66
SUHAIMI BIN MOHD ISA Penolong Pengarah Operasi j-QAF PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM/j-QAF) S S e e k k t t o o r r P P e e n n d d i i d d i i k k a a n n I I s s l l a a m m Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan NAMA AGENSI : JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ALAMAT : JALAN DATO HAMZAH KARUNG BERKUNCI NO 6 70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS NO. TELEFON : 06 7655344 N0. FAKS : 06-7653627 E-MAIL : [email protected]

Fail Meja Suhaimi Terkini

  • Upload
    azie

  • View
    4.155

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fail Meja Suhaimi Terkini

SUHAIMI BIN MOHD ISA Penolong Pengarah

Operasi j-QAF PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM

(KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM/j-QAF)

SSSeeekkktttooorrr PPPeeennndddiiidddiiikkkaaannn IIIssslllaaammm

Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

NAMA AGENSI : JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN ALAMAT : JALAN DATO HAMZAH KARUNG BERKUNCI NO 6 70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS NO. TELEFON : 06 7655344 N0. FAKS : 06-7653627 E-MAIL : [email protected]

Page 2: Fail Meja Suhaimi Terkini

02.0 Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

Visi

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang.

Misi Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti.

03.0 Objektif Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

* Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.

* Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.

* Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan

kemajuan negara dan.

* Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Page 3: Fail Meja Suhaimi Terkini

04.0 Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Kami warga Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami

bagi :

Memastikan semua kanak-kanak, mengikut umur yang ditetapkan, mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan.

Memastikan bahawa semua sekolah sentiasa dibekalkan dengan guru-guru mengikut perkiraan yang ditetapkan.

Menempatkan guru-guru dan kakitangan sokongan ke sekolah-sekolah tidak lewat dari 14 hari bekerja setelah menerima bekalan dari

Kementerian Pelajaran Malaysia.

Memastikan semua permohonan dan tuntutan yang berkaitan kewangan diproses oleh Jabatan Pelajaran Negeri dalam tempoh 14

hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

Mengurus perkara-perkara berkaitan pejawatan dan perkhidmatan personel dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan

diterima.

Menguruskan pengisian jawatan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan dan Ketua Bidang dalam tempoh 3 bulan sebelum berlakunya

kekosongan.

Memastikan setiap calon yang telah mendaftar dapat menduduki peperiksaan mengikut jadual dan prosidur yang ditetapkan.

Memastikan pelanggan sentiasa mendapat maklumat yang jelas dan tepat dengan menerima layanan dan perkhidmatan yang mesra.

Sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit.

Menentukan segala surat aduan dan rayuan diberi jawapan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

Sentiasa bersedia menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran

yang membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan.

Page 4: Fail Meja Suhaimi Terkini

05.0 Objektif Bahagian/ Unit Sektor Pendidikan Islam

5.1 Objektif Sektor Pendidikan Islam

1. Meningkatkan Kualiti Pendidikan Islam Yang Berkesan Untuk Melahirkan Murid

Yang Berilmu, Beriman, Beramal dan Berakhlak Mulia Bagi Membangunkan

Masyarakat dan Negara.

2. Meningkatkan Kualiti Bahasa Arab Yang Berkesan Untuk Membolehkan Murid

Berkomunikasi dengan Baik dan Mendalami Pelbagai Sumber Ilmu.

3. Meningkatkan Kualiti Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Pegawai

Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Islam Dengan Cekap dan Strategik Supaya

Perkhidmatannya Dapat Menyumbang Ke Arah Keberkesanan Pendidikan

Islam.

4. Meningkat Kemahiran dan Keterampilan Guru Pendidikan Islam dan Guru

Bahasa Arab serta Guru j-QAF Secara Berterusan Dalam Pelbagai Bidang Supaya

Pengajaran dan Pembelajarannya Sentiasa Menarik Dan Berkesan.

5. Meningkatkan Perkhidmatan Sistem Maklumat Pendidikan Islam Yang Telus

dan Tepat Untuk Mengetahui Tahap Prestasi Pencapaian Program dan

Pembinaan Perancangan Yang Lebih Berkesan.

6. Meningkatkan Hubungan dan Kerjasama Antara BPI Dengan Masyarakat,

Jabatan dan Agensi Dalam dan Luar Negeri Secara Permuafakatan Supaya

Semua Program Dapat Dilaksanakan Dengan Lebih Mudah, Cepat dan Berkesan.

7. Meningkatkan Kualiti dan Prestasi Kecemerlangan Institusi Pendidikan, KPM

Sebagai Model Sistem Pendidikan Kebangsaan Untuk Melahirkan Murid Yang

Berkeupayaan Mengamalkan Cara Hidup Yang Berteraskan Islam Di Dalam

Pembangunan Diri, Masyarakat dan Negara.

Page 5: Fail Meja Suhaimi Terkini

8. Meningkatkan Kualiti dan Kecemerlangan Guru dan Murid Bagi

Membolehkannya Berperanan Membentuk dan Melahirkan Modal Insan Yang

Cemerlang dan Mampu Mengamalkan Cara Hidup Yang Berteraskan Islam

Dalam Kehidupan.

5.2 OBJEKTIF UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM

(KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM/j-QAF)

1. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan pentadbiran

sekolah program j-QAF dan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengannya;

2. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan akademik di

sekolah program j-QAF;

3. Penyelarasan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan hal ehwal murid,

kurikulum dan kokurikulum di sekolah program j-QAF;

4. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan hal ehwal Guru

j-QAF;

5. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan j-QAF;

6. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti penyelidikan terhadap

pelaksanaan Dasar Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta menilai

pencapaiannya di pelbagai peringkat di bawah KPM;

7. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti penjanaan idea,

penataran dan penyebarluasan dapatan kajian mengenai Pendidikan Islam

dan Bahasa Arab melalui kursus, seminar, konvensyen dan bengkel;

8. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti mengurus pusat

sumber maklumat dan rujukan dalam bidang Pendidikan Islam dan Bahasa

Arab di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa;

9. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti kerjasama Pendidikan

Islam di peringkat serantau dan antarabangsa;

10. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti bantuan perolehan dan

penyediaan perkhidmatan di sekolah program j-QAF;

Page 6: Fail Meja Suhaimi Terkini

11. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti bantuan pembangunan

fizikal makmal j-QAF; dan

12. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti bantuan kewangan

kepada sekolah j-QAF yang melaksanakan kurikulum dan kokurikulum

Pendidikan Islam j-QAF.

Page 7: Fail Meja Suhaimi Terkini

Timbalan Pengarah Pelajaran

Sektor

Pengurusan Akademik

Sektor

Pengurusan Sekolah

Sekolah

Sektor

Pengurusan Pembgn..

