ELEMENTI 12 GRUPE

Embed Size (px)

Text of ELEMENTI 12 GRUPE

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  1/41

  KIKMKHVJ ?> (JJ N* G^[\K

  G^[\O CJHDO

  Cjhd Rh ?s> >s> >p1 3s> 3p1 3f?< 6s>

  Dofmjb Cf ?s>

  >s>

  >p1

  3s>

  3p1

  3f?

  6p1

  6f?

  jvo @g ?s> >s> >p1 3s> 3p1 3f?< 6s> 6p1 6f?< 6a?6 ;s>

  ;p1 ;f?< 1s>

  (h-?*f?< hs> (h-?*f hs hp

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  2/41

  Dode su f-ernjtoik prktpesibkfhbkg dvohtheg hjveo j s-ernjtoik pesibkfhbkg dvohtheg hjveo petpuhe pepuhbkhk)evj kikmkhtj sk zhothe rozijdubu ef estoij` prkiozhj`kikmkhoto

  Jmobu mohbk jzrokhk mktoihk esenjhk j hjsdk todktepibkhbo Cjhd sk tepj ho 6?:eC) dofmjb ho 3>?eC j jvoho -30):eC

  Kikmkhtorho jvo u 1s-ernjtoij jmo vrie stonjioh porkikdtreho- stonjihest bk usievibkho perostem honebo bkzgrkdrez skrjbu iohtohjfo j drez trku grupu prkiozhj`kikmkhoto Rneg tego su vkzk jzmku pebkfjhj` otemojvk tode sionk fo bk jvo ho enjheb tkmpkroturj

  tkdujho Cjhd j dofmjb jmobu hkgotjvhk vrjbkfhestj stohforfheg

  rkfeds petkhcjboio) iode sk edsjfjrobu)

  jvo jmo pezjtjvhu vrjbkfhest Ke j prjpofo grupj pikmkhjtj`

  mktoio

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  3/41

  Hkdo svebstvo otemo j kikmkhtorhj` tvorj kikmkhoto ?> grupk

  Sjmneikikmkhto

  ^kfhjnreb

  Mktoihjrofjbus%

  hm

  Jehsdjrofjb%hm

  Voijtk%

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  4/41

  Rh j Cf grofk spebkvk so edsjfocjbsdjm nrebkm $>) jvo grofjspebkvk so edsjfocjbsdjm nrebkvjmo $? j $>

  Spebkvj edsjfocjbsdeg nrebo $> - pesibkfjco kikdtrehsdk dehajgurocjbk

  (h-?*f?

  \e evemk su sijhj kikmkhtjmo > grupk \S spebkvj kikmkhoto ?> grupk jmobu jzrokhjbj devoikhthj dorodtkrte

  bk pesibkfjco) pevkohbo honebo bkzgrk drez skrjbk prkiozhj`kikmkhoto) tk pevkohk stonjihestj hs>-kikdtreho

  Kikdtrehkgotjvhest Rh) Cf j @g rostk (?)1 ?)7 j ?):*) def zkmheoidoi

  mktoio enrhute

  Spebkvj @g ($?* sk efvefk ef beho @g>>$ -jvo bk fvevoikhtho) bkr

  svodj otem jvk provj fvjbk devoikhthk vkzk hpr u spebu @g>Ci>2

  [email protected]@g-Ci)

  te zhoj fo mkusenhe fvo pevkzoho otemo jvk fobu beh @g>>[email protected]@g$]

  Beh @g>>$sk mek smotrotj dempikdsem @g>$-beho doe ckhtroiheg

  otemo j kikmkhtorhk jvk doe ijgohfo

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  5/41

  Svo trj kikmkhto fobu so `oiegkhjm kikmkhtjmo seij) oij su

  some aiuerjfj behsdj spebkvj) estoij `oiegkhjfj su devoikhthj

  Svo trj kikmkhto fobu edsjfk epk aermuik ME- nozjhest evj`edsjfo bk mohbo ef nozjhestj edsjfo kikmkhoto > grupk) RhEbk omaetkroh edsjf

  Ef edsjfo sk efvefk efgevorobuj `jfredsjfj M([email protected]*>

  Rh([email protected]*> - omaetkroh) Cf([email protected]*> -nozjoh) @g(JJ* hk grofj

  efgevorobuj `jfredsjf Svo trj kikmkhto grofk vkijdj nreb seij debk sk efvefk ef

  edsjdjskijho) o todekr svj grofk dempikdsk

  Rh j Cf sk etopobu u rozniokhjm djskijhomo) o @g sk etoposome u djskijhomo so edsjfocjbsdjm fbkievohbkm

