Click here to load reader

za uĉenike osnovne škole - EMIS Matura ZADACI ... Hemija/Kemija 5. Fizika 6.Geografija/Zemljopis 7.Historija/Istorija/Povijest 8. Engleski jezik 9.Njemaĉki jezik 1 Termin učenik

 • View
  255

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of za uĉenike osnovne škole - EMIS Matura ZADACI ... Hemija/Kemija 5. Fizika 6.Geografija/Zemljopis...

 • 1

  EKSTERNA MATURA

  za uenike osnovne kole

 • 2

  ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU

  PRILAGOENI NIVOI

  U KOLSKOJ 2012/13. GODINI

  Aida Smailagi, Amila Herceg Hodi, Amila Islamovi, Anela Barakovi,

  Anka Izetbegovi, Aziza Hurem, Emina Amin, Enisa Grebi, Lejla Rami,

  Maja Kuzmanovi, Mediha Musi, Mersudin Kadri, Nevresa Softi, Raza

  uliman, Vasilija Veljkovi

  februar, 2013. godine

 • 3

  Sadraj UVOD ................................................................................................................................................................................. 6

  OPDI CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA ............................................................................................................................... 7

  UPUTSTVA ZA TESTIRANJE ................................................................................................................................................ 7

  UPUTSTVO ZA BODOVANJE .............................................................................................................................................. 8

  KATALOG ISPITNIH PITANJA ZA EKSTERNU MATURU ....................................................................................................... 9

  PRILAGOENI NIVO I .................................................................................................................................................. 9

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST ......................................................................................................... 9

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA .................................................................................................................................. 10

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ....................................................................................................................... 10

  ZADACI ........................................................................................................................................................................ 12

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................... 22

  PRIMJER URAENOG TESTA........................................................................................................................................ 23

  LITERATURA ................................................................................................................................................................ 25

  MATEMATIKA ............................................................................................................................................................. 26

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA .................................................................................................................................. 26

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ....................................................................................................................... 26

  ZADACI ........................................................................................................................................................................ 27

  RJEENJA ZADATAKA .................................................................................................................................................. 35

  PRIMJER URAENOG TESTA........................................................................................................................................ 37

  LITERATURA ................................................................................................................................................................ 39

  BIOLOGIJA ....................................................................................................................................................................... 40

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA .................................................................................................................................. 40

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA .................................................................................................................... 40

  ZADACI ........................................................................................................................................................................ 42

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................... 50

  PRIMJER URAENOG TESTA........................................................................................................................................ 51

  LITERATURA ................................................................................................................................................................ 53

  HEMIJA/KEMIJA............................................................................................................................................................... 54

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA .................................................................................................................................. 54

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ....................................................................................................................... 54

  ZADACI ........................................................................................................................................................................ 56

  RJEENJA ZADATAKA .................................................................................................................................................. 61

  PRIMJER URAENOG TESTA........................................................................................................................................ 62

  LITERATURA ................................................................................................................................................................ 64

  FIZIKA .............................................................................................................................................................................. 65

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA .................................................................................................................................. 65

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ....................................................................................................................... 66

 • 4

  ZADACI ........................................................................................................................................................................ 67

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................... 74

  PRIMJER URAENOG TESTA........................................................................................................................................ 75

  LITERATURA ................................................................................................................................................................ 77

  HISTORIJA/ISTORIJA/POVIJEST ........................................................................................................................................ 78

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA .................................................................................................................................. 78

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ....................................................................................................................... 79

  ZADACI ........................................................................................................................................................................ 80

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................... 89

  PRIMJER URAENOG TESTA........................................................................................................................................ 90

  LITERATURA ................................................................................................................................................................ 92

  GEOGRAFIJA /ZEMLJOPIS ................................................................................................................................................ 93

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA .................................................................................................................................. 93

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ....................................................................................................................... 94

  ZADACI ........................................................................................................................................................................ 95

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................. 104

  PRIMJER URAENOG TESTA...................................................................................................................................... 105

  LITERATURA .............................................................................................................................................................. 107

  ENGLESKI JEZIK .............................................................................................................................................................. 108

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA ................................................................................................................................ 108

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ..................................................................................................................... 108

  ZADACI ...................................................................................................................................................................... 110

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................. 130

  PRIMJER URAENOG TESTA...................................................................................................................................... 134

  LITERATURA .............................................................................................................................................................. 138

  NJEMAKI JEZIK ............................................................................................................................................................. 139

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA ................................................................................................................................ 139

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ..................................................................................................................... 140

  ZADACI ...................................................................................................................................................................... 141

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................. 158

  PRIMJER URAENOG TESTA...................................................................................................................................... 164

  LITERATURA .............................................................................................................................................................. 169

  ARAPSKI JEZIK ................................................................................................................................................................ 170

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA ................................................................................................................................ 170

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ..................................................................................................................... 171

  ZADACI ...................................................................................................................................................................... 172

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................. 181

  PRIMJER URAENOG TESTA ..................................................................................................................................... 183

 • 5

  LITERATURA .............................................................................................................................................................. 186

  FRANCUSKI JEZIK ........................................................................................................................................................... 187

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA ................................................................................................................................ 187

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ..................................................................................................................... 188

  ZADACI ...................................................................................................................................................................... 189

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................. 203

  PRIMJER URAENOG TESTA...................................................................................................................................... 207

  LITERATURA .............................................................................................................................................................. 210

  ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU - PRILAGOENI NIVO II .............................................................................. 211

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST ..................................................................................................... 212

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA ................................................................................................................................ 212

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ..................................................................................................................... 213

  ZADACI ...................................................................................................................................................................... 214

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................. 236

  PRIMJER URAENOG TESTA ..................................................................................................................................... 242

  LITERATURA .............................................................................................................................................................. 245

  MATEMATIKA ................................................................................................................................................................ 246

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA ................................................................................................................................ 246

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ..................................................................................................................... 246

  ZADACI ...................................................................................................................................................................... 248

  RJEENJA ZADATAKA ................................................................................................................................................. 271

  PRIMJER URAENOG TESTA...................................................................................................................................... 278

  LITERATURA .............................................................................................................................................................. 284

  ENGLESKI JEZIK .............................................................................................................................................................. 285

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA ................................................................................................................................ 285

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA ..................................................................................................................... 286

  ZADACI ...................................................................................................................................................................... 287

  RJEENJA ................................................................................................................................................................... 330

  PRIMJER URAENOG TESTA...................................................................................................................................... 339

  LITERATURA .............................................................................................................................................................. 344

 • 6

  UVOD

  Na osnovu lana 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene novine Kantona Sarajevo br

  10/04, 21/06, 26/08, 31/11), uenici, nakon zavrene devetogodinje osnovne kole, polau Eksternu maturu.

  Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine steene u toku devetogodinjeg osnovnog

  odgoja i obrazovanja. S tim u vezi napravljen je Katalog zadataka za polaganje ispita Eksterne mature -

  prilagoeni nivoi I i II koji obuhvataju najvanije programske sadraje iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog

  jezika i knjievnosti, Matematike, Biologije, Hemije/Kemije, Fizike, Historije/Povijesti/Istorije,

  Geografije/Zemljopisa, Engleskog jezika, Njemakog jezika, Arapskog jezika i Francuskog jezika, to e

  posluiti uenicima kao kvalitetna osnova za nastavak daljeg kolovanja.

  Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi

  ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom

  devetogodinje osnovne kole i na izvjetajima o postignuima uenika koji su nastavu pratili po

  individualno prilagoenim programima i izvjetajima o postignuima uenika kojima je individualiziran

  pristup u nastavi, pravila izrade testa, literatura i zadaci, kao i oznaeni brojevi rjeenja zadataka.

  Ispitni katalog za uenike IX razreda osnovnih kola Kantona Sarajevo je dokument koji sadri ispitna

  pitanja kojima se nastoji mjeriti znanje uenika1 koji nastavu pohaaju po inidividualno prilagoenim

  programima2.

  Ispitni katalog sadri dva nivoa:

  1. prilagoeni nivo I namijenjen je uenicima koji prate nastavu po individualno prilagoenim

  programima.

  2. prilagoeni nivo II namijenjen je uenicima za koje se prilagoava pristup u nastavi.

  Svrha ovog dokumenta je dati pregled ciljeva, ishoda uenja i strukture ispita iz sljedeih nastavnih

  predmeta:

  1.Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost

  2. Matematika

  3. Biologija

  4. Hemija/Kemija

  5. Fizika

  6.Geografija/Zemljopis

  7.Historija/Istorija/Povijest

  8. Engleski jezik

  9.Njemaki jezik

  1 Termin uenik se odnosi na oba spola.

  2Individualni prilagoeni program je dokument koji odgovara na jedinstvene potrebe djeteta. U njemu su opisani individualni

  ciljevi, ishodi i usluge koji se pruaju djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i indikatori kojima de se pratiti njihov napredak.

 • 7

  10.Arapski jezik

  11.Francuski jezik

  Dokument sadri i uraene primjere testova iz navedenih predmeta.

  OPI CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Opi cilj ispita je provjera i vrednovanje matematikih, jezikih, prirodnih i drutvenih znanja uenika koji

  nastavu pohaaju po prilagoenim individualnim programima, a za koje je potrebno osigurati jeziku,

  tehniku i logistiku prilagodbu i podrku.

