Click here to load reader

ENGLESKI JEZIK JEZIK VREDNOVANJE NASTAVA NA DALJINU

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ENGLESKI JEZIK JEZIK VREDNOVANJE NASTAVA NA DALJINU

Teacher: SONJA PETROVI
PRAENJE je sustavno uoavanje i biljeenje zapaanja o postignutoj razini ostvarenosti odgojno-
obrazovnih ishoda u svrhu poticanja uenja i provjere postignute razine ostvarenosti odgojno-
obrazovnih ishoda i oekivanja definiranih nastavnim programom i školskim kurikulumom.
PROVJERAVANJE je procjena postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda i oekivanja u
nastavnome predmetu ili podruju i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine.
OCJENJIVANJE je pridavanje brojane ili opisne vrijednosti rezultatima praenja i provjeravanja
uenikovog rada.
ELEMENTI VREDNOVANJA odgovaraju na pitanje što se vrednuje u pojedinome predmetu.
METODE VREDNOVANJA naini su i postupci vrednovanja ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u
pojedinim nastavnim predmetima. Pojedinim se metodama uitelji mogu koristiti u razliitim
pristupima vrednovanju, ali su neke pogodnije za odreene pristupe. U vrednovanju nauenoga koriste
se pisanim usmenim provjerama znanja i vještina, uenikim mapama, praktinim radovima,
uenikim izvješima, uenikim projektima, raspravama, esejskim zadatcima, simulacijama i dr.
FORMATIVNO VREDNOVANJE jest vrednovanje uenikih postignua koje se odvija za vrijeme uenja i
pouavanja radi davanja informacija o uenikome napredovanju i unapreivanju buduega uenja i
pouavanja, poticanja uenikih refleksija o uenju, utvrivanje manjkavosti u uenju, prepoznavanja
uenikih snaga te planiranja njihovog budueg uenja i pouavanja.
SUMATIVNO VREDNOVANJE jest vrednovanje koje podrazumijeva procjenu razine uenikova
postignua na kraju procesa uenja. U pravilu rezultira ocjenom.1
Kontakt uitelja, nastavnika s uenicima i roditeljima vaan je kako bi se stvorio krug povjerenja za
uenje u kojem svatko ima svoju ulogu. Na kraju, u virtualno okruenje za uenje potrebno je uvesti
jasnu strukturu i vrijednosti, što ukljuuje sustavno razvijanje poštovanja rada i nulte tolerancije za
nepoštene naine rada.
Virtualno okruenje odlino je mjesto za vrednovanje za uenje i kao uenje, ali kod vrednovanja
nauenog poeljno je napraviti odmah od tradicionalnih (standardnih) metoda vrednovanja u razredu
i vrednovati ono što je bitno.
Cilj je da uenici postanu samostalni u uenju i svjesni vlastite odgovornosti za svoje uenje i rezultate.2
Zakljuna ocjena na kraju godine izvodi se na slian nain kao što je bilo i prijašnjih godina. Uzimaju se
u obzir svi elementi vrednovanja i cjelokupni rad uenika tijekom cijele školske godine te se procjenjuje
razina ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija, znanja, vještina, sposobnosti,
samostalnosti i odgovornosti prema radu tijekom cijele nastavne godine. Prema Pravilniku o nainima,
postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnim i srednjim školama, ocjenjivanje je samo
pridavanje brojane ili opisne vrijednosti rezultatima praenja i provjeravanja uenikova rada. Dakle,
na jednaki se nain uzimaju u obzir ocjene i rad tijekom nastave na daljinu, kao i one iz ostatka
nastavne godine.
1 Pojmovnik https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/ 2 Zakljuni naglasci https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/
Uenice razredne nastave bit e sumativno (brojano) ocijenjene na temelju odreenih zadataka
(kao i na „pravoj nastavi“, sve ulazi u zakljunu ocjenu) i na temelju izrade barem jednog
sloenijeg zadatka (projekta) Navedeno znai da e svaka uenica do kraja nastavne godine dobiti
minimalno jednu brojanu ocjene. Uenice nee biti usmeno ispitani.
