of 141/141
܈î¬ù‚°‹ ݬêŠð´! ꈰ¼ ü‚A õ£²«îš

Athanaikkum Aasaipadu Sadhguru Jaggi Vasudev[1]

  • View
    688

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Athanaikkum Aasaipadu Sadhguru Jaggi Vasudev[1]

! A

J . c F vRL A. , F O F . ?\ N . I CF . Al?

E

? Q . M, , , , HRv PM M. F A AL... M A. M G. C F FJ? F I N. F M. . PM M. PM O FAl, ? O F . F A. , O O FA. O P , L A. H . . J . H LM. KAM

I. bQ M L . FL. L . K. ? , F . GI, GI . , J dP HA. M O O R . H . , L K. . F J A A. MO AI ... A AHM. ? H FA. , MH J M ? I F. c Fe . . Oe . O A . H F HK M, GF M? JL F O EJ . . J K. ,

A. , . F . F P A. H L . v OF . v b? bM FA. . , ? dv J . vFKJ A J. H F. ? MA v A, v K M. , EF CA A FK v FF ... kv? . v FF I PL P . I ... K, K, MN. ... FQ , J F. MH, A. A C. G... . , AA? C, O C FKb, . i . , AA. . A A? FA .

A, . IK . K , A, J K c FMAl? O J G P K..? Q Q J G , \ OAK F GM. , N FL I F GF H. M M F Q F F E. I A C . QO H, H K !

!

P Q.

e I Mf M F, A. KQL PH F , I A. JL MA M, F K HFA. K e M ? C . KA... ... , H ! , AAl? MK, I

I K . F P . , K M F , O M AO P! Q... M. K A. MF K. H JL . J vQ G, H AM. A F GP. P. C v, K v . GI G vQ A . FKL E vv M. I KAl. M? , a ? A, A P Al? H . . eF v K . c LJA. , P A! LM c H... H K AM. , ? , . F G, d. HF F , d. H M O , b. J, PJA Q.

QF d... F J, , , , K C e . L . H M, K M. . ? Gb. H, H , Gb. H. , GF Al. A l. AM. , M I , H , HRv P K Al. M A l. A H, L P... hv ... FK K i J J H Al. H . G A ! H F . , CP v M. F , M e P . CP v , LJ M. H . FKO M , vA? C . K v ...

HJ F : c A, F JC... . F AA? FK v P AA K? F F A A?

... H M, M FA, ? J F ? c AMA. , ... | AF! ? G?

!

F C GI G. Q.

A? , F O CKHA. M KA. ? O ? J ... F , KA? CK F JA? F C F m, A? C , J , M A K KM. AA Jb? F , ? MAF F ? CF M c PM. H ? c b. M Kb. K , , i, A, , A , ..M., .M.., .C, C F M? C , M G F

F K? ? J c, CJ M. J ? M H vvH GP. vR HA N. FPM. F IF, O, . J F , H O . G N A, NM. H I J . F Je K. J F . , c A F . H P . , , G. F . J PM F . O vR PJA K Al. A, F A . , A H, M K MAl? JI c M G A. Q. F FA. A A. F, . a P Q i . , OI a F A? , MA A. A a A MA.

... ... GF. c? C AK ; v ; Hv ; FK ; FK ; ; ... L bQb. F L Am. K , A Al. , C , A . ... K , FFJ M\ ! ? c K ?

!

, J K . ... G. . H. J HA ? C HA c M . C F M i JAl. C I KA. c A , C A. ? C bM. , H M. ? H M.

J C , . AC . c , A. , L c . F . F . , HJ . . AI F . , HM? Q, K O K. CA C . N , AM. H c. H M. M . , i C A. M ! H F. MAl? H HRv A. Q d? G c ?

A, , A. M. K. , i A M. ,

, A . c . . . P M . K . M, F AM. H, c i? G, I , E i ? , ? F . A c J . , ? MA , . G, HK . P AM, HK A G. . A. L K. . C... F iC OA? c ? H, F ? , , P A . c . c F . P . C iC iC . H. , ? . AA, ? c! . C MM, K M H. M . K , ... ? M, ? .

NJ F I E J CF, c F P. C H M. . , C F P . C FK G, , ? T. FH. H C A. A J . CF P J. , ? ? LJ A C. Q MF , ! , . PJ AC M, CF A A. . H c Q

! H c , C . , , F ... , . CJ J M , H .

K? KJ. M A. M A. c , M e H iC A. F Al? J . ! CQ Al. C c F CQ Cd, O i? F F . O MJ . JP K? c G A. F iA. K A. , MJ Q M! , ? K, Q O, , OM M. MJ HM. . , . . G , G. G . F i , M M. , J, . J . O I . . MJ F . F . F. Q M.

, F F , P Q . ! H. , F! , J AM, ? J, I K MAO

: i. F, A I I H H. , a . , . F F J P M. M, A Q KM. , , ! c O FH M MJ. ... MF K M, . H , F FK. Q . H IM Hb? H b? M H , C Am? H M J F Pi? H F i MH. G MM H . , . GF FK H GK H. G . F A? . H I H L . M FK i H c M? .

H F KI... , F G H I A. FI ? H ... AM? F. O. P? . , i b.

Q F b. F.

M M! , Q \ C Q, HE ? F C, Q ? H i c, ? A M, I b. , i . M. ? FL i H, H I HJA? O! c F, W EI. e . H, , FF Mi. J . Jb!

! ? P A ? M G LA? J, J c L. P P A. C F FK. ? P G , A, A F , , , H e P. Ae F, F A MA A, . II ? b. F . H CI, P M . K. c M, J. M Q . . I C i. K F Y . i ? . ... O MA . , ? O F . M F A.