  Pri definisanju ishoda znanja3 i ispitnih zadataka koritena je Bloomova taksonomija

  4, koja je omoguila

  bolje definisanje ispitnih zadataka i koritenje aktivnih glagola koji specifikuju konkretno i mjerljivo znanje.

  Pri izradi zadataka vodilo se rauna o uvaavanju karakteristika ispitnih zadataka i potivanju principa

  valjanosti, uinkovitosti, objektivnosti i primjerenosti. U definisanju ispitnih zadataka i uputstava koriten

  je jednostavan i jasan jezik.

  S obzirom na karakteristike ispitnih grupa, najee su koriteni zadaci zatvorenog tipa (zadaci alternativnog

  izbora, viestrukog izbora i povezivanja). U malom broju sluajeva koriteni su zadaci dopunjavanja ili

  kratkih odgovora.

  UPUTSTVA ZA TESTIRANJE

  Ispit iz Eksterne mature e se odrati u isto vrijeme, pod jednakim uslovima i na isti nain za sve uenike

  koji pristupe Eksternoj maturi po prilagoenim nivoima.

  Na ispitu, koji traje 90 minuta, dozvoljena je upotreba grafitnih olovaka, gumica i kalkulatora tokom

  rjeavanja testa. Konana verzija uraenog testa na ispitu, mora biti napisana (neizbrisivom) hemijskom

  olovkom, crne ili plave boje. Crvena boja nije dozvoljena.

  Za uenike koji pristupe Eksternoj maturi po prilagoenim nivoima potrebno je osigurati podrku asistenta.

  Nije dozvoljeno:

  - lano predstavljanje,

  - ometanje drugih uenika,

  - prepisivanje, i

  - upotreba mobilnih telefona i drugih elektronskih ureaja.

  Zadatak asistenata je pomoi ueniku prilikom:

  3Ishodi znanja su jasno iskazane tvrdnje napisane od strane uitelja o tome to se od uenika oekuje da zna, razumije i/ili da je

  sposoban pokazati nakon zavretka procesa uenja. 4Bloomova taksonomija je glavni okvir za klasifikaciju izjava o tome to mi oekujemo od uenika da de oni znati, razumjeti, modi

  napraviti i kakve stavove zauzeti nakon zavrenog procesa pouavanja i uenja.

 • 8

  - zauzimanja mjesta u uionici,

  - iitavanja zadataka, i

  - dodatnog pojanjavanja zahtjeva zadataka

  UPUTSTVO ZA BODOVANJE

  Iz Ispitnog kataloga prilagoenog nivoa I bira se pet, a iz prilagoenog nivoa II deset zadataka za ispit iz

  Eksterne mature.

  U Ispitnom katalogu za prilagoeni nivo I svaki zadatak nosi najvie 2 boda, a za prilagoeni nivo II svaki

  zadatak nosi najvie 1 bod. Najvei broj osvojenih bodova na ispitu iz Eksterne mature je 10.

  Uenik moe dobiti 0,25, 0,50 ili 1 bod u onim zadacima koji imaju vie dijelova, ali samo ako je tako

  definisano u rjeenju zadataka.

  Priznaju se samo odgovori pisani hemijskom olovkom.

  Priznaju se odgovori u kojima je uenik tano odgovorio, ali je taan odgovor oznaio na drugaiji nain od

  predvienog (npr. on je neto podvukao, a trebalo je da zaokrui ili je precrtao, a trebalo je da zaokrui).

  Priznaje se taan odgovor koji je uenik napisao van predvienog mjesta (npr. nije na datoj liniji, ve pored

  nje...) i za njega dobija onoliko bodova koliko je predvieno u zadacima. Ukoliko je odgovor netaan ili

  neitko i nejasno napisan, uenik dobija 0 bodova.

  Priznaju se tano uraeni zadaci, koji sadre i neki nevaan dio koji se ne odnosi direktno na zadatak. Ti

  sadraji se nee uzimati u obzir prilikom bodovanja.

  Ne priznaju se oni zadaci u kojima se odgovor razlikuje od odgovora datog u rjeenju zadataka (0 bodova).

  Ne priznaju se oni zadaci u kojima je uenik napisao vie odgovora, a nije jasno navedeno koji je od

  odgovora vaei (0 bodova).

  U zadacima u kojima se od uenika ne zahtijeva da odgovore upiu po odreenom redoslijedu, pri

  bodovanju se redoslijed nee uzimati u obzir.

 • 9

  KATALOG ISPITNIH PITANJA ZA EKSTERNU MATURU

  PRILAGOENI NIVO I

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

 • 10

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Ispitom iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost provjerava se znanje uenika koje se

  zasniva na jezikim kompetencijama.

  U nastavku su navedeni oekivani ciljevi ispita i ishodi znanja iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i

  knjievnosti, zasnovani na Nastavnom planu i programu za devetogodinje osnovno obrazovanje i na

  izvjetajima nastavnika o postignuima uenika koji nastavu pohaaju po individualno prilagoenom

  programu u toku njihovog devetogodinjeg kolovanja.

  Primarni cilj nastave Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti je savladavanje tehnika itanja,

  pisanja, razumijevanja napisanog, te ovladavanje osnovnim gramatikim i pravopisnim vjetinama,

  predvienim individualno prilagoenih programima.

  Ovim ispitom uenici e moi pokazati usvojena znanja iz predmetnih nastavnih oblasti.

  Gramatika:

  - prepoznati i razlikovati promjenjive vrste rijei (imenice, pridjeve, glagole i zamjenice); - prepoznati i razlikovati upitne, uzvine i izjavne reenice; - prepoznati i pisati tampana i pisana slova latinice; - prepoznati, razumjeti i odvajati dijelove proirene reenice, i - prepoznati i razlikovati subjekat i predikat, te objekat u reenici.

  Pravopis:

  - primjenjivati pravila o pisanju velikog slova (bia, drava, gradova, planina, rijeka, jezera, mora); - razlikovati i pravilno primijeniti interpunkcijske znakove (taka, upitnik, uzvinik, zarez); - razlikovati, razumjeti i pravilno primijeniti afrikate i , i - prepoznati i primijeniti ijekavsku zamjenu jata.

  Knjievnost:

  - samostalno itati krae tekstove; - razumjeti sadraj proitanog teksta, i - prepoznati i razlikovati osnovne knjievne vrste (basne, pjesme).

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA

  Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena simbolom

  koji se nalazi pored samog zadatka.

  Ukupno se razlikuju etiri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

 • 11

  Tabela 1.

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Poredaj. Zadaci povezivanja i

  sreivanja

  Dopii. Zadaci dopunjavanja

  Zaokrui. Zadaci viestrukog izbora

  Spoji strelicom. Zadaci povezivanja

 • 12

  ZADACI

  1. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Basne su prie u kojima ivotinje razgovaraju. T N

  1x2=2

  2. Prepii reenicu pisanim ili tampanim slovima latinice.

  SUNCE GRIJE.

  2 x 1 = 2

 • 13

  3. Zaokrui ispravno napisano veliko slovo.

  a) bosna i hercegovina b) Bosna i Hercegovina c) Bosna i hercegovina

  1x2=2

  4. Od ponuenih rijei zaokrui koje poinju slovom m?

  slika mi dijete

  mama lopta

  2 x 1 = 2

  5. Prepii reenicu pisanim ili tampanim slovima latinice.

  na drveu raste lie.

  4 x 0,50 = 2

 • 14

  6. Pogledaj sliku i poredaj ispravno slova u rijei.

  r o b d

  1 x 2 = 2

  7. Zaokrui imenice u mnoini.

  a) voz

  b) lopte

  c) jabuka

  d) stolica

  e) ruke

  2 x 1 = 2

 • 15

  8. ta vidi na slici? Odgovor napii na liniji pored slike.

  2 x 1 = 2

  9. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Avion prevozi putnike.

  Rije avion je objekat u reenici.

  T N

  1 x 2 = 2

 • 16

  10. Rastavi rijei i pravilno napii reenicu

  KrozSarajevoteerijekaMiljacka.

  1 x 2 = 2

  11. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  a) Akuzativ je pade.

  T N

  b) Strofa je vrsta filma. T N

  2 x 1 = 2

  12. Dovri ispravno reenicu glagolom uiti.

  Danas Faris ui.

  a) Juer je Faris ___________________.

  b) Sutra e Faris ___________________.

  2 x 1 = 2

 • 17

  13. Zaokrui rije koja ne pripada g rupi.

  a) visok

  b) crven

  c) pjevati

  d) lijep

  1 x 2=2

  14. Proitaj tvrdnju i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  a) Rije ona je zamjenica.

  T N

  b) Rije ja je imenica.

  T N

 • 18

  15. Pogledaj sliku i poredaj ispravno slova u rijei.

  UIONCIA

  1 x 2 = 2

  16. Stavi znak ? ( upitnik) ili (taku) na kraju reenice.

  Gdje je mama?

  a) Ide li kui

  b) Danas je sunan dan

  2 x 1 = 2

 • 19

  17. Prepoznaj subjekat i predikat u reenicama.

  Podvuci subjekat i predikat .

  a) Djevojica crta.

  b) Pada kia.

  4 x 0,50 = 2

  18. Prepoznaj vrstu rijei u reenici i upii u tabelu.

  Vrijedno dijete ita i pie.

  imenica glagol pridjev

  4 x 0,50 = 2

 • 20

  19. Proitaj reenice. Pogledaj sliku.

  Odgovori na pitanja iz teksta.

