Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

Embed Size (px)

Text of Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  1/23

  OПШ 1993 1. Позитивна тачкаста наелектрисања

  9

  1  10

  −=q C  и

  9

  2  9 10

  −= ×q C  

  су причвршћена на међусобном растојању0 02=   ,r m

  . На ком растојању од1

  треба на линији која и спаја поставити не!ативно

  наелектрисање q  тако да оно буде у равноте"и#

  OПШ 1993 2. $дредити електромоторну силу E 

   у

  колу приказаном на сли%и ако се зна да су сви

  отпорни%и међусобно једнаки и отпор им је1Ω

  & а

  струја кроз отпорник1

   R износи

  1 A. 'нутрашњи

  отпор извора  EMC  занемарити.

  OПШ 1993 3. (ело се налази у полу тачкасто! наелектрисања)0= +q C 

   на

   растојању0 0)=   ,r m

   од наелектрисања. Наелектрисању се доводе

  2010=n

   

  електрона

  ( )191 * 10−= ×,e C . ' којим тачкама ће тело имати исти потен%ијал

  као и пре довођења електрона#

  OПШ 1993 4. +вадратни рам страни%е10=a cm

   направ,ен је од бакарне

  "и%е пречника1=d mm

   и спе%и-ично! отпора

  .1 / 10 ρ    −= × Ω,   m

  . ам се

  налази у ма!нетном по,у тако да му је површина нормална на линије силе пола.

  ко се ма!нетна индук%ија равномерно повећава брзином од

  0 1,  T 

  s& одредити

  индуковану електромоторну силу у раму и јачину индуковане струје.

  OПШ 1993 5. 2атематичко клатно ду"ино**cm

   окачено је тако да ње!ова

  нит пролази између два ексера од који се један налази на)0cm

   испод тачке

  вешања а дру!и на30cm

   испод тачке вешања. Наћи период ос%ила%ија ово!

  клатна. 4'зети да је

  29 .1=   ,

    mg

  s 5

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  2/23

  OПШ 1994 1. ' електрично по,е улеће наелектрисана чести%а брзином

  31) .. 10= ×,

    mv

  s & крећући се из тачко у којој је потен%ијал

  63 10ϕ   = × А   V 

   у

  тачку 7 са потен%ијалом

  6* 10ϕ   = × B   V 

  .

  OПШ 1994 2. (ри наелектрисања1

    )=q nC &

  2  6= −q nC 

   и)

    2=q nC  налазе се

  у теменима правоу!ло! троу!ла& тако да се)

  q налази у темену чије страни%е

  чине прав у!ао. Наћи силу која делује на ње!а& ако је оно уда,ено за1

    0 1=   ,r m

  од наелектрисања1q  и

  2   0 .=   ,r m  од наелектрисања2q  

  2

  9

  29 10

   = × ÷

   

   Nmk

  C  .

  OПШ 1994 3. 8редња јачина електрично! по,а између облака и 9ем,е износи

  )000V 

  m кад се облак налази на висини од

  300m. 8матрати да је по,е између

  облака и 9ем,е свуда једнако и то једнако овој средњој вредности. :зрачунати

  напон и капа%итет између облака и 9ем,е& ако се избијањем муње облак

  потпуно испразни. 7реме трајања пра"њења износи 1 µ s & а струја пра"њења је6 3,   MA

  .

  OПШ 1994 4. ;атерија која се састоји од N 

   редно везани елемената треба да

  напаја10=n

   паралелно везани сијали%а. 8ви елементи имају електромоторну

  силу од)V 

   и унутрашњи отпор0 2= Ω,r

  . $дредити број елемената N 

   у

  батерији ако је отпор сваке сијали%е/0= Ω R & а јачина струје кроз сијали%у

  1= I A.

  OПШ 1994 5. 

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  3/23

  92 *°,   C  израчунати јачину струје којом се напаја потрошач. напон на ње!овим

  крајевима и сна!у потрошача. 4спе%и-ична топлота воде је

  61.*  J 

  kg5.

  OПШ 1995 1. Наелектрисана ку!ла са

  .

  1  10

  −=q C  обешена је о кона%. =ру!у

  ку!ли%у масе0 03=   ,m g

   и наелектрисања

  9

  2  ) 10

  −= − ×q C  др"имо тачно

  )cm

  испод %ентра прве ку!ле и онда је пустимо да пада. +олико је убрзање ове

  ку!ли%е у моменту када почне да пада# 4

  29 .1=   ,

    mg

  s&

  2

  9

  29 10= ×

    Nmk

  C 5

  49анемарити !равита%ионо привлачење две ку!ле5.

  OПШ 1995 2. +ондезатори капа%итета1

    1 µ =C F &

  2  2 µ =C F 

   и)

    ) µ =C F  везани су као на сли%и и

  прик,учени на батерију напона10V 

   . $дредити

  еквивалентан капа%итет к количину наелектрисања на кондезаторима

  OПШ 1995 3. ' једном домаћинству свакодневно се користи3

   сијали%а од по

  100W  свака у времену од

  3h& електрични штедњак од

  2kW  током

  2 сата&

  телевизор од100W 

   у времену од.h

  & а за остале потребе се потроши још20%

  од укупно наведене потрошње. +олико се сати дневно за додатно за!ревање

  мо"е користити електрични !рејач од2kW 

  & а да укупна месечна потрошња 4

  )0 дана5 не пређе

  300kW .