, . Y F. , A . , . , F F\ c G F . Y K. C P . , M . A I H, MQ GF A. J F H M Q G. Mf P MF H. H O , I P MF AIv. Q, C E , F . Q , M , P G F M A. M M P A. P... P... c F O M, M c iA i. P P MM, F F. . , O F Al? AA. , L MA. HJ J . GJ

, J .

i

J

, i M. . A. J F. PJ . AA. ... G .. . J M P . . A MJ. H ? J . ... ... J C L P. . . CJ E

E GF ! M, H . P M. . P .

M M ? ?

L b c ? J i A H GAl. Av i Al. c , ? F F . Av F C F . , c . c . FAl, bQ A. F. A. a K P, . P . , c..? P bQ, e Al. L M O . A GJ P b b.

! A, A bQ A O ., c F J. CP J E , H O J. , EJ J J, M c F K. c A , K Fb, I K .

K M. c K . , I O O FF d. , M Q. A A M

G FH, M . O c FA. , . HRv A w w , . A i F CP i . vFKJ AA. c F A. A K? L L . M a , AC P. ... c F A. K O cF ? ? A? , FA. K , A. M, HF . MJ, EK , J , ... A H O H C, H C .

M, H bM. J, , J P \ . PJ O F . Kb. FAl? c . , K, , . , J. K Q. P

H FF MM. C O M. , b... b... F. FL A b . H JL O . b... b... Fm, ? K . ... ... F c i? b... b... H. i M, C. Fi? FL i? E H . i , ? J C, O A?

.

F

b.

,

, M , M . M M! O HK A. , Q KM? H . Al. A M, HK cM M. c GM. Hv Pi. J A i. O , P i. HK? F O . IAl. J M F Al. H e KM, e F . HK Q? C, L . Q G!

!

P CF AM. .

NF F. HRv CM, A G.

.

CP

, Q J I... I m, F ? . FM. . ? RHAMEAN A? . ... . AF F N C GT C ! CK . A Q ? H, Q ? F H N i , H i? ? C 1 , A Mi? , PMi? ? H M . cF . K cFF L, A, J? L I. c MvA ! . , H KFA! M MvA A. C, N e A.

, , C ? FA? Q F . MH . IT, I Fw . M A A . CK. Al ? F ? T ? . H. H , C . F A! A E . C P H FJ, PH F, 99,999 . C J A Gb. C , F M K . . L ... G F. FF H A . C A , A M. ... MM. K? , J vHK M, M. w F HL , MM. H

, J L Q. A I i. A, C MM!. A, F, F A. bQ? CK i. P A LM, C F

. P A , LH . H CK ? , MH A? , F . M K Gb. c E!

M M F ? A c O ? C, J Al? FO M FA O JA? , F d. M KM, A e N A i. F K M, H. A. , M FM, O A M... ? F, A ?

! O . . K MM.

K C . ? M Al. F E . M F E , M . c M. E FK G, M FMi ? F E , c G F F . M . , ? , P , M d? C, J I C i. O P M. J F J. K MF C C. i M. C. F C i C F, G I. , E M . c , ? M, , Cw A. i H, iFM . , M ? J . CP , ? C F N . N J ? C M KM.

F M K . CPA M? P , C ! M F F . M. F M! C O. c J , F J. FK b, GF . M Al. H K F , A LM MA. F. M CP , i. L ? J FAl. FAl. i GPA. ... P . . GP , M? K AM? L O... , A M ? c G F ? c FK G, IA M Qb? K... c K M. N, A GP. L F , NF iAM. FK Gb. F A. , c . F . , C J. F O M F P A. , \ F K .

M C .

M M!

, K M? E A, KI? a P Q A, K A... K? M M F Al? c CL . . K GA . . A F C K . G A ! HK K , , Al . bQ i b!

!F J I L A. G G , L F O... F ! O K. L . M , NL w , M , F GAl. c ! , L M J . GF

i , F H, AF , FF GF Al? vF G J F FJ, H, i J . , bM C, A QFd. F ? A F F. FNJ F . F, I J i A. FKJ J i A. M . P J i KI. F. FK F M. GFJ A. M , . M FHM . M. i . . FK iFM. P FJ P , JL . F QI . F AJ. M E i, P H. O F M. P . MF F M. . , J K M? e I I H A? ,

F ... A! , GFJ , L M H , c P Al. ! M K GP . O H , , F , F M? A? H , M. C. J . O M. K, J A ? G. . MH O A. J GH . F ? G. P. M. G , AA? HO H? G. H . , H M..? H G , H AN F. H F Qb? F , M. F , HJP A. F F c i L MN. J

M c J. bM , F , O M . F F MF A. M M

JL H A, ? FL AMA. Q O. , A. , P. . A . M M. , M M. Q e K AM, Q , P HM. H F. M , A. A , b! M

!

F, F O F M, O.

bM , A, A ? ?

d. P H ? d ! F bQ M , Q J bQ ? ? M

, KM FM MH F. , bM MH C A? Q LL MQ, J. F . A MH. PH . QJ . , O FK O. , ME . Q F , LL F M, bJ F M. KFF O HFGF M M AH FA. LL M. e M . , K M ME KF PM. Q HJP, F, LL, M HF ? C EO A AF?

K CJ A F Q H M . FM. , A M. Q F M. GJ M F bM QFAl? A , F F I C A FA. , , A M, c O A d. O Fd. G . C . . . w I . FL , C F A C . , F F , G. FJ CQ A . , F A G . F O Q. PH J F . , F MMF Mv . HKw xT . FJ? H bM . M M, , F, F P H . , MH F F . CJ A, FJL HM. L , HKw E. bMJ F . Fw, MF bM C

A. bMF MH GP J A. F bMF. , O K bMF. F O M bMF. F c , MH G i.

M M P ? Q O, A . M M M . E E F ! c ... , M F J FE . , C M . , ? C . H N, F M M F. H , J K I C . FM, F Q !