  Djevojica ita. Plava kosa joj je raeljana po sredini tjemena.

  U kosu joj je upletena tamnomodra mana.

  a) ta djevojica radi?

  _____________________________________

  b) ta je upleteno u njenu kosu?

  ______________________________

  2 x 1 = 2

 • 21

  20. Od zadanih rijei napii reenicu.

  uiteljica

  ui

  djecu

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  2 x 1 = 2

 • 22

  RJEENJA ZADATAKA

  1. T

  2. Ispravno napisana reenica (Sunce grije.) pisanim slovima.

  3. b)

  4. mi, mama

  5. Pravopisno ispravno napisana reenica (Na drveu raste lie.).

  6. Ispravno napisana rije (brod).

  7. b), e)

  8. kaika, stolica

  9. N

  10. Pravopisno ispravno napisana reenica (Kroz Sarajevo tee Miljacka.).

  11. a) T; b) N

  12. a) uio; b) uiti

  13. c)

  14. a) T; b)N

  15. Ispravno napisana rije (UIONICA).

  16. a) ? (upitnik)b) . (taka)

  18. imenice dijete,

  glagoli ita, pie,

  pridjev - vrijedno

  Priznaju se svi smisleni odgovori.

  19. a) Djevojica ita.

  b) Upletena je tamnomodra mana.

  20. Priznat e se pravilno sloena reenica sa prvim velikim slovom i takom na kraju.

 • 23

  PRIMJER URAENOG TESTA

  1. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Glavni likovi u basnama su ivotinje.

  1 x 2 = 2

  2. Zaokrui ispravno napisane rijei.

  1 x 2 = 2

  3. Dovri reenicu. Pridrui odgovarajuu rije.

  4 x 0,50 = 2

  N T

 • 24

  4. Zaokrui rije koja ne pripada grupi.

  1 x 2 = 2

  5. Od zadanih rijei sastavi i napii reenicu.

  Pazi na pisanje velikog slova.

  kemal i

  ivan

  se

  igraju

  Kemal i Ivan se igraju._________________________

  4 x 0,50 = 2

 • 25

  LITERATURA

  Nastavni planovi i programi:

  1. Nastavni plan i program za 3. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 2. Nastavni plan i program za 3. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 3. Nastavni plan i program za 4. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 4. Nastavni plan i program za 4. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 5. Nastavni plan i program za 6. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 6. Nastavni plan i program za 6. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  Udbenici 7. deri, Jadranko: Zvrkov portal - udbenici

  Literatura

  8. Davda, Bojana i Rua, Kuki, Gorana: kola i uenici s tekoama - prezentacija 9. Duboanin, H. Alija: Laarski put, Svjetlost, Sarajevo,2001. 10. Hubijar, Zehra: itam, znam i stvaram, Bosanska rije, 2009. 11. Hubijar, Zehra: ubor radosti, Bosanska rije, 2007. 12. Kocanjer, Dubravka: Igram se i uim, 13. Kuki, Gorana: Tekoe s uenicima s tekoama, Metodiki profili 14. Udruenje Duga: Vodi kroz inkluziju u obrazovanju, 2006.

 • 26

  MATEMATIKA

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Ispitom iz predmeta Matematika provjerava se znanje iz aritmetike i geometrije. Ispitnim zadacima

  predvieno je da uenik prepoznaje, povezuje i pronalazi vezu izmeu zapaanja i izraavanja u

  matematikim zadacima.

  U nastavku su navedeni oekivani ciljevi ispita i ishodi znanja iz Matematike, zasnovani na Nastavnom

  planu i programu za devetogodinje osnovno obrazovanje i na izvjetajima nastavnika o postignuima

  uenika koji nastavu pohaaju po individualno prilagoenom programu u toku njihovog

  devetogodinjeg kolovanja.

  Kroz test e uenici pokazati usvojena znanja iz pojedinih tematskih cjelina kroz sljedee oblasti:

  I Aritmetika

  - prepoznati pojmove o brojnim koliinama i njihovim meusobnim odnosima, - iskazati znanja iz etiri raunske operacije, - sabirati i oduzimati do 1000, i - mnoiti i dijeliti do 100 uz pomo kalkulatora.

  II Geometrija

  - prepoznati geometrijska tijela i figure, - razlikovati pravu i du, prenik i poluprenik, krunicu i uglove (otri, pravi, tupi).

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA

  Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena

  simbolom koji se nalazi pored samog zadatka.

  Ukupno se razlikuju tri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

  Tabela 1

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Spoji strelicom. Zadaci povezivanja

  Dopii. Zadaci dopunjavanja

  Zaokrui. Alternativni zadaci

 • 27

  ZADACI

  1. Saberi.

  a) 1+3=

  b) 2+2=

  c) 1+2=

  d) 1+1=

  4 x 0,50 = 2

  2. Izraunaj.

  a ) 3 + 4 = b) 10 7 =

  5 + 4 = 9 8 =

  4 x 0,50 = 2

  3. Izraunaj.

  a) 20 + 80 =

  b) 60 30 =

  2 x 1 = 2

 • 28

  4. Nacrtaj kruie po zadanom broju.

  a)

  b)

  c)

  d)

  4 x 0,50 = 2

 • 29

  5. Zaokrui kvadrat.

  a)

  b)

  2 x 1 = 2

  6. Pravilno potpii sabirke i izraunaj.

  a) 28, 21

  b) 71, 9

  2 x 1 = 2

 • 30

  7. Izraunaj.

  a)

  25

  + 11 7

  _____________

  b)

  100

  + 20 10

  ______________

  2 x 1 = 2

  8. Pomnoi.

  a) 33=

  b) 65=

  2 x 1 = 2

  9. Stavi odgovarajui znak ili =.

  a) 53 53

  b) 16 18

  2 x 1 = 2

 • 31

  10. Prepoznaj tijelo. Napii na liniju.

  a)

  b)

  2 x 1 = 2

  11. Rijei jednaine.

  a) X-5=8

  b) 6+X=10

  2 x 1 = 2

  12. Rijei jednaine.

  a) X+10=15

  b) 12+X=20

  2 x 1 = 2

 • 32

  13. Pravilno unesi mjesne vrijednosti u tablicu.

  642, 37

  S D J

  2 x 1 = 2

  14. Pravilno unesi mjesne vrijednosti u tablicu.

  361, 87

  S D J

  2 x 1 = 2

  15. Prepoznaj i zaokrui du.

  a)

  b)

  2 x 1 = 2

 • 33

  16. Ucrtaj poluprenik i prenik u krunici.

  2 x 1 = 2

  17. Izraunaj.

  a) 38 + (3 4) =

  b) (56 18) 25 : 5 =

  2 x 1 = 2

  18. Proitaj i rijei zadatak.

  Na jednoj grani su dvije jabuke. Koliko ima jabuka na tri takve

  grane?

  Raun:_______________________________________________

  Odgovor: Na granama je_________________jabuka.

  2 x 1 = 2

 • 34

  19. Napii brojeve koji nedostaju.

  a)

  b)

  4 x 0,50 = 2

  20. Prepoznaj i zaokrui pravi ugao.

  a)

  b)

  2 x 1 = 2

 • 35

  RJEENJA ZADATAKA

  1. a) 4 b) 4 c) 3 d)2

  2. a) 7, 9 b) 3, 1

  3. a) 100 b)30

  4.

  5. b)

  6. a) 49 b) 80

  7. a) 43 b) 130

  8. a) 9 b) 30

  9. a) = b) <

  10. a) kocka b) valjak

 • 36

  11. a) 3 b) 4

  12. a) 5 b) 8

  13.

  S D J

  6 4 2

  3 7

  14.

  S D J

  3 6 1

  8 7

  15. b)

  16.

  17. a) 50 b) 33

  18. 6

  19. a) 28, 30 b) 76, 79

  20. b)

 • 37

  PRIMJER URAENOG TESTA

  1. Izraunaj.

  a) 3+6=9 b) 10+40=50

  7+1=8 60+30=90

  4 x 0,5 = 2

  2. Pomnoi.

  a) 44=16 b) 57=35

  2 x 1 = 2

  3. Pravilno unesi mjesne vrijednosti u tablicu.

  579, 99

  S D J

  5 7 9

  9 9

  2 x 1 = 2

  4. Spoji dvije take. Dopuni reenicu.

  Spajanjem dvije take dobili smo DU.

  2 x 1 = 2

 • 38

  5. Na jednoj grani je 10 ljiva. Na zemlju je palo 5 ljiva.

  Koliko ih je ostalo na grani?

  Raun: 10-5=5

  Odgovor: Na grani je ostalo pet ljiva.

  2 x 1 = 2

 • 39

  LITERATURA

  Nastavni planovi i programi

  1. Nastavni plan i program za 3. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 2. Nastavni plan i program za 3. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 3. Nastavni plan i program za 4. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 4. Nastavni plan i program za 4. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 5. Nastavni plan i program za 5. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 6. Nastavni plan i program za 5. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  Udbenici

  7. Arslanagi, efket i Miloevi, Dragoljub: Matematika, Bosanska rije, Sarajevo, 2009. 8. Fako, Atija: Matematika, Bosanska rije, Tuzla, 2010. 9. Galijatovi, Edin i Onodi, Robert: Matematika, Bosanska rije, Tuzla, 2009. 10. Jagodi, Boko: Matematika, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2010.