  OПШ 1995 4. $д комада бакра запремине

  * )1 /3 10

  −×,   m треба начинити "и%у

  ду"ине100m

   од које по прави систем паралелно везани отпорника

  отпорности1Ω

  . На колико делова треба поделити "и%у ако је спе%и-ични

  отпор бакра

  .1 /3 10 ρ    −= × Ω,   m

  .

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  4/23

  OПШ 1995 5. $тпорни%и1

   R&

  2 R

   и)

   R везани су паралелно. Познате су

  вредности2

    13= Ω R&

  )  20= Ω R

  &2

    0 )=   , I A и струја кроз извор

  1= I A.

  :зрачунати вредност отпора1

   R

  .

  OПШ 1996 1. =ва наелектрисања1

    1 23= +   ,q nC  и

  2  1 23= −   ,q nC 

   налазе се у

  супротним теменима квадрата& чија је страни%а ду"ине а)=a cm

  . Наћи

   јачину& права% и смер електрично! по,а у преосталим теменима& као и у %ентру

  квадрата.

  2

  9

  29 10

   = × ÷

   

   Nmk

  C .

  OПШ 1996 2. Наћи укупно наелектрисање >слободни> електрона у комаду

  бакра( )Cu

   масе1=m kg

   под претпоставком да сваки атом бакра ?даје@ један

  електрон. 4*) 36=   ,Cu A

  A

  191 * 10

  −= ×,e C A

  2)   1* 02) 10= ×, A N 

  mol  5

  OПШ 1996 3. =ата су два отпорника&1

    100= Ω R и

  2  *0= Ω R

   и извор струје9 3=   , E V 

  &0 3= Ω,r

  . 8аставите струјно коло тако да амперметар показује

  струју0 23=   , I A

  . 'нутрашњи отпор амперметра занемарити.

  OПШ 1996 4. Помоћу !рејне спирале отпора2= Ω R

  & која је прик,учена на

  акумулатор  EMC  )*

  = E V & за!рева се вода масе300=m g

  . 9а време10τ  =   min

   вода се за!рејала за29∆ = °t C 

  . $дредите унутрашњи отпор

  акумулатора.

  61.*  

  = ÷×V  J 

  C kg  

   

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  5/23

  OПШ 1996 5. 'дара% о "елезничку шину на растојању10*.=s m

   од

  слушао%а чује се)τ ∆ =   s

   раније у шини не!о у ваздуу. +олика је брзина звука

  у шини& ако је брзина звука у ваздуу

  0  ))0=

    mc

  s #

  OПШ 1997 1. Наелектрисања1

    1 µ =q C &

  2  2 µ =q C 

   

  и)

    ) µ =q C  повезана су као на сли%и

  нерасте!,ивим& непроводним нитима ду"ине10=l cm

  . Наћи силе затезања у

  нитима.

  2

  9

  29 10

   = × ÷  

   Nmk C 

  OПШ 1997 2. =ве једнаке ку!ли%е налазе се у ваздуу на међусобној

  уда,ености која износиr

  . +у!ли%е имају наелектрисања1

  q и

  2q

  . 8појимо и и

  вратимо у првобитни поло"ај. +олики је однос сила које делују међу њима пре

  и после спајања#

  OПШ 1997 3. +ондензатори1

    1 µ =C F  и

  2  6 µ =C F 

   спојени су редно и

  прик,учени на извор12 3=   , E V 

  . +ондензатори се одвоје од извора и ве"у се

  паралелно. +олика је потен%ијална разлика између обло!а кондензатора у

  паралелној вези# азмотрити оба случаја.

  OПШ 1997 4. Потен%ијал наелектрисане металне ку!ле је)00=! V 

  . +олику

  најмању брзину треба да има електрон да би мо!ао напустити површину ку!ле иодлетети бесконачно далеко 4веома далеко5 од ку!ле# 2аса електрона износи

  )19 10

  −= ×em kg& а наелектрисање

  191 * 10

  −= ×,e C .

  OПШ 1997 5. 8лика предмета& који је уда,ен10m

   од објектива -отоапарата&

  на -илму је висока)cm

  . +ада је исти предмет уда,ен*m

  & тада је ње!ова

  слика висока

  3 02,   cm. :зрачунати "и"ну да,ину објектива. Bотоапарат се у

  основи састоји од сабирно! сочива 4објектива5 и коморе у којој се налази

  -отоплоча 4-илм5& који слу"и као екран на којем се -ормира лик 4слика5.

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  6/23

  OПШ 1998 1. =ва сочива различити "и"ни да,ина дају исто увећање) 0=   ,! 