! H F A.

A . ? . , A, A . H i . , i . J i, AM. N . C F PJ. H L. . L A F. A & , L I

H M. N i . EJ A C. H M. , , HA. Q , K F H A. M KM . c i. Jd. , i M M A, v M. J Q P PF M. ,

Q M L F M, HJ. F M M, J QQ PM? ! C O Q, IJ PM. J P , , C, I P AI . , M M. G, c, Q F A G AM. ? A G? A G I K. H. , CP C K, I N K A? . i. v AH A H. F . M H H. PH eAL FH H. L M? MA M? ? KJ. M N AM N MK. F v E e JA. MK O P F. , H Q M. M. MM C P. M v A . , , F

M P M. ? J G. J ? J! , Al? . AC. E G MFb. O G O M . J K, O G M P GF A. , ? M ? A A. e . J J M, M c R, K CA . , O G , . M !

M M C ? , Fe Y c M G . . , K J. O F v . , C J MH. , L . , H

, G F KAM. M , A. b. F F CAi. CA i. F b. AL C . .

!PH F G MA. N , M C A. A. PL P , AMA. J . , J JA! Q . FK ? M M J . M MA J. E O , , M. bQ FL O ? . L F F . J J . MA , K . . G M b , F, H

. H JL . F A . H eF A W M. K . M . H M. EO ... , K , W A M A? ! , J M Fd. F P , W e c ? J, E! e Al? C J e A H. H A K ? e G G G? A . . c J E LM. M K A i. F E , J M H d. , F Q. A C , F L M .

J F F. A MA. F C , A A. c? A F Al. M K MAl? . J , v H. R H. A . A H , F A . F. Q CI M .

M MNL C H? , J i. O K. K O Gd. d. , F, K L H. FL H FA. HR . ? c A HR . c N A , L A C O? F Q HJA?

M. Q, ! F F c . H ? , M . Q H , N ?

!c H FFL, , F. , M , F ! F d. F i. O , FE, vK, K, vR i. A M. i FH, H, A, ... , F F , M A ? K FF O i. F . c i. bQ K G M. c GF O . AM, F P MA? H M M AM.

E i MJ GJ? A. H , ! i F A GIF . i . L K . MJ i K. . M M. i H CJ J . M W O M. c L, ? O ! F. H F ... i . F A. H PAl? O F G,

L c , L G P, L , L F AM. E M Al, ? b? A H, M

A , MM H A M! FL MN , F F c F? v HF ,

F K AN ? c C ? J C MN, AJAl? L O a C OFAl? C , M JAl? I C M Hi. , J . A . J J N A J A QFAl? M, J CA , i OI F . M b? J L F . J , . ... MN . J PM.

M M FFJ A?? GI Q. F A A AF . OM K . c K...

F H A K M. O K MF . , F FAl. O K O F PA. F O H M. MN , FF A. . i GFM!

! F O A HF ? .KO FA. H K. O F O. L F G . FK , . , , F F . N , WP. J , M F. ? I , KM. KM. E HP F. C, J,

GP H, M M. h G A, YA L L M.

H, M . A . J LA. c , M . O A. J . ? H O M . E . H M P . M b , M. , MJ LJA! H. M? L m? F H? H. , ! , FF Y L K F F . ! H P. H F ? A, c ? ? gF A. LJ . FF . F . , J H . F, G, L . F A. A A. A. C, H M MA, M.

J, F M , F GI. K iA. PA. FH A . dAO . F bP. F F O F GI EA MK . b? , P, AF F . M HFGF A

bM F GI. bM A. L F P , A F H c Q. v M F, I QH vW Gb. M . . J !

M M H , ? A K F , A . H Al A? MF P K? J, A Md? A HK M . .

MM, A, K F I I!

! M O, F A? AM. M, F , F F v A. F C, , A CA , A. F ... c , HM . F H, KF . F , A L F. , , i Q K L P . P G, A. HJ F , F A G. H F. , A. . H A . . i F. L F P A . b. C b C. c K K HRv . , C PJA. I H .

, H A! ? ! H A A J . FK K G. O : M, i ? F F G H F MF . K, K... F , G G K? P C , C, F A . F L, F A. ... ... L M A. H L A. MM E , F vFK J. H, ! FJ F .

Q OL c N . M A , e . ... HK? CAl? a ... L, L P , cFF ... GMA? ! M K, M. F P, A M I. I F, MA ! F ? ! J K, A . A A ! , F K A F |M , O GA M. M, M F M. AJ Q , . bM F, J O M , I .

M M! CQ H. M H! , A! ? F ... CQ ? ... !

J , FK F. A. Q F. H L b.

M

CQ , ? i , ? , ? C C M , e b. A F b? A m? K Q. CQ !

! ! , . e, e . C ! . AM c FK C Hi. P , P F Ki. C J , P FK Pi. C ? I A A. C H A. P J A. , Q A A. IJI HA , CA. c... , P FL MM

, bM Fi. , c P C b. C . , AJ. CJ, O M, . w F. M, . , w F. , I L , M M. C M, . , K . L F. J. C F & M, ! C , C MA. F K K LM A. A? O JL K F MM, i? KM i. W MA O L O d. O e , c F. J e . A. , GA. e Al. FK A. J Q e c L ? . . M MA M, QF c M. QF . I A F , H,

MA H. Q O C, C JC HM . O A K, H L . C F A FH . F M F . H HF H M? , MN. M, A, M c L MMA. A c MA. PL P MA MA Q G F... C. A M C. c e . c , M, AM. ? F, MAJ M ? e M ? A L ? J J J F ? MAM, H c , AM!

