Građa biljne stanice

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Građa biljne staniceCitologija

Text of Građa biljne stanice

 • Graa biljne stanice CITOLOGIJA

  Prof. dr. sc. Edita tefaniPoljoprivredni fakultet u Osijeku

 • Botanika = gr. botane

  biljka, zelen, trava

 • Botanika (znanost o biljkama)+

  Zoologija (znanost o ivotinjama)+

  Antropologija (znanost o ovjeku)

  = Biologija (znanost o ivotu)

 • Zajednike osobine biljaka i ivotinja:

  1. Stanina graa: stanica - protoplast- nositelj ivota

  2. Metabolizam:izmjena tvari i energije:sinteza ili izgradnja vezanje energijeanaliza ili razgradnja oslobaanje energije

  3. Rast:kad procesi izgradnje premae procese razgradnje(jednostanini org. - poveanje obujma mase)(viestanini org. posljedica mitotike diobe)

 • Zajednike osobine biljaka i ivotinja:

  4. Razmnoavanje:stvaranje potomaka

  5. Podraljivost:primanje mehanikih, toplinskih i svjetlosnih podraaja i odgovaranje na njih

  6. Kretanje:ivotinje: aktivno kretanjebiljke: pokreti kojima se organi dovode u

  najpovoljniji poloaj

 • Razlike izmeu biljaka i ivotinja

  to je stupanj organizacije tijela vii to su i razlikeizmeu biljaka i ivotinja izraenije

 • Razlike izmeu biljaka i ivotinja

  Biljke ivotinjeFotosinteza: sposobnost proizvodnje hrane (glukoze)

  Ne posjeduju sposobnost fotosinteze

  Posjeduju klorofil (zeleni pogment) Ne posjeduju klorofil

  Kruta stanina stijenka (celuloza) esto impregnirana ligninom, suberinom i sl.

  Nemaju celulozu u staninim membranama, membrane su elastine

  Imaju sposobnost neograniena rasta; rast u duinu putem apikalnih meristema, u irinu putem vaskularnog kambija

  Ogranien rast; rast zavrava nakon to ivotinja dospije u stadij zrelosti

  ivotni vijek: neodreen (Pinus longaeva starost 4600 god.)

  ivotni vijek: genetski odreen

  Sintetiziraju aminokiseline i vitamine.Priizvode i skladite krob.

  Rijetko sintetiziraju aminokiseline i vitamine. Skladite glikogen umjesto kroba

 • Razlike izmeu biljaka i ivotinja

  Biljke ivotinjeMehanika potpora putem mehanikog tkiva.

  Mehanika potpora putem skeleta.

  Ne posjeduju svojstvo kretanja. Fiksno privrene za podlogu cijelog ivota.

  Dobro razvijeno svojstvo kretanja.

  Vrlo sporo reagiraju na podraaje. Nemaju definiran nervni sustav.

  Brzo reagiraju na podraaje. Vrlo dobro razvijen nervni sustav.

  Ne postoje specijalizirani sustavi za probavu, disanje, ekskreciju. Spora respiracija.

  Dobro razvijeni probavni,dini i sustav za ekskreciju. Visoka respiracija.

  Vegetativno razmnoavanje uobiajeno.

  Nema vegetativnog razmnoavanja.

  Sastoje se od velikog broja mrtvih stanica (ksilem, pluto, vlakana i sl.)

  Imaju relativno malo mrtvih stanica

 • Oblik i veliina biljne stanice

  Biljne stanice su raznolikog oblika: Kuglaste, elipsoidne,

  prizmatine, cilindrine, vretenaste, ploaste,...