.
Pjevanje poznatih pjesmica, gluma
Uenica govori/pjeva/recitira vrlo kratke i vrlo jednostavne pjesmice/reenice.
NAIN PROVEDBE PROVJERE
Vrednovanje se provodi tako da uenice dobiju slušani tekst na temelju kojeg moraju odgovoriti na pitanja na
nain da
ili zaokrue, tono/netono, ispravljanje netonih tvrdnji – radni listii, kvizovi.
Vrednovanje se provodi tako da uenica snimi svoj glas ili video zapis ukoliko se roditelji s time slau. Po potrebi, uiteljica kontaktira uenicu preko web kamere (Google classroom/Zoom).
OCJENA:
Nedovoljan Uenica ne shvaa pitanja i slušani tekst. Ne uspijeva riješiti zadane zadatke
Uenica ne uspijeva izraziti svoje misli u govoru. Ne izraava se ni na
English class
poticaj ili uz pomo uiteljice.
Dovoljan Uenica teško shvaa pitanja i slušani tekst. Trai dodatnu pomo. S puno pogrešaka rješava zadatke razumijevanja slušanog teksta.
Uenica oteano izraava svoje misli u govoru. Izraava se na poticaj i uz pomo uiteljice. Ima poteškoa u izgovoru.
Dobar Uenica odslušani tekst i pitanja razumije priblino tono, ali povremeno izostavlja pojedinosti.
Uenica uglavnom uspješno izraava svoje misli u govoru. Svoje pogreške brzo ispravlja. Na pitanja odgovara vlastitim odgovorima. Izgovor je uglavnom toan.
Vrlo dobar Uenica veinom razumije pitanja i odslušani tekst. Uz manje teškoe izdvaja pojedinosti iz slušanog teksta.
Uenica svoje misli uglavnom lako i teno izraava u govoru. Na pitanja odgovara veinom jasno i punim reenicama. Izgovor je uglavnom toan.
Odlian Uenica razumije pitanja i odslušani tekst. Bez teškoa izdvaja pojedinosti iz slušanog teksta.
Uenica svoje misli lako i teno izraava u govoru. Na pitanja odgovara jasno i punim reenicama. Izgovor je toan.
Uenice šalju samo one zadatke koji se trae u uputama. Uenice predaju svoj zadatak do 12h
sljedei radni (školski) dan u mapu. Uenice koje ne predaju do navedenog roka zadau biti e
sumativno/formativno ocjenjene prema navedenim kriterijima. Svaki zadatak e biti detaljno
pregledan. Vano je da uenica zadacima pristupi savjesno i odgovorno. Ukoliko uenica ili roditelji
imaju dodatnih pitanja, komunikacija se odvija putem slubenog mail-a
63 – 78 % - dobar (3)
62 – 52 % - dovoljan (2)
0 – 52 % - nedovoljan (1)
Uenice e redovito biti formativno vrednovane na temelju aktivnosti i rješavanja domae
zadae/zadatka. Formativno vrednovanje unosi se u obliku opisne bilješke u e-dnevnik te utjee na
zakljunu ocjenu. Opisne bilješke ukljuivat e i sugestije za mogunosti napretka.
Redovitosti/aktivnosti/domae zadae vrednovat e se svakih 3-4 tjedna ili nakon završene
cjeline na temelju sljedeih kriterija:
ODNOS PREMA RADU MOE I BOLJE DOBRO IZVRSNO
REDOVITOST U IZVRŠAVANJU
redovita; povremeno nešto nedostaje ili šalje zadatke van
dogovorenog roka.
AKTIVNOST Uenica ne izvršava zadatke,
nenavodei razloge za neizvršavanje istih.
Uenica djelomino izvršava zadatke,
Uenica se iznimno trudi u izvršavanju
svih zadanih zadataka.
pisanoj i usmenoj komunikaciji.
usmenoj komunikaciji.
usmenoj komunikaciji.