  Cjhd omaetkroh - rostvoro sk j u oidoijbsdjm `jfredsjfjmo uz

  esienoohbk vefjdo

  some bk Rh petrknoh jvjm ergohjzmjmo) Cf j @g su tedsjhj

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  6/41

  CJHD- ^ufk2 suiajfj saoikrjt (RhS* j smjtsehjt (RhCE3*

  - Fenjvohbk RhE prkhbkm saoikrjto jij orkhbkmsmjtsehjto2

  >RhS(s* $ 3E>(g* >RhE(s* $ >SE>(g*RhCE3(s* RhE(s* $ CE>(g*

  ^kfudcjbo edsjfo2 8?

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  7/41

  RhE fenjvkh prkhbkm jij orkhbkm cjhdevj` rufo sk etopo u

  sumperheb djskijhj) o hodeh tego sk jz evk etepjhk kikdtreijtsdj

  fenjvo kikmkhtorhj cjhd

  ^ostvorohbk RhE u sumperheb djskijhj2RhE(s* $ @

  $ $ @SE6- Rh>$$ SE6>- $ @>E

  \rkjovohbk Rh kikdtreijtjdjm pestupdem2

  Dotefo( Oi-ijmevj*2 Rh>$ $ >k- Rh(s*Ohefo (eieve*2 @>E ?%>E>(g* $ >@$ $>k-

  Sdup pestupod) prjbk kikdtreijzk - jkhbk etepjhk RhSE6 ef

  prjmbkso Ke rkfeds-sjstkmo Rh>$%Rh hkgotjvoh) ho dotefj nj sk

  prjbk cjhdo) jziujvoik mhegk prjmbksk(

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  8/41

  Rh-piovdostenjbki mktoi) srkfhbk tvrfek) ho enjheb tkmpkroturj drt) jzmku?k-Ohefo (eieve*2 @>E $ >k

  - @>(g* $ >[email protected] Ho ede ?3(g* > RhE(s*

  Ho pevjkhjm tkmpkroturomo spobo sk fjrkdthe so `oiegkhjmkikmkhtjmo fobuj efgevorobuk `oiegkhjfk(

  So rozniokhjm djskijhomo rkogubk uz jzfvobohbk vefjdo2

  Rh(s* $ > @Ci RhCi>(s* $ @>(g*Rh(s* $ @>SE6(rozni* RhSE6(s* $ @>(g*

  Rh sk rostvoro u djskijhomo j nozomo2

  Rh (s* $ >@>E $ >[email protected] Rh([email protected]*6>- $ @>(g*

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  9/41

  So dehckht sumperhem djskijhem 2

  Rh(s* $ > @>SE6(dehc* RhSE6(s* $ SE>(g* $ > @>E

  Kikmkhtorhj Rh sk rostvoro j u ozetheb djskijhjRh(s* $ ?< @HE3 6 Rh(HE3*> $ [email protected] $ 3 @>E

  Fenre sk rostvoro j u vrkijm rostverjmo oidoihj` `jfredsjfo

  uz esienoohbk vefjdo j hostohod tktro`jfedsecjhdot(JJ*-

  beho2Rh(s* $ > @>E $ > [email protected]

  - TRh([email protected]*6]>- $ @>(g* Kikmkhtorhj Rh sk derjstj zo pecjhovohbkkibkzhj` ijmevo) zo

  jzrofu ikguro- mksjhg (ikguro Rh j Cu* j heve srknre (ikguro Rh)

  Cu j Hj*) prj fenjvohbu zioto j srknro pemeu cjbohjfhegpestupdo doe j zo fenjbohbk vefjdo u Djppevem oporotu

  Cjhd sk hk smjbk derjstjtj zo jzrofupesuo)spebkvj Rh etrevhj

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  10/41

  Spebkvj cjhdo

  stkpkh edsjfocjbk $>2

  - Cjhdevaiuerjf) RhA>)fenjvo sk rostvorohbkm edsjfo u @A2

  RhE (s* $ >@A RhA>(s* $ @>E

  Drjstoijzjro doe RhA> [email protected]>E

  - Cjhdev `ierjf) RhCi>)Fenjvo sk fjrkdthem sjhtkzem jz kikmkhoto (nkzvefhj*2

  Rh(s* $ Ci>(g* RhCi>(s*

  Rogrjbovohbkm fj`jfrotoRhCi > >@>E(s* [email protected](s* $ @Ci(g* $ @>E(g*

  cjhdev jfredsjf-`ierjf

  Evo smbkso sk iode sdruthk) te sk derjstj u zunorstvu) zo jzrofu piemnj(Nkzvefhj) RhCi>) bk jzuzkthe `jgresdepoh) derjstj sk doe fk`jfrotocjbsdesrkfstve