M M! M, I J , F ?c I J FL H F. , K

, C HQ F, H . , AJ M F, , M. QP, G I !

!C FL, F. J , Q Q , CKK , F Q , J F L L, MF. G I. . N . O F. , FJ

, A , N C LA , . NO e H , O. J . F . M J . A ? KA? Al? O P. J h ! F A! KI F .

C, M , , ! MM L MF F P i. L , c MH . . c Fm. M..? I FJb, H F d. K

M d. FF M M d. , i. P K J , M , e N A. , , F I F. M , , a H C C M O P c A. H M F M. C . F A, ! ! H G. H, H M F M , H Q A, F. OM C i . L F, , K. A O. F , KA HJ MJ FL P. M.

KA, A F HJ e O F H NJP ... K K, A!

N

.

P G M , c . , M , F. M P P c .

M M! v vF i P ? e i, i, FK i. JA, i v vF . O vF HRR P ! vF N . A P !

!

C !

J FF J, F I. ... O C G F J. J MM. i C , e C J LM.

A e M.

K

Q

,

YP

FK

H F, AM. , , w F M. M FJ , F CA C . ! Q CA , ? A! M FL e ? J! ..! ? A, C ? M dP . A J A, A J M . FK M. J , ? J . . KM K . F . G , FI F ! F I, F A. C A M . , C , F A A .

P E J, . J F M . E MG , MK Q. . A . A. , J F AM . MK , C . J QM, M! J A. ! , A. MK Q ! ! . J M M! . . , . J MF ! F K I C, c M! CK . FH Q F O , MK c? C FL. F J CA, M Q e O A G. O K. , I C GI G. JA K H i. KM c J . IA , F.

M M! J L ?, I F C C Q M. i . , . Q C . Q K O, J i K . J Y Q J A KF g G. M G, H A , F K C. Q JL , AF !

!J O, c M F J. M K . J Y, F i J. I i . , A C d? ? A Al. c ? KF, M Od. , M A i.

, Q , A MF?

Q

, . P , G c . C G , . , O, N P . N . c , O A , . J, N F A K h AF ? N ? G, P

c P, OJ N ... F ! , N C P, N MM C . A P. N, HO K O FA P O KF A.

L F G, . H O F bM. F . O K . F M . K , FL Q . F. ? . F W M GI G. Q ? ! M . F W O

G W , P F. LJ K M, . c . , N b. L, G M. Q . c M, F AM.

M M! FHOF ?

. J PM C . c J, F, KM A. F . F J G . J . i c F

FL K A. ? K , , M F GH M Al? L . , C A F Al ?

!

Q

M ...

A, ? FQ M. F Q O W, , a, M , A F, K ... K Q I. HF HF . K F E, . H. K A. PL F !

HFL , LF c Al! F O C A. KJ E K? O C O , MF p T E i? . M K , H . , H . HF QM K C M JK . Q , YY! QQ ? A! CK. H MA. b K O H b

P A. H b. J Al? ? , , ? F J A? H

i A F Al, P MAM? i M JA? F F c CAl. , K F ? ? F P F A.

F? P ? C M I M IK M A, ? MJ , F A... MF ? eP F ? , A M. A, ? K M, c K P ?

M M C JO A? C JO b O? c K J F. H Al. , J C M A J A. J . . FH . O F MA . G CK J EA AM Gd! M AM ? , MA AM, M M? K, F J Al. J. , F ! O Al?

!

A , L FL? O H . H. , Aw , pv , H H? ? F L . P . O w M K P. M F ... I M K . , KA M, w w. , ! xF ? ? MA a J K. . CK . M . w J W M , v? ? . L F ? KM. P F. , J , A .

c H FAl? C A... G J O . HM i P MP. K M, . MF M MF KFA? A H. H. A, K . K K A, P K A! H H ? P P J , L MM. A c . O H. O , ? L . Q MM, . M O K. FL KF, . P K, J M EI!

M M J ? M H , F

c Fm. , b. ... ? i , F , OF , OF , Al? M F ? bQ , CF FK ! FL A. K , K M G bQ . !

!

L

M bQ. M M? K F G, MH c N ? L bM F . O F , c P, C P F. M O , CO F. , O F i e . P FF G A.

A K H F, M M F A. HKw F K C L E MA. PM F II, Q C ! P K, JP A. O, c , FK... , M bQ , C HA. C , Q L A. FL HKw A. HA. , G... c L O , A. M. M , A. M , H L A, MF A. K, L, C F M P P A. CQ , H GH A. F , L A . F A. P N H K , FI A.

i , M, , I, M F A. G . , bM , i F. C M C . M ... A? M. c bQM, . M F . F L

v O , A c QF. bM . , c MH . O bM, O FI LH . .

H M, aK C . H M , M M . P. c G, bM . MNF E bM b K !

M MK ... F ? I C M . . M I b A.

M , , . , A, ? M. M, I A . AC M. C K MH. K . HK, F P W P. c C HJ . , F , A FC I. !

! M. , FKAM. c M , Q M c GAl. , , NN Al. K F NAl. i Al. Q QO H F , , MK M. N PM. F F MA... c, FK A?

O P F Al... P? ! FK P? F A c v M..! K AM , C H A? F b ... c FK H F C M! , FK F A F . c! F c I K A AM! N Gb, J F NA A c FAl? O O, AvQ, F J. ! C F, J P . eP b A cFF. , MJ H , A! PM. . , J

, A F , O. . H H. II Q O K. M, A F! , AvQ. ? cFF F . . , A AvQ ! F.

. , L C J C A M . N C . M, F, I A M. FK OJ O A. M H M, H JL M . M F, M. H, N OJL FK ? c ! , O G , F , F O. P !