Uenice imaju priliku nadoknaditi propušteni zadatak do datuma koji e biti naznaen nakon što
roditelji dobiju obavijest da uenica nije izvršila zadatak. Ukoliko uenica nije ni do tog datuma
predala zadatak/domau zadau biti e formativno/sumativno ocjenjena prema navedenim
kriterijima te e biti zabiljeena njezina neaktivnost i u obliku opisne bilješke.
English class
Teacher Sonja Petrovi
Uenice u nastavi na daljinu trebaju pokazati svoju odgovornost i samostalnost, a ponajviše
redovitost u radu. Iako e samo odreeni zadaci biti za sumativnu ocjenu, svaki zadatak koji je
uenica trebala poslati e biti detaljno pregledan, vraen uenici na ispravak po potrebi te e se
za takve zadatke zapisati formativna ocjena koja ulazi u zakljunu ocjenu jednako kao i
sumativna ocjena
MOE I BOLJE DOBRO IZVRSNO
SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM
Trai dodatnu pomo. S puno pogrešaka
rješava zadatke razumijevanja
razumije priblino tono, ali povremeno izostavlja pojedinosti.
Uenica razumije pitanja i slušni tekst.
Bez poteškoa izdvaja pojedinosti iz slušnog
teksta.
Izraava se na poticaj i uz pomo uiteljice.
Ima poteškoa u izgovoru.
govoru. Svoje pogreške brzo
Uenica se lako i teno izraava u
govoru. Na pitanja odgovara jasno. Izgovor je toan.
English class
Teacher: SONJA PETROVI
PRAENJE je sustavno uoavanje i biljeenje zapaanja o postignutoj razini ostvarenosti odgojno-
obrazovnih ishoda u svrhu poticanja uenja i provjere postignute razine ostvarenosti odgojno-
obrazovnih ishoda i oekivanja definiranih nastavnim programom i školskim kurikulumom.
PROVJERAVANJE je procjena postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda i oekivanja u
nastavnome predmetu ili podruju i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine.
OCJENJIVANJE je pridavanje brojane ili opisne vrijednosti rezultatima praenja i provjeravanja
uenikovog rada.
ELEMENTI VREDNOVANJA odgovaraju na pitanje što se vrednuje u pojedinome predmetu.
METODE VREDNOVANJA naini su i postupci vrednovanja ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u
pojedinim nastavnim predmetima. Pojedinim se metodama uitelji mogu koristiti u razliitim
pristupima vrednovanju, ali su neke pogodnije za odreene pristupe. U vrednovanju nauenoga koriste
se pisanim usmenim provjerama znanja i vještina, uenikim mapama, praktinim radovima,
uenikim izvješima, uenikim projektima, raspravama, esejskim zadatcima, simulacijama i dr.
FORMATIVNO VREDNOVANJE jest vrednovanje uenikih postignua koje se odvija za vrijeme uenja i
pouavanja radi davanja informacija o uenikome napredovanju i unapreivanju buduega uenja i
pouavanja, poticanja uenikih refleksija o uenju, utvrivanje manjkavosti u uenju, prepoznavanja
uenikih snaga te planiranja njihovog budueg uenja i pouavanja.
SUMATIVNO VREDNOVANJE jest vrednovanje koje podrazumijeva procjenu razine uenikova
postignua na kraju procesa uenja. U pravilu rezultira ocjenom.3
Kontakt uitelja, nastavnika s uenicima i roditeljima vaan je kako bi se stvorio krug povjerenja za
uenje u kojem svatko ima svoju ulogu. Na kraju, u virtualno okruenje za uenje potrebno je uvesti
jasnu strukturu i vrijednosti, što ukljuuje sustavno razvijanje poštovanja rada i nulte tolerancije za
nepoštene naine rada.
Virtualno okruenje odlino je mjesto za vrednovanje za uenje i kao uenje, ali kod vrednovanja
nauenog poeljno je napraviti odmah od tradicionalnih (standardnih) metoda vrednovanja u razredu
i vrednovati ono što je bitno.