  - Cjhdev nremjf) RhNr> j cjhdev befjf) Rhi>

  - @oiegkhe dempikdsj) RhP3-) RhP6>-) RhP;3-

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  11/41

  - Cjhdev edsjf) RhE) Hostobk jzgorohbkm Rh-pork u strubj zrodo2

  >Rh(g* $ E>(g* >RhE(s*

  Jij zogrjbovohbkm hjtroto) dornehoto jij `jfredsjfo2>Rh(HE3*>(s* >RhE (s* $ 6HE> (g* $ E>(g*

  Rh([email protected]*>(s* RhE(s* $ @>E(g*Omaetkroh) rostvorohbkm u djskijhomo hostobu cjhdevkseij2

  RhE(g* $ >@$ Rh>$ $ @>E

  o u nozomo hostobu `jfrecjhdot-jehj

  RhE(g* $ [email protected] $ @>E Rh([email protected]*3-jij

  RhE(g* $ >[email protected] $ @>E Rh([email protected]*6>-

  RhE bk njbkij pro`4 derjstj sk doe uiboho nebo) tzv cjhdevenbkijie j zo ijbkkhbk dehj` neikstj(

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  12/41

  - Cjhdev `jfredsjf) Rh([email protected]*>Fenjvohbk2 Rh>$ $ >[email protected] Rh([email protected]*>(s*Omaetkroh) rostvorohbk u djskijhomo hostobu cjhdevk seij2

  Rh([email protected]*>(g* $ >@$ Rh>$ $ >@>E

  O u nozomo cjhdot-jehjRh([email protected]*>(g* $ >[email protected]

  - Rh([email protected]*6>-So omehjbodem hostobu tktroommjhcjhd(JJ*-jeh2

  Rh([email protected]*>(g*

  $ [email protected]

  Rh([email protected]*

  6

  >$ $ >[email protected]

  [ rostverjmo cjbohjfo tktrocjbohecjhdot(JJ*-jeh2Rh([email protected]*>(g* $ 6CH

  - Rh(CH*6>- $ >[email protected] stonjihest dempikdso2 ( dehstohtk hkstonjihestj*

  Rh([email protected]*6>$ Rh>$ $ [email protected] D = 3); ?

  Rh([email protected]*6>- Rh>$ $ [email protected] D = >)6 ?< mei6fm-?>

  Rh(CH*6>- Rh>$ $ 6CH- D = ; ?? mei6fm-?>

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  13/41

  Kikmkhtorhj Rh bk umbkrkhe bode rkfudcjbsdesrkfstve

  Rh(s* Rh>$ $ >k- K< = $ $ Rh>$ $ [email protected] K< = $ ?)- Rh>$ $ [email protected] K< = $ ?)>> Q

  Rh(CH*6>-

  Rh>$

  $ 6CH-

  K1 Q

  Cjhdev suiajf) RhS) mjhkroi saoikrjtjijvurcjt

  Rh>$ $ @>S(g* RhS(s* $ >@$

  Drjstoihj RhS debj sofrj trogevk oidoihj` `ierjfo j suiajfonjzmuto) nodro j mohgoho) aesaerkscjro u mrodu) doe j peffbkievohbkm rkhtgkhsdeg j rofjeodtjvheg zrokhbo) po skderjstj zo fktkdcjbu evj` zrokhbo(

  Cjhdevsuiaot) RhSE6

  ) `kpto`jfrot RhSE6

  [email protected]>

  E

  (njbkio goijco*

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  14/41

  Vedsjhest cjhdevj` spebkvo bk vkemo moio j `rehjhotrevohbo doe hpr cjhdevo grezhjco def rofhjdo u

  mktoiheb jhfustrjbj) su rjbktdo Fe odutheg trevohbo ibufj feiozj udeijde sk eroihe uhksk

  vjk ef ? g hkdk cjhdevk seij( Smrteheshjm sk smotro 3-;g cjhdeveg suiaoto jij cjhdeveg `ierjfo

  [jhdevjt pretuetrev bk NOI(

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  15/41

  DOFMJB

  [ zkmibjheb derj dofmjbo jmo mohbk hkge cjhdo

  jstk rufk dofmjbo su rjbktdk j hobkk su protjioc cjhdevj` rufo u enijdusuiajfo j dornehoto