Kemanusiaan

Sektor Pengurusan

Perkid. Pendidikan

Sektor Pendidikan

Islam

Unit Kurikulum

Unit Peperiksaan

Unit Menengah

Unit Rendah

Unit Prasekolah

Unit Pendidikan Khas

Unit HEM

Unit Sukan

Unit Ko-Ku

Unit Pemb. Perancangan &

Bekalan

Unit Maklumat

Unit Perkid. & Pentd. Unit Pengurusan Pend..Islam

Unit Institusi Pend. Agama

Unit Perhubungan, Pendaftaran dan

Pendidikan Swasta

Unit Operasi

Dakwah

Pengarah Pelajaran

06.0 Carta Organisasi Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

Page 8: Fail Meja Suhaimi Terkini

07.0 Carta Organisasi : Sektor Pendidikan Islam

Ketua Sektor En Mohamed Zaki bi Abd Ghani

DG 48

Unit Institusi Pendidikan Agama

Ketua Unit Adnan bin Abd Hamid

PP Penyelarasan Bantuan Sekolah Agama

DG 41

Pn Cik Erni PP Penyelarasan Bantuan Sek. Agama

DG 41

En Nordin bin Hj Ahmad Penyelia Pengurusan Murid

DG 32

Pn Samsiah bt Dimin Penyelia SAR/KAFA

DG 32

Unit Pengurusan Pendidikan Islam

Unit Operasi Dakwah

Ketua Unit Mohd Zuhaidi bin

PP Pertukaran/Penempatan Guru DG 44

En Muhamad Rusli bin Ibrahim PP Operasi Pend Islam Elektif

DG 41

Suhaimi bin Mohd Isa PP Operasi j QAF

DG 44

Hj Mohd Fadzilah bin Zulkafly PP Operasi Bahasa Arab KBSM

DG 41

Hj Zainal Arifin bin Mahsurom PP Operasi Pend Islam Teras KBSM

DG 41

Fatimah binti Jusoh Penyelia Pertukaran Rendah

DG 32

Pn Supiah bt Abu Penyelia Pend. Islam Teras KBSR

DG 32

Mr Radzali biin Sani

Penyelia Bahasa Arab KBSR DG 32

KBSR DG 32

En Shaharudin bin Jumat Penyelia Data dan Maklumat

DG 32

Ketua Unit Mohd Hapizi bin Mohamad ALi PP Dakwah dan Kepimpinan

DG 41

Pn Hjh Jamaliah bt Tahir Penyelia Kanan Operasi Dakwah

DG 34

En Mohd Hasbi bin Mokhtar Penyelia Operasi Dakwah

DG 32

Page 9: Fail Meja Suhaimi Terkini

08.0 Senarai Tugas PP OPERASI j-QAF ( PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM / KURIKULUM j-QAF)

Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah

Pelajaran dan Ketua Sektor Pendidikan Islam di dalam merancang,

melaksana dan mengambil tindakan susulan (menyelia ) ke atas perkara-

perkara berikut:

Fungsi 1 : Pengurusan Pendidikan Islam

(a) Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Program j-QAF

Menyelaras, mengurus dan pelaksanaan dasar Program j-QAF

yang berkaitan dengannya

(i) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat

Program j-QAF kepada Guru Besar Sekolah j-QAF

(ii) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat

Program j-QAF kepada GPK 1 Sekolah j-QAF

(iii) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat

Program j-QAF kepada GPK Koku Sekolah j-QAF

(iv) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat

Program j-QAF kepada Guru Pembimbing j-QAF mengikut

kohot.

(v) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat

Program j-QAF kepada Ketua Panitia Pendidikan Islam

Sekolah j-QAF

(vi) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat

Program j-QAF kepada Penyelia Pendidikan Islam Pejabat

Pelajaran Daerah

(vii) Mengurus pertemuan dengan agensi luar / NGO yang

berkaitan dengan hal – ehwal Pendidikan Islam

(viii) Menyelaras penyediaan jawapan dan maklum balas

terhadap usul / isu yang berkaitan dengan j-QAF JPN

Page 10: Fail Meja Suhaimi Terkini

(ix) Menyelaras pengumpulan maklumat dan data guru, murid,

kelas dan sekolah Program j-QAF di SK/SJKC/T

(x) Menyelaras peruntukan kewangan bagi Unit j-QAF

(b) Pengurusan Hal Ehwal Guru j-QAF

(i) Unjuran dan Keperluan Guru j-QAF Pendidikan Islam dan

Bahasa Arab di semua sekolah rendah

(ii) Penempatan Guru Pelatih j-QAF(KPLI Mod LPBS j-QAF) di

sekolah rendah

(iii) Penempatan Guru j-QAF yang tamat latihan LPBS ke

sekolah yang perlu.

(iv) Penempatan semula Guru j-QAF di sekolah rendah

(v) Pertukaran guru j-QAF dari luar dan dalam negeri

(vi) Pemantauan pertukaran dan penempatan Guru Pendidikan

Islam j-QAF

(vii) Pemantauan dan mengurus guru bermasaalah.

Fungsi 2 : Operasi Kurikulum Pendidikan Islam j-QAF

a. Pengurusan Operasi Kurikulum j-QAF

Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan kurikulum

j-QAF dan Pendidikan Islam di semua sekolah rendah

(i) Menyelaras dan memantau pelaksanaan Modul-modul

Program j-QAF.

(ii) Menyelaras pengumpulan serta pengemaskinian data serta

analisis pencapaian akademik sekolah program j-QAF(e-

laporan).

(iii) Menyelaras pengumpulan serta pengemaskinian data

pencapaian program al Quran dan Jawi 6 Bulan sekolah

bukan j-QAF.

Page 11: Fail Meja Suhaimi Terkini

(iv) Menyelaras dan mengurus perolehan dan penyebaran

bahan-bahan kurikulum Pendidikan Islam j-QAF.

(v) Merancang, menyelaras dan mengurus Kursus Pengajaran

dan Pembelajaran Iqra’.

(vi) Merancang, menyelaras dan mengurus Kursus Pemantapan

Guru j-QAF.

(vii) Merancang, menyelaras dan mengurus Kursus Pemantapan

Pengajaran secara kalaborasi (calaborative teaching)

Fungsi 3 : Pengurusan Aktiviti Kokurikulum j-QAF

a. Pengurusan Aktiviti Kokurikulum j-QAF

(i) Merancang dan mengurus pelaksanaan Majlis Semaian

Wahyu Program j-QAF-KAP ( Tilawah, Kuiz, Kalam

Jamaie, dan Dikir Barat) sekolah rendah peringkat

daerah dan negeri.

(ii) Merancang dan mengurus dan melatih Jemaah Hakim

Majlis Semaian Wahyu Program j-QAF-KAP ( Tilawah,

Kuiz, Kalam Jamaie, dan Dikir Barat) sekolah rendah

peringkat daerah dan negeri

(iii) Merancang dan mengurus pelaksanaan Modul Kem

bestari Solat sekolah rendah

(iv) Mengurus dan menyelaras peruntukan Kem Bestari

Solat.

