Geološka građa

Embed Size (px)

Text of Geološka građa

 • 1

  MEUSVEUILINI STUDIJ STUDIJ

  MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA

  Doc.dr.sc. Aleksandra BENSA i Dr.sc. Boko MILO

  Split, 2011/12.

  P E D O L O G I J A

  M&M

  Autorizirana prezentacija

  Tema: Geoloka graa

  GEOLOKA GRAA

  PETROLOGIJA znanost o stijenama, izuava sastav, strukturu,

  nain postanka i klasifikaciju

  gr. petra stijena

  M&M

  GEOLOGIJA Znanost o Zemlji

  Gr. gea - zemlja i logos - znanost

  U Pedologiji, stijena je ishodini materijal iz koga potie i

  mineralni dio tla i na kome se razvija tlo.

 • 2

  Prema nainu postanka :

  Magmatske (eruptivne)

  Sedimentne

  Metamorfne

  M&M

  PODJELA STIJENA

  Metamorfne stijene metamorfozom postojeih stijena u litosferi.

  Magmatske stijenekristalizacijom magme ili hlaenjem lave.

  Sedimentne stijene fiziko - kemijskom razgradnjom magmatskih, metamorfnih i starijih

  sedimentnih stijena, te litifikacijom predhodno sedimentiranih

  estica, zatim kristalizacijom iz otopina i biolokim procesima.

  Postanak stijena

  M&M

 • 3

  Magmatske stijene

  Efuzivnebrzo hlaenje lave na povrini ili blizu povrine Zemlje

  primjer: bazalt

  Intruzivnenastaju kristalizacijom lave duboko

  ispod povrine Zemlje

  primjer: granit

  Nastaju skruivanjem magme (lava)

  M&M

  Ultrabazine 63 % SiO2

  Podjela prema koliini SiO2 komponente :

  Magmatske stijene - nastavak

  Granit Riolit

  Diorit Andenzit

  Peridotit

  BazaltGabro

  intruziv efuziv

  M&M

 • 4

  SEDIMENTNE STIJENE

  Sedimentne stijene ili talone stijene, nastale su na povriniZemljekao rezultat fizikih biolokih i kemijskih procesa.

  Slojevitost je bitna odlika sedimentnih stijena

  M&M

  dijageneza (litifikacija)

  SEDIMENTNE STIJENE - nastavak

  Faze nastanka:

  Zauzimaju vie od 75 % povrine Zemlje do dubine za koju je vezana sva ljudska djelatnost

  troenje starijih stijena (magmatskih, sedimentnih ili metamorfnih) erozija transport materijala (gravitacijom, vodom, vjetrom, ledom) taloenje (sedimentacija) i

  U Hrvatskoj izgrauju vie od 90 % terena.

  M&M

 • 5

  Podjela sedimentnih stijena

  Klastine sedimentne stijene nastale su vezivanjem ili cementacijom estica i odlomaka nastalih fizikom razgradnjom magmatskih, metamorfnih i starijih sedimentnih stijena.

  Klastine sedimentne stijene

  Neklastine sedimentne stijene

  Naziv klastine (eng. clastic) ukazuje da su estice (odlomci, fragmenti) bili lomljeni i transportirani.

  M&M

  Klastine sedimentne stijene

  1. krupnoklastine2. srednjeklastine i 3. sitnoklastine.

  Podjela prema veliini estica (odlomaka):

  Veliina i naziv estice

  Nevezani sedimenti

  Vezana stijena

  Poluvezanastijena

  >2mm krje breapsefiti ljunak konglomerat

  2-0,06 mmpijesakpsamiti pjeenjak

  0,6-0,002siltovi prah, mulj siltit prapor (les)

 • 6

  Brea se sastoji od nezaobljenog stijenskog krja i cementa. Uglatost je posljedica kratkog transporta.

  Slike pokazuju veliko variranje veliine nezaobljenih fragmenata.

  Imaju prevladavajuu veliinu zrna veu od 2 mm.

  Osnovni tipovi su bree i konglomerati, kao ekvivalenti krju i ljunku.

  1. Krupnoklastine stijene

  M&M

  Konglomerat se sastoji od zaobljenih do poluzaobljenih - valutica (>2 (3) mm i cementa.

  Izmeu krupnih valutica nalaze se pjeana zrna, a u njihovim porama kalcitni cement.

  1. Krupnoklastine stijene nastavak

  Veliina i oblik zrna ovisi o vrsti i tvrdoi ishodine stijene i duljini transporta. Vezivno tkivo izmeu valutica je kalcitno ili organsko ili sitnica tla.

  M&M

 • 7

  2. Srednjeklastine stijene

  Bitni sastojci pjeenjaka: kvarc, feldspati i odlomci stijena, a sporedni: tinjci, karbonati, minerali glina i teki metali.

  Pjeenjak je osnovni tip, kao ekvivalent pijesku. Najea veliina estica 0.06 -2.0 mm (pijesak). Mogu sadravati zrna ljunka, kao i sitnije estice (praha i gline) koje ine vezivno tkivo (cement).

  Imaju estice veliine manje od 0,06 mm (estice veliine praha i gline).

  3. Sitnoklastine sedimentne stijene

  Vrste stijena: les i lapor.

  Les (prapor) je rahli , propustan i prozraan, prakasti sediment nastao taloenjem eolskog materijala u pleistocenu. Od minerala prevladavaju zrna kvarca. Rasprostranjenost: Slavonija (istona), Baranja i Srijem.