   предмета& који се налази на растојању10=a cm

   од сочива. +олике су

  "и"не да,ине једно! и дру!о! сочива#

  OПШ 1998 2. Cуп,а проводна с-ера равномерно је наелектрисана. ' %ентру

  с-ере потен%ијал износи1

    120ϕ   =   V & а у тачки на растојању

  )*=r cm од

  %ентра с-ере потен%ијал износи2

    20ϕ   =   V . +олики је полупречник с-ере#

  OПШ 1998 3. астојање између плоча равно! ваздушно! кондензатора износи)

  2 10−= ×d m

  & површина сваке плоче

  2 21 3 10

  −= ×, " m

  & а наелектрисање.1 2 10

  −= ×,q C . 9а колико се промени напон између обло!а кондензатора& ако се

  истовремено наелектрисање обло!а и растојање између њи повећају два пута#2

  12

  0   2. .3 10ε    −

   = × ÷

   ,

    C 

   Nm.

  OПШ 1998 4. Наелектрисана проводна ку!ли%а доведена је у контакт са дру!ом

  проводном& ненаелектрисаном ку!ли%ом исто! полупречника. 9атим су ку!ли%е

   раздвојене на међусобно растојање0 9=   ,r cm

   4то је растојање између њиови

  %ентара5. +у!ли%е се одбијају силом0 23=   , F mN 

  . +олико је првобитно

  наелектрисање ку!ли%е#

  2

  9

  2

  0

  19 10

  6πε = = ×

    Nmk

  C .

  OПШ 1998 5. $дредити напон између тачака  A  и  B  на

  семи на сли%и. Пода%и су1

    1 µ =C F A

  2  2 µ =C F 

  A1

    *ε   =   V 

  A2

    1 3ε   =   ,   V .

  OПШ 1999 1. По,е тачкасто! наелектрисања има у тачки А

   потен%ијал

  13ϕ   = A   V & а у тачки C  потен%ијал

  3ϕ   =C    V . Наћи потен%ијал тачке # & која се

  налази на средини између тачака А

   иC 

  .

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  7/23

  OПШ 1999 2.

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  8/23

  OПШ 2000 2.

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  9/23

  OПШ 2001 3. Плочасти кондензатор& чије плоче стоје вертикално& везан је за

  извор тако да је напон између ње!ови плоча10=! V 

  . :звор се одвоји од

  кондензатора& а затим се у кондензатор налије петролеј до половине висине

  плоча. елативна диелектрична пропуст,ивост петролеја је2 1

  ε  =  ,

  . $дредити

  напон′!  између плоча кондензатора после доливања петролеја.

  OПШ 2001 4. 9а време од2=t s

  & предмет се са растојања1

    )0= $ cm 

  прибли"и сабирном сочиву "и"не да,ине10= & cm

  & на растојање

  2  20= $ cm

  . +олика је средња брзина кретања лика то! предмета # =а ли се ликуда,ава или прибли"ава сочиву #

  OПШ 2001 5. Па растојању1

   $ од темена удуб,ено! о!ледала& увећање износи

  1  2=! 

  & а на растојању2

   $ увећање износи

  2  )=! 

  . Познато је да растојање

  између реални ликова у ова два случаја износи10=d cm

  . $дредите

  полупречник кривине о!ледала. Предмет се налази на оптичкој оси о!ледала.

  OПШ 2002 1. =ве металне ку!ли%е исти маса( )2=m g

   и полупречника &

  ле"е једна на дру!ој у вертикалној %еви направ,еној од изолатора.

  Полупречник %еви је тек нешто већи од полупречника ку!ли%а& тако да се оне

  мо!у слободно кретати. +ада се ку!ли%ама пренесе извесна количина

  наелектрисања& !орња се одвоји од доње 4попне се5 и лебди на висини од6cm

  &

   рачунато као растојање између њиови %ентара. +олика је укупна количина

  наелектрисања предата ку!ли%ама#

  OПШ 2002 2. (ри наелектрисања

  2= Aq nC &

  )= − Bq nC  и

  6=C q nC  ле"е на истој правој на међусобним растојањима 4са лева на десно5

  )= AB cm и

  3= BC cm. +олика је јачина по,а у тачки

   ' која је уда,ена од

  тачке C  за 10cm & као на сли%и.

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  10/23

  OПШ 2002 3. $дредити кинетичку енер!ију и брзину коју има електрон када

  пређе у електричном по,у растојање од тачке са потен%ијалом1

  ϕ  4!де је

  мировао5 до тачке са потен%ијалом2

  ϕ & ако је

  2

  2 1  2 10ϕ ϕ − = ×   V 

  . Наелектрисање

  електрона је

  191 * 10−= ×,e C & а маса

  )19 1 10−= ×,em kg.

  OПШ 2002 4. Предмет висине3=h cm

   налази се на растојању12= $ cm

   од

  издуб,ено! с-ерно! о!ледала "и"не да,ине10= & cm

  . +олико износи

  величина лика и !де се он налази#

  OПШ 2002 4s.' колу на сли%и отпорност отпорника је0 3= Ω, R

  & а1

  ε  и

  2ε 

   су два извораједнаки

  електромоторни сила од по2V 

  . 'нутрашње отпорности

  извора су редом1

    1= Ωr и

  2  1 3= Ω,r

  . Наћи разлику

  потен%ијала између полова свако! од извора.

