Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

 • View
  235

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  1/83

  ezAiCjv eU

  zg

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  2/83

  ezAiCjv eU

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  3/83

  ezAi: Cjv

  eUzg dV z

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  4/83

  lU : 160

  2009, Isha FoundatIon

  jgu v : F sAq AiAPg

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced in

  any form without the wrien permission of the publisher, except

  in the case of brief quotaons embodied in crical arcles and

  reviews.

  For comments and enquiries regarding the book please

  contact:[email protected]

  zg dV z

  ezAi: Cjv eU.Jnanodaya: Arivi natta Hosa Hejjegalu.

  jrr........................................................................ 5

  eAi Ai...................................................... 15

  ezAi JAzg K?........................................... 47

  Qv PgVPz................................ 83

  F: jvU v ...................................... 105

  DAvjP u.......................................................... 137

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  5/83

  5

  ezAi: Cjv eU

  r

  DzswPvAi Ai ezAi z eAi C.Cz PAi eAi C. Dzg, D AzAVAv dzsAi ZV z. Az zg PvgPV A

  zsAi gvgUwzg. FU U. "zjzAi?", "UDv z sU Qv?" Ev UVAv, "ezAi JAzgK?", "U Czg Cs DVzAi?" JA U EAUgU Pg Z.

  ezAiP z z EAV E. wg wgzAzg"JlAm" Jvg. EAlgm U F zzsP QzU P PAqU UU gj MAzgPn zRU, 50 P avU, 30 g PU, 23 rAi avU GRU zj gzAi r Az. C,z FU Ezg? vAzV ZU Az z EAz Aiqzz qv JAzPAq. Dzg MAz Pt C!

  EAlgmU qAiiVg zRU P vgzrzU CZjAi z Zvz. AzsU

  "JlAm"(ezAi) z UU Jz,Af Ar gUVz. z Az P Cl vAwP QAiU "JlAm" Jvg. ljPjAi v zz zsP DvwAi (fz)yP Ez z z. PU, -CUgwigjU JlAm z PUvz. D zP UvU Cx EAAv, AiizP U zg qvJAAv Cz Vz.

  v Avg 2500 U zs ZP v gvDUvz JAz Uv z F g q FV.Avqt.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  6/83

  6 7

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Cz Ezg, ezAi-Uv z CjvAv EAUdUwq djU w qvz. eAiiUz U?, JAxAzsz ezAiUvz?, DU U Kvz?,ezAiz g g AvUAi? CzjAz wPezs?, gAig s AUt zs?, gAig CAvg wAi zs? ezAiAz KAid? EAx gg U PvU Pqv.

  F U CP z-wzU, ZgU, zAvU-UUdU E UAz jg Ezg. Vzg jAivgqg, Rav, CPv Gvg qg, N CgVPAqArvz UnAz z, SV Csz Azg, AzAz DVzg Jg e qzzA z qAi NqrPArg AiigzgEzgAi? Vz CzAz P zAv C?

  zg dV z Cg j n zg. JPAv Eg zg. C-C z sPgVzg J AiF UU zg, Czsv Avz AiU K DQEg. Kl wAzg j, zg zPAz CAV iv ZJAAx oij. AiiP PmU C, f vl, l

  AVvP QUl, v AwAi g DzAz AEAV Pt qzg.

  "sgwAi Az aAvUVAv vg Mgl vQPvv LP AUwUU vg. eAi Cx AiVAiAii PtU Ez AisVAiiV Aiwg Azsz,Mgl AqAiAzg PwgU CjQvV CgPt jv Asv. Cz JAx z? g z P Eg, vAU AU Eg. MglAqAi lzsz j ZAr lz EjUPvgv. D , zsP Czg, CU Cg URavV v.

  Cgz iw zg D Cs N:"U Uq lUAzg R vj ZAr lAzg

  w. D U, j AiPjU, lg P NrPAzgZAr l, zs iqPAzg ZAr l, w erUUZAr l , gzg ZAr l -Mn, Kzg Dzg,Uwzz ZAr lP; K DUzg, Uwzz ZArlP - Ez D Hj zwAiiVv. UV, DUU Uwz, Ai PAiwz z. M U CP jPAiU vgVzU K Czvzz qv. U DAP ZV z: CAz 23 Ag, 1982. Czz Avg g QAiiz."

  "D zs, Jgq nAUU q U gv.iq g K Eg. UV, ZAr lz P lgPz. z PvPwzzqAqU V,

  Pt vgzPAq Pv. P U Avg, zAz wAi.""D PtzgU ggAv `' JAzg z v `Cz'

  JAz g Aiig JAz wz. M, P U Aiiz v CzAiizAz wAizv. JAzJEv. PwzAq, GgqwzU, v Cs JEU DVv."

  " FU Czg U K zg, Cz Z ivUvz - DwAi ig 15-20 UgzAz CAzPAq. Dzg, i wU gzU, Ae 7:30 DVv. CAzg gUAmU Pz. Ai Vz. PtU vgz, At Cjz. Dzg Ai jv. v zz ,

  D P tzgU ggAv `' JAzg z v `Cz'JAz g Aiig JAz wz. M, P U Aiiz v Cz AiizAz wAizv. JAz J Ev. Pwz Aq, Ggqwz U, v C s J EU DVv."