  Dofmjb sk fenjbo doe sperkfoh prefudt prj fenjbohbu cjhdo \rkjovo skkikdtreijtsdjm putkm

  toiekhbk dofmjbo cjhdevjm pro`em2

  Cf>$ $ Rh(s* Rh>$ $ Cf(s* Cf -srknrkhenjbkij mktoi) ho zrodu petomhj) mkdoh j mek sk sbkj hekm Etopo sk iode u edsjfjrobujm) o tkk u hkedsjfjrobujm djskijhomo Hk

  etopo sk u nozomo Etperoh bk ho utjcob otmesakrjijbo) po siuj doe prkviodoj zotjto ef derezjbk frugj` mktoio) pesknhe kibkzo

  Hk smjbk sk derjstjtj zo jzrofu prkfmkto debj feiozk u fefjr soprk`romnkhjm homjrhjcomo) bkr su hbkgevk seij vrie etrevhk

  Derjstj sk zo jzrofu hjsdetoibjvj` ikguro

  Opsernubk hkutrehk) dej hudikorhk rkodcjbk (dehtreio hudikorhj` rkodtero*

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  16/41

  Spebkvj dofmjbo

  stkpkh edsjfocjbk $>2

  - dofmjbkv aiuerjf) CfA>

  fenjvo sk fefotdem omehjbkveg aiuerjfo rostveru Cf-

  spebkvo2Cf>$ $ >[email protected](s*

  CfA>(s* $ >[email protected]$- dofmjbkv `ierjf) CfCi>

  - dofmjbkv nremjf) CfNr>

  - dofmjbkv befjf) Cfi>

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  17/41

  [ vefkhjm rostverjmo dofmjb-`oiegkhjfo prjsuthk su jhkfjsecjrohk meikduik j dempikdshj ohjehj (`oiegkhe-dofmjbotj*2

  CfP>

  CfP$

  $ P-

  CfP$ Cf>$ $ P- CfP> $

  P- CfP3 - CfP3

  - $ P- CfP6>-

  dofmjbkv edsjf) CfEHostobk jzgorohbkm mktoio ho zrodu2

  >Cf(g* $ E>(g* >CfE(s*

  jij zogrjbovohbkm dofmjbkveg hjtroto2

  Cf(HE3*>(s* CfE (s* $ >HE> (g* $ ?%>E>(g*^ostvoro sk some u djskijhomo fobuj dofmjbkvk seij2

  CfE(g* $ >@$ Cf>$ $ @>E

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  18/41

  dofmjb `jfredsjf2 Cf([email protected]*>Fefotdem nozo rostveru Cf-seij toiej sk njbkij Cf([email protected]*>

  Cf>$ $ >[email protected] Cf([email protected]*>Debj sk rostvoro u rostveru omehjbodo2

  Cf([email protected]*>(g* $ [email protected] Cf([email protected]*6>$ $ >[email protected]

  tktroommjhdofmjb(JJ*-jeh

  j cjbohjfo2

  Cf([email protected]*>(g* $ 6CH- Cf(CH*6>- $ >[email protected]

  tktrocjbohedofmjbot(JJ*-jeh

  dofmjb suiajf) CfSfenjvo sk uvekhbkm gosevjteg @>S u rostver Cf

  >$-jeho

  Cf>$ $ @>S(g* CfS(s* $ >@$

  ut-smk

  dofmjb suiaot) CfSE6Drjstoijzjro doe CfSE6 0%[email protected]>E

  [ vefkhem rostveru sione fjsecjro2

  CfSE6 Cf>$ $ SE6>-

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  19/41

  Dofmjbkvk seij su zo evbkdo tedsjhk vk j u mjijgromsdjmfezomo bkr niedjrobu fbkievohbk hkdj` khzjmo S enzjrem fo sk

  seij dofmjbo rksernubu uhutor prenovheg trodto vkemo nrze)

  smrtehesho fezo jzhesj ;< mg

  \resbkoh ufje dofmjbo u tiu jzhesj mg%dg Dofmjb skpesknhe hodupibo u hkdjm vrstomo ompjhbeho) tode fo evkgibjvk megu jmotj vjkstrudu vrjbkfhest ef ehk u tiu

  Dofmjb bk prjrefhj protjioc cjhdo tode fo sk cjhdevk ikgurk debkfeu u fefjr so homjrhjcomo merobu efmo` prevbkrjtj hoprjsustve dofmjbo