(v) Merancang dan mengurus pelaksanaan Kem Literasi Al

Quran (KLAQ) sekolah rendah peringkat sekolah dan

daerah.

(vi) Merancang dan mengurus pelaksanaan Kem Bina Juara

sekolah rendah peringkat negeri.

(vii) Merancang dan mengurus pelaksanaan Majlis Khatam Al

Quran sekolah rendah peringkat daerah dan negeri

Page 12: Fail Meja Suhaimi Terkini

(viii) Mengurus kontijen Khatam Al Quran ke peringkat

kebangsaan

BIDANG UMUM.

Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran dan Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral dari masa ke masa.

Page 13: Fail Meja Suhaimi Terkini

09.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit/Subunit : Unit Pengurusan Pendidikan Islam (Kurikulum j-QAF)

Jawatan : Penolong Pengarah Operasi j-QAF

Tugas Pegawai

Atasan

Yang Ada Hubungan

Tugas &

Tanggungjawab

Kuasa Yang

Diberi

Tugas Pegawai Lain

Yang Ada

Hubungan

Pengarah Pelajaran

Meluluskan semua

program dan aktiviti kurikulum dan

kokurikulum j-QAF

Timbalan Pengarah

Pelajaran Memantau

pelaksanaan

program dan akiviti

pengurusan sekolah

dan guru j-QAF serta

kurikulum dan kokurikulum j-QAF

Ketua Sektor

Pengurusan

Pendidikan Islam. Merancang dan

menyelaraskan

pelaksanaan

program dan akiviti

pengurusan sekolah

dan guru j-QAF serta kurikulum dan

kokurikulum j-QAF

Merancang dan

menyelaraskan pelaksanaan

program dan akiviti

pengurusan sekolah

dan guru j-QAF serta

kurikulum dan

kokurikulum j-QAF

1. Membantu

Merancang dan

Menyelaraskan Program

Pemantauan

sepanjang tahun.

2. Membantu Merancang dan

Menyelaras

Pelaksanaan

Program dan

Aktiviti Kurikulum

j-QAF

3. Membantu

Merancang dan

Menyelaras

Pelaksanaan Program dan

Aktiviti

kokurikulum j-QAF

4. Merancang dan

menyelaraskan pelaksanaan

program dan akiviti

pengurusan

sekolah dan guru j-

QAF

5. Melaksanakan

tugas-tugas lain

yang diarah dari

semasa ke semasa

Melaksanakan

program dan

memantau aktiviti yang

berkaitan

Ketua

Sektor,Ketua Unit

dan Pegawai-pegawai PPD

Urusan

pelaksanaan

program dan

pemantauan.

Penolong –

penolong

pengarah

Urusan merancang

dan melaksananakn

semua program

yang dirancang.

Pembantu Tadbir, Pembantu Tadbir

Rendah

Urusan surat, fail,

menaip dan

menghantar surat

dan membuat salinan fotostat.

Page 14: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

14

10 .0 Proses Kerja Unit : Pengurusan Pendidikan Islam (Kurikulum j-QAF) Jawatan : Penolong Pengarah Operasi j-QAF. 10.1Pengurusan dan Pentadbiran sekolah j-QAF

Aktiviti 1. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada Guru Besar Sekolah j-QAF.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/

Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan Mesyuarat Guru Besar Sekolah j-QAF

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 15: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

15

Aktiviti 2. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada

Guru Penolong Kanan 1 Sekolah j-QAF.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan /

Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/

Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan Mesyuarat Guru Penolong Kanan 1

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 16: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

16

Aktiviti 3. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada Penolong Kanan Ko Kurikulum Sekolah j-QAF.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/

Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan Mesyuarat Penolong Kanan Ko Kurikulum

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 17: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

17

Aktiviti 4. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada Guru Pembimbing j-QAF Sekolah j-QAF.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan /

Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/

Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan Mesyuarat Guru Pembimbing j-QAF

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 18: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

18

Aktiviti 5. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada

Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah j-QAF.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan /

Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/

Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan Mesyuarat Ketua Panitia Pendidikan Islam

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan

Malaysia Akta Pendidikan

1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 19: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

19

Aktiviti 6. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada

Penyelia pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan /

Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/

Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan Mesyuarat Penyelia pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah.

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan

Malaysia Akta Pendidikan

1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 20: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

20

Aktiviti 7. Mengurus pertemuan dengan agensi luar / NGO yang berkaitan dengan hal – ehwal Pendidikan

Islam

Bil Proses Kerja Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan mesyuarat/pertemuan

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 21: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

21

Aktiviti 8. Menyelaras penyediaan jawapan dan maklum balas terhadap usul / isu yang berkaitan dengan j-QAF JPN

Bil Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan.

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

2 Menguruskan pakejberkaitan

3 Menyedia dan menguruskan keperluan berkaitan

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 22: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

22

Aktiviti 9. Menyelaras pengumpulan maklumat dan data guru, murid, kelas dan sekolah Program j-QAF di

SK/SJKC/T

Bil Proses Kerja Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1 Menyediakan surat makluman pengumpulan serta pengemaskinian data

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Pengurusan

2 Menyediakan borang kertas cadangan program pengumpulan serta pengemaskinian data.

3 Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan pengumpulan serta pengemaskinian data

4 Menyediakan laporan pelaksanaan pengumpulan serta pengemaskinian data Operasi.

Page 23: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

23

Aktiviti 10.

Menyelaras peruntukan kewangan Unit j-QAF

Bil Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1 Menerima arahan daripada KS SPI / KPP SPI (berkaitan hal ehwal kewangan)

Pengarah JPN KS SPI KU SPI PP Operasi j-QAF

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

Mesyuarat Jemaah Menteri

Peraturan-Peraturan Perolehan, Penyelenggaraan Peralatan ICT, Perisian Pembangunan sistem aplikasi / Portal dan Bengkel serta Latihan yang berkuat kuasa sekarang

2 Mendapatkan SKT tahun semasa.

3 Mesyuarat penyelarasan SKT dan peruntukan kewangan semasa yang diluluskan.

4 Membuat agihan peruntukan kewangan yang diluluskan dengan SKT yang telah dipersetujui

5 Mendapatkan laporan perbelanjaan sub-waran j-QAF daripada Pegawai Aktiviti setiap bulan termasuk peruntukan kecil aktiviti

6 Mengemaskini dan mengawal baki peruntukan kewangan tahun semasa daripada Ketua Pembantu Tadbir SPI/ Unit Kewangan JPN

Page 24: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

24

(b) Hal Ehwal Guru Aktiviti 1 : Menyelaras dan mengurus Unjuran dan Keperluan Guru j-QAF Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di semua sekolah rendah

Bil Proes Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1. Terima arahan daripada Pengarah / TP (PBI) berkaitan unjuran GPI dan GBA

Pengarah JPN KS SPI

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

2.

