Factorii educației

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Factorii educației

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  1/16

  Factorii educa iei

  n furirea omului este important mai nti nu a-l instrui, ceea ce este ceva zadarnic

  dac ajunge doar o carte care merge; este nevoie s fie crescut, educat, pentru a-l

  aduce la nltimea unde nu mai sunt lucruri, ci chipurile nscute din nodul divin care

  leag lucrurile. Cci nu este nimic de asteptat de la lucruri dac ele nu rsun unele

  n altele, aceasta fiind singura muzic pentru inim. !ntoine de "aint

  -#$up%r&.'actorii educatiei

  #duca(ia este conceput) ca o investi(ie n om, compusa din mai multe elemente,

  organizate in sistem, aflate n stranse relatii, si care fac ca o modificare produsa in

  unul dintre ele sa se resimta si in celelalte, astfel incat, fiecare element al actiunii

  educative poate fi cauza si efectul altuia. #a reprezint) o preocupare a ntregii

  societ)(i prin valorificarea optim) a resurselor sale materiale *i umane. +a realizarea

  educa(iei contriuie familia, mediul social, *coala, iserica, institu(iile culturale,mass-media *i structurile asociative. n constela(ia acestor factori de educare a

  tinerei genera(ii, *colii i revine locul central, ea fiind principala institu(ie social

  specializat n pregtirea oamenilor pentru munc *i via(.

  Ereditatea

  #reditatea este primul factor care influen eaz) dezvoltarea uman), care cuprinde un

  comple$ de dispozi ii virtual sau scheme func ionale ce se transmit de la antecesori

  la succesori prin intermediul mecanismelor genetice.atrimoniul ereditar al fiec)rui

  individ rezult) din cominarea unit) ilor genetice materne i paterne./eoarece

  e$ist) posiilit) i infinite de cominare a celor dou) categorii de unit) i genetice n

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  2/16

  cadrul celulei germinale, proailitatea apari iei unor indivizi identici este practic

  imposiil). #$cep ie de la aceast) diversitate o fac gemenii monozigo i care,

  provenind din acela i ou ,sunt identici din punct de vedere ereditar,unit) ile

  genetice materne i paterne fiind repartizate egal. n zestrea ereditar) cu care fiecare

  copil vine pe lume sunt structurate trei categorii de 0caractere1

  2. genotipul general 3 con ine elemente 0preformate, comune ntregii specii i care se transmit pe cale genetic) de e$.1 conforma ia corporal), ipedismul, altecaracteristici anatomo-fiziologice4;

  5. genotipul individual 3 con ine elemente de variailitate intra-specific); nu s-au n)scut niciodat) doi indivizi umani identici 3 nici chiar gemenii univitelini nusunt perfect identici;culoarea ochilor, a p)rului, timrul vocal,elemente deconforma ie facial) sunt elemente care diferen iaz) infinit indivizii ntre ei, n ciuda caracteristicilor comune ca specie;

  6. poten ialul de formare sau epigenetic 3 este preponderent de natur) psihic).#$ist) un poten ial general, dar i grade de diferen iere a acestui poten ial. 7radulde diferentiere poate fi1

  -preformat nivelul s)u de valorificare prin educa ie nu poate dep) i o anumit)

  limit)4;

  3format valorificarea prin educa ie poate fi mai mult sau mai ine realizat)4.

  Familia

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  3/16

  rimul

  factor care contriuie la formarea personalit) ii umane n perspectiv)

  multidirec ional) este familia. !ceasta l familiarizeaz) cu valorile i normele grupului de referint). Copiii vor face sau vor crede ceea ce vor face sau vor spune

  p)rin ii, imitnd comportamentele acestora. Cuco 58894. Familia, v)zut) ca un

  mediu educa ional i socializator, este considerat) ca o unitate social) constituit)

  din adul i i copii, ntre care e$ist) rela ii de filia ie natural) sau social).