  \ezhoto su `rehjho trevohbodofmjbkm) prj kmu sk megurozijdevotj trj stofjbo \rvj stofjb sk mek prkpezhotj pe utebnebj zunhk gikj) frugj stofjb pe neievjmo u droibkhjcj j trkjstofjb pe prembkhomo ho destjmo j etkkhbjmo nunrkgo

  Doe ujhdevjt pretuetrev derjstj sk NOI) o perkf hbkgo fobu sk jdoicjbkvk seij j vjtomjh F

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  20/41

  JQO- hoiozjto2 somerefho jvo) suiajf @gS (cjhonorjt jij rumkhjco*

  - fenjvohbk2 @gS(s* $ E>(g* @g (g* $ SE>(g*- iode sk rostvoro u edsjfjrobujm djskijhomo2

  [ vrueb rozrjbkkheb @HE3(uz vjod jvk* jvo stkpkho edsjf $?2

  [email protected](i*

  $ [email protected]$ $ >HE3

  - [email protected]>

  >$

  $ >HE

  (g*$ [email protected]

  >E

  [ dehckhtrevoheb @HE3(uz vjod djskijhk* jvo stkpkho eds $>2

  @g(i* $ [email protected]$ $ >HE3

  - @g>$ $ >HE(g* $ >@>E[ vrueb dehc @>SE6(uz vjod jvk* jvo stkpkho edsjfocjbk $?2

  >@g(i* $ >@$ $ >@SE6

  - @g>SE6(s* $ SE>(g* $ >@>Eo s vjdem djskijhk - jvo(JJ*

  @g(i* $ [email protected]$ $ >@SE6

  - @g>$ $ SE>(g* $ >@>E

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  21/41

  Esenjhk jvk jvo bk bkfjhj mktoi debj bk ho enjheb tkmpkroturj u tkhem

  stohbu Jmo srknrkhenjbkij) mktoihj sbob j vkijdu gusteu Vkhojvo hjbk esenjte jsporibjvo ho enjheb tkmpkroturj) oij znegjzuzkthk etrevhestj jvjhj` poro trkno jznbkgovotj hbj`eve fukfbkievohbk

  Vkduo jvo rostvoro mhegk mktoik prj kmu hostobu ikgurk

  pezhotk doe omoigomj) debk megu njtj u vrstem j tkhemstohbu hpr) @g-Og) @g-Rh) @g-Cu Omoigom @g-Og bk jtdomoso debo nrze evrshk j fenre jspuhbovo upibjhk zneg kgosk derjstj u stemoteiegjbj zo jzrofu piemnj

  kste sk prjmbkhbubk doe kikdtrefo u kikdtreijtsdjm precksjmoMofo bk kikdtrjhj etper def jvk hobvkj u efhesu ho estoikprkiozhk kikmkhtk) hbkho upetrkno doe dotefk sk zoshjvo ho

  jzuzktheb spesenhestj stvorohbo omoiogomo

  ho zrodu hk edsjfjro) oij zogrjbovohbkm prkiozj u edsjf) debj sk

  foibjm zogrjbovohbkm pehevhe roziok ho kikmkhtk

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  22/41

  S\EBKQJ JQK( $?) $>*

  jvo bk fvevoikhtho j u spebkvjmo stkpkho edsjfocjbk $?bkr svodj otem jvk provj fvjbk devoikhthk vkzk) hpr uspebu @g>Ci>2

  Ci - @g @g - Ci

  jij fvo mkusenhe pevkzoho otemo jvk fobu jeh @g>>$

  [email protected] @g$ \etvrfo eveb tvrfhbj2 ode sk pemjbko rostver debj sofrj

  @g>$ jeh s mktoihem jvem) hostobk rovhetko jzmkujvo(JJ* j jvo(J* spebkvo Vo rovhetkomek sk hopjsotj hofvo hojho) zovjshe ef tego pestebj ij hostoio jvo(J* doe

  @g$

  jij @g>>$

  zo rovhetku rkodcjbk2 @g>$ $ @g(i* >@g$ dehstohto bk2

  [email protected]

  @g>

  >

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  23/41

  Ro rovhetku2 @g>$ $ @g(i* @g>>$

  dehstohto bk2

  Efrkjvohbkm dehckhtrocjbk jvkJ* j jvkJJ* u rozijjtjmrovhetkhjm rostverjmo utvrkhe bk fo efhes

  dehckhtrocjbk jvkJ* j jvkJJ* u svjm siuobkvjmo estobkdehstohtoh Mkutjm) efhes dvofroto dehckhtrocjbkjvkJ* j dehckhtrocjbk jvkJJ* hjbk dehstohtoh Ve zhoj fohjbk dehstohto j fo @g$ u vefkhjm rostverjmo @g(J*prodtjhe hk pestebj

  ^ovhetko u bkfh @g>$ $ @g(i* @g>>$ bk pemodhuto bodeufkshe Ve zhoj fo bk jeh @g>>$) mek sk smotrotjdempikdsem @g>$-jeho j mktoihk jvk doe ijgohfo)rkiotjvhe prjijhe stonjioh

  >

  >

  >>

  ?