Menyediakan keperluan guru bagi sekolah-sekolah di Negeri Sembilan berasaskan ABM dan sijil kelayakan guru .

PP Operasi j-QAF

Penolong PPD dan Penyelia PPD

3. Mengadakan mesyuarat keperluan guru antara JPN dan PPD

KS SPI PP Operasi j-

QAF Penolong PPD

dan Penyelia PPD

4. Mengumpul dan menganalisa data tersebut

PP Operasi j-QAF

Penyelia Data dan Maklumat

Page 25: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

25

Aktiviti 2 :

Penempatan Guru Pelatih j-QAF(KPLI Mod LPBS j-QAF) di sekolah rendah

Bil Proes Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1 Terima arahan daripada Pengarah / TP (PBI) berkaitan penempatan guru Pendidikan Islam

Pengarah JPN KS SPI

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

2

Menyediakan keperluan guru bagi sekolah-sekolah di Negeri Sembilan berasaskan ABM dan sijil kelayakan guru .

PP O j-QAF Penolong PPD

dan Penyelia PPD

3 Membuat keputusan sekolah yang akan ditempatkan guru penempatan baru

KS SPI PP O j-QAF Penolong PPD

dan Penyelia PPD

4 Melaporkan penemptan baru Guru Pendidikan Islam kepada Ketua Sektor

PP O j-QAF Penyelia Data

dan Maklumat

Page 26: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

26

Aktiviti 3:

Penempatan Guru j-QAF yang tamat latihan LPBS ke sekolah yang perlu

Bil Proes Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1 Terima arahan daripada Pengarah / TP (PBI) berkaitan penempatan semula guru Pendidikan Islam

Pengarah JPN KS SPI

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

2

Menyediakan keperluan guru bagi sekolah-sekolah di Negeri Sembilan berasaskan ABM dan sijil kelayakan guru .

PP Pertukaran dan Penempatan

Penolong PPD dan Penyelia PPD

3 Membuat keputusan sekolah yang akan ditempatkan guru penempatan semula

KS SPI PP Pertukaran

dan Penempatan

Penolong PPD dan Penyelia PPD

4 Melaporkan penemptan baru Guru Pendidikan Islam kepada Ketua Sektor

PP Pertukaran dan Penempatan

Penyelia Data dan Maklumat

Page 27: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

27

Aktiviti 4 :

Penempat an semula Guru j-QAF di sekolah rendah

Bil Proes Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1

Terima arahan daripada Pengarah / TP (PBI) berkaitan pertukaran luar dan dalam negeri guru Pendidikan Islam

Pengarah JPN KS SPI

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

2

Menyediakan keperluan guru bagi sekolah-sekolah di Negeri Sembilan berasaskan ABM dan sijil kelayakan guru .

PP Pertukaran dan Penempatan

Penolong PPD dan Penyelia PPD

3 Mendaftar sebagai penyemak eg tukar, menyemak pertukaran guru ke luar negeri .

KS SPI PP O j-QAF Penolong PPD

dan Penyelia PPD

4 Menghadiri mesyuarat pertukaran guru peringkat kebangsaan

PP O j-QAF Penempatan

Penyelia Data dan Maklumat

5 Menerima memo pertukaran dari Bahagian Pendidikan Islam

6

Mengadakan mesyuarat antara Sektor Pendidikan Islam dengan PPD menentukan pertukaran dan penempatan guru Pendidikan Islam

7 Melaporkan keputusan pertukaran dan penempatan guru Pendidikan Islam

Page 28: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

28

Aktiviti 5 :

Pertukaran guru j-QAF dari luar dan dalam negeri

Bil Proes Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1

Terima arahan daripada Pengarah / TP (PBI) berkaitan kekosongan guru Pendidikan Islam berasaskan sijil kelayakan guru dari BSM

Pengarah JPN KS SPI

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

2 Menerima permohonan guru dari sekolah

PP Operasi j-QAF

3 Menerima borang lengkap dari calon beserta sijil yang berkaitan

PP Operasi j-QAF

4 Menemuduga calon GSTT dan menyerahkan borang calon ke Unit Menengah untuk perlantikan

PP Operasi j-QAF

5 Melaporkan kepada Ketua Sektor. PP Operasi j-

QAF

Page 29: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

29

Aktiviti 6 :

Pemantauan pertukaran dan penempatan Guru Pendidikan Islam j-QAF

Bil Proes Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1

Terima arahan daripada Pengarah / TP (PBI) berkaitan pencalonan Guru Cemerlang Pendidikan Islam berasaskan sijil kelayakan guru dari BSM

Pengarah JPN KS SPI

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

2 Mengenal pasti calon-calon untuk dicadangkan sebagai guru cemerlang

PP O j-QAF

3 Melaporkan kepada Ketua Sektor hal pertukaran guru j-QAF

Page 30: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

30

Aktiviti 7 :

Pemantauan dan mengurus guru bermasaalah.

Bil Proes Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Peruntukan Undang-Undang/ Peraturan

1

Terima arahan daripada Pengarah / TP (PBI) berkaitan k guru Pendidikan Islam yang bermasaalah

Pengarah JPN KS SPI

Perlembagaan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002)

2 Mengenal pasti calon-calon guru bermasaalah

PP Operasi j-QAF

3 Melaporkan kepada Ketua Sektor

Page 31: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

31

11.0 Carta Aliran Kerja CA RT A A L IRA N

11.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH Aktiviti 1: Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Guru Besar Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat Guru Besar Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat di luar pejabat sahaja) Query

semak & mohon semula

Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local Order’ setelah permohonan pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada pengerusi mesyuarat untuk semakan perlu

ubah suai

kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS SKSA / TP mengenai maklum balas tindakan minit mesyuarat perlu

ubah suai

kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk pengesahan

Mula

Selesai

Page 32: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

32

Aktiviti 2: Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Guru Penolong Kanan 1r Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat Guru Penolong Kanan 1 Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat di luar pejabat sahaja) Query

semak & mohon semula

Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local Order’ setelah permohonan pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada pengerusi mesyuarat untuk semakan perlu

ubah suai

kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS SPI mengenai maklum balas tindakan minit mesyuarat perlu

ubah suai

kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk pengesahan

Mula

Selesai

Page 33: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

33

Aktiviti 3: Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat di luar pejabat sahaja) Query

semak & mohon semula

Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local Order’ setelah permohonan pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada pengerusi mesyuarat untuk semakan perlu

ubah suai

kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit mesyuarat

Mendapatkan pandang KS mengenai maklum balas tindakan minit mesyuarat perlu

ubah suai

kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk pengesahan

Mula

Selesai

Page 34: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

34

Aktiviti 4: Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Guru Pembimbing j-QAF Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat Guru Pembimbing j-QAF Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat di luar pejabat sahaja) Query

semak & mohon semula

Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local Order’ setelah permohonan pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada pengerusi mesyuarat untuk semakan perlu

ubah suai

kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS mengenai maklum balas tindakan minit mesyuarat perlu

ubah suai

kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk pengesahan

Mula

Selesai

Page 35: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

35

Aktiviti 5: Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat di luar pejabat sahaja) Query

semak & mohon semula

Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local Order’ setelah permohonan pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada pengerusi mesyuarat untuk semakan perlu

ubah suai

kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS mengenai maklum balas tindakan minit mesyuarat perlu

ubah suai

kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk pengesahan

Mula

Selesai

Page 36: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

36

Aktiviti 6: Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Penyelia Pendidikan Islam PPD.

