Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

 • Upload
  vincpt

 • View
  246

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  1/83

  ezAiCjv eU

  zg

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  2/83

  ezAiCjv eU

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  3/83

  ezAi: Cjv

  eUzg dV z

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  4/83

  lU : 160

  2009, Isha FoundatIon

  jgu v : F sAq AiAPg

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced in

  any form without the wrien permission of the publisher, except

  in the case of brief quotaons embodied in crical arcles and

  reviews.

  For comments and enquiries regarding the book please

  contact:[email protected]

  zg dV z

  ezAi: Cjv eU.Jnanodaya: Arivi natta Hosa Hejjegalu.

  jrr........................................................................ 5

  eAi Ai...................................................... 15

  ezAi JAzg K?........................................... 47

  Qv PgVPz................................ 83

  F: jvU v ...................................... 105

  DAvjP u.......................................................... 137

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  5/83

  5

  ezAi: Cjv eU

  r

  DzswPvAi Ai ezAi z eAi C.Cz PAi eAi C. Dzg, D AzAVAv dzsAi ZV z. Az zg PvgPV A

  zsAi gvgUwzg. FU U. "zjzAi?", "UDv z sU Qv?" Ev UVAv, "ezAi JAzgK?", "U Czg Cs DVzAi?" JA U EAUgU Pg Z.

  ezAiP z z EAV E. wg wgzAzg"JlAm" Jvg. EAlgm U F zzsP QzU P PAqU UU gj MAzgPn zRU, 50 P avU, 30 g PU, 23 rAi avU GRU zj gzAi r Az. C,z FU Ezg? vAzV ZU Az z EAz Aiqzz qv JAzPAq. Dzg MAz Pt C!

  EAlgmU qAiiVg zRU P vgzrzU CZjAi z Zvz. AzsU

  "JlAm"(ezAi) z UU Jz,Af Ar gUVz. z Az P Cl vAwP QAiU "JlAm" Jvg. ljPjAi v zz zsP DvwAi (fz)yP Ez z z. PU, -CUgwigjU JlAm z PUvz. D zP UvU Cx EAAv, AiizP U zg qvJAAv Cz Vz.

  v Avg 2500 U zs ZP v gvDUvz JAz Uv z F g q FV.Avqt.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  6/83

  6 7

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Cz Ezg, ezAi-Uv z CjvAv EAUdUwq djU w qvz. eAiiUz U?, JAxAzsz ezAiUvz?, DU U Kvz?,ezAiz g g AvUAi? CzjAz wPezs?, gAig s AUt zs?, gAig CAvg wAi zs? ezAiAz KAid? EAx gg U PvU Pqv.

  F U CP z-wzU, ZgU, zAvU-UUdU E UAz jg Ezg. Vzg jAivgqg, Rav, CPv Gvg qg, N CgVPAqArvz UnAz z, SV Csz Azg, AzAz DVzg Jg e qzzA z qAi NqrPArg AiigzgEzgAi? Vz CzAz P zAv C?

  zg dV z Cg j n zg. JPAv Eg zg. C-C z sPgVzg J AiF UU zg, Czsv Avz AiU K DQEg. Kl wAzg j, zg zPAz CAV iv ZJAAx oij. AiiP PmU C, f vl, l

  AVvP QUl, v AwAi g DzAz AEAV Pt qzg.

  "sgwAi Az aAvUVAv vg Mgl vQPvv LP AUwUU vg. eAi Cx AiVAiAii PtU Ez AisVAiiV Aiwg Azsz,Mgl AqAiAzg PwgU CjQvV CgPt jv Asv. Cz JAx z? g z P Eg, vAU AU Eg. MglAqAi lzsz j ZAr lz EjUPvgv. D , zsP Czg, CU Cg URavV v.

  Cgz iw zg D Cs N:"U Uq lUAzg R vj ZAr lAzg

  w. D U, j AiPjU, lg P NrPAzgZAr l, zs iqPAzg ZAr l, w erUUZAr l , gzg ZAr l -Mn, Kzg Dzg,Uwzz ZAr lP; K DUzg, Uwzz ZArlP - Ez D Hj zwAiiVv. UV, DUU Uwz, Ai PAiwz z. M U CP jPAiU vgVzU K Czvzz qv. U DAP ZV z: CAz 23 Ag, 1982. Czz Avg g QAiiz."

  "D zs, Jgq nAUU q U gv.iq g K Eg. UV, ZAr lz P lgPz. z PvPwzzqAqU V,

  Pt vgzPAq Pv. P U Avg, zAz wAi.""D PtzgU ggAv `' JAzg z v `Cz'

  JAz g Aiig JAz wz. M, P U Aiiz v CzAiizAz wAizv. JAzJEv. PwzAq, GgqwzU, v Cs JEU DVv."

  " FU Czg U K zg, Cz Z ivUvz - DwAi ig 15-20 UgzAz CAzPAq. Dzg, i wU gzU, Ae 7:30 DVv. CAzg gUAmU Pz. Ai Vz. PtU vgz, At Cjz. Dzg Ai jv. v zz ,

  D P tzgU ggAv `' JAzg z v `Cz'JAz g Aiig JAz wz. M, P U Aiiz v Cz AiizAz wAizv. JAz J Ev. Pwz Aq, Ggqwz U, v C s J EU DVv."

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  7/83

  8 9

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  z jU Ptg jz. PtgAzg U JaPUrAiVvAzg JAl zVzVAz MAz PtggUqwg; U z. Dzg FU, M CAV MzAiiUPtg jv."

  " zP AvV, izsAz Egwz. Dzg F Pt zz Pt Pt zAz UAi, tUz DAzAznwz. K PAz U wAiw, UUwz JA CjV. UUwgz? JAz PzU, v Pz z U av sAw DUwgz."

  "D vg F AiAaPAqU, Cg Pz, Kzg PrzAii? Kzg qUvUzPArzAii? Czlg g iv CjAz g. vEggAU Czg UivqzjAz AidAz wv."

  "U Czvzz qAiwv. U wzE- jzMAz AUgz UtAi PArz- V AUgz Ut. MAzPt CzPzP U Eg. EzAz ZvAz UUwvDzg DUwzZAqz PzP Eg."

  "v UVz ig Dg U Avg, PlAzJgAU m HlP PvU. dV Uz igJgq UAz, Dzg K UAmU Pz. CAvg, F Csw

  DUU qAiwv. w F Csz Avg, A 3-4 U z iqwg. JZgVgwz, 2-3 U Hliqwg.""

  "M13 UgU U Dv, Cz Gvlz Cs.CwU Cd j, Aiig UAz i Qzg. N, CgiAizg' JAz d DrPwzg. CAigU, D Pg. P d PU wzg. Eg v giqzAz Pwzg. vjU Cg UU z AiiUDUzAz wAiQv!"

  "fz Cl J `vi' AiizjAzzg Eg Aiz, Cz v qAiwv. F dg

  sUz, CsU U avt qAi GzAz AilAi DgAz."

  "Az F Csw DUvqVv. Dg gU AizCz J vAzg JDAiiU zUvqVz.Ez GP iq DU. wAUU gUaz."

  JAz JEv. PwzAq, GgqwzU, vC s JEUDVv- Ag 23, 1982 gAz j ZArlz g F AqP zg PwzU CjU ezAi

  JAz PgAiq MAz Dz DzswP C sv.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  8/83

  10 11

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  " U Pwvzz qAiw v , Dzg Cz AaPz UAz wg. ig MAzgq U C Czrz. dg sn irz. EzAz dgPPAq vrz. Aiig Cz DzswP JAz zjAz PDzswP AUU z. Csz GvgPV DzswP QUsnAiiz. nU Czsvz Aiggg MAz CzvzUivqwzg, Dzg CjU Czg C s Eg. U UgvgzCsv, Dzg Cz Prz UAz Uwg."

  "U DUwzz j zsg, Dzg zzjvAid V qwzg. F Cs gAsVDg gU Pz z lQAiV, djU wAi Uzv. zz DPg U DPw zv, zs zv,Pt DPg zv. Az DV bAiiavrzg z zP zu U ZV UvUvz."

  "

  K iqPAz Uwv, CzAz U wg. UwzAzg V, lUwg DAzAi w. Ez JigAi As zsAz wz. J gCz zsv Ez, Dzg CjU D Cs DUw. UzgF Cs CjU Azg MAizAz AzPAq. UV,Cz iq iUU qPvqVz. UAz zqszCsv, Dzg Cz AaP Czg Ueg."

  "Ez AaP vgg Pgzg Cg F UMmV gg, CjU U DAz Azz JAzPqz JAz CAzPAq. Cg, `UCzvzzPqv P ggz?' JAz Pz. DzgAiig g. Uz A CzsVv."

  MvAi irz Avg U K d zgvg. CgUVg. D lz zv Cx wvAz Cg g.Pg PvAz, E Pg zQtAz-U `E J

  Ez Azg.

  " MvAi irz Avg U K d Pg. CgUVg1 . D lz zv Cx wvAz Cg g.Pg PvAz, E Pg zQtAz - U `E' JEz Azg."

  " , Aw Jgq UAmU PAiPV zDgAsv. Dzg Jgq Cz Lz-Dg UAmU v.g U. AzU Cg, Ez ZVz,EJgq jt JAz zg. UV, Cz Dg UPAiPv.

  "CAAz, EAgU AgV r. PAvg dg FgUF PAiPU sUzg. Dzg, D K AU CvAv PvdVz, KPAzg CAigU AiijU KPng, AiijAz U Pq DVg. CAvwAiz. Dzg F K dg, gAijU K PqJAz U vjPlg".

  Czsv zsU CP iUU. zsiU, sQiU,Dzg zg C l AiUiU rzg. KPAzg,AiU JAz MAz eAz vg. "EzP U?"EzjAzUvz? JAz FVg z z P UUAiUz Gvgz. CzQAv RV, zg Pg,

  gg U Az AP, sQU AAz ZgU CAdg wvV MPAx jw Ev. Dzg EAgV. J vg.

  Cz d. U J jAiiV Cx irPAivAzVAi A t v P PiUzEvgzgU Kj Az. e-vAvez K CPUCsz FV vV DAvAi ePzsU P Aiv. CAv EA DzsP

  1 AiU gt Pg, AiU e z DAiV Az nv.Ez Pj Az K dg Dj, Cg V vAiigr Vv.Cg Az UV gAiizg.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  9/83

  12 13

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  dP A IU zsU U gAjPe vr eP iU CvAv PAzzg vg.

  zgU z CU (ezAi C) EvgjUvzg CAn l PAiPAz 25 U AzvAz v DgAsv. F W CAi Cz

  AvU g vz FU wU Az. EAzF PAiP Cz PzV AAifvVz JAzg,Jg Cz vlvz. CPg VjdgVg, Cx Gv gzCPqP aAvPggVg, Ut q dgVg Cx eUwPvggVg Cg F PAiP DV vz. EAxAidAi DgAPA P zgU U Av? zz gU Ezg P, vUrAiAU vgPj iggPAqPtvg. P KzAiAzg, gU Ezg P,vgPj iggAv U eU zUP Jvg,zg.

  F P PgU Ai Pz 25 U P zg V Az. v F UjAi zg CPzU CP AU, CAR PAiPU DgAzg.dUwzAv PAvg djU Czsvz P z- Eg

  CPg zsPgV Aiwzg. Dzg z. FU P dg Vzg U Aiaw; Er sUVPAz. CzP CUvz zs PguU, vvAve FU PUlPAwz JAz zg FZU ivqvzg.

  Cz zgz PAz z lP Cz. CzPGvgV zg vz Dz GAiAU jvg:UgvPt AiU g LP l v Erfi gz. Dzg EA zyUUD e z. KPAzg Cg l U j qwzg. DzswP vAve CzQAv zz.

  gv IU Pz HU Pz AUwUEAz PUlPAvVz. Cg sv gV zAUwU U sUV. dvU KPPP Er sUzdPnAizg PlAvg dg vAv CPvAveU Czsv UgU s. F zsU dvU, AAiUz Czsv aAvPg PwU sgzjAz HzsUjAi zVz.F PwAi ezAiz AiVzg qPl Lz vAUU APz gz PqVz.vB ezAi qzgVzg, Cx Cz PgtAzEgz, v ezAiz U ivqg, Dzg Czgv AUwAi U JAz zg DgAvg.

  PAivg AiAVj lz vg F AiU PAzzzgqwg zs gAzg z.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  10/83

  14 15

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Ez ezAiz At P. Cx iUzPwAi C. ezAi z U JAz PjvE AvAvz ZU Ug. AiigjU ezAidP DVzAi E JAz CjAi vU Aii EUg. Dzg Cz Pjv zsg j E llUAiwgvz, v D n P eU P EzAiPUvz.

  Aiiz MAz zgz Aiit MAz MAz xeAz DgAsUvz- UAz MAz a Uzz.Dzg Avgz EAz, vAz, UzAz eUqPz zsAi, b, v zgPz g. AzzAiAzPtUz Ad Qz zU zjAi P eUnUzg C iUz Uwzg Er Ait CgnUsUvz v?

  D P eU iUz F APz PqzAz Dv.

  U : z g , s g v Dz s w P v UV

  gAiiVz v Pz KUUV z

  CP zsP UgU PArz. EAz Pq q v Ej, E CP UgU Ezg.Dzg sgv EAv zwAiz, KP?

  zg: sgv EAz EgAvAi Ez KPAzg,Cz E zg PAi Ez. Cz PUvUzPAq Kzg Cxtzz iqzgv Cz UAi Egvz, Cx E zUqvz.FU, U dVAi gz wAi U, Cx ifP wAi U PP Ezg, CzzvAz PUwPAq Czg U Kzg iqz R.

  eAiAi...

  1

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  11/83

  16 17

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  P Pz Az, P z zVzU, PAzg F ivU Nz: dz zv Eg gdg U Pr, F zz Pt zqvJAz Cg zg. Cz vA aPqAv irv. Ezq zz ifP zvAi g dg CjU U?PAzgAv Q w g, Cg AzU dzzvAi g dg CjU U. JAx aPUr Ai Ez!CjU, MAz gV Ez U aPUr Ai. PAiP PAzjU uAiiVAiizg dV zvAi gdg P JAz D Az AiavqVz.EAz EAv zuAi vg Ai, dVAi zvAigg dg Ezg JAz vA Az,AvAz . (Pg Z).

  zu DUvqVz. Dzg Cz z, RArv z. UvgAv EA jwAi EzP g d Ezg z. EAzU dz zv Eg PAvg d PVzg. DU iv Fzz xPzzzg A svz. EAz Eg Pgv, qv, Aiiav: xPUtV, zQ Aiiz Aizzg, dUw MAz sUDVg F zz Azgz jwAi zP zAiirzgV. KPAzg EAv zv, EAv DZ EzgCxtzz qAiz.

  d wzg Ez zZ JAz. EAz mvAgzjAz EAx vv z. m

  PAzgAv Q w g, Cg AzU dzzvAi g dg CjU U. JAx aPVr Ai

  Ez! CjU, MAz gV Ez U aPVr Ai.

  ezAi JAU DUAvz. Cz DU Ez, AiiUEgAvz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  12/83

  18 19

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  zg DU Dg AzU z Dz K GAiiqwj, C? FU P dg U iv z PRPgVz. CAxg E zz Aid Jwzg.

  zQ MAz sUz AiAvt PU vUzPAq vAz sUz AiAvt Eg djU qzjAi. GzguU r, F zz zq qAiAzg Cwzq dAS. Ez zz AidAi, P djAzP nzg s. zQAi ez gAz, Evg CPU AiAz PAZ nU AiAvtPvUzPArj.

  PU vUzPAq, l PUvUzPP, C? gt irPArgUd P vUzPq? FU, AiAvtzgP, Dzg l zg AiAvtzgPAzCQwj. Ez UUz. gt, d Jgq CU Mr,C v Pqv. MAz P vUzPAq EAz vUzPP. F zz zz, vUzZAi. g dqUnz zAivAi F zz. zvEz zP F Pq. djAiv zQ jwAi Pq.Cz Cw zq Pq, v. D Pq jr, DU F zzAii Pq, v Eg.

  : CwAiiV Pg, gV dg

  wzzg U?

  F zz zz, vU zZAi. g dqUnzzAivAi F zz. djAiv zQ jwAi Pq.Cz Cw zq Pq, v. D Pq jr, DU F zz

  Aii Pq, v Eg.

  zg: (Uv) Pg, gV dg wzU? Cg w U nr, Cg PgwzgJz CxirP. Cg AiiP Pgvg? KPAzg jQ U Cg E. Cg VgP JAz Aiwg U Cg E, CzP. v, Cz Gj zg AzV Pwj. zg Az Dzg, Pg Q Pq zg Ai DVgv. D Q Pq

  vA R AiiVgv.DzjAz U irPr.

  Pgwz Cz r. Aiiz j, Aiiz vCz V zsjnj. Eg Ez jAiiz zjJAz wij. Eg g jw Ezg Cg z Pgvg, D PUwj, D Cgzwj, D Cg P Aiwj. dUw EgJg UAi EgP JAz AizjAz Ez dz

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  13/83

  20 21

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  QAiAiiVz. dUwg Jg UAi Ezg Czg zsUwv? Ai Axg EQ Ezg, D Ai zs? dUwgJg Cg Eg UAi Egz MAiz.

  Er Pz Pt wAi QAi RArvVVgv. C? Cgg AtV g.EU Pz Pwg QAi rzg F ErUzAi CAv E Q E Cz Ptwj. CAvQ Az Eg, Az Eg. Cgz AtVz Q. EAv Q Egz M M, Ez Cz

  vAU Egz l, U, CAi, AiP, EU EU wAzggzP, e JA RAz ZUUzP.