  "t)nciulescu, 5885, 594. /up) cum preciza :urdoc, familia este un grup social

  caracterizat printr-o locuin ) comun), cooperare economic) i reproducere. apud

  , ?=4

  Climatul familial se caracterizeaz) prin1

  respectarea codului valoric la care se raporteaz) n majoritatea situa iilor deviat) Cre u, 2???4;

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  4/16

  rela ii strnse ntre mediul familial i caracteristicile societ) ii c)reia i apar in;

  influen area atitudinilor p)rin ilor i conduitelor copiilor asupra concep iilor despre viat), lume i munc).

  rintre func iile ce definesc o familie reg)sim1

  cre terea num)rului de memri prin na tere sau adop ie;

  sus inerea i grija fa ) de memrii familiei;

  controlul social al memrilor;

  socializarea copiilor pentru rolurile de adul i

  p)strarea moralit) ii familiei i a motiva iei de a o ine performan ) n tot ceea ce ntreprinde;

  producerea i consumul de unuri i servicii. 4

  /up) cum sus inea "tan anturu 588>, ?94 mediul familial ocup) un loc aparte n

  ansamlul mediilor educative.Cronologic vorind, el este primul mediu educa ional

  pentru fiin a uman), e$tinzndu-se pe tot traseul vie ii. @otu i, r)mne prolema

  preg)tirii p)rin ilor n vederea educ)rii copiilor ntr-un mod eficient. n zilele

  noastre se organizeaz) activit) i pentru p)rin i, se nfiin eaz) organiza ii care se

  ocup) de educarea acestora.

  /e e$emplu1

  asocia iile p)rin ilor i profesorilor;

  colile p)rin ilor;

  consiliile de administra ie colar) cu rol informa ional, consultativ i decizional;

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  5/16

  comitetele de p)rin i pe clase i coli;

  revistele i programele radio-tv;

  institu iile de puericultur) pentru ngrijirea medical).

  Asocia iile de prin i au ca finalitate, protec ia copilului prin educat e. Pe lng

  acest el fundamental, ele se constituie n grupuri de sus inere a colii n probleme

  needuca ionale, grupuri de cooperare ntre prin i i profesori i nu n ultimul

  rnd grupuri de aprare a intereselor celor care i reprezint. (lisoi, !""#, #"$

  "tudiile din ultimele decenii au dovedit c) orice copil cre te mai ine n familia sa,

  dac) aceasta este ajutat) sa- i realizeze rolurile. )un, otolea, 5885, 52>4) !vnd

  la az aceste studii se caut) solu ii de mun)t) ire a condi iilor unei familii n

  procesul de educare a copilului, n spiritul drepturilor pe care le are oricine la

  dezvoltare. Conven ia cu privire la /repturile copilului, traducere ABC#', 2??84 .

  'ormele de sprijinire a familiei sunt numeroase i difer) de la un conte$t social la

  altul sau de la o tar) la alta. 'amilia poate fi sprijinit) material i socio-educa ional

  prin1 aloca ii, asisten ) n sarcinile domestice, consiliere i programe speciale. nc

  din copil)rie fiecare este informat i format n leg)tur) cu ceea ce nseamn) s fii

  p)rinte sau s) ai o familie.

  Cei apte ani de acas) i pun amprenta pe evolu ia comportamental) i psihic) a

  fiec)ruia. Colaornd cu copilul, implicndu-l n activit) ile zilnice, nv) ndu-l

  normele de convie uire social), respectndu-l ca om, acesta va fi un partener n

  educa ie att n familie ct i n societate.

  #mil )un i /an otolea 5885, 56D4 sus in c) dezvoltarea copilului este

  dependent) de calitatea rela iilor dintre el i p)rin ii lui. rima grij) a p)rintelui

  treuie s) o reprezinte identificarea nevoilor copilului. Cunoscndu- i ine copilul,

  p)rin ii vor ti ce s) investeasc) n dezvoltarea lui. Arm)toarea grij) a p)rintelui ar fi