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat Penyelia Pendidikan Islam PPD

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat di luar pejabat sahaja) Query

semak & mohon semula

Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local Order’ setelah permohonan pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada pengerusi mesyuarat untuk semakan perlu

ubah suai

kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS mengenai maklum balas tindakan minit mesyuarat perlu

ubah suai

kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk pengesahan

Mula

Selesai

Page 37: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

37

Aktiviti 7 :

Menyelaras Penyediaan jawapan dan maklum balas terhadap Usul/Isu yang berkaitan dengan j-

QAF

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan

maklum balas hal-hal yang berkaitan PI dan BA yang

diterima dari agensi luar

Mengedarkan borang maklum balas mesyuarat untuk

tindakan sektor / unit / pegawai berkaitan

Mengurus maklum balas mesyuarat dalam tempoh yang

telah ditentukan

Mengumpul maklum balas mesyuarat

Menyelaras maklum balas mesyuarat dan menyerahkannya

kepada TP untuk semakan perlu

ubah suai

kemas kini

Menyerahkan maklum balas mesyuarat kepada pihak

berkenaan

Menfailkan maklum balas mesyuarat berkenaan

Mula

Selesai

Page 38: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

38

Aktiviti 8 :

Menyelaras Pengumpulan Maklumat dan Data Operasi j-QAF

Membentangkan kertas penyelarasan maklumat dan data

operasi j-QAF KPM dalam Mesyuarat Pengurusan BPI

Menyediakan kertas penyelarasan maklumat dan data

operasi IPA KPM

Membentangkan kertas penyelarasan maklumat dan data

operasi IPA KPM dalam Mesyuarat PIPA dan Mesyuarat

Pengurusan BPI perlu

pindaan SKT

pindaan dokumen

Mendapatkan kertas penyelarasan maklumat dan data

operasi IPA KPM terkini daripada SPI JPN

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk

mesyuarat di luar pejabat sahaja) query

semak & mohon semula

Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan

’Local Order’ setelah permohonan pakej diluluskan

Mengendalikan Mesyuarat Penyelarasan maklumat dan

data operasi IPA KPM

Menggabung dan mengemas kini maklumat dan data operasi

IPA KPM

Menghasilkan data / buku maklumat dan data operasi IPA

KPM yang lengkap dan dikemas kini

Menghantar laporan kepada Pengarah / TP dan laporkan

dalam Mesyuarat j-QAF / Mesyuarat Pengurusan BPI

Mula

Selesai

Page 39: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

39

Aktiviti 9 :

Menyelaras peruntukan Kewangan j-QAF

Menerima arahan daripada Pengarah / TP (PPI) berkaitan hal ehwal kewangan j-QAF

Menyemak peruntukan ABM PPI tahun semasa yang diluluskan oleh Bahagian Kewangan KPM dan mendapatkan SKT IPA tahun semasa

Mengadakan mesyuarat penyelarasan antara SKT dan peruntukan kewangan semasa yang diluluskan Perlu

pindaan SKT

Pindaan dokumen

Membuat agihan peruntukan kewangan yang diluluskan dengan SKT yang telah dipersetujui

Membentangkan SKT dan peruntukan kewangan IPA dalam mesyuarat PPI Perlu

pindaan SKT

Pindaan dokumen

Membuat salinan dan edarkan agihan peruntukan dan SKT kepada semua pegawai.

Membuat agihan sub-waran kepada semua sekolah berdasarkan kepada agihan yang telah ditetapkan (jika perlu) dan mendapatkan laporan perbelanjaan

Mengemaskinikan dan mengawal baki bulanan peruntukan kewangan tahun semasa IPA daripada Unit Kewangan JPN

Melaporkan status kewangan J-QAF dalam Mesyuarat SPI

Mula

Selesai

Page 40: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

40

Aktiviti 10 :Merancang, menyelaras, mengurus Unjuran dan Keperluan Guru j-QAF

Menerima arahan daripada Pengarah / KS mengenai Unjuran Guru j-QAF

Mendapatkan ABM dari sumber SPI dan KPM

Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Unjuran Bersama PPD

Membuat penyelarasan antara dapatan PPD dan data emis

Mengarahkan Penyelia Data Menghadiri Mesyuarat Data bersma KPM

Menyerahkan Kertas Laporan Unjuran

Mendapatkan Laporan Kajian Akhir Tahun dan Pencapaian Sebenar SKT SPI

Mengadakan Mesyuarat Kajian Akhir Tahun dan Pencapaian Sebenar SKT SPI Perlu

pindaan SKT

pindaan SKT

Menyerahkan Kertas Penyelarasan Laporan Kajian Akhir Tahun dan Pencapaian Sebenar SKT SPI kepada semua sektor

Mula

Selesai

Page 41: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

41

Aktiviti�11. :Penempatan dan Pertukaran Guru j-QAF

ml

MULA

Menerima Arahan Penempatan Semla

Perbincangan dengan Penyelia Kekosongan Guru di

PPD

Memenuhi Keperluan ?

Pemantauan dan Penyeliaan

ya

Membuat pen empatan semula

Melapor kepada Ketua Sektor

TAMAT

Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

tidak

Tindakan Pembetulan

Page 42: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

42

Aktiviti�12. : Penempatan Semula Guru j-QAF

MULA

Mesyuarat dan Perbincangan Dengan

Penyelia

Menentukan jadual aktiviti dan Skop Kerja

Memenuhi Keperluan ?

Pemantauan dan Penyeliaan

ya

Menerima laporan analisis

Melapor kepada Ketua Sektor

TAMAT

Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

tidak

Tindakan

Pembetulan

Page 43: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

43

Aktiviti�13.0: Penempatan dan Pertukaran Guru j-QAF Dari Dalam dan Luar Negeri

MULA

Mesyuarat dan Perbincangan Dengan

Penyelia

Menentukan jadual aktiviti dan Skop Kerja

Memenuhi Keperluan ?