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  24/41

  Jzgikfo fo vkzo jvo-jvo neibk stonjijzjro stkpkhedsjfocjbk $? hkge stkpkh edsjfocjbk huio (vkzo mktoi-mktoi* zneg sionj` vkzo jzmku otemo jvk u mktoiu[foibkhest @[email protected] u jehu @g>

  >$ jzhesj some ; hmprkmo

  >$ @g>$ $ @g(i*

  pedozubk fo sk @g>>$ jeh sione fjsprepercjehjro u

  vefkhjm rostverjmo Oij u prjsuthestj ohjeho debj so @g>$

  jehem fobu jij dempikdshk spebkvk jij hkrostverhkjvjhk(JJ* spebkvk) pemjk sk hovkfkho rovhetko) uzesienoohbk kikmkhtorhk jvk) prodtjdj petpuhe hofkshe

  3

  >?;)1

  ?

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  25/41

  - stohforfhj rkfeds-petkhcjboij2

  >@g(i* @g>>$ $ >k- K< = -$ $ >k- K< = -2

  >@gCi> $ ShCi6>- @g>Ci>(s* $ ShCi1>-jvoJ* `ierjf

  - rkfudcjbo jvo JJ*`ierjfo so Sh(JJ*spebkvjmo u vjdu

  Sh(JJ*2

  @g>Ci>(s* $ ShCi6>- >@g(i* $ ShCi1>-

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  26/41

  stkpkh edsjfocjbk $?2

  - jvoJ*aiuerjf) @g>A>fenjvo sk fbkievohbkm @A ho svbkk jstoiekhj jvoJ*-dornehot2

  @g>CE3(s* $ >@[email protected]>A> $ CE>(g* $ @>E

  sione `[email protected]>A> $ @>E

  @gE(s* $ @g(i* $ >@AFenjvohbk estoij` oiegkhjfo2

  @g>>$ $ >Ci- @g>Ci>(s* (njbki* Ds = ?)? ?>$ $ >Nr- @g>Nr>(s* svjbktieut* Ds = ;)0 ?3 mei3fm-:

  @g>>$ $ >i- @g>J>(s* ut* Ds = 6); ?: mei3fm-:

  @g>Ci> j @g>Nr> iode sunijmjrobu zneg fjsprepercjehjrohbo

  @g>Ci>(g* @gCi>(g* $ @g(g*

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  27/41

  Jhfustrjbsde fenjvohbk jvoJ* ierjfo(doiemki*[email protected]>(s* $ @g(i*

  @g>Ci>(g*@g>Ci> pecrhj so omehjbodem zneg jziukhk kikmkhtorhk jvk2

  @g>Ci>(s* $ >[email protected]@[email protected]>Ci(s* $ @g(i* $ [email protected]$ $ Ci-jvoJJ*omjfe`ierjf (njbki*

  - jvoJ*hjtrot) @g>(HE3*>Drjstoijzjro doe fj`jfrot @g>(HE3*> >@>E

  - jvoJ*pkr`ierot) @g>(CiE6*>

  - Edsjf j suiajf @g(J*- hjsu pezhotj`jfredsjf-jehj so @g>

  >$-jehjmo toiek jvoJJ*[email protected]>

  >$ $ >[email protected]@gE(s* $ @g(i* $ @>EjvoJJ* suiajf2 @g>>$ $ S>[email protected](s* $ @g(i*

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  28/41

  stkpkh edsjfocjbk $>2

  - jvoJJ* aiuerjf) @gA>Hostobk fbkievohbkm aiuero ho @g>Ci>[email protected]>Ci>(s* $ >A>

  >@gA>(s* $ Ci>(g*Drjstoijzjro doe fj`jfrot @g>A> >@>E

  @jfreijzjro @g>$

  $ >A-

  $ @>[email protected](s* $ >@A

  - jvoJJ* `ierjf (sunijmot*) @gCi>Fenjvo sk zogrjbovohbkm jvk u `ieru jij zogr( smbksk jvoJJ*suiaoto j HoCi2

  @gSE6(s* $ >HoCi(s*@gCi>(g* $ Ho>SE6(s*

  @jfreijzo @gCi> sk petjsdubk fefotdem Ci--jeho stonjioh

  tktro`ieremkrdurot(JJ*- jeh

  @gCi> $ >[email protected] >- D~ ?

