of 8 /8
1. Voz, čija je dužina 220 m, kreće se brzinom 57,6 km/h, preko mosta dugačkog 340 m. Za koje vrijeme će voz preći preko mosta? 2. Emina je idući iz škole učinila 1250 koraka za 10 minuta. Kojom se brzinom kretala ako je srednja dužina njezina koraka 60 cm? 3. Kolika je akceleracija tijela koje se kreće jednoliko ubrzano, a za vrijeme sedme i šeste sekunde zajedno pređe put od 30 m ? 4. Jedno tijelo se kretalo jednako ubrzano (bez početne brzine) 10 s i prešlo put od 0,1 km. Odredi: a) ubrzanje tijela, b) put pređen u prvoj sekundi, c) put pređen u posljednjoj sekundi, d) put pređen za prve četiri sekunde kretanja. 5. Pješak načini 250 koraka za 2 minute. Ako je dužina koraka 60 cm, odredi srednju brzinu pješaka. 6. Kazaljka brzinomjera automobila stalno pokazuje 64,8 km/h. Koliki put automobil pređe za 20 minuta? 7. Automobil počinje da se kreće iz mirovanja ubrzanjem 1,5 m/s 2 i nakon nekog vremena je na rastojanju 12 m od mjesta polaska. Kolika je brzina automobila u tom trenutku a kolika je srednja brzina na cijelom putu? 8. Tijelo se kretalo jednako ubrzano i u osmoj sekundi prešlo 30 m. Izračunaj: a) s kolikom se akceleracijom tijelo kretalo, b) kolika mu je brzina na kraju osme sekunde, c) koliki put tijelo pređe u prvoj sekundi? 9. Kolikim pritiskom djeluje na podlogu vrh igle čija je površina 0,01 cm 2 , ako na iglu djeluje sila od 0,1 N ? 10. Izrazi temperaturu svoga tijela od 309 K u stepenima celzijusa.

fizika zadaci 8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fizika 8

Text of fizika zadaci 8

1. Voz, ija je duina 220 m, kree se brzinom 57,6 km/h, preko mosta dugakog 340 m. Za koje vrijeme e voz prei preko mosta?

2. Emina je idui iz kole uinila 1250 koraka za 10 minuta. Kojom se brzinom kretala ako je srednja duina njezina koraka 60 cm?

3. Kolika je akceleracija tijela koje se kree jednoliko ubrzano, a za vrijeme sedme i este sekunde zajedno pree put od 30 m ?

4. Jedno tijelo se kretalo jednako ubrzano (bez poetne brzine) 10 s i prelo put od 0,1 km. Odredi: a) ubrzanje tijela, b) put preen u prvoj sekundi, c) put preen u posljednjoj sekundi, d) put preen za prve etiri sekunde kretanja.

5. Pjeak naini 250 koraka za 2 minute. Ako je duina koraka 60 cm, odredi srednju brzinu pjeaka.

6. Kazaljka brzinomjera automobila stalno pokazuje 64,8 km/h. Koliki put automobil pree za 20 minuta?

7. Automobil poinje da se kree iz mirovanja ubrzanjem 1,5 m/s2 i nakon nekog vremena je na rastojanju 12 m od mjesta polaska. Kolika je brzina automobila u tom trenutku a kolika je srednja brzina na cijelom putu?

8. Tijelo se kretalo jednako ubrzano i u osmoj sekundi prelo 30 m. Izraunaj: a) s kolikom se akceleracijom tijelo kretalo, b) kolika mu je brzina na kraju osme sekunde, c) koliki put tijelo pree u prvoj sekundi?

9. Kolikim pritiskom djeluje na podlogu vrh igle ija je povrina 0,01 cm2, ako na iglu djeluje sila od 0,1 N ?

10. Izrazi temperaturu svoga tijela od 309 K u stepenima celzijusa.

11. Kolika je prosjena brzina trkaa koji stazu od 200 m pretri za 21,5 sekundi?

12. Tijelo mase 5 kg pod dejstvom konstantne sile prelo je u prvoj sekundi kretanja 15 dm. Odrediti intenzitet sile koja je djelovala na tijelo.

13. Koliko rastojanje tijelo preleti: a) za 7 sekundi slobodnog padanja, b) u petoj sekundi slobodnog padanja?

14. Kolikim je pritisak otrice noa povrine S = 0,05 mm2 na kruh ako no pritiemo silom F = 0,5 N ?

15. Izrazi temperaturu svoga tijela od 36C u stepenima kelvina.

16. Kolika je prosjena brzina trkaa koji stazu od 100 m pretri za 10,2 sekundi?17. Tijelo mase 4 kg pod dejstvom konstantne sile prelo je u prvoj sekundi kretanja 150 cm. Odrediti intenzitet sile koja je djelovala na tijelo.

