i kvaliteti klijenta. Osnovne vrste kolaterala kojima se Banka slui
su instrumenti materijalne kreditne zaštite (depoziti, nekretnine, pokretnine), te instrumenti
nematerijalne kreditna zaštite (garancije, kontragarancije). Iz kvantitativnih podataka je
vidljivo da je koncentracija kreditnih rizika u okviru primjenjenih tehnika smanjenja kreditnog
rizika izraena na izloenostima prema trgovakim društvima i na izloenostima prema
stanovništvu.
Banka izraunava kapitalni zahtjev za valutni rizik ukoliko otvorena devizna pozicija Banke
prelazi 2% jamstvenog kapitala Banke.
Inicijalni kapitalni zahtjev iznosi 8% ukupne otvorene devizne pozicije Banke .
Kapitalni zahtjev za valutni rizik se rauna na nain da se inicijalni kapitalni zahtjev pomnoi
sa 1,5.
3.Kapitalni zahtjev za operativni rizik
Kod izrauna kapitalnog zahtjeva za operativni rizik Banka koristi metodu jednostavnog
pristupa-metodologija relevantnog pokazatelja.
u tis kn
4. Stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala
Na temelju prethodno navedenih kvantitativnih informacija vidljivo je da je visina
jamstvenog kapitala iznad kapitalnih zahtjeva banke, što je u skladu sa zahtjevima Odluke o
adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija.
Time je i stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala banke koja iznosi 12,92 % iznad visine
minimalne stope adekvatnosti jamstvenog kapitala propisane Zakonom o kreditnim
institucijama od 12 %
Pokrivenost dopunskim kapitalom I
Pokrivenost dopunskim kapitalom II
1 2 3 4
1. JAMSTVENI KAPITAL 149.880
1.1. OSNOVNI KAPITAL 108.880
2. KAPITALNI ZAHTJEVI 139.166
2.1. UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE, RAZRJEIVAKI RIZIK I RIZIK SLOBODNE ISPORUKE
125.747 108.880 16.867
2.1.1.1. SP razredi izloenosti iskljuujui sekuritizacijske pozicije 125.747
2.1.1.2 IRB razredi izloenosti iskljuujui sekuritizacijske pozicije
2.1.1.3 Sekuritizacijske pozicije SP 0
2.1.2. Pristup temeljen na internim rejting sustavima (IRB pristup) 0
2.1.2.1 IRB pristup kad se ne primjenjuju niti vlastite procjene gubitka u trenutku neizvršavanja obveze (LGD) niti konverzijski faktori
2.1.2.2 IRB pristup kad se primjenjuju vlastite procjene gubitka u trenutku neizvršavanja obveze (LGD) i/ili konverzijski faktori
2.1.2.3 Vrijednosni papiri IRB
2.1.2.4 Sekuritizacijske pozicije IRB
2.2. UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA RIZIK NAMIRE/ISPORUKE 0
2.3. UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK 648 0 648 0
2.3.1. Kapitalni zahtjevi za valutni rizik 648
648
instrumenata 0
2.3.3. Kapitalni zahtjevi za opi pozicijski rizik dunikih instrumenata 0
2.3.4. Kapitalni zahtjevi za rizik ulaganja u vlasnike vrijednosne papire 0
2.3.5. Kapitalni zahtjevi za robni rizik 0
2.3.6. Kapitalni zahtjevi za rizik pozicije u opcijama 0
2.3.7. Kapitalni zahtjevi za rizik prekoraenja dopuštenih izloenosti 0
2.3.8. Kapitalni zahtjevi za pozicijske rizike, valutni i robni rizik u skladu s
internim modelima 0
3. POKRIVENOST KAPITALNIH ZAHTJEVA KAPITALOM 108.880 30.286 0
4. STOPA ADEKVATNOSTI JAMSTVENOG KAPITALA 12,92
5. Procjenjivanje adekvatnosti internog kapitala
Postupak procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala i izraun internih kapitalnih zahtjeva
ukljuuje:
Kreditni rizik (standardizirani pristup,sukladan OAJKKI)
Valutni rizik (u skladu sa l.552,stavak 1.OAJKKI)
Operativni rizik (jednostavni pristup,sukladno OAJKKI)
2.Rizike koji nisu u potpunosti pokriveni minimalnim kapitalnim zahtjevima:
Valutno inducirani kreditni rizik (sukladno metodologiji Banke)
3.Rizike za koje se ne izraunavaju minimalni kapitalni zahtjevi:
Kamatni rizik u knjizi banke (u visini procijenjene promjene ekonomske vrijednosti knjige banke, utvrene u skladu sa Odlukom o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke)
Koncentracijski rizik (sukladno metodologiji Banke)
Ostali rizici (sukladno metodologiji Banke)
15
1. Kvalitativne informacije
nenapladena potraivanja.
