Click here to load reader

Forenklede Fælles Mål - Aalborg · 05-05-2014 Side 2. Fagformål Fælles Mål 2009 Forenklede Fælles Mål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Forenklede Fælles Mål - Aalborg · 05-05-2014 Side 2. Fagformål Fælles Mål 2009 Forenklede...

 • Forenklede Fælles MålAalborg 30. april 2014

 • Hvorfor nye Fælles Mål?Formålmednyemål• Målenebrugesikketilstrækkeligtidag• FællesMålskalunderstøttefokuspåeleverneslæringsudbytte – ikkeaktiviteter

  ogindhold‐ ogværeenhjælpilærerensplanlægningogundervisning• Envæsentligdelafreformen(”FolkeskolensDNA”)

  ForenklingafFællesMålhartohensyn:• Forenklingogpræciseringmedfokuspåelevenslæring:Væsentligreducereog

  præciseremålene,såklartforlærer,elever/forældremv.,hvadeleverneskalkunne

  • Planlægningsredskab:Merekonkretemål,hjælptilprogressionmhp.atmålenekanbrugesidendagligeundervisning,undervisningsdifferentiering

  Ændringaframme– ikkeindhold• UdgangspunkteterdeeksisterendeFællesMål2009medpladstilajourføring

  Side 205-05-2014

 • FagformålFællesMål2009 ForenkledeFællesMålFormåletmedundervisningener,ateleverneudviklermatematiskekompetencerogopnårvidenogkunnensåledes,atdebliveristandtilatbegåsighensigtsmæssigtimatematikrelateredesituationervedrørendedagligliv,samfundslivognaturforhold.

  Stk.2.Undervisningentilrettelægges,såeleverneselvstændigtoggennemdialogogsamarbejdemedandrekanerfare,atarbejdetmedmatematikfordrerogfremmerkreativvirksomhed,ogatmatematikrummerredskabertilproblemløsning,argumentationogkommunikation.

  Stk.3.Undervisningenskalmedvirketil,ateleverneopleverogerkendermatematikkensrolleienkulturelogsamfundsmæssigsammenhæng,ogatelevernekanforholdesigvurderendetilmatematikkensanvendelsemedhenblikpåattageansvarogøveindflydelseietdemokratiskfællesskab.

  Eleverneskalifagetmatematikudviklematematiskekompetencerogopnåfærdighederogviden,såledesatdekanbegåsighensigtsmæssigtimatematikrelateredesituationerideresaktuelleogfremtidigedaglig‐,fritids‐,uddannelses‐,arbejds‐ ogsamfundsliv.

  Stk.2.Eleverneslæringskalbaserespå,atdeselvstændigtoggennemdialogogsamarbejdemedandrekanerfare,atmatematikfordrerogfremmerkreativvirksomhed,ogatmatematikrummerredskabertilproblemløsning,argumentationogkommunikation.

  Stk.3.Fagetmatematikskalmedvirketil,ateleverneopleverogerkendermatematikkensrolleienhistorisk,kulturelogsamfundsmæssigsammenhæng,ogatelevernekanforholdesigvurderendetilmatematikkensanvendelsemedhenblikpåattageansvarogøveindflydelseietdemokratiskfællesskab.

  05-05-2014 Side 3

 • 05-05-2014 Side 4

  Proces for forenkling af Fælles Mål

  • MasterforforenklingafFællesMål(april2013)• Politiskbehandling(april– juli2014)• OffentliggørelseafnyeFællesMål(august2014)–ikrafttrædelsefornyeogfremrykkedefag(skoleåret2014/15)

  • UdviklingsprogramfornyeFællesMålforskoler,somgernevilbrugenyemål(skoleåret2014/15)

  • Lanceringafdynamiskvidensportal (efterår2014)• IkrafttrædelseafdenyeFællesMål(skoleåret2015/16)

 • Karakteristika ved de nye Fælles Mål

  • Kompetencemålmedunderliggendefærdigheds‐ ogvidensmål:ForenkledeFællesMålskalskabekoblingmellemundervisningensindholdogelevenslæringgennemsystematisksammenhængmellemkompetencer,færdighederogviden

