of 4 /4
GAZETA TRANSILVANIEI. R UDACŢIUN E A ŞI A i) « L \ l S T R A ŢI UN EA : BRAŞOYU, piaţa mare Nr. 22. ,GAZETA“ ŢESE ÎN FIECARE ţ)I. Pe unO ană 12 fior., pe ş e s e luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. Eocîâx?!» şi etoăinătat«: Pe ană 40 fr., pe ş6se Iun? 20 fr.. pe trei luni 10 franci. A N U L Ü XLVIII PREHUMERĂ: ia poşte, la librării şi pe la dd. corespondenţi. ANUNCIUBILE: O seriă garmondü. 6 cr. şi timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicai Sorissri nafrsncat» nu sa pHmesou. — Manuscripte nu se retrămitu. 239. Sâmbătă 26 Octomvre (7 Noemvre). 1885. Din causa S-tei sărbători de mâne, ^iarulü nn va apáré pănă Luni sera. Braşovft, 25 Octomvre 1885. Mercur! s’au împlinită (Jece an^ când d-lă Coloman Tisza s’a presentată înaintea dietei pentru întâia 6ră ca ministru-preşedinte ală Un - gariei. Partisanii ministrului - preşedinte sărbăto- rescă acostă aniversare cu mare tămbălău. Nici se putea altfelă. D-lu Tisza are marele merită de-a fi căpătuită în intervalulă de ^ece ani, de când a luată frenele guvernului în mână, ună legionă de <5meni necăpătuiţi şi este natu- rală ca creaturele se se închine dinaintea măes- trului loră. Afară de 6stea mameluciloră ce şi-au adu- nat’o de pretutindeni şi şi-a organisat’o, d-lă Tisza nici nu mai are pe nimeni, care să se gândescă cu recunoscinţă şi cu simpatia la resultatele activităţii sale ca ministru preşedinte. Nici chiară între Maghiari densulă^ nu se mai bu- cură de popularitatea ce-o avea odini6ră, când era şefă ală oposiţiunei. Cei ce nu s’au încăl- zită la s<5rele protecţiunei lai puternice, precum şi toţi Maghiarii cari şi-au păstrată independenţa opiniunei, reeunoscă, că mai nimică nu s’a îm- plinită din speranţele ce le pusese naţiunea ma- ghiară în ministerulă Tisza la 1875. „Când a venită la guvernă — scrie orga- nulă germană ală d-lui Apponyi — d-lă Tisza a promisă sărbătoresce, că va face capătă mise- riei financiare restabilindă echilibrulă în finan- cele statului. Cum şî-a împlinită densulă acostă promisiune? Deficitulă Ungariei era la 1875 de 60 mili6ne, din cari celă puţină 40 mili6ne erau destinate pentru investiţiuni; astădi când ne trebue neasemănată mai puţină pentru investi- ţiuni, când dările de atunci s’au urcată celă pu- Dér nici că mai e lipsă sé dicernă noi, când destulă dicu Maghiarii înşişi despre pur- tarea d-lui Tisza faţă cu noi şi în specială faţă cu Ardélulű. fiarele Hiaghiarc din Budapesta se ocupă tocmai acum de situaţiunea Ardé- lului şi aceste diare suntă cari, după 4 ece ani de regimă tisaistă, vină şi constată că „Ar- delulă e ună cuibă de mamelu.ci şi se folosesce numai pentru tréba alegerii de deputaţi“, „guvernulă Tisza a coruptă Ardâlulă într’ună gradă ne mai pomenită“, că „sub dictatura par- lamentară a d-lui Tisza administraţia şi justiţia în Ardâlă a devenită câtă se póte de rea şi co- ruptă.“ Acésta o constată a(}î însăşi pressa maghiară. Persecuţiimile naţionale, terorisările, distrugerea şi ameninţarea a totă ce e românescă o vedemă cu ochii. Din tóté promisiunile, ce le-a făcută, când a venită la guvernă, d-lă Tisza şi-a ţinută numai promisiunea d’a lovi fără milă în inte- resele de viaţă ale naţiunalităţiloră nemaghiare, „d’a le sdrobi,“ cum s’a esprimată în dietă. Decă nu şi-a putută împlini nici acésta pro - misiune, nu e d-lă Tisza de vină, ci puterea de viaţă a naţionalităţiloră, pe care nici cincideci de ani de dictatură tisaistă nu-o va puté înfrânge. Timpă de cjece ani gavernulă tisaistă a totă lovită şi distrusă în drépta şi în stânga, causândă numai rane şi ruine. Noi Românii reamintindu-ne acestă tristă şi durerosă periodă de dictatură parlamentară maghiară nu putemă decâtă sé dorimă, ca să ne fiă dată câtă mai curândă a serba nu inaugurarea, ci căderea acestui sis- temă de guvernare asupritoră. UNIREA BULGARILORŰ. Telegramele cele mai nouă: Constantinopolu, 4 Noemvre. Eri aparii o iradea, ţină cu 15 milióne, avemă ună deficitu de 34 care ordona, mobilisarea întregei armate turcesci, cu es- milióne, care se póte acoperi numai prin contrac- cePt*unö de eoipuriie din Yemenu şi Bngdadă. , v i , T v a Sofia, 4 Noemvre. Cu mare nedumerire se astéptá tarea de nouă datorii. In asemeni impreiurări f ^ . . 7 . r J i resultatele conferinţei. 6 tuvernulu socotesce de imposibila nu póte fi vorbă de echilibru in financele stătu-, ^tórcerea la status quo ante şi retragerea trupelorü bul- im şi ţera totă aştâptă împlinirea promisiunei mi- gare din Rumelia osticâ. Intórcerea la status quo ante nistrului.“ Ifără întrebuinţarea forţei se consideră ca neesecutabilă. „Una din cele niai neapărate trebninţe ale | După vederile eercurilorü oficiale, cei Jtpai mulţi sorţi de unei ţâri — continuă memorata fóift — este o jistandă ar fl “ “ tinerea tractatului din Berlina, dér , u a / 1 promiténdu-se unirea personală. — După o seire ce cir bună administraţia, buccesu-i-a ore lui Ooloman w ,, 7 . , . . . culă aci, prmţulu Alexandru, însoţită de consululü ge Tisza în cei 4 ece an* de când e mmis- tru-preşedinte, să introducă o asemenea admini- straţiă? Nici cei mai înfocaţi amici ai lui nu voră puté afima acésta. Nepotismulu şi pro- tecţiunea grasézá mai multă ca ori şi când. Tóté oficiele suntă înţăsate de ómeni incapa- bili, pe cari i-a căpătuită, spre a câştiga fa- miliele loră influente în favórea scopuriloră gu- vernului. Corupţiunea domnesce şi acum ca şi mai înainte- şi poporului i s’au încărcată în spi- nare nisce sarcini enorme, fără ca să i să dea în schimbă o administraţia şi o justiţiă regulată şi cum se cade; pe tóté terenele întălnimă şlen- drianulă avitică. “ Aşa critică Maghiarii independenţi activi- tatea de dece ani a lui Tisza. Ce se mai dică Nemaghiarii, când înşişi Maghiarii condamnă fără cruţare sistemulă lui de guvernare? Ce să (Jicemă noi Românii, cari de (Jece an* amu fostă tractaţi de d-lă Tisza numai cu tunete şi cu trăsnete ? neralü englesă d<n Sofia, va avé o întâlnire la graniţa turcă-rumeliotă cu marele Vizirii , spre a se înţelege în privinţa unirii Rumeliei ostice. Belgrádi, 4 Noemvre. Se vorbesce, că s’a ordo- nată în tóté districtele dela graniţă mobilisarea chemărei a doua. Prin acésta armata se sporesce cu 8 regimente de câte 4 batalióne. Aceste trupe se concentrézá câtă mai curéndü în NişQ. UitimulQ transportă de 140 cai a sosită eri în Nişă. Filipopolii, 4 Noemvre. Se constată în tóté păr- ţile ţării ună puternică curentü în direcţiunea, ca gaver- nulă în ceşti unea unirii celoră două ţărî sé nu facă nici o concesiune, ci sé o apere la nevoiă cu armele. E forte populară idea unei înţelegeri directe a prinţului cu Sultanulă şi se speră în mijlocirea Angliei. — Preşedin- tele societăţii de binefacere macedonene, Ryssov, care s’a întorsă dintr’o călăioriă prin ţără asigură, că Mace- donia va rémáné liniştită dér se va ridica îndată ce Bulgaria va fi strîmtorată din partea cuiva. Nişu, 4 Noemvre. La Zaribrodü nu se mai vă du multe trupe bulgăresc!; se dice, că grosulö armatei ar fi concentrată la Slivnitza. — Din Vidinu se anunţă, că flotila bulgară se aştâptă dela Rusciucă. Intenţiunea e ! se atace de pe Dunăre oraşele serbesci dela graniţă. Brza-Palanca şi Cladova. Bulgarii declară: Serbii numa