 • 40

  BIOLOGIJA

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Ispitom iz predmeta Biologija provjerava se znanje o ivotu i ivim biima.

  U nastavku su navedeni oekivani ciljevi ispita i ishodi znanja iz Biologije, zasnovani na Nastavnom planu i

  programu za devetogodinje osnovno obrazovanje i na izvjetajima nastavnika o postignuima uenika koji

  nastavu pohaaju po individualno prilagoenom programu u toku njihovog devetogodinjeg kolovanja.

  Kroz test e uenici pokazati usvojena znanja iz pojedinih tematskih cjelina kroz sljedee oblasti:

  I Botanika

  - prepoznati osnovne pojmove o poznavanju grae biljnog organizma, - prepoznati i imenovati biljne organe, i - prepoznati listopadno i etinarsko drvee.

  II Fiziologija biljaka - prepoznati elementarna znanja iz fiziologije biljaka (proizvodnja kiseonika).

  III Zoologija

  - prepoznati i razlikovati biljke i ivotinje, i - razlikovati i imenovati domae ivotinje.

  IV Citologija

  - prepoznati eliju kao osnovnu, gradivnu i funkcionalnu jedinicu ivih bia.

  V Ekologija

  - definisati pojave u prirodi, meuovisnosti izmeu biljaka, ivotinja i ovjeka, - prepoznati osnovne pojmove iz ekologije, - razlikovati i imenovati ivotne sredine, i - prepoznati kako ovjek vri promjene u prirodi i utie na poboljanje kvaliteta ivljenja.

  VI Genetika

  - povezati znanja iz elementarne genetike sa svakodnevnim ivotom.

  VII Anatomija i fiziologija ovjeka

  - imenovati zdravu hranu, - identifikovati znaaj upotrebe voa i povra u ishrani, te s tim unaprijediti svoje zdravlje, - prepoznati potrebu brige o zdravlju, posebno zuba, i - prepoznati potrebu redovnog unoenja vode u organizam ovjeka.

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA

  Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena simbolom

  koji se nalazi pored samog zadatka.

 • 41

  Ukupno se razlikuju tri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

  Tabela 1

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Spoji strelicom. Zadaci povezivanja

  Dopii. Zadaci dopunjavanja

  Zaokrui. Alternativni zadaci

 • 42

  ZADACI

  1. Spoji rije sa odgovarajuim slikama.

  BILJKA

  IVOTINJA

  4 x 0,50 = 2

 • 43

  2. Od ponuenih rijei zaokrui domae ivotinje.

  a) slon

  b) delfin

  c) koko

  d) krava

  2 x 1 = 2

  3. Ko ivi u vodi? Zaokrui taan odgovor.

  a) riba

  b) leptir

  c) tele

  1 x 2 = 2

  4. Zaokrui zdravu hranu.

  a)

  b)

  1 x 2 = 2

 • 44

  5. ta u gradu zagauje zrak?

  Zaokrui taan odgovor.

  a) drvo

  b) auto

  c) trolejbus

  1 x 2 = 2

  6. Proitaj. Zaokrui tano (T) ili netano (N).

  a) Krv je crvena. T N

  b) ivotinje ne diu. T N

  2 x 1 = 2

  7. Na slici su dva zuba. Zaokrui zdrav zub.

  a)

  b)

  1 x 2 = 2

 • 45

  8. Gdje ivi vjeverica?

  Zaokrui taan odgovor.

  a) u umi

  b) na livadi

  c) u jezeru

  1 x 2 = 2

  9. Prepoznaj i zaokrui zimzeleno drvo.

  a) hrast

  b) bor

  c) bukva

  1 x 2 = 2

  10. Od koga nasljeuje svoje osobine?

  Zaokrui taan odgovor.

  a) drugova

  b) roditelja

  c) pjevaa

  1 x 2 = 2

 • 46

  11. Prepoznaj voe na slici. Odgovor napii pored slike.

  2 x 1 = 2

  12. ta biljka proizvodi?

  Zaokrui taan odgovor.

  a) ugljen dioksid (CO2)

  b) kiseonik (O2)

  c) sumpor dioksid (SO2)

  1 x 2 = 2

 • 47

  13. Ispravno povei rijei sa slikom.

  KORIJEN

  LIST

  2 x 1 = 2

  14. Zaokrui taan odgovor.

  ta vidi na slici?

  a) more

  b) okean

  c) rijeku

  1 x 2 = 2

  15. Zaokrui taan odgovor.

  Roda je ptica:

  a) stanarica

  b) selica

  c) trkaica

  1 x 2 = 2

 • 48

  16. Zaokrui taan odgovor.

  Koa ovjeka je:

  a) najvei organ

  b) najmanji organ

  c) nije vaan organ

  1 x 2 = 2

  17. ta vidi na slici?

  Zaokrui taan odgovor.

  a) tkivo

  b) eliju

  c) organ

  1 x 2 = 2

  18. Zaokrui pravilan lanac ishrane.

  a) zec

  lisica

  mrkva

  b) Mrkva

  zec

  lisica

  1 x 2 = 2

  19. Dopuni reenicu.

  ovjek ima________________stalna zuba.

  1 x 2 = 2

 • 49

  20. Dopuni reenicu.

  Svakog dana u organizam treba unijeti ______litra vode.

  1 x 2 = 2

 • 50

  RJEENJA ZADATAKA

  1.

  2. c), d)

  3. a)

  4. b)

  5. b)

  6. a)-T b)-N

  7. a)

  8. a)

  9. b)

  10. b)

  11. banana, jagoda

  12. b)

  13.

  14. c)

  15. b)

  16. a)

  17. b)

  18. b)

  19. 32

  20. 2 l

 • 51

  PRIMJER URAENOG TESTA

  1. Ko ivi u tlu?

  Zaokrui taan odgovor.

  1 x 2 = 2

  2. Zaokrui taan odgovor.

  1 x 2 = 2

  3. Zaokrui taan odgovor.

  ta vidi na slici?

  1 x 2 = 2

 • 52

  4. Zaokrui taan odgovor.

  Oko je:

  1 x 2 = 2

  5. Zaokrui pravilan lanac ishrane.

  1 x 2 = 2

 • 53

  LITERATURA

  Nastavni planovi i programi

  1. Nastavni plan i program za 5. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 2. Nastavni plan i program za 5. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 3. Nastavni plan i program za 6. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 4. Nastavni plan i program za 6. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 5. Nastavni plan i program za 7. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 6. Nastavni plan i program za 7. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 7. Nastavni plan i program za 8. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 8. Nastavni plan i program za 8. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 9. Nastavni plan i program za 9. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 10. Nastavni plan i program za 9. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  Udbenici

  11. Buljubai, Denisa: Biologija, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2011. 12. Hadihalilovi, Jasminka i Begi, Amela: Biologija, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2012. 13. Korene, Zvonko; Hadiselimovi, Rifat i Masli, Esad: Biologija, Svjetlost, Sarajevo, 2009. 14. Numi, Zijad i Vidovi, Naida: Biologija, Bosanska rije, Sarajevo, 2009. 15. Numi, Zijad i Vidovi, Naida: Biologija, Bosanska rije, Sarajevo, 2010. 16. Numi, Zijad i Vidovi, Naida: Biologija, Bosanska rije, Sarajevo, 2011. 17. Numi, Zijad i Vidovi, Naida: Priroda, Bosanska rije, Sarajevo, 2008. 18. Terzi, Rifet; Pezi, Minela i Pezi, Senada: Biologija, Bosanska rije, Tuzla, 2010.

  Literatura:

  19. Paagi, Blanka: Atlas ivotinja, Naa djeca, Zagreb, 2001.

 • 54

  HEMIJA/KEMIJA

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Ispitom iz predmeta Hemija/Kemija provjerava se znanje uenika o tvarima, hemijskoj simbolici i

  hemijskim spojevima.

  U nastavku su navedeni oekivani ciljevi ispita i ishodi znanja iz Hemije/Kemije, zasnovani na Nastavnom

  planu i programu za devetogodinje osnovno obrazovanje i na izvjetajima nastavnika o postignuima

  uenika koji pohaaju nastavu po individualno prilagoenim programima u toku njihovog devetogodinjeg

  kolovanja.

  Ovim ispitom uenici e moi pokazati usvojena znanja iz predmetnih nastavnih oblasti.

  Tvari:

  - definisati hemiju kao prirodnu nauku,

  - prepoznati da se za izvoenje ogleda koriste: hemikalije, hemijski pribor i posue, i

  - identifikovati i prepoznati osnovne injenice o vazduhu, vodi, metalima i organskim spojevima.

  Hemijska simbolika:

  - razlikovati simbole odreenih elemenata, i

  - razlikovati formule odreenih spojeva.

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena simbolom

  koji se nalazi pored samog zadatka.

  Ukupno se razlikuju tri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

 • 55

  Tabela 1.

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Zaokrui.

  Alternativni zadaci

  Dopii.

  Zadaci dopunjavanja

  Zaokrui.