  • Konkretemål:ForenkledeFællesMålskalværekonkretemål,dermindsker‘oversættelsen’fraFællesMåltilkonkretemålfordenenkelteelevmestmuligt

  • Faseopdeltemål:ForenkledeFællesMålskalunderstøttelærereniarbejdetmedprogression

  • Dynamiskunderstøttendemateriale:ForenkledeFællesMålskalværebrugbartredskabitilrettelæggelsenafundervisningen,fxeksemplerpåkompetenceopgaver,undervisningsmetoder,evalueringsredskaber,årsplanmv.

  • Fællesretning:ForenkledeFællesMålskalkunneforståsafalle(ledere,lærere,pædagoger,forældreogelever)

  Side 505-05-2014

 • LæringsmålRammeforforenkledeFællesMålerDendanskeKvalifikationsrammeforLivslangLæring• Kompetencerudviklesgennemviden,færdighedersamtholdningerog

  værdierietgensidigtogvekselvirkendesamspil– Videnomfatterfaktuelviden,teoretiskogbegrebsligviden,procedure‐ellerprincipvidenogpraksisviden

  – Færdighederomfatterbrugaftilegnetvidenogknowhowtiludførelseafopgaverogopgaveløsning

  – Kompetenceromfatterbrugafvidenogfærdigheder(personligt,socialtogmetodisk)reflekteretienkontekst(samtattitude)

  Ensartethedpåtværsaffagene,udenatfagenessærligekarakterkompromitteres.• Bredbegrebsrammemedfagspecifikkeforståelserafbegreberne.

  Side 605-05-2014

 • KompetencemålKompetencemålskaludtrykkeoverordnedekompetenceogprogressionielevenslæring

  • Derformuleresetbegrænsetantalkompetencemål,derbeskriver,hvadeleverneskalopnåafkunnenifagetskompetenceområder(tidligereCKF’er)påudvalgtetrin(eksisterendetrinmål)

  • Elevenskompetencerbeskrivesvedétkompetencemålpr.kompetenceområdepr.trin.

  • Hvertfagkanhave2– 4kompetenceområderafhængigaffagetsomfangogbredde.

  Forenkling:• Væsentligreduktionskaltydeliggøre,hvadelevenskallæreifaget– både

  forlærere,forældreogelever.• Exmatematik– fraover100måltil12mål.

  05-05-2014 Side 7

 • 05-05-2014 Side 8

  2.Klassetrin 4.Klassetrin 6.Klassetrin 9.Klassetrin

  LæsningElevenkanlæseenkleteksterogbrugedemihverdagssammenhænge

  Elevenkanlæsemultimodaletekstermedhenblikpåoplevelseogfagligviden

  Elevenkanlæseogforholdesigtilteksterifagligeogoffentligesammenhænge

  Elevenkanlæseogdiskuteretekstersbetydningisammenhænge

  FremstillingElevenkanudtrykkesigiskrift,tale,lydogbilledeinæreogvelkendtesituationer

  Elevenkanudtrykkesigiskrift,tale,lydogbilledeivelkendtefagligesituationer

  Elevenkanudtrykkesigiskrift,tale,lydogbilledeiformellesituationer

  Elevenkanudtrykkesigforståeligt,klartogvarieretiskrift,tale,lydogbilledeienformderpassertilgenreogsituation

  FortolkningElevenkanforholdesigtilvelkendtetemaergennemsamtaleomlitteraturogandreæstetisketekster

  Elevenkanforholdesigtilvelkendtetemaeriegetogandreslivgennemundersøgelseaflitteraturogandreæstetisketekster

  Elevenkanforholdesigtilalmenetemaergennemsystematiskundersøgelseaflitteraturogandreæstetisketekster

  Elevenkanforholdesigtilkultur,identitetogsproggennemsystematiskundersøgelseogdiskussionaflitteraturogandreæstetisketekster