  OПШ 2002 5. 8абирно сочиво на екрану даје лик лампе увећан три пута. ко се

  сочиво помери за20cm

   према екрану& лик лампе је три пута мањи. $дредити

  оптичку јачину ово! сочива.

  OПШ 2002 5s. При преношењу наелектрисања од20C 

   кроз проводник отпора0 3Ω,

   извршен је рад од100 J 

  . $дредити време проти%ања наелектрисања кроз

  проводник& ако је проток наелектрисања током времена константан. $тпорност

  проводника се не мења током времена.

  OПШ 2003 1. +олики је попречни пресек бакарне "и%е. ду"ине2 9,   km

  & ако

  између крајева пру"а два пута мањи електрични отпор не!о !воздена "и%а

  ду"ине0 23,   km

   и попречно! пресека

  21mm

   под истим условима#

  8пе%и-ични отпор за бакар износи

  30 01/ 10

  −× Ω,   m& а за !во"ђе

  30 1 10

  −× Ω,   m.

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  11/23

  OПШ 2003 2. (ачкаста наелектрисања1

    10=q nC  и

  2  10= −q nC 

   су међусобно уда,ене20=l cm

  .

  :зрачунати електричне потен%ијале у тачкама

   A

  .

   B

   

  иC 

  . слика. !де је1

    .=l cm и

  2  *=l cm

   .

  OПШ 2003 3. =ва позитивна тачкаста наелектрисања1

  2q

  . налазе се на

   растојању10=r cm

  . ' тачки A

   између њи. која је уда,ена за6= ( cm

   од

  наелектрисања1q & резултујућа јачина електрично! по,а је нула. Наћи однос

  1

  2

  q

  q.

  OПШ 2003 4. (ри наелектрисања1

    )=q nC &

  2  6= −q nC 

   и)

    2=q nC  налазе се

  у теменима правоу!ло! троу!ла. тако да се)

  q налази у темену право! у!ла. Наћи

   јачину силе која делује на ње!а. ако је уда,ено

  1  0 1=   ,r m

   од наелектрисања

  1q

   

  и2

    0 0.=   ,r m од наелектрисања

  2q

  .

  2

  9

  29 10

   = × ÷

   

   Nmk

  C .

  OПШ 2003 5. На сли%и је дато електрично коло.

  при чему је1

    2= Ω R&

  2  )= Ω R

  &10ε  =   V 

  &1= Ωr

   и

  20 µ =C F . $дредити колика струја протиче кроз

  !рану кола у којој се налази извор. као и количине

  наелектрисања на кондензаторима.

  OПШ 2004 1. (ри наелектрисања&6= Aq nC 

  &3= − Bq nC 

   и9=C q nC 

   &

  смештена су у темена једнакостранично! троу!ла ABC 

  . ко полупречник

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  12/23

  описано! кру!а око дато! троу!ла износи2 )cm

   колика је јачина по,а на

  средини страни%е

   AB

  .

  2

  9

  29 10

   = × ÷

   

   Nmk

  .

  OПШ 2004 2. азлика потен%ијала између тачака A

   и B

   је*=! V 

  .

  +апа%итет прво! кондензатора износи1

    2 µ =C F & а дру!о!

  2  * µ =C F 

  . +олика су наелектрисања на плочама1

  q и

  2q

  & и

   разлика потен%ијала1

  !  и

  2! 

   између плоча свако! кондензатора#

  OПШ 2004 3. +оликом просечном брзином се крећу електрони кроз бакарну

  "и%у пречника1mm

   када кроз њу протиче стална струја јачине2=l A

  # '

   једном кубном %ентиметру бакра налази се

  22. 3 10= ×,n

   слободни електрона.

  OПШ 2004 4. :звор електромоторне силе је прик,учен на отпорник1

    )= Ω R и

  при томе се на отпорнику развија сна!а1   6= ) W & а ако се прик,учи отпорник

  2  3= Ω R

   развијена сна!а износи2

    3= ) W . Наћи електромоторну силу извора и

  ње!ову унутрашњу отпорност.

  OПШ 2004 5. При редном везивању два проводника у мре"у& јачина струје је6

   

  пута мања не!о при паралелној вези та два проводника. +олики је однос

  отпорности та два проводника#

  OПШ 2005 1. Fеднаке металне ку!ли%е наелектрисане истоименим количинама

  наелектрисањаq

   и6q

   налазе се на растојању10=r cm

   једна од дру!е.

  +у!ли%е су затим доведене у контакт. На колико растојање треба поставити

  ку!ли%е да би +улонова сила која делује између њи остала иста#

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  13/23

  OПШ 2005 2. ' теменима правоу!аоника са страни%ама2a

   иa

   ( )10=a cm

   

  налазе се наелектрисања+q

  . $дредити потен%ијал у тачки на половини ду"е

  страни%е ако је1 µ =q C 

  .

