of 7/7
33 BROJ 10/ 1020 • 15. maJ 2014. Preporod naša takmičenja U ovom prilogu donosimo rezultate mektebskih takmičenja na nivou muftiluka i određenih medžlisa. Također, završeno je državno takmičenje iz vjeronauke i sportski susreti visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova Islamske zajednice. U medresi „Osman ef. Redžović“ u Čajan- gradu, nadomak Visokog, 10.maja 2014. godine održano je treće po redu takmi- čenje iz islamske vjeronauke na nivou Ri- jaseta IZBiH, odnosno na nivou države Bosne i Her- cegovine. Na takmičenju je učestvovalo osam eki- pa sa 24 učesnika. Oni su tako predstavljali najbo- lje od oko 200.000 učenika koji su u prošloj škol- skoj godini svoje znanje najprije pokazali kroz ta- kmičenja na odjeljenskom nivou, pa školskom, op- ćinskom, kantonalnom i konačano regionalnom takmičenju. Oni su time prošli veliki put i iza njih je, odista, veliki trud. Dobitak u dobru Poslije riječi dobrodošlice moderatora Zijad- ef. Suljića, referenta Vjersko- prosvjetne službe Rija- seta, prisutnima se u ime domaćina obratila amela Numanagić zaželjevši da se ugodno osjećaju i da se takmičari natječu u dobru. U svojstvu reisu-l-uleme Husein ef. Kavazović , prenoseći njegove selame, prof. dr. Enes ef. Lje- vaković, sarajevski muftija, upravo je potencirao kur’anske riječi - Natječite se u dobru. Obraćajući se učenicima, muftija Ljevaković je naglasio: „Va- šim učešćem u ovom takmičenju vi ste na dobitku, pojedinačno svako od vas i svaka ekipa. možete se već smatrati pobjednicima na ovom takmičenju. „ Uz želju da budu najbolji i u svom okruženju, muf- tija Ljevaković je istakao da svako djelo jeste dobro djelo ukoliko ispunjava dva osnovna uvjeta. Jedan uvjet je da to djelo bude u skladu sa šerijatskim propisima i sa ciljevima i učenjem islama, a dru- gi uvjet je da bude iskren i čist nijjet, odnosno na- mjera. „Naravno želja nam je da ovi učenici poka- žu znanje koje su pred svojim vjeroučiteljima stje- cali, da roditelji bodre svoju djecu, a mi da uživa- mo u ovom takmičenju“, poručio je dr. Ljevaković. U ime organizatora dr. Nezir Halilović, struč- ni saradnik u Vjerskoprosvjetnoj službi i osoba ko- ja je podnijela najveći dio tereta ovog takmičenja, rekao je: „Smatram da nema ljepšeg načina da se izrazi zahvalnost od organiziranja ovakvih takmi- čenja i manifestacija. ako bismo mogli birati treći bajram onda bismo za islamsku vjeronauku defini- tivno mogli odabrati ovaj današnji dan.“ Dr. Halilo- vić je ukazao da nakon ovog takmičenja tri najbolja predstavnika predstavljaće ekipu Bosne i Hercego- vine koja će se takmičiti na međunarodnom nivou zajedno sa ekipama austrije, Srbije i Hrvatske koje u okviru redovnog školskog sisitema imaju nasta- vu iz vjeronauke. On je, potom, upoznao učesnike sa propozicijama da bi takmičenje iz islamske vje- ronauke zvanično krenulo. Rezultati takmičenja Uslijedilo je najprije izvlačenje suparnika i pita- nja. Tako su se u prvom krugu sastale ekipe Ba- nje Luke i Travnika(rezultat 17.21), te Sarajeva i mo- stara (30.22), Goražda i Tuzle (27.15) i Bihaća i Ze- nice (27.7). Poslije polufinalnog takmičenja izme- đu ekipa Travnika i Sarajeva (31.22) i ekipa Goraž- da i Zenice (26.28) u finalu su se susrele ekipe Trav- nika i Zenice. Rezultat odgovora 36+37 naspram 36+38 pokazala su da je pobjednička ekipa bila eki- pa Zenice. U pojedinačnoj kategoriji učenika islamske vje- ronauke za osme razrede postignuti su slijedeći re- zultati: Prvo mjesto sa 90 bodova osvojila je ami- la mehić iz OŠ „Hamza Humo“ Babino Zenica sa vjeroučiteljem Samedinom Pašalićem. Drugo mje- sto sa 85,5 bodova pripalo je ajli Žujo iz Sarajeva sa vjeroučiteljem arifom Ćelovićem, i treće sa 84,5bo- dova Selvini Siladžiji, iz Travnika, sa vjeroučite- ljem Nesibom memićem. Ostala mjesta redom su osvojili: Selma Duranspahić, Lejla Tirović, muha- med aletić, Zahida Begović, ajla mehinović, Husna Begović i Rijad Delić. U kategoriji učenika devetih razreda osnovne škole prva mjesto sa 92 boda osvojila je Nejra av- dić iz OŠ „Hamza Humo“ Zenica, sa v jeroučite- ljem Samedinom Pašalićem, koji je prošle godine kao najbolji vjeroučitelj bio nagrađen odlaskom na hadždž. Drugo mjesto sa 75,8 bodova pripalo je Nejli Suljević iz Brčkog, sa vjeroučiteljem almi- rom alićem, i treće sa 68 bodova- Lamiji Jugo, iz mostara, sa vjeročiteljem Himzom Isićem. Ostali učesnici redom od četvrtog mjesta nadalje bili su: Selma Ibrekić, Lamija Kurtić, Dinka Halkić i Nadi- ja Zukorlić. U kategoriji srednjih škola sa 88 bodova prvo mjesto pripalo je Elmedini Husić iz Žepča, sa vje- ročiteljem Suljom Grabusom, drugo- sa 78,4 boda osvojila je alisa Imamović, iz Gračanice –vjerouči- telj alma mehidić i treće mjesto sa 68.2 boda pripa- lo je miralemu Pupoviću, iz Sarajeva, sa vjeoučite- ljem anesom Jahić. Slijede: Sabra Čolić, ajla Osma- nović i Elmina Deljo. Nakon takmičenja čuli smo mišljenje Džemala Salihspahića, najzaslužnijeg za ono što je danas me- dresa u Čajangradu. On nam je rekao: „Sretan sam što sam prisustvovao finalnom takmičenju iz vje- ronauke, ali sam sretan i zadovoljan što smo u me- dresi u Čajangradu izgradili jedan ambijent koji mo- že da odgovori zahtjevima vremena. Hoću da ka- žem da je vjeronauka, zaista, temelj Islamske za- jednice i ,ujedno, drago mi je što vrhovi Islam- ske zajednice iz dana u dan sve više obraćaju pa- žnju vjeronauci, tom temelju Islamske zajednice, pa ako hoćete i bošnjačke zajednice kod nas. Pri- mijetio sam da vjeroučenici pokazuju dosta znanja iz historije i konkretno iz islamske teologije što obećava i garantira jednu lijepu budućnost. Istina mogla bi , možda, vjeronauka da se još dovrši, da se vjeroučenici osvješćuju i u tom kulturnom, pa i na- cionalnom smislu. U svakom slučaju ovo je dobra praksa i treba je nastaviti, proširivati i produbljivati itd. Nijemci kažu-vježbom se majstor postaje. Kroz praksu mi ćemo sigurno ići sve šire i dublje u bit islamske teologije i islama uopće kao vjere.“ S.SEL. Veliki trud, znanje i zadovoljstvo U Čajangradu održano finalno takmičenje iz islamske vjeronauke na nivou BiH* Uoči početka takmičenja Ekipe u natjecanju znanja

Takmicenja IZ

 • View
  326

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Takmicenja u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice 2014.

Text of Takmicenja IZ

 • 33 BROJ 10/ 1020 15. maJ 2014. Preporod

  naa

  takm

  ien

  ja U ovom prilogu donosimo rezultate mektebskih takmienja na nivou muftiluka i odreenih medlisa. Takoer, zavreno je dravno takmienje iz vjeronauke i sportski susreti visokokolskih i srednjokolskih ustanova Islamske zajednice.