18. Koliko rastojanje tijelo preleti: a) za 5 sekundi slobodnog padanja, b) u sedmoj sekundi slobodnog padanja?

19. Kola, kreui se prema sjeveru, preu 60 km, a zatim prema jugu preu 100 km u toku 2 h. a) Koliki je ukupni put, b) Koliki je intenzitet pomaka, c) Kolika je srednja putna brzina?

20. Trkaa kola mogu ubrzati od 0 do 90 km/h u toku 5 s.Koliko je srednje ubrzanje u tom vremenskom intervalu?

21. Tijelo poinje da se kree poetnom brzinom 5 m/s sa konstantnim ubrzanjem 2 m/s2. Kolika je njegova brzina: a) poslije 1 s kretanja, b) poslije 2,5 s kretanja?

22. Na osnovu grafika datog u v-t koordinatnom sistemu, odredi: a) vrijeme kretanja tijela, b) poetnu i krajnju brzinu tijela, c) ubrzanje tijela, d) preeni put. 23. Kola, kreui se prema sjeveru, preu 40 km, a zatim prema jugu preu 80 km u toku 2 h. a) Koliki je ukupni put, b) Koliki je intenzitet pomaka, c) Kolika je srednja putna brzina?

24. Trkaa kola mogu ubrzati od 0 do 108 km/h u toku 6 s.Koliko je srednje ubrzanje u tom vremenskom intervalu?

25. Tijelo poinje da se kree poetnom brzinom 6 m/s sa konstantnim ubrzanjem -2 m/s2. Kolika je njegova brzina: a) poslije 1 s kretanja, b) poslije 3 s kretanja?

26. Na osnovu grafika datog u v-t koordinatnom sistemu, odredi: a) vrijeme kretanja tijela, b) poetnu i krajnju brzinu tijela, c) ubrzanje tijela, d) preeni put. 27. Tijelo se kree ravnomjerno pravolinijski 2 s udesno brzinom 3 m/s, a zatim naredne 3 s ulijevo brzinom 2 m/s. a) Koliko se tijelo pri tom kretanju udaljilo od poetnog poloaja , b) Koliki je pri tom put prelo?

28. Za veoma brze trkae na kratkim stazama smatraju se oni ljudi koji imaju rezultat 100 m za 10 s. Kolika je ta brzina izraena u m/s i u km/h ?

29. Na osnovu grafika datog u v-t dijagramu odredi: a) ubrzanje tijela u vremenskom intervalu od 0 s do 5 s ; b) ubrzanje tijela u vremenskom intervalu od 5 s do 10 s.

30. Tijelo koje se kree s konstantnim ubrzanjem a = 10 m/s2 je startalo s brzinom v0 = 20 m/s. Da li je brzina tog tijela nakon 6 s dva puta vea od brzine nakon 3 s ?

31. Voz se pri koenju zaustavi za 25 s. Odredi brzinu voza prije koenja ako je intenzitet ubrzanja 0,4 m/s2. Koliki put pree voz pri zaustavljanju?

32. Na drvenu kocku zapremine 1 dm3 djeluje sila 1,2 N. Koliko je ubrzanje kocke? ( = 800 kg/m3 ).

33. Manevarska lokomotiva mase 100 t spoji se sa vagonom koji je prije sudara mirovao. Srednje ubrzanje vagona tokom trajanja sudara je 5 puta vee od intenziteta srednjeg ubrzanja lokomotive. Kolika je masa vagona?

34. Polazei iz mirovanja automobil mase 2 t za 10 s pree 100 m.Kolika je vuna sila automobila? Obrazloiti raunski. a) 400 N b) 40 N c) 4 kN.

35. Koliko puta se promjeni gravitaciona sila izmeu dva tijela ako se oni pomjere sa meusobnog rastojanja 2 m na rastojanje 8 m ?

36. Sa krova zgrade visine 25 m baen je kamen vertikalno nanie i pao je na Zemlju poslije 1,5 s. Kolikom brzinom je kamen baen?37. Teina korpe sa jabukama je 54 N. Kolika je masa jabuka koje treba izvaditi da bi teina korpe i preostalih jabuka bila 36 N ?

38. Nai rezultantu dvije sile od po 7 N ako je ugao izmeu pravaca njihovih djelovanja 60.

39. ovjek ima teinu 750 N. Povrina jednog stopala mu je 150 cm2. Koliki pritisak vri ovjek na podlogu kada stoji?

40. Na manji klip hirdauline prese povrine 40 cm2 djeluje sila 50 N. Koliki se teret moe podii na veem klipu povrine 8000 cm2 ?