la Sofia poiă merge; noi mergemi la Belgradü. Volun tari din Vama, Rusciucă şi Şumla sosescă în fiecare (j în Vidinfl. Aceştia se ínarmézá şi st; trimită la graniţă E mare lipsă de muniţiune; abia se vină 50 cartuş> (patróne) de o puşcă. Suttomore, 4 Noemvre. Din Scutciri se raportézá că acolo mereu sosescii redifî din Albania de mijloci spre a întări garnisóna. Se facă însemnate cumpărăr de cai pentru trenă şi transportă. Tóté provenienţei« din Muntenegru se supraveghiază. Ianina, 4 Noemvre. In urma înarmăriloră rés boinice ale Greciei, domnesce mare agitaţiune între mo hamedani. In Ianina, Prevesa şi alte locuri notabilii ai ţinută adunări şi au hotărîtu se adreseze Porţii o tele gramă de supunere şi o adresă, în care se accentueze Mohamedanii nivîodată nu voru consimţi se se schimb< starea esistentă. Viena, 4 Noemvre. Prinţulă şi Caravelov sunti înţeleşi a sacrifica totulă, numai ca să scape de conce siuni teritoriale Serbiei, deóreee aşa ceva ar avé ca ur- mare o revoltă în Bulgaria, care e oţerîtâ de Zankov E adevărată, că în Macedonia e totuli gata pentru c revoltă. Maghiarii şi Politica orientală. In Halmi s’a dată la 4 Noemvre o serată în onórea deputatului Andreiu György. Cu acăstă ocasiune György a ţinută următorulă discursă, de toţi cei de faţă aprobată, în care tractă poli- tica orientală pledându pentru o acţiune energică. Coatele Andrassy , apărândă ocupaţiunea Bosniei în contra opiniunei publice a Ungariei, s’a provocată la viitoru. Trebue să constatămă, că evenimentele au justifi- cată complecta politica sa, au justificat’o nu ca politică a Curţii, nu ca politică a lui Bismarck, ci ca politică specifică unguréscá. Timpulă e aprópe, în care proce* derea sa de atunci se va considera ca unulă din meri- tele sale cele mai mari pentru politica unguréscá. Şi în adeveră: Balcanulă în agitaţiune şi vechiulă cămină de focă permanentă, la graniţele nóstre — se se observe bine, la graniţa croată şi fosta militară — linişte com- plectă; campionulă ideiloră panslaviste, Muntenegrulă, •nchisă cu zăvore de feră în Sudă de răsboinicii Alba- nezi, în Ostu prin ocupaţiunea micstă a Sangiacului, în Nordă de monarchia nostră şi în turburarea generală constrînsă la neactivitate, hidra ideiloră panslavistice ţi- nută celă puţină aci îngenunchiată: acesta’i ună resul- tatu, de care politica de ocupaţiune are totă causa d’a fi mândră Vremă sinceră pacea, o oeră stările nóstre econo- mice şi politice. Dér dacă răsboiulă formală aternă de o împuşcătură la graniţa serbo-bulgară şi dacă restabili - rea statului quo ante va fi probabilă împreunată cu sacri- ficiu de sânge, atunci sfera intereseloru nóstre pretinde fără îndoială o politică activă la Balcani. Restabilirea statului quo ante pură şi simplu e împreunată cu mari pericule, e cu neputinţă. Tóté modificările, chiar şi cele mai mici în statutulă de organisare, ce s’a lucrată pentru Rumelia orientală, ascundă în sine ună îndoită periculă. Pericululă esternü zace într’aceea, că interesele Serbiei i’ară puté vătăma prin acésta în modü simţitorD. Băr- baţii de stată bulgari o spuuu pe faţă, că unirea e ni- suinţa principală a Bulgarilorü şi Rumelioţiloră. Orice apropiare de acéstá ţintă în statutulă de organisare con- turbă în modă simţitoră echilibrulă în peninsula balca- nică, a cărui cestiune guvernulă regelui Milán a pus’o pe tapetă cu atâta tactu justă. Pericululă internii zace într’aceea, că periculele acestei tendinţe crescă, că îm- j pedecarea unirei este numai formală şi cu acésta se ză- darnicesce totă scopulă conferinţei. Dér cestiunea mai are şi ună altă punctă. Punctulu de greutate trece în ‘ Macedonia. Organisarea acesteia va fi noulă mără de cértá şi Caravelov are dreptate să susţină, că liniştea1 Macedoniei aternă numai de Bulgari; pănă în celti mai din urmă sată suntă comitete bulgare active. Nu’i vor- ■ bă esistă şi comitete daco-române şi spre mai marea ■ mărire a înaltei Porti lucrările loră de >soboli« le isto- risescă în publicaţiunî oficiale. Dér acéstá mişcare de

GAZETA TRANSILVANIEI

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GAZETA TRANSILVANIEI

GAZETA TRANSILVANIEI. R UD A C IU N E A I A i ) « L \ l S T R A I UN EA :
BRAOYU, piaa mare Nr. 22.
,G A Z E T A “ ESE ÎN F IE C A R E )I.
Pe unO an 12 fior., pe e s e luni 6 fior., pe t r e i l u n i 3 fior. Eocîâx?!» i etointat«:
Pe a n 40 fr . , pe 6 se Iun? 20 fr.. pe t r e i l un i 10 franci.
A N U L Ü X L V I I I
SÉ P R E H U M E R : ia pote, la librrii i pe la dd. corespondeni.
A N U N C I U B I L E : O seri garmondü. 6 cr. i timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicai
Sorissri nafrsncat» nu sa pHmesou. — Manuscripte nu se retrmitu.
239. Sâmbt 26 Octomvre (7 Noemvre). 18 8 5 .
Din causa S-tei srbtori de mâne, ^iarulü nn va apáré pn Luni sera.
Braovft, 25 Octomvre 1885. Mercur! s’au împlinit (Jece an când
d-l Coloman Tisza s’a presentat înaintea dietei pentru întâia 6r ca ministru-preedinte al Un­ gariei.
Partisanii ministrului - preedinte srbto- resc acost aniversare cu mare tmblu. Nici c se putea altfel. D-lu Tisza are marele merit de-a fi cptuit în intervalul de ^ece ani, de când a luat frenele guvernului în mân, un legion de <5meni necptuii i este natu­ ral ca creaturele se se închine dinaintea mes- trului lor.
Afar de 6stea mamelucilor ce i-au adu­ nat’o de pretutindeni i i-a organisat’o, d-l Tisza nici nu mai are pe nimeni, care s se gândesc cu recunoscin i cu simpatia la resultatele activitii sale ca ministru preedinte. Nici chiar între Maghiari densul^ nu se mai bu­ cur de popularitatea ce-o avea odini6r, când era ef al oposiiunei. Cei ce nu s’au încl­ zit la s<5rele proteciunei lai puternice, precum i toi Maghiarii cari i-au pstrat independena opiniunei, reeunosc, c mai nimic nu s’a îm­ plinit din speranele ce le pusese naiunea ma­ ghiar în ministerul Tisza la 1875.
„Când a venit la guvern — scrie orga- nul german al d-lui Apponyi — d-l Tisza a promis srbtoresce, c va face capt mise- riei financiare restabilind echilibrul în finan- cele statului. Cum î-a împlinit densul acost promisiune? Deficitul Ungariei era la 1875 de 60 mili6ne, din cari cel puin 40 mili6ne erau destinate pentru investiiuni; astdi când ne trebue neasemnat mai puin pentru investi­ iuni, când drile de atunci s’au urcat cel pu-
Dér nici c mai e lips sé dicern noi, când destul dicu Maghiarii înii despre pur­ tarea d-lui Tisza fa cu noi i în special fa cu Ardélul. fia re le Hiaghiarc din Budapesta se ocup tocmai acum de situaiunea Ardé- lului i aceste diare sunt cari, dup 4ece ani de regim tisaist, vin i constat c „Ar- delul e un cuib de mamelu.ci i se folosesce numai pentru tréba alegerii de deputai“, c „guvernul Tisza a corupt Ardâlul într’un grad ne mai pomenit“, c „sub dictatura par­ lamentar a d-lui Tisza administraia i justiia în Ardâl a devenit cât se póte de rea i co­ rupt.“
Acésta o constat a(}î însi pressa maghiar. Persecuiimile naionale, terorisrile, distrugerea i ameninarea a tot ce e românesc o vedem cu ochii. Din tóté promisiunile, ce le-a fcut, când a venit la guvern, d-l Tisza i-a inut numai promisiunea d’a lovi fr mil în inte­ resele de via ale naiunalitilor nemaghiare, „d’a le sdrobi,“ cum s’a esprimat în diet.