M MH F A b H C AA, ? M , , , PH . K F , F K . H F vH C! c, CF M G, M CF , C P A. , MN AM , .

J e C M , H O K? O F N \ F!

Q C F, E , F F E F OA K FA. , F, W , J FH , L , MO Q C O P iA. K... L O F O. C N O F M, F, G. . E, M F F M. K, O A? , , , CO O. , C O G A. , C NAl. M , F O G F F J. M, F FF, H O G F FA. FJ C K. O , P . .

M Y . O H . CF , FF M. wM, H? M M C. , O A F F. H . P . c HA? F ? c K ? O ... F C H? . ! ? P . H F ? . ! F OM CK . F H K. F FAl? J . H F . GF A C FM GM A. FK F. F , MN F J. Al. F . . F O ML c O, F , . K i ?

, c F , vH G. P i. F A? c F , A. F A. Q F M , E A A , F Al. , c F , bQ A. K ... K J . PJ F, C FK! c G F F P ! F F M F! c F, O . F ? , F F C, H F . H F, F OF !.

M M FK O ? Al. M. Al. M . FF . F A M . . ,

F ? ? , FK GM c F I , . . . FM F I!

! A

K W, H, KM, ? F C KM. c C , Q M PMA... ? O P C C P L L, Q FA. LM O Q M. J M. , PL Aw c , K . ! , CM c Mi H A. , ? Al, Al, v CQ Al... i? c C K A A ? , K A M A? . C, I . A MH.

F. L . F F . J A. M, L M, Q K MAl... ? , Aw, H, FL F . . G . , c? W , M GAl. K Al. A K? H OK J. iC . AF. A MJ A MH . , M CA J F. H A. F GH, H Y . M c M, H A. , . J C A P F, M H. F AJ ? Q M AM c PM, H H M K MF . A J M ,

c K ? J A FM J . Q H C! LJA . c H. c . K, K ? A!

M M J H? J A A. G F, H F FMAl. J H OJ . F A. AM? C G . H? , . C K, J Mi? C M, K G?"

A

K ?c MH K, G MH K... ? c FL? A , ? I I M G , L GP c G, P M, . K K K . KM i b. E , , , ... A. H M P i. M, i?

H . . c , , MF A. . c ... c! OM G H. M , F G, A . C. C . A H. M. M F . .. ! H . F H . cFF GF. , cFF! . . c F K d. F.

H ? H L, M cFF. M H, H LJ O. KM. Al? H. ? , c ? A! cFF. , F . H MA. G J, H.

O K O G, C, , , ,A, , K, K F H A. IJ K A. , P Q . GF A? , c . O MN . c MH . c M, I. J EI. Fb. b. P , F . H G Mb. JP F MA, A G . K , MA, K !

M M

I M M ? PH MF. . Y E E. YK . , L , H P P, M . MF. I . C . , , HO P . M . MF c i? e MF? L M MF? I K, M P, J . M , F AA K PM . M . F, . M . N c G G!

! A

, F !

F. A K F, H O AF... ? . J O? C G M. c P Al M, F b? M K? H F... F A MQ O . O HM. J M. a KM. F J Q F M. , A. Q c ? KAM! . CK. . MA . MQ F O , JA ? GIF . O J! L O A . MQ Q. FQ K F. A. K . i . c? , I G Al. , MO P Al. c H M H. ! I FFL A. K QQ F

PL A. Q C, K Q J! F MM FAl. P Al. Al. , c F M ? c M . . . J . c L . F M MF O . O MF, AC c Al? H M, C E F c Al? . c C O M ! M , M ? FH M ? c FL , A? e K T, I; e P , . , , MA A. O ? P. , , P G A . F O. , !

M M KC ? iF C M. P, P, M P I M F.

M K, NJ e MA. , c J c MFA? . F Q. c bM M L CKM M. F . K v C, A . O a A A. F M Q , . F HI . J Q C G K v J G . K C H. HF M F HFL. MK i . M KM. c KCM. F A . C M M . bM , c Al!

! A J , H C Q , I. J F H, A O O ? H , H ! A , ML F H

A. K M F. M I F FL Q O FA. c HF , ! , F JC . MM, H . , F ! J , FH I A? , H H . M I F ; d. , H J d? ! K FLF e , F F G , c L Al? H, O v , Q J Al. F M FAl. J J HgI Al. !, FL ! , C GI Al. P P H F O ... I! HJ . , A H H. L G A. , A M H K F G . O M

A M . M i. J GH i FH. A. ? H . FL , J A O . IJ E . , H . H . F P b. J G, F , , M A! !A? , F , H K Al? F F GF. O E GA. F e F , . N Q , F FAl. F . L! , O M c M, AM. AM. MH , , F AM. , A, ? H P FA . I! c . b... MM!

M M

Al. G ?c MAl. , M MF I. MF M . A? F AC Al? J. i A , c i A , M J. , c i G G ?

! A

... ? J . , A? e , , P G F A. GP c , GM Al. C FL H , i P . , AH , M. , i i. C O C FL F, L A. J , A. H J, F NL C c , ! MF, L , HK. F J , A H! ... L L H I

. . C, F L P. M, A C. H K . F , K F A. F. A! . H F. ... J IJ M. ? , Iv H! E J FH A. YA M . IJ HJ J . ? C. M FQ , . M M F. M. . A, M A. , ! K M. F H GF. , P P ... MF c K FAl, K? F , HJ O M. G , I A. A G GA. J , L . F A. Aw G A. CJ M . K W P N

. . M . NM F F ... CA . L ? MO J , , J C A W? O A? . F ... ? W E P, M P G M, M W G ? , P, K K. L e ... C! QQ C M ? O K C MM, ... !

M M J , ? NL K, I J K... c F , F bM , F . K P , F . A C, , F P G . F O , F F, M . F i!