Cilj je da uenici postanu samostalni u uenju i svjesni vlastite odgovornosti za svoje uenje i rezultate.4
Zakljuna ocjena na kraju godine izvodi se na slian nain kao što je bilo i prijašnjih godina. Uzimaju se
u obzir svi elementi vrednovanja i cjelokupni rad uenika tijekom cijele školske godine te se procjenjuje
razina ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija, znanja, vještina, sposobnosti,
samostalnosti i odgovornosti prema radu tijekom cijele nastavne godine. Prema Pravilniku o nainima,
postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnim i srednjim školama, ocjenjivanje je samo
pridavanje brojane ili opisne vrijednosti rezultatima praenja i provjeravanja uenikova rada. Dakle,
na jednaki se nain uzimaju u obzir ocjene i rad tijekom nastave na daljinu, kao i one iz ostatka
nastavne godine.
3 Pojmovnik https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/ 4 Zakljuni naglasci https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/
Uenice razredne nastave bit e sumativno (brojano) ocijenjene na temelju odreenih zadataka
(kao i na „pravoj nastavi“, sve ulazi u zakljunu ocjenu) i na temelju izrade barem jednog
sloenijeg zadatka (projekta) Navedeno znai da e svaka uenica do kraja nastavne godine dobiti
minimalno dvije brojane ocjene. Uenice nee biti usmeno ispitani.
.
Izraavanje i stvaranje - usmeno
Izraavanje i stvaranje - pisano
OPENITO Uiteljica postavlja pitanja o tekstu i o uenici. Uiteljica vrednuje uenikovo razumijevanje pitanja i reakciju / pravilan odgovor na isto.
Uenice itaju tekst, odgovaraju na pitanja o tekstu, rješavaju tono/netono, ispravljanje netonih tvrdnji, nadopunjavanje reenica.
Prepriavanje teksta, izraavanje vlastitih misli u govoru, predstavljanje sebe i blinjih, primjena nauenog na vlastiti ivot, okolnosti i sl.
Pisani tekst, prezentacija,
NAIN PROVEDBE PROVJERE
Vrednovanje se provodi tako da uenice dobiju slušani tekst na temelju kojeg moraju odgovoriti na pitanja, tono/netono, ispravljanje netonih tvrdnji – radni listii, kvizovi.
Tekst, radni listii, kvizovi.
Vrednovanje se provodi tako da uenica snimi svoj glas ili video zapis ukoliko se roditelji s time slau. Po potrebi, uiteljica kontaktira uenicu preko web kamere (npr. Zoom).
Uenice šalju domau zadau: radni listi, pisani tekst, prezentaciju, kviz, kratak sastav, pismo, razglednicu i sl.
OCJENA:
Nedovoljan Uenica ne shvaa pitanja i slušani tekst. Ne uspijeva riješiti zadane zadatke razumijevanja slušanog teksta.
Uenica ne shvaa pitanja i pisani tekst. Ne uspijeva riješiti zadane zadatke razumijevanja proitanog teksta.
Uenica ne uspijeva izraziti svoje misli u govoru. Ne izraava se ni na poticaj ili uz pomo uiteljice.
Uenica ne uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice.
Dovoljan Uenica teško shvaa pitanja i slušani tekst. Trai dodatnu pomo. S puno pogrešaka rješava zadatke
Uenica teško shvaa pitanja i proitani tekst. Trai dodatnu pomo. S puno pogrešaka rješava zadatke
Uenica oteano izraava svoje misli u govoru. Izraava se na poticaj i uz pomo uiteljice. Ima poteškoa u izgovoru.
Uenica oteano uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice uz veliku pomo uiteljice.
English class
Teacher Sonja Petrovi
razumijevanja slušanog teksta.
razumijevanja proitanog teksta.
Dobar Uenica odslušani tekst i pitanja razumije priblino tono, ali povremeno izostavlja pojedinosti.
Uenica proitani tekst i pitanja razumije priblino tono, ali povremeno izostavlja pojedinosti.