Pemantauan dan Penyeliaan

ya

Menerima laporan analisis

Melapor kepada Ketua Sektor

TAMAT

Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

tidak

Tindakan

Pembetulan

Page 44: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

44

Aktiviti�14: Pemantauan Penempatan dan Pertukaran Guru j-QAF

MULA

Menerima arahan dari Pengarah SPI dan

Pengarah JPN

Menerima surat dari PPD kekurangan guru Pendidikan

Islam

Memenuhi Keperluan ?

Menyemak Hak Perjawatan berasaskan Sijil Perjawatan yang diberikan oleh BSM

ya

Menerima borang permohonan

Menemuduga guru

TAMAT

Memperaku kelayakan guru dan memohon perlantikan guru melalui Unit Menengah

tidak

Tindakan

Pembetulan

Page 45: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

45

Aktiviti 15:Mengurus pertemuan dengan agensi luar/NGO berkaitan hal j-QAF

Menerima arahan daripada Pengarah / KS mengenai urusan gensi luar

Menerima permohonan pertemuan

Mengadakan Tindakan berkaitan hasil pertemuan

Membentangkan cadangan tindakan dalam mesyuarat sektor

Memastikan tindakan dilakukan

Memastikan tindakan dilakukan

Mula

Page 46: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

46

12.0 Senarai Semak Penolong Pengarah Operasi j-QAF, JPNS

Aktiviti 1. Merancang, menyelaras dan Mengurus Mesyuarat Guru Besar Sekolah Program j-QAF.

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan Mesyuarat Guru Besar Sekolah program j-QAF

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 47: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

47

Aktiviti 2. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat Guru Penolong Kanan 1 Sekolah Program j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan Mesyuarat Guru Penolong Kanan 1

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 48: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

48

Aktiviti 3. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Program j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan.

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Aktiviti 4. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat Guru Penolong Kanan Guru Pembimbing j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan.

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 49: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

49

Aktiviti 5. Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Program j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai CATATAN

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan.

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Aktiviti 6 Merancang, menyelaras dan mengurus mesyuarat Penyelia Pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan

1 Menerima arahan daripada KS SPI/KPP berkaitan.

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan mesyuarat

4 Menyediakan minit mesyuarat dan tindakan minit

Page 50: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

50

Aktiviti 7 : Merancang dan menyelaras Unjuran Keperluan Guru j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai

Catatan

1. Menerima arahan daripada Pengarah

2. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Keperluan Guru Bersama PPD

3. Merekod dan Mencetak Rekod Pertukaran

4. Menghadiri Mesyuarat Data dan Maklumat SPI, KPM

5. Membuat Mint Curai Hasil Mesyuarat SPI

6. Menyemak Status Data SPI berasaskan Sijil Kelayakan Guru BSM

7. M Memaklumkan kepada KS keputusan pertukaran

Page 51: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

51

Aktiviti 8 :Merancang, menyelaras, penempatan dan pertukaran guru dalam dan luar negeri

Bil Proses Kerja Tanda Selesai

Catatan

1. Menerima arahan daripada Pengarah berkaitan SKT SPI

2. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Keperluan Guru Bersama PPD

3. Mendaftar dengan Adminastrator Negeri Sebagai Penyemak

4. Mengemaskini Semakan Pertukaran On Line

5. Menelefon Sekolah Jika Ada Masalah Semakan Dengan pihak Sekolah

6. Merekod dan Mencetak Rekod Pertukaran

7. Menghadiri Mesyuarat Pertukaran Peringkat SPI, KPM

8. Membuat Mint Curai Hasil Mesyuarat SPI

9. Menerima Memo Pertukaran Dari SPI

10. Mengadakan Mesyuarat Pertukaran Antara PPD

11. Mengeluarkan Surat Pertukaran

12. M Memaklumkan kepada KS keputusan pertukaran

Page 52: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

52

Aktiviti 9 :Merancang, menyelaras, penempatan semula guru j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai

Catatan

1. Menerima arahan daripada Pengarah berkaitan SKT SPI

2. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Keperluan Guru Bersama PPD

3. Menerima surat penempatan semula dari BPI, KPM

4. Menghantar surat penempatan semula

5. Menerima surat pengesahan melapor diri guru dari sekolah

6. Memaklumkan kepada BPI ketidakhadiran guru selepas 30 hari dari surat

7. M Memaklumkan kepada KS keputusan pertukaran

Page 53: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

53

Aktiviti 10 :Merancang, menyelaras, penempatan semula guru j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai

Catatan

1. Menerima arahan daripada Pengarah berkaitan SKT SPI

2. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Keperluan Guru Bersama PPD

3. Menerima surat penempatan baru dari BPI, KPM

4. Menghantar surat penempatan semula

5. Menerima surat pengesahan melapor diri guru dari sekolah

6. Memaklumkan kepada BPI ketidakhadiran guru selepas 30 hari dari surat

7. M Memaklumkan kepada KS keputusan pertukaran

Page 54: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

54

Aktiviti 11 : Menyelaras Pertemuan agensi luar/NGO berkaiatn hal-ehwal j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai

Catatan

1. Menerima arahan daripada Pengarah berkaitan SKT SPI

2. Menerima surat permohonan untuk pertemuan berbincang hal-ehwal j-QAF

3. Mengadakan pertemuan dengan pihak berkiatan

4. Mengambil tindakan berkaitan hal-ehwal j-QAF

5. M Memaklumkan kepada KS

Page 55: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

55

13.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja

1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9000 Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis

dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan. 6. Merujuk Manual Prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

14.0 Norma Kerja Penolong Pengarah j-QAF Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah

ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil

(minit) Jumlah Unit yang boleh

dijalankan dalam seminggu

1. Pertukaran Guru antara negeri 30 5

2. Pertukaran guru antara Daerah. 120 2

3. Pengurusan Pelaksanaan Kursus Pemantapan Kurikulum.

100 3

4. Pembinaan Instrumen Pemantauan

200 1

5 Pengurusan Pelaksanaan Kursus P&P Iqra.

100 3

Page 56: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

56

6 Penyelarasan program –program peringkat Keb,Negeri dan daerah.

100 5

7 Meminitkan Surat Masuk 30 5

8 Membaca Laporan Aktiviti 60 2

9 Menyediakan Laporan 120 1

10 Perbincangan Dengan Peyelia 120 2

11 Perbincangan Dengan Ketua Sektor 120 3

12 Menghadiri Mesyuarat 180 2

13

Page 57: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

57

15.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Fail Meja Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh

(6) bulan;