  U medresi Osman ef. Redovi u ajan-gradu, nadomak Visokog, 10.maja 2014.godine odrano je tree po redu takmi-enje iz islamske vjeronauke na nivou Ri-jaseta IZBiH, odnosno na nivou drave Bosne i Her-cegovine. Na takmienju je uestvovalo osam eki-pa sa 24 uesnika. Oni su tako predstavljali najbo-lje od oko 200.000 uenika koji su u proloj kol-skoj godini svoje znanje najprije pokazali kroz ta-kmienja na odjeljenskom nivou, pa kolskom, op-inskom, kantonalnom i konaano regionalnom takmienju. Oni su time proli veliki put i iza njih je, odista, veliki trud.

  Dobitak u dobru

  Poslije rijei dobrodolice moderatora Zijad- ef. Suljia, referenta Vjersko- prosvjetne slube Rija-seta, prisutnima se u ime domaina obratila amela Numanagi zaeljevi da se ugodno osjeaju i da se takmiari natjeu u dobru.

  U svojstvu reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovi , prenosei njegove selame, prof. dr. Enes ef. Lje-vakovi, sarajevski muftija, upravo je potencirao

  kuranske rijei - Natjeite se u dobru. Obraajui se uenicima, muftija Ljevakovi je naglasio: Va-im ueem u ovom takmienju vi ste na dobitku, pojedinano svako od vas i svaka ekipa. moete se ve smatrati pobjednicima na ovom takmienju. Uz elju da budu najbolji i u svom okruenju, muf-tija Ljevakovi je istakao da svako djelo jeste dobro

  djelo ukoliko ispunjava dva osnovna uvjeta. Jedan uvjet je da to djelo bude u skladu sa erijatskim propisima i sa ciljevima i uenjem islama, a dru-gi uvjet je da bude iskren i ist nijjet, odnosno na-mjera. Naravno elja nam je da ovi uenici poka-u znanje koje su pred svojim vjerouiteljima stje-cali, da roditelji bodre svoju djecu, a mi da uiva-mo u ovom takmienju, poruio je dr. Ljevakovi.

  U ime organizatora dr. Nezir Halilovi, stru-ni saradnik u Vjerskoprosvjetnoj slubi i osoba ko-ja je podnijela najvei dio tereta ovog takmienja, rekao je: Smatram da nema ljepeg naina da se izrazi zahvalnost od organiziranja ovakvih takmi-enja i manifestacija. ako bismo mogli birati trei bajram onda bismo za islamsku vjeronauku defini-tivno mogli odabrati ovaj dananji dan. Dr. Halilo-vi je ukazao da nakon ovog takmienja tri najbolja predstavnika predstavljae ekipu Bosne i Hercego-vine koja e se takmiiti na meunarodnom nivou zajedno sa ekipama austrije, Srbije i Hrvatske koje u okviru redovnog kolskog sisitema imaju nasta-vu iz vjeronauke. On je, potom, upoznao uesnike sa propozicijama da bi takmienje iz islamske vje-ronauke zvanino krenulo.

  Rezultati takmienja

  Uslijedilo je najprije izvlaenje suparnika i pita-nja. Tako su se u prvom krugu sastale ekipe Ba-nje Luke i Travnika(rezultat 17.21), te Sarajeva i mo-stara (30.22), Gorada i Tuzle (27.15) i Bihaa i Ze-nice (27.7). Poslije polufinalnog takmienja izme-u ekipa Travnika i Sarajeva (31.22) i ekipa Gora-da i Zenice (26.28) u finalu su se susrele ekipe Trav-nika i Zenice. Rezultat odgovora 36+37 naspram 36+38 pokazala su da je pobjednika ekipa bila eki-pa Zenice.

  U pojedinanoj kategoriji uenika islamske vje-ronauke za osme razrede postignuti su slijedei re-zultati: Prvo mjesto sa 90 bodova osvojila je ami-la mehi iz O Hamza Humo Babino Zenica sa vjerouiteljem Samedinom Paaliem. Drugo mje-sto sa 85,5 bodova pripalo je ajli ujo iz Sarajeva sa vjerouiteljem arifom eloviem, i tree sa 84,5bo-dova Selvini Siladiji, iz Travnika, sa vjerouite-ljem Nesibom memiem. Ostala mjesta redom su

  osvojili: Selma Duranspahi, Lejla Tirovi, muha-med aleti, Zahida Begovi, ajla mehinovi, Husna Begovi i Rijad Deli.

  U kategoriji uenika devetih razreda osnovne kole prva mjesto sa 92 boda osvojila je Nejra av-di iz O Hamza Humo Zenica, sa v jerouite-ljem Samedinom Paaliem, koji je prole godine kao najbolji vjerouitelj bio nagraen odlaskom na hadd. Drugo mjesto sa 75,8 bodova pripalo je Nejli Suljevi iz Brkog, sa vjerouiteljem almi-rom aliem, i tree sa 68 bodova- Lamiji Jugo, iz mostara, sa vjeroiteljem Himzom Isiem. Ostali uesnici redom od etvrtog mjesta nadalje bili su: Selma Ibreki, Lamija Kurti, Dinka Halki i Nadi-ja Zukorli.

  U kategoriji srednjih kola sa 88 bodova prvo mjesto pripalo je Elmedini Husi iz epa, sa vje-roiteljem Suljom Grabusom, drugo- sa 78,4 boda osvojila je alisa Imamovi, iz Graanice vjeroui-telj alma mehidi i tree mjesto sa 68.2 boda pripa-lo je miralemu Pupoviu, iz Sarajeva, sa vjeouite-ljem anesom Jahi. Slijede: Sabra oli, ajla Osma-novi i Elmina Deljo.

  Nakon takmienja uli smo miljenje Demala Salihspahia, najzaslunijeg za ono to je danas me-dresa u ajangradu. On nam je rekao: Sretan sam to sam prisustvovao finalnom takmienju iz vje-ronauke, ali sam sretan i zadovoljan to smo u me-dresi u ajangradu izgradili jedan ambijent koji mo-e da odgovori zahtjevima vremena. Hou da ka-em da je vjeronauka, zaista, temelj Islamske za-jednice i ,ujedno, drago mi je to vrhovi Islam-ske zajednice iz dana u dan sve vie obraaju pa-nju vjeronauci, tom temelju Islamske zajednice, pa ako hoete i bonjake zajednice kod nas. Pri-mijetio sam da vjerouenici pokazuju dosta znanja iz historije i konkretno iz islamske teologije to obeava i garantira jednu lijepu budunost. Istina mogla bi , moda, vjeronauka da se jo dovri, da se vjerouenici osvjeuju i u tom kulturnom, pa i na-cionalnom smislu. U svakom sluaju ovo je dobra praksa i treba je nastaviti, proirivati i produbljivati itd. Nijemci kau-vjebom se majstor postaje. Kroz praksu mi emo sigurno ii sve ire i dublje u bit islamske teologije i islama uope kao vjere.

  S.SeL.

  Veliki trud, znanje i zadovoljstvoU ajangradu odrano finalno takmienje iz islamske vjeronauke na nivou BiH*

  Uoi poetka takmienja

  Ekipe u natjecanju znanja

 • 34 BROJ 10/ 1020 15. maJ 2014.Preporod

  naa

  takm

  ien

  ja Mektebsko takmienje na nivou muftiluka

  Muftijstvo banjoluko

  BANJA LUKA, 4. maj Takmiilo se 27 po-laznika mektebske nastave. Iz kiraeta mlai uzrast muftijstvo e predstavljati Asim Huski iz demata Obradovac, mIZ Bosanska Gradi-ka. Njegov muallim je armin-ef. Duvnjak. Iz kiraeta stariji uzrast muftijstvo e predstavljati Dervi Kloki iz demata Linja, mIZ Prnjavor. Njegov muallim je aif-ef. iman. Iz testa opeg znanja muftijstvo e predstavljati Ajla Latifovi iz demata Dubrave I. Njen muallim je Zejnil-ef. Latifovi. U ekipnom plasmanu pr-vo mjesto je osvojio mIZ Bosanska Gradika, drugo mjesto mIZ mrkonji Grad i tree mjesto mIZ Klju. Za osvojena prva, druga i trea mje-sta u sve tri discipline muftijstvo je obezbijedi-lo novane nagrade, a svim uesnicima je do-dijeljen komplet s odjeom donacije Ureda Cr-venog polumjeseca UaE, na emu se zahvalju-jemo Uredu na ijem elu je direktor gosp. ma-hmoud aly. Prisutnima se obratio muftija ba-njoluki Edhem-ef. amdi, koji je estitao pobjednicima.

  m. SPAHi

  Muftijstvo bihakoBIHA, 4. maj Pred Komisijom koju su i-

  nili profesori Cazinske medrese hafiz Suad a-hinovi, Enes Ljubijanki i mr. sc. Rifet a-hinovi najbolje rezultate su pokazali: (Test opeg znanja) I Muzaferovi Benjamin MIZ-e Bosanska Krupa, II mujagi Omer mIZ Biha i III muhi Fahreta mIZ-e Cazin. (Kiraet mlai uzrast) I Merdi Mustafa MIZ-e Biha, II Dura-kovi Belkisa mIZ-e Bosanska Krupa, III muja-ki Sumeja mIZ-e Cazin i Kajtezovi ajla mIZ-e Bosanski Novi. (Kiraet stariji uzrast) I Lati Bilal MIZ-e Velika Kladua, II Kovaevi Bi-lal mIZ-e Buim, III Trii Talha mIZ-e Cazin i merdi adil mIZ-e Biha.