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  6/16

  aceea de introducere a copilului n forme de instruire i educare specifice

  caracteristicilor lui. n final, p)rintele treuie s) i ajute copilul s) se educe i

  singur. !jungnd s) fie responsail de propria formare, p)rintele i-a dus la un

  sfr it rolul s)u. )rintele un este ncrez)tor n copilul s)u i competent n

  m)surile pedagogice pe care le ia n diferite situa ii. )un, otolea, 5885, 5=4

  rolematica intern) a fiec)rei familii se define te prin1

  condi iile materiale 3 locuin a, ugetul, situa iile sociale i profesionale;

  sistemul de valori;

  rela iile familiale;

  educa ia p)rin ilor;

  inser ia social).

  rin reconstruirea universului rela iilor sociale de la nivelul familiei mun)t) im

  func iile de cre tere, ngrijire i educa ie a tinerei genera ii. Ca s) dezvolt)m familia

  treuie s) g)sim echilirul dintre impunere i liertatea de alegere, ntre sprijin i presiune, ntre protejare i independen ), ntre drepturi i responsailit) i. un,

  otolea, 5885, 5594

  Mediul

  !c iunea familiei asupra individului este influen at) de mediul din care acesta face

  parte. #timologic cuvntul provine din latinescul medium care semnific) ceea ce este

  comun. :ediul se prelunge te n educa ie 7olu, 2?>E, apud Cristea 5886, 2824 i

  este analizat din perspectiva celor dou) componente ale sale1 mediul natural i

  mediul social.

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  7/16

  Mediul naturalcuprinde condi iile de clim), relief, vegeta ie i faun). !tunci cnd

  condi iile de mediu sunt favoraile, individul se dezvolt) normal. Cnd sunt mai

  pu in favoraile pot ap)rea dificult) i n dezvoltarea sa. Condi iile de mediu pot

  influen a ntr-o oarecare m)sur) caracteristicile psihice i comportamentul

  indivizilor.

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  8/16

  candidat virtual la procesul umaniz)rii n momentul n care s-a n)scut. /ar lipsindu-

  i mediul social dezvoltarea sa psihic) a r)mas la nivelul primar. #l nu s-a dezvoltat

  pe toate planurile datorit) lipsei factorilor sociali i a materialului constructiv

  specific oric)rei dezvolt)ri. utem concluziona spunnd c) mediul social este un

  factor indispensail dezvolt)rii psihice umane.

  !lt caz este cel al feti elor !mala i Hamala, descoperite ntr-o p)dure tropical) unde

  au supravie uit ca animalele. !u fost aduse ntr-un orfelinat dar nu s-a o inut de la

  ele dect caracteristici umane foarte reduse. !mala nu a supravie uit iar Hamala,

  dup) apte ani nu a reu it s) st)pneasc) mersul iped i a nv) at doar patruzeci de

  cuvinte. Concluzia marcant) a acestui caz este legat) de faptul c) omul se modeleaz)

  ca fiin ) numai n condi iile socializ)rii i educa iei.

  Altimul caz adus spre studiu este cel al psihologului american Hellog. !cesta avea un

  fiu pe nume /onald i un pui de cimpazeu numit 7oa. /up) o perioad) de

  convie uire mpreun), psihologul a constatat c) /onald s-a modelat ca o fiin )

  normal) iar 7oa a devenit o maimu ) semidresat). n acest caz, mediul social a

  e$istat i evolu ia celor dou) personaje a depins de el.

  antelimon 7olu 2?>E, apud anturu, coord., 588>, 984 sus ine c) dac) ereditatea

  este leag)nul n care copilul prime te foaia de drum, mediul este cel care ofer) lan ul

  de situa ii prin care se va circula cu aceast) foaie, completat), ntrerupt), vizat),

  corectat) dup) mprejur)ri.

  %ocietatea ci&il i liber romneasc, n condi iile dez&oltrii statului de drept

  democratic i economiei libere de pia poate i trebuie s diminueze i c'iar s

  nlture condi iile nefa&orabile ale mediului psi'osocial i s creeze condi ii

  fa&orabile de mediu social global, mediu psi'osocial i mediu ecologic pentru a

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  9/16

  asigura dez&oltarea unei personalit i integrale, ele&ate i competente, demne,

  ci&ilizate i creati&e. (onta), *++, $

  Mediul

  , prin elementele sale zon) geografic), clim), relief, climatul cultural-spiritual, etc.4 sculpteaz) psihicul i personalitatea fiec)ruia. 'iecare latur) a

  personalit) ii individului cere participarea mediului.