  Izgled je genetski odreen i ovisi o ulozi koju stanica ima

  Kod viestaninih organizama na oblik utjee i poloaj stanice u tkivu, te njen odnos sa susjednim stanicama

  Veliina: raznolika Najmanje: bakterije

  (mikrokoki 0,2m) Najvee:cjevaste

  mlijene cijevi (nekoliko metara)

 • Oblik i veliina biljne stanice

  A: Parenhimske (sve tri prostorne dimenzije su priblino jednake)

  B: Prozenhimske (znatno vea duina od irine i na vrhu su uiljene)

  A B

 • Dijelovi biljne stanice

  PROTOPLAST ivi dio stanice

  APOPLAST Neivi dio stanice

 • Shematski prikaz grae biljne stanice

  Iz: Wolfe, S. L.: An Introduction to cell and molecular biology. ITP publ. 1995.

 • Protoplast

  (protos prvi; plasma uoblieno)- sav ivi sadraj koji se nalazi unutar stanine stijenke

  Citoplazma Jezgra Plastidi Mitohondriji Ribosomi Golgijev aparat Centrosomi Lizosomi Sferosomi Specijalne citoplazmatske organele

 • Citoplazma

  Citoplazma (gr. kytos stanica; plasma uobliena tvar) bezbojna, polutekua masa, netopiva u vodi

  Specif. teina: 1,025 do 1,055

  Konzistencija varira od: sol stanja (svojstveno citoplazmi mnogih aktivnih stanica do gel stanja(svojstveno citoplazmi spora i sjemenki)

 • Citoplazma

  AB A: Kod starijih stanica

  se nalazi izmeu vakuole i stanine stijenke

  B: U mladim embrionskim kao i meristemskim stanicama ispunjava cijelu unutranjost stanice

  Iz: Weier, T.E., Stocking, C.R., Barbout, M.G., Rost, T.L. Botany, an introduction to plant biology. John Wiley & Sons, 1982.

 • CitoplazmaKemijski sastav

  Organizirana koloidna smjesa razliitih organskih i anorganskih tvari, promjenjivog sastava

  U plazmi ive stanice uglavnom mijenjaju agregatno stanje

  Sadri: ugljik (C), vodik (H), kisik (O), duik (N), fosfor (P), sumpor (S), kalcij (Ca), magnezij (Mg), kalij (K), natrij (Na) i eljezo (Fe) biogeni elementi

  U tragovima: silicij (Si), klor (Cl), bakar (Cu), molibden (Mo), bor (B) i dr.

 • CitoplazmaKemijski sastav

  Molekule koje sudjeluju u grai citoplazme:* Voda..................................................80 % Bjelanevine......................................10 % Nukleinske kiseline............................ 3,4% Lipidi...................................................2 % Polisaharidi.........................................2 % Drugi malomolekulski spojevi.............1,3 % Anorganski spojevi..............................1,3 %

  (mineralne tvari, elektroliti)

  *podaci se odnose na analizu molekula bakterijskih stanicaIz: Denffer & Ziegler:Botanika, Morfologija i fiziologija. kolska knjiga Zagreb,1982.

 • CitoplazmaKemijski sastav - voda Najzastupljenija je voda (oko 60 90%) Kod vodenih biljaka do 99% vode u stanici Citoplazma spora i stanice sjemenki od 5-15%

  Voda stanice moe biti: Konstitucijska: - nalazi se u sastavu sloenih

  spojeva i sudjeluje u prometu tvari i energije Imbicijska: - vezana je za molekule (makromolekule)

  ili molekulske agregate

  Najvie vode sadre vakuole, tj. u stanini sok vakuola

 • CitoplazmaKemijski sastav - bjelanevine

  temeljni gradivni polimer citoplazme (gr. proteios=od iznimne vanosti)