  H. neSimOVi

  Muftijstvo goradansko

  GORADE, 3.maj - Prigodan program pro-glaenja pobjednika odran je istoga dana u Sinan-begovoj damiji u Goradu. Za prva tri mjesta u svakoj od disciplina i kategorija obe-zbjeene su prigodne nagrade, te uruene di-plome. Diplome i nagrade uruio je i prisut-nima se obratio muftija goradanski Hamed-ef. Efendi. Pobjednici u kategoriji opeg zna-nja su: 1. Merima Obua, 2. Hamza Omerba-i, 3. Ajla Prolaz. U kategoriji Kiraet mlai uzrast pobjednici su: 1. Amina Omerdi, 2. Te-snim Efendi, 3. Aia Zorlak. U kategoriji Kira-et - stariji uzrast pobjednici su: 1. Kerim Ima-movi, 2. Kerim Herak, 3. Alem Borovac.

  D. imAmOVi

  Muftijstvo mostarsko

  MOSTAR, 4. maj - Takmienje je odrano u novootvorenim prostorijama Karaozbegove medrese.Nakon provedenog takmienja, u ka-tegoriji kiraet mlai uzrast, najuspjeniji su bi-li:1. Rukajja Konjari, medlis Islamske za-jednice Jablanica, sa maksimalnih 60,00 bodo-

  va, a njen muallim je mesud ef. osi; 2.Se-mira Hodi, medlis Islamske zajednice Liv-no, sa 57,30 osvojenih bodova, a njen muallim je Husein ef. Topalovi; 3.Alija Hadi, med-lis Islamske zajednice Tomislavgrad, sa 56,00 osvojenih bodova, a njegov muallim je amer ef. Jugo. U takmienju uenja Kurana, u kate-goriji kiraet stariji uzrast, najuspjeniji su bi-li: 1. Hulija Bislimi, medlis Islamske zajednice mostar sa 57,30 osvojenih bodova, a njen mu-allim je amil ef. ali; 2. Kerim Nuhanovi, medlis Islamske zajednice Konjic, sa 47,60 osvojenih bodova, a njegov muallim je Salih ef. Nefer, 3. Bilal Topalovi, medlis Islam-ske zajednice Livno, sa 46,30 osvojenih bodo-va, a njegov muallim je Husein ef. Topalovi; U kategoriji opeg znanja najuspjeniji su bi-li: 1. Merima Mujala, medlis Islamske zajed-nice Konjic, sa 56,25 osvojenih bodova, a njena muallima je admira Jusufovi, 2. Muhamed Hadi, medlis Islamske zajednice Tomislav-grad, sa 51,75 osvojenih bodova, a njegov mu-allim je amer ef. Jugo, 3.Hamza Isi, medlis Islamske zajednice mostar, sa 50,25 osvojenih bodova, a njegov muallim je muhjudin ef. Be-oja. U poretku medlisa, najuspjeniji bili su: medlis Islamske zajednice mostar, sa 161,55 osvojenih bodova, medlis Islamske zajedni-ce Konjic, sa 151,85 osvojenih bodova, i med-lis Islamske zajednice Tomislavgrad sa 146,05 osvojenih bodova. Pored takmienja u znanju, paralelno je odvijalo i takmienje u malom fudbalu polaznika mektebske nastave. Tako su tri najuspjenije sportske ekipe: medlis Islam-ske zajednice mostar kao pobjednik turnira; drugo mjesto je zauzela ekipa medlisa Islam-ske zajednice Konjic, a trea je bila ekipa med-lisa Islamske zajednice Stolac.

  n. GAriB

  Muftijstvo sarajevsko

  SARAJEVO, 4. maj U dvorani Internacio-nalnog univerziteta Bur odrano je takmie-nje u prisustvu muftije sarajevskog dr. Ene-sa Ljevakovia i sekretara Bege Selimovia. Takmienju su prisustvovali i imami s pod-

  ruja muftijstva sarajevskog, kao i predsjed-nik Udruenja ilmijje mersur-ef. Paali. Na-kon objavljivanja rezultata prisutnima se obra-tio muftija Ljevakovi koji je uruio i poklone pobjednicima. Komisija u sastavu hafiza: men-sud ulovi, muhamed ajlakovi i Semin Gra-bus, ocijenili su takmiare iz uenja Kurana. Pobjednici iz kiraeta za mlai uzrast su: Abdu-lah Ieri iz Sarajeva, muallim Sadrudin Ie-ri; drugo mjesto Denisa Pleh iz Sarajeva, muallim asim Hubijar i tree mjesto je osvojio Armin Emin Arnautovi iz Visokog, muallim Edin Bukva. U kategoriji Kiraet za stariji uzrast pobjednici su: Hamza Tucakovi iz Sarajeva,

  Pobjednicima urueni pokloni

  S takmienja u Bihau

  Pobjednici takmienja u Goradu

 • 35 BROJ 10/ 1020 15. maJ 2014. Preporod

  muallim miralem Babaji; Mubina Sulji iz Sa-rajeva, muallim Hasan Jaarevi i tree mjesto: Halid Jusi iz Graanice kod Visokog, muallim Samed Imamovi. Test opeeg znanja najbolje su uradili: Lejla Srna iz Sarajeva, muallim Sulej-man Posavljak, Mahir Gani iz Graanice, mu-allim Senahid Uzunovi i Mirza Beirevi iz Bre-ze, muallim Faruk Beirevi.

  Muftijstvo travnikoTRAVNIK, 4. maj - U prostorijama Islamskog

  centra na Kalibunaru u Travniku, odrano je XVII mektebsko takmienje na nivou muftiluka travnikog. Ukupno se takmiilo 32 takmiara u sve tri discipline. U kategoriji kirata za mlai uzrast prvo mjesto osvojio je Patkovi Harun iz demata ahmii, mIZ Vitez, iji je muallim mla-di imam mahir-ef. Husi. Drugo mjesto osvojio je predstavnik mIZ Novi Travnik Grizi ahmed, muallim Fahrudin-ef. Haselji, a tree mjesto je pripalo Hodi Sumejji, predstavnici mIZ Trav-nik, muallim Enver-ef. uo. U kategoriji kirae-ta stariji uzrast, prvo mjesto je pripalo Karaho-a Esmi, predstavnici mIZ Travnik, demat Kali-bunar, muallim aljo-ef. Cikoti. Drugo mjesto je zauzela Palali Ilma, iz demata Peuj, mIZ No-vi Travnik, muallim Haris-ef. amidi, a tree mjesto Dervii amina, iji je muallim aljo ef. Keko, iz demata Vinac, mIZ jajce.

  U poretku iz discipline test opeg znanja prvo mjesto je pripalo adilovi ajli iz demata Klja-ci, muallim Hidajet-ef. Polovina, mIZ Travnik. Drugo mjesto je zauzela Zekan Lamija iz dema-ta Ba damije, ija je muallima Dogan etiba, mIZ Donji Vakuf, a tree mjesto je pripalo Peni

  Sumedinu iz damata Diviani, muallim Ramiz-ef. Kahri, mIZ Jajce. Prisutnima se danas obra-tio i muftija travniiki mr. Nusret-ef. abdibego-vi, zahvalivi se domainu dematu Kalibunar i mIZ Travnik, glavnim imamima, pohvalivi u svom obraanju sve uesnike dananjeg takmi-enja. U ekipnom plasmanu prvo mjesto je pri-palo mIZ Bugojno, dru-go mIZ Jajce a tree mIZ Travnik.