  KommunikationElevenkankommunikeremedopmærksomhedpåsprogogrelationerinærehverdagssituationer

  Elevenkanfølgereglerforkommunikationioverskueligeformelleogsocialesituationer

  Elevenkankommunikeremedbevidsthedomsprogetsfunktionioverskueligeformelleogsocialesituationer

  Elevenkandeltagereflekteretikommunikationikomplekseformelleogsocialesituationer

 • Side 9

  3.klassetrin 6.klassetrin 9.klassetrin

  Matematiskekompetencer

  Eleven kanhandlehensigtsmæssigtisituationermedmatematik

  Eleven kanhandlemedoverblikisammensattesituationermedmatematik

  Eleven kanhandlemeddømmekraftikompleksesituationermedmatematik

  Talogalgebra ElevenkanudviklemetodertilberegningermednaturligetalEleven kananvenderationaletalogvariableibeskrivelserogberegninger

  Eleven kananvendereelletalogalgebraiskeudtrykimatematiskeundersøgelser

  Geometriogmåling Eleven kananvendegeometriskebegreberogmåleEleven kananvendegeometriskemetoderogberegneenklemål

  Elevenkanforklaregeometriskesammenhængeogberegnemål

  Statistikogsandsynlighed

  Eleven kanudføreenklestatistiskeundersøgelserogudtrykkeintuitivechancestørrelser

  Eleven kanudføreegnestatistiskeundersøgelserogbestemmestatistiskesandsynligheder

  Eleven kanvurderestatistiskeundersøgelseroganvendesandsynlighed

  05-05-2014

 • Færdigheds‐ og vidensmålFærdigheds‐ ogvidensmål ermålfor,hvilkenvidenogfærdighederelevenskaltilegnesigforatopnåenkompetence,ogenhjælptillærerensarbejdemedprogression.

  • Færdigheds‐ ogvidensmål skaltydeliggøredenvidenogdefærdigheder,somerdelafkompetencen(bindendemål)

  • ‘Målpar’afvidenogfærdighedersikrersystematikmellemvidenogkunnen.

  • Konkretiseringsniveauskalmindskelærerensoversættelsesopgavefranationalestandardertilkonkretelæringsmålfordenenkelteelev.

  Anvendelighed:• Dekonkreteogsystematiskefærdigheds‐ ogvidensmål erlærerensprimæreredskab

  05-05-2014 Side 10

 • Færdigheds‐ og vidensmålI.Færdigheds‐ ogvidensmål ‘nedbryder’kompetencemåleneitemaer(‘målpar’)

  • ‘Temaerne’beskriverdebyggeklodserafvidenogfærdigheder,kompetencenerbyggetopaf

  II.Færdigheds‐ ogvidensmål ‘nedbryder’kompetencemåleneifaser(progression):

  • Fasergiverforslagtilprogressionfremmodkompetencemål.Derformuleresenfasepr.klassetrin,derindgåritrinnet(fx3faserfor1.‐3.klasse)

  • Fleksibilitetitilrettelæggelsenafundervisningen:Fasererknyttettiltrinforkompetencemål– ikkebestemtklassetrin.

  05-05-2014 Side 11

 • Side 12

  3.klassetrin 6.klassetrin 9.klassetrin

  Matematiskekompetencer

  Eleven kanhandlehensigtsmæssigtisituationermedmatematik

  Eleven kanhandlemedoverblikisammensattesituationermedmatematik

  Eleven kanhandlemeddømmekraftikompleksesituationermedmatematik

  Talogalgebra ElevenkanudviklemetodertilberegningermednaturligetalEleven kananvenderationaletalogvariableibeskrivelserogberegninger

  Eleven kananvendereelletalogalgebraiskeudtrykimatematiskeundersøgelser

  Geometriogmåling Eleven kananvendegeometriskebegreberogmåleEleven kananvendegeometriskemetoderogberegneenklemål

  Elevenkanforklaregeometriskesammenhængeogberegnemål

  Statistikogsandsynlighed

  Eleven kanudføreenklestatistiskeundersøgelserogudtrykkeintuitivechancestørrelser

  Eleven kanudføreegnestatistiskeundersøgelserogbestemmestatistiskesandsynligheder

  Eleven kanvurderestatistiskeundersøgelseroganvendesandsynlighed

  05-05-2014

 • Talogalgebra(3.kl.) Tal Regnestrategier Algebra

  Elevenkanudviklemetodertilberegningermednaturligetal

  1.