  Najvee uee u citoplazmi (40 50 %) Makromolekularni spojevi (molekulska teina preko 10000

  i sadre vie od 1500 atoma) Uvijek sadre: ugljik (C), vodik (H), kisik (O), duik

  (N) esti su sastojci: S i P, te manje koliine tekih

  metala Fe, Cu, Zn, Co, Mo

 • CitoplazmaKemijski sastav - bjelanevine Navedeni elementi grade aminokiseline Aminokiseline sadre:

  amino skupinu (NH2) lunati karakter karboksilnu skupinu (COOH) kiseli karakter

  Obje skupine vezane su za isti atom ugljika u molekuli Od oko 200 poznatih aminokiselina samo 20 aminokiselina je

  esencijalnih Preko amino i karboksilnih skupina aminokiseline se

  meusobno povezuju u molekule bjelanevina putem peptidnih veza (CO-NH)

  Za grau bjelanevina znaajan je i prostorni raspored i redosljed aminokislina u molekuli

 • CitoplazmaKemijski sastav - bjelanevine

  Proteini ili jednostavne bjelanevine: graeni iskljuivo od aminokiselina

  Priuvne tvari, dolaze u sjemenkama Albumini (topivi u vodi) Globulini (topivi u

  neutralnim solima) Prolamini (topivi u

  alkoholu) Glutelini (netopivi u

  alkoholu)

  Proteidi: pored aminokiselina (proteina) sadre i neke druge tvari prostetinu skupinu

  Glikoproteidi (osim aminokiselina sadre neki ugljikohidrat-monosaharid)

  Kromoproteidi (osim aminokiselina sadre neki metal)

  Lipoproteidi (osim aminokiselina sadre lipide)

  Nukleoproteidi (osim aminokiselina sadre nukleinske kiseline)

  Fosfoproteidi (osim aminokiselina sadre fosfornu kiselinu)

 • CitoplazmaKemijski sastav -ugljikohidrati

  Vaan izvor energije za stanicu Spojevi ugljika (C), vodika (H) i kisika (O), a suha

  tvar citoplazme sadri 15-20%

  S obzirom na sloenost razlikujemo: Monosaharide Oligosaharide Polisaharide

 • CitoplazmaKemijski sastav -ugljikohidrati Monosaharidi:

  najjednostavniji ugljikohidrati - ne mogu se razloiti na jednostavnije ugljikohidrate (razlau se do CO2 i H2O)

  Najei monosaharidi su: Pentoze (riboza:

  C5H10O5,. deoksiriboza C5H10O4

  Heksoze (glukoza i fruktoza C6H12O6)

  Oligosaharidi: nastaju vezanjem 2 7 molekula monosaharida

  Disaharidi- nastaju spajanjem dviju molekula monosaharida, pri emu izlazi jedna molekula vode Maltoza (glukoza +

  glukoza) Laktoza (glukoza +

  galaktoza) Saharoza (glukoza +

  fruktoza)

 • CitoplazmaKemijski sastav -ugljikohidrati

  Polisaharidi: polimerizacija velikog broja molekula monosaharida krob Glikogen Celuloza

 • CitoplazmaKemijski sastav -lipidi

  Raznolika skupina organskih spojeva (masti, ulja, voskovi)

  Suha tvar citoplazme sadri 2-5 %

  Masti: priuvne tvari U krutom stanju: (loj) i tekuem stanju (ulja) Netopive u vodi Svojstva ovise o masnim kiselinama, duljini njihovog

  lanca i broju dvostrukih veza u molekuli

 • CitoplazmaKemijski sastav -lipidi

  Dipolne molekule: hidrofilna strana na njoj se nalazi OH skupina

  koja pokazuje afinitet prema vodi hidrofobna strana na njoj je metilni radikal

  (CH3) i pokazuje afinitet prema mastima i drugim lipofilnim tvarima

  Slue za izgradnju staninih membrana

 • CitoplazmaKemijski sastav fizioloki aktivne tvari Enzimi, vitamini, hormoni, fitoncidi

  Enzimi: sloeni organski spojevi bjelanevinaste prirode Njihova se molekula sastoji iz dva dijela:

  Apoenzim bjelanevinasti dio Koenzim nebjelanevinasti dio

  Uloga: omoguuju da se kemijske sinteze i razgradnje odvijaju u

  blagim uvjetima temperature,