  Muftijstvo tuzlansko

  U Behram-begovoj me-dresi u Tuzli, a na nivou muftijstva tuzlanskog, odrana su takmienja predstavnika islamske pouke iz naih mekteba sa podruja 23 medlisa IZ i islamske vjeronauke iz 30 osnovnih i 18 sred-njih kola, te zavrni tur-nir mektebske lige u ma-lom nogometu. Za takmi-enje su ih pripremala 52 muallima. Na mekte-bskom takmienju u kategorijama: ope znanje, kiraet mlai i kiraet stariji takmiari, uestvova-la su 66 kandidata, a prva tri mjesta osvojili su: Eldin Ahmetovi, demat Stjepan Polje II, med-lis Graanica (muallim Demal-ef. Softi), - op-e znanje; Halima Baturi, demat Jelove Se-lo, medlis Gradaac (muallim Hajrudin-ef. Ba-

  turi), - kiraet, mlai uzrast; Selsebil Hasanba-i, demat evar-Kiseljak, medlis Tuzla (mu-allim muamer-ef. Hasanbai), - Kiraet, stari-ji uzrast. Pobjednici e predstavljati muftijstvo tuzlansko na saveznom takmienju u medresi Osman ef. Redovi u ajangradu kod Visokog. U ukupnom plasmanu na mektebskom takmi-enju najbolji medlisi su: 1. Gradaac (171,49 bodova), 2. ivinice (163,65 bodova), 3. Medlis Tuzla (160,65 bodova). Na takmienju iz islam-ske vjeronauke uestovalo je 60 kandidata iz 30 osnovnih i 18 srednjih kola sa podruja sjever-noistone Bosne koje obuhvata muftijstvo tu-zlansko. Takmienje se odvijalo u tri kategorije: 8. i 9. razred osnovne, te 1. razred srednje ko-le. Pripremali su ih 44 vjerouitelja i vjerouite-ljice. U kategoriji osmih razreda najbolja je bila Ajla Mehinovi, O pionica, Srebrenik (vje-rouiteljica Sadija Salki); kod devetih razreda najbolja je bila Nejla Suljevi, Trea O, Brko (vjerouiteljica almira ali); a kod prvih razre-da srednjih kola najvie poena osvojila je Ali-sa Imamovi, Gimnazija mustafa Kamari, Gra-anica (vjerouiteljica alma mehidi). Ove tri djevojke branit e boje Tuzlanskog muftijstva na saveznom takmienju. Na finalnom turniru mektebske lige u malom fudbalu uestvovale su 4 ekipe. Na kraju je poredak bio slijedei: 1. mje-sto - Medlis Gradaac (muallim Zekir-ef. ali), 2. mjesto Medlis Kladanj (muallim mirza-ef.

  Dervievi), 3. mjesto - Medlis Purai (mu-allim mahir-ef. Hodi), i 4. mjesto Medlisa Zvornik (muallim Vehid-ef. muratbegovi). Ta-kmienju su prissustvovali i najvii predstavnici muftijstva na elu sa muftijom mr. Vahidom ef. Fazloviem, te gost iz Kuvajta Fahad al-Shama-ri. Bio je tu i didrektor medrese ahmed ef. Hatu-ni. Visoki gosti odrali su i prigodne govore, te uestvovali u dodjeli priznanja i nagrada.

  B. P.

  Muftijstvo zeniko ZENICa; 4. maj Na takmienju odranom u

  Ensar-damiji pobjednici iz Kiratea II su: mu-hamed Hurem iz Zenice (muallim Zahir ef. magli), Dejlana alii iz Zavidovia (mu-allim Emir ef. Bei) i Hajrija Dizdarevi iz Te-nja (muallimi Salih ef. Haui, Enver ef. Kur-ti i amar ef. Bedakovi). Iz Kiraeta I: Selma Keserovi iz Zavidovia (muallim Emir ef. Be-i), Ismet Garanovi iz Zenice (muallim Zeni-ca) i abdulah Salkanovi iz Tenja (muallim hfz. almir ef. Salkanovi). Iz Opeg znanja: Sume-ja Husejnovi iz Zenice (muallim hfz. mr. Safet ef. Husejnovi), Fatima Hadikaduni iz Tenja (muallim Fuad ef. eman) i anel Zuki iz Zavi-dovia (muallim Emir ef. Bei). Ukupni pore-dak po medlisima: Zenica, Zavidovii i Teanj.

  Najuspjeniji takmiari u Mostaru

  S takmienja u Sarajevu

  Uesnici takmienja u Travniku

  Pobjednici takmienja u Tuzli

 • 36 BROJ 10/ 1020 15. maJ 2014.Preporod

  naa

  takm

  ien

  ja Mektebsko takmienje na nivou medlisa

  Demat Vesela prviBUGOJNO, 24. april - Na takmienju su uee uzeli

  polaznici mektepske nastave iz svih bugojanskih dema-ta. Prvoplasirani polaznici mekteba iz testa opeg znanja : 1. mjesto: ajdin memi - demat Vesela (muallim; Kemal ef. Tokmi) 2. mjesto: Emira mlivo - demat Porie (mu-allim; Fuad ef. Bii) i 3. mjesto: adin Bevrnja - demat Vesela (muallim; Kemal ef. Tokmi ) Kiraet stariji uzrast : 1. mjesto: adis Karain - demat Vesela (muallim; Kemal ef. Tokmi) 2. mjesto: abdulah Basara - demat Zaneso-vii (muallim; Kasim ef. Zuki) i 3. mjesto: Emina magli - demat princeze Devhere (muallim; mr. Salih ef. In-di) Kiraet mlai uzrast : 1. mjesto: Nur Rustempai - demat Princeze Devhere (muallim; mirnes ef. ehi) 2. mjesto: adnan Karain - demat Vesela (muallim; Kemal ef. Tokmi), 3. mjesto: ajla Turinovi - demat Gaj (mu-allim; Suljo ef. aki). U ukupnom poretku svih demata prva mjesta osvojili su: 1. demat Vesela, 2. mjesto de-mat Princeze Devhere i 3. mjesto demat Porie.

  A. mAnDi

  Dani KuranaZenica, 20. april - Takmienju pod sloganom Dani

  Kurana pristupili su polaznici mekteba iz 72 demata. U kategoriji kiraeta za stariji uzrast najbolji takmiari su bili: Hurem Muhamed, demat Broda (muallim Zahir ef. ma-gli), Trako Bilal, demat Sejmen (muallim mr. hfz. Safet ef. Husejnovi) i amdi Ilma, demat Blatua (muallim hfz. Sulejman ef. Rafuna). U kategoriji kiraeta za mlai uzrast: Garanovi Ismet, demat erii (muallim Senaid ef. Kovaevi), Sjerotanovi Esma, demat Sejmen (mu-allim mr. hfz. Safet ef. Husejnovi) i Lendo Lamija, de-mat Donja Graanica (muallim Read ef. Lendo). I test opeg znanja su najbolje izradili: Husejnovi Sumeja, demat Sejmen (muallim mr. hfz. Safet ef. Husejnovi), Dedi Belma, demat Novo Radakovo (muallim hfz. Is-hak ef. Efendi) i Patkovi Haris, demat Babii (muallim Sakib ef. Grabus).