  JAz UgwzP zszg D QAz U v Pgv? Pz Pwgz MAz AtVz f, zAil r. UAi P P wgV r, vv Eg d AtV CwAi fU.CAxg g Aiigg E. F v AtVCwAiz F fAiq Pwgz MAz q. Fz F Uz F q qg, Az qAizE. Pg JAz Av? Pgqg, DzjAz Pgwj. zQU PgqVj. Pt vgz zP r,DzjAz PgzVz. Ezg Aiigzg PgzP U zs?

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  14/83

  22 23

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  : DvP U v?

  zg: N...(Uvg) Aii Dvz U wj?Aii Dv CsP Az? , PAiz UnU U Uv. Dv-Czg U U Uv? CAzg gAig U z PxU U ivqwj. UAii vgz PxAizg z. zAil CsP

  E gz AUwU U ivqr. MgmV PAzg CsP zQgz AUwU U ivq vqVz Pq, U Pwgwj, C? fAv CszAiU U ivqU U Pwg?z, C? DzjAz Dvz U ivqr, Uivqz. Dv FU Ptjj, CAzg Dv JAzCx? Dv Ezg Egzg MAz, Cz FU CsPA.

  DzjAz, swP Ai jz Cs qAiAiP Vzg, Lz EAAiU P Cz qAijjCz V wzP. Lz EAAiU UPU jzjwAi zP Pt zj MAgP. AiUz Cx Cz.AiUAzg, UPAi swPvAzZU vz, D

  P swPz Cs qAi CirPz.swPz C s qzU iv DzswPVgj JAzz. Cz-Ez AzjAz DzswPgU.z, ZZ Cx U UwgAz ivP DzswPg. Cs swP zn, swPzCs DgAzU iv DzswPgUwj.

  EzP gU qz q. qt, FUswPvAzZU Egz Aiiz Csz, DzjAz zQ FV wU j zP CjAi APt. dVAi, Cz wAi zjAiAzEgvz.

  : zg, Mv v " CP eUsnirz, Cg Pg iAi qzg, CjAz

  P qz" JAz. CzjAz Dv zQ Uzju DVzAiAz CAv. Dv Ez: "PAiPz CPv EzAi? CzjAz Kzgv GAmUvzAi?"

  zg: r, CP eU Aj CzMAz z CvAi. CAz dg snAiiVzg juU Cz aPUr AUw. CAzg JU zg sgVj JAz Cx. iAiPq qg CPg snAiiVj, Dzg U

  DzswPv Jz iqAvz. iqwg CZgUzg Cz DzswPv, Cz Cvv lz e.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  15/83

  24 25

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  DVAzg, F AUwAi MAz zAiAv Cx zPzAv UUjPAq Nqqr. Ez aPUr Ai, KPAzg JZjzP AiijU zsU, KPAzg PU CU V Aj. FU zAil CxirP:EzgU Cz s PArzg E Aiw zP Ez Ai. UnAiiz PU MqAi Pptz iUU, v

  zz PU MqAi zz iUU E.DzzjAz Un PAiiVzg, zAil . CzPzj Ez. (Pg Z)

  : Dzs P zQ Cgz Mv qUUMUUwz. F AiU F Mv qUAz ggzPU Aiiqz?

  zg: (Uvg) Ez DzsP zP Cx a zQAi. v CAvgAUz jwAi AiAvtzEgU d dVAi MvqP UjAiiUvg. gVU MvqP Pgt. CAvgAUz wU-, z, sU, Q E AiAvtz.DzjAz MvqP MUVj. F Ai F AiURArvVAi UV qU iqz.

  : EAz CP A UgUzg. QAi jJg K Pvg. U jAiiz Ug AiigJAz U PAqPz?

  zg: (Uvg) U K Pw, E UgU Aiw. Aii Ug Ug JAv MEz Pz UgU Ai. jAi? (Uvg)"U" CAzg Pv, "g" JAzg j. Pvj Ug. UgUPAz Ai Dv Pv j. Pv j CUvz P vUEgzjAz Pv jv.

  Fg gE, E FU Ez. Ez Egz . CzAz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  16/83

  26 27

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  j, EAz UgU EgU Aiig DAi irP?Cz . F Ai, Aii ? P,ii, i, Aiiz? JAAwz (Uvg). Vzg Czwi iqPz .

  FU KAzg, djU izs PqzP gngCP d F dUwzg. d izs iv Cgwzg,DzjAz CjU izs PqUwz. U izsPqg Ug JAz PgAiUz. KPAzg Cg V iqsz v DP PgzAiwgvg. Ugq PwgU DgVg zszg, Dv Ug. Ugq PvU zjPU MUUwj. AiigCz Ug Jzj J PPUvzAiAzg AiigCz Ug Jzj qUvqUvz. UzU Dv

  Ug. Ug Jzj DgVgzPzg Dv Ug. KPAzg Dv wU AwgvAi gv wU U w nwg. Aiig Ai KiqPAz UvU Dv Ug. Dv zszK iqPAz U Uwzg Dv Ug. Dv JzjK iqPAz U UvU, Dzg J DUwgvz,dV C Ug. (Pg Z)

  Ez wi iqPz Ai, Dzg FU CAzd UgU Az gwgzjAz wi CUvz.F Az Cz d Ez sAUtz ivrzg U wAiz.(Uvg) zgzz SAvg w Cg UU

  Aiig Ai K iq PAz UvU Dv Ug. Dv zsz K iq PAz U Uwzg Dv Ug. Dv Jzj K iq PAz U UvU,Dzg J DUwgvz, dV C Ug.

  V Az J UAi AUwU UAi P Pv, j U izs qzV v, wUvwgz U Uwz. wU Aiig DU, DgVgAv iq Aiig DU RArv UgU zs.

  Aiig wUv C Ug. Eg

  jwAi ir Pv GzzAx dgUAviq Ug. zAizV Ug Cggz. MAz CjvPAiPA Dz MAz A P,DU Ug Asv. MAi Ug DjP CgPAqUr, D DAiirPr. Dz AP, P.

  Ug JAz PgAiAxz Asvz KPAzg UgCz QAi. Ug Cz MAz z "CP",z Zv. Cz U As iv zs. UgAzg snAiiU, PPP, g iq, Ez Czr JAz V rP QAi. Ug JAzPgAi D "CP" , D Zv U Asvz, Cz AtV zrAivz. Eg jwAi ir CjvgUAv iqvz. Pv KUPAz

  Gzz D jw DUwj.: zsz j JAz WuU q.

  EAz zsUg CUvzAi? Er P MAzzs Eg zs?

  zg: F U DU CP jwU Gvg z Cvz.iz zs KQgP? qt... F dUw DgK vPn d Ezg, U Dg vPn zsU PtD. UzU iv zsAz U Aiv, KPAzgzsz CvAv DwAiz QAi. Cz CAvgAUz QAi.zsz Ai DZjzz AUwAi. Cz

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  17/83

  28 29

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  U irPPzz. U Qgz dUwMAz zs C, PnUl zsU PV, wAi QAiv CAw g Cg zjAi PAqPPVz. CUA PnP CUv. Lz dg, v dg Cx Pdg UAzg CzP Cx. zsz U irPz gv Ai iqAxz.

  : zg, zsAzg? Cz e v xUVAvU ? zs CsiqzjAz, zsPDZguUAz zgAi UAi AiAx RzgAiz?

  zg: (Uvg) F Ai MAz vqQz- " AiAxR zgAiz?" dg Ez. CjU j R Pz,v "AiAx" R P (Uvg) v v zgAzV Pvg. zAil r, zQgKPP JAzg zP Aiz jwAi qAiwCz. MAz zP CAzPAqAv qAiz Ezg,v zg AgVzg, zP zg Aiz UqAiwgP, C? DU AvgVgP. Dzg AvgV. (Uvg) APU J m JAzg,C P iqw.

  FU, zs JAzg? zszzg DZgu, xEvUU jzgVgwg? zs JAzg zv U wAi jgz. zV, VEggU z CAi. AvAzg, CzAzDPP Cv. KPAzg FU zAz PgAi QAi,Az PgAi QAi Jgq PAi. Cz AiiUCvz zAzU QU Mlz. UV, AvAg,zBRzg, AvVg, CAvVg, Cz jz AUwAiiVz. Azs Cz wivz.zsz F Jgq wU-swP jg v UwAi gAvz. zU, U F

  Pt KVj Cz wi wAi jz DwAigz zs. zszgzAzg F z, F U Dzsgzq APzg wAigz.

  FU, zg JAz wg Cz K? zP JAzwg, Cz K? , C, Uq JAz wgCz K? J Ai vAiiV Aiiz EzAi Cz

  zg Cwj.CAz , zszg Cx, z Cz,

  Cz wAi Egz. KPAzg z v U gVAz AUPAqAx. C zQ vAi. CKzg zQ zgU. Cvz swP CzP t . U vz Gz Cz Ptj.AiAzg t gPPZ iv. GzguU, F Ptz EPwgU F z R. F zP Dgz u P,

  PAiAvj F AiU PAzzgAU zg ivqwgz

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  18/83

  30 31

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  F zP Gq P, F zP CAPg P, Cz jwAiz ZjPwgP. Dzg, JAz Csgz, FzzV K MAz z l gl z PqAiijU F zz U DQ Eg. FU t Vz, AiU AiijU DQ E. MU t wg EgzjAz U Pqv.

  Dzg FU AiqAi J vAigVgAzgt U gv nj. zQ Ai wwzg zPU Ev? Cz PAiiVAi EgP. Dzg AigAiAzg Czg Ai AzU E. t AiUAzU C v Az. F AzU EgzjAz, EU Er zP Aig F AzU qPzgAivqVPArz. Aig F v P t PgtAz

  AgAxz. Ai jzg, Ai zn zg, t gaAi

  zg, zP AtV Uvz. P U vUPArzg swP Cv zQ AiiVAiGAivz.

  FU zQ Er C s swP CvP iv vVz.KPAzg zQ Cswgz P LzEAAiU P DVz. F EAAiU P swPzziv Cs. swPz K Csg. Gtz, Uz, P nz v MAz Aiz, EPVAi EU AzgVzg U EAx P

  F zzV K MAz, z l gl z PqAiijU F zz U DQ Eg. FU t Vz, AiU AiijU DQ E. MU t wg EgzjAz U Pqv.

  zszgzAzg F z, F U Dzsgzq APzgwAigz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  19/83

  32 33

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Q, EAx z Q. Gt, U, n vAi... VAi, QlVAi, tAiiVAi,QAiiVAi Azg F PU Aiiz VAvPV gjzVv. fUV, FPU wg Gvg C.

  F f, M g v Az , Dv zP

  swP AizZU CjAi, Cs MAz gAizDz xzAU Agv. zsz Cx Ez: LzEAAiU wAi jz zP CjAiz; swPzAi jz zP CjAiz; P zgz,zQ Cs Czg vz Csz.

  FU " x irzg z?" JAz Pz.U r, 99% P x P sAi CxzgAi CQAiiVgvz. zvP CzP AAzsEg. zQ vP CzP AAzsg.D x zQ zgP AAz. EgU, A U, PAz PgU U- EUUV x qAiwgvz. Cz zgPm JAz Dwgwj. GavVAi zP zgwvJAz Awj. zP Pr U zgAizAz

  Dwgwj... (Uvg) Ez qAiw, Dzg sAivUw, EzjAzV U Aw Pq zgPw.

  xU zsP q Eg sv vAzg,x iqU zgq ivq Aiwwgwj.FUU zgq ivrgz. E zgq ivqU CU ivq CP PngQ. gAijU ivq CP Pqzg Kv?r, U ir: (Uvg) EAz F sAi Avg UAiU V, Czs UAm C Pwz J iv Dr, UAiU MAz ivq CP Pqr. AzUAi U V V rzU, Dv AiVzg E

  JAz Pv. (Uvg) v ivr UAiUMAz ivzg Dq CP Plg AAzs Ai zsvEz. J iv Dqwzg UAi q CAzPv!

  v zg q qgz Cz. zg EzEgzg nU v C U nv. KPAzg J iv DqwgA sAi CU. zsAzg vgmAi PP P. zsz ivqAi. ivqwj. z PAZ vzg zjUivq CP Pr, zg K v Pt.

  iAiz-wAig Az gAiiVg PAwggz vlz zg Pwgz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  20/83

  34 35

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  : g? x J zgU, JgMUz?

  zg: ivq z F Ai gzgAzvgvz (U) g, g? Aii UAUjzAz Pwj. Aii UA EqzAx Q ...(U) KPAzg J jwAi J UAUU CAiPj.zAizV, UA PnP AiiP Aiwj? fAiiV Pgv Egg CzjAz UA PnP D Az.U F PgvAi Cswj DzjAz UAUPnPArj.

  UA, PlA, ew, zs, Aiiz DVg, PnPArgJ UAU U PgvAi PAqPAqzjAz

  PnPAq DV. MAz fAiiV tg, PgvEgg JAz U Cwz. E PwgU vP vtVg, iPz Aiiz MU Ag f C Cwz. Cxvzz U K E Cwz.DzjAz UA PnPwj. Aiiz MAzUAU jzgVgzP Ez Pgt.

  gVj, gVj, Ez-Cz, K DVj,UA PnPzP V PgvAi svziP PgtVz. AiigAz Cs. AiigAz PtzP Aiw. Cvz gCs Aiw. UA PnPzP Cz Pgt.

  EzgU Cz s PArzg E AiwzP Ez Ai. UnAiiz PU MqAi Pptz iUU,

  v zz PU MqAi zz iUU E.

  dg vV zPvAi C s Ai iqzPAz f, PAi . V zPv CsPAz Aiiz UAU g CUv RArv Eg. f JAz UgwPAq zQ Evg gUVAv JAz CUv Eg. MAz fVEgz. zP vP jt, Pgv Ez. zP JAz JAz irPQ. zP Az CxA JAz irPQ. E Pwgj, F EgPAijt v P.

  Ai rAiwz. f w CzPqUtj. EzQAvPl Cgzs Eg zs?

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  21/83

  36 37

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  dg v i gVAz PAqP Aiw wgzjAzCg AiiU tUqv Egvg. Cg AiiU vqAi Pt Cx vq m Cx zsj Dsgt Cxiq Cx v nAU Pq EAxU Pv zQ i aP Aiwwzg. Ez AiiP iqwgAzg J MAz Pq AiigAzg CsU DV. D Q Aiv l E. UV,

  F UAU D UAU jPArgz P UwAiPApvUvz.

  Aii UAU gwj Cz R, Cz PApvUvz. F UA Pl AiZ iqwzg...(Uvg) Cz Pq PApvUvz. JZjPAz F JA g DAiPArzPAzg, F JAzgCv zPv. Czgq UgwPjj, DzgCsj. DzjAz, Aiiz UAU g , g gUAU MP Gzz E. C VAv JAz szU iv, C MP Gzvz. zj K Pwgz CzVAv JAz sz EzU, Cz MP Gzz E

  DzswPvAi v P Ez: J z MAz sUJAz CsP g gAzU DzswPgVjJAz z. "J MAz sU JAz CsU zs? KPAzg , " . Cz Pv.EAz, DzsP e Er Cv MAz Zv JAzAAiP DzzAv itz. Czg U FU AzE. E t DVgz, C gV Awgz, CUC AiiV Uwgz, E DV Pwgz, zgAz fz J MAz Zv. DzsP ez Ez.

  Aiiz zsP jzgVj, J zsU MAzAi j w: zg JAi Ez Jw.

  zg J Ez JzP J MAz Zv JzPvzAi? L Cz "E" JAz Pgz, "Fg"Jv. J Fg JAz v, J "E" JAzC v. Jgq g gAi. J Cz DVgU KP Cz U Csw? KPAzg EAAiU QAiUwg UgVnj.

  EAAiUzg Kzg vAzg evU viv Cs. Pv PArj, DzjAz PCsj. PtU s Cz. z Azs

  fz Cs Dz vqUPAi iv Ez.vqUPAz irz Aiiz P J DAz Pqvz JAz

  Ugg?

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  22/83

  38 39

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  DgzjAz FU z Pj. Ez nzg, zZVgzjAz iv F P vtVz Cvz. EAAiU P Cs J vAzg evU qPAz iv UvUz. EAAi UPU M Ugzg zQ C s EAAi UPU jvUvz. dVAidUv PAvg vtPUVgAv iv Cswj. zQ,Cvz CRAqvAi PtgzgUwj.

  EAAi UPAi ggzg, sPVAi Jz MAz CAAz sj, Csj. J,Jg z MAz sU JAz M Cszg D U zPP Cz Aiig PV. MAigVjJAz Aiig o PV.r, nz PtAz dU w o Pqwzg: "MAiVg, F QU PqPiqq, C Pq, v zZq..." Ev.

  MAz Eg Jg MAz CAVAiC szP zszg Aiigzg U CAx w o CUvzAi? CAx wAi CUvzAi? DzswPv JAzg Cz.swP wU jzg gaAi MAzg rzg Aii UAU jzgU zs. r, Jq EgzAiizgAU j? M PU Ez EAAiU wAi P Csjj.