  2

  9

  29 10

   

  = × ÷  

   Nm

  k C .

  OПШ 2005 3. +роз метални проводник протиче стална струја јачине2= I A

   

  током10 min

  . :зрачунати број слободни електрона који прођу кроз попречни

  пресек проводника за ово време.

  OПШ 2005 4. Плочасти ваздушни кондензатор наелектрисан је до напона

  210=! V . +ондензатор се затим ве"е паралелно са ненаелектрисаним

  кондензатором исти димензија. с тим што се између плоча ово! дру!о! налази

  стакло као диелектрик. +олика је диелектрична константа стакла ако је напон

  између крајева ове везе)0′ =! V 

  #

  OПШ 2005 5. На акумулатор је прик,учена редна веза два проводника при

  чему је отпор једно! проводника2=n

   пута већи од отпора дру!о!. +олико пута

  се промени јачина струје која тече кроз акумулатор ако се на ње!а прик,учи

  паралелна веза исти проводника # Познато је да је струја кратко! споја3=k

   

  пута већа од струје која тече кроз акумулатор ако је на ње!а прик,учен само

  проводник мање! отпора.

  OПШ 2006 1. 9а колико ће се променити потен%ијална енер!ија узајамно!

  дејства два наелектрисања1

    23=q nC  и

  2  6= −q nC 

   при промени међусобно!

   растојања са1   10=r cm  на и

  2   20=r cm # =а ли се потен%ијална енер!ија

  повећала или смањила и зашто #

  2

  9

  29 10= ×

    Nmk

  OПШ 2006 2. :змеђу две паралелне& оризонтално постав,ене плоче у вакууму

  на међусобном растојању6 .=   ,d cm

  и наелектрисани тако да је потен%ијална

   разлика између њи1=! kV  & мирује чести%а прашине масе 0 1=   ,m ng .

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  14/23

  +олико електрона вишка носи та чести%а ако је познато да је наелектрисана

  не!ативно#

  191 * 10

  −= ×,e C  

  210=

    mg

  s

  OПШ 2006 3. Проводник капа%итета1   10=C $F 

   је наелектрисан са

  1  *00= +q nC 

  & а проводник капа%итета2

    )0=C $F  носи наелектрисање

  2  20= −q nC 

  . Наћи наелектрисања и потен%ијале проводника ако се споје

  танком проводном нити.

  OПШ 2006 4. $тпор једно!а од два редно везана проводника је

  1 *=   ,n пута

  већи од отпора дру!о!. +олико пута ће се променити јачина струје коју даје

  извор 4напон је непромен,ив5 ако се проводни%и ве"у паралелно& у односу на

   јачину струје при редном везивању исти проводника #

  OПШ 2006 5. =ве сијали%е са у"ареним влакнима чији су отпори1

    )= Ω R&

  2  12= Ω R

  . %рпе исту сна!у из неко! извора електромоторне силе. Наћи

  унутрашњи отпор извора и кое-и%ијенте корисно! дејства извора у оба случаја.

  OПШ 2007 1. =ва позитивна тачкаста наелектрисања1

  q и

  2q

   налазе се у

  вакууму на међусобном растојању10=r cm

  . ' тачки A

   између њи& која је

  уда,ена за6= ( cm

   од наелектрисања1

  q& резултујућа јачина електрично!

  по,а је нула. Наћи однос

  1

  2

  q

  q .

  OПШ 2007 2. +у!ли%а& масе1g

  & наелектрисана количином електри%итета3nC 

  & помери се под дејством електричне силе из тачке A

   у тачку B

   чији су

  потен%ијали200V 

   и*00V 

  & по реду. +олика је брзина ку!ли%е у тачки B

  & ако

   је она у тачки

   A била једнака нули

  ( )0= Av

  #

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  15/23

  OПШ 2007 3. (ело је бачено са површине зем,е вертикално навише брзином

  20m

  s. После колико времена ће брзина тела бити

  3 пута мања# На којој

  висини ће тада бити тело#

  OПШ 2007 4. На балону сијали%е са у"ареним влакном стоје пода%иG120V 

  &

  *0W . При мерењу отпора те сијали%е& када је она ладна 4узети да је тада њена

  температура0°C 

  5& добијена је вредност отпора влакна од све!а20Ω

  . +олика је

  температура влакна када је сијали%а ук,учена ако је температурни кое-и%ијент

  материјала од које! је начињено влакно

  ) 13 10

  − −× °C #

  OПШ 2007 5. ко се један волтметар прик,учи на крајеве батерије& када је она

  спојена у коло& показује напон од30V 

  . =ру!и волтметар прик,учен између

  исти тачака показује напон од31V 

   & а електростатички волтметар приказује

  напон од32V 

  . :сти тај електростатички волтметар прик,учен на батерију

  када је она одспојена од кола показује напон од*3V 

  . $дредити отпор кола&

  унутрашњи отпор батерије и отпор дру!о! волтметра& ако је отпор прво!