Uenica uglavnom uspješno izraava svoje misli u govoru. Svoje pogreške brzo ispravlja. Na pitanja odgovara vlastitim odgovorima. Izgovor je uglavnom toan.
Uenica uglavnom uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice uz pomo uiteljice.
Vrlo dobar Uenica veinom razumije pitanja i odslušani tekst. Uz manje teškoe izdvaja pojedinosti iz slušanog teksta.
Uenica veinom razumije pitanja i proitani tekst. Uz manje teškoe izdvaja pojedinosti iz proitanog teksta.
Uenica svoje misli uglavnom lako i teno izraava u govoru. Na pitanja odgovara veinom jasno i punim reenicama. Izgovor je uglavnom toan.
Uenica uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice uz malu pomo uiteljice.
Odlian Uenica razumije pitanja i odslušani tekst. Bez teškoa izdvaja pojedinosti iz slušanog teksta.
Uenica razumije pitanja i proitani tekst. Bez teškoa izdvaja pojedinosti iz teksta.
Uenica svoje misli lako i teno izraava u govoru. Na pitanja odgovara jasno i punim reenicama. Izgovor je toan.
Uenica uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice
Uenice šalju samo one zadatke koji se trae u uputama. Uenice predaju svoj zadatak do 12h
sljedei radni (školski) dan u mapu. Uenice koje ne predaju do navedenog roka zadau biti e
sumativno/formativno ocjenjene prema navedenim kriterijima. Svaki zadatak e biti detaljno
pregledan. Vano je da uenica zadacima pristupi savjesno i odgovorno. Ukoliko uenica ili roditelji
imaju dodatnih pitanja, komunikacija se odvija putem slubenog mail-a
63 – 78 % - dobar (3)
62 – 52 % - dovoljan (2)
0 – 52 % - nedovoljan (1)
Uenice e redovito biti formativno vrednovane na temelju aktivnosti i rješavanja domae
zadae/zadatka. Formativno vrednovanje unosi se u obliku opisne bilješke u e-dnevnik te utjee na
zakljunu ocjenu. Opisne bilješke ukljuivat e i sugestije za mogunosti napretka.
Redovitosti/aktivnosti/domae zadae vrednovat e se svakih 3-4 tjedna ili nakon završene
cjeline na temelju sljedeih kriterija:
ODNOS PREMA RADU MOE I BOLJE DOBRO IZVRSNO
REDOVITOST U IZVRŠAVANJU
redovita; povremeno nešto nedostaje ili šalje zadatke van
dogovorenog roka.
AKTIVNOST Uenica ne izvršava zadatke,
nenavodei razloge za neizvršavanje istih.
Uenica djelomino izvršava zadatke,
Uenica se iznimno trudi u izvršavanju
svih zadanih zadataka.
pisanoj i usmenoj komunikaciji.
usmenoj komunikaciji.
usmenoj komunikaciji.
Uenice imaju priliku nadoknaditi propušteni zadatak do datuma koji e biti naznaen nakon što
roditelji dobiju obavijest da uenica nije izvršila zadatak. Ukoliko uenica nije ni do tog datuma
predala zadatak/domau zadau biti e formativno/sumativno ocjenjena prema navedenim
kriterijima te e biti zabiljeena njezina neaktivnost i u obliku opisne bilješke.
English class
Teacher Sonja Petrovi
Uenice u nastavi na daljinu trebaju pokazati svoju odgovornost i samostalnost, a ponajviše
redovitost u radu. Iako e samo odreeni zadaci biti za sumativnu ocjenu, svaki zadatak koji je
uenica trebala poslati e biti detaljno pregledan, vraen uenici na ispravak po potrebi te e se
za takve zadatke zapisati formativna ocjena koja ulazi u zakljunu ocjenu jednako kao i
sumativna ocjena
MOE I BOLJE DOBRO IZVRSNO
Razumijevanje - slušanje
Trai dodatnu pomo. S puno pogrešaka
rješava zadatke razumijevanja
razumije priblino tono, ali povremeno izostavlja pojedinosti.