  Ez U qz. M Uv: MAz vve Ev. K, vveAi? z, vve .r, Jg vveU. vUzP,

  E t DVgz, C gV Awgz, C AiiVUwgz, E DV Pwgz, zgAz

  fz - J MAz Zv. DzsP e z Ez.

  vveU. Ai M PqP Ez. C vqz "AiiP PrAiwAii?" JAz P, v PrAiwgzP vv v. z? P rz "PPz" JAz Pzg CzP Dv Wz vv Egvz.wAig Ai zQ v iqwg CAzUUxAiiV Wz vv Egvz.

  zAil r, vvz CAzvAi AzgzPzs E. Aii vv Egzg CPz

  KP JAz Pzg z F Aij Uz U JAz

  Pzg, zj Ez. F AzZU U zsUU w.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  23/83

  40 41

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  qPAi jj. wAiAz Ptz JZgVgP, wAiAz Ptz "P Ez iqP?"JAz AiZ iqP . M vvAz Qlg CPz qPAi gAvgV Azgz.

  j, F vve MAz wg PP UjAiiV,vV MAzq Pwv. DU Cz zjAi Az EAz

  Pv. "vve, EzP U PwAi? PPUjAiiV APlqAv PtwAi? APlP Pgt?"JAv. vve " vAzg Pqq, dVPzz" JAv.

  "K P? zAil " JAz EAz Pv. "JU zg dUgz U ivqvg. U Ugq D. zsg J PU V Az. Ug ivPt. Ug Jz?" JAv vve . dz KAzg D Ugz sU DVz. Cz . D UgzgU Ezg, V Ug qzVv. Cz UgzMAz sU DVgzjAz Ug UzP CzP iUE.

  zPvU, zjU AAzAv FU Ai Ez -

  zPvAi Ggqwj, Gtwj, Czg AiqAiwj. UV Cz U Uw. UP EAAiUUvVz, D UPU P P, P, EzgEAAiU Cs zs E.

  : UgU g jQvg? zzg, AiiP?

  Uz Uw, Dzg gAv UgU RArv jPUMrvg! (U) jQ UgU Aigvz?D Ai E. g KzgAz juAliqP: CzP Cg vgz CP Pqg JAz Ugvgz PAiwgv. U Pt Ptl PAiPV Ag

  U iq Czszz iqzg vAzg E. Dzg iqzsgziqzg, f MAz zgAv j.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  24/83

  42 43

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  UgU jQ Aiz? M UgU DPzg g, P P Mzg UV Dv PvgAzPAiv Egv-dV vzzg Az, UAv PvgAz PAiwgU jQ UgUAigvz? Az Mv z: "zg, U qr, VqUzAv Ptwj!" JAz. (U) z, "d,VqU !"

  Jqqz qwz. U Uv, gtztPV vvV qwgvzAz; Aiz zPAiwgvz. Pq zs jUjUV zPAiwgv. Rz Az vAzPz U Ptv, JPz qwgv.

  jP iq Vzg ZVv, Dzg CzPAi? jP AiizPV? U "J" t PVz, CzPVF Pj. jQQ. UVwzP zsUzU iv jQP, C.

  "zg jQv" JAz CAz UUv. B CzjAz Az JAz vgvz. EAgU Jzjz J jPU zg "s" DVgv. z, vUqAiiz Aiiz jPAi Dv vUqAiiUg.KPAzg s zg D Pvz. PAiPvg, DzjAz C J jPU "s" DUv.

  J, Jg z MAz sU JAz M C szg D U zP P Cz Aiig PV. MAigVjJAz Aiig o PV.

  zzz CAAzg jPUU UU zgPgAiwj, Dzg Dv MAi evUg. Utvz jPU UUwj JAlPt, DU PUwj. RArv, DvjAiiz DAi! (U) v gU Dv Jtg. vgU Jt U v v PrPArA dAs g!Dv i; JAzg, v gU JtPAz DvJAz Aiaz E. CAx jP PorU PgzPAqUr. Dvgz g PP, gAz GzP.

  vqQU QP sAizg Aiiz AdjPz AiizPP AzUz. F sAiF AdjPAi vA Pgzz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  25/83

  44 45

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  M Ug Pq U: Dvgz g GzP. jP, vUq,Ez CAz PAv. E DzswP Aiz. UAzP PqU Dv z jQz. EF CqUAi dj Pqzz "AAi"PAiPz jQz. KPAzg, DU iAz aPArgwj. ga r, "Ez jAiiV" JAz zg zsU (U).

  swP lz zg U P PqPz RArv jQ i iq. DzswP GzUU jPCUv. wAiAz Pz mAi (), Cz U AvJAz Ug V Pt. Cz U PAzDvU Uv. DvU jP iq CPv E.

  : zg, DzswPvAi M Ug Ai qAizCAi?

  Aiiz PAiiq iUz DP. GzguUU PzgxP gnz JAz wAit. MAz Pjgnz. U jAiiV zj Uw. jAiiz iUz.DU U RArvVAi MAz iUz slzg ZVv.Czg AiAz jAiiz zjAi U UPAz U

  wAiv. MAz Avz sl U UgV iUziqwv. M Ug fAv iUz slzAv. slN CxirP Az CzAz Ug EzAv v? A Dz Pv zirzg ZP PzgxPnv. F jw ziqzU Aiitz DAzqzU N zP ZPz iv zs. wPtz wwg Aiaz. "F ZP z?Fv g l ZgArU z?" CAv z UZ rAi z? E AP Zg iqwz.Ez UgU g APAi Ai. U Ug AP R. APz Aii PAi U.

  fAvAgz MAz tAi. F sAi ivz ErAqz CzAz Czsgt AUw.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  26/83

  46 47

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Ez P MAz Aiitz iv. DzswPAiitz R. F sAi Av f iq APCvP. F z CeUv wAi ZP Awj.Az Aiit iqwj. Azg CzAz AiAv.CzAz m U equ. U wAiz D AiAvAwj, C? t D Mvnj..F AP egPzU Czv zs iqz. APfP v. i z GgqzP APDP. F Azsz AP CeUv. f APAi Awg MAz C. Cz f.

  iUzAi gPAq sV Zz. Dzg UvUjz P iUz slz gl Ujl MAz fiPUz. Dzg iUz Ez Ujlz s. Ez fz Pt v. U AvV PAiuzsAz. U zsUz. Dzg D z vUzPPz Ai iv C.

  ezAiJAzg K?

  ezAiz PjvAv CvAv Pptz AUwJAzg Cz CvAv gzz

  : JAzg ezAizC s Vgvz?

  zg: ezAiz Cs Vgvz? (U)r, U Aiiv g Prz Cs EJAz st. U Uv, Dzg U gPrAiU Vgvz JAz t Aiwzg,Aiivzg Ez U jP irPqzs? Ez U CQU AiwzgEz Az U jP ir zs? AzEz zs? wg gzz vUzPt:Aiiv g PrAiz M QU Czg2

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  27/83

  48 49

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Cs tg? Cz CxU C? FAiv UAi.

  DzjAz Ai iz U CsV Czg UgAig ivrzg, Cg D Ai Cg J VCQUzg j, Cz P CxP FqUvz.

  UV Ezg Cs Aii jw Egvz Jzg U

  ivqz q. vAwPV, Ezgx JAz qt.Ezg Cs Vgvz JAz zg, UgzAxAi PUvz. Dzg sAi U vPzV ivqzg U JZg PUvz.

  ezAi" JAz Aiiz PgAig Cz MAzvPz QAi C. Cz E jz. UV E vPzV ivqzg, AU PvPg?E. AU CvQPV ivrzg A LzU Az g U Aiwj. C? vPzV ivrzg iv PvPj.CAzg Ezgx "ezAiz U ivrrJAz U rj, C? DzjAz ezAiz vivqt, Dzg Czg PjvV Zaz q.

  ezAi JAz PgAizzg K? FUg zs lz CsU Cswzg. PjUDg v z iv Uv; v PjU Kzgz Uv, QAiivgUg. E PjU P, PjUAVv, PjU qU, P U g AiU Uv. Dzgz PV Uzg, z fz E zqsU Aiv Jz Uvz.

  t iqz, Avqz Cx UP UAiz-Aiiz vz. zUP UAizgj Cx gU U Aizg j: Mmg CU zQE zq CA P. CzAz UjAiiVgvz C? zP

  CzsvUz JAzg U ZPwAiiVgz. fzEgz EzAz zj.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  28/83

  50 51

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  FVg wAz v GvrP. UV zQ zqvAq qAiAz E Pgv.

  r, FU zQ PAz vtPU iv qj.EU P AiiVzg, v P PAiiVgz. MAz Er t qzg Cz ezAi JAzPgAiv. DU Aiiz vtPU Cg. ezAi qPwj JAzg FU vA DgPgVjJAz Cx. U J P. CsP zUJ F PtzAi qAi Aij. Ez qzg Cz ezAi JAz PgAiUvz. Ez vA P?C C.

  ezAiz U Eg CvAv PPg CAAzg Ez wgg U CvAv . Ez EAz VgzjAz Er

  dUv Ez qAiz Vz. MAz Ez ZAzPzEzg EgU Jg Cz qzPAq qwzg. DzgCz Egz AiiVz. Ez qP dUw U PAPjj. FU P AZAAiU P zP Uwj. C? U FU wgzrgzjAz, PgzjAz, Az, gaAz CxAz iv. F P dUv wzPz U UwgKPP iU C?

  F Ptz AZAAiU PAi VvUzg,U KUwz J Cx zQ Cs U U.iV zirzU F jw DUvz . jg, ,

  zz MAz Eg jzg, E s U zgCzg e Vgvz. Dzg zzU JAz gPjAiwz, Ez U C sP gvzAi? E.

  dVAi v zsPgVzg v Az giaPUz. A sgz vz rAi.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  29/83

  52 53

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  dUv J fAvVzg z irzU F J C sP g. Pgt, AZAAiU F Az sz dqVqv. U, CsP Eg KPP zsAzg EAAiUv E svB TAiiVgv. r dVAis z Pz. C KP MAz UAqfAi zgzg z Dj, Dzg zzU CP ZlnPUqAiwgv. Cz Pg? E. zz

  MAz Eg jzg, Cx s U zg Czg eVgvz. Dzg zzU JAz gP jAiwz, Ez UCsP gvzAi? E.

  UV eAAiU dUwU iv vVgv. eAAiU UPAi CAgzjAz CAvgAUz dUvCjAiz Az zs JAzvz. MdUv U jAiiz zs Cx P izs EgzjAzU Cvz. GzguU, q w Aiwj, Dzg Ez QAi P w Elg, sj P. Cz zsE, C? wz Az iv zs, QAz Jv CxirPPVz. ezAi E Pz.Cxv?

  PU: Ez CAz g JAz Aiiv Cg...

  zg: Ez CAz P JAz wz. MAz Jgq QU zg q MU U. CzgvtP Uz. Dzg jAiiz iU zg CzMU Uvz. Ez KPAzg dg v U Ai PjAiiz iU CUvz Aiv iq. vUwg iUzAi U Aivg. DzjAz Ez CjUCzs JAz vgvz.

  Jw UrAi ZAzU U U zs UAiEz. Aiig U gP Pl V JvU qzg CU UwjJAzg. EzjAz JvU Aiz

  zsAUz QAi AizU gAv Aiig Dzg, vU qAiQAi dz vAi vPgg.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  30/83

  54 55

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  gv Az ZAzPP UU. ezAizU Cxz ZZUAz Cz QV jtz. F UAiig ivqz Ezg, UAz z Ezg CPgezAiz zjAi PAqPwzg. dg Ez jAiiVCxirPz F Pjv Nzg v gzg.

  v ivqwz Jzg Cj Ez dg F U zg. Ez CP UAzU z. P P Fdg zg, g AwPU Ez CjAi xz. ZgAwPAi PAqg - E ZgAwPJAzgMAz z CAzAU UgwPArgz AwPP iqzAz Cx- DU vV DAii wAizd QAiAiiUvz. FU F zsv zgVz. z Az,Pg v P PlAz dv v Cxz iU dv

  UgwPPAz tUqvg. PPg F U Ez Aiviqvg.

  FU vi irzg Dv? E, vAUAgVgPVzAi? E v? MAz UAiAzPrU zjv v. C Cz V z rv. PrU v Az Aiv v. PU U gU C fz P Cz z Vv. j wz lg CzP g P E. DUPqtU mAiiq Pqwz AAz PzF UAi rv. U Uv, fAPVAv sV UAiPzAz?

  Cg z Aiiz zgv qAv irz Pgt PqUtj. F PgtAz ezAi Uzvgs iqVz. Ez Ez g - Ez CvAv Vz.

  UV A F AiP AZPvqVv. Avg UAi JgVvz PAz wAz Vv. dVAi Az m

  vAv. DU Cz CvAv vAz Wfv. P mUggD Ai Uwzg. CjU F Wd Pv. A JzJAz v a Cz UArl PAzg. F PxAi w JAzg m UAz vAzU qgz! (When you area so full of bull, you should not open your mouth!)

  Dzg J AizAi F dg vgzPAqEgvg. Cg P zg wAijU wzPA dVAi GAmUvz. FU Cg z jgUq P v J jwAi CAzvU A FzsvAi rwzg. ZgAwPAz wAiAzz vA dz QAi v? VgU

  PAiAvj F AiU PAzz Az Eg AiAVj lz AiiwPg PrUAi zj.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  31/83

  56 57

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  PqUt U zs? Cg z Aiiz zgvqAv irz Pgt PqUtj. F PgtAzezAi Uzv gs iqVz. Ez Ez g:Ez CvAv Vz.

  Cd U Pg? P vz U wzUCd, ivqwg v Jz? KPAzg Cz

  EzAi?JAz Pzg

  E

  Jw.

  Cz CzAi?

  JAzPzg E J. EAz Cz EzAi?

  JAz Pzg zJ. Cz CzAi? JAz Pzgz J. Kz Cxz? Cz Jz? Cz Jz, Cz qAiJAz z. Cd Aizs Jz UUv? UV P P, zQ v V vAizJAz.

  FU, v V vAi UqsV U PAPjgCP AiUUV (U). V vAi Ur. Jgq U U v gvz; UezAiU. C zAzg Ez CvAv dJAz. KAzg Cz EAi U Ez, Dzg eAAi TAiiV. UV Cz PAZ MRU j CUvz. C.

  : " CPg Dqvg, Dzg P PgDjqvg" JA F P DUU Nzv. Dzg Ez Cav Jvz. Czsv e svg QAiAiAv vgvz.

  zg: "CPg Dqvg, Dzg P PgDjqvg" JAz zg, Dzg "CPg PgAiqvg,Dzg P Pg DAi irPvg" JAz v.(U) P Pg DAiAiiUvg JAz Ezgx; Ae Eq P Pg DAi irPvg. J eU?JAz dg Pvg. MAz e Er JAz CjU

  U AZz UJ Uv. Czg UAi U K Uw. FjwAi zP zAi.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  32/83

  58 59

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  v. Eq Egz MAz MAz e. dUwPAvg e Enj; MdUwU MAz MAz e. U F jw CAvgAUzU e EqUz; v P je EqPUvz. Dzg U U U j ,KPAzg z U PAPjj. MdUwU jzg AP PrzPj JAz Cx. Cz D jw C.EzAz CP sAi. v DzswPvAi U Eg J jwAiv SUAzV F jwAi sAi Djz.

  DzswUzg J vgz UPAz dg UAiiU vg. DzswUzg iAiz UAiEU dv iqPUvz. AAi Eg zs.z? r, MdUv zP iAi CxA iqzP Aii AAzs E. A Cx

  iAi DAi irP . Ez Ai.EzP, DzswPvU Aiiz AAzs. vz iq Aij, j, Ez U l Ai. Ezg s U Jgq Ez. U A E; EzgAi sU U E, C?

  vA Az sgvz Zz QAi EgzjAzCPg v PlA vgAi Czsv MAz iUAAv DAiirPwzg, jAi? (U) KPAzg DzswAiiUwzJAz z l, U PlA UgAivVvgAi Aiiz iU Eg, (U) UV W Pz vPCPg F iU Cj qVv. FU U

  CPg Dqvg, Dzg P Pg DjqvgJAz zg, DzgCPg PgAiqvg, P Pg DAi

  irPvg JAz v.

  F Ai CUvz JAz s, U CUvzAi?

  PU: Dzg MdUvvA UVg eUzAvPtw.

  z g: JAz CAv gAU r. FU MdUv JAzPgAiwgg Cz P . CAvgAU.Cz P F idz Pz vn,C? gzdUwAz PjzU. KzAi Cz gV jgAzqzz. UV MV; gVz.

  PU: F P z vnAinU jgtUv.

  E Az zP Eqv. EUgg zsjv .U iq. UV Kiq Ai CzDAi irPv.

  zg: z. Dzg r, Pjzg U DAiE. Aiiz Pg, v Aiiz P C U DAi Ez, z? Dzg PqD DAi dVAi DAiAiiV. KPAzg D DAiAi F Az

  AiU e v JzvAd .

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  33/83

  60 61

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Pjl EzjAz gvzz. UV UEzg dVAi vg DAi E. J- Ujgzg M CA Jgq gVAz AUlz. wgz CxUwzAi? F jg zsVAUPArj. U? Dg P, C? MA Pq AUz, AZAAiU P

  K Ug v U PlVzAi D P gUArz.

  v dUw Pjv svgU wg FLz EAAiU Aiiz jwAz Ai. qzAz(Seeing is believing) JAz d U z vAzg. rz A, Ez U ZV Uv.wAig vU E Cz qvg, C? JgMAz qvgAi? E, Jg vU E Czqvg. Jg CzAi Cz q. vBzP Ai.

  Aiiz Cz Ai Cz Vgvz-AiiP U? eAAiU zPAi iv vgzPAr.zPAizP vP zsUV, Dzg Cv j K Aizzg E z. FU ezAizU ivqwj, Ez zPA i Q A i C.AiiU CvQAv Vzz qPwg DUeAAiU PU, Cj vAz DAiiqAiPUvz.