  *300Ω. 4НапоменаG кроз електростатички волтметар не протиче струја5

  OПШ 2008 1. =ве металне ку!ли%е имају једнаке масе& по10g

   свака& висе на

  лаким изолаторским кон%има и налазе се у ваздуу& на међусобном растојању

  10cm. По колико електрона би требало довести на ку!ли%е да би њиово

  електростатичко одбијање компензовало њиово !равита%ионо привлачење#

  4Потребне константеG

  2

  9

  29 10= ×   Nmk

  C &

  2

  112* */ 10γ     −= ×,   Nmkg

  &

  191 * 10

  −= ×,e C 

  5.

  OПШ 2008 2. =ата је редна веза три кондензатора чији су капа%итети и

  пробојни напони 4највиши напони које кондензатори мо!у да издр"е а да не

  постану проводни5& редом а51

    2=   μFC &

  1  )=   kV ! 

  & б52

    1=   μFC &

  2  ) 3=   , kV ! 

  &

  в5)   6=   μFC  &

  )   1 3=   , kV !  . =а ли ће доћи до пробоја неко! од кондензатора у

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  16/23

  вези ако се на њене крајеве прик,учи напон/ kV 

  & а ако долази& који од

  кондензатора ће пробити први#

  OПШ 2008 3. $дредите вредност струје кратко! споја код акумулатора чија је

  електромоторна сила 12V & ако при везивању на неки потрошач он даје струју

   јачине6 A

  & а при том је напон на њему11V 

  .

  OПШ 2008 4. +олики пут пређе тело у последњој секунди кретања& ако

  слободно пада са висине.0m

  # 4узети за

  210=

    mg

  s5

  OПШ 2008 5. Неки волтметар је предвиђен да мери напоне до највише )0V  .

  При том напону кроз ње!а тече струја јачине10mA

  . На који начин& и колику

  вредност допунско! отпора треба повезати са волтметром да би помоћу ње!а

  било мо!уће мерење напона до130V 

  #

  OПШ 2009 1. (ри серијски везана отпорника прик,учена су на напон од6 3,   V 

  и кроз њи протиче струја јачине 0 ),   А . +олико износи отпор свако! отпорника&

  ако је сваки наредни за)Ω

   већи од претодно!#

  OПШ 2009 2. +олику кинетичку енер!ију и колику брзину добије електрон који

  се из мировања убрза потен%ијалном разликом10V 

  #

  OПШ 2009 3. Претпоставимо да основа облака има облик квадрата и да се она

  налази на висини 300=h m  . 8матрај да је напон између облака и зем,е.

  10=! V  и да муња HпронесеI наелектрисање

  20=q nC . +олика је страни%а

  квадрата#

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  17/23

  OПШ 2009 4. (ело масе2kg

   се креће по

  оризонталној подлози под дејством силе1 61,   N 

  .

  Наћи убрзање тела ако сила делује под у!лом63

  *

  према оризонтали. +ое-и%ијент трења између тела и подло!е износи0 01,

  .

  OПШ 2009 5. $тпорник се састоји од1000

   намотаја проводника чији је

  спе%и-ичан отпор

  /2 10

  −× Ωm. +олика ће да буде !устина електричне струје

  када на крајевима отпорника успоставимо напон 10 D& ако је пречник намотаја

  )cm#

  Потребне константеG

  191 * 10

  −= ×,e C &

  )19 11 10

  −= ×,m kg&

  2

  12

  2. .3 10ε    −= ×,o

   Nm.

  OПШ 2010 1. (ри једнака позитивна тачкаста наелектрисања

  1 2 )  1= = =q q q nC  

  & налазе се у теменима једнакостранично! троу!ла. +оликоне!ативно тачкасто наелектрисање треба поставити у те"иште троу!ла да би се

  успоставила равноте"а између привлачни и одбојни сила које делују на

  наелектрисања у том систему#

  OПШ 2010 2. =ве проводне ку!ли%е једнаки пречника и !устина окачене су у

  заједничкој тачки на непроводним нитима ду"ина0 1=   ,l m

  . +у!ли%е се

  додирују. 9атим се ку!ли%ама доведе укупно наелектрисање од100=q nC 

  &

  услед че!а се ку!ли%е одбијају тако да је у!ао између нити*0α  =   o

  . +олика је

  маса ку!ли%а#

  OПШ 2010 3. ' плочастом кондензатору иск,ученом са извора& јачина

  електрично! по,а између плоча је0

   E . +ондензатор се потопи до половине у

  течност диелектричне константеε r

  & тако да је површина течности нормална на

  плоче. $дредити колика је јачина електрично! по,а између плоча у делу у коменема диелектрика#

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  18/23

  OПШ 2010 4. +ада се крајеви батерије пове"у са отпорником електрично!

  отпора1

    23= Ω R јачина струје која протиче кроз батерију је

  1  2=   A  I 

  . 'колико

  се овај отпорник замени отпорником електрично! отпора2

    33= Ω R& јачина

  струје која протиче кроз батерију је2   1=   A  I  . $дредити јачину струје

  ) I  која ће

  проти%ати кроз батерију када се њени крајеви пове"у са отпорником чији је

  електрични отпор)

    113= Ω R.