Dec nu i-a putut împlini nici acésta pro­ misiune, nu e d-l Tisza de vin, ci puterea de via a naionalitilor, pe care nici cincideci de ani de dictatur tisaist nu-o va puté înfrânge.
Timp de cjece ani gavernul tisaist a tot lovit i distrus în drépta i în stânga, causând numai rane i ruine. Noi Românii reamintindu-ne acest trist i dureros period de dictatur parlamentar maghiar nu putem decât sé dorim, ca s ne fi dat cât mai curând a serba nu inaugurarea, ci cderea acestui sis­ tem de guvernare asupritor.
UNIREA BULGARILOR. Telegramele cele mai nou: Constantinopolu, 4 Noemvre. Eri aparii o iradea,
in cu 15 milióne, avem un deficitu de 34 care ordona, mobilisarea întregei armate turcesci, cu es- m ilióne, ca re se póte acoperi n u m a i p rin co n trac - cePt*unö de eoipuriie din Yemenu i Bngdad.
, v i , ” T v a Sofia, 4 Noemvre. Cu mare nedumerire se astéptá ta re a de nou d a to r ii. In asem en i im p re iu r r i f ^ . . 7 .r J i resultatele conferinei. 6tuvernulu socotesce de imposibila nu póte fi v o rb de ech ilib ru in fin an ce le s t tu - , ^tórcerea la status quo ante i retragerea trupelorü bul­ im i e ra to t a tâp t îm p lin ire a p ro m is iu n e i m i- gare din Rumelia osticâ. Intórcerea la status quo ante n is tru lu i.“ Ifr întrebuinarea forei se consider ca neesecutabil.
„ U n a d in ce le n ia i n eap ra te treb n in e a le | Dup vederile eercurilorü oficiale, cei Jtpai muli sori de unei âri — continu memorata fóift — este o j istand ar fl “ “ tinerea tractatului din Berlina, dér , u a • / 1 promit éndu-se unirea personal. — Dup o seire ce cir bun ad m in is tra ia , b u ccesu -i-a ore lu i Oolom an w ,, 7 . ,. ’ . . cul aci, prmulu Alexandru, însoit de consululü ge Tisza în cei 4ece an* de când e mmis- tru-preedinte, s introduc o asemenea admini- strai? Nici cei mai înfocai amici ai lui nu vor puté afima acésta. Nepotismulu i pro- teciunea grasézá mai mult ca ori i când. Tóté oficiele sunt însate de ómeni incapa­ bili, pe cari i-a cptuit, spre a câtiga fa- miliele lor influente în favórea scopurilor gu­ vernului. Corupiunea domnesce i acum ca i mai înainte- i poporului i s’au încrcat în spi­ nare nisce sarcini enorme, fr ca s i s dea în schimb o administraia i o justii regulat i cum se cade; pe tóté terenele întlnim len- drianul avitic. “
Aa critic Maghiarii independeni activi­ tatea de dece ani a lui Tisza. Ce se mai dic Nemaghiarii, când înii Maghiarii condamn fr cruare sistemul lui de guvernare? Ce s (Jicem noi Românii, cari de (Jece an* amu fost tractai de d-l Tisza numai cu tunete i cu trsnete ?
neralü engles d<n Sofia, va avé o întâlnire la grania turc-rumeliot cu marele Vizirii, spre a se înelege în privina unirii Rumeliei ostice.
Belgrádi, 4 Noemvre. Se vorbesce, c s ’a ordo­ nat în tóté districtele dela grani mobilisarea chemrei a doua. Prin acésta armata se sporesce cu 8 regimente de câte 4 batalióne. Aceste trupe se concentrézá cât mai curéndü în NiQ. UitimulQ transport de 140 cai a sosit eri în Ni.
Filipopolii, 4 Noemvre. Se constat în tóté pr­ ile rii un puternic curentü în direciunea, ca gaver- nul în ceti unea unirii celor dou rî sé nu fac nici o concesiune, ci sé o apere la nevoi cu armele. E forte popular idea unei înelegeri directe a prinului cu Sultanul i se sper în mijlocirea Angliei. — Preedin­ tele societii de binefacere macedonene, Ryssov, care s’a întors dintr’o cliori prin r asigur, c Mace­ donia va rémáné linitit dér se va ridica îndat ce Bulgaria va fi strîmtorat din partea cuiva.
Niu, 4 Noemvre. La Zaribrodü nu se mai v du multe trupe bulgresc!; se dice, c grosulö armatei ar fi concentrat la Slivnitza. — Din Vidinu se anun, c flotila bulgar se atâpt dela Rusciuc. Inteniunea e ! se atace de pe Dunre oraele serbesci dela grani.
Brza-Palanca i Cladova. Bulgarii declar: Serbii numa la Sofia poi merge; noi mergemi la Belgradü. Volun tari din V am a, Rusciuc i umla sosesc în fiecare (j în Vidinfl. Acetia se ínarmézá i st; trimit la grani E mare lips de muniiune; abia se vin 50 cartu> (patróne) de o puc.
Suttomore, 4 Noemvre. Din Scutciri se raportézá c acolo mereu sosescii redifî din Albania de mijloci spre a întri garnisóna. Se fac însemnate cumprr de cai pentru tren i transport. Tóté provenienei« din Muntenegru se supraveghiaz.
Ianina, 4 Noemvre. In urma înarmrilor rés boinice ale Greciei, domnesce mare agitaiune între mo hamedani. In Ianina, Prevesa i alte locuri notabilii ai inut adunri i au hotrîtu se adreseze Porii o tele gram de supunere i o adres, în care se accentueze c Mohamedanii nivîodat nu voru consimi se se schimb< starea esistent.
Viena, 4 Noemvre. Prinul i Caravelov sunti înelei a sacrifica totul, numai ca s scape de conce siuni teritoriale Serbiei, deóreee aa ceva ar avé ca u r­ mare o revolt în Bulgaria, care e oerîtâ de Zankov E adevrat, c în Macedonia e totuli gata pentru c revolt.
Maghiarii i Politica oriental. In Halmi s’a dat la 4 Noemvre o serat
în onórea deputatului Andreiu György. Cu acst ocasiune György a inut urmtorul discurs, de toi cei de fa aprobat, în care tract poli­ tica oriental pledându pentru o aciune energic.
Coatele Andrassy, aprând ocupaiunea Bosniei în contra opiniunei publice a Ungariei, s ’a provocat la viitoru. Trebue s constatm, c evenimentele au justifi­ cat complecta politica sa, au justificat’o nu ca politic a Curii, nu ca politic a lui Bismarck, ci ca politic specific unguréscá. Timpul e aprópe, în care proce* derea sa de atunci se va considera ca unul din meri­ tele sale cele mai mari pentru politica unguréscá. i în adever: Balcanul în agitaiune i vechiul cmin de foc permanent, la graniele nóstre — se se observe bine, la grania croat i fosta militar — linite com­ plect; campionul ideilor panslaviste, Muntenegrul, •nchis cu zvore de fer în Sud de rsboinicii Alba­ nezi, în Ostu prin ocupaiunea micst a Sangiacului, în Nord de monarchia nostr i în turburarea general constrîns la neactivitate, hidra ideilor panslavistice i­ nut cel puin aci îngenunchiat: acesta’i un resul- tatu, de care politica de ocupaiune are tot causa d’a fi mândr
Vrem sincer pacea, o oer strile nóstre econo­ mice i politice. Dér dac rsboiul formal atern de o împuctur la grania serbo-bulgar i dac restabili­ rea statului quo ante va fi probabil împreunat cu sacri­ ficiu de sânge, atunci sfera intereseloru nóstre pretinde f r îndoial o politic activ la Balcani. Restabilirea statului quo ante pur i simplu e împreunat cu m ari pericule, e cu neputin. Tóté modificrile, chiar i cele mai mici în statutul de organisare, ce s’a lucrat pentru Rumelia oriental, ascund în sine un îndoit pericul. Periculul esternü zace într’aceea, c interesele Serbiei i ’ar puté vtma prin acésta în modü simitorD. Br­ baii de stat bulgari o spuuu pe fa, c unirea e ni- suina principal a Bulgarilorü i Rumelioilor. Orice apropiare de acéstá int în statutul de organisare con- turb în mod simitor echilibrul în peninsula balca­ nic, a crui cestiune guvernul regelui Milán a pus’o pe tapet cu atâta tactu just. Periculul internii zace într’aceea, c periculele acestei tendine cresc, c îm- j pedecarea unirei este numai formal i cu acésta se z- darnicesce tot scopul conferinei. Dér cestiunea mai are i un alt punct. Punctulu de greutate trece în ‘ Macedonia. Organisarea acesteia va fi noul mr de cértá i Caravelov are dreptate s susin, c lin itea1 Macedoniei atern numai de Bulgari; pn în celti mai din urm sat sunt comitete bulgare active. Nu’i vor- b esist i comitete daco-române i spre mai marea mrire a înaltei Porti lucrrile lor de >soboli« le isto- risesc în publicaiunî oficiale. Dér acéstá micare de
Nr. 230. GAZETA TRANSIlYANIEIi 1885.
nde ’î-a luat începutul ? Oratorul spune, c p­ rintele ei este Dondukoff-Korsakoff, c comitetele pan- slaviste moscovite trimit preoi i profesori, cari scor- monesc focul revoluiunii. inta este întemeiarea unui mare stat bulgar sub cunoscutul protectorat, înte­ meiarea acelui stat, care se se întind dela Dunre i Marea Negr pn la Marea Egeic, cutrierând penin­ sula balcanic. Noi trebue deja adi se luptmu în con­ tra formrii acestui sttu i acesta e problema principal a politicei orientale active.