  Zadaci viestrukog izbora

 • 56

  ZADACI

  1. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Hemija je prirodna nauka. T N

  1 x 2 = 2

  2. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Ruke peremo metalom. T N

  1 x 2 = 2

  3. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Hemijska formula vode je NH3. T N

  1 x 2 = 2

  4. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Kiseline oteuju kou. T N

  1 x 2 = 2

  5. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  eljezo je metal. T N

  1 x 2 = 2

 • 57

  6. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Mlijeko sadri eljezo. T N

  1 x 2 = 2

  7. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Ugljik je kiselina. T N

  1 x 2 = 2

  8. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Ugljik je sastojak organskih spojeva. T N

  1 x 2 = 2

  9. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Glukoza i fruktoza imaju istu molekulsku formulu. T N

  1 x 2 = 2

  10. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Hemijski simbol je oznaka za atom. T N

  1 x 2 = 2

 • 58

  11. Zaokrui taan odgovor.

  Ugljikovodici sadre:

  a) eer i so

  b) kredu i pijesak

  c) ugljik i vodik

  1 x 2 = 2

  12. Hemijski simbol magnezija je:

  a) S

  b) K

  c) Mg

  1 x 2 = 2

  13. Zaokrui taan odgovor.

  Aluminij je:

  a) so

  b) metal

  c) eer

  1 x 2 = 2

  14. Zaokrui taan odgovor .

  Voda je:

  a) spoj

  b) metal

  c) so

  1 x 2 = 2

 • 59

  15. Zaokrui taan odgovor.

  Vaan mineral za jaanje kostiju je:

  a) sumpor

  b) kalcij

  c) helij

  1 x 2 = 2

  16. Zaokrui taan odgovor.

  Koji je najzastupljeniji sastojak zraka?

  a) sumpor

  b) azot

  c) zlato

  1 x 2 = 2

  17. Dopuni reenicu. Koristi sliku.

  Hemikalije, hemijsko posue i pribor se koriste u izvoenju

  ________ .

  1 x 2 = 2

  18. Dopuni reenicu.

  Kisik ne gori, ali podrava ___________.

  1 x 2 = 2

 • 60

  19. Dopuni reenicu.

  Sredinji dio atoma zove se___________.

  1 x 2 = 2

  20. Dopuni reenicu. Koristi sliku.

  Ugljikovodici su organski spojevi ugljika i _______.

  1 x 2 = 2

 • 61

  RJEENJA ZADATAKA

  1. T

  2. N

  3. N

  4. T

  5. T

  6. N

  7. N

  8. T

  9. T

  10. T

  11. c

  12. c

  13. b

  14. a

  15. b

  16. b

  17. ogleda/opita/eksperimenta/pokusa

  18. gorenje

  19. jezgro

  20. vodika

 • 62

  PRIMJER URAENOG TESTA

  1. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano(N).

  Hemija prouava prolost ljudskog drutva.

  1 x 2 = 2

  2. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano(N).

  Simbol sumpora je S.

  1 x 2 = 2

  3. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano(N).

  Kisik je sastojak zraka.

  1 x 2 = 2

  4. Zaokrui taan odgovor.

  Ugljik je:

  1 x 2 = 2

 • 63

  5. Dopuni sljedeu reenicu pomou ponuene slike.

  NaCl je hemijska formula kuhinjske soli .

  1 x 2 = 2

 • 64

  LITERATURA

  Nastavni planovi i programi

  1. Nastavni plan i program za 8. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine

  2. Nastavni plan i program za 8. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  3. Nastavni plan i program za 9. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Nastavni plan i program za 9. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  Udbenici

  5. Milievi, Nataa i Musi, Mediha: Hemija 8, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2011.

  6. Milievi, Nataa i Musi, Mediha: Hemija 9, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2012.

  Literatura

  7. Brki, Milenko: Metodologija izrade Testova znanja, Filozofski fakultet Sarajevo, 2002.

  8. Metode, tehnike i materijali za kolsku inkluziju i poduavanje uenika sa posebnim potrebama,

  EducAid

  9. Mui, Vladimir: Metodologija pedagokih istraivanja, Svjetlost, Sarajevo, 1977.

  10. Vodi kroz inkluziju u obrazovanju, Udruenje Duga, Sarajevo, 2006.

 • 65

  FIZIKA

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA Ispitom iz predmeta Fizika provjerava se znanje uenika iz Fizike i osposobljenost za objanjenje pojava iz

  svakodnevnog ivota.

  Ovaj test namijenjen je uenicima koji su izabrali Fiziku kao izborni predmet.

  U nastavku su navedeni oekivani ciljevi ispita i ishodi znanja iz fizike, zasnovani na Nastavnom planu i

  programu za devetogodinje osnovno obrazovanje i na izvjetajima nastavnika o postignuima uenika koji

  su nastavu pohaali po individualno prilagoenom programu u toku devetogodinjeg kolovanja.

  Ovim ispitom uenici e pokazati nivo usvojenog znanja iz predmetnih nastavnih oblasti.

  Meudjelovanje:

  - prepoznati osnovne pojmove u fizici, - povezati osnovne fizike veliine i mjerne instrumente, - prepoznati strukturu tvari, - definisati pojam meudjelovanja, i - identifikovati primjere osnovnih sila u prirodi.

  Kretanje:

  - prepoznati i povezati veliine koje opisuju kretanje tijela, i - procijeniti brzinu kretanja tijela.

  Pritisak:

  - poznavati efekte djelovanje sile pritiska i potiska. Energija:

  - poznavati vrste energije, i - prepoznati prosti mehanizam i njegovu primjenu.

  Toplota:

  - prepoznati izvore toplote, i - prepoznati spravu za mjerenje temperature.

  Elektrina struja:

  - identifikovati osnovne dijelove elektrinog kola, i - razumjeti posljedice nestrunog rukovanja elektrinim ureajima.

  Magnetizam:

 • 66

  - identifikovati karakteristike magnetnih pojava, i - prepoznati praktinu primjenu magneta.

  Svjetlost:

  - identifikovati karakteristike svjetlosti, i - objasniti kako vidimo razliito obojena tijela.

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA

  Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena simbolom

  koji se nalazi pored samog zadatka.

  Ukupno se razlikuju tri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

  Tabela 1

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Spoji strelicom. Zadaci povezivanja

  Dopii. Zadaci dopunjavanja

  Zaokrui. Alternativni zadaci

 • 67

  ZADACI

  1. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Fizika je prirodna nauka. T N

  1 x 2 = 2

  2. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Sami smijemo popravljati elektrine aparate u stanu. T N

  1 x 2 = 2

  3. Povei slike i rijei.

  duina

  masa

  temperatura

  2 x 1 = 2

 • 68

  4. ta je potroa elektrine struje na slici? Zaokrui

  1 x 2 = 2

  5. Zaokrui taan odgovor.

  Od ega je napravljen bicikl?

  a) stakla

  b) metala i drugih tvari

  c) vune

  1 x 2 = 2

  6. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Na slici je predstavljeno djelovanje elastine sile.

  T N

  1 x 2 = 2

 • 69

  7. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Paljivo pogledaj sliku.

  Jabuka pada sa grane zbog djelovanja sile Zemljine

  tee.

  T N

  1 x 2 = 2

  8. Posmatraj slike i zaokrui taan odgovor.

  Poetni poloaj auta, bicikliste i pjeaka je kao na slici 1.

  Nakon 5 minuta kretanja nalaze se u poloaju kao na slici 2.

  Slika 1

  Slika 2

  Ko se najbre kretao?

  a) pjeak

  b) auto

  c) bicikl

  1 x 2 = 2

 • 70

  9. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Posmatraj sliku.

  Na skijama manje propadamo u snijeg, jer stvaramo manji pritisak.

  T N

  1 x 2 = 2

  10. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Kamen je lake podii u vazduhu, nego u vodi. T N

  1 x 2 = 2

  11. Posmatraj slike. Zaokrui prirodni izvor svjetlosti i toplote.

  1 x 2 = 2

 • 71

  12. Posmatraj sliku. Zaokrui sliku na kojoj e sijalice

  svijetliti.

  a) b)

  1 x 2 = 2

  13. Zaokrui taan odgovor.

  Magneti na slici se:

  a) privlae

  b) ne djeluju

  c) odbijaju

  1 x 2 = 2

  14. Dopuni reenicu.

  Djeak na slici u ruci dri spravu koja

  odreuje strane svijeta i pomou koje se

  orijentie u prirodi. Sprava se zove

  __________.

  1 x 2 = 2

 • 72

  15. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Svjetlost se kree najmanjom brzinom u prirodi. T N

  1 x 2 = 2

  16. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Mehanika, hemijska, elektrina, nuklearna,

  svjetlosna i zvuna su vrste energije.

  T N

  1 x 2 = 2

  17. Dopuni reenicu.

  Djelovanje jednog tijela na drugo nazivamo __________ . Mjerna jedinica za silu

  je ________. Ime je dobila po nauniku Isaku Njutnu.

  2 x 1 = 2

 • 73

  18. Zaokrui taan odgovor.

  Samir i Fea vuku kolica svako na svoju stranu. ta e se desiti

  sa kolicima?

  a) Pomjerit e se prema Samiru.

  b) Pomjerit e se prema Fei.

  c) Nee se pomjeriti.

  1 x 2 = 2

  19. Posmatraj sliku i zaokrui taan odgovor.

  Klackalica e biti u ravnotei ako djevojica sjedne:

  a) na oslonac

  b) dalje od oslonca

  c) blie osloncu

  1 x 2= 2

  20. Posmatraj crte i dopuni reenicu.

  Lik djeaka je udaljen od ogledala ___________ m.