  Elevenkananvendenaturligetaltilatangiveantalogrækkefølge

  Elevenharvidenomenklenaturligetal

  Elevenkanaddereogsubtrahereenklenaturligetal

  Elevenharvidenomstrategiertiladditionogsubtraktion

  Elevenkanopdagesystemerifigur‐ ogtalmønstre

  Elevenharvidenomenklefigur‐ogtalmønstre

  2.

  Elevenkananvendeflercifredenaturligetaltilatangiveantalogrækkefølge

  Elevenharvidenomnaturligetalsopbygningititalssystemet

  Elevenkanudviklemetodertiladditionogsubtraktionmednaturligetal

  Elevenharvidenomstrategiertilhovedregning,overslagsregning,regningmedskriftligenotaterogdigitaleværktøjer

  Elevenkanbeskrivesystemerifigur‐ ogtalmønstre

  Elevenharvidenomfigurogtalmønstre

  3.

  Elevenkangenkendeenkle ogbrøkerihverdags‐situationer

  Elevenharvidenomenkledecimaltalogbrøker

  Eleven kanudviklemetodertilmultiplikationogdivisionmednaturligetal

  Elevenharvidenomstrategiertilmultiplikationogdivision

  Elevenkanopdageregneregler ogenklesammenhængemellemstørrelser

  Elevenharvidenomsammenhængemellemdefireregningsarter

 • 05-05-2014 Side 14

  2.Klassetrin 4.Klassetrin 6.Klassetrin 9.Klassetrin

  LæsningElevenkanlæseenkleteksterogbrugedemihverdagssammenhænge

  Elevenkanlæsemultimodaletekstermedhenblikpåoplevelseogfagligviden

  Elevenkanlæseogforholdesigtilteksterifagligeogoffentligesammenhænge

  Elevenkanlæseogdiskuteretekstersbetydningisammenhænge

  FremstillingElevenkanudtrykkesigiskrift,tale,lydogbilledeinæreogvelkendtesituationer

  Elevenkanudtrykkesigiskrift,tale,lydogbilledeivelkendtefagligesituationer

  Elevenkanudtrykkesigiskrift,tale,lydogbilledeiformellesituationer

  Elevenkanudtrykkesigforståeligt,klartogvarieretiskrift,tale,lydogbilledeienformderpassertilgenreogsituation

  FortolkningElevenkanforholdesigtilvelkendtetemaergennemsamtaleomlitteraturogandreæstetisketekster

  Elevenkanforholdesigtilvelkendtetemaeriegetogandreslivgennemundersøgelseaflitteraturogandreæstetisketekster

  Elevenkanforholdesigtilalmenetemaergennemsystematiskundersøgelseaflitteraturogandreæstetisketekster

  Elevenkanforholdesigtilkultur,identitetogsproggennemsystematiskundersøgelseogdiskussionaflitteraturogandreæstetisketekster

  KommunikationElevenkankommunikeremedopmærksomhedpåsprogogrelationerinærehverdagssituationer

  Elevenkanfølgereglerforkommunikationioverskueligeformelleogsocialesituationer

  Elevenkankommunikeremedbevidsthedomsprogetsfunktionioverskueligeformelleogsocialesituationer

  Elevenkandeltagereflekteretikommunikationikomplekseformelleogsocialesituationer

 • 05-05-2014 Side 15

  Fremstilling Planlægproces Forberedprodukt Fremstil Responder Læskorrektur Præsenterogevaluer

  Elevenkanudtrykkesigiskrift,tale,lydogbilledeinæreogvelkendtesituationer

  1.

  2.