Nama Pegawai : SUHAIMI BIN MOHD ISA

Jawatan : PENOLONG PENGARAH j-QAF

Bil Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun

Jenis Keanggotaan

1 Jawatan kuasa Pemilihan KPLI Mod LPBS j-QAF

2 Ahli

2 Jawatankuasa Penempatan Guru Tamat Latihan LPBS.

2 Ahli

3 Jawatankuasa Penempatan dan pertukaran Guru antara negeri

2 Ahli

4 Jawatankuasa Kurikulum SPI 3 Ahli

5 Jawatankuasa Pengurusan Program j-QAF 3 Pengerusi/Setiausaha

6 Jawatankuasa Pertukaran guru dalam negeri 2 Ahli

7 Jawatankuasa Induk Program j-QAF JPNS 2 Setiausaha

8 Jawatankuasa Sektor Pendidikan Islam 4 Ahli

9 Jawatankuasa Kewangan SPI 6 Ahli

10 Jawatankuasa Kurikulum Pen. Islam KPM 6 Ahli

11 Jawatankuasa Pelaksanaan Pemantapan P&P 2 Ahli.

12 Jawatankuasa JU Kurikulum j-QAF 2 Pengerusii

13 Jawatankuasa Majlis Khatam Quran Al Quran 4 Setiausaha.

14 Jawatankuasa Program Semaian wahyu j-QAF-KAP

6 Setiausaha

Page 58: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

58

16.0 Senarai Tugas Harian Fail Meja Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang

yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah

dirujuk.

Nama Pegawai : SUHAIMI BIN MOHD ISA

Jawatan : PENOLONG PENGARAH j-QAF

Tarikh :

Bil Butir-Butir Tugas Catatan

Page 59: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

59

17.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja 1. Akta Pendidikan 1996

2. Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa.

3. Arahan Perbendaharaan 4. Buku-buku Panduan Pelaksanaan Program

18.0 Senarai Borang-Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas

Pegawai

1. Borang SKT 1 – Lampiran B 2. Borang JPA ( Prestasi ) 1/96 3. Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri – Lampiran A 4. Borang Penyediaan Pakej Kursus / Bengkel / Mesyuarat 5. Borang Permohonan Cuti Rehat – SP Am Bil. 3 tahun 1990 6. Borang Faks 7. Borang Maklumat Diri ke Hospital 8. Memo antara bahagian 9. Borang Pesanan Minuman / Makanan Untuk Mesyuarat / Majlis Rasmi 10. Borang Permohonan Menggunakan Penerbangan Awam 11. Borang Pesanan Barang-Barang Alat Tulis.

Page 60: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

60

19.0 Senarai Undang-Undang dan Peraturan yang diperlukan

a. Perlembagaan Malaysia :

Perkara 3. (1) agama Islam ialah agama bagi persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

Perkara 12. (3) tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaran-ajaran mengenai apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada agamanya sendiri.

b. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002) :

Seksyen 2 (Takrifan) ”sekolah bantuan kerajaan” atau ”institusi pendidikan bantuan kerajaan” ertinya sekolah atau institusi pendidikan yang menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh

Seksyen 2 (Takrifan) ”sumbangan modal” ertinya bayaran daripada wang awam kepada sesuatu institusi pendidikan bagi:

o Mengadakan bangunan; o Mengubah atau menambah premis yang sedia ada; o Mengadakan perabot atau kelengkapan bagi premis yang baru,

diubah atau ditambah; atau o Apa-apa maksud lain sebagaimana yang ditetapkan

Seksyen 2. (d) di mana kemudahan bagi pengajaran - (iii) bahasa Arab, Jepun, Jerman atau Perancis atau mana-mana bahasa asing lain boleh diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat sedemikian;

Seksyen 16: Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, iaitu:

o institusi pendidikan kerajaan; o institusi pendidikan bantuan kerajaan; dan o institusi pendidikan swasta

Seksyen 50. (1) jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

Seksyen 50. (4) Pengelola atau orang lain yang bertanggungjawab tentang pengurusan dua institusi pendidikan atau lebih boleh, dengan kelulusan Pendaftar, membuat perkiraan supaya pengajaran di bawah seksyen ini diberikan secara bergabung di institusi-institusi pendidikan itu kepada murid yang menganut agama Islam.

Page 61: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

61

Seksyen 51. (b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain daripada agama yang dianutinya, kecuali dengan keizinan bertulis ibu bapanya.

Seksyen 52. tertakluk kepada apa-apa syarat dan batasan yang difikirkan oleh Menteri patut dikenakan, bantuan kewangan secara sumbangan boleh diberikan daripada wang yang diperuntukan oleh Parlimen kepada sesuatu institusi pendidikan Islam yang tidak disenggarakan oleh Menteri di bawah Akta ini atau oleh Kerajaan sesuatu Negeri dan yang adalah institusi pendidikan mengikut pengertian Akta ini atau bukan institusi pendidikan sedemikian hanya kerana pengajaran di institusi itu adalah terbatas kepada pengajaran agama Islam semata-semata.

Seksyen 53 (1): Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, tiap-tiap institusi pendidikan hendaklah mempunyai suratcara pengelolaan (bagi tujuan mengurus dan mentadbir)

Seksyen 64: Menteri boleh memberi bantuan kepada murid di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan dalam bentuk:

o Pemberian dermasiswa, biasiswa, pinjaman atau bantuan lain; dan

o Penyediaan tempat tinggal, pengangkutan, buku serta perkhidmatan perubatan dan pergigian

Seksyen 79 (1): Tertakluk kepada peruntukan lain dalam Akta ini, tiap-tiap institusi pendidikan hendaklah didaftarkan di bawah Akta ini

c. Jemaah Menteri

Mesyuarat Jemaah Menteri Bil.284/971/75 Pada 02 Julai 1975 membincangkan kertas rancangan Kementerian Pelajaran mengambilalih sebuah Sekolah Menengah Ugama daripada tiap-tiap satu negeri : “ Perkara 8 (b) Sekolah-sekolah yang diambilalih itu seperti di (a) di atas hendaklah tertakluk kepada Akta Pelajaran 1961 serta pindaan-pindaannya, dan peraturan Kursus Pengajian 1956 dengan diberi perhatian khas mengenai Pengajian Ugama serta Bahasa Arab ”

d. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 :

Perkara 3 (2) Kurikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi mata pelajaran yang berikut : (a) mata pelajaran teras yang dinyatakan dalam Jadual 1 dan 5;

Jadual 1 : Mata Pelajaran Teras Peringkat Rendah : (h) Pendidikan Islam, bagi murid yang menganut Islam.

Jadual 5 : Mata Pelajaran Teras Peringkat Menengah : (f) Pendidikan Islam, bagi murid yang menganut Islam.