  SUmeDin KOBiLiCA

  Tri hiljade upisanih polaznika

  TEANJ, 20. maj - Nadziranje testiranja i provjeru te-stova izvrila je komisija u sastavu: Salih ef. Haui - predsjednik i lanovi: Ramo-ef. Svrzo, eval-ef. Deli i Husein-ef. Beirovi. Komisija za takmienje iz kiraeta: hafiz ahmed-ef. Bukvi, hfz. almir-ef. Salkanovi i Ibra-him-ef. Okanovi. Za stariji uzrast takmienje je odra-no u ari-damiji pred komisijom: hfz. Nijaz-ef. mala-gi - predsjednik i lanovi: hafiz Nermin-ef. Ibrahimovi i mr. Enver-ef. Kurti. Prije poetka takmienje u ar-i damiji u Tenju svim takmiarima i muallimima obra-

  tio se glavni imam mr. Fuad-ef. Omerbai. Iz Opeg zna-nja: 1. mjesto Hadikaduni Fatima iz demata Jevadi-je, muallim Fuad-ef. eman, 2. mjesto sa istim brojem bodova osvojili suDjedovi Ensar iz demata Ora Pla-nje, muallim Suljo-ef. Djedovi; Ibrahimovi Ajna iz de-mata miljanovci Novi, mualim hafiz Nermin-ef. Ibrahi-movi, iThaqi Amina iz demata Jelah, muallim almir-ef. Hadi. Iz Kiraeta mlai uzrast: 1. mjesto- Abdulah Salkanovi iz demata ije Donje Polje, muallim hafiz almir ef. Salkanovi; 2. mjesto Dizdarevi Sara iz are-nog mekteba, muallimi: Salih-ef. Haui; Enver -ef. Kur-ti i amar-ef. Bedakovi

  3. mjesto Bai Faris iz demata Jablanica, muallim Devad ef. Hasanbai.Iz Kiraeta straiji uzrast: 1. mje-sto Dizdarevi Hajrija iz arenog mekteba Teanj, 3 mu-allima (Salih ef. Haui , mr. Enver ef. Kurti i amar ef. Bedakovi ). 2. mjesto Solo Hamdo iz demata Piljui-i, muallim hafiz Nijaz-ef. malagi i 3. mjesto Piro Emi-na iz demata Vukovo, muallim mirnes-ef. ali.

  S. DJeDOVi

  Mektebsko i kolsko takmienje

  GRADAAC, 20. maj - U prostorijama osnovne kole Dr. Safvet-beg Baagi u Gradacu, odrano je mektebsko takmienje na nivou medlisa Islam-ske zajednice Gradaac. Na takmienje je uestvo-valo 106 uenika gradaakih mekteba: 63 na testu opeg znanja, 28 na kiraetu za uenike od 1. do 6. razreda i 24 na kiraetu za uenike od 7. do 9. razre-da osnovne kole. Takmienje 8. i 9. razreda osnov-ne kole iz islamske vjeronauke odrano je u subo-tu 19. 04. 2014. godine u O.. Hasan Kiki u Vidi I u Gradacu. Prigodne nagrade i diplome najuspje-nijim uenicima dodijeljene su na prijemu uenika, muallima i vjerouitelja koji je prireen u utorak 22.

  04. 2014. godine u sali medlisa IZ Gradaac. Test opeg znanja: onli Elma, demat Vukovci Do-nji, muallim admir Fazli; aldi Emina, demat media Donja, muallim mehdin Dafi i tree mje-sto Britvarevi Tarik, demat media Gornja, mu-allim Redo Jahi. Kiraet mlai uzrast: Baturi Ha-lima, demat Jelove Selo, muallim Baturi Hajru-din; Meanovi Medid, demat media Srednja, muallim Izudin meanovi i tree mjesto Deli Ha-lim, demat Krevina, muallim Vahid Deli. Kira-et stariji uzrast pijodi Zejd, demat Reuf-bego-va damija, muallim hfz. Kemal mehi; Heimovi Merjema, demat Krevina, muallim Vahid Deli; Meanovi Harun, demat media Srednja, mu-allim Izudin meanovi. Najuspjeniji muallimi na takmienju: Hafiz Kemal mehi, Deli Vahid i mea-novi Izudin. Ekipna rang lista prvih deset dema-ta: Reuf-begova damija, Krevina, media Sred-nja, Husejnija, media Gornja, media Donja, Zeli-nja Donja, Jelove Selo, mionica Centar i Lukavac G.-Donji demat. Rezutati takmienje iz islamske vjeronauke za osme razrede osnovnih kola: Bri-tvarevi Tarik, kola Edhem mulabdi u medii Donjoj; muminovi Irma, kola Dr. Safvet-beg Ba-agi u Gradacu i Kapetanovi Selma, kola Ha-san Kiki u Vidi, Gradaac. Rezutati takmienje iz islamske vjeronauke za devete razrede osnovnih kola: Selimovi Vildana, kola musa azim ati u Zelinji Donjoj; ori aia, kola musa azim a-ti u Zelinji Donjoj i Gola amela, kola Hasan Kiki u Vidi, Gradaac.

  n. KUJrAKOVi

  Proglaeni i najbolji muallimi

  GORNJI VAKUF, 20. april - Na takmienju su uestvo-vala djeca iz 16. mekteba. Takmienje je prolo u radnoj atmosferi i lijepom raspoloenju. Nakon temeljitog ocje-njivanja komisija i pregleda testova, poslije podne nama-za u centralnoj damiji mehmed-beg Stoanin, proglae-ni su najuspjeniji takmiari muallimi u pojedinanom i ukupnom poretku. U kategoriji kiraet od I do VI razre-da prva tri mjesta su osvojili: 1. Omerovi Amrudin - mu-allim Hasan-ef. Glamoak, 2. mjesto Smaji Ajna - mu-allim Samel-ef. Smaji, i tree mjesto Maeti Sead - mu-allim admir-ef. malanovi. U kategoriji kiraet od VII do IX razreda, prva tri mjesta su osvojili: 1. Lelak Zenaid - mu-allim admir-ef. malanovi, 2. ati Aida - muallim Ha-san-ef. Glamoak i tree mjesto je zauzeo Jasmin Bumbul - muallim Ismet-ef. abdibegovi. U kategoriji ope zna-nje kandidati koji su osvojili prva tri mjesta su: 1. Bego-vi Ahmed - muallim adis-ef. Sultanovi, 2. mjesto Had-iabdi Ajla -muallim Hasan-ef. Glamoak i tree mjesto je osvojila oi Esma- muallim Admir-ef. Malanovi. U ukupnom poretku najuspjeniji imami i mektebi su: 1. admir ef. malanovi-mekteb Voljevac, 2. Hasan ef. Gla-moak - mekteb mehmed-beg Stoanin i 3. Ismet-ef. ab-dibegovi - mekteb Draev Dolac. Veliku podrku takmi-enje je imalo od predsjednika mIZ Gornji Vakuf, Ome-ra Ljubunia.

  G. V.

  S takmienja u G. VakufuS takmienja u Tenju

  Svi uenici takmienja

  Uesnici takmienja u Gradacu

 • 37 BROJ 10/ 1020 15. maJ 2014. Preporod

  Preko pedeset takmiara

  VISOKO, 20. april - Takmiilo se 57 najboljih polazni-ka u uenju Kurana iz 34 demata. Prvo mjesto iz kirae-ta u mlaoj kategoriji (do 6 razreda O.. ) osvojio je Arna-utovi Armin-Emin, demat erefuddin, Bijela damija-muallim hfz. Edin ef. Bukva, drugo mjesto Musli Ned-mina, demat mokronozi - muallim Senad-ef. abi i tree mjesto Redi Melika, demat Rosulje-muallim ma-hir-ef. Huseinovski.

  Prvo mjesto iz kiraeta u starijoj kategoriji (od 7 do 9 ra-zreda O..) osvojio je Bukva affan, demat erefuddin, Bijela damija - muallim hfz. Edin-ef. Bukva, drugo mje-sto dijele Krijetarac Kelim, demat Rosulje - muallim mahir-ef. Huseinovski i Dlaki Melina, demat mokro-nozi-muallim Senad ef. abi i tree mjesto je muinbe-govi Hasan, demat Hanovi-muallim Ednan-ef. Haj-ri. U kategoriji opeg znanja takmiilo se 70 polaznika iz 35 demata. Takmienje je odrano u O Kulin ban Vi-soko. Prvo mjesto je osvojio Valjevac Amil, demat ma-urovii - muallim Sead-ef. Goralija, drugo mjesto Prova-li Nedim, demat Srhinje - muallim Kenan-ef. Smailagi i tree mjesto Hadiosmanovi Deneta, demat Kalii - muallim Fahrudin-ef. Beirovi. Najuspjeniji takmiari, prvoplasirani iz sve tri kategorije, Bukva affan, arnauto-vi armin-Emin i Valjevac amil predstavljaju medlis IZ Visoko na muftijskom takmienju.

  medlis se zahvalio sponzorima ovog takmienja: VIS-PaK-u, Rampartu, IGm-u i aBRaS-Companiji iz Visokog koji su pomogli u obezbjeivanju nagrada i paketa.