  OПШ 2010 5. (ело се креће равномерно успорено са почетном брзином

  0  6=

    mv

  s. ' шестој секунди кретања тело пређе пут

  ∆ = 2,9s m. $дредити

  успорење тела.

  Потребне константеG

  2

  9

  29 10= ×

    Nmk

  C &

  29 .1=   ,

    mg

  s.

  OПШ 2011 1. 2атематичко клатно ду"ине99 3=   ,l cm

   за један минут изврши

  )0

  = N   ос%ила%ија. $дредити период ос%иловања клатна& и убрзање слободно!пада на месту !де се налази клатно.

  OПШ 2011 2. (ачка вешања математичко! клатна креће се у вертикалној равни

  сталним убрзањем

  22=  m

  as

  & усмереним оризонтално. +олики је однос периода

  ос%иловања то! клатна у односу на период ос%иловања када ње!ова тачка

  вешања мирује # 'зети

  210=  m

  g s. азмотрити све мо!ућности.

  OПШ 2011 3. Предмет се налази на растојању13= $ cm

   од темена конкавно!

  о!ледала на !лавној оптичкој оси. 8тваран лик предмета се добије на растојању

  )0=l cm од о!ледала. На коју страну и за колико ће се померити лик предмета&

  када се предмет прибли"и о!ледалу за

  1∆ = $ cm

  #

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  19/23

  OПШ 2011 4. +ада се предмет висине)= ) cm

   налази на !лавној оптичкој оси

  сочива добија се стваран лик висине1.= + cm

  . ко се предмет помери ду"

  оптичке осе за*∆ = $ cm

  & добија се нестваран лик висине9=' + cm

  . $дредити

  "и"ну да,ину сочива.

  OПШ 2011 5. +оликом брзином треба ба%ити лопту вертикално нани"е са

  висине1

    )=h m да би она одскочила до висине

  2  3=h m

  # 8матрати да се при

  судару са подло!ом не мења меаничка енер!ија лопте.

  OПШ 2012 1. 7одене капи напуштају вертикалну %ев у временском размаку од

  0 1,   s једна за дру!ом и падају убрзањем

  29 .1

  =   ,  m

  g s. $дредити растојање

  између две узастопне капи1s

   после напуштања %еви прве капи.

  OПШ 2012 2. Наћи период мали ос%ила%ија математичко! клатна ду"ине

  23cm& ако се ње!ова тачка вешања креће убрзањем интензитета

  g усмереним

  под у!лом120°

   у односу на смер !равита%ионо! убрзања.

  OПШ 2012 3. астојање има!инарно! лика од предмета код сабирно! сочива је

  *0cm. 7еличина лика је три пута већа од величине предмета& а упола мања од

  "и"не да,ине сочива. +олика је величина предмета#

  OПШ 2012 4. адник на скели је у тренутку када је испустио чекић са висине

  13m упутио узвик упозорења коле!и који се налази у подно"ју скеле. ко је

  брзина кретања звука кроз вазду)60

  m

  s& одредити колико времена да се

  склони има радник висине1 .1,   m

   у подно"ју скеле.

  OПШ 2012 5. 9рак светлости пада на равно о!ледало под у!ломα 

  . +олики је

  у!ао између одбијени зрака пре и након обртања о!ледала за у!аоφ 

  .

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  20/23

  OПШ 2013 1. +инетичка енер!ија математичко! клатна се при преласку из

  амплитудно! у равноте"ни поло"ај увећа за30mJ 

  . ко је маса клатна600=m mg

  & одредитиG

  а5 ;рзину клатна при проласку кроз равноте"ни поло"ај ( )maxv .

  б5 азлику у висини најни"е и највише тачке клатна при ос%иловању( ) , 

  .

  в5 9а колико се промени период и учестаност математичко! клатна& уколико се

  маса ку!ле повећа1 3,

   пута# 2асу кон%а сматрати занемаривом.

  !5 9а колико се ку!ла налази изнад равноте"но! поло"аја у тренутку када је

  брзина двоструко мања од максималне#

  OПШ 2013 2. Jопта почиње слободно да пада са висине од13= , m .8а зем,е

  се истовремено одапне стрела вертикално увис и она по!ађа лопту на висини

  3 2=   ,h m. $дредитиG

  а5 +олико времена су се кретале лопта и стрела#

  б5 +ојом брзином је избачена стрела#

  OПШ 2013 3. Подморни%а се креће испод површине воде и у прав%у

  вертикалне стене ша,е ултразвучни си!нал -реквен%ије0

    23

  =v k,-  .:стовремено подморни%а ре!иструје одбијене звучне таласе -реквен%ије

  23 )=   , $v k,-  . +олика је брзина подморни%е# ;рзина ултразвука у води је

  16*0=  m

  us

   .