Chiar i interesele nostre materiale pretind acesta. Piaa principal a viitorului nostru economic, a indus­ triei nostre ce se desvolt este OrientulCL... La ce ne putem atepta pe tSremul tractatelor comerciale din partea unei mari Bulgarie, vedem din procederea micei Bulgarie, care prefer pe tote terenele mrfurile rusesci, opunend un potop înlregu de icane esportului nostru. i politicesce? S& mai vorbesc i de asta? Teoria despre echilibrulu stateloru balcanice nu e nicidecum o te­ oria gol. Are carne i sânge. Noi nu putem mulmi Serbiei pentru lealitatea sa concret prin aceea, c l- sm mân liber contrarului seu, (|icemii, concuren­ tului ei.
Isbutind puterile se sting focul i se susin pacea, atunci problemele politicei orientale active sunt : o modificare cât se pote de mic a statutului organicii rum eliot, protectoratul serios asupra AlbanezilorO, regularea strilorâ macedonene asigurându-se egemonia turcesc, înlturarea fantasielor de o mare Bulgari. Neisbutind puterile s susin pacea, atunci cu tot prerea de r&u trebue se se persecute necondiionaii scopurile pn la cele mai estreme consecine. Noi nu trebue se suferimu, ca la grania onestului vecin se se formeze unu sttu mare, sturatu cu idei panslaviste\ sepându’i Turciei din puterea sa portulu Salonicu, trebue se-lîi asigur amu sferii puterei nostre; i pentru ajungerea acestei înte se nu ne tememO nici de o re- volui macedonen, nici de o intrig bulgar, nici de iretlicuri diplomatice.
Numai o politic oriental pasiv este necondiionat împreunat cu pericule. Ivindu-se un nou proces de descompunerea imperiului turcesc, politica pasiv ar aduce ruina Serbiei, singura nostr amic, i înlnuirea ei la carul triumfal al panslavismului, precum i crearea marelui stat bulgarii: Un stat al panslavismului, care fr îndoial i-ar întinde braele sale de polyp i spre noi.
Asta nu e nici o politic a Curii, nici o politic austriac, ci mai mult o politic ungurescâ în ’cel mai j strict sens al cuveni ului. Austria se pote descom­ pune în elementele sale; fiecare din ele va afla terenul ?Su de înrudire. Numai noi trim i murim pe acest DmentO, nu numai ca individ’ singuratici, nu numai ca itat, ci i ca Unguri. In alt parte nu e loc pentru îoi. i istoria ne’nvaâ, c în acest loc numai o pu- ere mare pote esista. Aceleai referine, care înainte îu sute de ani au creat situaiunea (de a(Ji), vor de­ semna aci în viitor eri locul marei monarehii mgare.
Austria i Rusia. O rg an u l p r in c ip a l a l ce lo r d in „c lu -
)u l n a i o n a l g e r m a n ,“ „ D e u t s c h e - Z e i - u n g u d in V ien a , desp re e sp u n erile com ite lu i
i a în o k y în d e le g a iu n i face u rm ató re le ca rac te - is t ic e o b serv r i.
Dup cum se póte vedé, întrebrile ce se fac aci unt torte delicate, De altmintreli cu ele nu s’au sfîr- it întrebrile delegailor unguri. Dechiarrile minis- rului devin i mai însemnate când ne gândim la ce spr încercare este pus amiciia ruso-austriac, jun ic prin evenimentele din Orient .
De altmintreli se pare, c frumósele 4*le dela Krem- ier au trecut deja, i relaiunile dintre Austria i Ru- ia încep a lua un caracter forte ciudat. Mai în celai timp apare în organul d-lui Katkoff precum i î oficiosul „Warsawski Dnewnik« propunerea d’a împeea reteniunile serbescî de compensaiune printr’o unire a osniei cu Serbia. )iarul din Varovia adaog c re- sle Milan va trebui, dup puntul de vedere ce pu îrile vor adopta în privina Bosniei, sé se pun în ca- ul acestei provincii cu titlul i drepturile unui guver- etore general austriac séu a l unui pase turcesc.
Este lesne de îneles sângerosa satir ce este în céstá propunere Rusia d sé îneteg diplomaiei aus- iac, c despgubirea pentru Serbia nu trebue cutat spre Bulgaria, ci despre Bosnia, de unde sé póte nasce
mrul de discordi. De almintreli merit sé observâm, c în acelai
arip, foile guvernamentale din Viena au început sé îlemiseze forte aspru cn presa rus. Astfel, un or- tn al ministerului nostru de esterne scrie ast(|î tre altele:
»Când íntréga pres mai însemnat a monarchiái
nóstre se arat simpatic fa cu Serbia i doresce ju­ nelui regat nu numai un repede progres cultural, ci i, décá este cu putin, o mare întindere de teritoriu, apoi nisce asemené vederi nu pot fi privite decâtü ca dovedi despre o politic de vecintate cu totul amical i ca o apreciare tot atât de dréptá cât i de bine- voitóre a situaiunei în care se afl Serbia astdi. In nici un cas ínsé aceste vederi nu pot fi privite ca semne pentru acea politic cuceritóre, de care pressa rus acus necurmat pe Austro-Ungaria. Nu scim cu ce i décá Conferina ambasadorilor va despgubi pe Serbia pentru sacrificiile sale materiale, dér când pledm contra aplicrii biciului, apoi facem acésta tocmai fiind c suntem de prere c Serbia se afl fa cu monar­ chia nostr în nisce relaiunî cu totul altele decâtu cele în care cei din Petersburg i Moscva ar dori sé menin pentru vecînicie pe Bulgaria fa cu Rusia..«
Trebue se iîm recunoscétori comitelui Kalnoky, c nu s ’a încercat sé tgduiasc vrajba natural de inte­ rese ce esist între Austria i Rusia, ci a recunoscut — negreit cu nisce cuvinte forte dulci — esistena acestei vrajbe. Ministrul n’a pututö, ca o slab consolaiune, decât sé adaug, c orî-ce brbat de stat austriac trebue sé lupte pe cât ii va sta in putin ca sé do- béndéscá o soluiune pacinic a conflictului ce esist. Acéstá încercare s’a fcut i acum 4ec© ani i, cu tot aliana celorü trei împ0rai, s’a ajuns la tratatulö dela San Stefano i era apópe sé sé ajung i la un résboiu europân.
Austria recunósce deci sfera de putere rus în Orient, pe când panslavismul nu va recunósce nici odat o sfer austriac de putere acolo.
In asemenea împrejurri, ce róde póte da bun­ voina ministrilor ? Ei i programele lor disparö, dér vrajbele remâu i se coc. D. Katkoff cere astdi Bosnia pentru Serbia. Din forterâa panslavismului la marea Adriatic, din Muntenegru, se póte în tot minutul sé fi transplantat nemulmirea în Herzegovina; acé ta se scie în Viena i se scie i mai bine în Moscva i Peters- burgö. Astfel se esplic de sine pentru ce corniele Kalnoky n’a putut sé spun multe lucruri linititore asupra situaiunei. Ministrul are negreit cea mai mare dreptate, de vreme ce Kremsier a schimbat forte puin relaiunile dintre Austria i Rusia.
C ru a re a de m âu a M iulstruisd. Sub acest titlu scrie „ P e s t i N a p ! o “ (nr.