  U Czsvz Er QAi P Cj aPz.zgzAzg, Czsv J zg dg Avpz U zU, ZZ, Ai Pwgz, CxDg, m J vfz JAz Aia giqvg.Ez U. Ez Cj aP QAi.

  PAiAvj F AiU PAzzqAi zs PAiPUAzgwg gyU.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  34/83

  62 63

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Ez wzP Eg KPP iUAzg CjaPz. Gzz Pq P AP, C? K Ag Cz RU, KPAzg a P irzg Aiiz Ai AAviq. Az P irzgzg Cw Ci Aiz U AAv iq,C? v f P r? UCz Uwz. (U)

  UV, K Ag, Cz K DVgz CzPAiiz Cvz i. Cz ifP i Agz. Cj U ivqU, ifP Cx AiQP zQDAiiz U ivq. zQ Cvzg DAiizU ivqwj, F DAiiP vgzPPzg, Cvzgz zP wzPPzg Eg KPP iUAzg Cj aPz. Cj U vwPV ivqz,Czg U Zaz, Cx AiizgAi AzjAz CjZ. Cj xAz iv zP Pj zsv Cz CxirP zsUvz. zP wzPg Aiiz zs. UV CAwV ezAiAzg xz Cj l aPz. CjtVzg Pj zsU J qAij vzP CRAq gz wzPj. Ez ezAiJAz PgAiv.

  ezAi Aii jw CsVgvz JAz Pj.Ezg v ivq Aiwv. vAwPV

  Cj tVzg Pj zsU J qAij v zP CRAq gz wzPj. Ez ezAi JAz PgAiv.

  ezAi F jw Egvz JAz v: E PwgU, jg Egvz, gU Egvz, Dzg FJgqjAz F Jz zgVgvz. jgz, z, Dzg F JzAiiU F Jgq CAUAz PAZ zg Egvz.

  zQ Cszv rzg, F Ptz g

  Cw zq Ew-wAiAzg jg U . zQCvzg Eg Jgq Jgq zsvUAzg Cz Pq jg U . Aiiz v jg U P J U U wAiz. g AiizzgAiivUAi? F sAi g J U vCvz J U v U vAiig iqPgS, J Ez. C? F jg UAz v CAvg Przg DU U UAzPz CsUvz.

  M AiivAi sAi EzAwgU E U zPj?FU Eq w eAi Czs eAiiVgvz. KPAzg UKUz JA sAi z. PV zPUzg, vPg, 99% g AAi zP Cg szvUVgvz JAz v. Cg v zQ Eq

  w eAi Av, w Cx vAv Cx vzgAi Eq e C. Cz z szvAi CgPAiiVgvz.C? gAvgV szvAi CgwgU vCgwgj JAzx. KPAzg zP Aiiv gQv. K iqj, J Aj, AP J t Enj, v J g dg Ezg Jz PP g. U Aiz. Cz Ai. Dzg Czzsz. C? Ez J djU d DVz. UU,UU Ai AeAi gz.

  JAigU f U fs P jg UU iv vVgz CAigU sAizgwj

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  35/83

  64 65

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  v gAvg gPvAi Pq U jz vUz. EzCAi; Ez zP Egzz KPP iU. UV zQ Cs jjP wAi znzg, jg UAz gvVgwj. jg U j,Czg DAzqj, Dzg Aiiv Cgq DU. FvAv qz U zPj JAz P irPzs? AU Uz zP C? U Pz U

  zP Drj. Dzg zP MAz MAz Pgq zs. ezAiz U Ez Gv tAi? EzR.

  PU: Ez sAi vjAwz.

  zg: sAi? AiiP?

  : U ezAizU J iAiCx s JAAv q giqg, v JgAiiV PPAAv Ptz? w AiigzgezAi qzg, Cg Pq DAi UAiAvPtvg?(U).

  zg: v dg P. Cg wvAi

  E, Cx Cg v zQ AiigAUzg KzgwzPArgzQAv Pr sAiiV CgAV MqlzAi JAz. gg AU vA DV,swvAi vqVPArz.

  AiivAz Pgzg, AiivAi sAiAz Pgzg,zQ vqVP AdjAig? Cx zQU jPg? F Ptz AdjAiwj.F Ptz vP g F jw Aiawj: gAiAiigzg r Pq UPg AdjAiwj.Fv AiiP r Uwz? KPAzg Ezg juKUzAz U zjPAiiVz. vB sAivgVj: lAq qZv UqU qAiwg zg.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  36/83

  66 67

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Ez U Aliqz, JAz. EzjAzV Ezg DUz.

  UV AiivAi sAiAz zQ vqVPgAvgV AdjAiwj. AiivAi sAi Ezg v Eg JzP AtV Pwj. C? F jw Z wg CxPr wg?

  PU: CUzsV wv, K g Cz vPz PirPU. z...

  zg: r, AU P vwPVAi ivq.vwPVgz EAz sAi ivqPAz Aig?

  PU: CvwPz iwU z C sAvg...

  zg: N, Dzg Pq vP-C vP.

  PU: v CvQPzg D U z DP. DzgEz CvQP?

  zg: r, Aiiz jwAi vP AzgU F Jgq CAU P: MAz vAz . ezAi JAz U MAzg U ivqwj.FU DzsP e vPz C, Dzg EAz svvQPz Wl vz. KPAzg eU vPz Z

  zQ C s jjP wAi znzg, jg UAz gvVgwj. jg U j,Czg DAzqj, Dzg Aiiv Cgq DU.

  vqVPArzg. Cg CvQPUwzg Jz CgMP Eq. Cg v CvQP ZgPCvPJA un qwzg. v vQP iUP Az uE JAz MP CjU sAi. UVAi EAx UVz.

  vPzVg ZjAiAv EgP. z C? vPzUAizg ZjAiAv J Pvj vAqiqAwgP. CVzg U v vPzVgzs? UV vP MAz jwAi CvP. z v? EzgjsP CvQP.

  Cz v DVg, e CVg Cx AiU CVg, Czg MAz. CzwAir zs iv CVgvz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  37/83

  68 69

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  UV MAz vQPV qzjAz CzMAz wU Mngvz Jz e CxirPgirz. Ez MAz v WlAz Az PgzAigEz Gv jP. Dzg Cg vPz sj Aq Qzg.Cg Az wgV Ezg iq zgwzg. v irzP Cx J z JA PgtP Cg sAiqwzg. wgAvAi Ez iAiDVqz.

  UV, Ez iAiAiiVz, Cz q UvAzg? Ez , jAi? Ez PAi. v wz: Pz Eg Q UAi UAiizg

  Cz D jwAi q U vAzg? KPAzg g-AiAz vvz Aq rj, C? vPgzgezAiz U ivqPqz. v JAzgAz wzP CPgzg DU iv Ezg U ivr.

  FU Pzz Q UAi UAiiVzg, iv aAz iqnz JAz Aiaazg UCsAvg. AU vAv DwAiV Eg. Dzg AU ezAiz U ivq, KPAzg UzP Cz Eg jwAi q Gz E.

  PAivj F AiU PAzzz s AU Ag z MAz M

  l.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  38/83

  70 71

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  zP Cz Eg U q AiiP sAi qwj?Ai P P irPArg GvV JAz Aiawj. zQ U Aiiz jwAi P El-PAqg, PVAv Ai jw CvAv AzgVgPC? KPAzg Ai MAz t sU iv. EAia zszg, Aiiz zAi Cz ECgVgP. CvP, z? P P Ez D jwAiq vPzVgvz.

  PU: CQzU AU sjxg jz, z Pt. EzPvv UtzU Dv Gzg Q DVgzGvVgzAz U sAi vjvz.

  zg: (U) FU, Ez Cx irPPVz. Pv JAz PgAig DvAz P zQ Aiiv AiiVz. Gz . CzgAi Z Azg Cz RArvVAi . AiiiwAi UAz R; Cz U PzjwAi jgtU DAiAi FU AzJAz FUU U j. UV FU MAz Cz GUgz jgtUAqg Cz Aiig ? Ez z v? UV EzjAz PvU DUPVgz K E.

  FU v K Cv EzAi, rgz KDVg, Ez Aiiz g, Ez AwP U PU

  zgzAzg Aiawz g Ez zP JAz APwj. CAzPArz zP; v

  Aiag EzjAz zQU Aii AAzs E.

  Pz z? Ez AtV PAxz? MAz MAzCt vUzPAqg Pq Cz wP U AwPUjz C? UV Ezg jAiiVCxirP zszAx Ez. Ez vVgzs? F j-vJz CAi, z?

  UV FU iqPz P P Azg Cv U

  AiAU APPVgz, C? FU F zfw- fAvV. KPAzg 95% g Ai P zQ U aAw Aiiqwj. F zQfw. zgzAzg Aiawzg Ez zP JAz APwj. CAzPArz zP; v Aiag EzjAz zQU Aii AAzs E.V Az jwAi Aiaj. Dzg EzjAz zQUDUPVgz J E.

  f Aiit sV jgz ZPUerz AiU Cx M .

  : EAx sgv U giAzz C sqAi Aii AiU zs iqwj?

  zg: iq AiU zs vA g U

  swP; Ezg DzswPv K E. Kzg vgzzWnPzg AtV PzVgP JA CA CxirPPz CUvz. r, F Ptz JAz jUtz P F CAU; swP jg,, s U F J AUwU Wn PgtVg fZvU. E JAz PgAi CAU. Ezg vgzz WnPAz Aizg F CAU PzVP. F DAiiU AtVPzVz AiU.

  UV jg, , s U f Zv JA F CAUAzg v, zAi, P U Q. E Aiigzg zAi,

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  39/83

  72 73

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  P U Q EzAi P vAi iv AggEzg? F CAU AAidAiiVj v? DzPgt U F AiUU CUvz.

  P AiUU iv E. CUAzg eAiU,sQAiU, PAiU U QAiiAiU. UtqAi QAi zg Cz eAiU JAz

  PgAiUvz. Ut qAi sUzg Cz sQAiU JAz PgAiUvz. Ut qAi jg zg Cz PAiUJAz PgAiUvz. Ut qAi CAvBQAi zg Cz QAiiAiU JAz PgAiUvz.E P iUU.

  Ai iz vUzP? F CAUAAidAiiVg Pgt EAx Aiiz DAi E. EUjAiiz itz PP. FU F QAi vAiRVgz; D QAi zAi RVgz:D QAi jg RVgz; PV jAiiz tiqPVz; Ezg Ez Wnz E.

  AiU z MAz Azg Px Ez. U F Px zg

  Dv v? MAz g Pr qzqwzg. Me AiV; v sQ AiV; E QAii AiV; UzP AiV. Mgg P DUz Pgt iVF g Aiiv MmV Eg DUz. v QAiGAiVP eAiV wAig C iqv.Jg, Czg g, gJ sQAiVU vRgJAz CAzPv, Cg Fv Aiiz PgtP Pg.sPg Jg UU Pgu Gg. zg EgU, DvPrz qAizg z F J Cxz AUwU vF AiU v Av Gg rz, jgwgVz-F J vRv. AiP zg PgzgP, Ez WnvzJAz sQAiVU svg. F J gwAi gwAiAz zg.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  40/83

  74 75

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Rg P ijUJAz PAiV CAzPv.QAiiAiV wAig UAi nP iqv. KPAzg ErzP Zv. F Zv jwzg Jz iU?

  UV F g Aiiv MnU Eg zs. Dzg EAzEg MmV Uwzg. KPKQ gU gz PgtEg DAi Cgv NqgAzg. sQAiVU zUU

  J Jz Uv DzzjAz F Pr, F Q MAzgv zAi Ez. CU vg GAi Kzg irPtJAz. Cgg CU Nrzg. U Uv,Cg Er zz J zUU JA sU ZVg Eg (U).

  U, Cg NrV zU qQzg. D zUyAiv. C P t U PAUiv Ez. UqU Eg; J AzAi Vv.gU v ZV J PqUAz g jAiDgAv. UV Cg wg wg Azg. zUz zszAU Ev. CjU gU Az gQP g eUEg. UV g AU CPAq Pvg. AUCPArz zg wAz C; P gU AzgQP.

  vPt zg vPz. Dzg D g U MAz Av: FU AiiP zg vPz? Cg AiU irz.Cg zs irz, DU g. Dzg FU gUAz gQP Aiwwg vPz AiiP?DU zg, PU g Rg MmVj. F PtPV AiAz PAiwzJAz z. (U)

  F DAiiU MAz Pq equAiiUzg vgzAiiz Wn zs. Ez Cw zq . PgNr Aiwwj Dzg MAz ZP F Pq, vAz ZP DPq Ezg, U Uv EzjAz JAx A DUvz JAz. Ez

  U ZAz U Uv, Dzg zgAvAzg U F sAi zPz E jAiiV Uw.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  41/83

  76 77

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  AAi FU dg Ptwj. Cg F Pq Ez,zAi D Pq Ez, Cg jg v Ez, Cg Zv EAiEz. VgU Cg zP Aiiz QU sV UzU jQj?

  zP sV UAv F ZPU erzAiU Cx CAvgAU u. FU gPz Pq Ej. Ez

  zq Ai. M Pg ZV Nqwzg vPtAi-l vUzPj. Dzg Pj ZPU QUZzg DU U vAzg DUvz. Aii Pq Uj? JU U zs. Azsz MvqP QPj. Uj Az vV. fwg Az sUAz CzvVz. Ez zz zP, C?

  : ezAiz U AiiQ ZZ? gyUVg CjU AiiP E DAiU? zgGzUAv g AiiP AidP gw?

  zg: r, zg Jg Pq GAiUP gAiZ iqw. Cz Pq v GUV DgPVz. CzvAz J zs C w Aivz, J zs Cg Gvw iq Avz. CzP C wPzg

  Cz Z y. Dzg Ezg x xPVAiiz MAz jwAi s qAiwz.

  r, AiijU iq U Aiaz jwAi JfU gUAr. g v U U PqvAzszV CAzPr. Ez P g GvwUAiwwz. z? Ez gGvwUV etU UQU DP Aiwwz. Ez U zg e iqCx rzP Cx DWt DAiqU Pqw. EzP U Pf E; v G Ug GvwUV tUqwz. EzP J jwAi CxUPqwj. Dzg J fAP-, t, Ql, -P

  v GUV gqwz. Dzg Ai Er QAi gtAiAwz.U Dg gt v Czg QAi Uv.

  gVg Pgt i zQU UPqPz CUvz. JgU v ezAiz U FUiZ qwgz. C? P iv zQ U CAz UPqw. CU Pq v zQU P U Pqw. Dzg vAzg tU zPFU zvUnz.

  v g U CAit w irz zsAU AgzAz zg.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  42/83

  78 79

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  AiUz Pg zP g DAiiU qv.

  CUAzg U , v z. CAzg t s,i s U s. t s vA vVz. s v vVz. Dzg i sAz Pggg Cz vV. MAz Ptz zgAvDUj. vAz Ptz UzAv DU zs. FJgq UtU q Aiiqwj. P zvzUtP wgUwj, E 24 UAmAi EAx Cz AiilUvz JAz UP.

  F Ptz CvzvVgwj, vAz UUAiCizsUArgwj, EAz Ptz Azg, UzAzPtz Pg-U UUwzAi? UV zAiiqwj. Ez Ut JAz l ir vjzsVgAvz Aiiz E. Ez i s. isAzg CzAz . AizAv DU Uzsz. g Aiiz tU F vAv.

  tszAwz F zP FU JAU AzsPUUzjwAi Pz. CzP vZAiAv DU zs. Ez vAv,Dzg FU Ez g PzPwzg. dg v zPzPw. Cg v vAv PzPwzg.UVAi Ez sj zgAv. zAzV C swzgMz. Dzg zgzPgAzg vAvAzV Cswj.

  r, zP tAPzAv Vzg, EAz Cswg C? GzguU, MAz

  Uj Az vV. f wg Az sUAz CzvVz. Ez zz zP, C?

  gV gzU C sPzg, CAvgAUz UKzg iqP. Ezg wAiAz vgAiz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  43/83

  80 81

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  nz JAz CAzPt. Cz C Pv MAi DUz UA DZAi P Pv vPrP.vU P Dg Pg P Cz MAi AiiUvz. z?UU Pm wAz Cz MAi AiiU vz. CzP CAxsAi U Cszv E: AiiU Eg Cx Aig PU? EAx Aiiz UAz Czg E.

  gV nj: MAi U KiqPVz. FU U Cz Uw. Cz U, JAig JAz U Uw. z v? E dv PAq , gV, CVAv GvJAzj. Dzg U JAig JAz w. KPAzggJAz PgAig Cz gzz.

  sAz PgVj. EzAz CUzs zsv.U F jw PV nz, QAi

  dV AP El Gvzz Cj JAz. QU Gvzz z C K MAzVz, C? U t iqz Uwzg, dUwAv QAiiU Aij. Pzgzg Er zCvAv PvP QAiiU Aij. zQ U wgAiizzg Aiz Gvzz Cz vAd Ut, v? Aiizg dvUzg UgwP CU U Aij. Ez dz gu. Fgu Djwz v U Ez jwAi

  MAz nz JAz CAzPt. Cz C Pv MAi DUz UA DZAi P Pv

  vPrP. vU P Dg Pg P Cz MAiAiiUvz. AiiU Eg Cx AigPU? EAx Aiiz UAz Czg E.

  gU PgVj. Dzg FU g Ez iqAizg JAAv wwzg.

  zP CvVgzjAz ezAiz UVZZU nPAr. Evg fUAv jU zP CvAvvVzg AU ezAiz U ivq

  ZlnPAi CPv EzjU iv Czg g DAz wgvz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  44/83

  82 83

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Eq. P G U iv ivqAi. Dzg FU zP CvVz. zPV Az U gPj. F Ptz irzg CvAv a Avqj. F Ptz AizgCizsAiiUj, C? UV w Ptz DAi Ez. v CP AUwUU wQv zvAz fwgPgt vP Azsz F DAiU Pw.