! A

F c QF. A A . F GF GM. H, O F F ! ? H ? . , AF MM , H M. C ? J M Al. F GL , J . H F F IP, C A. IJ , K M F. C F F A FO H . ! A. F c , MA. P c HQ OL M C F! . K G . M e G. K . Q ... , c H iM A. e e Al? ! H . EJ . , GA . , Mg K . P FL

M A. , x . ! Q . K FP. ... , A! . , , JP . CKAl? J . Q A . J F. , , , C, F F A C ! , F i? K MF ... C E L P ... MFd. w P, H P, x w P M Fd. M QJ FAl, P c PFAl? FJ i P K? E E, . H P . QM, F . F! E F, L JC . , AM. H, F . J , F . JC H, P , I J Hd, ! NL K P P K! c K pQv , K? FM, ! O FL Q A. MC

, F. ! . AA M Q MG , . i A . F A Fb. F ! F E F A, F KO. F !

M M L M A?L H, W ? ? , M H P ! M G F G, . F . MO F . E, , M C, F F, . P!

! A

Q

H . , H, Al , OI MF.

, P H ... A G H! b? K i... ? , M M A M. F A. F GG CJ, L AM. , M! QM! K M! P M! FFA! E , Mi? H, O EM, G F ! H, F Q . E . L F. FL P. EJ GH O . L O , F J CA. F P? PM! iC. P W F! H. , E ? ... ? P A ! P FF... E F! EJ GH ? I.

H , M , K A! . H ... H, , G A . I ! O, NO, FKJ, W EKK, H P K b. , . P F . , C FM. , . G A. vR , F GQ IFM. H, Q! L, . IF Q , ... ! LM! LA? . IF, K IF L, L? Q M, IF? MF G? K ? Q, ? I . , P I C F.

C . M ! c Q , , F ? K... M , ! A ! M , M J P A. , C JP K. , FK A . F i . J !

M M... E i?E Q ... ! CJ , O . CJ . P F. F O P . MI . , P M! H, CJ . HAF F F . L C FK G. F F A. M L M . F G, M I F !

. E i ... ! G i!

! A

J

K P, P N ? C Q .

N P C ? AM MA? P Al. ? b GM? ! O F A, c . MM K M . P O ... E F J F ? OC, . c I, J A! C. ... K M A G F. Q . F. I. JA . HAM A . ? ! .

I P , K . Q I H, FAM! . M. c A. GIFL c , ! ? K . J A G A! . N M . AO ! . P , c K A ! P MAl? ? , M, PJ P A M ? N Al? M, W , , M? M A ... N , c , ! HJ . iL , J . M. MC . ? . ... K F ? , F ! J? O F F IA! F MM. , ? H. F P M NJ M, J . PJ K NJ

P A. A Al... e FA, F FA Qd? C i? , c, J . F F C... c J J M A. F OF P , Mi. , K, P P . F , , P O M !

M M N? A MA. CKAl. F c MAl. Al. , J A? J? F M, G FA. P F Al? , KJ ... KJ , OJ CKK G , G Q P MAl. F M, ?

A

! KM I H M ... Stress ( ), Management(G). G P O, P L , M G M. N, , GA MF A. M M ? GA ? i J M AM. , C F GM . M A A OM, Q AI . G , G . C GA ? L KF, c L ? H . c A. H G c Q . ! . , A . F . H . c J . C P . K QO K F . M. c G GF M. . , . H, H G . F GF.

... ? G M K? H . F K, G M . ! P... , A ? HJ G C. GA F c , J L GA KF ? , , C F H, c GA ? , A Am. A , Al! M A, m. GI GI Al. , i? GF . F J d? M F A, AO ! M H. , P c M CF, ? P , J A! MHm? c G NO , O ? GA FQP, c G , M . O G F, GA L K. PJ F , OA ! A

? . , F , FL . , GA M, GF .

M M A?, A , OM . , c H P F, G . MJP, K FJ A KH M. , e , Q P M. , v Q . , , H, HRv OJL A. A, MF MA. J , c Al F. A KF EAl A. , c , . G A!

! A H . F F. H

F M, F, . ? L, F , , F, OA. F K F K Q C FA. , Q, C KF. FI F KF. . . CF bM, AF A. , P G , M P A. C P M d. P P M. F K, HF L . . , a C F A, , ! . H ? P C. A. , . A. , P . C CM. C M H F . C, C M H. c N FH , C F C, F. F. , K C . c . ?

. , M K F b C MH G. F bM , F L A M. K KM. C F M M. QI bM O , A. M Al. , K MAl. e H , P A. FI, G A. A C O Al. , F K O Al. Aw FK . F, C, , . FA P G . Aw H. , FK AM. F F A P. , C H M. LQ . L C . Al, c J d ? . F C. L M F F, M , ? . CK MN F HA. ... P. C! F C L. Aw . FK P. c b , . i MA, e H F . . Q PQ!

M M! C M M? F , MH G. GI F M ... GI AI. , MN C . C M. C H, F L, F, F F A O MN . F!

! A P P , bM M A?P F, A M G . Q QQ P N H! F , . A, K A. F J C. P A Al C. J, A L A. P YK . , M F HL F .

. P M F . QQ HK . M F MA K F AM. C M M, J C c M. c G A d. , F F , F. K K QM, e H , F M M. , I O F b. H, F ? bM! N A... ! J HKF bM . , F . . QJ C GH N. PH C I, FO C , E . F . F C . K , . , K FJ . MM. , OF. F F F FK . M , P. F A , . F K , J e . FK . . FK FJ Q K . F MM . K H J . J H .

