GHS_CLP - Piktogramy okre›laj…ce rodzaj zagro¼enia, Zwroty H, P

  • View
    1.112

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest graficznym przedstawieniem szczególnego rodzaju zagrożenia. Na etykietach należy także zamieścić odpowiednie zwroty określające zagrożenie, opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę (art. 21 CLP). Etiketa obsahuje príslušné bezpečnostné upozornenia (článok 22 nariadenia CLP) s informáciami o opatreniach na zabránenie nežiaducim účinkom na ľudské zdravie alebo životné prostredie vyplývajúcim z nebezpečného charakteru látky alebo zmesi alebo na ich minimalizovanie .

Text of GHS_CLP - Piktogramy okre›laj…ce rodzaj zagro¼enia, Zwroty H, P

GHS / CLPPiktogramy okrelajce rodzaj zagroenia Zwroty H, P

h ttp ://www .ms ds-e urop e .co m/k a te g-1 19-1 -ghs _clp .h tml

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership H - 1143 Budapest, Eleonra u. 8. Hungary

www.msds-europe.com office@msds-europe.com

Tel.: +36 70 335 8480 Fax: +36 1 290 4136

Piktogramy okrelajce rodzaj zagroenia Piktogram okrelajcy rodzaj zagroenia jest graficznym przedstawieniem szczeglnego rodzaju zagroenia. W zwizku z tym klasyfikacja substancji lub mieszaniny stanowi o piktogramach okrelajcych rodzaj zagroenia, jakie naley zamieci na etykiecie, zgodnie z czci 2 (zagroenia fizyczne), czci 3 (zagroenia dla zdrowia) i czci 4 (zagroenia dla rodowiska) zacznika I do CLP (art. 19 CLP). Warunki stosowania piktogramw okrelajcych rodzaj zagroenia odpowiednio poszczeglnych klas i kategorii zagroenia zamieszczono take w zaczniku V do CLP. do

Kolor i ukad etykiet naley dobra w taki sposb, aby piktogram okrelajcy rodzaj zagroenia oraz jego to byy wyranie widoczne. Piktogramy okrelajce rodzaj zagroenia powinny mie ksztat kwadratu ustawionego na wierzchoku (ksztat karo), jak rwnie posiada czarny symbol na biaym tle z czerwonym obramowaniem (sekcja 1.2.1 zacznika I do CLP). Kady piktogram okrelajcy rodzaj zagroenia powinien zajmowa co najmniej jedn pitnast powierzchni ujednoliconej etykiety, jednak minimalna powierzchnia nie moe by mniejsza ni 1 cm2.

http://www.msdseurope.com

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership

2

Zwroty okrelajce zagroenie Na etykietach naley take zamieci odpowiednie zwroty okrelajce zagroenie, opisujce charakter i nasilenie zagroe stwarzanych przez substancj lub mieszanin (art. 21 CLP). Zwroty okrelajce zagroenie, odpowiednie dla kadej szczeglnej klasyfikacji ze wzgldu na zagroenie, przedstawiono w tabelach zamieszczonych w czciach 25 zacznika I do CLP. Jeeli klasyfikacja danej substancji jest zharmonizowana i wymieniona w czci 3 zacznika VI do CLP, na etykiecie naley zamieci odpowiadajcy jej zwrot okrelajcy zagroenie, odpowiedni dla tej klasyfikacji, wraz z jakimkolwiek innym zwrotem okrelajcym zagroenie w odniesieniu do klasyfikacji niezharmonizowanej.