  DzswP jgt JAz K P gAiv-D AtAiv zvAz Cj wU jwzVz. zQ wCA g, zP zs U AizjAz rz da Usz DAiAi Pq JZjPAi wAiiqPAz f, gt-J eUvUzDzswP iU. Qv

  PgVPz

  F zP K Awz. CzAz DAi;Cz Czg CAw Uj

  djU DzswP zsU P CPiUU. PjU Czsv U DzswP stUv ZU P v CvAiAjAz vPCx CqU Az AiUAi iUUV.E PjU EzAz P gAd. PgK PAi Avg; CjU vwzP D. EjU zQ K zuP. P Pg iv v zQ zuAivg Dvg. v E AwAgPAz,E wAi vgPAz Eavg; DzgP Pg v zQ jv PAzAvg.

  3

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  45/83

  84 85

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  zu U jvAi q Eg v U

  wzAi? zu CAzg zsgu, AiA-zsgu. jvCAzg Aiz GAigz. Pg dVAiDzswP QAiAi PzU, PgVU Avg.

  U MAz Zg dg q jw g gAiiVgvz.Uzg jAiiz iU Aiiz? Cvv iU Aiiz JAz Ai, KPAzg F DAi Cgg CUv UCsP AAzsngvz. AiijU Ez Gv zs JAz RqRArvV Uz.

  FU iV, i Ut Vz JAzg Aiiz dg E, dV CzPV Avg. Cg DgUEzg, DgU fz gz JA jwAi CzPVAvg. t Ezg, t JAAv Cz Aiivg. UAi w. Cz Cg Ezg Cz vJAz Aivg.

  E UAz Ai Wl Uvz. (U) Ez DVz wgZAizU. wgZ vrg zsUvz lt. qsAiAzg PPgg C JAl CxMAv vgUwAi zyU: Az zg vPVg rzg Pwj?JAz Pzg. M zy z,igw Pg.E z, U P P.v z,U v P g P.F jw Cgg Gvjzg. DUPPg zg, Rg, F JUAz iqwj?zg AwP, e PgtAz P. Cz l EUAiiP Pwj?DU M zy Jz Av, Jg v K Cz PvgJAz z. (U)

  U g gAiiVgz, Dzg DAi iv MAz. A P UjAi zvzAigv Cz zQ QAiAi z.

  nmg P vi gg PvUU AiiwwgU.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  46/83

  86 87

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  U Jg v K Cz Aivg. C? Fjw M v K Cz P v zg CzPAi Ez MAz QAiAiiUvz, KPAzg Kz?gz C. Egg Cgvzg g zg VAi C? MAzz MAzgAv Pv zg CzP PAi Eg. vU F MAz Cu JU PgzPAqUwgAv sUvz. Dzg dVAi Ez JU PgzAi.

  Uzg Ezgx? Aizg JU U.CuU K Ezg MAz eUP Uzzg AiiP?D qz U Cz, F Ptz ZlnPAi C? D q zUz v dg MAzQAvvAz Gvzz JAz Aiaz. Dzg CzU. t, , AwP, e Cx zg CgwjJAlP; D DAi. U g gAiiVgz, DzgDAi iv MAz. A P UjAi zvzAi gv Cz zQ QAiAiz. zQ v CqVgz Czg QAiAiC? CAwV J vwj JAz zQ

  R, CP jwAi rzg fz v fFU U Cswj Jzg CAvVgvz.

  vP nU Cx GvV zP AiwjJAzg DAi U zzPt CAxz Pv DU. Dzg zP zs s jwv vgvz. f AzgVAi, DAzAiVzg Pq Uzg, Cz MAz F DAzAifAz vAiiUgz.

  F Ptz Avz Pgt frCzg CuAigAwz. Dzg DAzVzg, CzPz. V PAzg AvVzU

  zqgAz U wzg aAvUU C v Pq. DU fz Pq q Aiwwj v

  AwP Cg DgAz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  47/83

  88 89

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  CAvVgzQAv Z QAiigVgwj C?KPAzg AvVzU Z ZvAz Egwj,

  Aiiz AzP JAi, Z QAiigVg ZDQ gvz.

  UV F zP K Avz. Ez DAi; Czg Uj.Ez Cx z. f MAz v UjAivvg CQvz. E Az Eg KPP DAiAiAzg,MAz ePV, E egvV zQ UjAivUz. U Cjz jwAi F zP Jv Vzg,MAz Uzv PgzPAq zg, U JUJzAiwg CsUvz C? J Pgz-PAq Uv JAz U Uw, MAz AzgPq wgP vAz qv JAzP, C V ggU JU Uwj JAz wAiz Aiiv CswjC?

  F jw, Aiizgv qzg, Cx zP MAzv QU JzAig, U Ezg Cj Ezg, F QAi AiivU vz. Ez JZgAz Uzg, UEz CvAv DAiivz. dVAi zQ Ag DAiU Egq. J egvVgv DlP Aiiv Csv.

  F CA CxirPP. r, F Ptz gAi Nrwj. Az U Az Aiiggwzg Jz U w. swP z Cj EzPgt MAz jwAi zP C swj v? UK qAiwz Jz U Uw; vAz jwAi

  J egvVgv D lP Aiiv C sv.

  Pqz. UAi KUwz Jz Uw; v AP. PlAz KUwz Jzg CjV. EzjAz vAz jwAi Pqz. Ezjw, J Jg nU CjzAi Egg C D lzAiivUqwj.

  M Uv: Pq gU Vz. Cz gU PAz Fv jZAiz. A FvPArz. EU v PAiiZgu VPAq Fv v Vz.g Ev r, Cg KAi U? sAiiPV

  zg Az K jQzjAz Aiig Pzg Cwz. Dzg PzggU irzg fP Pv

  gvz. Eziq zsAi P.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  48/83

  90 91

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Ptw! JAz. DU Pq, E ZVAi Ez JAz.g v Azgv, Dzg PU KVz?UAiVz AiiP? Jv. N Cz! FU v jqAiAU Pzr Az, v sj Uvz AzPUAq gwgz rz. vPg Cz UU vQv. PU UAizg ZVAi EzJAz

  Dv z. DU g,Ezz PtP? JqU z PtPEzAi? PUVz? JAz. N FU v viU Pwg

  qz. DU JqU Pvjv, Dzg F PtPAz UvAzg E. d PAzg PVAv Ez JAz Pqrz. g DU g. PtU n AiiP Qz? MAz Pt PzPArAii, KAi? JAz Pz. NCz... DP qwz. C gwz QAi P PuU vJAz Dv Gvjz. CAi q, AiigzgQAi P z Pt PzPArz PzAm!JAz gl rz.

  U Aiizg U Cjz Egwg DU Cswj C? FU eUv w U ivqwz.dV PAzg eUv w Jz MAz QAi C. V

  ZlnP Azz U Z eUvgVgwj. UV Qv PrAiiz EgP v ZVgvz.

  QvP MAz Wv vAzPq P jqPUvz, v? F MAz QAiAi vP ZlnPUCjzAi qAiv, MAz Qv qAi wj v? D ZlnP zsz, KPKQwP JZgUvz. eUv w iqz. zPeUw, zQ f eUw. eUwAz EgzjAz fAvVj JAz U wz C? F JeUw iAizg, P F Avz Cz JAzPgAiv.

  UV, Czsv Jz iq QAi C. CUv PUiqz lg Czsvzv Uwj. Czsv iqU. Ez Pz CUv. Vzg U Jz AiUQAiU iqzzg AiiP? JAz Pz (U) KPAzg V ZlnPU Aiiz vqE. UV MAz swP, iP U xzwAi gwz. EAx wAi ZlnPAz Jqv.

  Aw v Av - EU fz g UjAi. Cz fzCrUU J g dzP.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  49/83

  92 93

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  zsV, F Cs zQ Zv MAz UMqAx gvz. E ZlnPU CAzRv Eg. ZlnP E Ez, qAiv Ez. DzgCz C sAiiVg. F MAz CA 1zs wAi PAqPArgwj. Pwgwj; CAvgAUzZlnP qAivz; Dzg Cz zsVg. MAzAvz v qzPArz Ez ZlnP FU C RJ.

  Ez vAz vVAi DVz gv AivAz. CzPr iq Aiw. U Ez RvAiPzPArv. Ez qAiwgz Ug? wAizs iqU Aiiz ZlnP jug; s GAliq. UVAi EzJAi QvP ZPl P. J ZlnPU MAz CZV jw PAiz . D ZlnPU s gz .

  U, Qv gPAqU, Cz vPVU Cjz jwAi qgvz. Ezg MAz sUiv CjAgP; GzAv Cjz qgvz.C? Qv gU Pv v PAijAiiV JAz Aiawj C? MAz vGvUPz CUv Ezg zg RArvVAi AzgV JAv Cx?

  UV EAz Czv Ai ZV JAz PsP? Aiiz CUzs, Czv DVgz Cz

  1 F ePV K iqg MAz zsz QAiAi F PqUvz.

  EU evAi dUwgz R zs.

  z Cz AivgVzg, Pv AiPzPj.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  50/83

  94 95

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  GvVg-AiiP? zz w Pt PtzAiA gPuAi vv CqPVz. wAiAz Ql, ,tAi Ez Egvz, Ez JAz U Uv?UV J PzAi v v gQPAx QvgPP.

  F PAiPU qwgAv AgQPz KPPAzg swP z iv. QvAz t iqwzg, g EAz itiqj. C? Cz PV iq Aiv,U iqz MAz Ez PptV irz, Ai irqwj. (U) DzzjAz PV, AvAvV QvAz CAvgt Cz vAi UjwAi iq Aiwv.

  MAz Qvz zPjj. E GAi, dUwUqU, P iq, AiU QvgP.Dzg Ez sV zzzg, zs zU, zsjwU Az, Pz Qv vqz. DzgFU Qv PAwz. Cz wPtzAi vAigvz. Czg jU Aiiz j Azz E. DPgtAz PqAvUvzAi?

  JAz PgAi F DPwAi rzg Aiig?RArvVAi DVgwj. Dzg F QAi vdg sPUVgvz. U Uv, 15-16 Aig, Cvs Z i qwj. U Az

  MAz Qvz zPjj. E GAi, dUwUqU, P iq, AiU Qvg P.Dzg Ez sV zzzg, zs zU, zsjwU Az, Pz Qv vqz.

  U CjzAvAi Dv CPj Aiwwj, C?(U) E P Azsz Uwz CPgu iqwj. DzgvP Az sz F CPgu U CjzAvAi qgvz,C? UV F J avt AUz JvtPUAz gvzz.

  U UwzU qz Wl Ez. dvU PAiwz

  qU Czv PPgVz; Fv Aiigzg rzvPt vU Pz jwAi Cg awwz. (U) vA zwz sU PPgjzg. (U) MAz Uv, F qU q CvAv sAiiPV CgAUav rz. F av CvAv PlzV gzg Jg CzAiig avAz sV UgwzVv. (U) PPg JAAvnAi vgUwAiU zg. CjPz Uzz U o iq Cx DPz gsU U Eg;Cg z rrUv Egwzg. (U) q av rz vq PAqAqzg. EAx Wg PvPPgtgg?JAz Pzg. Aiig vn nP JzU v Cz Pzg. Cg Ez Wg Pv JAz szg; Dzg F avCjU irz jwAiAi Ez JAz wzPArz.(U) DU Aiig Jz Av dVAi U Uw, Dzg

  Cz Dv vjgzJAz zg. (U)Dzg F JA Wg Pv DVgwg gv

  vg. (U). zP U vz zsvUAnz. Dzg Ez vV PAq JDPw rPArj (Qv). EAx Qv gPzz. KPAzg F DPw Az MAz MAz GAigz; PP zP A qPUvz.

  MAz jwAi, zsAzg QvPV AAvUzPz. C. Cz Uvz. E Gwiv Egvz, F Avz Aiig Jz (Qv)gAiiV qvz. EAx wAi g qzPAq

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  51/83

  96 97

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  U zszg, dg dv j zszg, U QvEg JAzx. Dzg MAz P CUtV MQUV U Qv g vAivz. UV w Qvz avt rzAzg Cz vi Jqvz. w DPw qzg Cz P Jvg C? (U) MAzMAz avtP CAnPAqg DU Z JAz PgAivgv? PU ZvP Eg zq vz.

  : zg, F zQ U Qv EgP.vAzAiiV, UAqV, P iq z-U E ggAiz Qv Ag P. i zQ F jw Qv

  z u PUvz...

  zg: CAzg iw Cx v dg zUq JAz? Ez . r, F Ptz PPUwj-P iq Az s U C SV Ai.MAz zPz P iqwj. CAzg M QAiiV P iqwj.

  FU, " w Qv zPz?Ez djU UAzAliq?" JAU E; zUCg Az Z R qAivg. U? v Ez

  Pz x Qtz? RArvVAi E. KPAzg z MvqAzV MAz QvP CAnPArgwj. UCjz jwAi Er Qv gUArgvz. UVAi MAz vgz QvP CAnPArgwj.

  zg U MAz Qv grzg, Cz Egvz.Dzg Qv gPAqU Ez VUjwAi, U w jwAi m zsjwg U,zz. Dzg vPg v stz. KPAzg Cg Ezg MAz PPAPArgvg. wAig JAAv m zsjz lAt stz gP. AiiU Am

  zsjwj; F g Gl gP. CAzg MAzvgz stP CAnPArgz nU qPJz E R. Cz jw zQAi Aiiz MAzPCAnPArgzjAz U f g MAz jwAi UqvAzPrz. DzswU JjVAv Z Z UqvAgvgv? (U)

  FU j, Ai MAz Qv, P dvAivAz, P iq z U gUq EAz QvJAz. Ezgv U jzg Ez dgz:

  dz sw Pqz Cx vUzPz. dz

  swAiAzg CPv Egz iqz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  52/83

  98 99

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Csz PAi z, U PAi wjJz Vgz; Dzg Qv J Pq vPMAz vgV Egvz. Qvz sU Pq Cz DVgvz.Cz zz. F zuAi QAi Uvi Jvz, KPAzg J AizAi QAiDVgwj. EP Ez z , UV P MAz Pq EzAiiP vUP?

  r, FU MAz QvP evj. E viv gAiiVgvz. KPAzg Az sU g gAiiVgv, DzgQ iv MAz. KPAzg MAz QvAz UgwPwj. U Qvz q v E v? U DVj. RP Rq CAnPArz; Ez vUzPUz.F Rq gU g Ez CAnP Pgtz rUP. F g C Cv. Qv MAz UwAi PgUAv Uwz. zs Cx Aiiz jwAi AiU Cx Cs,E P Cv rU irg QAi. EzAtV Uzg zg Pjz.

  D nU xg. Dzg E a Qzg Er Rq vUzPz.

  FU, Azjz PAiPP AzU-3-7 U P sAz2 Cx AAizzg3 sV Cvgvqwj. U AiigAz wAi. KPAzg gAiAx Uqs U gv. (U)P Aiz P E Aiijzg Jz U UvU.PAiP Vz Avg U Uwj, Cg! UEAxzAz C sVv?JAz CZj qwj. vPg vdVAi sAzP MUVz Jz Az E.

  2 Ez zg Cg gz Azjz PAiPVz, z v wAij eAi Gv lU DA CP MzVvz.

  3 Ez zg CjAz gl CvAv Azjz PAiP.Az zs Agz MAz Pav.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  53/83

  100 101

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  (U) KPAzg D Azs Vv. P zs QAi iv; Qv JAi AgAx CzVv.

  Qv AizAi CgPt CvzEgzjAz F Ai vUzPz R Gz. KzgAz PAiz UgVzg Qv nUrUvz. Dzg Cz DPP. GzguU, gU V

  Dlqwj. AtV vqVPAx D Pt Qv PzPz, Dzg Ez CAx Aiviq UvUjz zs. FU Ez ePVJzjz U JA U Aiawz; Ez Jw rggU U QvPPA U U Ujwz.

  CwAi iz g v P iq Q A iA i DAg MAz UjAiv P iqjVAv Z U(vAi) Qv Agz Ugz. Ugzg P Pz vqVPP, AtVvqVP Aiz Qv rUvz. DzgMAz UjAiv P iqwgg AiiU UnAiizQv Agvg.

  Qvz vv E U CU. U Ez E,

  U Ez E.

  EU AQt gZ QvDVgvz v? r, U Pzg QUK v? EU g v? EUgzP C irPqz AiUz vv. dj Cx CAivU U ivq, Cx K ivq, svV Cz EU QAiAirzPg. UV F dUw EU dvzPz Rv. zgzAzg U vPiqvz, U K Cz iqv; Ez vAv.EUAi zz Egvz. Dzg ivU K Cz iq vAvJAv DZU Zvz C? J PP, z Jq dg

  UAi Aiavg. zAil Ez PV U; EAxszAi z CqVz.

  Ez sUjU zsz lP CU veUwAi Gv wU CszAv iqvz. CzgswP idz, EU RgVv.F Ptz K PVzAi Czg Dzsgz PAiUz C? FU, F QAi Eq;Fv K MAz v zg U Cz Pt.U F jw DUz Ptg? U F QE. Fv Wg Pv JUwzg U Cz Ptz E.