41. Koliki je hidrostatiki pritisak na dnu mora ija je dubina 300 m ? ( = 1030 kg/m3 , g = 10 N/kg )

42. Tijelo je teko u vazduhu 6,75 N , a u vodi 4,25 N. Izraunaj gustinu tijela.

43. Voz mase 1,2 tone poveao je brzinu od 5 m/s na 11 m/s u toku 2 minute. Odredi silu koja ubrzava voz.

44. Kolika je sila koja tijelu mase 30 g daje ubrzanje 20 m/s2 ?

45. Koliko rastojanje pree tijelo u 5-oj sekundi slobodnog padanja?

46. Pokai da je gravitaciona sila dosta slaba, ak i za vee mase, na primjeru meudjelovanja tijela mase m1 = 1 t i m2 = 3 t koja se nalaze na rastojanju 3 m. (gravitaciona konstanta = 6,6710-11 Nm2/kg2)

47. Voz mase 1,2 tone poveao je brzinu od 5 m/s na 11 m/s u toku 2 minute. Odredi silu koja ubrzava voz.

48. Kolika je sila koja tijelu mase 30 g daje ubrzanje 20 m/s2 ?

49. Koliko rastojanje pree tijelo u 5-oj sekundi slobodnog padanja? ( g = 9,81 m/s2 )

50. Pokai da je gravitaciona sila dosta slaba, ak i za vee mase, na primjeru meudjelovanja tijela mase m1 = 1 t i m2 = 3 t koja se nalaze na rastojanju 3 m. ( gravitaciona konstanta f = 6,6710-11 Nm2/kg2 )

51. Kolika je sila koja pokree automobil mase 1,2 tone da bi se kretao ubrzanjem od 0,4 m/s2 ?

52. Automobil krene silom vue od 4 kN i pree put od 0,1 km jednakoubrzanim kretanjem da bi za 10 sekundi dobio potrebno ubrzanje. Kolika je masa automobila?

53. Koliko rastojanje pree tijelo u 7-oj sekundi slobodnog padanja?

54. Pokai da je gravitaciona sila dosta slaba, ak i za vee mase, na primjeru meudjelovanja tijela mase m1 = 2 t i m2 = 4 t koja se nalaze na rastojanju 4 m. (gravitaciona konstanta = 6,6710-11 Nm2/kg2 )

55. Kolika je sila koja pokree automobil mase 1,2 tone da bi se kretao ubrzanjem od 0,4 m/s2 ? 56. Automobil krene silom vue od 4 kN i pree put od 0,1 km jednakoubrzanim kretanjem da bi za 10 sekundi dobio potrebno ubrzanje. Kolika je masa automobila?

57. Koliko rastojanje pree tijelo u 7-oj sekundi slobodnog padanja? ( g = 9,81 m/s2 )

58. Pokai da je gravitaciona sila dosta slaba, ak i za vee mase, na primjeru meudjelovanja tijela mase m1 = 2 t i m2 = 4 t koja se nalaze na rastojanju 4 m. ( gravitaciona konstanta f = 6,6710-11 Nm2/kg2 )

59. Sa koje visine je pao kamen ako je njegova krajnja brzina imala vrijednost v = 39,24 m/s ?

60. Automobil mase 500 kg koji je krenuo iz mirovanja postigao je brzinu od 15 m/s. a) Koliki je tad impuls automobila? b) Kolika je sila ako je kretanje bilo jednakoubrzano, a sila je djelovala 15 s ?

61. Koliku brzinu postigne i koliki put pree tijelo pri slobodnom padu za 5 s ?

62. Automobil mase 600 kg koji je krenuo iz mirovanja postigao je brzinu od 20 m/s. a) Koliki je tada impuls automobila? b) Kolika je sila ako je kretanje bilo jednakoubrzano, a sila je djelovala 20 s?

63. Koliku brzinu postigne i koliki put pree tijelo pri slobodnom padu za 2 s ?

64. Koliko vremena treba tijelo da slobodno pada da bi dostiglo brzinu 49 m/s ?

65. Tijelo slobodno pada sa visine 78,5 m. Koliko je ukupno vrijeme padanja tijela?

66. Tijelo je baeno sa Zemlje brzinom 19,62 m/s vertikalno navie.Koliki put pree tijelo u prvoj sekundi kretanja?

67. Sa krova zgrade visine 25 m baen je kamen vertikalno nanie i pao je na Zemlju poslije 1,5 s. Kolikom brzinom je kamen baen?

68. Tijelo je baeno sa Zemlje brzinom 19,62 m/s vertikalno navie. Koliki put pree tijelo u prvoj sekundi kretanja?