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  7/83

  8 9

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  z jU Ptg jz. PtgAzg U JaPUrAiVvAzg JAl zVzVAz MAz PtggUqwg; U z. Dzg FU, M CAV MzAiiUPtg jv."

  " zP AvV, izsAz Egwz. Dzg F Pt zz Pt Pt zAz UAi, tUz DAzAznwz. K PAz U wAiw, UUwz JA CjV. UUwgz? JAz PzU, v Pz z U av sAw DUwgz."

  "D vg F AiAaPAqU, Cg Pz, Kzg PrzAii? Kzg qUvUzPArzAii? Czlg g iv CjAz g. vEggAU Czg UivqzjAz AidAz wv."

  "U Czvzz qAiwv. U wzE- jzMAz AUgz UtAi PArz- V AUgz Ut. MAzPt CzPzP U Eg. EzAz ZvAz UUwvDzg DUwzZAqz PzP Eg."

  "v UVz ig Dg U Avg, PlAzJgAU m HlP PvU. dV Uz igJgq UAz, Dzg K UAmU Pz. CAvg, F Csw

  DUU qAiwv. w F Csz Avg, A 3-4 U z iqwg. JZgVgwz, 2-3 U Hliqwg.""

  "M13 UgU U Dv, Cz Gvlz Cs.CwU Cd j, Aiig UAz i Qzg. N, CgiAizg' JAz d DrPwzg. CAigU, D Pg. P d PU wzg. Eg v giqzAz Pwzg. vjU Cg UU z AiiUDUzAz wAiQv!"

  "fz Cl J `vi' AiizjAzzg Eg Aiz, Cz v qAiwv. F dg

  sUz, CsU U avt qAi GzAz AilAi DgAz."

  "Az F Csw DUvqVv. Dg gU AizCz J vAzg JDAiiU zUvqVz.Ez GP iq DU. wAUU gUaz."

  JAz JEv. PwzAq, GgqwzU, vC s JEUDVv- Ag 23, 1982 gAz j ZArlz g F AqP zg PwzU CjU ezAi

  JAz PgAiq MAz Dz DzswP C sv.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  8/83

  10 11

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  " U Pwvzz qAiw v , Dzg Cz AaPz UAz wg. ig MAzgq U C Czrz. dg sn irz. EzAz dgPPAq vrz. Aiig Cz DzswP JAz zjAz PDzswP AUU z. Csz GvgPV DzswP QUsnAiiz. nU Czsvz Aiggg MAz CzvzUivqwzg, Dzg CjU Czg C s Eg. U UgvgzCsv, Dzg Cz Prz UAz Uwg."

  "U DUwzz j zsg, Dzg zzjvAid V qwzg. F Cs gAsVDg gU Pz z lQAiV, djU wAi Uzv. zz DPg U DPw zv, zs zv,Pt DPg zv. Az DV bAiiavrzg z zP zu U ZV UvUvz."

  "

  K iqPAz Uwv, CzAz U wg. UwzAzg V, lUwg DAzAi w. Ez JigAi As zsAz wz. J gCz zsv Ez, Dzg CjU D Cs DUw. UzgF Cs CjU Azg MAizAz AzPAq. UV,Cz iq iUU qPvqVz. UAz zqszCsv, Dzg Cz AaP Czg Ueg."

  "Ez AaP vgg Pgzg Cg F UMmV gg, CjU U DAz Azz JAzPqz JAz CAzPAq. Cg, `UCzvzzPqv P ggz?' JAz Pz. DzgAiig g. Uz A CzsVv."

  MvAi irz Avg U K d zgvg. CgUVg. D lz zv Cx wvAz Cg g.Pg PvAz, E Pg zQtAz-U `E J

  Ez Azg.

  " MvAi irz Avg U K d Pg. CgUVg1 . D lz zv Cx wvAz Cg g.Pg PvAz, E Pg zQtAz - U `E' JEz Azg."

  " , Aw Jgq UAmU PAiPV zDgAsv. Dzg Jgq Cz Lz-Dg UAmU v.g U. AzU Cg, Ez ZVz,EJgq jt JAz zg. UV, Cz Dg UPAiPv.

  "CAAz, EAgU AgV r. PAvg dg FgUF PAiPU sUzg. Dzg, D K AU CvAv PvdVz, KPAzg CAigU AiijU KPng, AiijAz U Pq DVg. CAvwAiz. Dzg F K dg, gAijU K PqJAz U vjPlg".

  Czsv zsU CP iUU. zsiU, sQiU,Dzg zg C l AiUiU rzg. KPAzg,AiU JAz MAz eAz vg. "EzP U?"EzjAzUvz? JAz FVg z z P UUAiUz Gvgz. CzQAv RV, zg Pg,

  gg U Az AP, sQU AAz ZgU CAdg wvV MPAx jw Ev. Dzg EAgV. J vg.