  F. BeirOVi

  Takmienje i u fudbalu

  IVINICE, 20. maj - Najbolje znanje u kategoriji mlaih uaa Kurana pokazali su: Mahmutovi Hamid - Osko-va (Ferid ef. Fejzi), drugo mjesto Planini Nijaz - Svo-jat (Selimovi ef. Nijaz) i tree mjesto Deli Zuhdija - D. Lukavica (Krbulji ef. Samir) U kategori starijih: 1. mje-sto Muli Adnan - G. Baigovci (muli ef. Ibro); 2. mjesto: Mujinovi Amir - Tupkovi (hfz. Deli Bajro); 3. mje-sto Kiti Kemal - G. Dubrave (ljivi ef. eval). Test op-eg znanja: 1. mjesto: Durakovi Halida - Centar (Nisi ef. Esad), 2. mjesto Mevki Alija - G. Dubrave (Harun ef. ljivi) i 3. mjesto ulovi Edita - Suha (aban ef. ulo-vi). Ekipno najbolji su: 1. G. Dubrave, Oskova i Graani-ca. U fudbalu najbolje vjetine su pokazali momci iz de-mata: D. Baigovci, muallim Zijad ef. muratovi, drugo mjesto Debari, Himzo ef. Habibovi i tree mjesto Pri-luk, amir ef. memi.

  A. memi

  Nagrade za uenike i muallime

  VITEZ, 20. aprila - U prostorijama demata Kruica odrano je sedamnaesto mektebsko takmienje na nivou medlisa Islamske zajednice Vitez. Prvo mjesto iz opeg znanja osvojio je Topoljak Lamija predstavnica dema-ta ahmii muallim almedin-ef. mekovi, drugo mjesto osvojila je Ahmi Deneta predstavnica demata ahmi-i muallim mahir-ef. Husi, a tree mjesto Hercegovac Habiba predstavnica demata Vitez muallim mihnet-ef. mehmedovi. Prvo mjesto iz kiraeta mlai uzrast od I do VI razreda osnovne kole osvojio je Patkovi Harun pred-stavnik demata ahmii muallim mahir-ef. Husi, dru-go mjesto osvojio je Mujkanovi Hamza predstavnik de-mata Lupac muallim almedin-ef. mekovia, a tree mje-sto pripalo je idi amini predstavnici demata Kruica, muallim Ibro-ef. Halilovia. Prvo mjesto iz kiraeta za sta-riji uzrast osvojila je Jaarevi Merima predstavnica de-mata Lupac muallim almedin-ef. mekovi, drugo mje-

  sto osvojio je Ahmi Ishak predstavnik demata ahmi-i muallim Mahir-ef. Husi, tree mjesto pripalo je Pili Tariku predstavnik demata Poulica muallim hafiz Sa-lih-ef. Haselji.

  U ekipnom poretku najbolje rezultate pokazali su po-laznici demata Lupac muallim almedin-ef. mekovi sa osvojenih 227 poena, drugo mjesto demat ahmii mu-allim mahir-ef. Husi sa 217 poena i tree mjesto pripa-lo je dematu Kruica, muallim Ibro-ef. Halilovi sa 175 poena. Svi takmiari su dobili prigodne nagrade a po-bjednici i njihovi muallimi dobili su diplome i novane nagrade koje je uruila profesorica Eli Ibrahim paine medrese Lejla Beo-Haski. Predsjednik komisije profe-sor Omer-ef. Sikira je estitao najboljima, a na na kraju ta-kmienja uz sadrajno i pouno predavanje prisutnim se obratio glavni imam mihnet- ef. mehmedovi.

  m. ALiHODA

  Mektebsko i takmienje iz vjeronauke

  KALESIJA, 20. april - U ekipnom poretku najbolji su bi-li polaznici mekteba iz demata: arijska damija Ka-lesija, Prnjavor i Vukovije Donje. U pojedinanoj konku-renciji iz opeg poznavanja islama prvo mjesto je osvoji-la Lejla Majdani (Donje Vukovije), drugo Samir Mumi (mea ), a tree Lejla Burekovi (arijska damija Ka-lesija). Kod mlaih uaa Kurana najbolji je bio Mustafa Ali (Gornji Rainci), a iza njega su bili Muaz Hodi (Gor-nje Vukovije) i Suhejb Imamovi (Lipovice Centar). Naj-bolji u kategoriji starijih uaa Kurana bio je Ahmed Ima-movi (arijska damija), drugi je bio Mehmedalija Bi-ki (Prnjavor), a trea Melina Melina (mea). Takoer je odrano i takmienje iz vjeronauke za uenike 8. i 9. ra-zreda, na kojem je uestvovalo 30 uenika iz 5 osnovnih kola sa podruja opine Kalesija. U ekipnom poretku

  najbolja je bila O Kalesija. U kategoriji 8. razreda naj-bolji su bili armin Rami (O Kalesija), koji je zauzeo pr-vo mjesto, anisa Dafi (O Rainci Gornji) je bila druga, a trea je bila Elma Karahasanovi (O Rainci Gornji). Pla-sman na kantonalno takmienje obezbijedio je prvoplasi-rani armin Rami (O Kalesija). U konkurenciji 9. razre-da prva tri mjesta pripala su uenicima O Kalesija. Prva je bila Sedina aljuki, druga arnela Spahi, a trea Lejla Burekovi. Plasman na kantonalno takmienje obezbije-dila je prvoplasirana Sedina aljuki (O Kalesija). Pobjed-niku ekipu O Kalesija pripremao je nastavnik vjeronau-ke Hamdija Bajri. Enver ef. ali, glavni imam medlisa IZ Kalesija, je kazao da su mladi Kalesijci i ovog puta poka-zali zavidno poznavanje svoje vjere.

  F. SinAnOVi

  Ekipno najbolji demat Kiseljak

  SREBRENIK, 20. april - U kategoriji test opeg islam-skog znanja uestvovala su po dva kandidata iz svakog demata, a poredak je sljedei: Emina Emki demat Ki-seljak, Elma Kulovi demat Bare, amra mujinovi de-mat ehaje, Haris Bei demat Faleii, Dino Ibri de-mat ehaje. U kategoriji kiraet za uzrast od 1-6 razreda osnovne kole, po jedan kandidat, poredak je sljedei: Faruk Joldi demat Brda, Hamza ili demat Faleii,

  Nermin Buljubai demat Kiseljak, mirsad Beguni de-mat ehaje i Najra m.G. Barakat demat C. Srebrenik. U kategoriji Kiraet za uzrast od 7-9 razreda osnovne kole, po jedan kandidat, poredak je sljedei: adna ili demat Faleii, Sara m.G. Barakat demat C. Srebrenik, Smajo Ibrahimovi demat Zahirovii, etvrto mjesto su dijeli-li Lejla Beguni-ehaje, Ensar Joldi-Brda i Fatima Zejni-lagi-Kiseljak i peto Devad ati demat Lunica.Zbra-janjem bodova svih kandidata dobijen je i ukupan ekipni poredak a prva tri mjesta osvojili su demati: Demat Ki-seljak, ehaje, Faleii, C.Srebrenik i Lunica. Osim u na-vedenim kategorijama proglaena su i tri najuspjeni-ja muallima u ukupnom poretku: Ismet ef. Odobai, Ja-smine f. Beguni, mevludin ef. Salki, Emir ef. Branji i mevludin ef. Joldi.

  D. BABAJi

  Ekipa demata Kiseljak u Srebreniku

  Takmienje u ivinicama

  Pobjednici u Vitezu

  Takmiari i muallimi u Visokom

  Takmienje razliitih generacija u Kalesiji

 • 38 BROJ 10/ 1020 15. maJ 2014.Preporod

  naa

  takm

  ien

  ja Sportski susreti

  XV-ti po redu sportski susreti srednjokolskih od-gojno-obrazovnih ustanova IZ-e odrani su u perio-du od 02. 04. maja 2014. godine, a domain je po pr-vi put bila Eli Ibrahim-paina medresa u Travniku. Na susretima u Travniku uee je uzelo devet usta-nova: Gazi Husrev-begova medresa iz Sarajeva, medresa Demaludin auevi iz Cazina, medresa Osman ef. Redovi iz Velikog ajnog kod Visokog, Behram-begova medresa iz Tuzle, Karaoz-bego-va medresa iz mostara, Eli Ibrahim-paina medre-sa iz Travnika, Prva bonjaka gimnazija iz Saraje-va te medresa Gazi Isa-beg iz Novog Pazara i medre-sa mehmed Fatih iz Podgorice, ime su i ovi susreti, dobili predznak internacionalni.