Uenica razumije pitanja i slušni tekst.
Bez poteškoa izdvaja pojedinosti iz slušnog
teksta.
pogrešaka rješava zadatke razumijevanja
razumije priblino tono, ali povremeno izostavlja pojedinosti.
Uenica razumije pitanja i proitani
tekst. . Bez poteškoa izdvaja pojedinosti iz
proitanog teksta.
govoru. Izraava se na poticaj i uz pomo
uiteljice. Ima poteškoa u izgovoru.
Uenica uglavnom uspješno izraava
svoje misli u govoru. Svoje pogreške brzo ispravlja. Izgovor je
uglavnom toan.
govoru. Na pitanja odgovara jasno i
punim reenicama. Izgovor je toan.
Izraavanje i stvaranje - pisano
Uenica uspijeva uglavnom tono uspijeva preslikati napisane rijei ili kratke reenice.
Uenica uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice.
English class
Teacher: SONJA PETROVI
PRAENJE je sustavno uoavanje i biljeenje zapaanja o postignutoj razini ostvarenosti odgojno-
obrazovnih ishoda u svrhu poticanja uenja i provjere postignute razine ostvarenosti odgojno-
obrazovnih ishoda i oekivanja definiranih nastavnim programom i školskim kurikulumom.
PROVJERAVANJE je procjena postignute razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda i oekivanja u
nastavnome predmetu ili podruju i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine.
OCJENJIVANJE je pridavanje brojane ili opisne vrijednosti rezultatima praenja i provjeravanja
uenikovog rada.
ELEMENTI VREDNOVANJA odgovaraju na pitanje što se vrednuje u pojedinome predmetu.
METODE VREDNOVANJA naini su i postupci vrednovanja ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u
pojedinim nastavnim predmetima. Pojedinim se metodama uitelji mogu koristiti u razliitim
pristupima vrednovanju, ali su neke pogodnije za odreene pristupe. U vrednovanju nauenoga koriste
se pisanim usmenim provjerama znanja i vještina, uenikim mapama, praktinim radovima,
uenikim izvješima, uenikim projektima, raspravama, esejskim zadatcima, simulacijama i dr.
FORMATIVNO VREDNOVANJE jest vrednovanje uenikih postignua koje se odvija za vrijeme uenja i
pouavanja radi davanja informacija o uenikome napredovanju i unapreivanju buduega uenja i
pouavanja, poticanja uenikih refleksija o uenju, utvrivanje manjkavosti u uenju, prepoznavanja
uenikih snaga te planiranja njihovog budueg uenja i pouavanja.
SUMATIVNO VREDNOVANJE jest vrednovanje koje podrazumijeva procjenu razine uenikova
postignua na kraju procesa uenja. U pravilu rezultira ocjenom.5
Kontakt uitelja, nastavnika s uenicima i roditeljima vaan je kako bi se stvorio krug povjerenja za
uenje u kojem svatko ima svoju ulogu. Na kraju, u virtualno okruenje za uenje potrebno je uvesti
jasnu strukturu i vrijednosti, što ukljuuje sustavno razvijanje poštovanja rada i nulte tolerancije za
nepoštene naine rada.
Virtualno okruenje odlino je mjesto za vrednovanje za uenje i kao uenje, ali kod vrednovanja
nauenog poeljno je napraviti odmah od tradicionalnih (standardnih) metoda vrednovanja u razredu
i vrednovati ono što je bitno.
Cilj je da uenici postanu samostalni u uenju i svjesni vlastite odgovornosti za svoje uenje i rezultate.6
Zakljuna ocjena na kraju godine izvodi se na slian nain kao što je bilo i prijašnjih godina. Uzimaju se
u obzir svi elementi vrednovanja i cjelokupni rad uenika tijekom cijele školske godine te se procjenjuje
razina ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija, znanja, vještina, sposobnosti,
samostalnosti i odgovornosti prema radu tijekom cijele nastavne godine. Prema Pravilniku o nainima,
postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnim i srednjim školama, ocjenjivanje je samo
pridavanje brojane ili opisne vrijednosti rezultatima praenja i provjeravanja uenikova rada. Dakle,
na jednaki se nain uzimaju u obzir ocjene i rad tijekom nastave na daljinu, kao i one iz ostatka
nastavne godine.