  Aiig vAi Cjv CAzAgvg CjU AiZ vsU ga zVgvz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  54/83

  102 103

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  KPAzg F EU q QPAqg U vAvEg, KPAzg AwP iAiUvz. M EU q Qzg Cj jaPAiiVqvz.UEz EJAz Pt Ezg dv UgwPAqqwj.Ez d QAi.

  FU J jAiiz jwAiAi Ez JAzP, Er

  sg Cz ZV gvVz JAzg EzV Jwj, CzgAi UgUwj, Czg U P

  uAiwj, U J v vVAi qAivz C? FQ PgzAi CUvg J qAiv. UVEz E C zP qPAqUwz. DzgEzP Aiiz Uv Uj E: gP Elg, Cz CU PgzAivz.

  M Uv. PAAiAzg JZDg zPg vUjzg. Uzg Av lg , r UP Azz JZDg JAz. Azgv, U DAiPqv. Aizg Uz z, KPAzg Um Ez. Dzg UP U , ElggP qz. CAi Eg D lg U iqzJAz rz. JZDg DVz DP vg, E,

  AiiP gPP U Eq? UP U Aiv.DU Av v, AiiP M gP zirPAqggz?DU JZDg jJAz Ai U MPvg.DP Kj AiAvz Pv PU zg. CAz Azgzlv. Pz Pz CvAv Azgz dg Fdwzgv Ai iqwzg, Cz CAz Czvz UP v P Ez. Ez r JZDg CAz-PAqg EzAz Cvzvz gP!

  DP gP rPAq Azg, DU Avlg, j FU U r; Avgz Aiizzg DAi irPJAz z. v DP Kj AiAvz P v Kjzg; Cz

  iU, U ZV Uv. UV C Cg Kj AiAvz Vvgzg. Cg q, dg qz vwzg v vAwzrwzg. Ez r JZDg, j Ez Pq ZVz, Dzg gPP UAz Cwz. J vg CAiEzg, v C U Ez, CU U.JAz vg.

  Cg JZDg C Kj AiAvz Pjvg; CgPU zg, v C V vgv. F j CzAzgsAiiVv.- Dgz Jg PgVzg. JsAiiPVv. Ez, Pz j AzU E zlv;FdPv: CAz U P Ev. E Kz?JAz DP Pzg. DU Cg Cz z Vv, U Uv

  AiiU gV QU Aiig, K Jzzsj g,DU WvAigj.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  55/83

  104 105

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  (U). FU A (U) Cz Az; U E GzV.JZDg DV Er zQ djU Ez irz. UVEz DAiJAzg (U).

  E Aiigzg JZDg Ezg? (U) RV JZDgDzg, QAi EAxAz wiPUz, UUv? PZjU gg gvg. Cg AU

  Pz QAi JAz zsjPUvz. UV Uq zg, dg Qv z vUqwgvz. Cg KPV v iqPV. Cg jAiiV q-U Aiiz CAvgzs PV; Ez dg CQz C- Cg PvP Cx jw, Cgv PrzP sAV, Uz, P iqz Uzg, Cg Qv CjAz vUqwgz Ptj. gvr JjU Ez vA d. (U) Cz J.

  CP dg MAz z -VgzjAz GzU U M QAi

  tUU CPVzzg: FU, wAig dVAi Eg

  DzswP A , DzswP PPPAz U V AiiP gVz?EAv AiiP P? KPAzg g-EgCx gg dg MAz z fPUz zU Cz Czg U vgvz.F U vqAiUz. MAz gg dg MAz z i zzjzU C Cg w AaPAq, ggCV v wPqv EgPUvzAi, (U)

  F: jvUv

  4

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  56/83

  106 107

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  C U Ez Egv. MAz zz Vgg QUAz l U M QAi tUU DPV.

  F U PPg sAi zg Pjv ivqwz.Jgq vij Az Jq, Czg V F A wAidg zq PlAU zPwzg. EAz Pq Eg,

  g A MnU Eg P zq PlAU E. wPtg jwAi gg wgUv MAz Ai EgjAzg A Pzg, vg Ggrz UAi AaPPUvz. Aiiz dUg, Cizs, PU zzAi EAx jwAi Jzj P AiAvtU zv PUvz. dg MnU zPU UPUvg U zvg. E CUzs w, v,

  PfAi zsvAi Egvz. Dzg EzP vgzz zzsvAi Z Egvz.

  JzP DzsP Pt z Eq(U)Dzg zq itz DzsP Pt q jwAzVzsV dg ev zPz Z Z PUwz. Fz PlAAzg v, vAz, Cf, Cd, UAq, Aqw, P,

  aP, aP, Cg P v Z Z P MAz AizVv. PlA JA zz Cg AS dgjUwv.

  U MPUzAx itzAv, ZZ AiQPzAv, PlA , vAz, v, UAq,Aqw U PU vVPAq. Avg PlAAz

  PAivjAd Pz AiAVj lz vg F AiUPAz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  57/83

  108 109

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  vAz vAig Pm. FU PlAAzg UAq, Aqw vP iv. zsV F w v AzgAiwz.

  iv idU Ez MAz Av vz. sgvzUgUAi Ez Cz Q Uwz. EAz, PlAJAzg P iv. Z P MAz Ai Eg zs. MAz Cg AAzs jAivz, E Cg zg

  V v gPUvz. EzP CgU z Dz eUPJAz DPP g Eqvg. dUw z eUz.

  U z Dz vP eU AiiP P? Dzg z zDz eUPV Awj.

  "z Dz eU" P JA rPU Pgt? v f Evg fUq z AWP PgtVgEz K? F f RArvVAi AiigAUzggAvgV AW iqw. AU UgwPArgv AUwU iv AiigAU Cx AiizzgAUAW iqz.

  Cz Eg, M Q DzswP PPqAivJAz U, Dv v J wU zgjCAvvAi g U ivqwz JAz Cx. DzPgt

  Ez AsPzg Jg MnU Pv gv EgAx ifP AiwP. C Azs VgvzAiAzgCz Aiiv Pq P vV Eg. DzjAz gAvgV gg AWzgv , Dzg w, Pfvg v vg JjU MAiz q vwz E PAiwgv.

  Ez Jg P UAzz Eq eUgPV gz. E w AtV UAzQqUCPzg vgU F UAz P. CZjU, gAvg qPlP vqU, F CAzU K?JAz Aia P UAzU. Ez AiUzz?JAz

  DzswP QAi JAzg qz Cx PU qz, Cxv qz.Cz v MU rP QAi.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  58/83

  110 111

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  CZjU UAzU. Dzg w UAiiU C.J UAzU zgir J nPz V vj Ez. EAv lz UAz Pq P AivPUvz. (U) Ezg dg v jwU jvVCAnPAvzg, APAvzg, Ez w gzvUAqg, DU DzswP zs Eg. UDg Uvz, z Dz iP APwj vMAz QvAz Uwj.

  DzPgt Ezg J CAU PV gvV. w Ezg U U jzg Ez AtV CUz.UAi F v Pq CvAv v djUCP irPlg Cg Ez MAz DyP Uz gzvUg. Ez AiiU MAz UzAv DUzDU g AiAvV jwzAvUvz. UV Ez

  jAiiz vzqz CvAv Pz P. szPq E zP dg F CUvP vP UAzzAUg JAz s. Ez CUvP vP CAiAiiv PAiAv iq CP P qgz R. Uzg Fz Aiiz jw PAi. JU sv. Dzg Cz Aiz wAiAz UAzAz Prgvz. (U)

  dg gAvgV Aiav, CuAigU CgvU K zgwzAi Cz ZVAi CgVP xAgvg. dg vv AtV Ujzg CzGv. Dzg F U g. dg P gU qvg.

  Ez Jg P UAzz Eq eUgPV gz. E w AtV UAzQqUCPzg vgU F UAz P.

  f Avz CQAiiVzg iv vgJzgAU jt g Agj JAz z.

  gv JAzg Z Egz. n gAvg UAzzAUdg evU zPz U w AiivAiAl iqz.F Aiiv JAzg, F Aiv AiU, Gav JAz CZjqwj. gVAz AzjU F MAz Cvv .Dzg EgjU Ez CvAv Cvzz. gVAzAzjU PAiPU, U, Az sU CvAvCzvV vUAr. Dzg E f d, E JAtV CvVz JAz Azg. (U)

  UV, EU vVj F zz, At jwAi Q AiVz. Ezgdg F UAz vqzPgg. F P MAz Q

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  59/83

  112 113

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  vAz JAz zU, Ez Aii jw Asvz J Ezg CPjU Ezg Cjz JAz s.FU, Ez AiV Eazzg, Ai gUq P20 Cr CAvgz AvP. Pv zs ir. MU . FUPv zs ir. Cs Vgvz. KPAzg U EgAv Pq QAi vAz. UV EzVz.

  QAi v Ezg PgV C irPlg CZjAiAUwU Wnv. Ez gzg Ez U PAiiv qvz. KPAzg Uzz AUw Ez: sv zz Ai Ez. wgj AiEz. MAz PgUP, E CsP.CiU.

  DzswP QAiAiAzg Ez: v Cs Qv PgV Aiwgz. QvPgV Aizg Czsvz U ivqPqz.Czsv CPqz, KPAzg U Aiizg Uivqwj Jz w. FU idz CzsvJz Jg ivqwg AUw JAz z CgzgCz vUvz. KPAzg U Aiizg ev Dlqwj

  JA Cj. DzswAiiUP,JAz U ,

  Qvz J wU g Ai. CAvvAi CsqAiPJAz wj. DsgtUAv Pw v Ew-wU zsjj. DzzjAz AiivU PgtgUwj. AiivU PgtgzU, zgzv vjU Cz gq Aiwwj. Pg Ez vvV iqwj.

  FU EAv z fwgzAzg QvPgV, JzgAU MAzU, Ut CjAiFUU wij JAz Cx. F zsg

  iqPUvz. DU iv F P P. FU Pg MAz Avz F zsg irj. vAzAvz wAiU QzU U F PUvz.DU N, U Czsvz U K Uw. Czsvz U vPrP. E AiiQz Jz U Uv... zg Eqv. z, Cz PgtPV EEz. (U) Czsvz U aAv iq.

  FU z CxirP CUvz. zg Eq" JAz AiiP j? F ZU QAi Pjvzz

  MAz Pt J z MAz sU JAz jUtzg, AiigU wAi PqPV, v JfUq

  AztPAz Egj.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  60/83

  114 115

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Jz CxirPP. zg JAzg PgV zs; QUwAi PgV QAiizsP. zg Eqv, Dzg PgU E; CzsvE. JAz z Dz, w j E Cx UAzg U, CPP vPAv zU Q JAz UvUvz. F JgqMAiz.

  M DzswP QAiU Vg zsjzg, Er Aiv J wU PgVv EgP. F Pq U gAij, EAz PqU Ugqwj. JAf F iUV, VU vAz PqU Aizg, Ezg ju P gl. J MAziUz vzg, EAz iUz U. UDzg Ez iUz Uj, Dzg AvAz

  U z l Uwj. M AU Pvg,Vg KPP DAi Cz. U EzAi E, P F iUz, PgVv PgzAiwz. AvAz gwj E Aiivl gwj. Pzg, Jz PgzPAq Uv (U) Dzg EAz iUz U q.

  UV F MAz wPAz gVz.JQAv VV, CUzs Q AiVnz; dg EzPAqAigg. W P GAiAv Ez gVz.V E jg F vij dg EU CvAvAvAz iqP. KPAzg FU Eg PAz CPU

  EAv z fwgzAzg Qv PgV,JzgAU MAzU, Ut CjAi FUU

  wij JAz Cx. F zsg iq PUvz.DU iv F P P.

  Avgz Eg. tUU PVg QAi Egvz,iUz Egvz, Dzg FVg PAz CPUAvgz Eg. DU Aiig U ZmQU. (U) Cg Cx Ug, szEz z DVgvz.

  DzswP jgu, Cx DAzg iV jvUziU. jvUJA z Pt dg CvAi,v AqwAi, vU Ez U U vfz JAzAiavg. (U) fP gAiiz P UAz zgEgz U? Ez vi Jvz. v PvUAi CvAvv JAz jUt PU dg Aiiv Uvg. PU

  Az zs Agz MAz Pav.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  61/83

  116 117

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  zU jvU iqP. Cz MAz Gz. Dzg dg iV Cgz Dz vAvUgv.

  UV FU Pq D zw AzgAiwz. PAiivUU CP AzU vU Ez PAz DgUvfvg. d UP l gvg. (U) z,dVAi Ez iqvg. UP qvg. Vzg

  Cz g. Pzg qz. (U) FU,jvUAzg U Ez U vfz. E U CU vfz jvUPvz. g vgv QAiAi vfj.

  U F zz vA Ai zw Ez. QU MAz Ai J vf Uvg. v zQ MAz Av vzU CjU fz MAz Pz PVz JzjAz - Av, , P, AzsUAz zgVUwzg. iV Cg PU Uwzg. 60 Ai QU P Cx Evg v UU Uwzg.tPvUU UU iUzszAi EP vfwzgCx E P f Cg vgAiz Ezg Ugwzg. EAz PU ig Jgq g Q.. VAv Zzg Ez. zjAi CP zU U wxPvU E.

  wAiAz zP V g 8, 10, 12 Cx 20 rAiz. Ez qAi Uw, zjAii qzU, U EU CAvVgvz. D wU zP Vgvz.

  Ezg U MAz CvAv Azgz Px Ez. gPgAg Ez DUU wzg. MAz zAwU jvUPeVgvg. M w U w J l Uwzg.w v wVAv P e Az Uwz. DvU dAzPtU v. Cz rz vq DvU MAz v w Ezrzg DP jvUz zsg Pq JAz sAiUAq. CD d vUzPz, Cz v tz az Eqz,

  Cz zsj Eqz, U Aia Dv D d tal.

  Ez Uz DP K iqwj? JAz Pz. DvAi aq Aiwz. Dzg CU D d PArv. DUC, Aiiz t, Aiiz d JAz vQz Pt jvU EgJAz z. U Aiiz C,Aiiz C, Aiiz v, Aiiz v JAz

  Aiiz f PgzU Cx zU z Gvjvz. AUnAiiVzg zg AiiU Gvjv.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  62/83

  118 119

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Ugw DgAz Pt jvU Eg.UV jvU JAz U, Dz

  zPwz JU Ezgx jvU JAz. zQ JCAU ev Cz wv U v sAz sVAiiUx Aj JAz Cx.

  EzP Jgq zsU: MAz J AtCAzAz qz; Cx J vAAv Ptz.Ez v, Ez CAz JAz zg, UjAivwj. "Jg mg, J CAz" JAz qvzQzg dg q f zs; KPAVAiiVzPP. Cz MAz zs. Cx J JgvAz PtP. Ez EAz zs. vzAi JzgAU AtV vqVPAqg dgAU

  f zs. FU fwg ifP Azs U wU CUtV J Cxz JAzqzQAv J vAAv Ptz Gv.

  F Jgq Czv zsU. AiizP z CzDAi irPP, v? J At CxJAz rzg, DU jg, U sUjzAv Aiizg evU AtV vqVP AzA JAz Cx. AiizP v P qg Cx Cvzg JzP sj v Pqg. t U dz v Ugw - U J d.Jgq iUz Ez P iqvz. Dzg E, F Dz

  MAz J At CAzAz qz; CxJ vAAv Ptz - Egz Egq zsU.F Jgq Czv zsU. AiizP z Cz DAi

  irP P

  J vAAv DAi irPArz. KPAzg dgAU zP Ez iUVz.

  UV jvUAzg U Aiiz r Czvfz. wAig vU K E Cz vUiqvg. wAig Aiiz vqPAl iqvzAi,AiizP Cx, zQ AiizP i E Cz

  jvU iqvg. Er dUv vU K E Cz qz Aiwz.

  Cw AwP Cx Cw AP, Egq iUU iv M QAiglz Aiz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  63/83

  120 121

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  g CxirPPVz: M E Pvg, E Jgq PvPg Cx firPvPg, Dzg AU PvP zq virj. M AU PvP v irzg Czsvz Aigwj. El, AvAzqAiwg Cx CizsAz qAiwg; JzPAq Uv. AvAz qzgUjU Ez R Pqvz. v dUwU Ez DAzPqvz. Dzg zBR qgzg v.Ezg Jz PgzAiv (U).

  CPjU v zQ GzP zs irz Avg iv

  zgP E JjU sgAv gAiwwz.

  Kzg UAi?

  : zg, v z ggAmAzCguPj PZjU qzPAq V g gU... DAz gU Pl Pq U sj Ciz, QAiAz gqU AzAv sUvz.

  CjPP zU KUz JAzCZjAiiUvz. F QAi gAvgz Pjv v Ez KPF jwAiiUvz JAz U jwg?

  M AU PvP v irzg DzsvzAigwj. El, AvAz qAiwgCx CizsAz qAiwg, JzPAqUv. AvAz qzg UjU Ez RPqvz. v dUwU Ez DAz Pqvz. Dzg

  zBR qgzg v.

  U Uv, F Az "EU g Plq PPg PqF Az Aid qAivg, C KP UPq..." JAz j. U Ez wzP AiP.

  U fwgj Jz R C, U jwjJz R. J DV AAzslP Jz

  R.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  64/83

  122 123

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  zg: E gg Q Ai CjP KP, AUUP zg AU vUzPAq U zsz.Dzg z zU vUzPAq U zs...(U) KPAzg DAz g qAi AizjAzzg F ggAmU Uwj. F AzvP Aiz F vAiiVgvz. UVAi zU Uwj.