  Jaanje kolektiviteta, upoznavanje i druenje

  Uesnici ovogodinjih susreta su se okupili u petak 02. maja u internatu Eli Ibrahim-paine medrese u Travniku, gdje su svi bili i smjeteni. Sveano otvara-nje XV sportskih susreta odrano je u subotu 03. ma-ja, u jutarnjim satima u krugu kasarne Travnik. Na-kon intoniranja dravne himne i prouenog odlomka iz asnog Kurana, prisutnima se obratio direktor El-i Ibrahim-paine medrese mr. Devdet oi, koji je svim uesnicima poelio toplu dobrodolicu u ime domaina, poruivi izmeu ostalog da su ovi su-sreti prilika za meusobno upoznavanje, zbliavanje i druenje, jer samo kroz ovakve i sline susrete ueni-ci imaju priliku upoznati svoje kolege iz drugih medre-sa, a pored toga ovi susreti daju priliku za jaanje i ra-zvijanje takmiarskog duha! Ispred organizatora su-sreta, prisutnima se obratio Seid ef. Eminovi, koordi-nator ispred VPS Rijaseta IZ u BiH koji se zahvalio do-mainima iz Eli Ibrahim-paine medrese, prenijev-i selame od rukovodioca VPS Rijaseta dr. amira Ka-ria i izrazivi oekivanja da e uenici sportisti pre-zentovati sportske rezultate sa kojim su se i kvalifiko-vali i doli na XV sportske susrete, ali svakako u duhu islama, fer-playa i respekta!ast da sveano proglasi otvorenim XV sportske susrete imao je muftija trav-niki mr. Nusret ef. Abdibegovi, koji je nakon dobro-dolice svima u vezirski grad poelio da XV sportski

  susreti proteknu u najboljem sjeanju i raspoloenju, da sportski rezultati budu ostvareni pod parolom fer-playa i da pobijedi duh kolektiviteta i druenja to i jeste cilj ovih susreta!

  Prema uobiajenom protokolu, prvo se pristupilo takmienju u atletskim disciplinama, koje je odrano na atletskom poligonu u krugu kasarne Travnik, a kojim je rukovodio trener dr. Osmo Bajri. Najuspje-niji u atletskim disciplinama su bili uenici Behram-begove medrese iz Tuzle sa ukupno 32 boda, ispred atletiara Karaoz-begove medrese iz mostara, koji su u atletskim disciplinama sakupili 26,6 bodova i ue-nika Eli Ibrahim-paine medrese iz Travnika sa 15,5 bodova. Uenici Behram-begove medrese su odnije-li pobjedu u tafeti 4x100m sa vremenom 48,52 ispred tafete Karaoz-begove medrese (49,45) i tefete medrese Osman ef. Redovi (49,92). U skoku u dalj najdui skok je imao uenik Behram-begove medre-se Haris Tabakovi (3,00m), drugi je bio Tarik Opardi-ja ispred Eli Ibrahim-paine medrese (2,92m), dok je tree mjesto zauzeo Edin Pali, uenik Prve bo-njake gimnazije (2,86m). Kuglu je najvie bacio Edin Konjo - 14,24m (Osman ef. Redovi), drugi je bio mustafa Ladari 13,29m (Gazi Husrev-begova me-dresa) a trei muamer Dedi 12,41m (Behram-be-gova medresa). U trkama posebno se istakao Sulej-man Ibrahimovi (Karaoz-begova medresa) ko-ji je u vremenu 11,90 i 23,42 slavio na 100 i 200m. Dru-go mjesto na 100m osvojio je amar Sulji 12,10 (Be-hram-begova medresa), dok je tree vrijeme posti-gao Tarik Begovi 12,30 (Eli Ibrahim-paina medre-sa). Na 200m drugi je bio Elvedin mujanovi 24,53 (Behram-begova medresa) a trei Zeid Luija 24,72 (Prva bonjaka gimnazija). U izuzetno zanimljivoj utrci na 800m prvi je bio aladin Zilki 2:08,83 (me-dresa Gazi Isa-beg), drugo mjesto je zauzeo Emir Hadi 2:14,05 (Behram-begova medresa) dok je trei stepenik pobjednikog postolja pripao Zijadu Co-koji 2:15,07 (Karaoz-begova medresa).

  Sjajna organizacija domaina Nakon atletike, pristupilo se grupnim takmienji-

  ma u koarci i futsalu, a utakmice su igrane u salama

  O Travnik i O Turbe. Nakon utakmica po gru-pama u koarci, u polufinalu su postignuti sljedei re-zultati: Prva bonjaka gimnazija - Behram-bego-va medresa 29 - 13

  te Karaoz-begova medresa - medresa Gazi Isa-beg 52-19. U finalnoj utakmici vie znanja i vjeti-ne su pokazali koarkai Karaoz-begove medresa iz mostara koji su sa 63 47 slavili protiv ekipe Pr-ve bonjake gimnazije. U futsalu, koji je ponovo bio najzanimljiviji, prvo mjesto su osvojili uenici Be-hram-begove medrese iz Tuzle, koji su u finalu bili bolji od malonogometaa Gazi Husrev-begove me-drese iz Sarajeva sa visokih 7-0. Prethodno su u po-lufinalu postignuti sljedei rezultati: Behram be-gova medresa - Eli Ibrahim paina medresa 5-0, te Karaoz-begova medresa- Gazi Husrev-begova medresa 1-2. U utakmici za tree mjesto ekipa Ka-raoz-begove medrese je minimalno sa 1-0 savlada-la ekipu domaina susreta. U prostorijama Eli Ibra-him-paine medrese su odrana takmienja u ahu i stonom tenisu. Najbolji ahista je Huso Dedeji, ue-nik medrese mehmed Fatih iz Podgorice, ispred ati-fa Dedia (Karaoz-begova medresa) i Halida Jusi-a (Behram-begova medresa). U stonom tenisu pr-vo mjesto je suvereno osvojio uenik Behram-bego-ve medrese Edin Guti, ispred uenika domae Eli Ibrahim-paine medrese Senahida ehaje i treepla-siranog miralema Dedia, koji je predstavljao Kara-oz-begovu medresu iz mostara. Polufinalne i final-ne utakmice su odigrane u sportskom centru Sun-ce na Vlaiu, nakon ega je odrana ceremonija za-tvaranja XV sportskih susreta na kojoj su uruene na-grade i pehari najboljima. Ceremoniji zatvaranja XV sportskih susreta je prisustvovao i novoizabrani muf-tija travniki dr. Ahmed ef. Adilovi, koji je svim ue-snicima estitao na fer i korektnoj igri uruivi pehare najuspjenijima. Uenici Behram-begove medrese iz Tuzle su ponijeli bajrak namijenjen pobjedniku XV sportskih susreta, za ije uspjeno organizovanje je pored VPS Rijaseta IZ-e i koordinatora Seid ef. Emino-via, najzasluniji kolektiv Eli Ibrahim-paine me-drese u Travniku na elu sa direktorom mr. Devdet ef. oiem!

  eDin SPAHi

  VPS Rijaseta IZ-e i Eli Ibrahim-paina medresa organizovali XV sportske susrete srednjokolskih odgojno-obrazovnih ustanova IZ-e

  SPORTSKI SUSRETI U DUHU ISLAMA, FER-PLAYA I RESPEKTA

  Ukupan poredak na XV sportskim susretima u Travniku:

  1. Behram-begova medresa Tuzla 112,0 bodova2. Karaoz-begova medresa Mostar 104,6 bodova3. Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo 56,2 bodova4. Eli Ibrahim-paina medresa Travnik 52,5 bodova5. Prva bonjaka gimnazija Sarajevo 52,1 bodova6. Osman ef. Redovi medresa Visoko 49,2 bodova7. Mehmed Fatih medresa Podgorica 42,7 bodova8. Gazi Isa-beg medresa Novi Pazar 41,6 bodova9. Demaludin auevi medresa Cazin 31,9 bodova

  DEMATSKA MALONOGOMETNA LIGA MIZ ZENICA

  Odigrane su kvalifikacione utakmi-ce svih demata, te je objavljen raspored odigravanja utakmica 18 najboljih ekipa koje e uestvo-vati u ligi. Liga ima za cilj afirmaciju omla-dine, te drutvenu socijalizaciju svih mla-dih na nivou medlisa. Osim toga, na me-

  usobne susrete svake sedmice doe jedan imam koji odri kratko predavanje o mora-lu mladima i obavi se zajedniko klanjanje podne namaza na stadionu, poligonu ili sa-li, ovisno o mjestu odigravanja susreta. Iz ovog projekta ove godine proizila je i jed-na nova ideja, a odnosi se na humanitar-nu akciju pod sloganom Neu kafu dajem marku. Ova akcija podrazumijeva da sva-ki igra udjeli 1Km za svako kolo lige, a od prikupljenih sredstava kapiten i nekolicina igraa e posjetiti socijalno ugroenu poro-dicu u nekom od naih demata.