  OПШ 2013 4. На растојању 22= $ cm  од издуб,ено! с-ерно! о!ледала "и"не

  да,ине20= & cm

   налази се предмет висине10=h cm

  . Kде се налази лик

  предмета и колика му је висина#

  OПШ 2013 5. ;рзина простирања таласа у бакру је

  )*30=  m

  vs

  & а ње!ова

  таласна ду"ина при простирању кроз бакарни предмет је2

  λ    =Cu   m . ко се

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  21/23

  предмет потопи у морску воду& температуре23= °t C 

  & таласна ду"ина ће му се

  смањити за3.%

   про%ената. +олика је брзина простирања то! таласа кроз

  морску воду на датој температури#

  Потребна константаG

  210=  m

  g s

  OПШ 2014 1. (ело масе1

  m& везано за опру!у кое-и%ијента еластичности

  k&

  ос%илује у оризонталној равни са периодом1

  T . ко се на ово тело стави дру!о

  тело масе2

    160=m g& које се по њему не мо"е померати период ос%иловања се

  повећа2

   пута. мплитуда ос%иловања система тела износи2 3=   , ( cm

  . ' току

  6=t s систем тела пређе пут

  30=s cm. $дредитиG

  а5 масу те!а1

  m&

  б5 период ос%иловања1

  T  и кое-и%ијент еластичности

  k. 9анемарити трење

  између тела и равни.

  OПШ 2014 2. 8а зем,е је бачен камен вертикално навише. +амен се у тачки А

  & на висини10= Ah m

   појав,ује2

   пута у временском размаку2∆ =t s

  .

  $дредитиG

  а5max

  h L максималну висину коју дости"е.

  б5t 

   L укупно време кретања камена.

  в5 пређени пут у последњој секунди кретања&9анемарити сва трења.

  OПШ 2014 3. 8абирно сочиво даје на екрану6

   пута увећан лик предмета који

  се налази на оптичкој оси. 'колико се сочиво помери ду" оптичке осе ка екрану

  за10∆ = $ cm

  & оштар лик предмета је два пута умањен. $дредити оптичку

   јачину сочива.

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  22/23

  OПШ 2014 4. =ечак стоји на стани%и и чује звук трамваја који се уда,ава од

  ње!а. ;рзина којом се трамвај креће је

  1  *=

    mv

  s& а -реквен%ија емитовано!

  звука је01

    )00=v ,- . ' ком смеру и којом брзином у односу на дечака би

  требало да се креће аутомобил& да би -реквен%ија звука сирене аутомобила коју

  дечак ре!иструје била једнака -реквен%ији трамваја# Bреквен%ија сирене

  аутомобила износи02

    2.0=v ,- & а брзина звука у ваздуу је

  )60= - m

  vs

  .

  OПШ 2014 5. Предмет се налази на оптичкој оси конкавно! о!ледала на

   растојању1

    *= $ cm од темена. 9а колико. и у коју страну& треба померити

  предмет ду" осе да би се добила иста висина лика као пре померања# Mи"на

  да,ина о!ледала је/ 3=   , & cm

  .

  Потребна константаG

  210=

    mg

  s.

  OПШ 2015 1. Пас је почео да трчи од капије праволинијски убрзањем

  1   22

  =

    m

  a s

  и тако трчао1

    )0=t s. Потом је променио убрзање и преостали део пута прешао

  за двоструко веће време& зауставивши се. 9атим се истим путем вратио ка

  капији крећући се убрзањем

  1   22=  m

  as

  . +олико износи ње!ова средња брзина на

  %елом путу ако се занемари време окретања и стајања#

  OПШ 2015 2. 8абирно сочиво чија је "и"на да,ина & 

   даје три пута умањен

   реалан лик. 'колико се уместо ово! сочива постави на исто место расипно

  сочиво "и"не да,ине− & 

  & колико тада износи увећање#

  OПШ 2015 3. На мирном језеру стоји брод са ко! је бачено тешко сидро. На

  месту !де је бачено сидро -ормирали су се таласи. Посматрач који стоји на

  обали је приметио да је први талас дошао до ње!а за1   *0=t s & а да је растојање

 • 8/18/2019 Fizika Zadaci Sa Takmicenja Opstinsko

  23/23

  између два суседна бре!а0 *=   ,l m

  . $дредити на којој уда,ености од обале је

  бачено сидро ако је посматрач избројао да је& након удара прво! таласа& за

  2  *=t s

  &13

   таласа ударило о обалу.

  OПШ 2015 4. 2ува се креће по кру"ни%и нормалној на оптичку осу сабирно!

  сочива брзином

  2 /=   ,  cm

  vs

  . Nентар кру"ни%е се налази на оптичкој оси. ко

   је уда,еност посматране кру"ни%е од сочива једнака1 *,   & 

  & одредити брзину

  кретања лика.

  OПШ 2015 5. луминијумска ку!ли%а тоне кроз течност убрзањем

  2*=   ma s

  .

  +у!ли%а од дрвета плива на површини исте течности тако да су три четвртине

  њене запремине уроњена у течност. $дредити !устину дрвета ако је !устина

  алуминијума

  )2 / ρ    =   , Al 

  g

  s. Потребна константаG

  210=

    mg

  s