FK . M . K K. F J M ? FK M, M. J HF M K . , J F M. FK F G M. H F. K , F FH . F bM , e HK . c QF... I PO KF CK K. . K . FL KF. P C , HK . P G, E . P F, M P . F . I F C. C, F AC A. AC F O, P G! M M!

A A H FF ?, c J A MF A. . J. LJ. J. M J. , GA J . L E . M F ? F , A, FK AM A.

FA. F . A , FF !

! A

C

c F. . K . M . , FK FM ! A... J GA? c MH M. F GM. M. , AFA, , c MAl. FAl. c , K Al. MAl. CAl. F ? M ? c MH ? , M . , . P H M. O K , OM. O , WP AN I N M M . c A N !

G , . , . bC M AM. i bP K , . H , . CJ P F O K. F MH A. ? , . U MA . v . F U C . C G P, U I. O K F, H . A F, CF F, P G I CKA? UK . W CA K? LQ! O GA. G G ! U A A CK. , . H , OJL A? . FA. , J A. c G , F i . J A M M , c L. FF

. H , . e K GFM, c K . F e b . P A . L, GH , F ! F . MN . F . P FI. A P!

M M

AF? K. H F F . c F , N A. FJ K F G Al. A. G, F e H J AAb , K P?

M, Q. , M A. AK . , M J

i ! eP F, c G . , A, F ?

! A OJ ,ML . F O, A !

A ? Q .J, A? O C A? Q Q , A F . , Q M, CO A? QM c C AMAl. H . c MH . , HKM F, C K, C K? c AMAl. J, b L M. OL M, F N A. ,

A! , PH C MA F Al? H I J . F H, M Y . O MK. , M H. , L NM . F L L , K . G E . AJ, GM H . MH, K . H , M M. E E . . c A, . ! . F M. A c. , F WP . . M H M. C . C ! . H F , L P. C . Y F. , O , A J. H A M. P, O J M G. A. H ; C H! C C CJ A E A. C ? E , G G Q E CA. A Q, O E A A,

A. GH, c GIAl? F F A c M? , M i , M AMA? F, C Q Al? c K C F ? I . Q M H. H , M? I G MF A. J, F K . , L Q A. N , C , F P F! QQ P . , CJ CA, . !

M M Q ... , M ?

L , L F . , , bMA. F , F OA A. , GM. , QQ H H. FL F, F K, . H !

A J F, F K MMF . P . K J A , J I C . AK M J M . , JJ C M F A F G . O i A Y K A. O AJ .

C . F A. A! F OJL K. F A, F . O C, . FM . , M O A.

K A? F, gF M I MA. O H, L P . M GKI . O M i H. QF MF . F C H MM. H F P vF F. F , A O QF F L. , C C O , I M . P ? J M GM K . M K . A? PO , O P CK A. H I J K? . . F K F KM. F F L H. H F . PO. J F IJ .

, ... . c IJ C , ? PO F FA. FP. Q. PO K C M IJ A. P A ! A M M K KF. , A E K . K F e ! P M, F . HA, FJ F F, GL F... . E G M ? ! bM GF, O GL F . J, , ! , MFF C . , , , !

M M! I\ H b A? F K H. F c v M , M A H F ? c F M, A? FF K A. A, F

M , F A FF I. , c OL MMM , F!

! A

F K i MF C .

M , OM Q. MK. M . ... M? c I K ... , Q A? . H . C O K . , I O , M . K i . , FL K O ? . CK. K, ! K v E FA? K IF M? A.

M CK. , F F OF G c M . vF, H H F C A. , F , F , KO , F AM C G A. L , H F ? M G, H A AM? J, P , M MA M. KF, E . F A . A C K. K, O GL C. F F. F A, F . J F b F F A. J F C C G . , J A F F, M MA. F, MA. P K ... H . J, , A. ! ? M , G H .

P . AC , PJO AC M. , C , MF F A A. gF . , F, . , M. Q F . K , F !

M M F P..?F . Q M . , , , F MO GFM, M . M M F ? F LA M, ? gF i N. C ? F H AJA . H ? FK H F? L J . F? . F GF M,

F !

! A

F CF ... C, I A. H K, C , & E, & L, H FA. P, M GJ ! L, FA. MH AM, , c. c I bQFAl. K c FM. M, MFJ M! , J FI M, , ? , c C ? HH , H , C c MH, M M. F bQ A. . , , , M FF F . K L PpMJ H F. A. P C MA. , H. J A. H F MA. ? . PpM CM ... ? . C MI I A H.

H PpM. J , JAM. J , J F. A AM. AM. F H. J O F , H! K G MFJ e N H , PpM I! MF C K H, A i? F i? O G O MA MH M. G F G, F . vHG. , M, FL C . MF L . c, MF A K M. G A M. A M . . M, F , MF P C A. c , MF P O L O . , MF bQ A F M , A . MH bM , MF OI P, c .

M M! C A?

e NA. M iA. A F HK, , FJ L A. H GIFL, F MH A M M, FJ ! NJ , M F F. FM L M , F , F ? C I , M ! MF G, A i. MF P iCPM, MN Q, F M, MF !

! A K M. , K M!

CP

, . , c MA M. . J HA FAl. H A F F, C M. ? H, J, J b. b. Mb. , J , , Tm, MK, CF,

NF... F F M. , , M. HAM F iC , F A. P J ? PA. . J FK, F FP i. H M G. I . , PJ A. GF MA . . , , . Q , c , AP A PM. GF G! . H M, i A . NJ M , AL AP H OM. , H K Mb! A ? ! ? P , c I K F . , Q A. c O . W E NO M CK O , c K. F CA, F , M d.

M F, M c KA. P , F . , F M F , PJ Q ? . AM J F, L J i GH . M F F , F F Q. J . JL O G ... . , , NO, O, FK... E , A c C K F J A. A . EF P I, G H, AM. , JK c P . !