  S. KOBiLiCA Podne-namaz takmiara

 • 39 BROJ 10/ 1020 15. maJ 2014. Preporod

  Susreti su pokazali apsolutnu opravdanost druenja studenata i potrebu jaanja zdravog tijela i duha

  Ve je etvrta godina kako Islamski fa-kulteti unutar Islamske zajednice Bo-sne i Hercegovine samostalno orga-nizuju sportske i edukativne susre-te. Prije toga, dugi niz godina, susreti su bili za-jedniki za medrese i Islamske fakultete. Pr-vi susreti fakulteta organizovani su u Sarajevu na Fakultetu islamskih nauka, poslije na Islam-skom pedagokom fakultetu u Zenici i pred-zadnji na Fakultetu za islamske studije u No-vom Pazaru. Ovogodinjem trodnevnom dru-enju studenata sa svrhom odravanja sport-skih takmienja i edukativnih sadraja doma-in je bio Islamski pedagoki fakultet u Biha-u i asocijacija studenata ovog Fakulteta. Ova-kav vid zbliavanja, razmjene iskustava, ue-nja, usvajanja novih saznanja i pokazivanja sportskog talenta i htijenja znaajan je iskorak Islamskih fakulteta u koordinaciji s Islamskom zajednicom BiH. Bez sumnje, sportsko-eduka-tivni susreti studenata, lahko se moglo primje-titi, podjednako utjeu na izgradnju zajedni-tva i uvrivanja mostova meusobne sarad-nje.

  Prvi dan susreta, 9. maj

  Po protokolu petak je bio predvien za pri-jem i smjetaj studenata, upoznavanje gosti-ju s gradom i otvaranje susreta. in otvara-nja etvrtih sportsko-edukativnih susreta u amfiteatru Fakulteta imao je sveani karak-ter. Program je sadravao uenje Kurana, ila-hija i obraanje predsjednika asocijacije stu-denata Islamskog pedagokog fakulteta u Bi-hau Jasmina abia, predsjednika Unije stu-denata Islamskih fakulteta IZ ahmeda olia, gostujueg profesora na IPF u Bihau dr. Refi-ka atia, ispred Fakulteta s domainskom ulo-gom Hamdije Nesimovia i Devdeta oia di-rektora Eli Ibrahim-paine medrese u Travni-ku, ujedno predsjednika UO IPF u Bihau. Po-slije uvodnih rijei moderatora programa Ome-ra Pajalia, u kojima je naglasio da s otvaranja susreta odsustvuju skoro svi nastavnici IPF na elu s dekanom prof. dr. muharemom tula-noviem zbog sudjelovanja na Konferenciji u Istambulu i opravdanih razloga, prisutnom au-ditoriju obratio se predsjednik asocijacije IPF Jasmin abi. On se zahvalio studentima i stu-denticama na ueu, izrazio im dobrodolicu i rekao kako su susreti prilika sportskom dokazi-

  vanju, educiranju i nadasve svrsishodnom dru-enju u ime allaha, d.. Predsjednik Unije stu-denata (USIF) ahmed oli je pozvao studente da se dokazuju kroz tri segmenta: rtvom, od-govornou i korisnim djelovanjem te podcr-tao: Znajmo da je prednost jednog od nas nad drugim samo u bogobojaznosti i radu za dobro, a ne u tome iz kojeg grada dolazimo ili na ko-jem fakultetu studiramo. Otvarajui etvrte susrete studenata prof. oi je pohvalio Islam-ske fakultete, asocijacije i Uniju koji su nosio-ci njihovog organizovanja i preko kojih se afir-mie duhovna i fizika komponenta u ovjeku. Dalje je istakao kako IZ u svojoj misiji posebnu panju posveuje odgajanju i obrazovanju, od-nosno da putem odgojno-obrazovnih instituci-ja; medresa i fakulteta, izravno sudjeluje u to-me, podstiui drutvo moralnijem i pravedni-jem ivljenju, toleranciji i uvaavanju.

  Drugi dan proglaenje pobjednika

  Subota je bila ispunjena sportskim takmie-njima kroz pet disciplina u kojima je uestvo-valo skoro 90 studenata i studentica. Ona su izazvala interes i bila su praena s velikim zani-manjem. Natjecanje u malom nogometu odra-valo se na terenima SRC Rifat Zoli Gero. Re-doslijed ekipa bio je slijedei: 1. FIS Novi Pazar, 2. FIN Sarajevo, 3. IPF Biha i 4. IPF Zenica. Na sportskom terenu O Harmani I dokazivali su se koarkai. Po rezultatima tabela je bila sli-jedea: 1. IPF Biha, 2. FIN Sarajevo, 3. IPF Ze-nica i 4. FIS Novi Pazar. U sportskoj sali JU Gi-mnazija Biha studentice su odigravale uta-kmice iz odbojke za ene. Ostvareni su rezul-tati: 1. IPF Biha, 2. FIS Novi Pazar, 3. IPF Zeni-ca i 4. FIN Sarajevo. ahovske partije studen-ti su igrali u Sali Fakulteta. Tabela u ovoj disci-plini je: 1. FIS Novi Pazar, 2. IPF Zenica, 3. FIN Sarajevo i 4. IPF Biha. I partije stonog tenisa u pojedinanoj konkurenciji odigrane su u Sa-li Fakulteta. Na kraju je poredak bio ovakav: 1. FIN Sarajevo, 2. IPF Biha, 3. FIS Novi Pazar i 4. IPF Zenica. U konanici, zbrajanjem rezul-tata sveukupni pobjednik bio je 1. IPF Biha, 2. FIS Novi Pazar, 3. FIN Sarajevo i 4. IPF Zenica. Pohvalno je da su sva takmienja prola u prija-teljskoj atmosferi.

  Trei dan, 11. maj (nedjelja)

  Zadnji dan protekao je u znaku edukativ-nih sadraja. Ustvari, studentske aktivnosti ovog anra otpoele su jo u subotu u veer-njim satima. Naime, zbog obaveze prijevreme-

  nog povratka kuama studenata iz Novog Pa-zara, a poslije proglaenja pobjednika, urui-vanja pehara, medalja i priznanja, predstav-nici Fakulteta za islamske studije Hasi Selma i mumin Halilovi izloili su referat pod ime-nom Davetska uloga studenata islamskih fa-kulteta u dananjem drutvu. Sutradan je, kada se nastavilo s izlaganjem referata, stu-dentica Fakulteta islamskih nauka iloila te-mu mentalitet uspjenog daije danas, a po-tom su studenti Islamskog pedagokog fakul-teta iz Zenice adisa Softi i aja Telalovi refe-risali temu Ljubav kroz Kuran i sunnet. Za-dnji referat s naslovom Povezanost prostituci-je s kriminalitetom prezentovale su studenti-ce Fakulteta domaina Dalila Suljkanovi i Se-nita mujanovi. Interesantno je da su svi refe-rati izazvali konstruktivne diskusije u kojima je bilo sueljavanja miljenja, pitanja, obrazlaga-nja, suprostavljenih stavova i argumentovane polemike. Sve skupa, izlaganje tema i raznoli-ke diskusije studenata, podigle su stepen kva-

  litete programa edukativne tematike i potvrdi-le da ova dimenzija susreta studenata ohrabru-je i naznaava prednost zastupljenosti moral-no-znanstvenog segmenta.

  Na kraju, domaini i gosti rastali su se s uvje-renjem da naredne susrete, uz irinu sport-skih sadraja, treba obogaivati novim idejama i elementima koji mogu biti od koristi uoj i i-roj zajednici.

  H. neSimOVi

  U esnici Sportskih susreta

  SPORTSKO- EDUKATIVNI SUSRETI STUDENATA ISLAMSKIH FAKULTETA

  Ekipa iz Sand aka

  1020 10 Preporod 331020 10 Preporod 341020 10 Preporod 351020 10 Preporod 361020 10 Preporod 371020 10 Preporod 381020 10 Preporod 39