Plasmani koji pripadaju "portfelju malih kredita" rasporeuju se u rizine skupine iskljuivo
na temelju kriterija urednosti dunika u podmirivanju obveza prema Banci, uz izuzetak
plasmana osiguranih kod osiguravajudih društava, plasmana u cijelosti osiguranih depozitom,
policom ivotnog osiguranja ili adekvatnim osiguranjem, koji se rasporeuju i na temelju
kriterija kvalitete instrumenata osiguranja.
Rasporeivanja plasmana iz PMK na temelju kriterija urednosti u podmirivanju obveza
provodi se kako slijedi:
Rizina skupina Kašnjenje u
Plasmani koji se rasporeuju na pojedinanoj osnovi rasporeuju se po:
-dunikovoj kreditnoj sposobnosti
-kvaliteti instrumenata osiguranja plasmana
Sve metode i procedure za utvrivanje ispravaka vrijednosti i rezervacija regulirani su
"Pravilnikom o rasporeivanju plasmana i potencijalnih obveza"
16
Kategorije izloenosti
Ukupno Bilanne stavke
2. Javna dravna tijela 9.584 324 9.908
3. Institucije 257.553 257.553
5. Stanovništvo 146.236 6.059 152.295
6. Ostale izloenosti 65.842 65.842
UKUPNO: 1.588.634 84.650 1.673.284
HNB 262.615 15,95%
Graevinarstvo 244.536 14,85%
Stanovništvo 175.000 10,63%
Obrazovanje 40.755 2,48%
Preraivaka industrija 30.452 1,85%
Ostalo 95.283 4,16%
UKUPNO 1.673.284 100,00%
Geografska podjela izloenosti
Primorsko-Goranska 49.488 2,96%
Krapinsko-Zagorska 34.509 2,06%
17
Vukovarsko-Srijemska 30.396 1,82%
Liko-Senjska 15.957 0,95%
Ostalo 93.570 5,59%
UKUPNO 1.673.284 100,00%
od 3 mj. do 1. god.
od 1 do 3 god.
preko 3 god. Ukupno
Sredstva kod HNB- A 19.565 27.154 57.759 10.183 1.653 116.314
Depoziti drugim bankama 137.177 49.481 186.658
Zajmovi klijentima 88.560 391.417 172.669 228.041 162.721 1.043.408
Obraunate kama te i ost. 13.042 2.422 468 921 4.008 20.861
Ulaganja i vrijednosni papiri 6.714 773 7.487
Materijalna i nematerijalna imovina 46.762 46.762
UKUPNO 432.202 471.247 230.896 239.145 215.144 1.588.634
Potencijalne i preuzete obveze 84.650
SVEUKUPNO 1.673.284
IZLOENOST PREMA: Ukupna izloenost (bruto) Dospj.nenapl.potra.
Ispravak vrijednosti
HNB 262.615
Stanovništvo 158.009 66.593 13.716
Ostalo (kamate ,naknade, materijalna imovina, potencijalne obveze) 173.037 39.964 3.307
UKUPNO: 1.712.905 359.887 39.621
Troškovi rezerviranja i prihodi od ukinutih rezerviranja u 2010. godini:
Troškovi Prihodi Razlika
Kamate i naknade i ostali plasmani-identificirani gubici 5.290 534 4.756
Plasmani-identificirani gubici na skupnoj osnovi 2.021 0 2.021
Izvanbilanni zapisi-identificirani gubici na skupnoj osnovi
200 208 (8)
67 107 (40)
Neto teajne razlike po ispr. vrijed. Plasmana i prihodi od naplate otpisanih plasmana
775 413 362
Poetno stanje (01.01.2010.) 20.451
Rezerviranje za potraivanja po potencijalnim obvezama 36
Stanje 31.12.2010. 39.621
V. STANDARDIZIRANI PRISTUP MJERENJU KREDITNOG RIZIKA
Za procjenu kreditnog rizika Banka koristi kreditne rejtinge Moody's agencije i to za izraun
izloenosti prema središnjoj dravi i prema institucijama.
Kvantitativne informacije
1. Središnja drava i središnja banka 0% 244.525 244.525
50% 18.180 18.180
50% 3.402 3.402
4. Trgovaka društva 35% 22.299 22.299
50% 121.765 121.765
100% 739.639 725.630
150% 41.278 40.925
50% 4.048 4.048
75% 86.290 83.383
100% 44.949 38.673
150% 3.213 3.133
20% 14 14
100% 48.105 48.105
UKUPNO: 1.673.284 1.673.284
VANA NAPOMENA U SKLADU SA L.9 STAVKOM 2 ODLUKE O JAVNOJ OBJAVI
BONITETNIH ZAHTJEVA KREDITNIH INSTITUCIJA:
SVE KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE INFORMACIJE SUKLADNO ODLUCI O JAVNOJ OBJAVI
BONITETNIH ZAHTJEVA KREDITNIH INSTITUCIJA A KOJE NISU OBUHVADENE U OVOM
IZVJEŠDU NAVEDENE SU U IZVJEŠDU O OBAVLJENOJ REVIZIJI SA STANJEM NA DAN
31.12.2010 A KOJE JE OBJAVLJENO NA INTERNETSKIM STRANICAMA BANKE