  "unt cunoscute n acest sens cercet)rile f)cute de speciali tii n domeniu anturu,

  coord., 588>4 cu privire la leg)tura dintre deficien ele mintale i factorii culturali i

  economici /r. Cordier4, varia iile determinate de mediul socio-economic n evolu ia

  rezultatelor de nv) are :. de :otmollin4, importan a mediului social n momentul

  de deut al limajului i al gndirii F. Iazzo4, diferen ele de dezvoltare psihic) ntre

  copiii crescu i n familia de origine i a celor adopta i, ntre copiii dori i de p)rin i i

  cei nedori i, ntre copiii unici i cei crescu i n familii numeroase .

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  10/16

  n cadrul societ) ii, coala devine un factor

  important al educa iei sistematice i continue. coala semnific) principalul cadru i

  mediu educa ional, infuzat permanent de noi cuno tin e, metode, mijloace, valori,

  orientat de finalit) i, sus inut de o asisten ) psihopedagogic) profesionist) i

  conceput ca o activitate de educare a genera iei tinere, ca un sistem comple$ deinfluen e organizate i e$ercitate sistematic asupra copiilor i tinerilor. Fadu,

  2?>2, apud anturu, coord., 588>, ?>4

  'iind o institutie n care educa ia este programat) i planificat), con inuturile care

  se transmit sunt selectate cu grij) dup criterii psihopedagogice i principii

  didactice clare. /incolo de con inuturile concrete care se transmit n activitatea

  didactic), importante sunt i rela iile dintre cadrul didactic i elevi. rofesorul, f)r)

  a relativiza valoarea cunostin elor, treuie s) procedeze n a a fel nct s) respecte

  convingerile elevilor. Cucos, 5889, =?4 coala oi nuie te elevii s) se supun)

  autorit) ii profesorului, ceea ce implic) o familiarizare a lor cu normele i regulile.

  #levul i nsu e te valorile elementare ale vie ii morale prin e$perien ele oferite de

  coal). /oltrens, 2?D84 n cadrul colii se ofer) copiilor o situa ie social) de nalt

  nivel calitativ, astfel ca din rela iile umane s) ia tot ce este mai avantajos pentru

  educa ia lor. 2, apud "tefan, 5886, E54

  rofesorul treuie s) in) cont n orice moment de elevii s)i, treuie s)-i ajute s)

  g)seasc) solu ii la prolemele lor i s)-i orienteze pe drumul cel un, stimulndu-i

  s) se autodep) easc).

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  11/16

  ! spune c) o plant) cre te nu semnific) c) are liertatea de a se plima unde i

  place, ci de a tr)i ascultnd de legile naturale ale dezvolt)rii ei. /e fapt, liertatea

  acordat) elevului nseamn) elierarea lui progresiv) de instinctele s nclin)rile sale.

  #a const) ntr-un dozaj individual de permisiuni i interdic ii, de lier-aritru i

  disciplin), de autoritate azat) pe constrngeri i de autoritate azat) pe ndrumare.

  #a este o preg)tire permanent) spre echilirul interior, spre satisfac ie, spre

  dezvoltarea personalit) ii. /oltrens, 2?D8, 2>4

  entru c) profesorul i elevii apar in unei institu ii colare, #mil un 2???4

  sus ine c) este necesar s) se in) cont i de particularit)t le acesteia, care constau n1

  desf) urarea simultan) a dou) activit) i, cea managerial)-administrativ) i cea educa ional);

  participarea mai multor memrii la activit) ile organizat ei;

  manifestarea puternic) a dimensiunilor formale i informale. apud anturu,coord., 588>, 2894