304 dela 5 Noemvre) între altele: „Eri pe la amédi se lise deja în oraul íníreg
faima c contele Paul Széchényi, ministrul de comerciu, la festivitatea de încfeidora. a esposiiunii, a sérutatü prin­ ului de coron mâna înaintea tuturor. La începutö faima acésta cei mai muli n’au credut’o, dup ce s ’a aueverit ínsé, n’au îneles’o, Dér ori au cre^ut’o ori nu, toi au fost silii sé constate c aa ceva nu s’a întemplat niciodat în Ungaria.
In prima lini ne pare réu de prinul de coróná, pe care acest neobicinuit mod al ministrului d’a aduce omagiele sale l’a pus într’o situaiune delicat, i aprópe comic. Dér prinul de coróná n’avea ce face. Ei a întins mâna ministrului i nu s’a ateptat ca acesta în loc de a i-o strânge sé i-o sérute. De aci încolo décá va întinde mâna vr’unui brbat de statü maghiar va fi mai cu bgare de sémá.
In al doilea réndíí simim o prere de réu i o comptimire sincer pentru corniele Széchényi Paul, care e om bun. Intr’un moment nefericit, în estasul séu i-a uitat, c este ministrul de comerciu al Un­ gariei, consilitmul regelui, omul de încredere al dietei, i a dat espresiune sem0mintelorii sale debordute sé- rutând mâna fiului regelui, cum ar face unü servitor b0trân credincios, care în adevérü ar fi fericitü. décá i-ar puté séruta mâna i s’ar sâmi nefericit dé< nu i-ar fi iertat sé o sérute. Numai cât ceea ce póte face un vechiu domestic credincios, nu póte face mi­ nistrul unui stat constituional, care represent suve­ ranitatea poporului. Nu-o póte face ca om privat cu atât mai puin ca ministru. Corniele Széchényi ínsé n’a figurat eri numai ea ministru, ci i ca pre­ edinte al esposiiunei ce a stat sub proteciunea prin­ ului motenitor. Tot Europa va rîde, când va afla de acésta istoria.
Din parte-ne ne-ar plácé sé-o faeemö nefcut; i cel puin sé-o uitm cât mai curend. Pentru c, spuind sincer, în mésura în care ne pare réu ea ne i genézá. Ne genézá cu atatü mai mult, cu cátü acéstá âr, i fr sérutári de mâni ale ministrilor, st în reputai destul de rea în ceea ce privesce ca- racterul i mândria bárbátéscá.
Acea naiune, care la 1848 era un leu, acum aa se scie téri pe pântece înaintea puterei, ca o pisic i póte de acolo i vine, c la noi munii, ce se screm. nasc tot orecî, pentru c pisicei îi plac sórecii.
Nici în anii 1860 nu s’a întemplat ca brbai sé se fi salutat între ei cu : „serutü mâna..“ A(Ji ínsé acesta se usitézá nu numai între clasele sérace, ci i între deputai. Deputatulü salut aa pe ministru« sé-
rut mâna Escelenei ta le“ — ear ministrul réspunde: »Bun (Jiua« (jó napot.) Nici Ja începutul anilor 186o nu s’a întemplat ea depuii între sine fr deosebire sé nu se tutuesc (sé nu-î dic »tu") Acesta este un o- biceiu democraticii, care e fórte la loc în diet. Deak a fost om destul de mare i destul de puternic, i a avut destul consciin de sine, dér niciodat n’a vtmat acest obiceiu democratico. Astzi ínsé mi­ nitrii sunt aprópe genai, décá colegii lord deputai cu- tézá a-i tutui. i le place décá sunt titulai tot cu ,es- celen* ei ínsé vorbesc cu deputaii »per maga“ (4i- céndu-le: d-ta).
Cum sé nu-î fi uitat de sine dér contele Paul Széchényi i cum sé nu fi sérutata elü mâna prinului de coróná? Inelegem c a fcut’o, cci un servi- lism ca cel de a(}í a mai esistat numai pe timpul Mriei Teresiei. i acésta ínsé cu o mare deosebire, e adec Maria Teresia n’a fost numai domnitóre, ci feme. i înc i acéstá deosebire este în defavórea erei de astzi-
Aad0r, era liberal, care s’a stabilit pe basa li­ beralismului dela 1848 î-a ajuns punctul, de eulmi- nai. S ’au început sérutárile de mân ale minitnlorD.
i asemeni minitrii voiesc sé încheie noul pact cu Austria? Asemeni minitrii voiesc sé coverâsc crisa economic? Asemeni minitrii voiesc sé apere âra de dumanii ei din afar?
In adevâr un lucru mai caracteristic i mai in­ teresant ca acesta nu s’a putut petrece în 4iua ani- versrei de 4ece ani a lui Tisza Kalman.
Batei i pentru acésta monede de bronzu, mame- luc ilo r ! *1»
SOIRILE PILEI. La 4 Noemvre s’a închis esposiiunea din Pe-ta
în mod s0rbtorese de ctr A. S. prinul de coron Rudolfii. Înaintea pavilionului regal se aflau toi mi­ nitri, numeroi demnitari bisericesci, civili i militari. Când apru prinul de coron, f întempinal cu stri­ gri de »sé triasc|« i cu un discurs din partea mi­ nistrului Széchényi. Prinul de coróná mulmi i a- rtâ importana esposiiunei, »care a deteptat i în- trit în noi toi încrederea, conscima de sine i cre­ dina în viitorul. culturei nóstre, amö artata strint­ ii cum s’a avântat Ungaria în rendul statelor culte, cei ce au luat parte la esposiiune au fcut un ser­ viciu patriei, de care ne înlnuesce pe toi cea mai tare legtur a credinei i iubirei copilresc!.« Discnrsul f întrerupt de repeite ori cu strigte entusiaste de ,së triasc.« Motenitorul tronului, dup ce a dat un ocolü prin hala de industri, s’a deprtat.
— 0 — A41 ni s’a comunicaii scirea, c la protopopiatul
Avrigului afar da dl. G. M oian, mai sunt candidai d-nii Cndea, fost funcionar în cancelaria metropol tan i zelosul înv0tor Nicolau Borza, care de present este directorul scólei primare din Boia. — Membrii sinodului electoral sé lucre cu consciin i sé alégá pe cea mui potrivit person pentru un post de atâta importan.
- 0 — A mai »pricopsit« ministruiü Trefort pe preotul
gr. or. Radu Mareovicî cu 100 de — florini, nu cu mor­ covi.
—0 - Fóia bugetar ,,Kol. Köz.“ reproducêndà dupé
fóia nostr scirile despre espulsarea Israeliilor din Ro­ mânia, declam de doué ori „Domne!4’ i apoi îi esprim dorina, c „bine ar fi sé fac Ungurii tot aa cu re­ dactorii dela foile românesci, deórece vrednici s ’au fcut de espulsare, au lucrat pentru.... bene merenti!-‘ — Acéstá dorin o sciam de mulii, nu mai era de lips sé se esprime ; dar vorba e, c foia bugetar nu scie proverbul: „Cine sap grópa altuia. . . . ? “
—0 — »Ellenzék« dice, c învëtarea limbei maghiare în
colele românesci din comit. Bihorului ínaintézá pretu- tindenea cu zel »patriotic,* i mai spune, »c Românii înv0ând limba maghiar îi dobêndescü condiiunea inaintrei i nici un Ungur cu mintea trézá n’are de gând a ’i lovi in religiune ori naionalitate, ba Românii vor în­ elege int.eniunile „leale* ale Ungurilor.« — »Ellenzék« prin urmare declar, c toi câi lovesc în religiunea i naionalitatea nostr sunt bolnavi la cap. Av?s fra- ilor siamezi din Pesta i 4iaritilor foilor ungurcsci, prin urmare i celor dela „Ellenzék.« Ce privesce ze- lul »patriotic«, dela amintitele c0le, autoritile co­ lare sé fi aa de bune i sé cerceteze cu cât zel pa­ trioticii se propune limba român.
_ o— Serata de binefacere, ce se va da Duminec în 28
Octomvre (8 Noemvre) de ctr „Rouniunea femeilor române din Braov« în sala hotelului Nr. 1, are urm- torui programú: A. Concertu-Declamaiune; 1 Chopin F. »Polonaise Es-Dur,« pianü, d-ora Octavia Russu; 2
Nr. 239. GAZETA TRANSILVANIEI 1 8 85 , hi Theocharü »Clugreni,* declamaiune, d-ra Elena mitriu; 3 Jensen »0ptele pdurii,« cantü , d ra Ha
|«! Neme; 4 W ieniawski »Legende,« violiná, d-ra Olga ijorovicz. — B. Tombola — Paus. 100 de premii în lóre de 1 fl. pn la 9 fi. unulü. Bilete de tombol véndü separatö in sal. — G. Petrecere de dan, pi paus pn dimina. Ineeputulü la 71/, óre séra.