  M&M

 • 8

  Lapor karbonatno-glinovita stijena sastavljena od zrnaca kalcita i 20-80 % estica gline. Lapori su vana sirovina za proizvodnju cementa. esti su litoloki lan flia.

  3. Sitnoklastine sedimentne stijene - nastavak

  Fli je termin za kompleks klastinih sedimentnih stijena za koji je karakteristina sukcesivna izmjena sitnozrnastih sedimenata: siltiti i lapori s pjeenjacima, bree, konglomerati i vapnenci.

  Rasprostranjenje: Jadranski pojas Hrvatske

  M&M

  Podjela prema kemijskom sastavu:

  - karbonatne (vapnenci, dolomiti)

  - evaporitne (anhidrit, gips) i

  - silicijske (ert, radiolarit, dijatomit)

  kemogene, nastale su kristalizacijom iz otopine

  organogene, nastale su taloenjem organskih tvari ili anorganskih skeletnih dijelova organizama.

  Neklastine sedimentne stijene

  Podjela prema postanku:

  Neklastine sedimentne stijene nastale su taloenjem minerala iz oceana ili taloenjem ljuski koljaka i kostiju morskih organizama.

  M&M

 • 9

  VAPNENAC

  Vapnenac je najrasprostranjenija karbonatna sedimentna stijena.

  Uz kalcit kao prevladavajui mineral mogu sadravati druge minerale:

  dolomit (dolomitski vapnenac), kvarc (kvarcni vapnenac), glina (laporoviti vapnenac) iorganske tvari (bituminozni vapnenac)

  Nastaje taloenjem u vodenom okoliu, veinom u moru, a rjee u jezerima i rijekama.

  Glavni sastojci vapnenca su koljke te kristali ili fragmenti izgradeni od minerala kalcita (CaCO3).

  Razlikuju se klastini, kemijski i organogeni koji su najzastupljeniji.

  M&M

  http://www.fi.edu/fellows/fellow1/oct98/expert/limestone.htm

  Vapnenci

  M&M

 • 10

  kompaktnost - uslojenost (gromadasti i ploasti)

  Mezozojski vapnenci (i dolomiti) su najzastupljeniji.Tla su plitka, a stjenovitost je vrlo velika.

  Bitne karakteristike za pedogenezu su:

  karbonatnost (isti vapnenci sadre 98-99% CaCO3 i vrlo malo netopivog ostatka)

  kemijski sastav netopivog ostatka (uzak odnos SiO2:R2O3 , najee 2-2,5, i SiO2:Al2O3 koji varira od 2-5.

  izraenost krakih oblika

  M&M

  Krki reljef na mezozojskim debelo uslojenim vapnencima

  M&M

 • 11

  Tercijarni vapnenci su meki od mezozojskih i imaju manji sadraj kalcita (

 • 12

  Na slici je plitko tlo na dolomitnoj prini

  Dolomiti nastali rekristalizacijom starijih vapnenaca imaju eerastu strukturu. Raspadaju se preteno fiziki stvarajui prinu.

  M&M

  Metamorfne stijene

  Promjene se oituju, posebno u prekristalizaciji i kriljavosti.

  Nastaju preobrazbom vulkanskih, sedimentnih ili postojeih metamorfnih stijena pod utjecajem poveanog tlaka, temperatura, otopina i plinova.

  Mramor nastaje metamorfozom vapnenaca i dolomita. Mramori uglavnom sadre kristale kalcita.

  Metamorfozom pjeenjaka nastaje kvarcit.

  kvarcitmramor

  M&M

 • 13

  Geoloko razdoblje je odreeni vremenski interval u geolokoj prolosti Zemlje.

  GEOLOKA RAZDOBLJA

  Vremenska skala u milionima godina.

  Zemljinu geoloku povijest dijelimo na eone, ere, periode, epohe i doba. Osnovna podjela je na ere i periode.

  http://www.enchantedlearning.com/subjects/Geologictime.htmlM&M

  Vrijeme milijuni godina Geoloka razdoblja i znaajnija zbivanja u biosferi

  590-250 Paleozoik

  355-290 KarbonPojava leteih kukaca, vodozemaca i gmazova. Rasprostranjenje visokih papratnjaa. Pojava golosjemenjaa. Pougljivanje nekromase.

  290-250 PermMasovno ugibanje organizama zbog zahlaenja.

  250-65 Mezozoik

  250-205 Trijas. Nastanak umskih ekosustava od golosjemenjaa i paprati. Prvi dinosauri i primitivni sisavci.

  205-135 Jura. Prevlast dinosaura. Pojava leteih gmazova, malih sisavaca i prvih ptica.

  135-65 Kreda. Pojava i rasprostranjenje kritosjemenjaa. Prevlast gmazova. Izumiranje dinosaura.

  M&M

 • 14

  Vrijeme milijuni godina

  Geoloka razdoblja i znaajnija zbivanja u biosferi

  65-0,01 Kenozoik

  65-1,8 Tercijar

  Pojava glodavaca, prvih primata i mesodera. Rasprostranjenje travnjakih formacija, glavoika i svih danas postojeih biljnih porodica. Pojava hominida.

  1,8-0 Kvartar

  1,8-0,01 Pleistocen. esta promjena klime s ledenim dobima. Doba ovjeka. Nastanak mnogih pustinjskih podruja.

  0,01-0 Holocen. Rasprostranjenje ovjeka i njegov utjecaj na ekosferu.

  M&M

  Pregledna geoloka karta Hrvatske

  M&M

 • 15

  KARTA VODOPROPUSNOSTIHRVATSKE

  M&M