  Calitatea colii i calitatea dezvolt)rii sociale sunt aspecte solidare, puternic

  corelate pentru c) coala moilizeaz) energiile umane ale unei societ) i. coala este

  considerat) a$ul esen ial al dezvolt)rii sociale. un, 2???, E4 entru a se o ine

  rezultate educative superioare, coala treuie s) ac ioneze ntr-o societate n care

  memrii ei contriuie la propria sa perfec ionare. "tanciu, 2??E, 6=54 coala

  treuie s) ofere individului cunostin ele i capacit) ile care s)-i permit) integrarea

  cu succes n societate i continua adaptare la schim)rile ce apar n cadrul acesteia.

  Biserica

  !lt factor care contriuie la dezvoltarea personalit) ii umane l constituie iserica.

  #a compenseaz) nevoia de filia ie activ) pe o linie ideatic), prin e$celen )

  spiritual). Cucos, 5889, =?4 nfluen a educativ) a isericii se realizeaz) prin

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  12/16

  intermediul orelor de religie desf) urate la nivelul scolii, prin ceremoniile religioase

  din cadrul loca elor de cult i prin activit) ile caritaile organizate la nivel de

  societate. J dat) cu intrarea copilului n coal), iserica va instaura o educa ie

  sistematic), e$plicit), n perspectiva valorilor credin ei.

  Folul isericii, ca institu ie n formarea cet) eanului din punct de vedere moral, este

  primordial. ns)n)to irea societ) ii i formarea con tiin ei depind foarte mult de

  "fnta ,

  apud +aatos, 58284 ct i viziunea moral-cre tin) a vie ii au fost nlocuite cu

  pragmatismul i relativismul ideologic postmodern. @otu i, n aceast) lume

  modern), plin) de proleme i situa ii solicitante, este nevoie de un punct fi$, de

  repere staile, de valori care nu se schim). #ste nevoie de iseric), pentru c)oamenii nu pot e$ista f)r) /umnezeu.

  Institutele culturale

  http://semneletimpului.ro/revista/Biserica%E2%80%93punct-de-reper%E2%80%93pierdut%E2%80%9378.htmlhttp://semneletimpului.ro/revista/Biserica%E2%80%93punct-de-reper%E2%80%93pierdut%E2%80%9378.html
 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  13/16

  Ca un factor comple$ al educa iei, institutele culturale, reprezentate prin muzee,

  teatre i case de cultur), i aduc aportul pe linia dezvolt)rii personalit) ii umane. n

  cadrul acestora se organizeaz) programe eficiente de mog) ire a culturii generale

  i de petrecere a timpului lier.

  nstitutele culturale sunt centre competente de promovare a cuno tin elor despre

  ara pe care o reprezint), prin intermediul activit) ilor de informare i educare.

  rintre ndatoririle lor principale se num)r) introducerea culturii n cele mai

  importante centre ale )rilor respective, grija pentru asigurarea unei prezen e

  nsemnate n ac iunile interna ionale, precum i crearea unor rela ii duraile ntre

  partenerii diferitelor )ri, activi n sfera schimului cultural interna ional. Cea mai

  avantajoas) form) de organizare a evenimentelor de promovare const) n

  colaorarea dintre institutele culturale e$ercitnd o influen ) eficient) asupra

  mediilor locale artistice i asupra e$per ilor n domeniu. Crearea i men inerea unor

  rela ii une i permanente cu reprezentan ii mass-media poate fi una dintre

  priorit) ile activit) ii institutelor culturale. rin intermediul lor se promoveaz)

  cultura. nstitutele culturale urm)resc i construirea unui grup de viitori alia i n

  opera de popularizare a patrimoniului cultural.

  )rile europene au o lung) tradi ie n diploma ia cultural) iar schimurile culturale

  sunt n general privite ca fiind una dintre cheile cooper)rii i ntre inerii unui climat

  de n elegere i toleran ).

  #lierat) fiind de comunism, Fomnia e pe cale s)- i construiasc) i ea o astfel de

  diploma ie cultural) care i va aduce enorm de multe avantaje. 'iind una dintre

  )rile mici care nu au o cultur) dominant) n #uropa, Fomnia se poate conecta la

  tot ceea ce se ntmpl) ast)zi la nivel gloal.