  Q Ai AUUP vUzPAq Uz;Dzg zU zs. E K sUwzAi, F Q,, A JU Pzg PAqAij. DzgzU iv zs. Ez Er jPAi DPu.AiiP UAzg D z K zz JAz! P Ez-jAz vP CU Uj. AiizjAzvPg Cz V J zsv DVgvz. Cz-jAz vPj. Dv z vAv Pj. ErdUv EzgAi gvVz.

  Er dUv Dvz vAv g gvVz JAz U, dg F dUw Aii jw AiwzgJAz U. Aiwg dg zg 90g A, Cx CzQAv Z A, PAi Ptz sAiAz,At UzAv vz jgz gZAi AiizAiAvtz Aiz qj. Cg PAi Ptz, vd iqv Aivg.

  dg F dUw Aii jw Aiwzg JAz Uzg, 90 g A, PAi Ptz sAiAz, Aiz qj. Cg PAi Ptz , vd iqvAivg.

  E P swP. U U gUArj, zQxz irj Jzg E CAvV. DvAi Cx CzjAz gvV Kzg irg? Pt w. zQzP l iqz, Dzg Ptz n zs. Aiig JAz V Cgt iqvz.

  Cz wAi CAigU PAiwg? Cz U nz.Dzg U Kzg e Ezg gz vAvUgz, UV FU Kzg iqj. vP Pgtzzzgiq Aiwzg dVAi Dv Q v? v zgiq Aiwzg MAz zszDvU.

  FU, g jwAi Dg Aizg Cz g. z Ggq Aizg Cz g. Aii iqAizg Cz g. Dzg F Az Ai iqAij-Cz . UV F , F QAi z PqAi PAqAiz JAz z, DzgzP.(U) EzjAz vP AiwwgU Ez PAqAi zs.

  FU, CjzAi F Jg - EgPV, P P iq gg Cx E CAi U Pq QAz svUv. Ez PPvAiAAv sV z Cx Evg guUVqPz. F zzg g z zv UtU, PqU j, Dzg Ez U Uwgz,Dz MAi UV. U UwgAv zv U-V -J AizAi P iq.(U) u sU v Pz P iqwz. (U)Dzg vP Ez P iq. Dzg F U MAi PqtU E K ir. MAz C DUzg C Un P A. v Un

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  65/83

  124 125

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  P g V. (U) Cz PqtUU CvAv Gvv. (U) C zsV JAz w. E.Dzg Pq nU C svUAr. Cx C Dg Eqz Egz. UV CU Pq zggAmU Uwz. (U)

  FU C, E UwzAi DUz PUgg.

  E eAz, CjAz DUj. At CjAzPrzg EAx P PgzPAq Ag Cj z.Eg n Cj zg AzP e EqPV. AzjAiz CvAv RvUz. DQglgCw Pr v E fzzP U CqvqUz Ej,zs gz Ej. zg EgPqz JAizAi zjgP, KPAzg E CPgfiUl zs irz Avg iv UAx g Aiwwz; UV z GPP. EzPAt U P. Ezg Ez As.

  PPV qPw. MAz CAz EAzCU QV U zz JAz qwz.N! K iqP? K iqP? iqwgCz R. J Aii jwAi iqwj Jz

  R.w g Cx Eg dg zs zPz, Cg

  dv Az qz... U Uv U iqU CPAUwU PUvz. Aiaz jwAi EgAia; w jwAi Cg w; ZU jwAi Cg ZU.

  wAiAz CA U QjQjAiAl iqz vCizs vgz. jwAi dg Aia,Cs v CxirP. wAig vzDz jwAi gVzg v V FU F Pq

  dU AvVz Evgg U DQz. AvAz EgU Uiv Aiawj.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  66/83

  126 127

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  AwAiiUwz. v v Ptj. U UvCg V wvg, qzqvg, Aiavg vCsvg. (U)

  U DU EAx zq UA MnU zPz Z rzUUvz. d iqwg U iqg PU UEU PAqg DU RArvVAi Cz Zvz Pq zqvz. U DV gUAqgiv DU z VAv, z sUVAv, EUVAv E DV wzPj. EzjAzgP gg PgV. Cz j. Dzg U Ez nUwz.

  Cz Ezg, DU Ez UAzP Fqiqvz. Ez Azg, w Er gl

  Jzjj, Dzg U U. Cz MAz Gv : v qAi gl CjU gz Eg. J jwAi glP FqUj, Dzg C .Ez tUU MAiz.

  v glU CjU gzg Ez UMAiz. DU AiAv. U v vziU U Cjg. U Cjzg F glzsVAiiUj, Dzg EzjAz U DU. Ez MAiz.Cx U AWzg DU v Pz Uwj.UV wAig JgAU gAiPz CUvz. JgRv, Jg wU CsP. Ezg Aii

  Aiaz jwAi Eg Aia; wjwAi Cg w; ZU jwAi CgZU. wAiAz CA U QjQjAiAl iqz

  v Cizs vgz.

  sP MUU. Czsv U Ez MAzGv vgw .

  swP jgP Cwvz Ai CjAiz, F jg U jz Ai wzPz Czsv. UV U jg wzPArg E JzE w dg jP iqwzg. (U). jg UU Cwvz Aiiz CA wAzg DU

  AZ Pq ggU Pz U JAU qAi. PAiPU qAiwgz CAzPAq U qAiP, C?

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  67/83

  128 129

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Cg AiivUUUj. F U jgP gvzCAU U PAZ n Cj Azg DU JCsj.

  Aiiv Ez At UAzAiVq; DzgEz UAzz zz . KPAzg, UAzQqzgCuU vqUj; Z JZgAz Egwj.

  gUAqU Z izs Csj. CAdzgvAi z.

  r, iV dg v v gQv AiAzgPAq F gvAi e Aiwwzg. MAzgQv PlA, P, fz w, gQv ifP

  j. UV U v sUwz. Dzg F J CAUMAz Aiigzg vUzPAq Vlg JA sAi zPqwgvz. zP vPUUvz.

  AiB U Uwgz, EAz AvAz fwgdg Aiigzg vlg Cx v Av PzPAqgCx CAxzzg Dzg DU Cg AtV vgUz

  Ptj. z v? F dUw Ez z z r?Cx AiB U CAxz DVgz? UV F jwAigv zQzP v zQZU PgzAi.

  DzswAiiU GzzJAz Pt zQUV W Aid QPArj JAz

  CjPz mgdz PAgAq zg g 1,100 JPgAiF CAvgez AAi39,000 Zzg CrAizs

  Al.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  68/83

  130 131

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Cx. zQ AidU P d U gtz qEgAxz. Ez j Aiawj. Cz Ezgxv? M jgQAv Vzz Aia DgAzU vPV W Aid QPArj JAz Cx. C AidAi gU Eqw. UV WAi Aid QPArj.

  Vz, P P U jg jzMAz t CA gUz CvAv R. Czg, F Cg AiivAiUvz. Aiiv Cszg, UgvUV zsAi CUv UtP. Eg z, vg PZz, vggzz, U Z zsAi CUvz, CAvgAUzgvAi CUvz JAz Cx irPP.

  DzswP P KPP UjAiizg F J AUwU CUv

  JAz Cx irPPAz Ai. Pt PU P g QAiUgv. EAzsU z. F Csz sUUz, EzP gVAz rzg, Ez GU U AzgvzAvsUvz. P qPw. Cz Pgt F JQAiU iqwz. QV MAz CAzEAz CU U Aii jwAi zPAz (mutate) qwz. P qQzzg Ez zsViqv. F jwAi Ppt PU CUvg.

  E Z PptU Ai. svB, wPAzvB rU lg, E Z PptU Ai.

  AiB U Uwgz, EAz AvAz fwg dg Aiigzg vlg Cx v Av PzPAqg CxCAxzzg Dzg DU Cg AtV vgUzPtj.

  Dzg ifP Azs Jg nU Cw qvz Jzg Ez CAvVz. MAz e AzP zg,DU CP U JzgUv. UV MAz zsz nU vqrlAvVz. KPAzg idJzjPVz. E J AwAivV qAi gVidzAU APArgP.

  FU z Dz idzj. r, U AiizgV Aiz CUv. wP Cx AivPPNzw, UV gdUw Aiiz zAw QU ;

  UAz Gv zgzAi Cg v f

  CzPV AiV. Cz MAz DzswP QAi.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  69/83

  132 133

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Dzg Dz MU P zAw Pwj v? UVEz vz Dz AiiVz. DzjAz F Ai zgzvgP gg JzP vgzPAr. EAi eUgPgVgP. Ez CvAv zgzPg. Dzg Ez zQU MAz. PUg.

  dg CAaU vg nU P iqwz.

  E vzg, E t t AiP CizsUCPjzg, UV F ifP Ai s, Ezzq AztPAiiVz. gw UUzg gV ifP z zs; Cz PAi E.Dzg E F id Z zzg, Z AwPAzPrzg, vU v Z PAPvzg, gAijUKUwz JAz vPrPzg. v wUz,QAiiUz. tUAi v Z PqAiVz.FU Pq Ez PqAi. E K iqz v Kiqgz JAzg U U a vAv rzg, tUAz vPUzAv tUAiv Z PqAiU.

  gV idz Cvzg wU F P vgr.

  P P E dg vU Pz jwAi Eg r. UjAz zgUw. D AiiP gZAiiv, EzAiiP Aiiv, Aii GzPV F gvVzAiCzjAz F Aiig zg iqzg, DU, KzAiCzQAv zq zsv Uvz. Aii GzPVD AiiVzAi CzjAz dg zgUv Gzg, F vz Dz GzP PAqg DU J zsvUPzUv.

  U Uv, gg d MAz z fU F JU JzgUv. EzP RV. U Ezg zjPE. Cx EzjAz Ai iq Eqw. Dzg zsAU AiVP Agz Az Eg zs A s.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  70/83

  134 135

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  U Pr irzg, zsvU E aPzv Ez tUAi E PqAiUvz.

  UV FU Dzg Pgt, U g z E;Ez AiU z (U). AiU z KAz U Uw? UV z irzU z irj. Ezg Aiizvi iq Aiwr. U wz jwAiAi, z iq U , Aiigzg, P JAzg CzAz zB Jz U Uv (U). F gw gtAi i Cx sAiiP i q AizgCz DAi. vz zQ jAiiVPgU F J PU U gv. v AtV PAqg, AU v DzU UF Pz e Eg Az UvUz V PPUP iv. (U) . Cz vA R.

  DzswAiiU Aizg, J Ai Cz EgUAi gV iq PAiP. wAzg, P wP. Dzg Hl Z gaAiiVg Hl iqUZ ivqP JAz U JAAz Vz. Ez CqUiqg U PlzV zAvUvz. Dzg EzgAUCP AUwU Azgj. zQ wAiAzCA U; Uzg, wAiAz CA CUzszsvAiiUz. GzguU, wz: wz CAzg K?Dgz MAz vv vUzPz - Cz sAi MAz CA.Cz U jwj. Ez t QAi C. EzAz CUzszQAi v? z MAz CA Uwj.

  Ez DzswAiiU Aizg, J Ai Cz EgUAi gV iq PAi P. wAzg, P

  w P.

  MAz j CAvgAU QAiAivqVPAqg Aiig zjAiEg. AWP Jq Eg. gAz iv Eg

  zs.

  AvAi J Cs Aiz DzswP . V w, P, sU,zg, Uj Ez P E-Vgz Eg AUwUAvAi Cs Aij. w wUEz iqwj v? Aiiz dVAi CzUwj. w F g QAiU P U j- P

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  71/83

  136 137

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  wz iv irzg-wzAz lP QAi Jz Utj. v wwgU Eg dv ivq

  U zs? Ez CAx zq QAi.UV z iqU . AiU,

  Czsv Czg rU r. CPg FUU iqwgU . Cz MAiz. (U)

  Aia jwAiAv gUv. AiizP Z Pqwg Czg Pq J Zv JAiqvz.

  " UgVzAz f AzgU. iq P zAiPV irzU f AzgUvz."

  DAvjPV U V ZV Pzg, E J ZV fv Jzg , jg U J ZVv Jzg CAgvz.svV f MAz u.

  z, , sU, Uv , id, g... Mmg fU dUv U wg Jzg fz Utl CAgvz. Dzg iVu JAzg g u Cx Gz

  DAvjPu

  5

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  72/83

  138 139

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  u JA Cxz Aiav. iV, DyPUU AAzslAv u U ivqvAigv ErAiiV fz U C.

  EA U F sAi AiAw CvAv zCAAzg Cx Jz nU zzz AUwAiiVz.fz Evg CAU, RU AtV UA

  iqVz. Cx qzU, Cxz U iv AiazU, CAv v CTUUv.

  dUw CP R A Ug G v lzPAiPjU g g lz PAiPUKrwz. C, fz sgz QU v sCswgz qv. UAi, fzAiAiiz QU Pq v Ai PAz Csvg. Csz j, KPAzg s sVgvz. Dzg AiizPV zrgwg, Aiiz Aigwg, Aiiz fz gwg Czg, P CsgAvzg Cz fz dzzgAv.

  Lz zgVzU J AvVj v EAz

  J AvVgj Jz UP. Ezg gSl(Zm) vAiijzg Cz UvzAi? CxPU gvzAi? Ev WAmU CAi J AiAvVj? Ez rzg F gSl gvzAiE PVAivzAi? PVAivz, C? Ezg Cx Pl P JAz. KPAzg K Dzg fziqz AvPVAi. Pt qz GzUqPj, Azj PlAgUj, vPAPAi vj. E iqz KPAzg J MAzPq E gzg U Av vgvz JAz AP. E irz Avg Av ZUzg, CzPRQzg, nU Pl P JAzx.

  Aiig DU v, z, , Q U sU Uwzg, gV U C wzg CzDPP gv v Aiz jwAi v GzP CUtVC. U DPPV zg JAzg DPPV Cvzj JAz Cx. DPPV Cvzzg Az JAzzg DUzz Pg wAv Egwg. Pg vV Gzg z DvAPAz Egz fzsP CAUvz.

  EAz dUw JU zg, V CjPz,dg "Mvq u" (sre Mgeme) U ivqvg.Aiig DU v Mvq KP AivgAzzz U CxU. g u, tP u, PlA u, D uCx Ez uAi Cx irP. DzgF Mvq u KP iqP? v K irzg Mvqgz v JA wiP AZz dg AzgAzwzP U Ai rv! v iqPAzV Aiig MvqQqU; AiijU v DAvjPwAi g CAx MvqQqUv.

  v iq Pz UtAz Mvq g. M GvCPjAi P, C Mvqzgv. PbjAi Ui PC MvqQqVgv. wAi v P MvqAiAzAgv. Aii P MvqAiV. DAvjP wAi U AiAvtzg Aiiz P iq CxK iqzg U Mvq Egvz.

  vB u JAzg Gzv UjAi UwAi t Aiv JAzx. MU U gU MAz jwAi Az Aiv. UV g glz, g g jwAi, wAi C QUg vnU M P. djU CrU iq CrU Ai

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  73/83

  140 141

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  g Cx v g dg P iq MAzGz g, vB U MAi CrUCx Gv Gz PVzg, D Azsz GvPgVgP. C?

  v v dg Cx g dgPzg, v v Cx v g

  U P. Dzg uEzg, D U u MAz zq CvUvz.FUUwgz Ez - P MAz QAiAi ig iqwz. F jwAi uMAiz. KPAzg J Dzg w uAi Gzi v. u P MAz Gvz Cx sUPU Czg, ivPVzg, dg v t xzJvgPgP. PP AAzslAv iv, igVAiP. dg MmV P irzg Cg vV CPA,Aw, z GvAU Rg lP.

  DzjAz EAx u zsUPzg v vv djU zsUPzg, v DAvjP uAi PAPvUAq EzPV Uv Ai PAiP.

  Ezg DPPV iv z. dg v vgg z vjz uJAz wzPArzg. UAz viAi ?

  MAz MAz AP dV dUw v Cw As v rv. Cz CqAi CzqwzU MAz t PAq, Cz rzPAq U Wfv: "J ,F CqAi gd Aiig?" sAivUAq "vg s?" JAv. DU A Cz nv. CzP E zAv. Az MAz jAi PAq Cz rzPAq "JjAi, F CqAi gd Aiig?" JAz Pv. jAi "s,z vg DU zs?" JAv.

  EzjAz AP E CAPg Zv. E P tUrzPAq Cz Ai Pv. J sAiAz " CqAigd" JAz z. Avg, M zz PAv D AMAz S eUP Av. C MAz D Awv. A Czg V Az Av "J D, Pr gd Aiig?" JAz Pv.DU D v ArAz Az rz, Cz UAig v w P Cv. EzjAz Az jv.DU A Az, " Az U zg Qg?"JAz Pv. CzP D D " U Ai rPVv"

  MAz iP Czg CAvgAUz RPV Kiqzz, gVRU vz? Cz P iqzAz Azzg U?

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  74/83

  142 143

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  JAz v (U). U u JAzg z vgz, zz JAz dg iV CxirPArgvg.z uAiiU. Aii R Pzg Uiq.

  U P qAi Uz, CU dVxPV zg CAx jwAigzPV dg vA

  DAvgUvg. V Cgz U AvUvz.Ezg MvqP CPg. Ez DUPzg U DAvjPDAiiz CPv Ez. "DAvjP DAii" JAz zU P z Cx EU U w. KPAzg F zU Pq P v jwAi gVAzqj.

  GzguU, UVzU F swP z Cw aPzVv.FU Cz E zqzVz. zAz K PgAigCzAz P t MAz Am. Cz DgVjw zV irj C? UV F zPUwAi AUz MAz Dgz g. JAz K PgAig Cz gVAz AUz sU g.UV FU Az Dg U sU gAi. C zqz U CAz qAi U zsVgPzg

  vB EUVAv gvV g K EgP. DzgCz CsP E A. Ezg Cx qPv FJgq gU Pz Vj.