  1 x 2 = 2

 • 74

  RJEENJA ZADATAKA

  1. T 2. N 3. vagamasa

  termometar-temperatura

  4.

  5. b) 6. N 7. T 8. b) 9. T 10. N 11. sunce 12. b) 13. a) 14. kompas 15. N 16. T 17. sila, njutn 18. a) 19. c) 20. 1m

 • 75

  PRIMJER URAENOG TESTA

  1. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Fizika je i eksperimentalna i teorijska nauka.

  1 x 2 = 2

  2. 2. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Na slici je predstavljena

  gravitaciona sila.

  1 x 2 = 2

  3. Posmatraj sliku i dopuni reenicu.

  Naelektrisani baloni se meusobno odbijaju.

  1 x 2 = 2

 • 76

  4. Dopuni nazive dijelova elektrinog kola.

  2 x 1 = 2

  5. Posmatraj sliku i dopuni reenicu.

  Rua je crvena jer od suneve svjetlosti odbija crvenu boju, a

  sve ostale boje upija.

  1 x 2 = 2

 • 77

  LITERATURA

  Nastavni planovi i programi

  1. Nastavni plan i program za 7. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine

  2. Nastavni plan i program za 7. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  3. Nastavni plan i program za 8. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Nastavni plan i program za 8. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  5. Nastavni plan i program za 9. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Nastavni plan i program za 9. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  Udbenici

  7. Gabela, Nada i Muratovi, Hasnija: Fizika IX, Grafex Mostar, 2012.

  8. Muratovi, Hasnija i Gabela, Nada: Fizika VIII, Grafex Mostar, 2011.

  9. Muratovi, Hasnija i Gabela, Nada: Zbirka zadataka iz fizike za osnovnu kolu, Grafex Mostar,

  2007.

  10. Rami, Lejla i ahman, Edin: Fizika 7, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2010.

  11. Rami, Lejla i ahman, Edin: Fizika 7, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2010.

  12. Sijeri, Fahreta: Fizika 8, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2011.

  13. alaka, Zinka i Karovi, Sanela: Fizika 8, Svjetlost, Sarajevo, 2011.

  14. Testovi raeni u PPZ-u Kantona Sarajevo (prof. Suada Dervibegovi i grupa nastavnika), k. g.

  2010/2011.

  15. Testovi za provjeru znanja (Grupa autora-Izdavaka kua Sezam, Sarajevo, 2002.)

  16. Vladimir Paar i autori: Zbirke zadataka i radne biljenice za 7. i 8. razred osmogodinjeg

  obrazovanja, kolska knjiga Zagreb, 2008.

 • 78

  HISTORIJA/ISTORIJA/POVIJEST

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Ispitom iz predmeta Historija/Istorija/Povijest provjerava se znanje uenika o prolosti ljudskog drutva od najstarijih

  vremena do danas.

  U nastavku su navedeni oekivani ciljevi ispita i ishodi znanja iz Historije/Istorije/Povijesti, zasnovani na

  Nastavnom planu i programu za devetogodinje osnovno obrazovanje i na izvjetajima nastavnika o postignuima

  uenika koji nastavu pohaaju po individualno prilagoenom programu u toku njihovog devetogodinjeg kolovanja.

  Ovim ispitom uenici e moi pokazati usvojena znanja iz predmetnih nastavnih oblasti.

  Stari vijek:

  - identifikovati lentu vremena, i

  - prepoznati predmete koji su se koristili u kamenom i metalnom dobu.

  Srednji vijek:

  - razlikovati klase feudalnog drutva, i

  - odrediti period nastanka Bosanske drave.

  Novi vijek:

  - prepoznati robno-novanu privredu,

  - odrediti znaaj Francuske buroaske revolucije u Evropi,

  - prepoznati uticaj austro-ugarske vladavine u Bosni i Hercegovini, i

  - prepoznati svjetske religije.

  Savremeno doba:

  - povezivati uzroke i posljedice svjetskih ratova, i

  - prepoznati znaaj kulturnih, sportskih i historijskih dogaaja.

 • 79

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA

  Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena

  simbolom koji se nalazi pored samog zadatka.

  Ukupno se razlikuju tri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

  Tabela 1

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Dopii. Zadaci dopunjavanja

  Zaokrui.

  Alternativni zadaci

  Zadaci viestrukog izbora

 • 80

  ZADACI

  1. Zaokrui taan odgovor.

  Historija prouava:

  a) klimu

  b) prolost ljudskog drutva

  c) reljef

  1 x 2 = 2

  2. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Bogati su radili za robove. T N

  1 x 2 = 2

  3. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Novac je imao vanu ulogu u kapitalizmu. T N

  1 x 2 = 2

  4. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Islam, hrianstvo i judaizam su svjetske religije. T N

  1 x 2 = 2

 • 81

  5. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Prvi elektrini tramvaj u Evropi kruio je

  Sarajevom.

  T N

  1 x 2 = 2

  6. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Bosanska drava je dobila naziv po bosanskim

  kraljevima.

  T N

  1 x 2 = 2

  7. Zaokrui taan odgovor.

  Koliko godina ima vijek ili stoljee?

  a) 10 b) 100 c) 1000

  1 x 2 = 2

 • 82

  8. Zaokrui taan odgovor.

  U kojem gradu je dogovorena Aneksija Bosne i Hercegovine?

  a) Berlinu b) Pragu c) Bratislavi

  1 x 2 = 2

  9. Zaokrui taan odgovor.

  Kakvu vrstu rada oznaava manufaktura?

  a) industrijski rad b) mainski rad c) runi rad

  1 x 2 = 2

 • 83

  10. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Kraj XVIII i poetak XIX stoljea u Francuskoj

  obiljeio je Napoleon Bonaparta.

  T N

  1 x 2 = 2

  11. Zaokrui taan odgovor.

  U kojem gradu je osnovana prva tamparija u Bosni i

  Hercegovini?

  a) Goradu b) Srebrenici c) Fojnici

  1x 2 = 2

 • 84

  12. Zaokrui taan odgovor.

  Na kojoj rijeci se odigrala Bitka za ranjenike?

  a) Drini

  b) Neretvi

  c) Uni

  1 x 2 = 2

  13. Zaokrui taan odgovor.

  U kojem gradu su postavljeni temelji Republici Bosni i

  Hercegovini?

  a) Doboju b) Mrkonji Gradu c) Brkom

  1 x 2 = 2

 • 85

  14. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Zemaljski Muzej u Sarajevu je sagraen za vrijeme

  Osmanske vladavine.

  T N

  1 x 2 = 2

  15. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Josip Broz Tito je bio predsjednik Jugoslavije.

  T N

  1 x 2 = 2

 • 86

  6. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Vuko je bio simbol Zimskih olimpijskih igara u

  Sarajevu.

  T N

  1 x 2 = 2

  17. Zaokrui taan odgovor.

  Uzrok Prvog svjetskog rata je bio atentat u:

  a) Tuzli

  b) Bihau

  c) Sarajevu

  1 x 2= 2

 • 87

  18. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Drugi svjetski rat nije zavrio bacanjem atomskih

  bombi.

  T N

  1 x 2 = 2

  19. Zaokrui taan odgovor.

  UN je skraenica za:

  a) Ujedinjene narode

  b) Drutvo naroda

  c) Ujedinjene drave

  1 x 2 = 2

 • 88

  20. Dopuni reenicu.

  Savez izmeu drava koje su se borile protiv faizma u II

  svjetskom ratu je ____________.

  1 x 2 = 2

 • 89

  RJEENJA ZADATAKA

  1. b)

  2. N

  3. T

  4. T

  5. T

  6. N

  7. b)

  8. a)

  9. c)

  10. T

  11. a)

  12. b)

  13. b)

  14. N

  15. T

  16. T

  17. c)

  18. N

  19. a)

  20. ANTANTA

 • 90

  PRIMJER URAENOG TESTA

  1. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Olimpijske igre su dobile naziv po planini

  Olimp.

  1 x 2 = 2

  2. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Trojni savez u Prvom svjetskom ratu inile su

  Njemaka, Italija i Austro-Ugarska.

  1 x 2 = 2

  3. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Kolonijalne sile su zemlje koje su imale posjede

  na jednom kontinentu.

  1 x 2 = 2

  4. Zaokrui taan odgovor.

  1 x 2 = 2

 • 91

  5. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

  obiljeava se 1. marta.

  1 x 2 = 2

 • 92

  LITERATURA

  Nastavni planovi i programi

  1. Nastavni plan i program za 6. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine

  2. Nastavni plan i program za 6. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  3. Nastavni plan i program za 7. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bossne i Hercegovine

  4. Nastavni plan i program za 7. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  5. Nastavni plan i program za 8. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine

  6. Nastavni plan i program za 8. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  7. Nastavni plan i program za 9. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine

  8. Nastavni plan i program za 9. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  Udbenici

  9. Bajramovi, Amela i grupa autora: Historija 8, Vrijeme Zenica/Nam Tuzla, 2011.

  10. Derviagi, Edis: Historija 8, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2012.

  11. Hasii, Asmir: Historija za 8. razred osnovne kole, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2011.

  12. Muminovi, Azerina i Muminovi, Safer, Historija 8, Svjetlost Sarajevo, 2012.

  13. aboti, Izet i ehaji, Mirza: Historija 8, Vrijeme Zenica/Nam Tuzla, 2011.