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  14/16

  [email protected]) aceast) lume virtual) care s-a construit n jurul nostru constituie o realitate

  pe care nu o mai putem neglija i care nu mai are nici o leg)tur cu tipul de schim

  cultural tradi ional pe care l f)ceam nainte. !cel tip de schim nu era, inenteles,

  accesiil foarte multor oameni. !st)zi, el s-a democratizat i s-a generalizat. /e

  asemenea, schimul acela cultural era foarte dirijat. +a ora actual) schimurile

  culturale treuie s) in) cont de faptul c) oricine poate s)- i prezinte cultura pe cont

  propriu, ntr-un mod natural i ieftin, i poate avea un impact e$traordinar de

  mare.

  Fomnii sunt un popor e$trem de creativ, cu un poten ial artistic i intelectual

  foarte important, a a c) au ce oferi lumii n materie de inteligen ) emotiv), de

  poten ial creativ i de con inut academic. nstitutele culturale pot contriui la

  valorificarea acestui poten ial.

  Mass-media

  !mplificarea, continuarea i diversificarea e$perien elor cognitive sunt realizate prin

  mass-media. Cu spirit critic, cu circumspec ie interpretativ) i competen )

  valorizatoare se selecteaz) doar ceea este enefic pentru dezvoltarea personalit) ii.

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  15/16

  mpactul mass-mediei asupra fiec)ruia dintre noi este puternic, ceea ce implic) o

  un) cunoa tere a efectelor acesteia asupra felului nostru de a fi i de ac iona.

  #duca ia se dovedes e de nenlocuit n ceea ce prive te dezvoltarea capacit) ii de discern)mnt. #a face posiil) n elegerea evenimentelor, care dep)seste imaginea

  distorsionat) i simplificat) redat) uneori de mass-media. /elors, 5888, =?, apud

  anturu, coord., 588>, 2854

  Corelnd ac iunile i func iile educative ale mass-mediei contriuim la o informare

  spiritual) autentic) a omului i a comunit) ii. /elors, 5888, E84

  rin structur), oiective i con inut, educa ia treuie s) r)spund) necontenit

  e$igen elor cerute de evolu ia realit) ii na ionale i interna ionale. Ca factor al

  dezvolt)rii fiin ei umane, educat a valorific) optim premisele ereditare i condi iile

  de mediu ntr-un conte$t situa ional deschis, favorail unei activit) i eficiente.

  Cristea, 5886, 2854

  Caracterul determinant al educa iei implic) organizarea i conceperea activit) ii

  ntr-un conte$t situa ional deschis ce implic) optimizarea raporturilor cu ereditatea

  i cu mediul. n acest conte$t, valorificarea educailit) ii reprezint) o direc ie

  fundamental) de evolu ie a educa iei care angajeaz) raporturile e$istente ntre cei

  trei factori implica i n dezvoltarea fiin ei umane1 ereditate 3 mediu 3 educa ie.

  Clarificarea acestui raport se face prin utilizarea conceptului de educailitate, care n

  conceptia pedagogilor desemneaz) poten ialul de formare uman) su influen a

  factorilor de mediu sau educa ionali. Ninga, strate, 2??>, ?24

  ") relief)m faptul c) to i ace ti factori la care se pot adaug) i al ii4 ac ioneaz)

  simultan, corelat, prin mpletirea func iilor lor, i nu independent, izolat. mportant

  este c) ntre aceste instan e ale educa iei s) se instaureze rela ii de mutualitate i

 • 7/26/2019 Factorii educaiei

  16/16

  coeren ) ac ionala, i nu raporturi de concuren ) sau inconsecven ) valoric) ce se

  spune n iseric), de plid), sa se nege n coala, familie etc.4. Bumai printr-o

  ngemanare a ac iunilor i func iilor eductive se poate spera la o reformare spiritual

  autentic) a omului i a comunit) ii.