(c) mata pelajaran tambahan yang dinyatakan dalam Jadual 3 dan 8; Jadual 3 : Mata Pelajaran Tambahan Peringkat Rendah :

(c) Bahasa Arab ( Komunikasi ). Jadual 8 : Mata Pelajaran Tambahan Peringkat Menengah :

Page 62: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

62

(c) Bahasa Arab ( Komunikasi ). (d) mata pelajaran elektif yang dinyatakan dalam Jadual 9;

Jadual 9 : Mata Pelajaran Elektif Peingkat Menengah Atas : Kumpulan 1 ( Kemanusiaan ) (e) Bahasa Arab Tinggi. Kumpulan IV ( Pengajian Islam ) (a) Tasawwur Islam; (b) Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah; dan Pendidikan Syariah

Islamiah. Perkara 3 (3) Kegiatan ko-kurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan

kerajaan akan mengandungi yang berikut : (b) penyertaan dalam persatuan dan kelab; (d) lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri.

Perkara 3 (4) Peruntukan Minimum seminggu untuk mata pelajaran yang diajar di bawah kurikulum bagi kerajaan dan bantuan kerajaan di subperaturan (2) adalah dinyatakan dalam Jadual 11 hingga 15.

Jadual 11 : Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Sekolah Rendah ( Minit ) Pendidikan Islam : Sekolah Kebangsaan :

- Tahap 1 : 180 minit - Tahap 2 : 180 minit : Sekolah Jenis Kebangsaan ( Cina ) dan ( Tamil )

- Tahap 1 : 150 minit - Tahap 2 : 150 minit Jadual 13 : Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Peringkat Menengah Rendah ( 40 minit suatu waktu )

Pendidikan Islam : 4 [ 3 + 1 ( Amali ) + 2 ( Tambahan ) ] Bahasa Arab ( Komunikasi ) : 6 Jadual 14 : Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Peringkat Menengah Atas ( 40 minit suatu waktu )

Pendidikan Islam : 4 [ 3 + 1 ( Amali ) ] Bahasa Arab ( Komunikasi ) : 6 Bahasa Arab Tinggi : 4 Tasawwur Islam : 4 Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah : 4 Pendidikan Syariah Islamiah : 4

e. Dasar Islam Hadhari :

Page 63: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

63

Pelancaran Islam Hadhari oleh Y.A.B. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia dalam Perhimpunan Agung UMNO ke – 55 di Pusat Dagangan Dunia Putra pada 23 September 2004.

Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Islam Hadhari pada 2 November 2004 yang diurusetiakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bersetuju membuat penyelarasan bagi melaksanakan dasar Islam Hadhari antara agensi-agensi. Dalam hal ini Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, KPM diberi tanggungjawab untuk menjelaskan konsep Islam Hadhari kepada semua pegawai, guru dan staf di bawahnya.

Mesyuarat Pengurusan KPM yang bersidang pada 3.1.2005 telah bersetuju supaya penjelasan Konsep Islam Hadhari KPM di sampaikan kepada semua warga KPM dalam pelbagai pendekatan dan SPI dilantik sebagai Urus setia.

Arahan Ketua Setiausaha Negara melalui surat JAKIM/(4.00)/902/5 bertarikh 4 April 2005 kepada semua Kementerian dan Jabatan agar memberikan perhatian dan komitmen terhadap pelaksanaan Islam Hadhari yang diselaraskan oleh JAKIM di agensi masing-masing.

f. Kursus Khas Guru Pendidikan Islam

Mesyuarat Jemaah Menteri yang bersidang pada 13 September 2000 telah membincangkan tentang fahaman sempit mengenai agama Islam di kalangan guru-guru agama dan Jemaah Menteri telah meminta Kementerian Pendidikan mengambil maklum seperti yang tercatat dalam Perkara (20)2,(XI), yang antara lain bermaksud supaya diadakan Kursus Khas bagi guru-guru Pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menjelaskan isu tentang ajaran agama Islam yang sebenar.

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.26/2000, pada 13 September 2000 telah membincang isu dalam perkara 2.6 telah membincangkan tentang fahaman sempit mengenai agama Islam di kalangan guru agama dan memutuskan supaya guru-guru agama diberi kursus khas bagi menjelaskan agama Islam sebenar.

g. Dasar pelaksanaan Program j-QAF:

YAB Perdana Menteri Malaysia semasa lawatannya ke Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada 30 Disember 2003 telah menyarankan bahawa KPM hendaklah mengambil usaha bagi membolehkan murid-murid khatam al-Quran di sekolah rendah dan mewajibkan Bahasa Arab di samping memperkukuhkan Jawi dan Fardu Ain.

Merujuk kepada Majlis Taklimat Kementerian Pelajaran Malaysia pada 6 Ogos 2004 kepada YAB Perdana Menteri Malaysia tentang langkah KPM berhubung dengan cadangan Laporan Jawatankuasa Khas Tan Sri Murad dan Laporan Projek Rintis Program j-QAF Separuh Penggal, bahawa YAB Perdana Menteri menerima dan bersetuju supaya KPM meneruskan program ini dalam pelaksanaan sebenar mulai tahun 2005. YAB Perdana Menteri juga bersetuju bahawa perkara ini tidak perlu dimaklumkan kepada Jemaah Menteri.

Page 64: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

64

Program j-QAF adalah salah satu daripada agenda utama KPM dalam memperkasakan sekolah rendah.

2. Senarai Undang-Undang & Peraturan Umum Yang Berkaitan dengan Unit Pengurusan

Kualiti

a. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan Penyediaan SKT dan Takwim

Aktiviti SPI

Per. 1.2 (c) - Penyediaan SKT dlm PP Bil. 5 Tahun 2007 Lampiran A3 - Panduan Penyediaan SKT dlm PP Bil. 4 Tahun 2002 PKPA Bil. 8 Tahun 1991 - Panduan MPK & FM

b. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan Penyediaan MPK SPI dan FM

warga SPI

PKPA Bil. 8 Tahun 1991 - Panduan MPK & FM Per. 1.2 (a) & (b) - Penyediaan Visi, Misi, Objektif dan Piagam Pelanggan

Jabatan dlm PP Bil. 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat

c. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan Pengurusan MS ISO 9001 : 2000 SPI

PKPA Bil. 1 Tahun 1992 - Panduan Pengu-rusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam

SPKPA Bil 2 Tahun 2002 - Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9001:2000 Dalam Perkhidmatan Awam

PKPA Bil. 2 Tahun 1996 - Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam

SPKPA Bil. 1 Tahun 1997 - Panduan Tambahan Mengenai Pelaksanaan MS ISO 9000 Dan Skim Persijilan Sistem Kualiti Oleh Agensi Kerajaan

d. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan Pengurusan KMK SPI

PKPA Bil. 7 Tahun 1991 - Panduan Mengenai KMK e. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan pengawalan standard kualiti

dokumen-dokumen rasmi SPI

PKPA Bil. 1 tahun 2002 - Garis Pan-duan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan

PKPA Bil. 4 tahun 1991 - Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dlm Perkhidmatan Awam

Page 65: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

65

TAMAT

Page 66: Fail Meja Suhaimi Terkini

FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

66