—0— Pianista Matilda Husak, care a avutö unü succesü
plendidö la concertulü, ce l ’a dat ín séptéména trecut, iijimö c voiesce sé mai dé unü concertü ín sépté-
viitóre. —0 —
In semestrulü ántéiu alü anului scolarü 188516 an ínscrisü ín totalü la U n i v e r s i t a t e a d i n P e s t a S5 asculttori, cu 57 mai puini c ín anulü treeutü, anume: 92 la teologi, 1580 la drentü, 269 la filoso- ,244 la medicin, 200 la farm ac i , 70 freeventante la rsulü de moit ü.
—0 — Alü treilea câtig principalü alü losurilorü esposi-
mii, unü pomposü serviciu de argintü pentru 24 per- íj ie ín valóre de 10,000 fl., i’a luatü — dup eum spunü
i foi vieneze — o fat séracá din Viena. Poseso- losului primului cástigü principalü se dice c este
líamploiatü maghiarü din Pesta, care din .modesti» vrutü sé ’î publice numele. Curiósá modesti mai
ï. Dac — dup cum s’a admi*rt în generala
industri se înelege confecionarea de obiecíe destinate pentru vîndare, dup care industriasü este celü ce din
i nri. Aceste lucrri suntü considerate de ele, ca i tor- sub jsu lü Çësutuiü i cusutulü, ca o afacere de cas, cu care
confecionarea i véndarea de articole trebuincióse ómé- ! d fmultü îi e antipatic vsea industrial orenâsc
De lâng Napoc’a , 19 Brumarelü v. 1885.
Domnule Bedactorü! Tómna anului acestuia fiíndü ii bogat decátü cele din anii trecui, ómenii mai lu-
nilorü îi susine viâa, atunci cu dreptü cuvénlü se póte (|ice: în âra Ardealului au adusü industria emigraii germani din suta a 12-ea, Saii de ast(JÎ. Ei suntü înc i adi principalii representanî ai aceleia.
Esist inse o speci de industri mai vechi, in­ dustria de casa, ce se confecionâz chiar pentru produ- cétorii ei i pentru familiile lorü. Acéstá industri a esistalü în Ardealü înainte de venirea Sasilorü. Românii i Sécuii, respective femeile lorü înc acum 700 de anî pregátéu pentru cas, economi, vénatü i lupt acele producte primitive c a : fin ordinar pentru cirü i pâne, pânz ordinar pentru rufe, esturi ordinare de lân pentru zburie i mantale, blnur, pele pentru san­ dale i ranie; la Maghiari, cimele lorü de pele slabü argsit, vase ordinare de lemnü, funii ordinare de scor . a. i în locurile, unde se afl metale nobile, aurü i argintü, ferü, sare i ape minerale . a. Románulü ar- deleanü scia sé le scot din pmentO în modulü acela vechiu cum a învatfi elü dela Romani, scia sé spele aurulü i sé-lü lucreze ordinarü. Erau industrii de cas, la carî i-a silit pe Români i pe Sécui viâa lorü de pune i vénatü, puina lorü agricultur i folosirea p- durilorü, aceste industrii se lucrau ca laterale pe lâng viâ agronomic puin desvoltat, i se lucrézá înc i acjî.
Când au apárutü Saii în Ardealü, ei au ridicatü acésta industri de cas, cu o mân mai dibace i cu
Ei
are sé se ocupe femeea. Poporaiunei sëcuiescï, respective maghiarë înc de
Ei
iiaji din Betlean — precum scimG din isvor s i gur !. ’ înelegere eu d. preota locala au venita la id ea i! mst^ m en,e la adevrata industri. Hi, an
j îmulitu i au sporir productele industriale i le-au dus
cate la înfiinarea unui fondü pentru ajutorarea biserice» a scólei române confes. Energiculü i zelosulü poporü tónü din Betleanü n’a ateptat muite, ci îndat ce Ir’oDuminec îi s’a fcut cunoscutü idea, s’a ínscrisü vr’o 75 mere mari de greune i înc se vorü mai scrie. —
salutarü pentru óla románéscá conf. din Betleanü 3 care adv. Manu cu ocasiünea adunrii generale a
ociaiunei transilvane din Deiu, 1882, a numit’o cola Stel a acestui inut i a crei înflorire trebue i irö interesézá pe t0t suflarea románéscá din pr- acestea. Seimü, c de vr’o 6 anî de cjile Betleanulü pentru
nânii din jurü a devenitü unü centru de unire i TCnirî fresci. Lucrurile tóté mergéu în armoni i
strun. Cu nisuine nobile s’a datü început unei jelii de diletani români. S ’au fácutü contribuirî — i modeste — pentru fundarea unei blibliotece popo- j. a. i ce sé vedî acum de vr’o 6 luni? In Betleanü
ipe a mirosi multü puinO o neînelegere, causa bi- poporale dórme, ér societatea diletanilortt a mmlig. — i cum se póte asta? Betlenenii totü aceia, carî au fostü înainte de asta cu fit una. Numérulü lorü s ’a înmulit i aa
DâmâagulO ungurescü. A doua: sciutü este, c mas românesci cu cele ungureseï din partea unui i ace- Í individ ü cu una i aceai cldur nu potü fi îm- ate. La doi domni nimeni nu póte sluji. Pe mésa de gal a aceluia, care ar fi chematü
ia së iea a mâna afacerea bibliotecei poporale i iragiarea diletanilorfl ce atepta în zadarü povaa pàrintéscâ, nici câutândü cu lampa lui Diogene nu iotêlni — te asigurü stimate lectore — decâtü serierî ireci legate frumosü ca : »Virágnyelv; „Magyar-Né- gyakorlatok; « »Vrsmartin,* »Petfi,« etc. i ocupân-
fi bine së se indemne poporulü într’o sérbátóre S u ,P feeric, ea flecare dup putere së co n tr ib u é e c j l® '.ergtt- PeDt™ casele mal înaI,e * mai culte *ítéu «ie la înfiinarea unui fonda nenfn. ain torar«. Maori,* . Sasn giuvaere dm metale i petre nobde, precum i arme
mai bune pentru vénatü i resboiu, i ei înii vindéu mrfurile cercetándü térgurile din or i din streintate Incetulü cu încetulü au c|iditü Saii locuine, biserici i au ridicatü fortificaiuni cu tinciu, ceea ce Secuii i Ro­ mânii nu vëcjuserâ pn atunci. Saii au adusü în âr
La ort «i ce lucru scima, cum c se alege una °U ‘ imp" 'tt arla fabrkrei sM e i >*rtiei, a tiparului, a ide încredere, una capö, sub a crui povëtuire s e <an!al i l Plcture, . a.
tóté în îndeplinire, gi care apoi are sê-sï dé sém ái a °8St rap0rtÖ aU rêinasù pànS a<*' cele lrei «faptele sale înaintea publicului. Aa credema, P° m f priîes0e representarea industriei în ArdeaW. .Use va face , cu ocasiunea acestui început N a » » cât» o « » r e schimba», s ’a HouW. Saii au i-
satü sé le scape din mân rolulü de conducëtorï de odiniórá în problemele ce le impune timpulü de fa, trecéndü acestü rolü în tërile streine din Vestü. Indus­ tria lorü a rémasü în mare parte eea bétrénéseá. In­ dustria modern á {érilorü vecine din Vestü a înlturat de multü învechita industri de aci a Sasilorü, i aejî li se impune acestora aceeai problem, ce se impune peste totü ârii, ca cu tot puterea së între ín noulü timpü industrialü, — dac nu voiesce sé rëmânà cu totulü în- dërëtü i së sëràcéscâ.
Dér së urmàrimü m’ai d’aprópe popórele ardelene pe lunga cale a desvoltrii lorü industriale pn în tirn- pulü modernü.