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  29/41

  @gCi> so omehjbodem fobk njbkij fjommjhjvoJJ* `ierjf (toibjvjprkcjpjtot*2

  @gCi>(s* $ >[email protected](g* [email protected]([email protected]*>]Ci>(s*debj so dehc rostverem [email protected] prkiozj u tktroommjhjvoJJ*-jeh

  [email protected]([email protected]*>]Ci>(s* $ >[email protected](g*@g([email protected]*6>$

  @gCi> so rostverjmo [email protected] fobk @[email protected]>Ci hktoibjvj [email protected]>(s* $ >[email protected]@[email protected]>Ci(s* $ [email protected]$ $ Ci-- jvoJJ* nremjf) @gNr>)Fenjvo sk fefotdem nremjfo rostverjmo jvkJJ*2

  @g>$ $ >Nr- @gNr>(s* (njbki*

  so vjdem nremjf-jeho tktronrememkrdurot(JJ*[email protected]>(s* $ >Nr

  - @gNr6>-

  D~ ?? mei-?fm3

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  30/41

  - jvoJJ* befjf) @gJ>Fvjbk khkhtjetrephk mefjajdocjbk2

  ?>1(crvkh* @gJ>ut*

  Voiekhbkm jz vefkhj` rostvero hostobk ut toieg debj pestkpkhepecrvkhj2

  @g>$ $ >J- @gJ>(s*

  ^ostvoro sk u vjdu befjf-jeho tktrobefemkrdurot(JJ*[email protected]>(s* $ >J

  - @gJ6>-

  D~ ?(s* >@gE(s* $ 6HE>(g* $ E>(g*fenjvohbk uteg enijdo2

  @g>$ $ >[email protected]@gE(s* $ @>E

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  31/41

  jvoJJ* suiajf) @gS(cjhonorjt*

  @g>$ $ S>- @gS(s* Ds = 6 ?fm-1

  Crhj @gS sk rostvoro u vjdu suiajf-jeho fjtjemkrdurot(JJ*-jeh

  @gS $ S>- @gS>>-

  debj `jfreijzjro s vjdem vefk fobuj crvkhj toieg @gS

  @gS>>- $ @>E @gS(s* $ @S

  - $ [email protected]

  jvoJJ*hjtrot) @g(HE3*> @>E)jvo(JJ* suiaot) @gSE6 @>E

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  32/41

  jvoJJ* pkr`ierot) @g(CiE6*[email protected]>E

  jvo JJ* cjbohjf) @g(CH*> jtktrocjbohemkrdurot(JJ*-jeh) @g(CH*6>-

  @jfreijzo @g>$so efgevorobuem dehstohtem) mek

  sk prjdozotj bkfhojhem2

  @g>$ $ @>E @[email protected]$ $ @$ D=?)>1?$ jeho) petrknhe bkvefkhk rostverk evj` seij zodjskijtj efgevorobujmdjskijhomo

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  33/41

  >(>( Dempikdshj spebkvj jvkJJ*

  Esjm hovkfkhj` `oiegkhj` dempikdso) jvjhJJ* jeh grofj jfrugk dempikdshk spebkvk @g(J* enrozubk moie dempikdshj`spebkvo) te bk vkzohe zo sione jzrokhu sdiehest @g(J* dostvorohbu deerfjhocjehj` vkzo j so rkodcjbemfjsprepercjehjrohbo @g(J*>>

  Ro jehk @g(JJ* pezhote bk vjk dempikdshj` spebkvo sodeerfjhocjehjm nrebkm > (prj enrozevohbu ijhkorhj`dempikdso* j 6 (prj enrozevohbu tktrokforsdj` dempikdso* jvomek enrozevotj trjgehoihk dempikdsk s deerfjhocjehjm

  nrebkm 3) pkhtogehoihe-njpjromjfhk dempikdsk sdeerfjhocjehjm nrebkm ; Qkzo jvo-ijgohf u svjmdempikdsjmo bk devoikhtho Hobstonjihjbj dempikdsj enrozubusk s ijgohfjmo debj sofrk otemk `oiegkho) C) H) S j \

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  34/41

  Ro `oiegkhk dempikdsk) stonjihest epofo sijbkfkjm rkfesijbkfem A- 9Ci- 9 Nr- 9 J- [ vefkhjm rostverjmo jehj @g(JJ* enrozubu s jehjmo Ci-)