 • 05-05-2014 Side 16

  Dynamisk understøttende materiale

  Målkanikkeståalene:Udviklingafunderstøttendemateriale,dererknyttettilmålene

  • Generelvejledningommålstyretundervisning(arbejdetmedlæringsmål,herunderundervisningsdifferentiering,evalueringmv.)

  • Fagspecifikvejledendematerialeknyttettildekonkretemål:• Byggeklodsertilplanlægning,gennemførelseogevalueringaf

  undervisningen• Udviklingafeksemplariskeundervisningsforløb,forskningskortlægninger

  mv.

 • NYE FÆLLES MÅL

  Talogalgebra(1.‐ 3.kl.) Tal Regnestrategier Algebra

  Elevenkanudviklemetodertilberegningermednaturligetal

  1.

  Elevenkananvendenaturligetaltilatangiveantalogrækkefølge

  Elevenharvidenomenklenaturligetal

  Elevenkanaddereogsubtrahereenklenaturligetal

  Elevenharvidenomstrategiertiladditionogsubtraktion

  Elevenkanopdagesystemerifigur‐ogtalmønstre

  Elevenharvidenomenklefigur‐ogtalmønstre

  2.

  Elevenkananvendeflercifredenaturligetaltilatbeskriveantalogrækkefølge

  Elevenharvidenomnaturligetalsopbygningititalssystemet

  Elevenkanudviklemetodertiladditionogsubtraktionmednaturligetal

  Elevenharvidenomstrategiertilhovedregning,overslagsregning, regningmedskriftligenotaterogdigitaleværktøjer

  Elevenkanbeskrivesystemerifigur‐ ogtalmønstre

  Elevenharvidenomfigur‐ ogtalmønstre

  3.

  Elevenkangenkendeenkledecimaltalogbrøkerihverdagssituationer

  Elevenharvidenomenkledecimaltalogbrøker

  Eleven kanudviklemetodertilmultiplikationogdivisionmednaturligetal

  Elevenharvidenomstrategiertilmultiplikationogdivision

  Elevenkanopdageregneregler ogenklesammenhængemellemstørrelser

  Elevenharvidenomsammenhængemellemdefireregningsarter

 • Evaluering og feedback

  Læs mere om evaluerings-redskaber

  Læremidler

  Læremiddel 1

  Læremiddel 2

  Læs mere

  Talogalgebra(1.– 3.klasse)

  Mål(1.fase) Målfordedygtigsteelever ElevmålUndervisnings‐

  forløbUndervisnings‐materiale Evalueringsopgaver

  Elevenkananvendenaturligetaltilatbeskriveantalogrækkefølge

  Eksempel I.Elevenkanskriveoglæsetalmedflerecifre

  Eksempel II.Elevenkansættestoretalirækkefølge

  EksempelI.Jegkantælleting.

  Eksempel II.Jegkantællebaglæns.

  EksempelIII:Jegkanskrivedesmåtal,såandrekanlæsedem.

  EksempelIV.Jegkansættetalirækkefølge.

  EksempelV.Jegkansættetalpåentallinje.

  Eksemplariskforløbomgrupperingafantalogrækkefølge

  Eksemplarisk forløbombevægelsesspil

  Linktillæremidler

  Links tilyoutube,eksemplerpåopgaver,tekstermv.

  Hvormangecenticubeseribunken(fx35):Iagttagomeleventællerfortløbendeellergruppererførst.

  NiveauI.Eleventællerfortløbende

  NiveauII.Elevengrupperermed2,5eller10

  Niveau III.Elevengrupperermedogændrergrupperingpåbaggrundafspørgsmål: Kandugøredetfleremåder?

  Elevenharvidenomenklenaturlige tal

 • • http://www.uvm.dk/Den‐nye‐folkeskole

  • http://www.uvm.dk/Den‐nye‐folkeskole/Udvikling‐af‐undervisning‐og‐laering/Maalstyret‐undervisning‐og‐laering/Faelles‐Maal

  • http://sorthvid.dk/prototyper/UVM/vidensportal/praesentation/

  Side 1905-05-2014