H200 Materiay wybuchowe niestabilne. H201 Materia wybuchowy; zagroenie wybuchem masowym. H202 Materia wybuchowy, powane zagroenie rozrzutem. H203 Materia wybuchowy; zagroenie poarem, wybuchem lub rozrzutem. H204 Zagroenie poarem lub rozrzutem. H205 Moe wybucha masowo w przypadku poaru. H220 Skrajnie atwopalny gaz. H221 Gaz atwopalny. H222 Skrajnie atwopalny aerozol. H223 Aerozol atwopalny. H224 Skrajnie atwopalna ciecz i pary. H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary. H226 atwopalna ciecz i pary. H228 Substancja staa atwopalna. H240 Ogrzanie grozi wybuchem. H241 Ogrzanie moe spowodowa poar lub wybuch. H242 Ogrzanie moe spowodowa poar. H250 Zapala si samorzutnie w przypadku wystawienia na dziaanie powietrza. H251 Substancja samonagrzewajca si: moe si zapali. H252 Substancja samonagrzewajca si w duych ilociach; moe si zapali. H260 W kontakcie z wod uwalniaj atwopalne gazy, ktre mog ulega samozapaleniu. H261 W kontakcie z wod uwalnia atwopalne gazy. H270 Moe spowodowa lub intensyfikowa poar; utleniacz. H271 Moe spowodowa poar lub wybuch; silny utleniacz.

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership

3

H272 Moe intensyfikowa poar; utleniacz. H280 Zawiera gaz pod cinieniem; ogrzanie grozi wybuchem. H281 Zawiera schodzony gaz; moe spowodowa oparzenia kriogeniczne lub obraenia. H290 Moe powodowa korozj metali. H300 Poknicie grozi mierci. H301 Dziaa toksycznie po pokniciu. H302 Dziaa szkodliwie po pokniciu. H304 Poknicie i dostanie si przez drogi oddechowe moe grozi mierci. H310 Grozi mierci w kontacie ze skr. H311 Dziaa toksycznie w kontakcie ze skr. H312 Dziaa szkodliwie w kontakcie ze skr. H314 Powoduje powane oparzenia skry oraz uszkodzenia oczu . H315 Dziaa dranico na skr. H317 Moe powodowa reakcj alergiczn skry. H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu. H319 Dziaa dranico na oczy. H330 Wdychanie grozi mierci. H331 Dziaa toksycznie w nastpstwie wdychania. H332 Dziaa szkodliwie w nastpstwie wdychania. H334 Moe powodowa objawy alergii lub astmy lub trudnoci w oddychaniu w nastpstwie wdychania. H335 Moe powodowa podranienie drg oddechowych. H336 Moe wywoywa uczucie sennoci lub zawroty gowy. H340 Moe powodowa wady genetyczne . H341 Podejrzewa si, e powoduje wady genetyczne . H350 Moe powodowa raka . H351 Podejrzewa si, e powoduje raka . H360 Moe dziaa szkodliwie na podno lub na dziecko w onie matki . H361 Podejrzewa si, e dziaa szkodliwie na podno lub na dziecko w onie matki . H362 Moe dziaa szkodliwie na dzieci karmione piersi. H370 Powoduje uszkodzenie narzdw H371 Moe powodowa uszkodzenie narzdw .

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership

4

H372

Powoduje uszkodzenie narzdw poprzez dugotrwae lub powtarzane naraenie drogi

naraenia nie stwarzaj zagroenia>. H373 Moe powodowa uszkodzenie narzdw poprzez dugotrwae lub naraenie powtarzane . H400 Dziaa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410 Dziaa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki. H411 Dziaa toksycznie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki. H412 Dziaa szkodliwie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki. H413 Moe powodowa dugotrwae szkodliwe skutki dla organizmw wodnych. EUH 001 Produkt wybuchowy w stanie suchym. EUH 006 Produkt wybuchowy z dostpem lub bez dostpu powietrza. EUH 014 Reaguje gwatownie z wod. EUH 018 powietrzem. EUH 019 Moe tworzy wybuchowe nadtlenki. EUH 044 Zagroenie wybuchem po ogrzaniu w zamknitym pojemniku. EUH 029 W kontakcie z wod uwalnia toksyczne gazy. EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. EUH 032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. EUH 066 Powtarzajce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub pkanie skry. EUH 070 Dziaa toksycznie w kontakcie z oczami. EUH 071 Dziaa rco na drogi oddechowe. EUH 059 Stwarza zagroenie dla warstwy ozonowej. EUH 201 Zawiera ow. Nie naley stosowa na powierzchniach, ktre mog by gryzione lub ssane przez dzieci. EUH 201A Uwaga! Zawiera ow. EUH 202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczestwo. Skleja skr i powieki w cigu kilku sekund. Chroni przed dziemi. EUH 203 Zawiera chrom (VI). Moe powodowa wystpienie reakcji alergicznej. EUH 204 Zawiera izocyjaniany. Moe powodowa wystpienie reakcji alergicznej. EUH 205 Zawiera skadniki epoksydowe. Moe powodowa wystpienie reakcji alergicznej. EUH 206 Uwaga! Nie stosowa razem z innymi produktami. Moe wydziela niebezpieczne gazy (chlor). EUH 207 Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj si z informacj dostarczon przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania. Podczas stosowania mog powstawa atwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership

5

EUH 208 Zawiera . Moe powodowa wystpienie reakcji alergicznej. EUH 209 Podczas stosowania moe przeksztaci si w substancj wysoce atwopaln. EUH 209A Podczas stosowania moe przeksztaci si w substancj atwopaln. EUH 210 Karta charakterystyki dostpna na danie. EUH 401 W celu uniknicia zagroe dla zdrowia ludzi i rodowiska, naley postpowa zgodnie z instrukcj uycia.

http://www.msdseurope.com

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership

6

Bezpenostn upozornenia Etiketa obsahuje prslun bezpenostn upozornenia (lnok 22 nariadenia CLP) s informciami o opatreniach na zabrnenie neiaducim inkom na udsk zdravie alebo ivotn prostredie vyplvajcim z nebezpenho charakteru ltky alebo zmesi alebo na ich minimalizovanie . Kompletn sbor bezpenostnch upozornen pre kad klasifikciu sa uvdza v tabukch urujcich prvky oznaovania poadovan pre kad triedu nebezpenosti stanoven v astiach 2 a 5 prlohy I k nariadeniu CLP. Bezpenostn upozornenia sa vyberaj poda ustanoven lnku 28 a asti 1 prlohy IV k nariadeniu CLP. Pri kadom vbere sa zohaduj aj pouit vstran upozornenia a zaman alebo uren pouitie ltky alebo zmesi. Bene sa na etikete nevyskytuje viac ne es bezpenostnch upozornen, ak nie je potrebn poukza na charakter a zvanos nebezpenosti.

P101 W razie koniecznoci zasignicia porady lekarza naley pokaza pojemnik lub etykiet. P102 Chroni przed dziemi. P103 Przed uyciem przeczyta etykiet. P201 Przed uyciem zapozna si ze specjalnymi rodkami ostronoci. P202 Nie uywa przed zapoznaniem si i zrozumieniem wszystkich rodkw bezpieczestwa. P210 Przechowywa z dala od rde ciepa/iskrzenia/otwartego ognia/gorcych powierzchni.

Palenie wzbronione. P211 Nie rozpyla nad otwartym ogniem lub innym rdem zaponu. P220 Trzyma/przechowywa z dala od odziey//materiaw zapalnych. P221 Zastosowa wszelkie rodki ostronoci w celu uniknicia mieszania z innymi materiaami zapalnymi P222 Nie dopuszcza do kontaktu z powietrzem. P223 Chroni przed wszelkim kontaktem z wod z powodu gwatownej reakcji i moliwoci

wystpienia byskawicznego poaru. P230 Przechowywa produkt zwilony. P231 Uywa w atmosferze obojtnego gazu. P232 Chroni przed wilgoci. P233 Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity P234 Przechowywa wycznie w oryginalnym pojemniku. P235 Przechowywa w chodnym miejscu. P240 Uziemi/poczy pojemnik i sprzt odbiorczy. P241 Uywa elektrycznego/wentylujcego/owietleniowego//. przeciwwybuchowego sprztu P242 Uywa wycznie nieiskrzcych narzdzi.

ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership

7

P243 Przedsiwzi rodki ostronoci zapobiegajce statycznemu rozadowaniu. P244 Chroni zawory redukcyjne przed tuszczem i olejem. P250 Nie poddawa szlifowaniu/wstrzsom//tarciu. P251 Pojemnik pod cinieniem. Nie przekuwa ani nie spala, nawet po zuyciu. P260 Nie wdycha pyu/dymu/gazu/mgy/par/rozpylonej cieczy. P261 Unika wdychania pyu/dymu/gazu/mgy/par/rozpylonej cieczy. P262 Nie wprowadza do oczu, na skr lub na odzi