  Nr-

  ) J-

  dempikdsk tjpo @gP$

  ) @gP>) @gP3-

  ) @gP6>-

  zo rostverk debjsofrk

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  35/41

  Vonkio >(>( Dehstohtk stonjihestj `oiegkhj` dempikdso @g(JJ* u vefkhjm

  rostverjmo (J=;

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  36/41

  [ tonkij >3 prjdozohk su dehstohtk stonjihestj `oiegkhj` dempikdsojvkJJ* u hkvefkhjm rostverjmo(

  Vonkio >3 Dehstohtk stonjihestj `oiegkhj` dempikdso @g(JJ* u hkvefkhjm rostverjmo ho>;3

  Nr- Ocktehjtrji 1))

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  37/41

  [ ocktehjtrjiu sk enrozubu dempikdsj @gP3-) @gP6>- j @gP;- jvoJJ*enrozubk hkenjhe stonjihk cjbohjfhk dempikdsk Ohoijzem evj`spebkvo) utvrkhe bk pestebohbk stonjiheg tktrokforsdegtkrcjbohemkrdurotheg(JJ* jeho) @g(CH*6

  >- s dehstohtem stonjihestj>); ? Vodek bk utvrkhe pestebohbk dempikdshj` jeho @g(CH*;3- j

  @g(CH*16-

  ) doe j @g(CH*7;-

  Jz rostvero debj sofrkvjod SCH- jeho) jvjhJJ* jeh fobk stonjihktjecjbohothk dempikdsk sostovo @g(SCH*6

  >- j @g(SCH*3- \ezhot bk hjz

  dempikdso so ohjehjmo debj sofrk djsjd So edsoiothjm jehem)

  jvoJJ* enrozubk dempikdsk @g(C>E6*36-

  ) @g(C>E6*>>-

  ) @gCiC>E6>-

  )@g>Ci>(C>E6*

  >-) @gCi>C>E6 j frugk [ tonkij >6 prjdozohk sudehstohtk stonjihestj hkdj` dempikdso jvk so ohjehjmo debj sofrkdjsjd

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  38/41

  Vonkio >(6( Dehstohtk stonjihestj dempikdso @g(JJ* s ohjehjmo debj sofrk djsjd ho

  >;0 0 3)<

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  39/41

  jvoJJ* enrozubk so omehjbodem dempikdsk sostovo @[email protected]$)@g([email protected]*>

  >$) @g([email protected]*3>$) @g([email protected]*6

  >$ Dehstohtk stonjihestj evj`

  dempikdso prjdozohk su u tonkij >; [ zosjkhem vefkhem rostveru omehjbkveg hjtroto mek sk fenjtj

  @g([email protected]*6(HE3*> Vonkio >; Dehstohtk stonjihestj dempikdso @g(JJ* so [email protected] ho >>

  $ 1)>;?;?>$ ;?

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  40/41

  \ezhot bk vkijdj nreb dempikdso jvk so ergohsdjm spebkvjmo Qrjbkfhestj dehstohtjstonjihestj dempikdso jvkJJ* so hkdjm ergohsdjm rkogkhsjmo prjdozohk su utonkij >1

  Vonkio >1 Dehstohtk stonjihestj (ieg* dempikdso jvkJJ* so hkdjm ergohsdjm rkogkhsjmo(

  ^kogkhs Sostov dempikdso

  (@g2rkogkhs*

  Jehsdo sjio

  (mei%fm3*

  [email protected]@ ?2> 0)63

  Vrjktjikhtktromjh ?2? ;) ?:):>Fjktjikhtrjomjh ?2? ?)0

  \jrjfjh ?2>

  Gijcjh ?2? ?:)>6

  0-mkrdopte`jheijh ?2> 67)1

 • 7/23/2019 ELEMENTI 12 GRUPE

  41/41

  @g(JJ* jeh enrozubk so fjtjzehem(fjakhjitjedornozehem* horohfoste-utj fjtjzehotsostovo @g 2 fjtjzeh=? 2 > j ibunjoste - crvkhj fjtjzehotsostovo @g 2 fjtjzeh=? 2 ? Eno dempikdsho spebo su

  hkrostveribjvo u vefj) oij su rostveribjvo u ergohsdjmrostvorojmo doe te su CCi6 j [email protected] j stvorobu enebkhkrostverk

  Jeh @g>$ todek enrozubk enebkhk dempikdsk sofjakhjidornozehem sostovo ? 2 ? j ? 2 >