5 Pojmovnik https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/ 6 Zakljuni naglasci https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/
Uenice razredne nastave bit e sumativno (brojano) ocijenjene na temelju odreenih zadataka
(kao i na „pravoj nastavi“, sve ulazi u zakljunu ocjenu) i na temelju izrade barem jednog
sloenijeg zadatka (projekta) Navedeno znai da e svaka uenica do kraja nastavne godine dobiti
minimalno dvije brojane ocjene. Uenice nee biti usmeno ispitani.
.
Izraavanje i stvaranje - usmeno
Izraavanje i stvaranje - pisano
OPENITO Uiteljica postavlja pitanja o tekstu i o uenici. Uiteljica vrednuje uenikovo razumijevanje pitanja i reakciju / pravilan odgovor na isto.
Uenice itaju tekst, odgovaraju na pitanja o tekstu, rješavaju tono/netono, ispravljanje netonih tvrdnji, nadopunjavanje reenica.
Prepriavanje teksta, izraavanje vlastitih misli u govoru, predstavljanje sebe i blinjih, primjena nauenog na vlastiti ivot, okolnosti i sl.
Pisani tekst, prezentacija,
NAIN PROVEDBE PROVJERE
Vrednovanje se provodi tako da uenice dobiju slušani tekst na temelju kojeg moraju odgovoriti na pitanja, tono/netono, ispravljanje netonih tvrdnji – radni listii, kvizovi.
Tekst, radni listii, kvizovi.
Vrednovanje se provodi tako da uenica snimi svoj glas ili video zapis ukoliko se roditelji s time slau. Po potrebi, uiteljica kontaktira uenicu preko web kamere (npr. Zoom).
Uenice šalju domau zadau: radni listi, pisani tekst, prezentaciju, kviz, kratak sastav, pismo, razglednicu i sl.
OCJENA:
Nedovoljan Uenica ne shvaa pitanja i slušani tekst. Ne uspijeva riješiti zadane zadatke razumijevanja slušanog teksta.
Uenica ne shvaa pitanja i pisani tekst. Ne uspijeva riješiti zadane zadatke razumijevanja proitanog teksta.
Uenica ne uspijeva izraziti svoje misli u govoru. Ne izraava se ni na poticaj ili uz pomo uiteljice.
Uenica ne uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice.
Dovoljan Uenica teško shvaa pitanja i slušani tekst. Trai dodatnu pomo. S puno pogrešaka rješava zadatke
Uenica teško shvaa pitanja i proitani tekst. Trai dodatnu pomo. S puno pogrešaka rješava zadatke
Uenica oteano izraava svoje misli u govoru. Izraava se na poticaj i uz pomo uiteljice. Ima poteškoa u izgovoru.
Uenica oteano uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice uz veliku pomo uiteljice.
English class
Teacher Sonja Petrovi
razumijevanja slušanog teksta.
razumijevanja proitanog teksta.
Dobar Uenica odslušani tekst i pitanja razumije priblino tono, ali povremeno izostavlja pojedinosti.
Uenica proitani tekst i pitanja razumije priblino tono, ali povremeno izostavlja pojedinosti.
Uenica uglavnom uspješno izraava svoje misli u govoru. Svoje pogreške brzo ispravlja. Na pitanja odgovara vlastitim odgovorima. Izgovor je uglavnom toan.
Uenica uglavnom uspijeva tono preslikati napisane rijei ili kratke reenice uz pomo uiteljice.
Vrlo dobar Uenica veinom razumije pitanja i odslušani tekst. Uz manje teškoe izdvaja pojedinosti iz slušanog teksta.
Uenica veinom razumije pitanja i proitani…