M M!C ? P I , .. ! F FF ! c F. I C c FH. J, C ... . . C, , P K. F F , M MA F. A M C H . ?

Q FF , . M. A a P . FF P. aK PM F. C ? GJ FHP F, M F?

A ! , HO G . C . F F H . F C P . F , K F F. HA M K! AM. , KM i. , J C E . M. KIP, AM. , G, G QA. C F. YM . Y . O J a G . APL a Y, OO GH, O , O J . OJ J II CP c W MCPM, A .

H . Y . a i? PJ? Y L a, O GI. W a . M A? . ! J C ? C . O G, F i ,- c- ! Y ... . , I CP C F . F F K . A , M . bM F . bM, C . H FF M GAl? A E . ! wM H. LAvW , EF. GCO O F. Mf M . , LAvW O F , MF MF eP MF A. K P , : C O eP F A. LAvW . MA C , eP F H. O . F! G ? L O c F GAl bQ. A FI

. O MK . C G , P . L. . FI! F . . b. M , L . C , !

M M! , J , J A, ? HF M M M, K . J F A. F , A. , . , FA. I Q AA. , F , H F A A!

! A

, A F A, C A? . M . . i J ... , ? ! K . L I. ,

GHM. , AM. M , F . , HM , GF M! P , FM ! F F H P FK, M . NJ F . P , FA. J , ! FK HA. . , ? AL M FK A! C LJA? M? . , FK H. M. A. M , . M, ? FK F A. C. GFM, H ? FK M. O M. FK C , Q F M! d, Mi .

O . ! K c P MK F . c Q Al F! HJ Q CF b M , I F Q AM. H M. M v Q . K J . Q A FA. E . E, c d FAl AI. J, F bQM, , . HJ M C. MF , F . b... F, OJ c P CFKAl F . c F A!

M M!CF AM? L . hv O C c e ? M C ? Q, iF? M ? J c MH, O H. , P . P . FK FK M. c FL F , !

!

A c H, L ? A? J , MK b? b! J A? EL. c H , Q , c J? c , c H N, E . H, C b. , J A A. L , . J a A. c ? d. a M. L , i? c ? , C c i. OJ , c ! O a, , , c Al Al? O F H, QQ MFF M. I Al. ? , K . e c F Al b. c Al? . F M A. , F A A A. , c F LA A. CJ , , , , , Q... MF

A; A. F H , C J H , a d? G ? K F J, P GHJ ? a? ? ? , P c Al, ? , HF c F , H O F K A? K M. . , M M, . I! , I J . F P . J . K, F, c bQ . A J . YO F . , , O F A? G K? Y. O F A K ! , F A P! G F H, K . . M F . , O GJ

M . c M , i? i? i? i? H, O G F , M !

M M! c ? MF? L , F CJ . J, O I M . C F , M . Q HM F M A. F , F. ? . W G. A. HFL QF CF F M AA FM M, ! , O c Al, MF Md. H, MF?

! A

. C C F, C QAM. C H, AM. C Q M. J F A . A , M CF, IF, bMF A. F M KA. A , J A. E M F, a A. , , CJ MF! J FL . FA. c A. CA. , NJ K A , F O. F F FF . . FK . F . . F . 1971. L E . FK M. . H. ... L IF . M , K. , P H,

e K ? I K, Q I A A. I O M A. F F M, NJ K? ... ? F dA K . F Q A . H F P G F . A F . W . . W P. , F . J I , J . . i. , F iA, M A. N H. , P? A, P ? W i M ? O P, M M. M? M F KM? eP A? , Q Hb. F M. , L e . H C K. K. . F O. , GP J. ?

M M! M A. ? l? FF c C , F c, P K . J K c LL K P . , , . A M, F . l? HF e iC P , c M, , K A. G A. c J A. K c G F PM . cA, F F F HH F, A. F. Mb!

! A

I C x A, FF F Al? A K, ... b K QFAl?

? , FF F. J M, A F ! H? J HF A c, I F M . MK MK J M , FF A. K, . H, c , M MM. H, OJ , M . . c i. ? AK Al? i. MF P MAl? i. , GIO , i. , Mi. F H , HJ . , F ..? FJ F i... ! F ! J A G, F O F . H L . H L M. HJ M . HK G . I. M

, HKxT . H, AM. H MN . HKx F. O , A C P. vQ . J M. FH, M GP. F F ? I. MH A M, M A F, J HM, F ! M, . F O Q. I. P, M A F!

M M!M A ? K! W G, O . . M C F. ! , MF , A. 40 J JC O I A. G P J ? O K, , N M M. ,

FHM. M! A OF M M K. . M, . PH , . M. H J. M A. H Q A. c , ... , C... F, K... F. c GJ , I K . KFF . FA. FA. ! J, c MH MH A . ? , M F FA!

! A ! . , c Al! ? Q A. O Q M , L ? !

I K M . c MA . , G F! I. P P . K, MF e, E e, e, IF e, FF e F G . FF I. P ? M A . C . F JHM, M, , I M . M A , OJL K F M . F, F A. , c AM, AC . . A J M M, A M . , M, F, F A FI . , M A ? J K M , i , A A . , PH , , . A M , MM, c . , . ,

M ! MK MK H A , c C . A , A F! , !

C,

A GM , OAK F A.

F L I F QF H. I O , GO K O A. K: , OAK , . 641114. : www.isha foundation.org. I: [email protected] foundation.org. C: 9841675578, 9841915929

CL !

A , PH H.

O A , GF. J F M. IJ C M, FA

F.

P OAJ. H, J . M H F O, J M . M, F O . P, P P, P, H P P E . . M, O F . A, M P N. I, O M F C . AF , e , C, IN A A Q, CL ! ,