Sécuii, respective Maghiarii din clasa burges au fostü mai primitori fa cu vechii Sasî. Au primitü fórte curéndü dela acetia, mai multü séu mai puintt, felulü de ocupaiune in iustria l i de asociaiune (ehurile) pentru unele ramurî industriale mai necesare lorü, ca : máceláritulü, confecionarea de pele mai bun, blnria
f c i i , cari pân acum au fosta rëmasü pe terena " " j bun, ’ ceva ?i . din ” ai * * * * * V di” for- Memocraticü românü nu se pota becului nici d e c â ta lî? ’ »brcm intei, din înclminte i carelri* , din «saau la unizureca. A donai «-intfl « f . m . . . faUria te‘'ulu1’ d,n loâtu^ ri dm construciunea de
cáré i vase de lemnü mai potrivite. Vastulü tërêmü alü torsului i íésétoriei de cânep, inü i mai târdiu de bumbaeü a rëmasü la Sëcui, respective la Maghiari în vechia form de ocupaiune casnic în mânile femeilorü lorü. Pn în timpulü de fat, brbaii lorü nu s’au înduplecatü a peptëna lân, a suci fire i a se ae(Ja la ângustulü rësboiu. Mai multe industrii vechi ssesci nu le au plcut de locü séu pré puind precum: spunria, 4idria, legtoria builor, msria mai ordinar i mai fin, construciunea de mori mai bune, confecionarea de
, . v w, v. , plrii, inore i nasturi, ciorpri i flanelria, brutria «precum se vede cu drglai, clas,ci maghiari, „e|i croilria dup sistemuW ge,.manilj cusutu|fl rufelor amö aminte t de draglaa clas.e . meritata laud j arta tapi6rieii brbieria ( a|(e ramurI d n
% M n r t ' i m x ' A l l r t w i “ oi _____y *
sunfü pétrunsi de credina, c agronomia ofere adevérata viâ i c articolii industriali de care are lips trebue se se produc pe cátü se póte în cas ca o întregire a agronomiei i a traiului deja âr. Forma social pentru fericirea casnic i social, a fostü la Maghiari în cursü de secuii satulü cu împrirea lui în nobili i clcai. i când trebuinele sale s au îmulit i în fine cereau i articolî, ce nu se produceau în cas, atunci m eseriau l ger- manü i-a statü la îndemân. Elü întrebuina bucurosü ucrurile acestuia, dér nu Ie producea elü însui. Mai târc|iu când s’au formatü i orae maghiare de meseriai de acele ramuri de produciune, ce le-au învëÇatü dela Sai, acestî industriai ’î-au pstrat mai departe pentru sine calitatea ocupaiunei industriale pe lâng aceea a a - gronomiei; cci orenii maghiari îî cultivau i ’i cul­ tiv pmenturile lorü de totü felulü, ce le posedau i Ie posedü înc în mare mulime i întindere.
De altmintrelea acéstá ocupaiune agricol a mese­ riaului pe lâng industria sa e în usü, dei într’unü gradü mai micü, chiar i în oraele ssescî ale Ardealului, ca i în tot Ungaria. Abia în timpulü modernü a fácutü câiva pai înainte, atâtü aici câtü i acolo, separarea acestorü ramurî de lucru. Sëcuiulü cu deosebire se des- voltâ ca producëtorü de lemne de construciune i de táiatü, ca esploatatorü i vén^átorü de ap mineral, ca pluta, ca lucrtorii ambulant în agronomiâ . a., amë- suratü trebuineloril acestei 0ri.
Secuii au rëmasü în direciunea câtigului, pe care ’lü aflámü la toi locuitorii munteni — în colportagiu spre 0rile esdse dinprejurü — credincioi tërémului in­ dustriei de cas. Pe lâng agronomiâ producéu i pro­ duc, dup modul 0rânesc, din pdurile posedate séu arendate de ei lemne de arsü, de construci i de lu­ crat i transport marfa lorü de lemnü spre venejare in tótá téra în deprtare pn la 50 i mai multe mi- luri. Astfelü au fost i suntü lemnari i plutai pentru comercianii de plute în tóté locurile rii — pnâ când în timpulü mai nou au fostü chiâmai în âr lemnari streini italiani, cari au artat cum se transport pe rî- uri, din pdurile mai îndeprtate, lemnele lungi i des­ picate, i se aduc ca lemne de táiatü i ca dóge pen­ tru buti pe pieele erilorD dinprejurü.
Secuii mergéu înc de demultü la lucru în prile cele mai aprópe situate ale rii i’î aedau ficele i beii lor în oraele ssescî ca servitóre i ca ajuttori la lucru pe la meseriai i, cât mai repede au putut, i-au estinsü acéstá industri ambulant i de serviciu i în România, pe când acas îi cultivau câmpurile i munii lorü cu mai puin silin i mai puin raional. Ca lucrtori ambulani se ocupau i se ocup Sécuii i cu tragerea apelor minerale în sticle i cu transportarea lor în âr. Afar de capitala *4orü Térgu-Mureului, abia «flm între poporaiunea sëcuiascà, de aprópe 400,000 suflete, care locuiesce împreun biniorO com­ pact, vre-un loc unde së se cultive vr’o industri démná de numit. Escelentele producëtôre de pân(J de cas în mai multe locuri din comitatele Trei-Scaune, Ciuc i Oderhei înc nu î-au însuit complect acete caliti, care formézá adevérata industri; anume nu le înt0mpinm cu totul separate de agronomiâ. Chiar despre produciunea — ce o íntémpináma des la Sëcui— de vase de lemnü i de pmânt, de sîte, de funduri de site, de împletituri de nuele i alte asemenea articole, ce se transpórtá în mare mésurá la térgurile anuale ale tërii, ne îndoim înc i adi, c óre este industri séu industria de cas.
In fine nu vom lsa neamintit calitatea démná de renume a Sëcuilorü de rênda, c el în minele ce se afl în inutul scuiesc, anume în ocna dela Parájd, în mina de aram dela Balanbánya, în mina de fera dela Szent-Keresztbánya, în mina de crbuni delft Kopecz i în mai multe fabrice de spirt, ce esist în Chezdi-Vaareiu i în Tergu-Mureului, în fabrica de chibrituri de lâng Parájd, în mai multe fabrice din i de lâng BraovO, e consideratü de unü escelentü lucr- torü, dei mai adeseori nu pré supórtá greutile lucrului.
>Magyar AUam“ i 4icem ctr fraii Betlenenî: Noi i Ei.
Poporele din Ardealtt în agricultur, industri i comerciu.
Sub acestu titlu, „Siebenburgiscli-Deutsches jeblatt“ public, în numerii din urm, urmâ- lu interesant studiu etnograficu-economicu lohann Hi ntz , care merit a fi cunoscuii si teritorii notri.
Inâilstria. La: 1 Maghiari, respective SScui. 2. Români. 3.
te in locului i pretind s’î dai silina a ’î cuta muterii i s visitezi târgurile.
In lungul ir de secuii, de când sunt indu&triaiî Sai in er, nu s’a întâmplat ca vre-unulu din mulii nobili mîcî maghiari s se fi apucat de vr’o anumit industri pentru îmbuntirea întreinerii vieii sale. Nu’i vorb, femeile lor i chiar ale nobililor mai cu stare au mânuit în cas, întocmai ca i feme le din popor, rota de tors i rsboiul i se pricep de demult a croi i a c6se in cas cmaa pentru brbat i co­ pii, i a aeeja în dulap rufria de pat i pândiurile de mas clcate. Tot aa ele suplinescu pe brutarii i chiar pe francjelarii în oraele lor seu în sate mai mari prin aceea, c coc tote, ba fac chiar spun i iumî-
SCIKl TELEGRAFICE. (Serv. part. al »Gaz. Trans.*)
VIENA, 6 Noemvre. — Scirea adus de mai multe foi, c calea ferat bosniac ar fi încins pentru comerciulü privat, nu se adeveresce.
STRASSBURG, 6 Noemvre. — Hohenlohe, guvernorul Elsaiei, a sosit aici i a fost primitü în monulü celü mai solemneiü.
BERLIN, 6 Noemvre. — La alegerile dié­ táié orasulü Berlin a realesü pe toi candidaii liberali. Stöker n’a fostü alesü.
BELGRADÜ, 6 Noemvre. — Foile anun c in Niu s’a descoperitü unü complotü în con­ tra Regelui Serbiei, în fruntea cruia s’ar afla unü individü cu numele Viljotevici, care se (Jice c este ínruditü cu Karag-heorghevici. Scirea înc nu este adeverit. Regina Natalia a plecatü cu trenü separatü la Niti.
Editorü: lacob Mureianu. Redactorü responsabilü: Dr. Aurel Mureianu.
N r . 2 3 9 . GAZETA TRANSILVANIEI 188
Öuraüln la feussa á s VIsa&
dia 5 Noembre st. n. Í885,
Rent de aur 4% . . . 98 15 Rent de hârti 5% • • 90,25 ImprumutulO cilorii ferate
u n g a r e ......................... 148 40 Amortisarea datoriei ci­
lor ferate de ostii ung. (1-ma emisiune) . . . 3, 70
Amortisarea datoriei ci- lorii ferate de ostii ung. (2-a emisiune) . . . . 124 50
Amortisarea datoriei ci­ lor fl ferate de ostu ung. (3-a emisiune) . . . . 109.-—
Bonuri rurale ungare . . 103.75 Bonuri cu cl. de sortare 103,75 Bonuri rurale Banat-Ti-
m i i l ..............................104 .— Bonuri cu cl. de sortarel03 75 Bonuri rurale transilvane 102.50
Bonuri croato-slavone . . Despgubire p. dijma de
vinii ung.......................... Imprumutulii cu premiu
ung.................................... Losurile pentru regularea
Tisei i Segedinului Renta de hrti austriac Renta de arg. austr. . . Renta de aurii austr. . . Losurile din 1860 . . . Aciunile bncei austro-
ungare ......................... Act. bncei de credita ung. Act. bncei de creditii austr. Ar-gintul’ —. — Galbini
împrtesc! . . . . « Napoleon-d’o r i ................. Mrci 100 împ. germ. . . Londra 10 Livres sterlinge
102. ~
97.70
109 25 140 -
61.70 126.40
B u r s a d e B u c u r e s d .