  14. aboti, Izet i ehaji, Mirza: Historija 9, Vrijeme Zenica/Nam Tuzla, 2012.

  15. Valenta, Leonard: Historija - Povijest za 8. razred osnovne kole, Bosanska rije, Sarajevo, 2011.

 • 93

  GEOGRAFIJA /ZEMLJOPIS

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Ispitom iz predmeta Geografija/Zemljopis provjerava se znanje uenika o prirodnim i drutvenim pojavama i

  procesima, kao i uzajamni odnosi izmeu ovjeka i sredine u kojoj on ivi.

  U nastavku su navedeni oekivani ciljevi ispita i ishodi znanja iz Geografije/Zemljopisa, zasnovani na Nastavnom

  planu i programu za devetogodinje osnovno obrazovanje i na izvjetajima nastavnika o postignuima uenika koji

  pohaaju nastavu po individualno prilagoenim programima u toku njihovog devetogodinjeg kolovanja.

  Ovim ispitom uenici e moi pokazati usvojena znanja iz predmetnih nastavnih oblasti.

  Fizika geografija:

  - prepoznati reljef na geografskoj karti,

  - identifikovati oznaku za vode na geografskoj karti,

  - prepoznati nebeska tijela, i

  - itati geografsku kartu i globus.

  Drutvena geografija:

  - prepoznati naselja i ljudske djelatnosti.

  Regionalna geografija:

  - prepoznati kontinent, drave i gradove na geografskoj karti, i

  - identifikovati prirodnu i kulturnu batinu Bosne i Hercegovine.

 • 94

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA

  Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena simbolom koji se

  nalazi pored samog zadatka.

  Ukupno se razlikuju tri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

  Tabela 1

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Spoji strelicom. Zadaci povezivanja

  Dopii. Zadaci dopunjavanja

  Zaokrui. Alternativni zadaci

 • 95

  ZADACI

  1. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Zvijezde su nebeska tijela. T N

  1 X 2= 2

  2. Zaokrui taan odgovor.

  Kojom bojom su oznaene rijeke na geografskoj karti?

  a) plavom

  b) zelenom

  c) smeom

  1 X 2= 2

  3. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Kroz Sarajevo tee rijeka Una. T N

  1 X 2= 2

  4. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Vrelo Bosne je poznato sarajevsko izletite. T N

  1 X 2= 2

 • 96

  5. Proitaj i dopuni reenicu.

  Nebesko tijelo od kojeg dobivamo toplotu i svijetlost je

  ________.

  1 X 2= 2

  6. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Zemljina povrina je najbolje prikazana na globusu.

  T N

  1 X 2= 2

  7. Zaokrui taan odgovor.

  Prirodno jezero u Bosni i Hercegovini je:

  a) Borako jezero,

  b) Jablaniko jezero,

  c) Zvorniko jezero.

  1 X 2= 2

 • 97

  8. Prepoznaj grad sa slike i upii naziv grada na liniju.

  1 X 2= 2

  9. Paljivo pogledaj kartu i zaokrui taan odgovor.

  Koja rijeka razdvaja Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku?

  a) Vrbas

  b) Bosna

  c) Sava

  1 X 2= 2

 • 98

  10. Proitaj i zaokrui taano (T) ili netaano (N).

  Geografija je drutvena nauka. T N

  1 X 2= 2

  11. Dopuni sljedeu reenicu.

  Grad u Bosni i Hercegovini koji ima izlaz na more je __________.

  1 X 2= 2

  12. Zaokrui taan odgovor.

  Olimpijska sarajevska planina je:

  a) Zelengora

  b) Bjelanica

  c) Vele.

  1 X 2= 2

 • 99

  13. Prepoznaj kontinent sa slike i upii naziv kontinenta na

  liniju.

  1 X 2= 2

  14. Povei rije sa slikom.

  a) selo

  Slika br. 1

  b) grad

  Slika br. 2

  2 x 1 = 2

 • 100

  15. Italija se nalazi na jugu Evrope i ima oblik izme.

  Na karti zaokrui Italiju.

  1 X 2= 2

  16. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Ajfelov toranj je simbol Pariza.

  T N

  1 X 2= 2

 • 101

  17. Prepoznaj crveno obojene gradove na karti i napii njihove

  nazive na linije.

  1. __________________________ 2. __________________________ 3. __________________________ 4. __________________________

  4 x 0,50 = 2

  18. Zaokrui taan odgovor.

  Gdje kenguri ive?

  a) u Evropi b) u Australiji c) u Aziji

  1 X 2= 2

 • 102

  19. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Okean koji se nalazi izmeu Evrope, Afrike i

  Amerike naziva se Tihi okean.

  T N

  1 X 2= 2

 • 103

  20. Povei rije sa slikom.

  a)zrani saobraaj

  Slika br. 1

  b) drumski saobraaj

  Slika br. 2

  2 x 1 = 2

 • 104

  RJEENJA ZADATAKA

  1. T

  2. a)

  3. N

  4. T

  5. Sunce

  6. T

  7. a)

  8. Mostar

  9. c)

  10. N

  11. Neum

  12. b)

  13.Afrika

  14. a) - slika br. 2

  b) slika br. 1

  15.

  16.T

  17. Sarajevo, Mostar, Zenica, Banja Luka

  18. b)

  19. N

  20. a) slika br. 2

  b) slika br. 1

 • 105

  PRIMJER URAENOG TESTA

  1. Zaokrui taan odgovor.

  Evropa, Afrika i Azija su kontinenti Starog

  svijeta.

  1 X 2= 2

  2. Povei rije sa slikom:

  2 x 1 = 2

  3. Zaokrui taan odgovor.

  1 X 2= 2

 • 106

  4. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  Najvea pustinja na Zemlji je Sahara.

  1 X 2= 2

  5. Zaokrui taan odgovor.

  1 X 2= 2

 • 107

  LITERATURA

  Nastavni planovi i programi

  1. Nastavni plan i program za 8. i 9. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i

  Hercegovine

  2. Nastavni plan i program za 8. i 9. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  Udbenici

  3. Brazda, Mirko i grupa autora: Geografija 3 , udbenik za sedmi razred osnovne kole, ALFA, Mostar,

  2011.

  4. Jahi, Haris: Geografija 8, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2011.

  5. Kulain, Enisa: Geografija 8, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2011.

  6. Kulenovi, Salih i Dafi, Damir: Geografija 8 , Vrijeme Zenica /Nam Tuzla, 2011.

  7. Kulenovi, Salih i Dafi, Damir: Geografija 9 ,Vrijeme Zenica/Nam Tuzla, 2012.

  8. upani, Greta: Geografija 8, Djeija knjiga, Bosanska rije, Sarajevo, 2011.

  Literatura

  9. Filandra, air: Atlas svijeta za osnovne i srednje kole, Sejtarija, Sarajevo, 1998.

  10. kolski geografski atlas za osnovnu i srednju kolu, Svjetlost, Sarajevo, 2008.

 • 108

  ENGLESKI JEZIK

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Ispitom iz predmeta Engleski jezik provjerava se jezika kompetencija uenika koji ue Engleski jezik kao

  prvi strani jezik po Nastavnom planu i programu u okviru devetogodinjeg osnovnog obrazovanja.

  U skladu s tim u nastavku su navedeni oekivani ishodi znanja i ciljevi ispita iz Engleskog jezika zasnovani

  na Nastavnom planu i programu, a u okviru nivoa A1.2 i na izvjetajima o postignuima uenika koji su

  nastavu pohaali po individualno prilagoenom programu u toku njihovog devetogodinjeg obrazovanja.

  Ovim ispitom uenici e moi pokazati usvojena znanja iz predmetnih nastavnih oblasti.

  I Vokabular:

  - prepoznati i razumjeti odreen broj rijei, svakodnevnih fraza i reenica, pitanja i uputstva line prirode ili vezano za neposrednu situaciju.

  II itanje i razumijevanje:

  - pronai odreenu informaciju u jednostavnom tekstu i uz podrku proitati i razumjeti, - opisati raspoloenja, i - identificirati ljude, boje, brojeve, predmete.

  III Gramatika:

  - prepoznati: line zamjenice, odreene opisne pridjeve, pomone glagole to be za sva lica jednine i mnoine, prisvojne pridjeve his i her, brojeve do 10, prijedloge za mjesto: in, on, under, the Present

  Simple Tense, izraavanje dopadanja i nedopadanja lik i don't like i englesku abecedu.

  IV Pisanje:

  - prepisati pojedinane rijei i dopuniti reenicu i - dopuniti krau izjavnu reenicu od najvie etiri do pet rijei, veinom poznate fraze.

  Testom su obuhvaene sljedee tematske cjeline:

  1. upoznavanje i predstavljanje, 2. moja domovina Bosna i Hercegovina i druge drave engleskog govornog podruja, 3. kola, 4. dijelovi tijela, 5. boje, 6. brojevi od 1 do 10, 7. dani u sedmici i godinja doba, 8. itanje vremena; koliko je sati? 9. domae i divlje ivotinje.

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA

  Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena simbolom

  koji se nalazi pored samog zadatka.

 • 109

  Ukupno se razlikuju tri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

  Tabela 1.