  FU vPV u e EgAv DAvjP vPMAz u ez. Dz E ePV v.Dz jAz A i i z iq z jAz U JjUvzAz Az. v QvgUzjAz,GzU qAizjAz, t iqzjAz, zAiiUzjAzAiiU AvVgv JAz dg Aiav Ezg.Dzg Aiz Avg Cz UAz Cg PAqPvg.z z Ez Cg PP vzg, E Cg KzgAz,

  Aiiz q J jrvzAz Avg. Dzg CzAzjAiiVg.

  M Uv. MAz MAz Jv U MAz fAfQ UzAi Dg Aiwz. Jv wwv. mQ Jw GtAi Pwv. C zgg, UUv? (U) fAf Q UzAi vAig MAz zq

  APl Aiiz gV CAAz AgAxz. Cz U Cjz vPArg CUzs Pz vdU sAz

  GAmVgAxz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  75/83

  144 145

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  g r GvAovAz v, "N! D Vqz vvvU U P MAv. Dzg FU D Vqz qz PAUU Q E". Jv gPV "Cz Ai! w UtAi w, P z zUV D VqzvvvU U" JAv. m Q Pv, "Ez U zs?"JAz. CzP Jv v, "dV, zAil Aiw q. EriP Ezg Ai Ez. Aiwz" JAz.

  CPv mQAi UtAi PvqVv. z Cz z PAAi vv. A 15 UCz D gz vvvAi PAAi vv. gz vvvAiPv Er Azg z r AvUArv. DU M gvF Pz QAi gz rz U v AzQAzCz qzgz. Ezg w oAzg, "Jw UtAi JvgPjz. Dzg Cz C Uq."(U)

  DzjAz fz , Av, Aw, v EqAiPzg Aiiz jwAi AaPr. jAiiz P iqP, Ezg Aid. jAiiz Piqzg, V AidU JAz U wgP.UAi Ez DAvjP wU Cvz. jAiiVz iqzg

  Cz AidPUvz. Ez Cx Cz jiqvzJAz A UPz. z, Ez Ptiv- gPt PAiwAi - Ug.

  Ai dg U CAi dg v fz Pqz jP: z 24 vU v Ai dVAvVg JAz. Vz Az rzgAvAz Eg J dg U Ptvg? P Pgiv. C? Dzg iV Cg vgtg. v znzgg Gz gAig. CjUVz? Cg djU v HzQAv Z fz MAizVz. UAi dg rzg, A Aii UAi dg

  qgz CPU q v swPV ZVAiEz C? A Aii UAi dg Agz CPU vU qzg A djVAv ZAvAgg? E. EzP PgtAzg P uAi iv irj, DAvjP uAi.

  U Pzz QAiAi Av qAisgz fz z F sAi iqwz.

  EzjAz MAz AQ GjAi irz. Ezg 500 UA djVAv Z Av, v A. J CAvgAU Qz.

  zg Ai Ai Az Pwgz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  76/83

  146 147

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  CAvgAU Pzg, U Aiizg CPvEz? Eg vgtg CAvgAU Aiv

  iqz EgzP MAz PgtAzg EAz Aiiz ZgAvQ J, , Pv EAV ivq vqVz Pq, vj Az MA z jPAq Pq, DzswPzzU CvAi Pv. Ez v. EAzDzswPUAz PgzP vP dg v vCQq irPArgvg. Cg DzswPvAi J PgvU CQq irzgAzg g Aiiz Q CzgwgP Ai Ai.

  DzswPv JAzg swPzz j Egz wAiz.MAz j, zV, DV, CAzg MAz swPV iv Ezg, V K qAivzAi DAvjPVAiCz qAivz. gU qAiz z MU qzg Av U Aw AiiU DPP. K DVj,J QAvgVj, J zq PgVj gV UJAz gP gg AiAvtz Eg. PlAz P Eg Ezg z U Atrvg. C? fz U Dl jzAv f U AiAvt PrAiiUvUvz. Ez fz d w.

  F swP z j M QAi vU MAz DAiiCsvqVzU vU Pz jwAi swP dUvqPz. F dUw zsz Cvvzziqz. Dzg C DAvjP w CvV GAivz. z, , sU v Q Aiz jwAiP iqzg, CzgAv UVj gA. KPAzg

  F swP z j M QAi vU MAzDAii CsvqVzU vU Pz jwAi swPdUv qPz.

  KUPAz g tv. KUPAzg tzzg Cz UVj. Cz UVjAiPg g. Er dUv F UVjAiz JAz zAilU. Jg jwAi F jwAiz DVz JAzAzizsPg Ai.

  gV UU C uAi MAz

  eV EAz dg PAiwzg. DAvjP uUVAiMAz Er e EzAiAz dg wzPPAz Aiv. Cz PAizg, gz, Gz z. Dzg U T f q zs. UV U T f Aizzg, Cz v djUqPAzg, DAvjP u CvAv vz JAz wAiP.

  Ai UVzU U Cv JAz UUw. iv AiiU UgU PqU qwz. CgBPV Pzg iv Cg Aiwz - EzgE. aPAiAz Cvv U jzg,C qz Pt CxtVg. KPAzg dg q v D jw gAiz DVv. gAi,

  f Cx Utv - Aiizg U DU PPg ivrzgCz CjU K CAz U Vv. DzjAz AiigAiizg U DU ivrzg, Cz CjU CxzgCAxg iv P Aiwg.

  PAiPz nAi AiU. z 24WAmU CP PAiPUAz vA. vU CxtUzjwAi Aiigzg ivqwzg MAz v Cx P5 Uzg Cz P U Eg. CCAzz ivrzg Cr E, CU Cz CxtVzg Pv. Ezg PAi. UV -Pd Aiz gP 90%g gU Egwz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  77/83

  148 149

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  gP vg Ai iv Pf MU Egwz. AiigzgAiizg U DU Gvl sAz ivqwzg Cgwz. v iqzg U C GvlvAz Aiigzgivrzg U vA AvUwv. C irz vg,jg, jtVg, q, gV. C CzBP irzg P. jtVzAz f AzgU. Dzg iqz BV

  irzg f AzgUv z. K iqv JAzAi. Urwg Cx g qwgCx Ez iqwg, iqz zAiPVirzg Cz iqzg Avgvz. E dg viq Pz U MAi sAi Agvg CAxvgtz zPz CvAv GvzzVz.

  AiiU fz DAiiP zU MAz jwAiszU z Egvz. MU Pj UvzAz wAit. z

  DU V v z PvU CzAz dUw Czv JAz CU Cvz. Dzg P U Cz Az CUgPz Mvq, zs, Pg t Avz gAsUv.Ez iq PjAzVAi Cx fwg FdUwAzV C. U P Pfgz EzPPgt. gV UU CwAiiz U rgz EzP

  Pgt. vPAPU v dUw AiAiV iqvJAz dg z wzg. vPAPAi P gAP e.AiUV, CszAiPV, RPV Az ivP CzDU. Ai, CszAi, v E GAmUz C xgVPzjAz iv. wAiAv. AiUV Azg F dUw Aiijzg?Ai PjAi Pq Ai PjAiiU Av.C? wAi CzPV Azg CzP v vxgVPAqg iv Ai Ptvg. u, Pv Evg AiU xVPAqg z - d CzCz - Dzg M iV xUP.

  F A J Pg irzQAv Z MAi jwAiFV Pg F dUv, z, F id vEA dUw Cvz sUz g v tdgAz DAi z, Dz z. KPAzgV U J jwAi zs, PguU s. Pgv AzU DAvjP uU ezg Cg F dUv,g, zAiU - EU EAijVAv J l ZVUgAz zsqs AP.

  u iv AzU jt u JAz E.dg v iq PP v CPAqU Cz (u)PUqvz. FU Er F w, sgvz MU U

  giv F dUw MqAi. C MAz PqU iv.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  78/83

  150 151

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  gU Eg Czg gg PAzU Aidg qwzg. - z UAz evVz dg FU P 30ggAizzg. jAigz, Cs Ez, vgw Ez vgt-g iv Ezg. Aiiz jwAi Cs Ez Cg SAvgEz PAz MAz V Pjz. Cszgz E. CAs AiU ir vjzAz w Aiz. Cz iqz U JAz U wz JAz.

  Ez UUPAz zgVz.dUwzAv Ev gQAv Z QAii AiAPg

  Az F w EAz zq AiA AAiiVz. ifPV vg zq zq AidU PUwPArz. E A qAiz AiA PjAzqqw. EU q vgtjU Aiiz jwAi zvE. Dzg Cg Czv PgVzg. U Cg jw, gg dgq Cg qzP jwEr idPAz zq izjAiiVz. EzP tP U,AP gz U U Evg CP AiU U wzP CPv EzAiAz U Uv. Dzg vBdg Cg xPUtV Gvzz iqAvgz u xVz. E iv iqPVgz. vg v xPUtV

  Gvzz irzg Cz Cvv uAiiUvz.DzjAz Ez PZPAz gAvz. Ez vUAz,

  Az, wg F Ptz Pwg QU g-P gg CP AizU gAvz.N! Ez zs? Ez P Dz P? FAP dUw Ez dV zs? JAz U... zAzg, r, gU, Ut zU,dUw R AUq P iqwz. AiijwAi dg AQj JAz vz. Cg iAiCAvBPgt v Pvg, w QAi UV zCvvzz iq Aiv. wg Eg QAi

  CAvBPgt nzg dg UV v t Pqzjgvg.

  v dg wzg U UV MAiziq Aizg u PAi iqU U Aiiz vAzgg, zs. v dg PPAiAiwzg, U s U J jwAi zs-

  AiAmUvz, C? dV w, UV MAiziq dg AU Ezg, DU u MAz zq DUvz, u MAz zq APUvz. vdg UV K iq zjzU iv uAi CzvjwAi DUvz.

  K iqv J z jAz f AzgVg. dvz P sUV wAi jPAqU f AzgUvz.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  79/83

  152 153

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  zg

  DzsP AiUz Cw C sU Mg JAz jUt Vgzg, DzswP aAvAi EvgjVAv V g. DzCAvge v jPvAi zAwg Cg zP vPU DAvjPv Cx DzswPv JAxz FU CvzMAz UvPz U vvVgz, viP CvAv vzP e JAz vz.

  Cg zsvP, svP U ZzP ivU, DCAvgz v PvAi CjU CAvggAi lz Sv

  V v CAi gPg JA Ai vAzPnz.EzjAz CjU AZz CP eUwP AU Ai U UivqAv Cngvg.

  zg, AAi AiA Aw AUsAi wAiiVzg.2006jAz Cg z w qAi DyPPAi ( JPP sgA) DAwvgVwzg. EwaU DAiiz qz DAi qgjnm, mU P, sgwAi DyP AUs U EvgCP CAvggAi PU Cg Dv stPggVArzg.

  zsAUz CU qAiPzg Aiiz e, gU vxU CPv E. Ezg j gzP U P iV Pvg

  P, zsz Cjzg zsz w C sP MUUg.

  zsAU

  vr PAivg fAi AiAVj lz vgg Cr MAv CAU Jvg Eg F zsAU AZzzg Dzsjvz Cw zq AUVz. Dzsv ez zAizzg zsAU MAz fAv Ug U Cg QAiAiiVz, ezAi U QU MAz zgVz.

  zsAU Aiiz MAz v Cx APU jgz,AiUez gVz. F zsAUz jgz P U

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  80/83

  154 155

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  P iV Pvg P, zsz Cjzg zsz wCsP MUUg; zsAUAz g zQ CgDjz.

  zsAUz z DzswP QAi DVzg fzzs z zU AiiVgAv Eg K ZPU CwVzCU jtV Q vA szrVz.

  F zP AiAvAz, gz K U w zs zs PtUgzjAz DPg CP sU qAi zs.

  g: EAz y vvz Vz sQ, PAAzAv v jg v U z gvUAviq AiPj. sAi Urvz. DzswPvAigAsP Ez CPPgz Vz.

  AUg: EAz d vvz Vz dQAi, PQ,CAvgz v iP gvU AAzAv AiPj; zAvAAzsU Avz v DAvjP U UtrgUvz.

  zsg: EAz CV vvz Vz i DgU, LPR Av, QAv Pr Ai P EUUAAzAv gUvz. xvAi vz. AzsUz ZgPUvz. z DV CxirPAiPj.

  Ugg: EAz Ai vvz Vz Ez zP guqzP R . w v sQAi iU. f P v UvAi QAi PtUUv.

  Pg: EAz DP vvz Vz IuvP QAi r, ilAv Cx Pl AzPUAz rvgVgjU Pgt zs. Q, KPUv, PAPgt, v, Dv v PwAiqz vz.

  g: F J zAzUAzZ Eg vvVz EzCj v ezAizv PAqAivz. Aw R Pt -Dv Pvg AijU Ez R. P qAi CirPqvz.

  sg: F J EAAiUZ Eg zP wAi. UgU CU qAi v AiA Qvz sU

  Pa P Cvv .U 6jAz Ae 8ggU vgg zsAU AiU AgP

  jU Uvgvz. zQt sgvz MAz R OzVPUgz PAivjAz 30Q.. zgzg F Ag v, mQ PAi sgvz. F AiU PAzP sn qAijUV vAU E P PorU Egvz. Ezg sqAi AUqV PAz AQPV Aw.

  gw Gv

  w gw zAz E Gv CgwqAi vAUz gz DZjUvz. zg Cg RzVq Pq zs CU v ZU q PPgg qPq AwP PAiPU vA QAiv

  v GAiVgv.CAz PAiPU Ae 5:45P zsAU AiU Agz

  zgAz Cq UgeAiq gAsV g UDg WAmAigU qAiv. gwr qAi F PAiPUg zUAz g CP DPg jzAv Lz PP adg g. "D" Z U C n ZU ggU F PAiPU g Qz.

  , zsAUz C sw qj!

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  81/83

  156 157

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  F w

  F w AZzzAv ig 150P Z PAzUAgAv MAz d A. Ez i dAUP AAzJ AiU U Uj ig zP PAiPvgAZzq AgAv U s Gzz MAzAAiiVgvz. Aiiz vP zAv, zs Cx dAU

  vz AaPV PVg Dve v EzAiwvz.

  zgU zgzAi UzlPAq w M CVg CAw x v zsUAvDv AAidU Pz CP jwAi iUU gPAiU vqVPArz.

  i M Cj wPU Pz s AiUsPAiPAz rz ifP v VP AAzs AidUU,AZz Gzg v gP PVg MAii AwU

  A F AAi PAi ZlnPU gwz. F jwAiPAiP AZzzAv u qz AAi DyP vifP AqAz " Pmn l" zgwgzEzP MAz z.

  F w zQt sgvz Wlz tAi, Ai AVjlz qzg F AiU PAzz v PbjAi

  Agvz v CjPz m zs sUz PAgAq Azg sAi "F CAvge"z AAiiV PAi uiqwz.

  F w F AiU PAiPz gz a sgwAiDzsv e r AZzzAv PAvg dU zQjv vAgvz. Ezz F AAi AwUV ifP iEgAv CP AidU qwz. evU Df PUUzSUUV, Cx PUV U v AijUV PAiPU PArz.

  Az Ag: PAiAvj F AiU PAzz zgAzwUArg z zs Ag.

 • 8/22/2019 Enlightenment - Life the Way It is - Sadhguru Jaggi Vasudev - Kannada

  82/83

  158 159

  ezAi: Cjv eU ezAi: Cjv eU

  Ut gf, PtP zsgu, jg eUw vDgUt fPV - Ut Zv DAz (DP sggg gd), F z nP U g PAwAid (eP V Aq) JA g R AidUAz.

  F AiU PAz

  F AiU PAz CzsP iU C zP, iP vsvP f GvUAv s v aAiU iUU MzVvz. F vgz tz R f M-tUAi Uzz wAiCV Azg fz sAqg vgz q EzAiUz.

  F AiU PAiP MAz Zvt QAiAiiVzCz F wz APg DzAv zg dV zCg Uzg. F PAiP M QU AiA zsirP Cgz CPVz. F AiU PAiPDzswP f AaP gU, id U AjPdjU vfz, CU v AiQP tUU U AiA

  Ai qAizPV U GAiVzAz vjvz.F AiU PAiPU g D, zs v QAi

  x jwAv QzAiP zsU MUArgv.F PAiP "As z" JA s QAiAijZvz. Ez CAvgz Dz jvU MAzg U s QAiAiiVgvz. Ez zP UU CxAiUz U A e Cx Cs CQ.

  M QAi DgU Uz v iP U vAi az F PAiPz GzVz. Ez MQAiU Dz DAzz Cj Pt vA C Mvq gv

  f q Ai ir CzjAz C Pz Gvzx avz.

  Ai ig OzVP U AiQP GwAi qAiAiwzgAi CjU F PAiP AiPvz UtUCU, j PUvAi v GzU, UdzAiz Cxt v tvAi PqAv

  AAzsU g Ai iqvz.F AiU PAz,

  AiAVj lz v,q (CAZ)PAivg,

  v q - 641 114

  Tel: 0422 - 2515345,email: [email protected]

  www.ishafoundation.org

  www.ishafoundation.org,

  www.sadhguru.org,

  www.ishayoga.org,

  www.dhyanalinga.org,

  www.ishavidhya.org,

  www.ishahomeschool.org,

  www.ruralrejuvenation.org,

  www.projectgreenhands.org,

  www.ish