Cota oficial dela 24 Oetornvre st. v. 1885.
Renta român (5°0), . . . Renta rom. amort. (5°/0) . .
> convert. (6°/0) . • împr. ora. Buc. (20 fr.) . . Credit fonc. rural (7 °/0) . .
> „ „ (5%) • • * » urban (7°/0) . . » » » (6% ) . •
» (5°/o) • • Banca naional a României Ac. de asig. Dacia-Rom.
« » » Naional A u r .................................................. Bancnote austria ce contra aur.
Mublicatiune. Cump. vend.
87 87V, 901/2 91V. 86 V* 88 30 32
101 102 Va 85 86V. 97 98 89 m u 81s/4 82V4 1080 1190
12«/4 13. V» . 2.02 2.04
--------------- 1 Tergulu de âr cel mai apr<5pe a
Archangel“ în comuna B. Lipova comitai Timi6rii se va inea în 1 5 j'Noemvre a c. nou.
Tergul de vite îns se va începe cu! mai înainte.
L i p o v a în 1 Noemvre 1885. Antistea comunalul
Numere, singuratice 5 cr. din „Gii Transilvanieiu se pottt cumpra în tutun lui I. GBOSS.
5 8 wvtwL5 R0MAMÜ ISTOXUOÜ
de Theochar Alexi. 3 4 brourimA a p ru ii ‘ coiiîp letu
â 20 cr. Ori ce librarii, colportorii, legâtoru de cri
etc. este gata a procura aceste brouri franco, duse la casele onor. cetitorii»
Acost scriere este unic în t6t literatura român, cci în adevru nu posedm nici unii romanii originalii coprindendu peste 1000 de pa­ gini din care, nici una nu este lipsit de interes pentru ori ce cetitoru.
O variaiune bogat, precum nu ofer nici unulii din romanele traduse, apoi interesul ce ni s excit pentru faptele istorice, preface lec-
tura acestui romanii în o adevrat plcere, în unu bogatü isvor nu numai de distraciune ci i de instruciune.
Textulü romanului este însoiii de ilustra- iuni, care i aceste sunt originale, compuse de unii artist anume pentru acest scriere. Ea cu­ prinde istoria României, începând cu fanariotul Caragea, trecénd la revoluiunea eterii grecesci i a lui Tudor Vladimirescu, a crui viâ, fapte i mórte tragic sunt cu de amnuntul descrise, atinge revoluiunea dela 1848, tractézá pe largii Domnia lui Cuza, dandü unü tablou amenunitii despre acea epoc i închei cu alegerea lui Ca- rolü de Iiolienzollern.
Firulu., pe care s înir aceste tablouri is­ torice, s compune din unü sujetii sensaionalii în tótá puterea cuvântului. — Unü tat, per^énd zestrea fiicei sale, într’o scen, unde acésta o re­ clam dela el ii, îi ese din fire i o lovesce de mórte. Pentru a scpa de pedépsa legii, o tâ-
resce în grdin, unde îi taie capulu îngropj du-lii, pentru a face s cr£d lumea, c vruiu fr cap, este alu altei pers6ne. Cut astea s vede siliii a mrturisi faptulu condamnaii la munc silnic. Dup câtva tiu s descoper c . . . . dar cine voiesce a sci descoper, citsc roinanul, unde va gsi c s-i aîe, ’apoi cu ce s-i astâmpere curii tatea.
Cine-l procur intregulii opil de-a-dreptuli \ tipografia editore pltindu-lu de-o dat înainte, va profita de economisirea portului adic va « se trime numai câte 15 cr aceri de brourii pentru 3 4 b ro u ri 5 fio rin i.
Tipografia Ales B S M O V t .
Tóté administraiunile 4‘'are 0I'ü romf nesri st ru g ,te a ne face oiert penîru publicarea acestui ara
O- -ÖQ-
FRIGULUI l UMEPELEI Numai 1 fi. 8 5 cr.
Nou inventat, celii mai bunii, bine esuii câl- duros i elegantu vestmîntu este aa numitulu
m m w
B e 5© a n i in fiin fat i fórte renumit firm de postovri En-gros
I T H HIRTEN“
Nu se ail nimic mai bun, durabil, eftinü i comod ca aceste nou invantatele „Bürger“ Jacken practice pentru brbai i dame, pentru beî i fete, care se afl în colorile sur, cafeniu, drap, civitü închis i negru, — i recunoscute de ctr persöne cu autoritate pentru
1 . „ E l a s t i c i t a t e a p e f i e c a r e c o r p i i 44 2 . „C onservarea tem p eratu rei egale a corpu lu i.44 3 . „ E c o n o m i a a l t o r u l u i h i e s c is ia ip e .44 4 . „ E t t i i s i i , d u r a b i l i i , f a s o n i i i r u m o s i k m o d e r i î i i . “ Care posede un „Bürger“ Jacke, este în timp de ern cel mai bine
aprat în contra frigului, pentru aceea se nu crue nimeni acest mic sum, care o datoresce pentru conservarea sntii.
Mai departe s desfac: 1200 buci flaneld de Srn cldurose din Merino pentru brbai, dame, beî
i fetie ä 1 fl. 20 cr, 800 buci ismene de ern din Merino fin pentru brbai i dame ä 1 fl. 30 cr. 800 buci fuste pentru dame, fcjrte pompöse, cldurose, împletite (tricotate)
din lân cu 3—5 rendurî de bordure i cu aplicaiune franuzesc, su­ ficient ca hain de ern, a costat mai nainte 5 fl„ acuma bucata cu i fl. 80 cr.
Singurul loo pentru vendarea i espedaroa cu ramburs (Nachnahme) numai la
ULIUS FEKETE, V e r s e n d u n g s - H a u s Wien, Hundsthurmerstrasse 18|38.
Anunciurî în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — Pentru inseriuni i reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.
P o ,îitru r e p e i r i se a c 6 r d u r m 1 6 r e 1 e r a b a t e : Pentru repeiri de 3 — 4 ori ........................................
5 — 8 9— 11
cr.
mai ’nainte, V inccnz S trosch n e id er W ien . I.,I th en tliu rm erstra sse 14, vinde íntregulü depositi stofe de lân fa b ric a ia v e r ita b ila din Brii în resturi pentru eostume brbtesci, pe dep ciente pentru unu, costuma complet, i adic rocü, p ta Ioni i gi letc, în tóté colorile i calitate forte cu urmátórele dou preuri forte eftinü ficsate adic:
II calitate pentru unü costumü íntregü fl. 3 _ _ _ _ _ I calitate pentru unü costumü íntregü fl. 4 Din aceste resturi nu se potü trimite mostre, m obligü îns
în public, ca marfa, ce nu convine a o primi înapoi. Espedarea stofelorü de mai süsü s face fr adaosü alü sp
lorü de pachetare, trimiendu-se preulii înainte, séu cu rambursü (Ni nahme).
De 37 ani înfiinat
Fabric de pturi i strat a lui
vorm. Lichtenauer’s W-ive & Söhne esped^z prin depositulü ei din Viena
Pturi d 10° 15° 20° 30° 40° 50°
Pentru anunciurî ce se public pe mai multe lunî se facü în­ voiri i reduceri i peste cele însemnate mai süsü.
190 centim. lungi, 130 centim. late, de calitate fârteJ bil, cu câmpul de colore închis i bordurele în ci deschise bucata cu
fi. 1.65 cr. inclusive împachetare, astfel fr de alte cheltuelî. Na prin fabricaiunea în cantiti marî i în urma ventjerei
__________ losale suntem In stare a da aceste P t u r i d e cal calitate atât de bun i cu preulii aa de eftin.
mr SE SE OBSERVE BINE ADRESA: Ilaupt-Niederlage, Silberstera, Wien, I., Rotbentliura strasse 14.
Anunniu acelorii onorai cetitori, cari voru binevoi a se abona la foia nosk de aici : TOSMipr ' c avemu înc în reserv numeri dela începutulti anului 1885 prin urmare pottl se aib coleciunea complt
Tipografia ALEXI, Braovu