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Proitaj i povei.

  Spoji / Povei rije sa slikom.

  Spoji pitanje sa odgovorom.

  Zadaci povezivanja

  Dopii.

  Napii.

  Dopuni reenicu sa ...

  Zadaci dopunjavanja

  Zaokrui. Alternativni zadaci

 • 110

  ZADACI

  1. Proitaj i povei.

  4 x 0, 50= 2

 • 111

  2. Spoji rijei sa slikom.

  4 x 0,50 = 2

 • 112

  3.Spoji zastave sa dravama.

  2 x 1 = 2

 • 113

  4. Povei rije sa slikom.

  4 x 0,50 = 2

 • 114

  5. Zaokrui taan broj.

  4 x 0,50 = 2

 • 115

  6. Izbroj lopte i zaokrui taan broj.

  a)

  b)

  c)

  2 x 1= 2

 • 116

  7.Pridrui broj sa crtea datoj rijei.

  leg - _____

  arm - _____

  eye - 1_

  2 x 1= 2

 • 117

  8. Posmatraj sliku i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  a) He has a shower in the living room.

  b) He watches TV in the living room. T N

  c) He plays football in the living room. T N

  2 x 1 = 2

 • 118

  9.Dopuni abecedu.

  A

  D E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  V

  W

  X

  Y

  Z

  2 x 1= 2

 • 119

  10.Prepoznaj predmet na slici. Napii rije na liniju.

  a)

  rubber

  b)

  _________________

  c)

  __________________

  2 x 1= 2

 • 120

  11. Pogledaj sliku i zaokrui tanu rije.

  a)

  b)

  orange / apple

  c)

  cat / dog

  2 x 1 = 2

 • 121

  12. Pogledaj crte. Zaokrui tano vrijeme.

  b) Its two / three oclock.

  c) Its nine / one oclock.

  2 x 1 = 2

 • 122

  13. Dopuni reenicu ponuenim rijeima.

  2 x 1 = 2

 • 123

  14. Gdje je lopta? Spoji rije sa slikom.

  a)

  b)

  c)

  2 x 1 = 2

 • 124

  15. Spoji pitanje sa odgovorom.

  2 x 1 = 2

 • 125

  16. Pogledaj sliku. Zaokrui taan odgovor.

  a) Is this a zebra?

  b) Is this a monkey?

  Yes, it is.

  No, it isnt.

  c) Are they elephants?

  Yes, they are.

  No, they arent.

  2 x 1 = 2

 • 126

  17. Pogledaj sliku. Povei rije sa slikom.

  2 x 1 = 2

 • 127

  18. Dopii her ili his.

  a)This is her computer.

  b) This is __________ ball.

  c) This is __________ dog.

  2 x 1 = 2

 • 128

  19. Dopuni reenice sa ponuenim oblicima prezenta glagola to be.

  a) We __are__ pupils.

  b) He ______ a doctor.

  c) I ______ a teacher.

  2 x 1 = 2

 • 129

  20. Napii like ili dont like.

  a) I like swimming.

  b) I dont like violence.

  c) I ______ walking.

  d) I _______ war.

  2 x 1 = 2

 • 130

  RJEENJA ZADATAKA 1.

  a) yellow

  b) red

  c) blue

  d) green

  e) orange

  2.

  a - cold

  b- sad

  c- happy

  d- angry

  e- hot

  3.

  a) the United States of America

  b) Bosnia and Herzegovina

  c) the United Kingdom

  4.

  a) lion

  b) cat

  c) horse

  d) dog

  e) zebra

  5.

  a) one

  b) six

  c) three

  d) ten

  e) seven

 • 131

  6.

  a) nine

  b) ten

  c) five

  7.

  1 Eye

  2- Leg

  3 Arm

  8.

  a) He has a shower in the living room.

  b) He watches TV in the living room.

  c) He plays football in the living room.

  9.

  A B C D E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  V

  W

  X

  Y

  Z

  10.

  a) rubber

  b) bag

  c) book

 • 132

  11.

  a) bread

  b) apple

  c) dog

  12.

  a) Its six oclock.

  b) Its three oclock.

  c) Its nine oclock.

  13.

  14.

  a) in

  b) on

  c) under

  15.

  a)Edin Deko..

  b)Im from Bosnia and Herzegovina.

  c)My favourite sport is football.

  16.

  a) Is this a zebra? Yes, it is.

  b) Is this a monkey? Yes, it is.

  c) Are they elephants? Yes, they are.

  17.

  a) spring

  b) winter

  c) summer

 • 133

  18.

  a) This is her computer.

  b) This is his ball.

  c) This is her dog.

  19.

  a) We are pupils.

  b) He is a doctor.

  c) I am a teacher.

  20.

  a) I like swimming.

  b) I dont like violence.

  c) I like walking.

  d) I dont like the war.

 • 134

  PRIMJER URAENOG TESTA

  1. Paljivo pogledaj i spoji.

  4 x 0,50 = 2

 • 135

  2. Dopii dane u sedmici.

  4 x 0,50 = 2

 • 136

  3. Pogledaj crte. Povei broj sa slovom.

  2 x 1 = 2

 • 137

  4. Zaokrui rije koja ne pripada grupi.

  2 x 1 = 2

  5. Proitaj i zaokrui tano (T) ili netano (N).

  2 x 1 = 2

 • 138

  LITERATURA

  Nastavni planovi i programi

  1. Nastavni plan i program za 3. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 2. Nastavni plan i program za 3. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 3. Nastavni plan i program za 4. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 4. Nastavni plan i program za 4. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo 5. Nastavni plan i program za 5. razred devetogodinje osnovne kole Federacije Bosne i Hercegovine 6. Nastavni plan i program za 5. razred devetogodinje osnovne kole Kantona Sarajevo

  Udbenici

  7. Carol Barrett: Family and Friends 1, Photocopy Masters Book, Oxford University Press, 2008.

  8. Carol Barrett: Family and Friends 1, Testing and Evaluation Book, Oxford University Press, 2008.

  9. Carol Read and Ana Sobern: Little Bugs 1 Busy Book, Oxford University Press, 2004.

  10. Mary Slattery: Incredible English 2, Oxford University Press, 2007.

  11. Naomi Simmons: Family and Friends 1, Oxford University Press, 2009.

  12. Naomi Simmons: Family and Friends 2, Oxford University Press, 2009.

  13. Ron Holt: Blue Skies 1, Longman Pearson, England, 1998.

  14. Sarah Phillips, Michaela Morgan, Mary Slattery: Incredible English 1, Oxford University Press,

  2006.

 • 139

  NJEMAKI JEZIK

  CILJEVI ISPITA I ISHODI ZNANJA

  Ispitom iz predmeta Njemaki jezik provjerava se jezika kompetencija uenika koji ue Njemaki jezik kao

  prvi strani jezik.

  U skladu s tim u nastavku su navedeni oekivani ishodi znanja i ciljevi ispita iz Njemakog jezika za

  uenike, zasnovani na Nastavnom planu i programu za devetogodinje osnovno obrazovanje, a u okviru

  nivoa A1.2 Evropskog okvira za strane jezike i na izvjetajima o postignuima uenika pisanim od strane

  predmetnih nastavnika za uenike koji su nastavu pohaali po individualno prilagoenom programu u toku

  njihovog devetogodinjeg kolovanja.

  Na ovom nivou uenja jezika, uenik prepoznaje i pravilno upotrebljava osnovne jezike elemente.

  Ovim ispitom uenici e moi pokazati usvojena znanja iz predmetnih nastavnih oblasti.

  I Vokabular:

  - prepoznati i razumjeti odreen broj rijei, obinih fraza i reenica, pitanja i uputstva line prirode ili vezano za neposrednu situaciju.

  II itanje i razumijevanje:

  - pronai odreenu informaciju u jednostavnom tekstu uz ponovljeno itanje ili uz pomo itanja od strane asistenta.

  III Gramatika:

  - prepoznati: line zamjenice za sva tri lica jednine, prisvojne zamjenice za sva tri lica jednine, pomone glagole haben i sein u prezentu za sva tri lica jednine, pridjeve u predikativnoj upotrebi i brojeve do

  20.

  IV Schreiben- pisanje:

  - prepisivati pojedinane rijei, i - prepoznati krau izjavnu reenicu, te rekonstruirati krau reenicu od najvie etiri rijei, veinom

  poznate fraze.

  Testom su obuhvaene sljedee tematske cjeline:

  10. upoznavanje i pozdravi 11. porodica 12. kola 13. dijelovi tijela 14. boje 15. jelo i pie 16. itanje vremena sa sata 17. dani u sedmici i godinja doba 18. moja domovina

 • 140

  ISPITNI KATALOG I STRUKTURA TESTA

  Ispitni katalog sadri ukupno 20 razliitih zadataka. Svi zadaci se boduju sa 2 boda.

  Ispitni test e se sastojati od pet pitanja iz ovog Kataloga. Uenik e moi da osvoji najvie 10 bodova.

  Aktivnost koja se trai od uenika u odreenom zadatku je jasno definisana i dodatno pojanjena simbolom

  koji se nalazi pored samog zadatka.

  Ukupno se razlikuju tri tipa zadataka koji su pojanjeni u tabeli 1.

  Tabela 1.

  SIMBOL OPIS AKTIVNOSTI TIP ZADATKA

  Spoji strelico