  Cz d. U J jAiiV Cx irPAivAzVAi A t v P PiUzEvgzgU Kj Az. e-vAvez K CPUCsz FV vV DAvAi ePzsU P Aiv. CAv EA DzsP

  1 AiU gt Pg, AiU e z DAiV Az nv.Ez Pj Az K dg Dj, Cg V vAiigr Vv.Cg Az UV gAiizg.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  9/83

  12 13

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  dP A IU zsU U gAjPe vr eP iU CvAv PAzzg vg.

  zgU z CU (ezAi C) EvgjUvzg CAn l PAiPAz 25 U AzvAz v DgAsv. F W CAi Cz

  AvU g vz FU wU Az. EAzF PAiP Cz PzV AAifvVz JAzg,Jg Cz vlvz. CPg VjdgVg, Cx Gv gzCPqP aAvPggVg, Ut q dgVg Cx eUwPvggVg Cg F PAiP DV vz. EAxAidAi DgAPA P zgU U Av? zz gU Ezg P, vUrAiAU vgPj iggPAqPtvg. P KzAiAzg, gU Ezg P,vgPj iggAv U eU zUP Jvg,zg.

  F P PgU Ai Pz 25 U P zg V Az. v F UjAi zg CPzU CP AU, CAR PAiPU DgAzg.dUwzAv PAvg djU Czsvz P z- Eg

  CPg zsPgV Aiwzg. Dzg z. FU P dg Vzg U Aiaw; Er sUVPAz. CzP CUvz zs PguU, vvAve FU PUlPAwz JAz zg FZU ivqvzg.

  Cz zgz PAz z lP Cz. CzPGvgV zg vz Dz GAiAU jvg:UgvPt AiU g LP l v Erfi gz. Dzg EA zyUUD e z. KPAzg Cg l U j qwzg. DzswP vAve CzQAv zz.

  gv IU Pz HU Pz AUwUEAz PUlPAvVz. Cg sv gV zAUwU U sUV. dvU KPPP Er sUzdPnAizg PlAvg dg vAv CPvAveU Czsv UgU s. F zsU dvU, AAiUz Czsv aAvPg PwU sgzjAz HzsUjAi zVz.F PwAi ezAiz AiVzg qPl Lz vAUU APz gz PqVz.vB ezAi qzgVzg, Cx Cz PgtAzEgz, v ezAiz U ivqg, Dzg Czgv AUwAi U JAz zg DgAvg.

  PAivg AiAVj lz vg F AiU PAzzzgqwg zs gAzg z.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  10/83

  14 15

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Ez ezAiz At P. Cx iUzPwAi C. ezAi z U JAz PjvE AvAvz ZU Ug. AiigjU ezAidP DVzAi E JAz CjAi vU Aii EUg. Dzg Cz Pjv zsg j E llUAiwgvz, v D n P eU P EzAiPUvz.

  Aiiz MAz zgz Aiit MAz MAz xeAz DgAsUvz- UAz MAz a Uzz.Dzg Avgz EAz, vAz, UzAz eUqPz zsAi, b, v zgPz g. AzzAiAzPtUz Ad Qz zU zjAi P eUnUzg C iUz Uwzg Er Ait CgnUsUvz v?

  D P eU iUz F APz PqzAz Dv.

  U : z g , s g v Dz s w P v UV

  gAiiVz v Pz KUUV z

  CP zsP UgU PArz. EAz Pq q v Ej, E CP UgU Ezg.Dzg sgv EAv zwAiz, KP?

  zg: sgv EAz EgAvAi Ez KPAzg,Cz E zg PAi Ez. Cz PUvUzPAq Kzg Cxtzz iqzgv Cz UAi Egvz, Cx E zUqvz.FU, U dVAi gz wAi U, Cx ifP wAi U PP Ezg, CzzvAz PUwPAq Czg U Kzg iqz R.

  eAiAi...

  1

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  11/83

  16 17

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  P Pz Az, P z zVzU, PAzg F ivU Nz: dz zv Eg gdg U Pr, F zz Pt zqvJAz Cg zg. Cz vA aPqAv irv. Ezq zz ifP zvAi g dg CjU U?PAzgAv Q w g, Cg AzU dzzvAi g dg CjU U. JAx aPUr Ai Ez!CjU, MAz gV Ez U aPUr Ai. PAiP PAzjU uAiiVAiizg dV zvAi gdg P JAz D Az AiavqVz.EAz EAv zuAi vg Ai, dVAi zvAigg dg Ezg JAz vA Az,AvAz . (Pg Z).

  zu DUvqVz. Dzg Cz z, RArv z. UvgAv EA jwAi EzP g d Ezg z. EAzU dz zv Eg PAvg d PVzg. DU iv Fzz xPzzzg A svz. EAz Eg Pgv, qv, Aiiav: xPUtV, zQ Aiiz Aizzg, dUw MAz sUDVg F zz Azgz jwAi zP zAiirzgV. KPAzg EAv zv, EAv DZ EzgCxtzz qAiz.

  d wzg Ez zZ JAz. EAz mvAgzjAz EA

Search related